مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ نشست ۵۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ نشست ۵۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ نشست ۵۷

فهرست مطالب:

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1327 مجلس دو ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس صورت مجلس

روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه را آقای فولادوند (منشی) بشرح زیر قرائت نمودند ساعت شش و ربع بعد ازظهر روز یک شنبه ۲۲ فروردین مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است: غائبین با اجازه- آقایان: جواد عامری- ابوالقاسم امینی- غلامرضا فولادوند- عزیز اعظم زنگنه- دکتر جواد آشتیانی- جواد گنجه- دکتر علی امینی- منوچهر گلبادی- حسن مکرم.

غائبین بی اجازه- آقایان: معتمد دماوندی- ابوالفضل تولیت- سلطانعلی سلطانی- ابوالقاسم بهبهانی- عبدالرحمن فرامرزی- محمد علی مسعودی- حسین وکیل- محمد تقی بهار- علی اکبر سالار بهزادی- محمد عباسی- عباسقلی عرب شیبانی- بهاءالدین کهبد.

دیر آمدگان با اجازه- آقایان: مهندس سید احمد رضوی- علیمحمد غضنفری- دکتر عبدالحسین راجی- دکتر عبدالحسین طبا- علی اقبال- محمد ابراهیم امیر تیمور- فرج الله آصف- عباس مسعودی- دکتر مصباح زاده- سید ابوالحسین حائری زاده- علی اکبر امامی اهری.

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: دکتر عبدالحسین اعتبار- عبدالحسین نیکپور- علی وکیلی- سلمان اسدی- دکتر ابوالحسن ملکی- غلامحسین صاحبدیوانی. بنا بپیشنهاد آقایان دکتر بقائی و دکتر طبا و مهندس رضوی و مکی و ضیاء ابراهیمی و معین زاده نسبت به تغییر اوقات جلسات از عصر بصبح با ورقه اخذ رأی بعمل آمد از ۹۵ نفر عده حاضر تصویب آن با کثریت ۷۳ رأی اعلام گردید.

آقای اردلان پیشنهاد نمودند لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزی جزو دستور شود.

آقای وزیر بهداری تبصره‌ای بقید یک فوریت برای اصلاح قانون خدمتگزاری پزشکان تقدیم داشتند و قرائت گردید.

آقای مهندس رضوی با فوریت لایحه مخالف بوده توجه وزارت بهداری را نخست به وضع رفتار پزشکان نسبت بمراجعه کنندگان جلب نمودند و معتقد بودند دولت در اجرای این قبیل اصلاحات محتاج قانون نیست.

آقای دکتر معظمی موافقت داشته اظهار نظر نمودند که چون ماما و پزشک دندان باید بشهرستانها اعزام شود و بعضی از قبول خدمت شهرستانها امتناع دارند وزارت بهداری محتاج بتصویب این قانون است و بفوریت لایحه اخذ رأی و تصویب شد.

آقای وکیلی پیشنهاد نمودند در ماده یک لایحه معافیت کشاورزی کلمه (تراکتور) اضافه و بجای تلمبه‌های آبیاری تلمبه‌های آب قید شود و اظهار داشتند هر چه آب زیاد شود بهمان نسبت آبادی زیاد می‌شود.

مخبر کمیسیون دارائی قسمت تراکتور را قبول نمودند و بقسمت دوم پیشنهاد مذکور نیز اخذ رأی و تصویب شد.

آقای قبادیان پیشنهاد نمودند دارالتجزیه خریداری شده بوسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ کرمانشاهان از پرداخت عوارض گمرکی معاف شود.

آقای وزیر کشاورزی لایحه استخدام رئیس موسسه حصارک را تقدیم داشتند.

آقای وزیر فرهنگ لایحه اختیارات شورای عالی فرهنگ را بقید یک فوریت تقدیم نمودند قرائت شد.

آقای رفیع نسبت بفوریت لایحه مخالف بوده اظهار داشتند که در این لایحه نسبت بعقاید و ایمان و اخلاق محصلین توجهی نشده نیز شورای عالی فرهنگ باید مستقل باشد.

آقای دکتر معظمی موافق بوده بیان نمودند در این لایحه اختیاراتی از وزیر سلب و بشورای عالی فرهنگ داده شده و موجبات تأمین منظور آقای رفیع با تصویب این قانون فراهم خواهد شد و فوریت لایحه تصویب نگردید.

آقای وزیر دادگستری لوایحی راجع بحضور متهمین در دادگاه جنائی و حذف محاکمه غیابی در بعضی مواقع و معاملات شرطی دفاتر رسمی و گزارشی از دادستانی دیوان کیفر تقدیم داشتند که گزارش قرائت و بکمیسیون عرایض ارجاع گردید آقای مکی پیشنهاد نمودند لایحه محدودیت بازرگانان خارجی که مدتیست در کمیسیون مانده زودتر مطرح شود و توضیحی نسبت به پیشنهاد خود دادند.

آقای نخست وزیر اظهار نمودند که دولت برای پاسخ استیضاح آقایان نمایندگان حاضر است و روز یکشنبه آینده تعیین وقت شد.

طرح قانونی از طرف جمعی از نمایندگان راجع بمنع کشت خشخاش تقدیم و قرائت گردید.

در این موقع ساعت ۸ بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و بروز سه شنبه هشت و نیم صبح محول و دستور نخست مراسم سوگند و سپس طرح قانونی منع کشت خشخاش مقرر گردید.

روز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۲۷ هفتاد ونه نفر از آقایان نمایندگان در جلسه حاضر شده ولی بواسطه عدم حصول اکثریت جلسه تشکیل نیافت حسب الامر مقام منیع ریاست عظمی نام غائبین ثبت می‌شود.

غائبین با اجازه- آقایان: امیر حسین ظفر بختیاری- فرج الله آصف- حسین وکیل- سید علی بهبانی- دکتر مصباح زاده- تقی برزین- دکتر علی امینی- حائری زاده- حسن مکرم.

غائبین بی اجازه- آقایان: محمد حسین صولت قشقائی- حسن اکبر- جواد عامری- عسکر صاحبجمع- عزیز اعظم زنگنه- معتمد دماوندی- دکتر راجی- تولیت- سلطانی- رستم گیو- رحیمیان- آقا خان بختیار- منصف- ناصر ذوالفقاری- ابوالقاسم بهبهانی- عبدالرحمن فرامرزی- محمد علی مسعودی- مهندس خسرو هدایت- امیر تیمور- دکتر عبده- محمد تقی بهار- شریعت زاده- صادقی- مسعود تابتی- مامقانی- شهاب خسروانی- مشایخی- قهرمان- گلبادی- امامی اهری- سالار بهزادی- خوتیلر- اسدی- عباسی- فاضلی- هراتی- صاحبدیوانی- حبیب الله امین- بهاء الدین کهبد.

رئیس- نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست

مسعود ثابتی- بنده عرضی دارم دو قسمت برگشتن لایحه کشاورزی بکمیسیون در صورت مجلس نوشته نشده‌است که پیشنهاد آقای وکیلی را بنده قبول می‌کردم و آن قسمت دوم را هم البته بنده قبول کردم زیرا موردی نداشت که بنده قبول نکنم و آقای وزیر کشاورزی قبول نکردند برای اینکه در لایحه وقتی که گفته شده‌است آب از زمین خارج بشود و بمصرف کشاورزی برسد بنده تصور نمی‌کنم هیچ نوع آبی باشد که از زمین خارج بشود و حداکثر بمصرف کشاورزی نرسد خواه در اطراف شهر باشد و خواه در خود شهر یا خارج شهر برای اینکه دلواپسی نباشد که یکنفر شاید قبول نکند عرض می‌کنم موردی نداشت که مخالفت کنم و بنده قبول کردم ولی از طرف سایر آقایان قبول نشده بنده خواستم این در صورت مجلس نوشته شود رئیس- این جا نوشته نشده‌است که مخبر قبول نکرده این جا نوشته شده‌است که وزیر قبول نکرد و بنابراین بکمیسیون رفته‌است , آقای مهندس رضوی نسبت بصورت جلسه اعتراضی دارید؟ مهندس رضوی- راجع بپزشکان و دارو سازان مرکز بنده یک تذکری دارم می‌خواستم عرض کنم عرض نکردم که بعضی از آنها و این قسمت را علاقمند بودم که تذکر داده بشود در صورت مجلس زیرا هستند پزشکان و دارو سازانیکه نه تنها اجحاف نمی‌کنند بلکه منتهای مساعدت را هم می‌کنند. بنابراین عده اخیر استثنا می‌شوند.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی- راجع بطرح منع کشت تریاک آن روز موقع که مطرح شد یکعده از آقایان نمایندگان محترم از جلسه خارج شدند بنده خواستم تذکر بدهم و تقاضا کنم از آقایان موافقت بفرمایند.....

رئیس- نسبت بصورت مجلس اگر نظری دارید بفرمائید. این طرح است الان مطرح می‌شود آقایان هم حاضرند دیگر نظری نسبت بصورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد مراسم سوگند بعمل می‌آید بعد هم طرح پیشنهادی آقای دکتر ملکی راجع به منع کشت خشخاش مطرح می‌شود.

کشاورز صدر- آقای وزیر دارائی باید حاضر باشند.

رئیس- اصلاح داده شده‌است که وزیر دارائی حاضر بشوند.

اردلان- انتخاب کمیسیونها باید بعمل آید.

- اجرای مراسم سوگند

۲- اجرای مراسم سوگند

(در این موقع کلام الله مجید را بمجلس وارد کردند و حضار باحترام آن قیام نمودند) (آقایان ذیل صورت قسم نامه را بشرح زیر قرائت و امضا نمودند)

من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را بشهادت می‌طلبم و بقرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بمن رجوع شده‌است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: عرب شیبانی- باتمانقلیج- صاحبدیوان- احمد فرامرزی- شکرالله صفوی.

رئیس- یکعده ازنمایندگان غائب بودند بقیه موکول می‌شود بروز ۳ شنبه آینده روز یکشنبه استیضاح است، لایحه منع کشت تریاک در دستور است خبر داده شد وزیر دارائی و وزیر بهداری تشریف بیاورند آقای وزیر دارائی آمدند.

اردلان- اخطار دارم بموجب ماده ۱۵ نظامنامه زیرا ماده ۱۵ نظامنامه می‌گوید که پس از انتخاب هیئت رئیسه کمیسونها باید انتخاب بشوند.

رئیس- کمیسیونها هنوز معین نشده‌است حالا گفتند که نوشته نشده و حاضر نیست و برای جلسه آینده‌است.

حاذقی- از نظر حضور آقای رئیس حاضر است پاکتها را هم نوشته‌اند منتهی دقت نشده مثلا آقای دکتر شفق در کمیسیون خارجه بوده‌اند حذفش کرده‌اند (بعضی از نمایندگان- حاضر نیست) حاضر است من خودم نظارت کردم ۱۱۷ پاکت حاضر بود.

- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع بمنع کشت تریاک و تصویب یک فوریت آن

۳- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع بمنع کشت تریاک و تصویب یک فوریت آن

رئیس- طرح قانونی از طرف عده از آقایان نمایندگان قرائت می‌شود. (طرح قانونی بشرح زیر قرائت شد)

طرح قانونی نمایندگان میهن پرست مجلس شورای ملی تشخیص می‌دهند که تریاک بلای بزرگ اجتماعی در کشور ما گردیده‌است و ملت ایران را طوری به نیستی و بیکاری تهدید می‌نماید که یاد آن دلهای ایرانیان میهن پرست را بلرزه می‌آورد پرواضح است که امروزه ملتی توانائی مقاومت و برابری در مقابل ستیز زندگانی را خواهد داشت که دارای قوت جسمانی و روحانی بزرگی بوده باشد امروزه بتحقیق ثابت شده‌است که. یک میلیون و نیم طبقه فعال کشور گرفتار استعمال این سم مهلک اجتماعی و انفرادی می‌باشند سالیانه یکصد هزار نفر در اثر اعتیاد بتریاک تلف می‌شوند سالیانه ۵۰ هزار نفر باتریاک دود می‌شود شبانه روز پانصد هزار ساعت وقت جامعه تلف می‌گردد. شبانه روز اقلا ده میلیون ریال هدر می‌رود. کرمان- سیستان- بلوچستان و بنادر در اثر تریاک بویرانه مبدل و سکنه آنجا رو بزوال است خراسان مرکز تمدن گدشته خاورمیانه رو بانهدام است این درد خانمانسوز به آذربایجان سرایت نموده‌است مقدسترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای ملی حفظ حیات اجتماعی و قوه ملی ملت ایران است در اینجا لازم است که عملیات انجمن مبارزه با تریاک و الکل مورد تقدیر و تکریم قرار گیرد. امروزه این سم مهلک اجتماعی هستی بدنی و روحی و مالی ملت ایران را در معرض تهدید قرار داده‌است اینک برای رهائی از این بلا بزرگ اجتماعی طرح زیر را در تحت یک ماده و ۲ تبصره که بامضاء ۴۰ نفر از آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است تقدیم می‌دارد. دکتر ملکی قانون منع استعمال و کشت تریاک

ماده واحده- مجلس شورای ملی کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی (تریاک و شیره و سوخته و مشتقات آن) و ورود مواد افیونی بکشور و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد افیونی و ساختن آلات و ادوات و خرید و فروش آنان بمنظور استعمال مواد افیونی را مضر حیات ملت ایران تشخیص داده و اکیداً غدغن می‌نماید.

تبصره۱- دولت مکلف است طرحی برای مجازات و جریمه متخلفین از این قانون را منتها تا یک ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و بمجلس شورای ملی برای تصویب تقدیم دارد.

تبصره۲- وزارت خانه‌های دارائی , دادگستری, کشور و بهداری و کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

دکتر ملکی- دکترطبا- نصرت الملک ملکی- عبدالقدیر آزاد- تقی خوئیلر- دکترمجتهدی- دکتر آشتیانی- بهادری- دکتر اعتبار- ناصر ذوالفقاری- دکتر امینی- معتمد دماوندی- کفائی گرگانی- عباس اسکندری- سزاوار- حائریزاده- مامقانی- پالیزی- محمد علی دادور- مهدی باتمانقلیج- نورالدین امامی- محمد ذوالفقاری- آشتیانی زاده- بوداغیان- لیقوانی- ابوالقاسم بهبهانی- آقاخان بختیار- عباس نراقی- افشار- دکتر بقائی- جواد گنجه- دکتر راجی- احمد رضوی- غلامحسین رحیمیان- صفا امامی- ناصر قلی اردلان- ناصرالدین ناصری- لایقرء- لایقرء

رئیس- بقید دو فوریت پیشنهاد شده‌است فوریت اول مطرح است آقای اقبال با فوریت اول مخالفید؟

اقبال- موافقم

رئیس- آقای صفوی

صفوی- بنده در این موضوع عرضی نداشتم

رئیس- آقای نراقی موافقید بافوریت یا مخالفید؟

نراقی- در این موضوع عرضی ندارم

رئیس- آقای رضوی

رضوی- بنده مخالف فوریت هستم و در هر قانونی بطور کلی ذکر کرده‌ام که اصلا درهر موردی که نظامنامه برای لوایح پیش بینی کرده بدون این که مورد مطالعه و مداقه مخصوص قرار گیرد هیچ مبنا و معنای مطرح شدن ندارد مگر در موضوعات واضح و علنی که واقعاً فوریتش لازم باشد موضوع تریاک البته از نظر این که آقایان با قید میهن پرستان ذکر کرده‌اند و میهن پرستی را مثل بعضی از رفقای دیگر مونوپل خودشان دانسته و منحصر کردند بکسانی که در ساعت اول با سلام و صلوات بلند شوند و بگویند آنچه را که مربوط بافیون است زیر پا بگذارید ولی آقا دیگران هم میهن پرست هستند یک قضیه که مدتها است در مملکت سابقه دارد و الان هم باید از نظر تجارت از نظر کشاورزی از نظر استعمال از هر جهت مورد مطالعه و مدافه قرار بگیرد این را که با یک قیام و قمود برخاستن و ممنوع کردن بنظر بنده اصلا مقتضی نیست. البته خود بنده و تصور می‌کنم هیچ فردی از افراد حاضر در مجلس نباشد مثل تمام اصلاح طلبان خارج که با استعمال تریاک مخالفتی نداشته باشد (صحیح است) و تصور می‌کنم که اگر قانون فقط مربوط باین قسمت بود حتی در فوریتش با این که بنده اساسا مخالف فوریتم مخالفت نمی‌کردم ولی منحصر باین موضوع نیست یک قسمت از رعایای این مملکت سالها است در این موضوع مشغول کار هستند شغلشان , فن شان , کشت تریاک بوده , نان خودردنشان از این راه بوده چیزی عوض بر ایشان تعیین نکرده , یک نواحی هست که بنده اطلاع ندارم ولی فارس واقعا از روزی که دولت در این کار مداخله کرده‌است در حال بحران است و هنوز حالش سر جا نیامده‌است پیش از این که یک عملی جانشین این قضیه بشود بیخود مبلغ‌های هنگفت خسارت وارد کردن بمردم آخر معنی ندارد , از این جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت کنند با قید فوریت نباشد که مورد مطالعه قرار گیرد , در مورد استعمال با فوریت پیشنهاد کنند و حتی مجازات را هم طور می‌خواهند قرار دهند از آقایان وزرای محترم هم تقاضا می‌شود که مأمورین تریاکی را قبل از همه از اداره بیرون کنند تا آنکه مصداق عملی برای آن پیدا بشود ولی راجع بکشت آن بنده بهیچوجه با فوریت موافق نیستم

رئیس- آقای امیر تیمور

امیرتیمور- بنده با فوریت مخالفم

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده موافقم , عرض کنم بنده از اشخاصی هستم که در منطقه ما تریاک کاری خیلی توسعه دارد در نهاوند و تویسرگان و ملایر شاید سالی چهار صد خروار تریاک کاری دارد ولی صلاح کشور همیشه مقدم بر همه چیز است (نمایندگان- صحیح است) این است که ما اگر زنده باشیم باید یک جامعه سالم و یک جامعه رشید و یک جامعه درست و صریح باشیم (صحیح است) تریاک از اشخاص صراحتشان را می‌گیرد. افکارشان را خراب می‌کند (صحیح است) کشاورزصدر- کشت با استعمال فرق دارد ملک مدنی- اجازه بفرمایید عرض می‌کنم بنده اعتقادم این است که ما اگر توفیق پیدا بکنیم که استعمال تریاک را در کشور کم بکنیم بزرگترین خدمت را بجامعه کرده‌ایم (صحیح است) محل تردید نیست که اشخاص تریاکی فاسدالاخلاق هستند (صحیح است) اینها اشخاصی هستند که راستگو نیستند نمی‌توانند در مسائل تصمیم بگیرند بنده می‌خواهم پیشنهاد بکنم یک نقصی در این قانون هست و آن این است که باید ما پیشنهاد بکنیم که اشخاصی که تریاک استعمال می‌کنند در ظرف سه ماه باید ترک کنند و اگر ترک نکردند از شئون اجتماعی باید محروم شوند و اصلا نیایند در اجتماعات (احسنت- صحیح است) بنابراین اجازه بفرمائید این جا یک عیب دارد , آقای دکتر طبا گفتند که بعد از یک ماه یک قانونی بیاورند , این آقا از آن حرفهائی است که خیلی در مجلس گفته شده‌است قانون را نمی گذرانند و تریاکی هم تریاک استعمال می‌کند همه جا هم دخالت می‌کنند در اجتماعات هم وارد می‌شوند (صحیح است) من از اشخاصی هستم که موافق هستم با این شرطی که ما این جا سانکسیون شدید قائل بشویم برای اشخاصی که تریاکی هستند تا سه ماه باید ترک کنند و اگر ترک نکردند باید شئون اجتماعی از آنها گرفته بشود (صحیح است)

دکترملکی- آقای ملک مدنی بنام موافق مخالفت کردند اقبال- بنده اخطار دارم عرض کنم که در این طور لوایح همان طور که ملاحظه فرمودید باید یک موافق و یک مخالف صحبت کند اسم بنده اول موافق بود و اگر مخالف صحبت کرد بنده می‌بایستی صحبت کنم.

رئیس- رأی می‌گیریم بفوریت اول این طرح آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقای دکتر شفق موافقید؟

دکتر شفق- مخالفم

رئیس- آقای دکتر طبا

دکتر طبا- موافقم

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد تجزیه در فوریت کردم

رئیس- فوریت تجزیه ندارد. آقای دکتر شفق بفرمائید.

دکتر شفق- در اساس بنده با نظر آقای رضوی که حرف حقیقه مهمی زدند موافق هستم که در هر قانون ولو یک نفر هم در آن قانون مخالفت نداشته باشد در مجلس حوصله و تأمل و بردباری بکار رود در آن قانون امعان نظر گردد و تأخیر یک قانون برای مطالعه هرگر دلیل مخالفت با آن قانون نیست (صحیح است) جای نگرانی هم نیست فوریت اول خوب بود که تصویب شد بنده هم رأی دادم درباب فوریت دوم چون این یک موضوع مهمی است (صحیح است) اینطور که بنده اطلاع دارم و خودم عضو انجمن مبارزه با تریاک و الکل هستم و تحقیقات خیلی خوبی کرده‌ام و ارقامی تهیه کرده‌ام که جا دارد این تحقیقات برای اطلاع آقایانیکه مخالفت می‌کنند با این موضوع , یکبار دیگر در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد (صحیح است) بتجربه ما دیدیم که وقتی یک قانونی می‌آید بمجلس و احساسات هم داخل آن قانون می‌شود رویهمرفته اسباب ندامت می‌شود آقای دکتر ملکی همکار محترم بنده فرمودند که اشخاص متعمداً از جلسه خارج شدند بنده چنین چیزی در جلسه گذشته حس نکردم , یک ورقه‌ای چاپ شده که با کمال تاسف امضایش انجمن مبارزه با تریاک است و بنده هم عضو این انجمن هستم و اعضای این انجمن اشخاص محترمی هستند و بنده تصور نمی‌کنم که آن آقایان چنین ورقه‌ای چاپ و منتشر کرده باشند البته اشخاص می‌توانند ولو برخلاف در هر قانونی اظهار نظر بکنند ولی آنها را فورا می گویند که مانع هستند , این راه نیست آقا , وکیل باید مطلقا آزاد باشد که نظریاتش را بگوید (صحیح است) این اوراق را دم در دادند بدست مردم حالا اشخاص مغرضند و چاپ می‌کنند بنده عرضی ندارم ولی باور نمی‌کنم و تصور نمی‌کنم که انجمن مبارزه با تریاک والکل خودش ادای الکلی‌ها را در بیاورد و یک چیزی چاپ بکنند بطور الواط منشی , اینجا مجلس است ولو یک نفر مخالف باشد , بنده یک عمر تمام و بقیه عمر را با این زهر خانمانسوز مخالفم و مخالفت خواهم کرد (صحیح است) و باید ریشه کن شود سالها قبل اینجا آقای تقی زاده در روزنامه کاوه امراض مسری اجتماعی و فردی را که از این زهر خانمان کش ملت کش عاید می‌شود شرح وبسط دادند , همه ملت ایران می دانند بزرگترین دشمن جانی و ملی ما این مرض است و اینکه در یک جلسه احساساتی راه بیندازیم و حکما بگوئیم در همین یک جلسه باید تصویب بشود این خوب نیست موافقت بفرمائید یکی دو جلسه بگذرد شما اگر راست می گویید در آن کمیسیون حاضر باشید و دلایل تان را بفرمائید مورد بحث واقع بشود در جلسه دیگر همه رأی می‌دهند وتصویب می‌شود.

رئیس- آقای صدرزاده

صدرزاده- نسبت بفرمایشاتی که آقای دکتر شفق فرمودند اصولا موافقت دارم ما باید در یک محیط آرامی همیشه قوانین را بتصویب برسانیم و هرکس در بیان عقیده خودش آزاد است و بهیچوجه من الوجوه در تحث تأثیر هیچگونه عواملی از قبیل هوا و جنجال نباید قرار بگیرد و همچنین نظریه‌ای که جناب آقای رضوی فرمودند اصولا آن را هم موافقم برای اینکه قوانینی که باید چندین سال مردم با او زندگی بکنند باید با مطالعه و دقت نظر انجام شود اما در این موضوع خاص یک خصوصیاتی موجود است که فوریت آن مضر نیست (صحیح است) زیرا که در حدود چهل , پنجاه سال است که تریاک در ایران متداول شده‌است و بهمان تناسب که زراعت آن توسعه و ترقی پیدا کرده‌است تریاکی زیاد شده‌است بهمان نسبت نفرت مردم زیاد شده‌است و امروز هم موضوع تریاک از نظر فسادی که دارد و مضراتی که برای جامعه دارد تقریبا یکی از مسائل پیش پا افتاده‌است (صحیح است) یعنی هرکس در این خصوص مطالعاتی دارد بخصوص که انجمن مبارزه با تریاک در این چند سال اخیر تبلیغات زیادی کرده واطلاعات مردم در این خصوص کافی است و بنا بر این برای نمایندگان مجلس میسر است که بتوانند دراین خصوص عقیده خودشان را هرچه زود تر بیان کنند (صحیح است) اما نکته ایکه بنده عرض می‌کنم برای فوریت این قانون لازم است که البته دو فکر نسبت باین قانون باید رعایت بشود و بنده پیشنهاد اصلاحی هم دارم , یکی هم این است که.........

رئیس- آقای صدرزاده در فوریت بفرمائید.

صدرزاده- دلیلش را عرض می‌کنم و دیگر هم این است که دولت باید یک وسائلی را فراهم کند که جایگزین زراعت تریاک باشد (کشاورز صدر- احسنت) و اگر بنا باشد این قانون بصورت عادی بگذرد ممکن است تا مهر ماه بطول بیانجامد آن وقت هم برای مالکین و کشاورزان میسرنیست که در موقع زراعت پیش بینی لازمه را کرده باشند و هم برای دولت میسر نیست و باید هر چه زودتر و قبل از رسیدن موسم زراعت تریاک تکلیف این قانون را معین کنیم , از حیث قبول , بعد از این که مجلس شورای ملی موافقت و این قانون را قبول کرد فرصتی در دست باشد هم برای دولت و هم برای مردم که پیش بینی‌های لازمه را در خصوص زراعتی که باید جایگزین آن بشود بنمایند و باز این نکته را هم اضافه می‌کنم که این طرحی که در این دوره تقدیم شده‌است سابقه دارد. بنابراین بنده با فوریت دوم آنهم موافقم.

بعضی از نمایندگان- رأی

دکتر طبا- اجازه بفرمائید باز هم صحبت بشود.

امیر تیمور- اجازه بفرمائید صحبت شود اجازه خواسته‌ایم.

نمایندگان- رأی- رأی

رئیس- اگر فوریت دوم تصویب نشد البته بکمیسیون می‌رود , آقایانی که با فوریت دوم این طرح موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد با یک فوریت بکمیسیون ارجاع می‌شود. به کمیسیون بهداری.

مهندس رضوی- بایک فوریت دفن شد

یکنفر از نمایندگان- بکمیسیون دادگستری و کشاورزی هم می‌رود

رئیس- بهر سه کمیسیون می‌رود.

صفوی- چون طرح قانونی است می‌رود به کمیسیون مبتکرات.

- قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله آقای نراقی

۴- قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله آقای نراقی

رئیس- هیئت نظارت بانک ملی باید در اولین جلسه اردیبهشت ماه انتخاب بشود گزارش سالیانه را حالا آقای نراقی بعرض مجلس شورای ملی می رسانند و در جلسه بعد هم (جلسه روز سه شنبه) انتخاب بعمل می‌آید. آقای نراقی بفرمائید.

نراقی- چون مدت مأموریت آقای دکتر معظمی و این جانب بنمایندگی از طرف مجلس شورای ملی ایران در هیئت نظارت اندوخته اسکناس در پایان فروردین ماه جاری باتمام می‌رسد لازم می دانم گزارش مختصری راجع بوضع اسکناس منتشره و پیشوانه آن برای استحضار مجلس شورای ملی و اطلاع عموم افراد ملت ایران بعرض برسانم. میزان اسکناس منتشره تا این تاریخ بالغ بر ۷ هزار و هشتصد میلیون ریال است که ۳ هزار و پانصد میلیون ریال آن یعنی اسکناس منتشره تا ۲۸ آبان ۱۳۲۱ طبق ماده ۵ قانون مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ دارای شصت درصد پشتوانه بشرح زیر. طلا و نقره ۱۷- ۵۰ در صد , جواهرات سلطنتی ۸۳- ۹ درصد و بقیه چهار هزار و سیصد میلیون ریال دارای صددرصد پشتوانه بشرح زیر می‌باشد: طلا ۶۰ درصد, ارز ۴۰درصد , نتیجه وضع پشتوانه هفت هزار و هشتصد میلیون ریال بشرح زیر است: طلا ۳۵۰۲ر۶۲۴ر۸۶۷ر۱۱۲ گرم با رزش قانونی ۱۰-۴۲۳-۵۷۳-۱۱۷-۴ ریال طلای تحویلی بصندوق بین المللی پول با پست سهمیه ایران:

۶۱۰۸ر۱۹۵ر۵۵۴ر۵ گرم خالص ۱۵ر۹۹۶ر۶۲۴ ر۲۰۲ ریال سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه طبق قانون دیماه ۱۳۲۴. ۱۶/۹۹۳/۲۰۰/۰۰ ریال. ارز ۱/۷۱۸/۶۰۶/۷۹۹/۵۵ ریال , جواهرات سلطنتی ۳۴۴/۲۰۱/۵۸۱/۲۰ ریال. تعهد دولت بوثیقه مازادبهای جواهرات ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال جمع کل ۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با این ترتیب آقایان نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایند که پول ایران کاملا اطمینان بخش بوده و بر پایه صحیح و استواری مستقر می‌باشد و از محکمترین پول‌های جهان محسوب است و اگر گاهگاهی اشخاصی به منظور مشوب کردن اذهان عمومی راجع به پول ایران و پشتوانه آن شایعاتی برخلاف حقیقت منتشر می‌نمایند ناشی از بی اطلاعی و یا حاکی از سوء نیت و اغراض خصوصی است به طوری که بنده اطلاع دارم در هیچ مملکتی شرایط نشر اسکناس تا این اندازه مشکل و سنگین نیست این نکته نیز قابل تذکر است که اصولا از نظر مالی و اقتصادی به هیچ وجه اشکالی ندارد که پشتوانه اسکناس صددرصد نباشد و هیچ یک از ممالک دنیا پشتوانه صددرصد ندارند , چنانچه پشتوانه اسکناس در بلژیک در مقابل اسکناس منتشره و تعهدات چهل درصد طلا و ارز , در فرانسه در مقابل اسکناس‌های منتشره و بستانکارهای حساب جاری ۳۵ درصد , در نروژ در مقابل در هر ۴ کورون کاغذ باید یک کورون طلا موجود باشد و در امریکای شمالی که از ثروتمندترین ممالک دنیا است پشتوانه اسکناس ۲۵ درصد می‌باشد مطلب دیگری که باید مورد توجه آقایان نمایندگان قرار گیرد این است که شاید بعضی اشخاص تصور نمایند که از قانون مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ راجع به تفویض اختیار اجازه نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس سوء استفاده می شده و هر موقع که بانک ملی ایران درخواست می کرده و به اسکناس احتیاج داشته‌است هیئت نظارت اندوخته اسکناس بدون در نظر گرفتن میزان پشتوانه و دریافت آن اسکناس در اختیار بانک می گذاشته در صورتیکه این تصور کاملا واهی و بی اساس است زیرا در ماده ۴ قانون مذکور تصریح شده‌است که انتشار اسکناس از آن تاریخ به بعد در مقابل شصت در صد زر به بهای این تاریخ در بازار بین المللی و یا لیره و دولاری که قابل تبدیل به زر باشد و همچنین ۴۰ درصد لیره و دولاری که تنزل آن نیست به زر به بهای روز تصویب قانون تضمین شده می‌باشد و هیئت نظارت اندوخته اسکناس با رعایت مقررات این ماده قانون و در نظر گرفتن احتیاجات پولی کشور با توجه دقیق به اوضاع مالی و اقتصادی مبادرت به انتشار اسکناس می نموده‌است کما اینکه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۲۳ تا ۲۴ دیماه ۱۳۲۶ که قانوئن تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت ملغی گردیده یعنی در ظرف سه سال فقط یک میلیون و نهصد بیست و چهار هزار و نهصد و چهل تومان اسکناس منتشر گردیده‌است. بنابرین طوری که عرض کدم روشن می‌شود که پول ایران از پولیهای مستحکم دنیا بوده و از هر جهت مورد اطمینان سات و قانون ۲۸ آقان ۱۳۲۱ به هیچ وجه لطمه و صدمه به اساس پول و پشتوانه آن وارد نساخته هیئت نظارت اندوخته اسکناس نیز در تمام مدتی که به موجب قانون دارای اختیار اجازه نشر اسکناس بوده با نهایت دقت و با رعایت کامل مقررات قانون یانجام وظیفه نموده‌است نکته‌ای که بنده می‌خواستم بعرض آقایان برسانم و آقای وزیر دارائی تشریف بردند این است که طبق قانون الغای اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس مقرر است که دولت متعهد گردیده قانونی در ظرف ۳ ماه به مجلس بیاورد برای تعیین میزان پشتوانه و میزان اسکناس منتشره و روز ۲۴ فروردین این مدت منقضی شده‌است و آقای وزیر دارائی به این مسئله مهم توجه نفرموده‌اند والان سیاست مملکت از نظر سیاست پولی ومالی در یک حال بلاتکلییفی است برای اینکه در ظرف سه ماه متعهد بودند که لایحه قانونی آن را به مجلس بیاورند و امروز ۲۶ فروردین است و در روز از موعد مقرر گذشته‌است , این بود که خواستم جلب نظر دولت و آقای وزیر دارائی را به این نکته بکنم.

باتمانقلیج- آقای نراقی با انی حسابی که فرمودید دولار باید یک تومان باشد , دولار چرا هفت تومان است: رئیس- پیشنهادی رسیده‌است که اعضای دیوان محتسبات انتخاب شوند.

باتمانقیج- جناب آقای رئیس بنده با این گزارش مخافم.

رئیس- این گزارش مطرح نمی‌شود فقط قرائت می‌شود.

حاذقی- پیشنهادی بنده دارم برای انتخاب اعضاء دیوان محاسبات.

رئیس- می گویند حاضر نیست توزیع نشده.

اردلان- اجازه بفرمائید پیشنهادی بنده داده بودم.

- طرح یک فقره اعتبارنامه

۵- طرح یک فقره اعتبارنامه

رئیس- آقای امینی بفرمائید.

گزارش شعبه چهارم راجع بانتخابات کرمانشاه قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد) گزارش از شعبه چهارم بمجلس شورای ملی انتخابات سومین نماینده کرمانشاه را پس از فوت مرحوم دکتر معاون برای پانزدهمین دوره قانون گذاری مورد رسیدگی و مدافه قرار داده چون لازم بود کلیه اوراق پرونده مطالعه و دقت شود رسیدگی آن را بسو کمیسیونی ارجاع سو کمیسیون پس از چند جلسه رسیدگی و مداقه گزارش مفصلی حاکی از جریان کامل انتخابات و اوراق مربوط به صحت جریان انتخابات مجدد کرمانشاه و نمایندگی آقای ابوالفتح دولتشاهی بشعبه تسلیم نموده شعبه چهارم پس از مطالعه گزارش سو کمیسیون که خلاصه آن بشرح زیر است صحت انتخابات و نمایندگی ایشان را به اکثریت مورد تصویب قرار داد در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۲۶ بنا به دعوت فرماندار کرمانشاه از سی و شش نفر طبقات ششگانه دعوت بعمل آمده و پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب رئیس انجمن مرکزی و تشکیل شعب فرعی شروع بانتخاب یکنفر بجای مرحوم دکتر معاون شده و ده روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین گردید و ضمنا بجهاتی که در پرونده مضبوط است سه روز بمدت توزیع تعرفه و اخذ رأی در شعب فرعی اضافه شده و کلیه صورت مجالس انتخابات شعب فرعی تا آخر روز ۱۸ بهمن ۱۳۲۶ تنظیم و پس از قرائت آراء حوزه مرکزی نتیجه از این قرار اعلام گردیده‌است. آراء مأخوذه قرائت شده ۲۰۶۴۹ رأی , آقای ابوالفتح دولتشاهی ۱۵۵۸۰ رأی دارا بوده‌است در مدت قانونی شکایاتی بانجمن رسیده و مورد دقت قرار گرفته و مردود تشخیص داده شده و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۲۶ اعتبار نامه بنام آقای ابوالفتح دولتشاهی صادر می‌شود اینک جریان برای تأیید تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس- آقای رضوی مخالفید؟

رضوی- بلی مخالفم

اردلان- آقای رئیس پیشنهاد بنده را قرائت بفرمائید.

- طرح لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین المللی پول

۶- طرح لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین المللی پول

رئیس- پیشنهاد آقای اردلان قرائت می‌شود لایحه شرکت در بانک و صندوق بین المللی پولی که گزارش آن چندی قبل تقدیم شده‌است مطرح گردد.

اردلان- عرض کنم که نظر جناب آقای وزیر دارائی هم همین بود که مجلس بعد از فروردین که افتتاح می‌شود این قانون مطرح شود. قانونی است که از گزارش آن هم از کمیسیون قوانین دارائی قبل از فروردین تقدیم شده‌است و آن شرکت در بانک و صندوق بین المللی پول است که بموجب قانون. دوره ۱۴ قانونی بنام قرارداد برتن و ودز باشد ما در بانک و صندوق بین المللی پول شرکت کردیم بعد برحسب تقاضای دولت ایران آن‌ها موافقت کردند که شرکتمان بیشتر باشد و سهمیه ما افزایش پیدا کند و این قانون بسیار مفیدی است و از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمائید آقای وزیر دارائی هم تشریف دارند این کار مفید عملی شود.

رئیس- آقای وزیر دارائی هم نظر دارند که مطرح شود بنابراین گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

مکی- بنده با طرحش مخالفم رئیس- بفرمائید.

مکی- آقایان محترم سابقه دارند که در دو سه ماه قبل یک طرحی از طرف یک عده از آقایان نمایندگان با قید یک فوریت بمقام ریاست تقدیم شد و مربوط به بحرین بود البته این طرحی را که آقای اردلان می‌فرمایند یک طرحی است که....

وزیر دارائی- طرح نیست , لایحه‌ای است که دولت داده‌است چیز تازه‌ای هم نیست.

مکی- این قدر هم اهمیت ندارد بفرض این که تصویب شود یا تصویب نشود نه زمینی بآسمان می‌رود و نه آسمانی به زمین می‌آید ولی یک طرحی با قید یک فوریت تقدیم مقام ریاست شده و قاعده بایستی در همان روز که این طرح تقدیم شده مطرح بشود , الان سه ماه‌است که این طرح داده شده و ۳۵ نفر از آقایان آن را امضاء کرده‌اند بنده تقاضا می‌کنم از آقایان قبل از این که این لایحه مطرح شود بفوریت آن طرح رأی بدهند و بعد برود بکمیسیون که یک قدمی هم برداشته شود (صحیح است) رئیس- باید رأی گرفته شود عده کافی نیست. گزارش از کمیسیون قوانین دارائی قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی کمیسیون دارائی لایحه پیشنهادی دولت راجع بافزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و سهمیه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی در لزوم آن بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادی عینا بشرح زیر موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده- مجلس شورای ملی با توجه به بند ۳ ماده واحده قانون مصوب ششم دی ماه ۱۳۲۴ بدولت اجازه می‌دهد که با ازدیاد سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول از ۲۵ میلیون دولار به ۳۵ میلیون دولار و افزایش سهمیه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه از ۲۴ میلیون دولار به ۳۳ میلیون و ششصد هزار دولار موافقت نماید. پرداخت اضافه سهمیه‌های مزبور باید بترتیب مقرر در قانون ششم دی ماه ۱۳۲۴ بعمل آید.

رئیس- چون باطرحش مخالفت شده محتاج برأی است عده برای رأی کافی نیست.

حاذقی- بفرمائید آقایان بیایند.

رئیس- اطلاع داده شده‌است

دکترطبا- پیشنهاد آقای مکی را قرائت بفرمائید.

دهقان- آقای مکی مخالفتشان را پس گرفتند.

مکی- بعد از این که این لایحه گذشت استدعا می‌کنم طرح را مطر ح بفرمائید.

رئیس- بنابراین ماده واحده مطرح است ۲۰

عباس اسکندری- بنده مخالفم.

بعضی از نمایندگان- مخبر ندارد کمیسیونها هم هنوز تشکیل نشده‌است.

رئیس- بفرمائید.

عباس اسکندری- بنده با این گزارش کمیسیون قوانین دارائی مخالف هستم و دلیل اول مخالفتم هم همین بیانی است که آقایان می‌فرمایند که ما کمیسیون نداریم که مخبر داشته باشیم و اگر مطالبی اینجا گفته شد بایستی هم وزیر دفاع کند و هم مخبر از طرف کمیسیون حرف بزند (اردلان- مخبر هست بنده مخبرم) نمی‌توانید در موقعی که موعدش گدشته دفاع کنید. من خیلی خوشنود می‌شوم که دفعه دیگر جنابعالی باز مخبر باشید ولی حالا نیستید و در قسمت دوم مخالفت بنده با اصل ماده پیشنهادی است و آن این است که این اقدامی که دولت کرده‌است مستلزم منفعتی برای ملت ایران نیست و یک مقدار پولی را که می‌گذارید در یک محلی و یک اقساطی پرداختید و یک اقساط دیگری هم می‌خواهید بپردازید در صورتیکه من اینطور حس کردم که در این مجلس و مطابق میل عامه ملت ایران میل استفاده و استقراض از این موسسه و این بانک نیست ما پول را برای چه آنجا می‌گذاریم , پول را برای این آنجا می‌گذاریم که اگر یک روزی خواستیم یک مبلغی از آن پول استفاده کنیم ولی نظر بدلایلی که موجود است و من خیال می‌کنم اکثریت این مجلس هم با این نظر موافق است ملت ایران میل ندارد از این قبیل استفاده هاو استقراض از این طور موسساتی که بیشتر جنبه صرافی ندارد استفاده بکند و استقراض بکند و برای کارهای خودش بکار ببرد فعلا بنده خیال می‌کنم بواسطه نبودن مخبر مقتضی است که این گزارش گذاشته بشود از برای وقتی که کمیسیونها تشکیل می‌شود و مخبر کمیسیون که انشاء الله خود آقای اردلان هستند جبران مذاکره در این جلسه را بکنند و بنده در آنموقع تکرار عرایض خودم را خواهم کرد.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- این جا آقای عباس اسکندری مطلبشان دو قسمت بود یکی این که یک پولی در یک جائی را که مانده این پولی که این جا می‌دهیم بموجب یک قانونی است که قبلا مجلس شورای ملی تصویب کرده نمی‌توانیم یک چیزی را که تصویب شده و قانون دارد عمل نکنیم (اسکندری از برای اضافه عرض کردم مخالفم) اما راجع به اضافه اش چون یک چیزی بوده‌است که مدتها تعقیب کردیم. تمام ملل دنیا موسسین آن هستیم و از جمله دولی هستیم که در سازمان ملل متحد وارد شدیم و این پول هم از پشتوانه اسکناس است , پشتوانه اسکناس این جا هم راکد است , اگر میل دارید که پشتوانه اسکناس بجریان بیفتد آنهم بجریان خواهد افتاد این یک پولی نیست که ما بتوانیم ازش استفاده کنیم و حالا که در صندوق بین المللی است راکد می‌ماند و پشتوانه اسکناس ما است یک چیز جزئی است که در صندوق بین المللی و در بانک بین المللی داریم و اما اینکه فرمودید ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران قصد ندارد از این صندوق و از این بانک استفاده کند بنظر من خوب آقااین عقیده را دارید ولی تمام ملل دنیا که در این صندوق و در این بانک شرکت کردند برای این بوده‌است که از این بانک و از این صندوق استفاده بکنند (صحیح است) ولی البته استفاده واقعی یعنی این پولی که می‌گیرند از بانک بین المللی باید صرف عمران و آبادی بشود بمصرف کارهای مفید مملکت برسد بنابراین البته دولت ایران هم مثل همه دولی که تاکنون استفاده کرده‌اند و بعدها هم می‌خواهند استفاده بکنند که در موقع مقتضی با تصویب مجلس شورای ملی می‌خواهد ازاین موسسه استفاده بکند چنانچه بسیاری از ممالک دنیا هم استفاده کرده‌اند و بسیاری هم تقاضا داده‌اند که بعد از این استفاده بکنند و می‌خواستم عرض کنم که این کار یک موقعی داشت و موقعش این بود که در ۳۱ مارس ما اینکار را انجام بدهیم ما دچار زحمت شدیم در صورتی که این لایحه را خیلی بیشتر بمجلس شورای ملی تقدیم کرده بودیم و بنده قبل از عید خیلی جهد کردم از جناب آقای رئیس استدعا کردم. از آقایان اعضای کمیسیون دارائی تقاضا کردم تا اینکه آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دارائی و همچنین کمیسیون بودجه نشستند و این را رسیدگی کردند تصویب کردند ولی متأسفانه بنده هر چه کوشش کردم بموعد مقرر نرسید ناچار یک تلگرافی کردیم بآنجا و گفتیم که چون مجلس شورای ملی لوایح دیگری داشت و کارش زیاد بود خواهش کردیم که با ما کمک کنند مساعدت کنند که اگر چند روزی بتأخیر افتاده با این تقاضائی که خود ما باصرار قبولاندیم فسخ نشود و حالا هم استدعا داریم از مجلس شورای ملی که این را تصویب بفرمائید و ما هم تلگراف می‌کنیم.

جمعی از نماینگان- رای

رئیس- عده برای رأی کافی نیست.

حاذقی- آقای رئیس نوبت بنده‌است , بنده بعنوان موافق می‌خواهم صحبت کنم رئیس- این لایحه بکمیسیون بودجه رفته و گزارش کمیسیون بودجه هم رسیده نظر موافق داده‌است (صحیح است) ولی گزارش کمیسیون خارجه هنوز نرسیده‌است.

اردلان- لازم نیست

رئیس- بنظر شما که نیست بفرمائید بنشینید باید به کمیسیون خارجه هم برود اظهار نظر بکند

اردلان- اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم

رئیس- بفرمائید

اردلان- اصل قانون که قانون قرار داد بر تن وودزبوده در کمیسیون خارجه تصویب شده بود یعنی اصل شرکت دولت ایران در بانک بین المللی در کمیسیون خارجه تصویب شده بود ما در کمیسیون دارائی مطرح کردیم بعد این یک مبلغ جزئی هم بآن سرمایه اضافه می‌شود بنابراین دیگر مانعی ندارد که بکمیسیون خارجه نرود و تأثیری ندارد.

رئیس- آقای حاذقی بفرمائید

حاذقی- اجازه‌ای که گرفتم برای موافقت با این لایحه مقصودم اعلام این تذکر بود که من باین نحوه عمل مجلس شورای ملی کاملا اعتراض دارم این طرزی که آقایان پیش گرفته‌اند برای حل و فصل لوایح و قوانینی که دولت می‌دهد یا طرحهائی که خود آقایان نمایندگان می‌دهند و اینکه مرتب مجلس را از اکثریت می‌اندازند موجب کمال تأسف و تأثر است (صحیح است) آقایان محترم با بذل مساعی و مجاهدت و با صرف پول و باکمال فداکاری سعی کرده‌اند که بعنوان نمایندگی ملت ایران در این پارلمان حضور بهم رسانند ولی حالا هر موقع هر لایحه که مطرح می‌شود هر کار مثبتی که می‌خواهند بکنند عده برای مذاکره یا برای اخذ رأی کافی نیست این موضوع مورد نفرت فرد فرد افراد ملت ایران است و من بنام خودم و بنام تمام ملت ایران باین عمل آقایان اعتراض می‌کنم , آقایان چرا مرتبا مجلس را از اکثریت می‌اندازید و موجب اهانت و سرشکستگی ما را فراهم می‌کنید؟(صحیح است) آقایان اگر مایل نیستید منت بر سر ملت ایران بگذارید استعفا بدهید (صحیح است) بروید دنبال کسبتان تجارتتان هر کار که دارید و پیش از این ما را دچار عذاب و شکنجه و جدائی قرار ندهید. این لایحه را من کار ندارم که تصویب بشود یا نشود ولی بطور کلی تمام لوایح این جا مطرح می‌شود (صحیح است) یا قبول می‌شود و تصویب می‌شود یا رد می‌شود و می‌رود کنار و لایحه دیگری می‌آید هر لایحه‌ای هر موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم آقایان می گویند اکثریت نیست و این اسباب تأسف است من خواهش می‌کنم نسبت بلوایحی که در دستور هست آقایان یکی بعد از دیگری مذاکره کنند و وظیفه نمایندگی شان را انجام بدهند و ما را بیش از این نزد ملت ایران خجل نکنند.

- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۷ کشور از طرف آقای وزیر دارائی

۷- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۷ کشور از طرف آقای وزیر دارائی

رئیس- آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی- بنده می‌خواستم بودجه سال ۱۳۲۷ را تقدیم مجلس شورای ملی بکنم (احسنت) ولی قبل از تقدیم بودجه می‌خواستم از یک اعتراضی که بعد ممکن است بعضی از آقایان راجع به تأخیر تقدیم بودجه ببنده بکنند معذرت بخواهم و دلیلش را عرض کنم. بنده وقتی که در کابینه فعلی افتخار این مقام را پیدا کردم بودجه ۱۳۲۶ یعنی سه دوازدهم سال ۱۳۲۶ در مجلس شورای ملی مطرح شده بود یعنی در کمیسیون بودجه مستحضر شدیم و بعد در موقع بحث در مجلس هم از نظر آقایان نمایندگان محترم راجع ببودجه راجع بدر آمد ,راجع بهزینه راجع بعدم تعادل بودجه راجع باینکه یک قسمت مهم از درآمد مملکت بمصارف تولیدی و عمرانی برسد و راجع باینکه یک قسمت از خرجهائی که لازم نیست ضروری نیست صرفه جوئی بشود یک تذکراتی دادند. بنده همه آنها را یادداشت کردم و همانطور که خاطر آقایان مستحضر است و شاید خیلی از مردم این مملکت هم که در آن قسمت از مخارج ذینفع بودند اعتراض کردند بد گفتند و اسباب زحمت شدند ولی معهذا من سعی کردم همان نظر عمومی و نظر قطعی مجلس شورای ملی را اجرا بکنم (احسنت) و همان وقت هم از همکاران محترم خود در وزارتخانه‌ها خواهش کردم سعی بکنیم که بودجه ۱۳۲۷ را در همان موقع مقرر بمجلس شورای ملی تقدیم کنیم ولی یک مشکل بزرک برای ما پیش آمد و آن این بود که از یکسالی که بودجه اش تعادل نداشته ما می‌خواهیم برای سال بعد یک بودجه‌ای تنظیم بکنیم که تعادل داشته باشد و می‌خواهیم در یک بودجه ایکه بیشتر اعتبارات برای مصارف عادی و جاری گذاشته شده یک قسمت مهم از اعتبارات را بزنیم برای مخارج تولیدی و عمرانی ویکی هم از نظر آن قانونی که در آنجا تصویب فرمودند که صدی چهل از عایدات نفت جنوب مخصوصا برای مخارج عمرانی مصرف شود در آن موقع آقای دکتر معظمی که آن پیشنهاد را کرده بودند بمن اصرار داشتندکه صدی صد این عایدات را بگذاریم بنده آن روز از ایشان استدعا کردم گفتم که صدی چهل این در آمد را بگذاریم ولی سعی می‌کنم که منظور شما هر چه بیشتر فراهم بشود و ایشانهم با من موافقت کردند بنابراین سعی من این بود که هر چقدر ممکنست از عایدات این مملکت عوض یک چیزهای جاری و حقوق و مصارفیکه بکلی پول از بین می‌رود و بهدر می‌رود و چیزی باقی نمی‌ماند از اینها با زحمت و با مرارت یک چیزی کسر بکنیم و در بودجه تولیدی بگذاریم: البته با این شرط که بودجه ما تعادل داشته باشد بجهت اینکه تعادل بودجه در همه چیز موثر است در اوضاع مالی مملکت و حتی در همه چیز موثر است (صحیح است) می‌خواستم عرض کنم که این یکی از علل تاخیر بود بجهت اینکه این کار آسانی نبود یک مدتی صرف وقت می‌خواست یک علت دیگر که هر دولتی و هر وزیر دارائی را در هر موقع متوجه آن می‌کند اینست که تقدیم یک لایحه یا یک لایحه بودجه بتنهائی کافی نیست وقتی یک لایحه‌ای را می‌شود از آن نتیجه گرفت که بموقع هم تصویب شود یا از یک بودجه آن وقت نتیجه گرفته می‌شود که بموقع تصویب شود و بموقع اجرا بشود (صحیح است) حالا آقایان اینجا توجه می‌کنند یک اعتبارات زیادی برای مخارج عمرانی گذاشته شده برای سدبندی برای راهسازی برای آبیاری برای ساختمان دبستان برای ساختمان درمانگاه چون بنده با آن ساختمانهای بزرک مخالفم جز ساختمانهائی که شروع کرده‌اند و باید تمام بکنیم اعتبار برای ساختمانهای بزرگ ندادیم ولی برای چیزی‌های لازم اعتبار گذاشته شده حالا می‌خواستم عرض کنم که اگر این بودجه را تصویب نفرمائید و بازیک دوازدهم تصویب بکنید هیچ کار عمرانی نخواهد شد آنوقت بدولت هر دولتی که باشد اعتراض خواهد شد که چکار کردی؟ راجع بآبیاری چه اقدامی کردید راجع بکشاورزی چه کردید اینست که این فکر بنظر بنده رسید که خوب یک بودجه‌ای که بناشد در کمیسیون بودجه یکسال بماند یا در مجلس بماند و باز شروع بشود به یک دوازدهم مثل سال ۱۳۲۶ چه تفاوت می‌کند که این بودجه رازود بدهیم یا دیر بدهیم ولی معهذا آنچه وظیفه قانونی ما بوده و آنچه نظر آقایان بوده که همه را من یادداشت کردم و آن صورت مذاکرات سه دوازدهم بودجه همیشه کنار میز من بوده و همیشه نگاه می‌کردم که چه تذکری دادند و چه چیزی بنفع مملکت گفتند که اجرا بشود حالا این بودجه را بمجلس تقدیم می‌کنم و برای اولین بار است که بودجه دو قسمت شده‌است یک قسمت بودجه عایدی جاری مملکت است که در مقابلش هم هزینه‌های عادی و جاری مملکت گذاشته شده‌است مثلا فرض بفرمائید تشکیلات وزارت کشور و تشکیلات وزارت خارجه ادارات وزارت دارائی و غیره اما یک بودجه دیگر هم تهیه کردیم که آنهم در آمدی دارد مخصوص بخودش و آن تمام قسمت هزینه‌های عمرانی است که شروع بشود براهسازی و آبیاری و سد سازی (گنجه راه آهن) اسفالت کردن راهها کمک ببانک رهنی برای ساختن خانه‌های ساده و ارزان کمک ببانک کشاورزی و راه آهن.

عرض کنم که اتمام این چیزها بنظر بنده رسیده یعنی باندازه توانائی وسعیی که ممکن بوده‌است بشود شده برای اینکه این کار آسانی نبوده بنده باید از تمام وزراء خواهش بکنم التماس بکنم که از قسمتهای جاری هر چه ممکن است کم بکنند. البته در قسمت وزارت فرهنگ هم بقدری که میسر بوده کمک شده‌است برای تعلیمات اجباری البته بقسمت تعلیمات فنی هم آن اندازه که میسر بوده کمک شده ولی این را به آقایان عرض می‌کنم راجع به تعلیمات غیر فنی یک چیز تازه‌ای قائل شدیم که برای اشخاصی که مایلند دارای تعلیمات عالی غیر فنی شوند خرج تعلیماتشان را خودشان بدهند (صحیح است) حالا در این بودجه بنده استدعا کردم از آقایان یعنی یک استدعای تازه‌ای است و سابقه ندارد حالا بسته بنظر خود آقایان است و اگر واقعا نظر آقایان هم همینطور است که می‌خواهند یک کار تازه‌ای و یک اقدامات مفیدی برای این مملکت بشود این پیشنهادی که شده عرض می‌کنم و البته مورد توجه خواهد بود بنده استدعا کردم که این بودجه حالا که تعادل دارد و دیگر نگرانی از اینکه این بودجه کسر دارد و چه بکنیم که آن اضافات غیر لازم را کسر بکنیم برای اینکه بودجه تعادلش برقرار شود این نگرانی که فعلا نیست و بعلاوه مخارجی که برای عمران و آبادی نوشته‌ایم یک قسمت علیحده‌است وتصریح دارد ارقامش هم معلوم است این بودجه که انشاء الله بکمیسیون بودجه خواهد رفت کمیسیون بودجه مطالعات کافی دراین بودجه می‌کند و قسمت عمرانی را فورا تصویب می‌کند برای تمام سال و ابلاغ می‌کند (صحیح است- احسنت) که دولت بتواند وسائلش را تهیه کند البته منظور عرضم اینست که کمیسیون بودجه تصویب می‌کند و بمجلس می‌دهد و مجلس شورای ملی تصویب می‌کند و قسمت عادی را هم که ملاحظه می فرمائید تعادل دارد او را هم تصویب بفرمائید که داده بشود البته در این مقدمه گذاردیم که تمام وزارتخانه‌ها مکلفند که بودجه جزء اداری عادی خودشان را فورا در ظرف مدت معینی با موافقت وزارت دارائی بکمیسیون بودجه بدهند و کمیسیون بودجه رسیدگی می‌کند و هر وقت که یک مخارج زائدی در یک بودجه‌ای در یک وزارتخانه‌ای مثل ارقامی که در بودجه سابق دیدند ببینند حذف کنند مثلا در بودجه سابق دیدند که بازرسی نخست وزیری زائد است بما ابلاغ کردند منحل کردیم حالا هم اگر گفتند فلان چیز زائد است بما ابلاغ بکنند ما اقدام می‌کنیم مثل اتومبیلها (فولادوند- عمل نشد قربان. ما برای جمع آوری اتومبیل‌ها بدولت رأی دادیم ولی عمل نشد) بنده یک نامه‌ای بمقام ریاست عرض کردم و بکمیسیون بودجه هم فرستاده شد در ظرف این دو ماهی که بنده در سال گذشته متصدی بودم ۶ میلیون و نیم تومان صرفه جوئی کردم و دیگر بیش از این نمی‌شد.

اما این بودجه همانطور که عرض کردم کاملا مرتب است و این یک صورتی است که درآمد مملکت است یک صورت دیگر هم هست که بودجه هزینه عادی مملکت است برای هر قسمتی و هر وزارتخانه‌ای و یکی دیگر هم خواستیم که آقایان مستحضر بشوند از تناسب تقسیم درآمد مملکت بین وزارتخانهای مختلف و این را تقدیم کردیم. (احسنت) عرض کنم بنده از موقع استفاده می‌کنم و یک لایحه دیگر را هم تقدیم می‌کنم بنظر من یک لایحه مفید دیگری هم هست که می‌خواهم تقدیم کنم و این لایحه راجع ببرق گیلان است. دولت در سال ۱۳۲۱ هجری قمری یک امتیازی داده‌است ۵۰ ساله راجع ببرق گیلان که این امتیاز هر وقت که منقضی شد یعنی بعد از ۵۰ سال که در سال ۱۳۷۱ هجری قمری منقضی می‌شود تمام موسسات این برق متعلق بدولت می‌شود یعنی ساختمانها واموال منقول و غیرمنقول اخیرا شهرداری‌های گیلان بایکدیگر مذاکره کردند و با استانداریها مذاکره کردند که این صاحب امتیاز چون نزدیک است که امتیازش تمام بشود هیچ کاری برای برق گیلان نمی‌کند (یکنفر از نمایندگان- مثل همه جا) و تقاضا کردند از دولت که دولت این حقی که باموال منقول و غیر منقول آنجا دارد این حق را واگذار بکند بشهرداریها که شهرداریها خودشان یک شرکت هائی تشکیل بدهند در نقاط مختلفه گیلان که رشت است و لاهیجان و چند نقطه دیگر که وسایل رفع نواقص این برق را فراهم بکنند و چون مال خودشان می‌شود بعد از چهار سال دیگر یا سه سال دیگر که مال خودشان می‌شود بتوانند از حالا وسایل اینکار را فراهم بکنند (صحیح است) رئیس- آقایان چرا ساکت نمی‌نشینند که آدم کار مجلس را بکند؟ بودجه ۱۳۲۷ بکمیسیون بودجه فرستاده می‌شود و جدا از آقایان اعضاء کمیسیون تقاضا دارم که مرتب جلسات را تشکیل بدهند که هر چه زودتر گزارش بودجه را بمجلس تقدیم بکنند.

دهقان- رأی نسبت بآن لایحه بگیرید.

وزیر کشاورزی- اجازه می فرمائید

رئیس- تمنی می‌کنم آقای وزیر کشاورزی اجازه بدهید که من رأی بگیرم نسبت باین لایحه چون در رأی هستیم و با ورقه هم باید رأی گرفته بشود یکدفعه دیگر قرائت بفرمائید این ماده را که آقایان توجه بفرمایند. (ماده واحده بشرح سابق قرائت شد) بماده واحده باورقه رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

دهقان- ورقه سفید با اسم چون سفید بی اسم ممتنع است (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار زیر است از طرف مقام ریاست اعلام شد

رئیس- لایحه افزایش سهمیه دولت ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه از ۹۵ نفر عده حاضر با ۸۹ رأی تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: کشاورز صدر- امیر تیمور- ابوالحسن رضوی- موسوی- صفوی هراتی- احمد فرامرزی- عرب شیبانی- ملک پور- قوامی- دکترشفق- امامی اهری- فاضلی- مشایخی- کفائی- امین- صاحبدیوانی- بوداغیان- قبادیان- شریف زاده- وکیلی- مهدی ارباب- تقی زاده- ناصر ذوالفقاری- برزین حائری زاده- آصف- حاذقی- باتمانقلیج- بهادری- افشار- امامی- گنجه- ضیاء ابراهیمی- ساعد- شریعت زاده- دادور- گرگانی- بیات- صفا امامی- دکتر راجی- امیر نصرت اسکندری- معین زاده- خسرو هدایت- دکتر مجتهدی- عباس مسعودی- لاهوتی- هاشم وکیل- محمود- دکتر مصباح زاده- اسلامی- کامل ماکوئی- صادقی- افخمی- لیقوانی- دکتر طبا- دکتر معظمی- مهندس رضوی- اردلان- محمد ذوالفقاری- ملک مدنی- دکتر فلسفی- ملکی- خوئی لر- مسعود ثابتی- دکتر بقائی- عدل اسفندیاری- قهرمان- نبوی- آشتیانی زاده- مامقانی- وثوق نراقی- جواد عامری- نیک پور- آزاد- خسروانی- سزاوار- دهقان- منصف- فولادوند- دکتر متین دفتری- شادلو- صدرزاده- ابوالقاسم امینی- ناصری- گنابادی- اخوان- دکتر ملکی.

مخالف- آقای عباس اسکندری ورقه سفید علامت امتناع: یک

- تقدیم لایحه قرار داد دفع آفات نباتی بین ایران و عراق

۸- تقدیم لایحه قرار داد دفع آفات نباتی بین ایران و عراق

رئیس- بفرمائید آقای وزیر کشاورزی

وزیرکشاورزی- این لایحه‌ای است که بین دولت ایران و دولت عراق راجع بدفع آفات تهیه شده‌است و محتوی۶ ماده‌است (جمعی ازنمایندگان- بلندتر بفرمائید) این قراردادی است که بین ماو دولت عراق راجع بدفع آفات ملخهای مراکشی در ۶ ماده بین ما و دولت عراق منعقد شده‌است که برای دفع آفات طرفین موظف هستند که با همدیگر تشریک مساعی بکنند (صحیح است) و این قرارداد را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که بکمیسیون مربوطه ارجاع شود.

رئیس- بکمیسیون کشاورزی و خارجه ارجاع می‌شود حالا هم عده کافی نیست

اردلان- ده دقیقه تنفس بدهید.

صفوی- اجازه می فرمائید

رئیس- در چه موضوعی؟

صفوی- راجع بلایحه محدودیت بازرگانی خارجی رئیس- بکمیسیون رفته‌است و هنوز گزارشش نرسیده‌است

صفوی- اجازه بفرمائید مدتی قبل این لایحه در مجلس مطرح بود و با یک پیشنهاد این لایحه رفت بکمیسیون و متأسفانه مدتها گذشت و کمیسیون نتیجه مذاکرات و مطالعات خودش را بمجلس گزارش نداد و آخر سال چون دوره کمیسیون تمام شده‌است بنده خواستم تذکر بدهم و تأکید بفرمائید که در کمیسیون آتیه بازرگانی زودتر این لایحه که مورد توجه همه آقایان است بمجلس بیاید و زودتر باید موضوع رأی داده شود (احسنت)

- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باستقرار پاسگاه‌ها در بحرین و تصویب فوریت آن

۹- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باستقرار پاسگاه‌ها در بحرین و تصویب فوریت آن

رئیس- دو طرح است که با قید فوریت تقدیم شده یکی راجع بمواد الکلی و یکی هم راجع بحرین است که قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی نظر بشکایات متواتری که از طرف اهالی بحرین برای عدم توجه کامل اولیای دولت مرکزی نسبت بمجمع الجزایر مزبور و اصل گردیده‌است و نظر بلزوم فوری استقرار پاسگاهها و تهیه موجبات رفاء اهالی و بسط امنیت در آنسامان امضا کنندگان زیر ماده واحده ذیل را پیشنهاد و بقید یک فوریت تقاضای طرح و تصویب آنرا داریم.

ماده واحده برای بسط حاکمیت و تکمیل سازمان اداری در بحرین دولت موظف است فورا اقدام و نتیجه را باستحضار مجلس شورای ملی برساند: حسین مکی- آزاد- محمدعلی مسعودی- عباس نراقی- دهقان- آشتیانی زاده- معتمد دماوندی- مهندس رضوی- کشاورز صدر- حائری زاده- کلبادی- اسلامی- دکتر طبا- رحیمیان- عباس- اسکندری- شریف زاده- دادور- لاهوتی- موسوی- ابوالقاسم بهبهانی- دکترراجی- عرب شیبانی- مسعود ثابتی- باتمانقلیج- ابوالقاسم امینی- رئیس- فوریت این طرح است (رحیمیان- مخالفی نیست) چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند (کشاورزصدر- همه موافقند آقای رئیس) بنابراین رأی گرفته می‌شود بفوریت این طرح آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.

رئیس - آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- بنده می‌خواستم استدعا کنم که دو سه تا لایحه به مجلس تقدیم شده‌است که خود آقایان به آنها علاقمند بودند یعنی از آنهائی بودند که آقایان تذکر می‌دادند یکی دیوان محاسبات است که آقایان می‌فرمودید که باید اختیاراتش در کارها زیادتر باشد و یکی هم کارمندان دیوان محاسبات است که مدتش منقضی شده‌است و استدعا کرده بودم که از بین اشخاصیکه پیشنهاد شده‌است انتخاب بفرمایند. یک لایحه دیگری هم اینجا تقدیم کرده بودم راجع به تشکیلات داخلی یعنی راجع به معاون دائمی وزارت دارائی و آن هیئت مشاور معاون دائمی آنهم اینجا هست با قید فوریت به کمیسیون هم محتاج نبود برود با قید فوریت تقاضا کردم که تصویب بفرمایند بعد برود به کمیسیون استدعا می‌کنم که زودتر این لوایح مطرح بشود.

- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان را جع باخذ عوارض از مواد الکلی برای تأمین بهداشت شهرستانها

۱۰- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان را جع باخذ عوارض از مواد الکلی برای تأمین بهداشت شهرستانها

رئیس- چون هنوز انتخاب اعضاء دیوان محاسبات حاضر نشده‌است در دستور جلسه آینده گذارده می‌شود. طرحی حاضر است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شواری ملی-چون به تصدیق عموم نمایندگان محترم ککوچکترین قدم اصلاحی در بهداشت مردمان خارج از مرکز خصوصاً در دهستانها و بخشها برداشته نشده‌است و ضمن بیاناتیکه در مجلس شده اشاره به بی توجهی نسبت باین مردم بی بضاعت گردیده و دولت نیز با تهیه ی این مقدمات و بعذر نداشتن بودجه و درآمد که بدبختانه هر چه هست به مصرف دستگاه استخدامی رسیده و می‌رسد در این زمینه قدمی برنداشته‌اند و از طفی برای حداقل اقدامی عملی در تأسیس بهداشت مردمان دهنشین محتاج به درآمد مخصوصی هستیم و از طرف دیگر بایستی این درآمد را به شکلی تأمین نمود که اولا باری بر دوش مردمان بدبخت افزوده نشود و ثانیاً این در آمد از محل مناسبیکه تحمل آن شاق نباشد وصول شود بنابراین ماده واحده را با قید دو فوریت پیشنهاد می‌نمایم. کشاورز صدر.

ماده واحد ساز تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است معادل مبلغی که بنام باندرل و سود تجارتی و عوارض شهرداری از مشروبات الکلی داخلی دریافت می‌دارد و معادل دو برابر حق انحصار نوشابه‌های خارجی که طبق تصویب نامه از مشروبات الکل خارجه می‌گیرد وصول نماید و عواید حاصله از این طریق را منحصراً به تأمین بهداشت دهستانها و بخش‌های کشور برساند. کشاورز صدر. دکتر اعتبار. غضنفری. ملک مدنی. آزاد. عباسی. اسلامی. موسوی. نراقی. ابوالقاسم امینی. اعزاز نیک پی. امامی اهری. کفائی. بهادری. ناصر ذوالفقاری. دکتر ملکی. لیقوانی. محمد حسین قشقائی. محمد علی مسعودی. آشتیانی زاده. گرگانی. دکتر بقائی. باتمانقلیج. قهرمان. دادور. دکتر راجی. آقاخان بختیار. برزین.

رئیس- فوریت اول مطرح است آقای حاذقی مخالفید؟

حاذقی- بنده با فوریتش مخالفم آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که ملت ایران رسماً مطابق قانون اساسی همانطور که به دنیا اعلام شده‌است مسلمان شناخته شده ما مسلمانیم و در مجلس شورای ملی قوانینی که به تصویب می‌رسد به هیچ وجه نبایستی نه تصریحاً و نه تلویحاً یک عملیکه صریحاً از طرف شارع مقدس اسلام ممنوع شده آن را جنبه ی قانونی بدهیم (صحیح است) و اساساً استعمال مشروبات الکلی طبق نص تصریح قرآن ممنوع است (صحیح است) مجلس شورای ملی در هیچ دوره‌ای از ادوار مجلس قانونی مبنی بر رسمیت آن و اینکه دولت مباشر تهیه و فروش و باندرل آن باشد تصویب نکرده (صحیح است) سوابقی که هست در یک دوره قترت یک تصویب نامه‌ای گذرانده‌است در موقعی که دولت احتیاج به پول داشته‌است در دوره فترت مجلس تصویب نامه گذرانده‌است که از فروش مشروبات الکلی مالیاتی بگیرند که این به تدریج در ضمن بودجه گنجانده شده در عین حالیکه مجلس شورای ملی آن را اصلا به صورت قانون به هیچ صورتی رسماً نشناخته‌است بنابراین من چو در کمیسیون عرایض هستم تقاضا‌های زیادی از افراد مردم و دسته‌های مختلف و مخصوصاً آقایان علما و روحانیون رسیده و از مجلس شورای ملی تقاضا کرده‌اند که اساسا این موضوع رسومات را لغو کند این موضوع را ما بوزارت دارائی نوشته‌ایم که مطالعه کند و یک مالیاتی جای گزین مالیات رسومات بکند ملت ایرا با کمال شوق و رغبت حاضراست این مبلغ را از هر محل دیگر بعنوان مالیات بدهد که فروش و معامله و استعمال مشروبات الکلی بکلی ممنوع باشد بنابراین ما نمی‌توانیم رسما بصورت قانون اینجا تصویب بکنم که از مشروباتی که تهیه می‌شود و وارد می‌شود مالیاتی گرفته شود اساسا این را لغو کنید که صحت ملت ایران تأمین بشود (صحیح است- احسنت)

رئیس- آقای کشاورزصدر

کشاورزصدر- بنده تعجب می‌کنم که چرا حاذقی توجه بطرح نفرموده و یک مطالبی که هیچ مربوط باین موضوع نبود فرمودند و بنظر بنده اینطور می‌آید که قبلا خودشان رامهیا کرده بودند برای اینکه یک فرصتی بدست ایشان بیاد و این مطلب را باین شکل بیان کنند بنده گمان می‌کنم که آقای حاذقی از مسلمان ترین افراداست و تمام نمایندگانی که اینجا هستند تمام مسلمان و متعصب هستند و هیچکسی هم نظری غیر از این ندارد (صحیح- است) و اگر توجهی باین طرح می‌فرمودید این بود که بنده عرض می‌کنم الان یک عوارضی دارید از این مشروبات الکلی که مضر است بحال مردم می‌گیرید و از نقطه نظر قانون اساسی و جهات دیگر که کشور ما کشور اسلامی است بنده هم موافقم روزی کهتصمیم گرفته شد که بکلی این رامنع بکنند بنده هم صددرصد موافق هستم بنده که آمدم این طرح را پیشنهاد کردم از این نظر بود که ممکن است آقایان بگویند ایجاد این تضییق هم یک قدمی است که برداشته شده‌است بنده عرض می‌کنم که یک عوارضی که می‌گیرید باین مبلغ بگیرید و اگر ممکن است دو برابر این مقداری که پیشنهاد شده و این تقریبا ۱۵ میلیون تومان است اگر دو برابر بگیرید سی میلیون تومان در سال می‌شود بمصرف برسانید اگر واقعا آقا توانستید و موافق بودید با این طرحی که پیشنهاد شده بنده هم بامنع استعمال صددرصد موافق هستم و این پیشنهادی که بنده دادم از اینجهت بود و فرمایش آقا اینطور بود که بنده خواستم این موضوع را بصورت قانونی در بیاورم (حاذقی- خیر اینطور نیست) و بنده و آقایانیکه امضاء کرده‌اند همچو مطلبی را مقصود نداشته‌اند و ما گفتیم که با اینطرح یک تضیقی بکنیم مخصوصا از مشروبات الکلی که از خارج وارد می‌شود بنده صورت گرفتم در سال مبالغ بسیار زیادی مشروب یعنی در حدود چهارده تن مشروب خارجی وارد این مملکت گدا و فقیر و بدبخت می‌شود این را اگر ما بتوانیم عوارض وضع بکنیم و یک عایدی از آن پیدا بکنیم که بمصرف بهداشت مردم برسد ظاهرا عیبی نخواهد داشت و بنده با نظر آقا موافقم که یک عوارض سنگینی وضع کنید و در قدم دوم هم مطلقا ممنوعش کنید حاذقی- قدم اول مطلقا ممنوع است

اردلان- اجازه بفرمائید آقای رئیس یک مرتبه دیگر قرائت شود (ماده واحده بشرح سابق قرائت شد)

وزیردارائی- بنده با فوریت مخالفم

رئیس- بفرمائید

وزیردارائی- دراین جا قبلا آقای دکتر شفق یک مطلبی اظهار داشتند که بسیار منطقی و صریح بود لوایح بسیار خوب که دولت هم کاملا با آن موافق باشد و مجلس شورای ملی هم آن را بنفع مملکت بداند چنانچه همیشه هم اینطور است باید این طرحها و این لوایح برود به کمیسیون منتهی اینکه دولت هر روز در یک کمیسیونی بیاید و متخصصین کار به نشینند آن طرح را مرتب بکنند و بمجلس شورای ملی بیاورند یک مرتبه نمی‌شود یک طرحی را این جا که راجع به یک امر کلی و مربوط به امور مالیاتی مملکت است و مربوط به این بودجه ایست که همین الان تقدیم شده مربوط بزندگی مردم است و البته نواقصی هم دارد که بایدآن نواقص را رفع بکنیم و بنده استدعا دارم که قبول بفرمائید که با فوریت و دو فوریت این لوایح موافقت نشود.

کشاورزصدر- آقا با یک فوریت موافقت کنید

سزاوار- تذکری بنده دارم

رئیس- بفوریت اول رأی گرفته می‌شود تقی زاده- قبل از اینکه رأی بگیرید بنده یک کلمه عرض دارم عرض بنده این است خود فوریت که مطرح شده یک مخالف و یک موافق اقلا باید صحبت کنند و اساسا از اول تا آخر مطالب آقایان راجع بفوریت نبود و یک کلمه در مخالفت با فوریت گفته نشد (صحیح است) گفتند مخالف با فوریت و ایشان هم تمام جوابشان را دادند اولا عرض بنده این است که در مسئله فوریت که خودش یک مسئله ایست هیچ لازم نیست که یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کنند و بنده با موضوع فوریت عرضی دارم که اگر اجازه بفرمائید عرض کنم و در غیر این صورت در فوریت دوم اجازه بفرمائید.

رئیس- بفرمائید

تقی زاده- بنده هر دفعه که لایحه‌ای اینجا طرح می‌شود و راجع بفوریتش غالبا اجازه خواستم ولی فورا یک کسی قبل از بنده حرف زد بعنوان موافق و یک نفر هم به عنوان مخالف فورا هر رأی می‌گیرند فقط بنده می‌خواستم این را عرض کنم و حتی قبل از دستور می‌خواستم بعرض برسانم که این ترتیب بنظر من کار بسیار خوبی نیست که ما دائما با دو فوریت لوایحی تقدیم مجلس کنیم (صحیح است) خود بنده شخصا با فوریت کاملا مخالفم حتی با یک فوریت و خیال می‌کنم که در یکسال یا پنجسال یکدفعه یک موقعی بیاید که یک موضوعی یک فوریت لازم داشته باشد این را قانون اساسی و سایر قوانی معلوم کرده‌است که هر چیزی دو شور لازم دارد و چه دلیلی دارد که یک فوریت داشته باشد آمدیم که یک فوریت هم در یک مسائلی لازم شد اما دو فوریت معنیش این است که هیچیک از آقایان اعضاء مجلس فرصتی پیدا نکنند که بفهمند که مطلب چیست و این را می‌خواهم عرض بکنم غالبا وقتی که استدلال بفوریت می‌شود با یک فوریت یا دو فوریت تمام استدلالات در متن مطلب می‌شود که این کار کار خوبی است چرا مانع می‌شوید از این قبیل چیزها و هر کسی که مخالفت می‌کند می گویند که آقا چرا مخالفت می‌کنید که تریاک منع شود یا چرا مخالف هستید که عوارض گرفته شود در صورتیکه هیج ربطی ابدا و اصلا باینکار ندارد یک لایحه‌ای که بنده صددرصد موافق باشم با فوریتش مخالفم و از این جهت تمنا می‌کنم که آقایان نه برای این دفعه بلکه برای آینده هم در باب فوریت قدری رویه اعتدال پیش بگیرند.

رئیس- در فوریت یک موافق و یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کنند و ماده ۷۴ و۷۵ نظامنامه برای آقایان قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

  • ماده هفتاد و چهارم- در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود و زراء یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید
  • ماده هفتاد و پنجم- این چنین تقاضا با مقدمه که حاوی دلایل آن باشد اظهار می‌شود و پس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رأی می‌دهد

رئیس- دیگر مذاکرات زیادی ندارد مجلس باید رأی بدهد یا فوریت قبول می‌شود یا رد می‌شود بنابراین در فوریت این طرح قانونی رأی گرفته می‌شود.

سزاوار- این قابل طرح نیست این اشکال دارد از نظر قانون هم اشکال دارد رئیس- وقتی که طرح شد بفرمائید رأی گرفته می‌شود بفوریت این طرح قانونی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باصلاح آئین نامه داخلی

۱۱- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باصلاح آئین نامه داخلی

رئیس- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان قرائت می‌شود ریاست محترم مجلس شورای ملی نظر باینکه آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی دارای نواقصی است که با تجربیات چندین ساله که پس از تصویب آن بدست آمده لازم به اصلاحاتی است لذا امضاء کنندگان ذیل آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی را که مشتمل بر ۲۶۰ ماده و در ایام فترت بوسیله ی کمیسیون مخصوصی تهیه شده‌است بعنوان طرح تقدیم و طبق ماده ۲۱ از نظامنامه کنونی تقاضا می نمائیم برای رسیدگی بطرح مزبور کمیسیونی مخصوص مرکب از دوازده نفر از هر شعبه دو نفر تشکیل ودر ظرف یک ماه کمیسیون مزبور مکلف باشد که گزارش خود را نسبت به آئین نامه ی مزبور به مجلس تقدیم نماید.ابوالحسن رضوی و عده‌ای دیگر

رئیس- آقای رضوی نیستند.

حاذقی- بنده هم امضاء کرده‌ام اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- مخالفی نیست (گفته شد خیر) بنابراین تقاضا می‌شود از هر شعبه دو نفر انتخاب شوند و این طرح فرستاده می‌شود به آن کمیسیونی که از شعب تشکیل می‌شود و بعد گزارش آن می‌آید به مجلس (حاذقی-یعنی در ظرف یکماه) اگر آقایان اجازه بدهند ده دقیقه تنفس داده می‌شود مشروط بر اینکه آقایان تشریف نبرند و مجدداً سر وقت به مجلس تشریف بیاورند.

(در این موقع چهل دقیقه پیش از ظهر جلسه بعنوان تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

۱۲- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

رئیس- یک عده‌ای از آقایان تقاضای تنفس کرده بودند تنفس داده شد ولی متأسفانه الان اکثریت نیست بعد از این هم دیگر تنفس داده نمی‌شود صورت غائبین هم در صورت مجلس ذکر می‌شود و البته غایب محسوب خواهند شد جلسه را ختم می‌کنیم جلسه ی آینده روز یکشنبه ساعت ۸ و نیم دستور انتخاب شعب چون دوره اش تمام شده بعد هم استیضاح.

(جلسه در ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه ختم گردید.)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

انتصابات و احکام

شماره ۱۱۶-۱۰۹۳ ۱۷-۱-۱۳۲۷ آقای غلامحسین فخاری بموجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه مهموئی حومه بیرجند برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری

شماره ۳۲۴-۱۰۸۹ ۱۷-۱-۱۳۲۷ آقای محمد حسین درودیان سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نقوسان تفرش نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج و طلاق تحت تعقیب دادگاه انتظامی سر دفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی تا خاتمه رسیدگی به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید. وزیر دادگستری

شماره ۴۲۳-۵۷۳ ۱۱-۱-۱۳۲۷ آقای سید مصطفی مطصفوی الحسینی دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره ۵۳ تهران به موجب این حکم به سمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری

شماره ۱۸۲۵۷-۱۰۸۵ ۱۷-۱-۱۳۲۷ آقای محمدعلی محی الدینی اناری بموجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کشکوئیه رفسنجان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری