مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مجلس شورای ملی پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۵

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۱۴۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۸

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه سایایی توسعه اقتصادی و ابلاغ به دولت

۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگ و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای و ابلاغ به دولت

۴-طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شرکت سهامی تأسیسات ساختمان و ابلاغ به دولت

۵- بیانات بعد از دستور آقای فخر طباطبایی

۶- اعلام تعطیلات تابستانی

۷- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورت‌جلسه

۸- ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه (۱۹) تیر ماه ۱۳۴۸

مجلس ساعت دوازده به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر اعتمادی – دکتر الموتی – ایلخانی پور – مهندس بریمانی – بهادری – پرویزی – مهندس پروشانی – پزشکپور – تهرانی – دکتر حکمت – دکتر خطیبی- دکتر رضوانی – رضا زاده – مهندس ریاحی – بانو زاهدی- سرتیب پور- دکتر صدر – عجم – فولادوند – مهندس قادر پناه – دکتر قهرمان – دکتر کفائی – دکتر متین – مرتضوی – دکتر وحیدنیا – دکتر وفا- تیمسار همایونی- بانو بزرگ نیا – بانو سعیدی – مهندس ناصر بهبودی.

غائبین مریض

آقایان مهندس برومند – بوشهری- پاینده – پزشکی – توسلی- مهندس جلالی نوری- بانو دکتر دولتشاهی – مهندس سهم الدینی – شیخ بهائی – دکتر صفائی – طباطبائی – دکتر عدل – قاضی زاد ه- مهندس کیاکجوری – دکتر محققی – مهندس معتمدی – ملک افضلی.

- اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران درمؤسسه سایائی توسعه اقتصادی و ابلاغ به دولت

۲- اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران درمؤسسه سایائی توسعه اقتصادی و ابلاغ به دولت

رئیس- وارد دستور می‌شویم لایحه اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران درمؤسسه آسیائی توسعه اقتصادی برای اخذ رای نهائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه آسیائی توسعه اقتصادی

ماده واحده – پرداخت مبلغ ۱۹۲۵۰ دلار سهمیه دولت شاهنشاهی ایران درمؤسسه آسیائی توسعه اقتصادی تصویب می‌شود.

دولت مجاز است مبلغ سه هزار دلار بابت قسمتی از سهمیه فوق را از محل اعتبار ردیف ۵۹۰۴ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و بقیه را که بالغ بر ۱۶۲۵۰ دلار است از سال ۱۳۴۸ ظرف پنجسال با تامین اعتبار در بودجه سنوات مربوط پرداخت کند.

لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه فوق العاده روز دوشنبه شانزدهم تیرماه یکهزارو سیصدو چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس – این لایحه عینا" بهمان ترتیب که درمجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا تصویب شده ست واینک نسبت به آن با ورقه اخذ رای مشود.

(اسامی‌آقایان نمایندگان وسیله منشی (خانم ابتهاج سمیعی) اعلام و در محل نطق اخذ رای بعمل آمد)

آقایان دکتر نجیمی‌– مهندس ارفع- دکتر یزدان پناه – جوانشیر – دکتر کلالی – مهندس فروهر – مهندس اخوان – دکتر ضیائی – خانم جهانبانی – کورس- خواجه نوری – دکتر غنی – رضوی – انشاء- دکتر زغفرانلو – موسوی- دکتر موثقی – قراچورلو – عباس میرزائی – مهرزاد – دکتر شفیع امین – اخلاقی – مهندس عترت – دکتر خزائلی – پور بابائی – دکتر پرتو اعلم – مصطفوی نائینی – دکتر امامی‌خوئی – دکتر میرعلاء – سلیمانی – دکتر رشتی – دکتر عاملی تهرانی – دکتر فریور – مهندس یارمحمدی – دکتر طالع – ساگینیان – دکتر اسفندیاری – دکتر رفعت- مهندس ریاضی – صدری کیوان – بانو ابتهاج سمیعی- دکتر شریعت – موبد امینی – دکتر هذب- مجد – صادقی – مریدی – حی – مهاجرانی – شهرستانی – زرگر زاده- دکتر سبزرواری – شیخ الاسلامی‌– جوادی – دکتر حبیب اللهی – دکتربرومند – تیمسار وحدانیان – دکتر عدل طباطبائی- بختیاری پور – کمالوند – مرندی – دکتر اسدی- دکتر کیان – دکتر بیت منصور- ارسنجانی – صادق سمیعی – فضائلی – ادیب- سمیعی – مسعودی – دکتر خسروی – کردستانی – ملکزاده آملی- اهری – دکرت صاحبقلم – معزی – فهیمی‌–دکتر مدنی – دکتر درودی- مهندس کیا – ثامنی – غلام نیاکان – عامری – خانلرقراچورلو- صالحی – مهندس پرویز بهبودی- تیمسار حکیمیان – سلیمانی کاشانی – محسنی مهر – کلانتر هرمزی – بدرصالحیان – فروتن – اولیاء - دکتر ستوده – دکتر خیراندیش- روحانی – دکتر معظمی‌– مهندس اربابی – موسوی ماکوئی- مهندس اردلان – معیری –دکتر فربود- ماهیار – محدث زاده – صدقیانی زاده – مهندس صائبی- دکتر مدرسی – رامبد – فخر طباطبائی - -ضیاء – احمدی- حق شناس – مهندس بهرام زاده ابراهیمی‌– اسدی – دکتر حکیم شوشتری – ملکشاه ظفر- بختیاریها – ابوذر – بانو سعیدی – امام مردوخ – موقر- آموزگار –جاماسبی- پردلی – فرهاد پور – یوسفی – پرفسور مخبر فرهمند- مروتی – دکتر بقائی یزدی – روستا- کلانتری – مهندس زنجانچی – فیاض فاضلی – ریگی – دکتر یگانگی –اصولی – امامی‌رضوی – امیر احمدی – پور ساطع – پدرامی‌– سعیدی – دکتر صالحی – دکمتر دادفر – مانی – بانو تربیت – جهانشاهی – دیهیم – شکیبا – دکتر بهبهانی – تیمساز نکوزاد – دکتر ملکی –مهندس فیروز عدل – صائب – شاخوئی – دکتر رفیعی – دکتر رهنوردی – مهندس اسدی سمیع – بهنیا – دکتر سعی – سعید وزیزی- دانشمند – مهندس معینی – مهندس معینی زند – دکتر گاگیک – کاسمی‌– مافی.

(آراء ماخوذ شده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

  • آراء موافق – ۱۳۰ رای
  • آراء ممتنع -۳۰ رای

رئیس – لایحه با ۱۳۰ رای موافق و ۳۰ رای ممتنع تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین - آقایان: دکتر نجیمی- مهندس ارفع- دکتر یزدان‌پناه - جوانشیر - دکتر کلالی - مهندس فروهر - مهندس اخوان - دکتر ضیایی - خانم جهانبانی - کورس- خواجه نوری - دکتر غنی - رضوی - انشا- دکتر زغفرانلو - موسوی- دکتر موثقی - قراچورلو - عباس میرزایی - مهرزاد - دکتر شفیع امین - اخلاقی - مهندس عترت - دکتر خزایلی -پور بابایی - دکتر پرتو اعلم - مصطفوی نایینی - دکتر امامی‌خویی - دکتر میرعلا - سلیمانی - دکتر رشتی - دکتر عاملی تهرانی - دکتر فریور - مهندس یارمحمدی - دکتر طالع - ساگینیان -دکتر رفعت- مهندس ریاضی - صدری کیوان - بانو ابتهاج سمیعی- دکتر شریعت - مؤیدامینی - دکتر مهذب- مجد - صادقی - مریدی - حی - مهاجرانی - شهرستانی - زرگرزاده- دکتر سبزواری - شیخ‌الاسلامی- جوادی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتربرومند - تیمسار وحدانیان - دکتر عدل طباطبایی- بختیاری‌پور - کمالوند - مرندی -دکتر کیان - دکتر بیت منصور- ارسنجانی - صادق سمیعی - فضایلی - ادیب سمیعی - مسعودی - دکتر خسروی کردستانی - ملک‌زاده آملی- اهری - دکتر صاحب‌قلم - معزی - فهیمی- دکتر مدنی - دکتر درودی- مهندس کیا - ثامنی - غلام نیاکان - عامری - خانلر قراچورلو- صالحی - مهندس پرویز بهبودی- تیمسار حکیمیان - سلیمانی کاشانی - محسنی‌مهر - کلانتر هرمزی - بدر صالحیان - فروتن - اولیا - دکتر ستوده - دکتر خیراندیش- روحانی - دکتر معظمی- مهندس اربابی - موسوی ماکویی- مهندس اردلان - معیری -دکتر فربود- ماهیار - محدث‌زاده - صدقیانی‌زاده - مهندس صایبی- دکتر مدرسی - رامبد - فخر طباطبایی - ضیا احمدی- حق‌شناس - مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی-دکتر حکیم شوشتری - ملکشاه ظفر- بختیاری‌ها -بانو سعیدی - امام‌مردوخ - موقر- جاماسبی- پردلی - فرهادپور - یوسفی - پرفسور مخبر فرهمند- مروتی - دکتر بقایی یزدی - روستا- کلانتری - مهندس زنجانچی - فیاض فاضلی - ریگی - دکتر یگانگی -اصولی - امامی‌رضوی - امیر احمدی - پورساطع - پدرامی- سعیدی - دکتر صالحی - دکتر دادفر - مانی - بانو تربیت - جهانشاهی - دیهیم - شکیبا - دکتر بهبهانی - تیمساز نکوزاد - دکتر ملکی - مهندس فیروز عدل - صایب - شاخویی - دکتر رفیعی - دکتر رهنوردی - مهندس اسدی سمیع - بهنیا - دکتر سعید - سعید وزیری- دانشمند - مهندس معینی - مهندس معینی‌زند - دکتر گاگیک - کاسمی- مافی.

ممتنعین- آقایان : آموزگار - ابوذر - دکتر اسدی - دکتر اسفندیاری - امام‌مردوخ - بختیار بختیاری‌ها - مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- پردلی - جاماسبی - رامبد - دکتر رفعت - ساگینیان - دکتر شریعت - صادق سمیعی - دکتر طالع - ملکشاه ظفر- دکتر عاملی تهرانی - فخر طباطبایی- فرهادپور - دکتر فریور- فضایلی- کلانتری - پرفسور مخبر فرهمند- دکتر مدرسی - موقر- مؤیدامینی - یوسفی.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگ و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای و ابلاغ به دولت

۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگ و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه مربوط به اجازه پرداخت سهیمه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه هکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگی و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای برای اخذ رأی نهایی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

قانون راجع به پرداخت سهمیه ایران در سازمان همکاران عمران منطقه‌ای.

ماده واحده - سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه و تحقیقات فرهنگی و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای از سال ۱۳۴۷ از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور قابل پرداخت می‌باشد.

لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده درجلسه فوق‌العاده روز دوشنبه شانزدهم تیرماه یک هزارو سیصدو چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

رئیس - نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی آقایان نمایندگان وسیله منشی (مهندس صایبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: دکتر عظیمی- مهندس صایبی - مرندی - کمالوند - پدرامی-مسعودی- محدث‌زاده - دکتر درودی- بدر صالحیان – فضائلی – مهرزاد – مریدی – دکتر رشتی – مصطفوی- کریم بخش – سعیدی – دکتر عدل طباطبائی- دیهیم- دکتر صاحبقلم – پور ساطع – صائب- مهندس اردلان – دکتر میر علاء مهندس پرویز بهبودی- دکتر دادفر – مانی – محسنی هر – جهانشاهی – فروتن – فیاض فاضلی- ماهیار- موسوی – ماکوئی- فخر طباطبائی – جوادی – صدقیانی زاده – ملکزاده آملی- قراجورلو- صادق سمیعی- دکتر فعت – دکتر ضیائی ۰ مهندس فروهر – سلیمانی کاشانی – خواجهنوری – موسی صالحی – مهندس اخوان – ارسنجانی – دکتر کلالی ج کلانتری – دکتر نجیمی- شهرستانی – دکتر سبزرواری – مهندس عترت – غلام نیاکان – مروتی – دکتر درسی – دکتر رهنوردی – فهیمی‌– خسروی – عامری – انشاء – دکتر اسدی- خانل قراچورلو- حی – موقر- دکتر یزدان پناه – معزی- صادقی – بختیاری ور – موسوی- دکتر خزائلی – مهندس زرآور- دکتر ملکی – کلانتر هرمزی- مهندس یار محمدی – تیمسار حکیمیان – دکتر بیت منصور۰ بختیاریها – رامبد – دکتر پرتو اعظم – اخلاقی – بانو بتهاج سمیعی – مبارکی – رضوی۰ مهندس اسدی سمیع – روستا- مهندس ریاضی – مهاجرانی – صدری کیوان – بانو تربیت – ظفر – عباس میرزائی- حق شنس – صائبی- دکتر زعفرانلو- تیمسار نکوزاد – مجد – تیمسار وحانیان – دکتر کیان –امیر احمدی- دکتر صالحی – شیخ الاسلامی‌– آموزگار – جاماسبی – مهندس عدل – دکتر موثقی – دکتر مهذب – بانو جهانبانی – دکتر برومند- دکتر خیراندیش- سلیمانی – کورس- دکتر غنی – مهندس کیا – مهندس عطائی –دکتر سعید – مهندس ارفع – ضیاء احمدی – دکتر فربود- ثامنی – روحانی – دکتر ستوده – دکتر اسفندیاری – مهندس زنجانچی – دکتر مدنی – مهندس اربابی اهری شاخوئی- اسدی- داود امینی – دکتر شریعت – دکتر بهبهانی – زرگرزاده – مهندس بهرام زاده ابراهیمی‌– جوانشی – دکتر بقائی – یزدی – امامی‌رضوی – ابوذر – امامی‌خوئی- ریگی – امام مردوخ – شکیبا- دکتر معظمی‌– دکترشفیع امین – دکتر حکیم شوشتری – دکتر رفیعی – اولیاء –ساگینیان – اصولی – دکتر یگانگی- معیری- پروفسور مخبر فرهمند – دکتر عاملی تهرانی – دکتر فریور- دکتر طالع - پردلی

(آراء ماخوذه شماره شد و نتیجه به قار زیر اعلام گردید).

  • آراء موافق – ۱۵۳ رای
  • آراء سفید (علامت امتناع)۴ رای

رئیس – لایحه با ۱۵۳ رای موافق و ۴ رای ممتنع تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان دکتر عظیمی‌– مهندس صائبی – مرندی – کمالوند – پدرامی‌–مسعودی- محدث زاده-دکتر درودی- بدر صالحیان – فضائلی – مهرزاد – مریدی – دکتر رشتی – مصطفوی- کریم بخش – سعیدی – دکتر عدل طباطبائی- دیهیم - دکتر صاحبقلم – پور ساطع – صائب- مهندس اردلان – دکتر میر علاء مهندس پرویز بهبودی- دکتر دادفر – مانی – محسنی هر – جهانشاهی – فروتن – فیاض فاضلی- ماهیار- موسوی – ماکوئی- فخر طباطبائی – جوادی – صدقیانی زاده – ملکزاده آملی- قراجورلو- صادق سمیعی- دکتر فعت – دکتر ضیائی ۰ مهندس فروهر – سلیمانی کاشانی – خواجهنوری – موسی صالحی – مهندس اخوان – ارسنجانی – دکتر کلالی ج کلانتری – دکتر نجیمی- شهرستانی – دکتر سبزرواری – مهندس عترت – غلام نیاکان – مروتی – دکتر درسی – دکتر رهنوردی – فهیمی‌– خسروی – عامری – انشاء – دکتر اسدی- خانل قراچورلو- حی – موقر- دکتر یزدان پناه – معزی- صادقی – بختیاری ور – موسوی- دکتر خزائلی – مهندس زرآور- دکتر ملکی – کلانتر هرمزی- مهندس یار محمدی – تیمسار حکیمیان – دکتر بیت منصور بختیاریها – رامبد – دکتر پرتو اعظم – اخلاقی – بانو بتهاج سمیعی – مبارکی – رضوی۰ مهندس اسدی سمیع – روستا- مهندس ریاضی – مهاجرانی – صدری کیوان – بانو تربیت – ظفر – عباس میرزائی- حق شنس – صائبی- دکتر زعفرانلو- تیمسار نکوزاد – مجد – تیمسار وحانیان – دکتر کیان –امیر احمدی- دکتر صالحی – شیخ الاسلامی‌– آموزگار – جاماسبی – مهندس عدل – دکتر موثقی – دکتر مهذب – بانو جهانبانی – دکتر برومند- دکتر خیراندیش- سلیمانی – کورس- دکتر غنی – مهندس کیا – مهندس عطائی –دکتر سعید – مهندس ارفع.

ممتنعین

آقایان پردلی – دکتر طالع – دکتر عاملی تهرانی – دکتر فریور.

- طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان و ابلاغ به دولت

۴- طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان و ابلاغ به دولت

رئیس – لایحه مربوط به شرکت تاسیسات ساختمان که از مجلس سنا برگشته است از قرار معلوم اصلاحاتی که شده است اصلاحات مهمی‌نبوده است آقای اهری ممکن است توضیحی بفرمائید؟

اهری (رئیس کمیسیون دارائی) – لایحه بازرگانی شدن شرکت سهامی‌تاسیسات وزارت آبادانی و مسکن بطوریکه استحضار دارید قبل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بودو در مجلس سن تغییراتی داده شده که بنده خواستم درباره تغییرات مجلس سنا توضیحاتی به عرض همکاران محترم برسانم دراین لایحه درماده واحده قید شده بود که این شرکت بصوت بازرگانی اداره خواهد شد استنباط مجلس سن ااین بود که وقتی یک سازمانی بصورت شکرت اداره می‌شود مسلما" این شرکت بصورت بازرگانی هم از لحاظ مالی و استخدامی‌اداره خواهد شد و دیگر کلمه بازرگانی ضرورت ندارد بنابراین کلمه بازرگانی راحذف کردند بعد در قسمت اول ماده واحده درمجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود که از آئین نامه معاملات دولتی وشمول قانون محاسبات عمومی‌و استخدامی‌معاف است درمجلس سنا اصلاح شده که مقررات مربوط به استخدام و معاملات این شرکت طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای مربوط دراین قانون خواهد رسید بنابراین چون کمیسیونها هم طبق قونین موجود نمی‌توانند بر خلاف قانون درکمیسیون موادی به تصویب برسانند درهر صورت نظر وزارت آبادانی و مسکن هم با این مصوبه مجلس سنا تامین بود در کمیسیون دارائی هم این مساله مطرح ومورد تائید بوددر کمیسیون دارائی هم این مساله مطرح و مورد تائید قرار گرفت بنده خواستم توضیح مختصری در باره این اصلاحات به عرض مجلس رسانده باشم.

رئیس - اگر اجازه بفرمائید لایحه خوانده شود که بعد نسبت به آن رای گرفته شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون مربوط به شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود شرکت تاسیسات ساختمان را طبق اساسنامه ایکهبوسیله وزرات آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید اداره نماید.

مقررات مربوط به امور معاملاتی و استخدامی‌شرکت را اساسنامه آن تعیین خواهد کرد.

لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه فوق العاده روز دوشنبه شانزدهم تیر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس – راجع به اصلاحات مجلس سنا نظری نیست؟(اظهاری نشد) رای می‌گیریم به اصلاحات مجلس سنا خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.

- بیانات بعد از دستور آقای فخر طباطبائی

۵- بیانات بعد از دستور آقای فخر طباطبائی

رئیس- آقای فخر طباطبائی فرمایشی دارید بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض کنم بااجازه مقام محترم ریاست که همیشه با خلق کریم ووسعت خاطری که خاص خودشان دارند ما را ارشاد می‌فرمایند (صحیح است – احسنت) بنده لازم دیدم درباره مطالبی که در جلسه نیم ساعت قبل پیش آمد به عرض همکاران معظم خودم برسانم.

آنچه بنده ظرف این مدت بین دوستان خودمان درفراکسیون حزب مردم استفاده هواحرازکرده‌ام بخصوص شخص جناب آقای رامبد کمال احترام را نسبت به فرد فرد دوستان اکثریت داریم (اقلیت –صحیح است) (عده‌ای از اکثریت – ما هم همینطور متقابلا همان احترام را قائل هستیم) همین مساله‌ای که پیش آمد خودجناب آقای دکتر دادفر میدانند که بنده چقدر به ایشان ارادت دارم و همیشه بین دوستان ذکر خیرشان می‌باشد و کمال احترام را همه نسبت به ایشان داریم ومن فکر می‌کنم عرایضی که می‌کنم مترجم احساسات همه دوستان ما نیست به شخص جناب آقای دکتر دادفر است (احسنت-صحیح است) النهایه گاهی اوقاتت لوایحی که مطرح می‌شود بالضروره بین اکثریت واقلیت و نظریاتی که هر کس پیدا می‌کند درباره این لوایح بحثی در می‌گیرد زیرا اینجا جای مشورت است و این شمار مشورتهم بالای سر ریاست محترم نصب است بنظر بنده با بضاعت مزجه چیزی می‌رسد و به منطق یک نفر از دوستان با بضاعت بیشتر یک چیز دیگری می‌رسد یا اینکه تارهای صوتی من ضعیف تر است و مال جناب آقای دکتر دادفر قوی تر، اینجا نبایستی یک وقت فکر بشود که از این جهت سوء تفاهمی‌هست، خواستم بطور مختصر راجع به این مطلب این عرایض را عرض کرده باشم (احسنت) و به تما دوستان نماینده اکثریت عرض کنم که ماکمال احترام را نسبت به همکاران اکثریت داریم وخیلی دوستان عزیزی هم در بین فراکسیون اکثریت داریم (احسنت).

رئیس – بنده هم به سهم خودم از آقای فخر طباطبائی که در آخرین روز و آخرین جلسه این دوره اجلاسیه این مطالب محبت آمیز را فرمودند تشکر می‌کنم، همانطور که ایشان فرمودند همیشه کلیه همکاران محترم اعم از اینکه دهر حزب و فراکسیونی باشند اول نماینده مجلس شورای ملی یعنی نماینده همه مملکت هستند و همه از نظر وظیفه قانونگذاری یک نوع فکر می‌کنند منتهی همانطور که آقای فخر طباطبائی فرمودند گاهی اوقات سلیقه‌ها مختلف است و گاهی ممکن است از این مسائل در مجلس اتفاق بیفتد و واقعا" از ایشان تشکر می‌کنم که نخواستند در این آخرین جلسه این دوره اجلاسیه یک نفر از همکاران ما خدای نکرده ناراحتی و نگرانی کوچکی داشته باشد.

- اعلام تعطیلات تابستانی

۶- اعلام تعطیلات تابستانی

رئیس- چون فعلا مطلب دیگری در دستور نداریم کهمطرح کنیم، در صورتیکه همکاران محترم صلاح بدانند و اجازه بفرمایندتعطیلات تابستانی را شروع کنیم. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)، چون باید با رای مجلس باشد بنده همین سکوت را موجب رضا میدانم و با اجازه همکاران این دوره اجلاسیه را دراین جلسه ختم و تعطیلات تابستانی راشروع می‌کنیم و از همکاران محترم تقاضا می‌کنم اگر از تهران به خارج تشریف می‌برند آدرسشان را در دفتر مجلس بگذارند تا در صورتیکه لازم شد به تقاضای دولت کمیسیونی و یا جلسه علنی تشکیل شود وسیله داشته باشیم که خانمها و آقایان را خبر کنیم امیدوارم که همکاران محترم تابستان خوبی رابگذرانند و در حوزه‌های انتخابیه که تشریف می‌برند بتوانند گرمای از کار موکلینشان بگشایند.

- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپدر صورت جلسه

۷- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپدر صورت جلسه

رئیس- گزارش ماهیانه کمیسوینها هم رسیده است با اجازه خانمهاو آقایان در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.

- ختم جلسه

۸- ختم جلسه

رئیس – بنابراین با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم.

(نیمساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.

-گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی

گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی


گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۷ کمیسیون اداری

تاریخ تشکیل شنبه ۲ /۹ /۴۷ –شنبه ۹ /۹ /۴۷ – چهارشنبه ۱۳ /۹ /۴۷ –شنبه ۲۳ /۹ /۴۷ –چهارشنبه ۲۷ /۹ /۴۷

لوایح وکارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه تحصیل اعتبار از دولت فرانسه جهت تامن قسمتی از طرحهای عمرانی کشور
۲- لایحه لغو عوارض دروازه‌ای
۳- لایحه نوسازی و عمران شهری
۴- لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث
۵- اساسنامه شرکت سهامی‌تولیدو انتقال نیرو
۶- شور دوم لایحه اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای دولتی
۷- لایحه اصلاح قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
۸- اساسنامه شرکت سهامی‌آب و برق آذربایجان
۹- لایحه خرید اراضی و ابینه و تاسیسات به منطور حفظ ابینه تاریخی و آثار باستانی
۱۰- شور دوم لایحه راگذاری املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
۱۱- شور دوم لایحهتاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی
۱۲- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۳- لایحه اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بی المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص
۱۴- لایحه اصلاح قانون تاسیست سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری.
۱۵- لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.

گزارش یکماهه دی سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲ /۱۰ /۴۷ – شنبه ۷ /۱۰ /۴۷ – چهارشنه ۱۱ /۱۰ /۴۷ – یکشنبه ۱۵ /۱۰ /۴۷

لوایح وکارهای خاتمه یافته:

۱- اساسنامه شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای جنوب شرقی.
۲- اساسنامه شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای تهران
۳- اساسنامه شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای فارس
۴- اساسنامه شرکت سهامی‌آب و برق منطقه‌ای شمال
۵- اساسناه شرکت سهامی‌آب و برق خوزستان
۶- اساسنامه شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای اصفهان
۷- شور دوم لایحه اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین المللی پول ومشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص
۸- لایحه تشکیل هیات امناء هرسرایعالی
۹- لایحه تشکیل هیات امناء دانشسرایعالی
۱۰- لایحه تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی
۱۱- شور دوم لایحه بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی
۱۲- شور دوم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۳- لایحه تعیین مصرف در آمد حاصله از بیمارستانها و باشگاههای افسران ژاندارمری
۱۴- لایحه الحاق یک تبصره بقانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی
۱۵- لایحه نحوه پرداخت عوائد املاک واگذاری
۱۶- اساسنامه شرکت سهامی‌صنایع شیر ایران

رئیس کمیسیون دارائی- کریم اهری.

گزارش یکماهه بهمن سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۲ /۱۱ /۴۷-شنبه ۵ /۱۱ /۴۷ – چهارشنبه ۹ /۱۱ /۴۷ –سه شنبه۱۵ /۱۱ /۴۷ – یکشنبه ۲۰ /۱۱ /۴۷ –پنج شنبه۲۴/ ۱۱ /۴۷ – دوشنبه ۲۸ /۱۱/ ۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه الحاق یک تبصره بقانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی.
۲- شور دوم لایحه تعیین مصرف درا»دحاصله ز بیمارستانها و باشگاههای افسران ژاندارمری
۳- لایحه قانون محاسبات عمومی
۴- اساسنامه شرکت سهامی‌چای ایران
۵- لایحه انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت
۶- شور دوم لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
۷- آئین نامه عمران شهری
۸- لایحه اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریائی
۹- لایحه تاسیس سازمان اسناد ملی ایران
۱۰- آئین نامه حسابداری طرحهای غیر مستمر
۱۱- اساسنامه سازمان عمران قزوین
۱۲- اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت جیرفت
۱۳- لایحه مصونیت سیاسی کارمندان دبیرخانه همکاریهای عمران منطقه‌ای
۱۴- اساسنامه سازمان عمران منطقه‌ای غرب
۱۵- لایحه تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور
۱۶- شور دوم لایحه تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور
۱۷- شور دوم لایحه انبارها اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت

رئیس کمیسیون دارائی –کریم اهری.

گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۷ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل دوشنبه۵ /۱۲ /۴۷- سه شنبه۱۳ /۱۲ /۴۷ –یکشنبه ۱۸ /۱۲ /۴۷ – دوشنبه۲۶ /۱۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه افزایش سرمایه بانک سپه
۲- شور دوم لایحه اصلاح قسمت هفت قانون الحاق دولت ایران بهفت قرارداد بین المللی دریائی
۳- شور دوم لایحه مصونیت سیاسی کارمندان دبیرخانه همکاریهای عمران منطقه‌ای
۴- شور دوم لایحه افزایش سرمایه بانک سپه
۵- اساسنامه شرکت سهامی‌نمایشگاههای بین المللی ایران
۶- شرو دوم لایحه نحوه پرداخت عوائد املاک واگذاری
۷- لایحه تغییر نام شرکت سهامی‌برق منطقه‌ای کرمان به شرکت سهامی‌برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران
۸- آئین نامه معاملات برنامه

رئیس کمیسیون دارائی –کریم اهری.

گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۸ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲۵ /۱ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه بازرگان شدن شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان
۲- لایحه لغو عوارض دروازه‌ای
۳- لایحه مربوط به امور تشکیلاتی و استخدامی‌وزارت امور خارجه
۴- لایحه موافقتنامه بین دولت ایران ودولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاریهای فنی
۵- لایحه اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت وهمردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.

گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۸ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل سه شنبه ۲ /۲ /۴۸ –چهارشنبه ۳ /۲ /۴۸ – سه شنبه ۹ /۲ /۴۸ – دوشنبه ۱۵ /۲ /۴۸ –سه شنبه ۳۰ /۲ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه مربوط به امور تشکیلاتی و استخدامی‌وزارت امور خارجه
۲- شور وم لایحه اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن بدرجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۳- لایحه جلوگیری از خطرات سیل
۴- لایحه بیمه‌های اجتماعی روستائیان.
۵- لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و چین ملی مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج
۶- لایحه اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
۷- لایحه اضافه کردن بند (د) به آخر ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریهاو اوقاف و بانکها
۸- لایحه مقاولهنامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری فرانسه
۹- لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی
۱۰- لایحه اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنده تاجگذاری
۱۱- لایحه قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت
۱۲- شور دوم لایحه بیمههای اجتماعی روستائیان
۱۳- شور دوم لایحه قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذمالیات مضاعف از درآمد و ثروت.

رئیس کمیسیون دارائی –کریم اهری.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل شنبه ۳ /۳ /۴۸ – چهارشنبه ۷ /۳ /۴۸ –پنجشبنه ۸ /۳ /۴۸ – دوشنبه ۱۲ /۳ /۴۸ – دوشنبه ۱۹ /۳ /۴۸ - سه شنبه ۲۰ /۳ /۴۸ –شنبه ۲۴ /۳ /۴۸ –سه شنبه ۲۷ /۳ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه بازرگانی شدن شرکت سهامی‌تاسیسات ساختان
۲- لایحه قرارداد پیمانکار اکتشاف و تولیدنفت
۳- لایحه اجازه تاسیس موسسات بخت آزمائی در مراکز جهنگردی برای سیاحان.
۴- لایحه تخفیف کارمزد باربی و استفاده از انبارهای اختصاصی
۵- لایحه تعرفه حق آزمایش مواد غذائی و بهداشتی
۶- اساسنامه شرکت سهامی‌عمران منطقه غرب ایران
۷- اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت جیرفت
۸- لایحه واگذاری اثاث ه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانها تابع وزارت آب و برق
۹- اساسنامه شرکت سهامی‌خدمات مهندسی آب و برق
۱۰- اساسنامه شرکت سهامی‌برق منطقه‌ای غرب
۱۱- لایحه الحاق بند۸ به ماده ۵ الحاقی به آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
۱۲- شور دوم لایحه اضافه نمودن بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
۱۳- لایحه معافیت سیمانهائیکه از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی
۱۴- شور دوم لایحه مربوط به قراداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت
۱۵- لایحه تامین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور
۱۶- شور دوم لایحه واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتهای تابعه وزارت آب و برق
۱۷- شور دوم لایحه اجازه تاسیس موسسات بخت آزمائی درمراکز جهانگردی برای سیاحان
۱۸-لایحه الحاق دو تبصره ۱۸ و ۱۹ به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور
۱۹- شور دوم لایحه تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی
۲۰- شور دوم لایحه تامین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور
۲۱- لایحه تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران

رئیس کمیسیون دارائی –کریم اهری.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون دارائی

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲ /۴ /۴۸ – دوشنبه ۹ /۴ /۴۸ – پنجشنبه ۱۲ /۴ /۴۸ – دوشنبه ۱۶ /۴ /۴۸- شنبه ۲۱ /۴ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اختیارات مالی و استخدامی‌سامان بنادر و کشتیرانی
۲- شور دوم لایحه تاسیس بانک تعاون کشاورزی ایران
۳- لایحه قرارداد پیمانکاری اکتشاف وتولید نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینانتال
۴- شور دوم لایحه اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی
۵- شور دوم لایحه قرارداد پیمانکار اکتشاف و ت ولیدنفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینانتال
۶- آئین نامه اجرائی بیمه درمانی روستائیان.

رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون کشاورزی

تاریخ تشکیل سه شنبه ۲۷ /۳ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور اول لایحه تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران.

رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس برومند.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون کشاورزی

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲ /۴ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور دوم لایحه تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران.

رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس برومند.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون کشور

تاریخ تشکیل دو شنبه پنجم خرداد ماه چهل و هشت دوشنبه نوزدهم خرداد ماه چهل و هشت.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان.
۲- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان

لوایح و کارهائیکه در دستور است:

۱- لایحه انجمنهای استان و شهرستان
۲- لایحه تفسیر تبصره افزایش نمایندگان مجلس شورای ملی
۳- لایحه توقف وسائل نقلیه ایکه در محل ممنوع توقف می‌کنند

رئیس کمیسیون کشور – دکتر دادفر.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون کار و اموراجتماعی

تاریخ تشکیل ۱۷ /۳ /۱۳۴۸ – ۱۸ /۳ /۱۳۴۸- ۲۶ /۳ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعت و تولیدی

رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی – جوانشیر.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون کار و امور اجتماعی

تاریخ تشکیل ۲ /۴ /۱۳۴۸ -۳ /۴ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

شور دوم لایحه تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهها صنعتی وتولیدید.

رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی – جوانشیر.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون آب و برق

تاریخ تشکیل دو شنبه ۵- یکشنبه ۱۸ خرداد ماه

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- اساسنامه شرکت سهامی‌سازمان عمران منطقه غرب (اصلاحات کمیسیونهای مربوط مجلس سنا)
۲- اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت جیرفت (اصلاحات کمیسیونهای مربوط مجلس سنا).
۳- لایحه دولت راجع بواگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب وبرق
۴- آئین نامه عمران شهری در برنامه چهارم عمرانی کشور.
۵- شور دوم لایحه دولت راجع به واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق.
۶- اساسنامه شرکت سهامی‌برق منطقه‌ای غرب

رئیس کمیسیون آب و برق – مهندس جلال نوری.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری

تاریخ تشکیل یکشنبه ۴- سه شنبه ۱۳ یکشنبه ۲۵ – سه شنبه ۲۷ خرداد ماه

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به فارغ التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر
۲- لایحه دولت مربوط به تامین کادر پزشکی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
۳- شور دوم لایحه دولت راجعبه اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۴- شور دوم لایحه دولت راجع به تاسیس شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان
۵- اساسنامه شرکت سهامی‌عمران منطقه غرب ایران (اصلاحات کمیسیونهای مربوط مجلس سنا)
۶- اساسنامه شرکت سهامی‌برق منطقه‌ای غرب
۷- اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت جیرفت (اصلاحات کمیسیونهای مربوط مجلس سنا)
۸- شور دوم لایحه دولت راجع به تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
۹- لایحه دولت راجع به تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران.

رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری عبدالمجید موسوی.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری

تاریخ تشکیل دوشنبه ۲- یکشنبه۸- یکشنبه ۱۵ –پنجشنبه ۹ تیر ماه.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه تشکیل بانک تعاونکشاورزی ایران.
۲- لایحه دولت راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقف و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری (برگشتی از سنا)
۳- لایحه دولت راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی (برگشتی از سنا)
۴- شور دوم لایحه اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر
۵- آئین نامه اجرائی ماد ه۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون امور استخام و سازمانهای اداری - عبدالمجید موسوی.

گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۷ /۹ /۴۷ یکشنبه ۱۰ /۹ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه ایجاد طبق همافران درنیروی هوائی شاهنشاهی
۲- لایحه تشکیل نیروی پایداری.

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یک ماهه دی سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل یکشنبه ۱ /۱۰ /۴۷ – سه شنبه ۳ /۱۰ /۴۷ - پنجشنبه ۵ /۱۰ /۴۷ – یکشنبه ۱۵ /۱۰ /۴۷ یکشنبه ۲۹/ ۱۰ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه تشکیل نیروی پایداری
۲- لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
۳- آئین نامه حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک
۴- لایحه الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۵- لایحه اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروی‌های مسلح شاهنشاهی
۶- شور دوم لایحه اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۷- لایحه انتقال افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور
۸- شور دوم لایحه الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۹- لایحه الحاق یک تبصره به قانون سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی

رئیس کمیسیون نظام – سرلشگر همایونی.

گزارش یکماهه بهمن سال ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۲۴ /۱۱ /۴۷ – دوشنبه ۲۸ /۱۱ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه مربوط به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور
۲- شور دوم لایحه مربوط به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور

رئیس کمیسیون نظام – سرلشگر همایونی.

گزارش یکماهه اسفند سل ۱۳۴۷ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل چهارشنبه ۷ /۱۲ /۴۷ پنجشنبه ۲۲ /۱۲ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۲- لایحه افزایش سرمایه بانک سپه
۳- شور دوم لایحه افزایش سرمایه بانک سپه

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۸ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل یکشنبه ۲۴ /۱/ ۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کارد ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۲- لایحه اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی و وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۸ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل سه شنبه ۲ /۲ /۴۸- یکشنبه ۷ /۲ /۴۸ – یکشنبه ۲۱ /۲ /۴۸ سه شنبه ۳۰ /۲ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۲- لایحه اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی و وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها
۳- لایحه دریفات کسور بازنشستگی از حق ارشد گماشته امرآئ نیروهای مسلح شاهنشاهی
۴- لایحه اضافهکردن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری
۵- شور دوم لایحه دریافت کسور بازنشستگی از حق ارشد گماشته امراء نیروهای مسلح شاهنشاهی
۶- شور دوم لایحه اضافه کردن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری
۷- لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون نظام – سرلشکر همایونی.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل یکشنبه ۴ /۳ /۴۸ - دوشنبه ۱۲ /۳ /۴۸ پنجشنبه ۲۲ /۳ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه مربوط به فارغ التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی
۲- لایحه تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
۳- شور دوم لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۴- شور دوم لایحه تامین کادر پزشکی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون نظام – سرلشگر همایونی.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون نظام

تاریخ تشکیل یکشنبه ۸ /۴ /۴۸ – سه شنبه ۱۰ /۴ /۴۸ یکشنبه ۱۵ /۴/ ۴۸ پنجشنبه ۱۹ /۴ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی
۲- لایحه سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته)
۳- شور دوم لایحه اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی
۴- آئین نامه اجرائی مده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس کمیسیون نظام – سرلشگر همایونی.

گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل شنبه ۴ /۹ /۴۷ و دوشنبه ۴ /۹ /۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه نع کشت خشخاش و استعمال تریاک
۲- لایحه استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدره

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزار یکماهه دی سال ۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل یکشنبه ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۷ – یکشنبه ۲۲ /۱۰ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

لایحه اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی

رئیس کمیسیون بهدارزی- دکتر اعتمادی.

گزارش یکماهه اسفند ماس ل۱۳۴۷ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل پنجشبه ۱ /۱۲ /۴۷ شنبه ۱۰ /۱۲ /۴۷ سه شنبه ۲۰ /۱۲/ ۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه اجازه کشت محدودخشخاش و صدور تریاک
۲- آئین نامه اجرائی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۸ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل شنبه ۶ /۲ /۱۳۴۸ – سه شنبه ۱۶ /۲ /۴۸ شنبه ۲۰ /۲ /۴۸ چهارشنبه ۲۴ /۲ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- آئین نامه اجرائی قانون استرداد اراضی واگذری از زارعین معتاد به مواد مخدر
۲- لایحه بیمه‌های اجتماعی روستائیان
۳- آئین نامه انتظامی‌پزشکی

رئیس کمیسیون بهداری - دکتر اعتمادی.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل یکشنبه ۴ /۳ /۴۸ – سه شنبع ۲۰ /۳ /۱۳۴۸ – دوشنبه ۲۷ /۳ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- اصلاح آئین نامه اجرائی ماده ۱ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک
۲- لایحه تامین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور
۳- شور دوم لایحه تامین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۴۸ کمیسیون بهداری

تاریخ تشکیل پنجشنبه ۱۲ /۴ /۴۸ دوشنبه ۱۶ /۴ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و امریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی
۲- شور دوم موافقتنامه بین دولت ایران و امریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۷ کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

تاریخ تشکیل شنبه ۱۲ /۹ /۱۳۴۷

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱-اساسنامه شرکت سهامی‌چای ایران

نائب رئیس کمیسیون – کاظم مسعودی.

گزارش یکماهه دی سال ۱۳۴۷ کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- اساسنامه شرکت سهامی‌صنایع شیر ایران

رئیس کمیسیون – کاظم مسعودی.

گزارش یکماهه خرداد ۱۳۴۸ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

تاریخ تشکیل شنبه ۳ /۳ /۴۸ سه شنبه ۱۳/ ۳ /۴۸ شنبه ۱۷ /۳ /۴۸ – دوشنبه ۲۶ /۳/ ۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و م عدنی
۲- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی ماده ۱ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک
۳- شور دوم لایحه خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی
۴- لایحه تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران

رئیس کمیسیون – دکتر سبزواری.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

تاریخ تشکیل یکشنبه ۱ /۴ /۴۸ شنبه ۲۱ /۴/ ۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
۲- آئین نامه اجرائی ماده ۱۶ قانون بیمه اجتماعی روستائیان

رئیس کمیسیون – دکتر سبزواری.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون اقتصاد

تاریخ تشکیل یکشنبه ۴ /۳ /۴۸ – یکشنبه ۱۸ /۳ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی
۲- لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به معافیت گمرکی پیمانهای صادر از کشور
۳- شور دوم لایحه خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی

رئیس کمیسیون – دکتر عدل طباطائی.

گزارش یکماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون علوم و آموزش عالی

تاریخ تشکیل ۲۱ /۳ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

اصلاحات مجلس نا درباره لایحه دولت راجع به الحاق ماده ۱۳ مکر به قانون تشکیل شورای مرکزی دانشگاهها که فوریت آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده

لوایح و کارهائیکه در دستور است:

۱- شور اول لایحه دولت ارسال از محلس سنا راجع به اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیر نظامی‌از انرژی اتمی
۲- شور اول لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی‌برای اعمال اقدامات تامین

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی‌.

گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۸ کمیسیون علوم و آموزش عالی

تاریخ تشکیل ۱۱ /۴ و ۱۶ /۴ /۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور اول و دوم لایحه دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده‌ای غیر نظامی‌از انرژی اتمی
۲- شور اول و دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی و دولت ممالک متحده آمریکا وآژانس بین المللی انرژی اتمی‌برای اعمال اقدامات تامین

لوایح و کارهائیکه در دستور است:

لایحه دولت راجع به اصلاح تبصره ماده۳ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی۰

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی - دکتر عظیمی.

گزارش یکماهه تیر ۱۳۴۸ کمیسیون آموزش و پرورش

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

آیین نامه الغای اجازه تأسیس مدارس غیر دولتی.

لوایح و کارهایی که در دستور است:

پیکار با بیسوادی به عنوان وظیفه ملی.

رئیس کمیسیون آموزش عالی - دکتر شفیع امین.

گزارش یکماهه فروردین ماه سال۱۳۴۸ کمیسیون آموزش و پرورش

تاریخ تشکیل ۲۶ /۱ /۱۳۴۸.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور اول لایحه راجع به موافقتنامه همکاری فنی بین دولت ایران و دولت فدرال آلمان غربی.
۲- شور اول لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر.

لوایح و کارهایی که در دستور است:

پیکار با بیسوادی بعنوان وظیفه ملی.

رئیس کمیسیون آموزش عالی - دکتر شفیع امین.

گزارش یکماهه اردیبهشت۱۳۴۸کمیسیون آموزش و پرورش

تاریخ تشکیل ۹ /۲ /۱۳۴۸.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر شور دوم.
۲- همکاری فنی بین دولت ایران و دولت فدرال آلمان شور دوم.

لوایح و کارهایی که در دستور است:

پیکار با بیسوادی به عنوان وظیفه ملی.

رئیس کمیسیون آموزش عالی - دکتر شفیع امین.

گزارش یکماهه اردیبهشت ماه سال۱۳۴۸ کمیسیون فرهنگ و هنر

تاریخ تشکیل ۸ /۲ و ۱۴ /۲ /۱۳۴۸.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر.
۲- شور دوم لایحه راجع به حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان.

رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر - سعید وزیری.

گزارش یک ماهه فروردین ماه سال۱۳۴۸ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل ۲۵ /۱ و ۳۱ /۱ /۱۳۴۸.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- شور دوم لایحه راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور.
۲- شور اول لایحه اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی‌زارعین مستنکف.
۳- شور اول قانون راجع به اصلاح ماده۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته.
۴- لایحه راجع به حمایت از حقوق مولفین و مصنفین هنرمندان.
شور اول لایحه راجع به جلوگیری از خطرات سیل.

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی.

گزارش یکماهه اردیبهشت ماه سال۱۳۴۸ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل ۴ /۲ و ۹ /۲ و ۲۲ /۲و۳۰ /۲ /۱۳۴۸.

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱-ارجاع مجدد برای شور دوم در مورد لایحه تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور.
۲- شوراول لایحه اضافه کردن بند (د) به آخر ماده ۴قانون اراضی دولت وشهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال۱۳۳۹.
۳- شور دوم لایحه راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷
۴- شور اول لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تاسیس موسسات بخت آزمائی در مراکز جهانگردی برای سیاحان

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی.

گزارش یک ماهه خرداد سال ۱۳۴۸ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل ۴ /۳/ و ۸ /۳ و ۱۳ /۳ و ۱۸ /۳

لوایح و کارهای خاتمه یافته:

۱- لایحه دولت راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی برای شور دوم
۲- آئین نامه اصلاح آئین نامه اجرائی را جعبه کشت محدودخشخاش
۳- شور اول و دوم لایحه را جعبه قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت
۴- شور اول و دوم لایحه راجع به خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی
۵- اصلاحات مجلس سنا درمورد لایحه راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور.
۶- تبصره متمم بودجه سال ۱۳۴۷

لوایح و کارهائی که در دستور است:

۱- لایحه دولت راجع به تاسیس سازان اسناد ملی ایران.
۲- لایحه دولت راجع به اصلاح بند الف ماده ۲۴ قانونی دریائی ایران
۳- لایحه دولت راجع به فروش اراضی جلالیه
۴- لایحه دولت را جعبه اجازه افتتاح حساب پس‌اندازه به اطفال سیزده ساله به بالا
۵- آئین نامه مصارف طبی و علمی‌مواد افیونی

رئیس کمیسیون دادگستری – شیخ الاسلامی‌.

گزارش یک ماهه تیر ماه سال ۱۳۴۸ کمیسیون دادگستری

تاریخ تشکیل ۸ /۴ و ۱۰ /۴ و ۱۵ /۴ /۱۳۴۸

لوایح و کارهای خاتمه یافته

۱- شور اول و دوم لایحه بازرگانی شدن بنادر و کشتیرانی
۲- لایحه دولت راجع به ضبط اموال سپهبد باز نشسته بختیار.
۳- شور اول و دوم قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینانتال.
۴- اصلاحات مجلس سنا راجع به اضافه نمودن بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف

لوایح و کارهائی که در دستور است:

۱- لایحه دولت راجع به تاسیس سازمان اسناد ملی ایران
۲- لایحه دولت راجع به اصلاح بند الف ماده ۲۴ قانون دریائی ایران
۳- لایحه دولت راجع به فروش اراضی جلالیه
۴- لایحه دولت راجع به اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله به بالا
۵- آئین نامه مصارف طبی و علمی‌مواد افیونی.

رئیس کمیسیون دادگستری- شیخ الاسلامی.