مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم - شماره ۹۹۸

مدیر سید محمد هاشمی

۳شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۵۹۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۷ نشست ۸۶

فهرست مطالب:

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۷ مجلس یک ساعت قبل از ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱-تصویب صورت مجلس صورت

مجلس روز سه شنبه بیست و دوم ماه را آقای فولادوند(منشی)بشرح زیر قرائت کردند

دو ساعت و سی و پنج دقیقه روز سه شنبه ۲۲تیر مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است:

غائبین با اجازه-آقایان: عزت الله بیات-محمد ولی دادور –عسگر صاحب جمع-سلطان العلماء-عبدالحسین اورک-امیر تیمور –سید علی بهبهانی

غائیبن بی اجازه –آقایان:۱-اسمعیل ظفری علیمحمد غضنفری-ابوالفضل تولیت –علی اقبال محمد قلی قوامی –حسین توکلی –ناصر الدین ناصری محمد تقی بهار –شهاب خسروانی – دکتر یوسف مجتهدی –عبدالحسین نیکپور –ابوالفتح قهرمان-محمد عباسی – فتحعلی افشار-اعزاز نیک پی-صفاامامی.

دیر آمدگان با اجازه –آقایان:ملک مدنی –معتمد دماوندی –دکتر راجی سلطانی-دکتر طبا مهندس هدایت –ساعد-حسن مکرم. آقایان بختیار-اخوان –منصف –نراقی –محمد علی مسعودی-سزاوار –دکتر آشتیانی-مسعود ثابتی دکتر مصباح زاده-خونلر –اسد-دکتر ملکی صاحبد یوانی-با تمانقلیج-محمد حسین قشقائی.

آقای سزاوار راجع بتفکیک اراضی مجهول-الملک و مورد نزاع وراث تذکری دادند و آقای رضوی راجع بحق صحبت قبل از دستور نمایندگان و مژده تاسیس دانشگاه در غیر از تلگرافهائی که در این موضوع رسیده و مزاحمتهائی که برای تجار فارس در مرکز ایجاد شده و لزوم توجه دولت بوضع فارس و اهالی آنجاتوضیحاتی دادند.

آقای حائری زاده در تعقیب بیانات سابق خود در برنامهُ دولت بعنوان نطق از دستور راجع بنواقص وزارت دادگستری و دستگاه دادستانی تهران و عدم تمقیب پرونده قتل محمد مسعود و زوم حفظ استقلال قضات و اعتبار اسناد و استقرار حکومت قانون شرحی ایراد نموده نسبت بقبول خدمت در حکومت سابق با اشاره بعملیات انگلسیها در ایران و واقعه کودتا و بساط جمهوری و جریان دوره و اوضاع دوره پنجم و اوضاع بعد از جلوس پهلوی بتخت سلطنت گفتند در قبال دعوت وزیر دادگستری و امرمستقیم شاه قبول خدمت نموده‌اند زیرا از مقام سلطنت و دولت و نمایندگان ملت همه را خدمت گذار مردم می‌شناسند.

درینموقع مراسم ادای سوگند از طرف آقایان سلطانی شیخ الاسلامی و دکتر امینی و دکتر متین دفتری و کهبد و عدل اسفندیاری بعمل آمد و آقای دکتر متین دفتری در پاسخ بیانات آقای حائری زاده راجع به برکناری ایشان از کار در زمان آقای سروری و موضوع انتقال وجوه بنکاه سرپرستی صفار وزارت دادگستری بحساب خودتان توضیحاتی دادند. چند نفر از نمایندگان پیشنهاد تشکیل جلسه خصوصی نمودند و آقای دکتر شفق راجع بقرائت اسامی غائبین از مجلس تذکری دادند و صورت مجلس تصویب گردید کفایت مذاکرات در ماده اول لایحه تشدید مجازات نیز به تصویب رسید و پیشنهادات قرائت شد آقای عباس اسکندری پیشنهاد نمودند لایحه عفو مجرمین سیاسی مطرح شود و بر رعایت احوال تبعید شدگان بمناطق بد آب و هوا تسریع تصویب آنرا لازم شمردند.

آقای ملک مدنی موافق بودند و نیز اظهار نظر نمودند که لایحه تشدیدمجازات در کمیسیون مورد مطالعه قرار گیرد و با تذکر آقای ظفر ایلخان پیشنهاد تصویب نشد و ماده دوم قرائت گردید.

آقای کشاورز صدر گفتند حبس مجرد برای سهو خطا مناسب و آقای مخبر کمیسیون دادگستری در اینباره بعنوان شبه عمد توضیحی دادند آقای شریعت زاده نیز گفتند چون علل مشدده دیگری وجود پیدا می‌کند مجازات شدیدتری می‌خواهد و آقای دکتر عبده گفتند باید حبس تادیبی شدیدتر شود آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب پیشنهاد ات قرائت شد آقای وزیر پست و تلگراف تقاضا نمودند لایحه پستی بین المللی بقید یک فوریت تصویب شد و آقای وزیر کشاورزی لایحه استخدام دو نفر متخصص شوروی رابرای دفع آفات تقدیم نمودندآقای نخست وزیر آقای معدل را بست معاونت پار لمانی خود معرفی نمودند و بتاضای آقای صادقی ماده ۱۱۵ نظامنامه قرائت شد و آقای وزیر پست و تلگراف فوریت لایحه را پس گرفتند و ماده سوم لایحه تشدید مجازات قرائت گردید آقای ملم مدنی نظر اعضاءکمیسیون داد گستری را بر رعایت نظر اکثریت مجلس جلب و اظهار عقیده نمودند که رئیس شهربانی و رئیس رانندگی نیز در کمیسیون حضور بهمر سانند همچنین در پروانه‌های رانندگی تجدید نظر بعمل آید آقای دکتر عبده گفتند این ماده با ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مخالف است و مجازات غیر عمد نباید از مجازات عمد بیشتر باشد آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند موضوع محدودیت بازرگانی بیگانه مطرح و تکلیف بازرگانی داخلی در قبال ماده تصویب شده معین شود آقای کشاورز صدر مخالف بودند و پیشنهاد تصویب نگردید و ماده چهارم قرائت شد.

آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و مخالفی نبود و پیشنهادات قرائت شد و ماده پنجم نیز قرائت گردید آقای دکتر راجی مخالف بوده گفتند نباید فن رانندگی را منحصر بیک عده محدود نمود و در باب حواس وقوا و عضو مصدوم و تناسب مجازات مرتکب توضیحی دادند آقای مخبر کمیسیون گفتند هر جرمی با تشریفات خاصه آن رسیدگی و تعبین مجازات می‌شود آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای فولاد وند مخالف و معتقد بودند که مجازات قتل غیر عمد و جرح غیر عمد حد اقل و اکثری داشته باشد تا قاضی با موارد جرم تطبیق کند و حکم دهد. کفایت مذاکراتتصویب و ماده ششم قرائت شد آقای رضوی مخالف بوده گفتند مرتکبین جرم بالاخره در اختیار قانون قرار خواهند گرفت و در کیفیت مجازات بحث کافی شده باید جبران خساراتی که بوسیله رانندگان وارد می‌شود در نظر گرفت آقای دکتر ملکی گفتند نخست باید مردم را تربیت کرد سپس در قبال خلاف جرم کیفر داد و معتقد بودند درین قانون نسبت به بیمه اجتماعی باید توجه شود خسارات وارده جبران گردد آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای دکتر عبده مخالف بودند که برای تاُمین این نظر مسوُلیت تضامنی باید ایجاد کرد و کفایت مذاکرات تصویب و پیشنهاد آقای دکتر عبده قرائت و ماده هفتم نبز خوانده شد آقای معتمد دماوندی مخالف بوده گقتند برای نظمیه چی‌ها بزرگترین دسا آویز دخل است و مادام که مجریان قانون متجاوز باشند مقصود قانون گذار حاصل نمی‌شود آقای سزاوار مخبر کمیسیون گفتند درین بار ماًمورین اجرا محدود شده‌اند و آقای صدر زاده هم اظهار نمودند اگر قاضی ذینفع باشد نمی‌تواند قضاوت کند و ماًمورین شهربانی که خود ضابطین عد لبه هستند نباید شرکت داشته باشند آقای برزین شرح مبسوطی راجع بمسوًلیت زیان زنندگان و مالکین اتومبیل و جبران خسارت زیان دیدگان ایراد و ماده الحاقیه پیشنهاد نمودند و پیشنهادات قرائت گردید و راًی بورود شور دوم اخذ وتصویب شد چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و بروز ۵شنبه محول و دستور گزارش لایحه عفو مجرمین سیاسی و گزارشهای کمیسیون مرایض و مرخصی مقرر گردید.

رئیس-آقای کشاورز صدر نسبت بصورت جلسه اعتراضی دارید؟

کشاورز صدر –خیر قربان عرضی ندارم رئیس-آقای حائری زاده نسبت بصورتجلسه فرمایشی دارید؟

حائری زاده –بلی رئیس –بفرمائید.

حائری زاده –بنده اوقات مجلس را خیلی مهم میدانم و هیچ میل ندارم که موضوعات کوچکی وقت مجلس را مشغول بدارد(صحیح است)و آئین نامه‌ای که نوشته شده‌است برای همین است که مجلس بکارهای مهم بیشتر بپردازد تا بکارهای خصوصی در جلسه سابق بنده در اظهاراتیکه کردم اسمی از کسی نبردم (صحیح است)در اینجا در زمان شاه سابق که ۱۵ و ۱۶ سال سلطنت داشت دولتهای زیادی آمدند وزرای زیادی آمدند من گفتم که یکی از وزراءیک شعبه دیوانکشور را برای توضیه خاطر بعضی منحل کرد والاشاه سابق خودش هیچ دخالتی در کار قوه قضائیه نداشت من اسمی از کسی نبردم نه اسمی از دکتر متین دفتری بردم و نه مطلبی گفتم که مفید این معنی باشد ماده ۱۰۹نظامنامه می‌گوید اگر در ضمن مباحثات و نطق افتراعوتهمتی بیکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود آنوقت خارج از نوبت می‌تواند صحبت کند و من این اجازه ماده ۱۰۹را که جناب آقای رئیس دادند خارج از موضوع میدانم و توضیحی هم که ایشان دادند خارج بود و معتقد هستم که اگر اینموضوع را ایشان استر داد می‌کند و کان لم یکن هست بنده صحبتی ندارم و الا در اطراف اینموضوع باید توضیحات بیشتری بدهم ولی من میل ندارم که وقت مجلس را برای این چیزها صرف کنم.(صحیح است)

رئیس-آقای عباس اسکندری نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

عباس اسکندری –بنده راجع به لایحه‌ای که دولت پسشنهاد کرده بود در خصوص عفو عمومی ورقه‌ای تقدیم کردم و می‌خواستم استدعا کنم کهطبق ماده ۴۴نظامنامه داخلی دستور بفر مائید آن ورقه را قرائت بفرمائید.

رئیس-قرائت می‌شود. آقای اعزاز نیک پی راجع بصورت مجلس فرمایشی داشتید؟

اعزاز نیک پی –بنده خواستم عرض کنم که بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتیکه کسب اجازه کردم در دو و سه جلسه اخیر

رئیس –اصلاح می‌شود آقای دکتر متین دفتری نسبت بصورت جلسه نظری دارید؟

دکتر متین دفتری –بیاناتی که آقای حائری زاده فرمودند در خارج از مجلس هم به بنده اظهار شد که آقای حائری زاده نظری بشما نداشتند و در مجلس هم بنده اینطور استنباط کردم ولی بعضی از رفقا فرمودند که منظورشان شما هستید در صورتیکه بنده فکر کردم شعبه دیوان کشور را هیچوقت منحل نکرده‌ام (صحیح است)بعلاوه بنده با آقای حائریزاده سوابق همکاری و دوستی قدیم داشتم و دارم و در اول مجلس هم در یک فراکسیون با هم کار کردیم از سوءتفاهمی هم که شده بنده خیلی متاًسفم و خواهش می‌کنم که این اظهارات و مناقشات را کان لم یکن قرص بفرمائید

یمین اسفندیاری –کان لم یکن است

رئیس –آقای حاذفی بسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

حاذقی –در پایان جلسه گذشته مقام ریاست صورت جلسه را که قرائت کردند دستور این جلسه را طبق تقاضای عده‌ای اعلام فرموده بودند و این در صورت مجلس قید نشده بود تقاضا می‌کنم دستور بفر مائید که دستور جلسه در صورت مجلس قید بشود تا اینکه تکلیف هر جلسه روشن باشد

رئیس-اولا در این جلسه که ذکر شده‌است و بعلاوه این جلسه جلسه عادی و هفتگی نیست امروز روز شنبه‌است و تقاضائی شده‌است برای تشکیل جلسه که آقایان مسبوقند. آقای دکتر شفق

دکتر شفق –در صورت مجلس نوشته شده ایست بنده گفته‌ام که اسامی غائبین را بخوانید بنده بهیچوجه عرضی نکردم یک پیشنهادی کردم کهاسامی اشخاصی را که بعد از انعقاد جلسه مجلس را ترک می‌کنند یک هفته یا ده روز مرتب بنویسند تا در بین این اشخاص آنهائیکه مرتبا غائب هستند معلوم بشود (صحیح است)چون با یکروز اسم نوشتن معلوم نمی‌شود که کیها غائبند چه بسا ممکن است یک شخصی که مرتب اینجا هست در آن لحظه که اسمها را می‌نویسند رفته باشد برای دیدن کسی یا تلفون با یک چیزی (صحیح است)اینست که بنده بهترین راه را این دانستم که اسامی اشخاصی که در حین انعقاد مجلس جلسه را ترک می‌کنند تا یک هفته بنویسند تا اسامی اشخاص که مدام قا ئبند استخراج شود(صحیح است)

رئیس –دیگر نسبت بصورت مجلس نظری نیست. آقای آشتیانی زاده

آشتیانی زاده –بنده قبل از دستور یک عرایضی داشتم و چند جلسه هست استجازه می‌کنم و نوبت نمی‌رسد.

رئیس –صورت مجلس خلسه پیش تصویب شد. پنج نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند(حاذقی –بنده مخالفم)(جمعی از نمایندگان –دستور، دستور)امروز دستور ندارم آقای نخست وزیر فرمایشی دارند، بفرمائید آقای نخست وزیر.

- اعلام قصد مسافرت اعلیحضرت به انگلستان بوسیله آقای نخست‌وزیر

۲-اعلام قصد مسافرت اعلیحضرت با انگلستان بوسیله آقای نخست وزیر

نخست وزیر –بنده خواستم بعرض نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم که اعلحضرت اقدس همایون شاهنشاهی بر حسب دعوت خصوصی اعلحضرت پادشاه انگلستان و هم برای شرکت در مراسم افتتاح مسابقه‌های ورزشی المپیاد که عنقریت در لندن افتتاح خواهد گردید برای مدت بسیار کوتاهی فردا صبح بعزم انگستان از تهران عزیمت خواهند فرمود.

نمایندگان – مبارک است- بسلامتی.

آزاد –بنده احظار دارم.

عباس اسکندری –آقای رئیس تمنی می‌کنم ورقه بنده را قرائت بفر مائید.

قبادیان- ختم جلسه.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۳-موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

رئیس-بنابر این جلسه را ختم می‌کنم جلسه فردا روز یکشنبه ساعت ۹صبح.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد) رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

تصویب نامه‌ها

شماره ۷۲۷۶ ۱۶،۴،۲۷ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۲۷ بر حسب پیشنهاد شماره ۲۲۵۹و۱۸۶۴۹ وزارت کشور و طبق تبصره ۲ از ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که بخش مشگین شهر (خیاو)از شهرستان اردبیل مجزا و بشهرستان تبدیل و مرکز آن مشگین شهر خواهد بود.

بخشهای مربوطه آن بعدا بموجب تصویب نامه علیهده تعیین خواهد شد. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است م۲۱۴۹ نخست وزیر

بخشنامه‌ها دادسراها و دادگاههای مرکز

بقراریکه هنک ژاندار مری مرکز اشعار داشته‌اند نامه هائیکه از دادگاهها و شعبات باز پرسی جهت اکثرا با مداد و بد خط تهیه شده که بعلت خوانده نشدن بعضی کلمات آن بخوبی اجرا نمی‌گردد بعلاوه در نامه هائیکه بامضاءمدیران دفاتر دادگا‌ها و منشیان شعبات باز پرسی میباشدابدا رعایت اصول نزاکت نشده لازم است از این تاریخ ببعد کلیه نامه‌ها خوش خط و با جوهر تهیه شود و در طرز مکاتبه مقررات و آئین نامه‌ها و اصول ننزاکت مراعات شود. م-۲۲۲۴ از طرف وزیر دادگستری


شماره ۱۳۶۱ح۳۸۱۲ ۳۱و۳و۲۷

بخشنامه بکلیه روًسای دادگستری و دادستانها و ماًمورین اداری و ثبت مرکز و شهرستانها بر حسب تقاضای وزارت امور خارجه مراتب زیر اعلام می‌گردد: چون تماسهای مستقیم با نمایندگیهای دول بیگانه و نمایندگان ایران در خارج مخالف اصول بین المللی و مصالح کشور است در مواردی که بایستی با نمایندگان دول بیگانه و یا نمایندگان ایران در خارجه از لحاظ وظیفه و شغل ارتباط یافت رعایت نکات زیر حتمی است:

  • ۱-از مکاتبه مستقیم با نمایندگیهای خارجه در ایران و نمایندگیهای ایران در خارجه خود داری شود.
  • ۲-در مورد مطالبی که مقررات داخلی صریحا تکلیف آنها را معین کرده و وزارت خانه یا بنگاه بمسوًلیت خود دادن پاسخ و یا در خواست نماینده جارجی را بلا مانع می‌بیند بوسیله تلفن وزارت امور خارجه را مستحضر و تا سر حد امکان پاسخ را شفاهی بر گذار مگر اینکه پاسخ کتبی لازم باشد و معلوم نموده باشتد که وزارت امور خارجه هم نظر خاصی ندارد.
  • ۳-مذاکرات با نمایندگان سیاسی و تجارتی و نظامی و مطبوعاتی دول خارجه باید اطلاع قبلی وزارت امور خارجه صورت گیرد. م-۲۳۱۲ از طرف وزیر دادگستری

انتصابات و احکام

شماره۳۵۰۲۸-۸۷۸۹ ۲۷-۴-۱۶ در وزارت کشور آقای علی اصغر توسلی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود بحمل ماًموریت بسمت بخشداری ایوانکی منصوب شدند.

شماره۳۵۱۷۳-۹۲۸۸ ۲۱و۴و۲۷ آقای نصرت الله محتشم بازرس وزارت کشور از تاریخ اول مردادماه ۲۷بسمت فرماندار سمنان منتقل شدند.

شماره ۳۷۳۸۶-۹۶۹۶ ۲۶و۴و۲۷ آقای حسن شادمند بخشداری علی آباد از تاریخ اول مرداد ۲۷ بسمت بخشداری کولج (طالقان)منتقل شدند.

شماره ۱۴۷۰۴-۵۷۸۰ ۲۴و۴و۲۷ آقای حسن مجتهدی سر دفتر اسناد رسمی سابق سراب بموجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد. وزیر داد گستری

شماره۵۵۰۹-۱۴۹۰۰ ۲۷-۴٫۲۷ آقای مهدی تتزیلی سر دفتر ازدواج و طلاق دهستان شراه اراک بموجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اردواج و طلاق پذیرفته می‌شود. وزیر دادگستری

شماره ۵۳۳۱-۱۴۹۰۴ ۲۷و۴و۲۷ آقای زین العابدین صدقی سر دفتراسناد رسمی و طلاق بشرویه بموجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما بشهر فردوس تبدیل و بشرویه هم بحدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات در هر ماه ده روز بشرویه رفته طبق مقررات انجام وظیفه نمائید. وزیر دادگستری

شماره۵۵۶۴و۱۴۹۶۴ ۲۷و۴و۲۷ آقا سید محمد فاروقی مدنی بوجب این ابلاغ دفتر شما را در محله مال الان تبریز برای ثبت ازدواج رسمیت ازدواج می‌دهد. وزیر دادگستری

شماره ۵۵۳۵-۱۴۶۱۸ ۲۷-۴-۲۷ آقای اسحق رائی سر دفتر ازدواج و طلاق قریه سرای بلوک بدوستان اهر بموجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

شماره ۵۴۶۵-۱۴۰۲۰ ۲۷-۴-۲۷ آقای سید ناصر بهبهانی بموجب این حکم بسمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشقول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری