مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۶ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۵

فهرست مطالب:

صورت مشروح مذاکرات محلس مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷

مجلس یکربع بظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکلیل گردید


- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسه قبل را آقای دادور (منشی) بشرح زیر قرائت کردند یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز یک شنبه ۲۴ مرداد مجلس برپاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائـت و تصویب گردید. اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورتمجلس خوانده شده‌است:

غائبین با اجازه _ آقایان: دکتر بقائی. کشاورز صدر. ناصر ذوالفقاری. علی اقبال. عبدالرحمن فرامرزی. سزاوار. دکتر آشتیانی. ناصری. بهار. اسکندری. ممقانی. دکتر مجتهدی. علی وکیلی. امامی اهری. اسدی. دکتر ملکی. حاج امین. باتمانتلیج. احمد فرامرزی.

غائبین بی اجازه _ آقایان: قشقائی. ظفری. شادلو. سلـطـان العلماء. غضنفری. تولیت. کامل ماکوئی. اخوان. گرگانی. محمد علی مسعودی. امیر تیمور. آصف. حسین وکیل. دکتر مصباح زاده. گلبادی. شریف زاده. بوداغیان. عباسی. صفا امامی. دکتر دفتری

دیر آمدگان یا اجازه _ آقایان: موسوی. افخمی. کهبد دولتشـاهی.

دیر آمدگان بی اجازه _ آقایان: بیات. ارباب مهدی. حسن اکبر. دکتر راجی. سلطانی. آقا خان. نراقی. دکتر طبا. عباس مسعـودی. شریعت زاده. مسعود ثابتی. دکتر امینی. مشایخی بهزادی. خوئیلر. صاحبدیوانی.

آقای آزاد بعنوان اخطار راجع برویه کمیسیون عرایض نسبت باعلام جرمهائی که ایشان علیه آقای قوام تقدیم داشته‌اند اعتراض نمودند.

آقای مکی باستناد ماده ۱۰۹ پاسخ دادند که اعلام جرمها بکمیسیـون فعلی وسابق عرایض داده نشده مستندات اعلام کننده نیز بکمیسیون نرسیده‌است.

آقای نخست وزیر برای پاسخ استیضاح آقایان عباس اسکندری و اردلان روز. شنبه ۲۸ مرداد تعیین وقت نمودند و آقای رفیع معتقد بودند پاسخ استیضاح پس از تصویب لوایحی که در دستور است در هفتـم یا هشتم شهریور داده شود.

آقای عباس اسکندری طرح استیضاح را از اهم مسائل مملکتی و تاخیر آن راتضییع حق قانونی اقلیت ومخالف مقررات آئین نامه مجلس می‌دانستند آقای نخست وزیر اظهار داشتند تا قبل از پایان موعد قانونی برای پاسخ هر دو استیضاح حاضر خواهند بود و چـون مخالفتی نبود روز ۲۸ خرداد معین گردید.

آقای وزیر جنگ یک لایحه راجع باصلاح بعضی مواد قانون دادرسی ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ تقدیم و تقاضا نمودند لایحه تشدید مجازات قاچاقچیان با قید فوریت دردستور جلسه آینده قرار گیرد.

آقای رئیس یادآور شدند که بمناسبت انقاضاء موعد قانونی کمیسیونهای بودجه و محاسبات مجلس هر چه زودتر شعب پارلمانی تشکلیل و اعضاء کمیسیون‌های نامبرده معین شوند.

آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر لایحه قانون کار و آقای وزیر پست و تلگراف لایحه تأیید لایحه مربوط بتمبر شیر و خورشید سرخ را تقدیم داشتند و گزارش کمیسیون دادگستری مربوط بعفو عمومی مطرح شد.

تبصره پیشنهادی آقایان حائری زاده و مکی راجع بحق فرجام محکومین محاکم نظامی و ارجاع بمحاکم عمومی در صورت نقض در دیوان کشور قرائت و پس از توضیح آقای حائری زاده و اظهار نظر آقای ملک مدنی تصویب گردید.

آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند جمله وقایع اخیر و قیام مزبود در قانون عقو عمومی بجمله غائله اخیر و غائله مزبور تبدیل شود و آقای وزیر دادگستری قبول نمودند.

آقای لیقوانی پیشنهاد نمودند اشخاصی که در وقایع پیشه وری سمت رسمی داشتند ورئیس اداره یا وزیر بوده‌اند مشمول عقو نخواهند شد با اصلاحی که بنظر آقای نخست وزیر و وزیر دادگستری بعمل آمد کلمه "قیام " بغائله و شمول عفو «بمشمول ایـن قانون» تبدیل و مورد موافقت دولت واقع شد.

آقای عباس اسکندری پیشنهاد نمودند که مناطق آذربایجان و زنجان باستانهای آذربایجان و شهرستان زنجان تبدیل شود و دولت موافقت کرد نسبت پیشنهادی سابق آقای اردلان در تشکلیل کمیسیون تحقیق و استرداد وجوه مآخوذة از اهالی آذربایجان و تعقیب مأمورین اخذ رأی قطعی بعمل آمد و تصویب شد.

پیشنهاد آقای دکتر شفق راجع بتوضیح منظور از سمت رسمی وپیشنهادآقای نبوی راجع بحذف کلمه سمت رسمی قرائت و پس از توضیح چون عده برای اخذ رأی کافی نبود جلسه ختم و بروز ۳ شنبه محول و دستور بقیـه پیشنهادات قانون عفو عمومی مقرر گردید.

رئیس _ آقای اردلان نسبت بصورت جلسه اعتراض دارید بفرمائید.

اردلان _عرض کنم توضیحی که نسبـت بصـورت جلسه داده می‌شود در صورت جلسه بعد ذکر نمی‌شود در جلسه گذشته بنده عرض کردم که بآقای آصف مجلس دو ماه مرخصی داده‌است و ایشان را غائب نوشته‌اند چرا ایشان را غائب بدون اجازه نوشته‌اند و حالا بازهم غائب بی اجازه می‌نویسند.

رئیس _ اصلاح می‌شود _ آقای دهقان دهقان _ بنده عرضی ندارم.

رئیس _ آقای اسکندری نسبت بصورت مجلس فرمایشی دارید بفرمائید.

اسکندری _ عرض کـنم کـه این جا نوشته شده‌است که آقای اسکندری جزو غئبین است البته منظورشان آقای امیر نصرت اسکندری است این را قید بفرمائید.

دولتشاهی _ در جلسه پیش بعد از خروج بنده از مجلس یک مذاکراتی بوده که در صورت مجلس نیست البته اگر واقع نشده‌است که نتیجه در صورت مجلس نیست البته بر طبق نظامنامه در صورت مجلس نیست البته بر طبق نظامنامه در صورت مجلس نیست و الا اگر بوده‌است بنده موظفم که از حقم دفاع کنم. خاطر مبارک مستحضر است که بنده روز یکشنبه مرخصی داشتم و قبلا هم بمجلس اطلاع دادم که نمی‌آیم (صحیح است) رئیس _غیبت داشتید؟ دولتشاهی _خیر قربان منظور غیبت نیست مذاکراتی است که راجع بخروج بنده از مجاس شده‌است.

رئیس _ مذاکره‌ای راجع بشخص شما نبوده‌است، اسم شما برده نشده یک چند نفری بودند… دولتشاهی _آقایانی که بنده را در مجلس ختم سر افراز کردند میدانند که تا نیمساعت بظهر بنده در مجلس ختم بودند و نیمساعت بظهر که اینجا آمدم کاملا خسته و فرسوده بودند وقتی که بنده از سالن مجلس بیرون رفتم مذاکراتی شد و حتی گفته شد تا تقصیر با اشخاصی است که دنبال دولت بیرون می‌روند بنده قصدم بدنبال دولت بیرون رفتن نبود (دهقان _ دولت هم توی مجلس بوده) دولت توی مجلس بوده‌است بعلاوه اگر منحصراً بواسطه بیرون رفتن بنده از مجلس کارهای مجلس معطل ماند و لوایح مفید این کشور در بوتة اجمال ماند باعث روسیاهی بنده می‌باشد کراراً این اتفاق افتاده‌است که بعضی از آقایان مجلس را از اکثریت انداخته‌اند و همینطور آقایان را معطل کرده‌اند و هیچکس نیامده‌است بمجلس در دوره چهاردهم چندین ماه مجلس باین صورت اداره می‌شد من نمی‌دانم بچه مناسبت فقط من زبان بسته را پیدا کرده‌اند خوب حرف زدن و حرف خوب گفتن ممکن است اشکال داشته باشد ولی بد حرف زدن و حرف بد گفتن را هر کس زبان دارد و می‌تواند بگوید اگر گناهی دارد دولت بنده و ۷۸ نفر دیگر اورا این جا آورده‌ایم منتهی اگر بنده بگویم مبالغه نیست یار دارا بودن و دل باسکندر داشتن خوب نیست.

رئیس _ راجع باین مذاکراتی که در مجلس می‌شود بفرمائید، دیگر نظری نسبت بصورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس پیش تصویب شد.

آشتیانی راده _ موضوع سئوال فوت می‌شود رئیس _ خیلی سئوالها داده شده و فرستاده شده‌است.

آشتیانی راده _ اگر جواب سئوال بنده را ندهند استیضاح خواهم کرد.

رئیس _ بعضی از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند و می‌خواهم صحبت کنند و می‌خواهیم وارد دستور بشویم. آقای نخست وزیر بفرمائید سئوال و استیضاح حق وکیل است هر وفت می‌تواند بکند

- استرداد لایحه عفو عمومی مجرمین آذربایجان و زنجان و تقدیم لایحه جدید با قید و فوریت و تصویب آن

۲- استرداد لایحه عفو عمومی مجرمین آذربایجان و زنجان و تقدیم لایحه جدید با قید و فوریت و تصویب آن

نخست وزیر _ بنده خواستم بعرض آقایان محترم برسانم که با اهمیت زیادیکه تصویب لایحه عفو گناهکاران غائله آذربایجان دارد این وضعی که اخیراً پیش آمده‌است و پیشنهاد ات مختلفی شده‌است و بصورتی در آمده‌است و بیم این هم می‌رود که باز دنبالة این پیشنهادات کشیده بشود و آن منظور اصلی که نمایندگاه محترم داشتند فوت بشود باین جهت بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مسبوق است بنده آن لایحه‌ای که داده بودم مسترد می‌کنم و لایحه دیگری با قید و فوریت تقدیم می‌کنم نورالدین امامی _ احسنت. آشتیانی زاده _ آقای رئیس بفرمائید آقایان وزراء برای جواب سئوالات حاضر باشند.

رئیس _ لایحه عفو عمومی را دولت استرداد کرد.

رحیمیان _ اعلام رأی نفرمودید جلسه قبل رئیس _ خیر چون آقای دکتر شفق پیشنهادی کرده بودند و همینطور آقای نبوی راجع بسمت رسمی که در اطراف آن مذاکره شد و اعلام رأی شده بود و مجلس از اکثریت افتاد بهر حال دستور امروز چیز دیگر باید باشد.

نخست وزیر _ این لایحه که با قید دو فوریت است مطرح بفرمائید.

رئیس _ چون لایحه جدیدی با قید دو فوریت داده شده قرائت می‌شود: (بشرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی: نظر باین که لایحه عفو بملاحظاتی که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است از طرف دولت مسترد گردید و نظر باین که دولت لزوم اعطای عمومی را بکسانی که در غائله اخیر آذربایجان و زنجان اجباراً و یا از روی جهل شرکت داشته‌اند امر فوری تشخیص داده و لزوم تصویب قانون عفو عمومی مربوط باین غائله را مواق مصالح عالی کشور میداند لذا مادة واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده _ کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و شهرستان زنجان مرتکب جنحه یا جنایت سیاسی یا جنحه و یا جنایت عادی مربوط به غائله مزبور شده‌اند (باستثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از این که تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری بعمل آنان مترتب نمی‌شود، شمول این قانون نسبت بکسانی از اشخاص مذکور در قسمت اول این ماده که فعلا در ممالک خارجه در هر مورد بخصوص موکول