مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ نشست ۱۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ نشست ۱۲۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۲۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس

۲- تقدیم سؤال و تلگرافات به وسیله آقایان: عمیدی نوری- سعیدی- خلعتبری- مرآت اسفندیاری و فرید اراکی

۳- گزارش آقای وزیر کشور راجع به جلوگیری از دستجات اخلالگر و غیرقانونی و بخش‌نامه‌ای که در این خصوص صادر شده

۴- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگی آقایان سناتورها جزء سنین خدمت

۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- امامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: نقابت. خاکباز. مسعودی. صارمی. قنات آبادی. پورسرتیپ. سهربیان. عبدالرحمن فرامرزی. اریه. تجدد. بزرگ ابراهیم. دکتر سعید حکمت. خلعتبری. اورنگ. قوامی. سلطانی. میراشرافی. سرمد.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه علم. مکرم. دهقان. محمود افشار. امیر احتشامی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: لاری. دولت‌شاهی. مهندس ظفر. غضنفری. شوشتری. کیکاوسی هر یک ۱۵ دقیقه‏

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد

۲- تقدیم سؤال و تلگرافات به وسیله آقایان: عمیدی. نوری. سعیدی. خلعتبری. مرآت اسفندیاری و فرید اراکی‏

عمیدی نوری- بنده چند سؤال از دولت دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- بنده چند سؤال دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- تلگرافاتی از سیرجان رسیده راجع به شیوع بیماری تیفوس در آن‌جا که استدعا شده در ارسال لوازم و وسایل اقدام کنند.

رئیس- آقای فرید اراکی.

فرید اراکی- تلگرافی است از بروجرد رسیده تقدیم می‌کنم.

رئیس- امروز نوبت سؤالات است (جمعی از نمایندگان- دستور دستور) پس سؤالات می‌ماند برای جلسه‌ای که سؤالات باید مطرح شود برای این که جلسه بعد هم نطق قبل از دستور است (صحیح است)

۳- گزارش آقای وزیر کشور راجع به جلوگیری دستجات اخلالگر و غیرقانونی و بخشنامه‌ای که در این خصوص صادر شده‏

رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور- (اسداله علم)- خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که دولت در اجرای وظایف قانونی خود به منظور جلوگیری از افراد اخلالگر و دستجات غیرقانونی که منشأ فساد بوده‌اند در چند روز اخیر اقدامات جدی به عمل آورده است (صحیح است) و امروز هم بخشنامه‌ای که به عرض آقایان خواهد سید به عموم استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است. ضمناً تصریح می‌شود که دولت با نهایت قدرت و با استفاده از قوانین موجود از هرگونه اخلالگری و اشاعه فساد جلوگیری می‌نماید (نمایندگان- احسنت) و اکنون هم برای توضیح بیشتر به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند که پیرو بخشنامه صادره امروز دستور تکمیلی و تأکیدی به استانداران و فرماندارن ابلاغ می‌گردد. که از تشکیل جمعیت‌هایی که به بهانه دین اخلالگری نموده و عنوان بهائیت را برای اجرای مقاصد سیاسی اتخاذ کرده‌اند چون وجودشان برخلاف قانون و موجب اخلال نظم و امنیت و برخلاف دین و مذهب رسمی مملکت است جلوگیری شود (نمایندگان- صحیح است- احسنت) و طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکت اقلیت‌هایی که دارای ادیان زردشتی کلیمی و مسیحی بوده دارای آزادی کامل در حدود قانون می‌باشند (احسنت- احسنت) اینک مدلول بخشنامه‌ای که به استانداران و فرمانداران مخابره شده به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد. (بخشنامه) چون به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است و به موجب مفهوم اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی انتشارات ضد دیانت و تشکیل انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم باشند در تمام مملکت ممنوع می‌باشد لذا در اجرای اصول قانون اساسی اقدام کرده مراکز اجتماعی را که موجب فتنه دینی و دنیوی و مایه اخلال امنیت و انتظام می‌باشد منحل ساخته در آتیه نیز با کمال جدید در انجام این وظیفه مهم که بر طبق قانون اساسی به عهده دارد اقدام و از هرگونه تظاهر و عمل این‌گونه دسته‌ها که به موجب قانون ممنوع است جلوگیری نمایند ضمناً چون اقدام در این‌گونه امور و اجرای قوانین وظیفه مأمورین دولت است و دخالت افراد و دسته‌جاتی که دارای مسئولیت نیستند موجب اخلال نظم و امنیت خواهد شد به این وسیله یادآور می‌شود که هرگاه کسانی به بهانه و عنوان مبارزه با فرقه‌های گمراه‌کننده به تحریک مردم بر ضد امنیت مملکت بپردازند. یا خود مرتکب عملی شوند که کوچک‌ترین لطمه‌ای به امنیت عمومی و انتظامات کشوی برساند طبق مقررات قانون مجازات عمومی که برای این‌گونه جرایم پیش‌بینی شده با کمال قدرت اقدام نمایند. (صحیح است. احسنت)

۴- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگی آقایان سناتورها جزء سنین خدمت‏

رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده بود که به کمیسیون فرستاده شده و حالا گزارش کمیسیون استخدام رسیده مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام طرح شماره ۲۷۸۴- ۱۶/ ۹/ ۳۳ مصوب مجلس سنا مربوط به احتساب مدت نمایندگی آقایان سناتورها را که جزو سنین خدمت آنان محسوب گردد مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاح مختصری ماده واحده پیشنهادی را تصوب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید: ماده واحده- نمایندگان مجلس سنا که سابقه خدماتی دولتی «اعمل از قضایی یا کشوری» دارند از حیث این که مدت نمایندگی آن‌ها جزء خدمت محسوب گردد مشمول ماده ۶۳ قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره- مستخدمین کشوری و قضایی و لشکری که نماینده مجلس شورای ملی یا سنا شده یا می‌شوند در صورتی که کمتر از سی سال خدمت داشته باشند کسری آن مدت تا ۳۰ سال از مدت نمایندگی در مجلس شورای ملی و سنا محسوب و به تناسب مدت مذکور بر حقوق تقاعدشان افزوده خواهد شد مشروط بر این که کسور بازنشستگی مربوط به این مدت را بپردازند.

مخبر کمسیون امور استخدام- نراقی.

رئیس- این جا کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته.

مشایخی- بنده با تبصره این ماده مخالفم.

رئیس- بفرمایید

مشایخی- در تبصره‌ای که مورد گزارش کمیسیون استخدام قرار گرفته قید شده است مدت نمایندگی نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا جزء خدمت محسوب می‌شود در صورتی که سنین خدمت این نماینده در خدمات دولتی کمتر از ۳۰ سال باشد اگر چنانچه این موضوع را بخواهیم توضیح بدهم نتیجه این می‌شود که اگر نماینده‌ای ۳۰ سال خدمت داشت مدت نمایندگی جزء مدت خدمت او محسوب نمی‌شود. البته کمیسیون استخدام با توجه به وضع فعلی قانون استخدام کشوری این را تصویب کرده است در صورتی که کسانی که ۴۰ سال سابقه خدمت داشته باشند مشمول مقررات بازنشستگی شناخته، اما قانون استخدامی که در دست دولت است نظریاتی در آن هست و اغلب آقایان نمایندگان هم نظریاتی در آن باره دارند که حقوق بازنشستگی براساس سنین خدمت پرداخته شود ولو این‌که مدت خدمت بیشتر از ۳۰ سال باشد. بنابراین اگر نماینده‌ای ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشد و دو سال هم به عنوان وکالت به آن اضافه شود حقاً باید نسبت به ۳۲ سال از آن برخوردار شود نه نسبت به ۳۰ سال. بنابراین می‌خواستم عرض کنم که این تبصره از نقطه‌نظر نمایندگانی که مشغول خدمات دولتی بوده‌اند قابل توجه است و بهتر این است که ذکر شود که مدت نمایندگی مجلس شورای ملی و مجلس سنا از نظر مقررات بازنشستگی جزو سنین خدمت محسوب می‌شود ولو این که مدت خدمت این نماینده قبلاً بالغ بر ۳۰ سال شده باشد به این جهت بنده اصلاح این تبصره را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقای اردلان‏

اردلان- آقایان سناتورها بعضی به بنده مراجعه کرده‌اند و تقاضا داشتند که این ماده قانون زودتر از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و حالا که مطرح شده به نظر بنده چون مطابق جریانی است تا به حال بوده است، یعنی قانونی است که بیشتر از حقوقی که می‌گرفته‌اند گرفته نشود. یعنی یک سی‌ام حقوق ضرب در سنین خدمت بهتر است که حالا این را تغییر ندهیم و الا بنده هم با نظر آقای مشایخی موافقم و آقای دکتر بینا هم یک پیشنهادی دادند که خیلی هم مناسب بود و تصور هم می‌شد که تصویب شده بود معلوم شد که تصویب نشده است (دکتر بینا- آقای وزیر دارایی قول دادند که درست شود) بنابراین بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند این گزارش به همین وضعی که هست تصویب شود منتهی در قانون استخدام هر تغییری که صلاح دانستید و تصویب شد به همان ترتیب عمل خواهد شد و نسبت به همه همان طرزی که برای عموم است عمل خواهد شد.

رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده با تبصره موافقم) آقای دکتر پیرنیا موافقید؟ (دکتر پیرنیا- بلی) بنابراین چون مخالفی نیست برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- گزارشی که امروز دولت به مجلس داد، چون دولت طرف اعتماد مجلس می‌باشد، مورد تأیید آقایان نمایندگان محترم است (صحیح است) (صحیح است) جلسه را ختم می‌کنیم: جلسه روز پنجشنبه خواهد بود دستور هم لوایحی است که در دستور می‌باشد.

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت.