مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم - شماره ۱۱۶۹

مدیر سید محمد هاشمی

۵شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۶۷۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

بقیه جلسه ۱۴۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۲۷ نشست ۱۴۳


مجلس یکساعت و پنج دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت بعنوان بعداز تنفس تشکیل گردید

فهرست مطالب:


- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز احساسات ملت از سلامت اعلیحضرت همایونی

۱- بیانات آقای رئیس دائر بابراز احساسات ملت از سلامت اعلیحضرت همایونی

رئیس - نکته ای را که لازم میدانم باطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم وصول هزاران تلگراف و نامه‌است که از مرکز استانها و شهرستانها و تمام نقاط مملکت از طرف تمام طبقات اهالی دائر براظهار تنفر از حادثه سوءقصد نسبت بذات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ابراز مسرت از رفع خطر و سلامت وجود مقدس ملوکانه بمجلس شورای ملی واصل گردیده‌است صحیح است فی الحقیقة ابراز این همه احساسات بی شائبه عقیده راسخ و درجه علاقمندی ملت ایران را بشاهنشاه محبوب خود ثابت و واضح می‌نماید صحیح است چون پاسخ اینهمه تلگراف بزودی میسر نیست از طرف مجلس شورای ملی و عموم آقایان نمایندگان محترم از احساسات پاک وبی الایش وعلاقمندی قاطبه طبقات ملت ایران بمیهن عزیز وشاهنشاه مفخم محبوب صمیمانه شکر گذاری کرده صحیح است توفیق وسعادت وترقی ورفاه هموطنان عزیز را از خداوند متعال درخواست می‌نمایم صحیح است صحیح است

- بقیه مذاکرات در برنامه هفت ساله

۲- بقیه مذاکرات در برنامه هفت ساله

رئیس - جلسه قبل بعنوان تنفس ختم شده وآقای رحیمیان مشغول توضیح درباره پیشنهادی شان بودند بفرمایید آقای رحیمیان توضیح خودتانرا بدهید یک نکته ایرا هم آقایان توجه بفرمایندکه این ماده واحده درحقیقت یک اختیاری است که داده میوشد خودبرنامه مطرح نیست اگر تمام این پیشنهادات بعنوان ماده واده باشد کار را خیلی مشکل می‌کند صحیح است غیر از این پیشنهادات بار می‌رسد و زیاد میشود بسته بنظر آقایان است بفرمایید آقای رحیمیان

رحیمیان - چنانچه بنده قبلا عرض کردم بوده صنایع ومعادن در مقابل سایر بودجه‌ها ناچیز است و باید بعقیده بنده انرا به هفت میلیون ریال ترقی داد برای اینکه عموم نمایندگان محترم قبل از طرح این برنامه معتقد بودند که اصول کشاورزی ما باید موتور یزه بشود وازاین وضعیت اسفناک بیرون بیاید بنابراین وقتیکه ما۵۲۵ میلیون تومان خواستیم اختصاص بدهیم بسد سازی وسایر امور کشاورزی خرج کردیم برای برای کشاورزی البته تراکتور لازم است وچنانچه تراکتور هم برای ماضرورت دارد حتی دراین برنامه یک کارخانه تعمیر ویک کارخانه یدک سازی هم برای ایران پیش بینی نشده‌است بنابراین باید بعقیده بنده این قسمت را برای کشور ترقی داد واز طرف دیگر وقتیکه ۲۱۰۰ میلیون ریال صرف راههای شوسه بکنیم این طبعا اتومبیل لازم خواهدداشت این راهی که می‌سازیم باید در فکر کارخانه اتومبیل سازی هم بود البته این صنایع ممکت است سنگین باشد ولی صاحب خودکارخانجات می‌توانند که یک کارخانه اتومبیل سازی باندازه ایکه برای ایران لازم باشد یعنی اندازه احتیاج ایران بیاورند دراینجا بسازند که رفع احتیاج بشود بنابراین وقتیکه ما ۸۰۰ میلیون تومان درکشاورزی وراه سازی خرج کردیم این هردوموردبرای ایران لازم است واگرچنانچه واقعابخواهیم دراینموردیک قدری بدون مطالعه عمل بکنیم انچه مازحمت بکشیم زحمت مابرای خرید تراکتوروخریداتومبیل بجیب دیگران خواهدرفت وآن نتیجه که مافکر می‌کنیم گرفته نخواهدشد همه میدانند منابع زیر زمینی مادست نخورداست وبرای استخراج معادن باید کوششمان بیشتر باشد ودراین برنامه فکر بکنید برای استخراج معادن ۲۵۰ میلیون ریال تعیین شده‌است ولی برای فرودگاه منظور شده ۴۰۰ میلیون ریال اگر آقای شهاب خسروانی نماینده محترم که مخبر این قسمت هستند تشریح کنند اینکه برای

- صنایع ومعادن ما ۲۵۰ میلیون ریال تعیین کرده‌اند و
- برای فرودگاهها ۴۰۰ میلیونریال

اینجا وجدانا و با دلیل بنده را قنع کنند بنده هم بااین برنامه موافقت دارم دکتر فلسفی هزار میلیون ریال برای نفت منظور شده همه میدانند از طرفی برای کارخانه جات قند تمام نمایندگان دراینجا اصرار داشتند همین کارخانه قندی که بود برای ایران شاید درحدود ۱۰۰ هزارتن بنده اطلاع و یقین ندارم برای ایران قند لازم است که ما پول بخارجه می‌دهیم وهمه هم معترف هستند که درایران بایستی کارخانه قند ایجاد شود برای رفع نیازمندیها در اینجا بودجه معین شده ۴۵۰ میلیون ریال انوقت در مقابل کارخانجات قند برای تلگرافات بی سیم تعیین شده ۵۰۰میلیون ریال شما همین را برای من تعیین کنید که مامحتاج بتلگراف بی سیم هستیم یامحتاج بقندی که پول بخارجه ندهیم پس این هم یک نظری است که ماهمیشه بایستی محتاج بخارجه وبیگانگان باشیم بنده چون نمی‌خواهم وقت مجلس رازیاد بگیرم عرایثض خودم را مختصر می‌کنم درفصل ششم دوهزار میلیون ریال کسر کرده‌ام یعنی ۴۰۰۰ میلیون ریال بنده تعیین کرده‌ام استدعا می‌کنم دراین بودجه اجتماعی وشهری دقت بکنید بعقیده بنده عوض اجتماعی وشهری این برای اصلاحات جیب نورچشمی‌ها است البته برای بودجه‌های دیگر اگر یک نگرانی هائی هست ولی نگرانیش بعقیده بنده خیلی کم است ولی دراین ۶ میلیون ریال نگرانی بیشتر ازانها استبااین وضع اداری که ماداریم ساختمان خانه‌های ارزان ۱۵۰۰ میلیون ریال وام بشهر برای لوله کشی ۱۰۰۰ میلیون ریال نقضه کشی وامار ۳۰۰ میلیون ریال ولی صنایع ومعادن ۲۵۰ میلیون ریال وسایر منابع عام المنفعه ۵۰۰ میلیون ریا جمع اینها ۶ هزار میلیون ریال است باتوجه بروحیه خودمان باتوجه بوضعیت اداری که فعلا ماداریم فکر بکنید که انی ۶۰۰۰ میلیون ریال طوری ابهام امیز است که دران هر جور نظرهای خصوصی وهمه جور تحمیل وهمه جورکارهائی که ما می‌بینیم دراینجا خواهدشدوباین مناسبت اشخاصی که این برنامه راتهیه کرده‌اند وسایر قسمتها راکمتر تعیین کرده‌اند واین ۶۰۰۰ میلیون راهم برای اینکه رد گم بکنند وبتوانند ازاین سوءاستفاده بکنند ۶۰۰۰ میلیون ریال دراینجا تعیین شده‌است همه میدانند از ساختمان خانه‌های ارزان وازاین قبیل کارهای دیگر ماخودمان عملا می‌بینیم ازاین بودجه ایکه ما می‌دهیم واقعا نظرمان عملی نمی‌شود وحیف ومیل شده وخواهدشدپس این ۶۰۰۰ میلیون ریال هم مورد اعتراض بنده استزیرا که ازاین هم ممکن است حیف ومیل بشود ازاین دوه۸زار میلیون ریال بنده تقاضای کسر آنرا کردم که ببودجه صنایع ومعادن افزوده شودبهر حال بنده میدانم آقایان ممکن است این را تصویب نکنند ومورد توجه قرار ندهند ولی انچه وظیفه بنده بود اینجا عرض کردم واینرا باید اینقدر متوجه باشید که هیتلر هم روزی گفت بایستی کشورهای اطراف من فقط امورشان مربوط بامور کشاورزی باشد وصنایع مخصوص به نژاد المان باشد حاذقی کی همچوغلطی می‌کرد من متاسف ممردم می‌روند شاه عبدالعظیم یکقدری فکرشان تغییر می‌کند اینهمه راه این همه زیارتها فکر شما را تغییر نداد بنابراین واقعا حالا این برنامه را هم کسانی که برای ما تهیه کرده‌اند میگویند شما بایستی فقط بامور کشاورزی اشتغال بورزید وصنایع مربوط بماباشد که محتاج بماباشید حالا این برنامه راهم کسانی که تعیین کرده‌اند اینطور فکر کرده‌اند این برنامه این معنی را نشان می‌دهد اردلان نیست آقای اینطور نیست مکی ساختمان زندانها را بفرمایید اول زندان احتیاج دارید بعد چیزهای دیگر اخر زندان هم جزء برنامه ۷ ساله واقعا تعجب اور است ( زنگ رئیس)

رئیس - آقایان ساکت باشید آقای معاون وزارت دارائی

معاون وزارت دارائی آقای بهنیا - آقای رحیمیان نماینده محترم در خصوص ارقام برنامه توضیحاتی فرمودند که تصور می‌کنند درواقع یک برنامه جدیدی است کسی منکر نیست که اهمیت اقتصادی وحیاتی یک مملکتی بسته بصنعت است و هر قدر کشاروزی دریک مملکتی توسعه پیدابکند بعداز وظیفه اصلی که عبارتست از تامین خوار بار چیزی که اهمیت واقعی دارد این است که یک موادی تولید بشود که بدرد صنعت بخورد امروزه وضع مالی بجائی رسیده که هیچ مملکتی نمی‌تواند تصور بکند که باداشتن یک درآمد ثابت بتواند زندگانی خودش را تامین کند بنابراین کسانی که برنامه را تهیه کرده‌اند واین ارقام را بحساب اورده‌اند کاملا باین مطلب توجه داشته‌اند وهیچ نظری هم باینکه مملکت مایک مملکت فلاحتی عقب افتاده‌ای باشد نبوده و نخواهد بود بنده گرفتار مرض بدبینی نیستم که نسبت بهر چیزی بدبین باشم و تصور کنم که اگر کسانی جمع شدند دورهم و یک ارقامی را دقت و رسیدگی کردند از نتیجه کارانها یک نوع بدبینی ایجاد می‌شود قضیه صنعت وفلاحت یک بحثی نیست که ما امروز بتوانیم وارد بشوی ماین یک چیزی است که تمام ممالک دنیا درقرون متمادی گرفتاربوده‌اند و بالاخره بعضی از ممالک توانستند این موضوع را حل بکنند وبعضی‌ها هم نتوانستند درایران یک شهرت غلطی است که ایران را یک مملکت فلاحتی فرض کرده‌اند درصورتیکه این طور نیست بنده هم دراینقسمت باآقای رحیمیان موافقم ایران یک مملکتی است که استعدا د صنعت هم دارد ولی اگر این مملکت بواسه یک اوضاع واحوالی نتوانسته درامور صنعتی بموقع خودش ترقی بکنداین دلیل نیست که مملکت ماچون درگذشته فلاحتی بوده وبایک وسائل خیلی مقدماتی فلاحت کرده‌ایم حالا هم بایستی این کار راتعقیب بکنیم ولی ایجاد صنعت درمملکت هر قدر لازم ونافع باشد دلیل این نمی‌شود وکه یک سلسله کارهائی بدون مطالعه وبدون تهیه مقدمات انجام بوشد صنعتی شدن یک مملکتی مراحل مختلفی دارد نمی‌شود یک مملکتی رافورا بیک کشور بزرگ صنعتی تبدیل کرد صحیح است باید یک مطالعاتی بشود بادقت وبررسی درجات مختلفی رااین مملکت طی بکند تااینکه بتواند درعدادممالک صنعتی بزرگ دنیا محسوب بشود بنده دراین قسمت صد درصد باآقای رحیمیان موافقم وهیچکس هم باایشان دراین قسمت مخالف نیست ولی رسیدن باین هدف واین منظور یک مطالعات ویک مقدماتی لازم دارد درجزء این برنامه کشاورزی که ملاحظه می‌فرمایید قسمت عمده این ارقامی که دراینجا ذکر شده بمصرف تهیه موادی می‌رسد که نتیجه درصنعت مورد استفاده قرار خواهدگرفت مثلا ملاحظه بفرمایید بنده یک مثال خیلی روشن برای آقایان عرض می‌کنم امروز کسی منکر نیست که بازحماتی که آقایان اصفهانیها یاسایر اهالی مملکت کشیده‌اند نساجی برای ایرانیها یک کار پیش پا افتاده‌ای است ولی پیشرفت کارخانجات نساجی مستلزم داشتن پنبه‌است ماتاموقعی که بمیزان کافی پنبه دراختیار نداشته باشیم وپنبه درانبار نداشته باشیم نمی‌توانیم وارد صنعت نساجی بشویم صحیح است چه ضرورتی دارد که مایک سرمایه بزرگی صرف بکنیم یک کارخانجاتی ایجاد بکنیم وبعد مواداولیه که برای ان کارخانجات لازم باشد نداشته باشیم امروز آقایان همه میدانند تمام اهالی مملکت احتیاج بپارچه‌های پشمی دارند این پارچه‌های پشمی قسمت قسمت عمده اش از خارج وارد می‌شود ولی تاموقعیکه اغنام واحشام دراین مملکت بوضعیت صحیح تربیت نشوند وپشم باندازه کافی موجود نباشد ماچه فایده‌ای خواهیم برد که روی این کارخانجات فعلی دویاسه تای دیگر هم اضافه بکنیم صحیح است این برنامه اساسا باین قسم تهیه ده‌است مدتیکه تعیین شده‌است مدت کوتاهی است آقایان باید توجه باین مطلب داشته باشند که درظرف ۷ سال که حتما دوسه سالش صرف مطالعه وبررسی می‌شود نمیشود یک مملکت را بلافاصله تبدیل بکنند بیک مملکت صنعتی بزرگ صحیح است عقل حکم می‌کند که دردرجه اول بااوردن ماشینهای فلاحتی وابیاری وسائل تهیه مواد اولیه راتهیه کرد وبعد وارد صنعت شد تاسیس همین کارخانجات قند سازی که آقای رحیمیان اشاره فرمودند احتیاج بتهیه اب زمین مساعد چغندر کاری ومهمتر ازهمه یعنی ان چیزی که از همه مهمتر است وبهیچوجه دراین مملکت توجه نمی‌شود تهیه عامل انسانی است یعنی رعیتی که بتواند کار کند الان تهیه مواد اولیه مابقدری نسبت بسایر ممالک کمتر است که اساسا نمی‌توانیم ادعا کنیم که ماصنعت داریم درجلگه‌های لیل یا چکوسلواکی فرض کنید یک هکتار زمین درحدود ۴۵ تن چغندر می‌دهد محصول مااز ۳۰ خروار تجاوز نمی‌کند صحیح است بنابراین چه ضرورتی دارد که وقتی وضعیت اساس کار ما اینطور است ما صنعتی داشته باشیم که سه برابر قیمت دنیا برای ماتمام شود تاچه اندازه ممکن است بمصرف کنند تحت عنوان داشتن صنعت تحمیل کرد بنابراین ماروزی می‌توانیم بطور صحیح صنعت داشته باشیم که مواد اولیه اش راببهترین ترتیبی تهیه کرده باشیم صحیح است هیچ برنامه‌ای دراینمملکت بعقیده بنده موفقیت پیدانمیکند مگر اینکه اساسش روی تولید فلاحتی باشد واین تولید فلاحتی براساس موادی باشدواین تولید فلاحتی بر اساس موادی باشد که بتوانیم درصنعت مورد استفاه قرار بدهیم صحیح است بنابراین بنده تصور نمی‌کنم که ایراد آقای رحیمیان نسبت باین برنامه وارد باشد اگر بزرگترین رقم برای احتیاجات کشاورزی منظور شده وتصور می‌کنم که این ایده ال ونظر بیشتر آقایان واین کشانی است که وقاعا باقتصادیات این مملکت علاقه دارند ومیخواهند تولید اینمملکت براساس صحیح استوار باشد صحیح است نسبت بسایر ارقام برنامه هم بنده یک مختصر توضیحاتی عرض می‌کنم آقای رحیمیان دررقم فرودگاهها اعتراض فرمودند امروز طیاره سوار شدن مثل سابق نیست مردم دیگر ترس ندارند واساس حمل ونقل دنیا روی اینکار است مااگر بخواهیم بادنیای امروز ارتباط داشته باشیم وبخواهیم باآنها کار بکنیم بایستی مطابق انها خودمان رامجهز بکنیم ساختم فرودگاه ممکن است که بایان برنامه ده فرودگاه درایران بشود ساخت ولی فرودگاه ساختن خرج برمیدارد مسئله بودن یانبودن است ما طیاره و فرودگاه اگر می‌خواهیم باید خرج رابکنیم والا همینطور که در سایر چیزها عقب می‌افتیم باید دراین قمست هم عقب بیفتم در قسمت صنایع مربوط بقند بنده عرض کردم ۴۵۰ میلیون ریال برای تهیه کارخانجات قند دویاسه کارخانه بیشتر نمی‌شود تهیه کرد ولی مطابق مطالعاتی که بنده نمودم هنو ز بعداز بررسی‌های زیادی که بانک صنعتی بوسیله متخصصین کرده امکان تاسیس سه کارخانه قند فعلا بیشتر یددیه نمیوشد یکی درمشهد یکی درمیانه یکی هم درفسا بنابراین اگر هم بخواهیم اضافه کنیم یک مطالعاتی ومقدماتی لازم دارد ابوالقاسمامینی مختصر بفرمایید که برسیم فولادوند اگر اینطور باشد که دوجلسه طول بکشد رحیمیان آقایان اجازه نمی‌دهند که جواب گفته شود همینطور چکی می گویند که تصویب شود درقسمت تلگراف بی سیم این هم فقط مربوط به تلگراف بی سیم نیست پخش صداوتلفن هم جزءان است وکسی منکر نیست که امروز تلفن وضع ابرومندی ندارد وبایستی حتما توجهی باینجا بشود شما درظرف نیمساعت باپاریس صحبت می‌کنید ولی برای صحبت کردن باکرج باید سه روز معطل بشوید درقسمت اطلاحات شهری هم بنده مختصر عرض می‌کنم که آقای رحیمیان تصور نفرمایند این قسمت حالا ان لغتی که ایشان استعمال نمودند منظورم نیست این قسمت برای عزیزان بی جهت نیست رحیمیان همینطور است برای این است که رفاه و اسایش مردم را تامین کنند داشتن بودجه ساختان برای زندان دلیل این نمیشودکه یکعده‌ای رادولت می‌خواهد بزندان بیفتند بایستی اقلا یک وسیله‌ای باشد که اینها را بشود انجا نگهداری کرد و یک چیزی را در نظر داشته باشید که در زندان یک کسی که بموجب یک جرم کوچکی می‌رود انجا درنتیجه معاشرت باسایرین ممکن است که یک جرائم بدتری هم یاد بگیرد واین رایک رقم بی توجهی فرض نفرمایید این بنظر بنده خیلی اهمیت دارد و باید نهایت دقت هم درانجام این کار بشود بنده بیشتر ازاین خدمت آقایان عرضی نمی‌کنم

- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله معاون وزارت دارائی ۱- اضافات و ترفیعات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ ۲- اصلاح لایحه استخدام متخصص برای شرکت نفت و ۳ - برقراری یک فقره مقرری

۳- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله معاون وزارت دارائی ۱- اضافات و ترفیعات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ ۲- اصلاح لایحه استخدام متخصص برای شرکت نفت و ۳ - برقراری یک فقره مقرری

معاون وزارت دارائی - واز فرصت هم استفاده می‌کنم سه لایحه‌است که لازم است تقدیم بکنم یکی راجع باعتبارات اضافات وترفیعات سال ۲۵ و۲۶و ۲۷ کارمندان دولت یکی هم اصلاحی است در لایحه متخصص حسابداری که برای شرکت نفت قرار است استخدام بشود دیگری برقراری یک مقرری برای ذبیج الله سیاوشی

رئیس - بکمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای رحیمیان آقایانی که موافقند قیام کنند بعضی از نمایندگان قرائت کنید وقتی قرائت می‌شود آقایان گوش بدهند مجددا قرائت می‌شود

پیشنهاد آقای رحیمیان مجددا بشرح زیر قرائت شد پیشنهادمیکنم تبصره زیر بماده واحده اضافه شود
-فصل اول بودجه کشاورزی از ۵۲۵۰میلیون ریال به ۴۵۰۰ میلیون ریال کسر شود
-فصل دوم بودجه ی راه اهم وراههای شوسه از ۵۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰۰ میلیون ریال کسر شود
-فصل سوم بودجه صنایع ومعادن از ۳۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰۰ میلیون ریال اضافه شود
-فصل چهارم نفت۱۰۰۰ میلیون ریال ۱۰۰۰ میلیون ریال
-فصل پنجم بودجه پست وتلگراف از ۷۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال کسر شود
-فصل ششم بودجه ی اجتماعی و شهری از ۶۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰۰ میلیون ریال کسر شود
-جمع کل ۲۱۰۰۰ میلیون ریال جمع کل ۲۱۰۰۰ میلیو ن ریال

رئیس - رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای رحیمیان درقسمت اضافات که نمی‌شود رای گرفت درقسمت کسرها آقایانیکه موافقند قیام کنند عده ی کمی برخاستند تصویب نشد آقای وزیر فرهنگ

- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ ۱ لایحه بیمه کارکنان وزارت فرهنگ ۲ لایحه استخدام پنج نفر استاد برای دانشکده پزشکی تبریز

۴- تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ ۱ لایحه بیمه کارکنان وزارت فرهنگ ۲ لایحه استخدام پنج نفر استاد برای دانشکده پزشکی تبریز

وزیر فرهنگ - بنده میدانم آقایان علاقه دارند یک لایحه ایست که می‌خواستم تقدیم کنم

اسلامی - اخر جلسه بفرمایید لایحه‌است راجع به بیمه ی کارمندان وخدمتگزاران فرهنگ آقایان تصدیق می‌فرمایند که معلمین وخدمتگزاران فرهنگ یک طبقه‌ای هستند که از همه مستخدمین وکارمندان زحمت بیشتر می‌کشند صحیح است ومتاسفانه وسائل مادی دولت باندازه‌ای نیست که انطوریکه شایسته مقامشان هست کمک ومساعدت بشود حقوقی هم که بآنها داده می‌شود کفاف نمی‌دهد ومخصوصا اگر یک وقتی خودشان یاخانواده شان دچار یک بدبختی یاناخوشی بشوند بکلی از پادرمی ایند والبته اضافه کردن چند تومانی بحقوق هروقت که میسر شده‌است انجام شده‌است ولی چاره اینکار را نمی‌کند بنابراین وزارت فرهنگ از مدتی پیش درنظر داشته ومطالعه شد که بیمه‌ای برای اینها باموافقت شرکت بیمه قرار شده که درمواردی که سختی یاناخوشی یابعلت حوادثی که پیش می اید از کار نیفتندو بآنها کمک ومساعدت بشود بموجب این لایحه دو در صد حقوق مستخدمین بشرکت بیمه داده می‌شود یک درصدش را که خودآنها می‌پردازند ویک درصد رادولت می‌پردازد ودزنتیجه از حوادثی که پیش میاید وهمچنین ناخوشی این اشخاص مصون خواهند بود والبته برای خانواده ی انها اگر بخواهند مشمول بشوند دودرصد هم خودشان وقتی بپردازند تمام خانواده شان بیمه خواهدشد عرض کنم یک لایحه ی دیگری هم هست برای اجازه استخدام ۵ نفر از پزشکان عالیرتبه از اطریش استخدام بشوند برای دانشکده پزشکی تبریز صحیح است

- بقیه مذاکره در برنامه ۷ ساله

۵- بقیه مذاکراه دربرنامه ۷ ساله

رئیس - لوایح بکمیسیونهای مربوطه فرستاده می‌شود پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد آقای کشاورز صدر بشرح زیر قرائت شد اردلان درخود برنامه هست کشاورز صدر نیست آقا شما نخواندید بعضی از نمایندگان مخالفی نیست

رئیس - آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر - حالا که آقایان می‌فرمایند مخالفی نیست بنده دیگر توضیح زیادی نمی‌دهم عموم آقایان اطلاع دارند که خرابی مملکت ومانع پیشرفت اصلا حات سازمانهای اضافی مااست ودربودجه هم ملاحظه فرمودید می‌گفتند ۱۸ میلیون اضافه بربودجه داریم واینها را نمی‌توانیم بیرون کنیم برای اینکه کار نداریم وباین مستخدمین بیکار حقوق می‌دهیم بنده عرض می‌کنم باینکه ملاحظه شده‌است وقتیکه یک کارمند فنی میاورند این بعنوان مدیر کل بنام هزار جنبه که بشود از وجود اواستفاده کرد مشاغلی باومیدهند بنده پیشنهاد می‌کنم از اعتبار برنامه دیناری باین عناوین همینطور که پیشنهادکردم داده نشود البته سازمان اداری لازم دارد برنامه ومورد تردید هم نیست که وزارتخانه‌های ماصدی پنجاه عضو زیادی دارند از اعضاءلایق شایسته باهمان حقوق بیاورید باهمان اعتباری که دربودجه دارید بیاورید کار بکنند ودیگر بعنوان پاداش وعناوین دیگر چیزی نگیرند ومن خیلی متشکر می‌شوم اگر دولت قبول بکند که مورد توجه قرار بگیرد صحیح است

رئیس - آقای وکیلی

وکیلی - این ماده واحده که برای تسریع کار اینجا پیشنهاد شده البته آقایان باید توجه بفرمایند که خود برنامه مطرح نیست خودبرنامه را دولت یکسال نیم دوسال زحمت کشیده قریب ۶ ماه کمیسیونی که از مجلس انتخاب شدند زحمت کشیده‌اند در تمام موادش صحبت هاشده مذاکرات شده واین برنامه تنظیم شده اگر خودبرنامه در مجلس مطرح می‌شد مطابق قوانین باید دو شوری باشد و در شور اول پیشنهادات داده بشود و بعد برود بکمیسیون انجا مطالعه بشود هر کدام قابل قبول وعملی بود قبول می‌کنند ومیاورند بمجلس هرکدام قبول نبود رد می‌شود چون الان از دوشوری خارج شده‌است و یکعده ی زیادی پیشنهاد شده‌است من تصور می‌کنم اگر پیشنهادات زیادی اینجا بشود ممکن است یک مشکلاتی دراجرای برنامه تولید بکند اینها یک پیشنهاداتی است مسائل مالی واقتصادی و ابادی و عمران یک مسائل فنی است مسائلی نیست که نظری باشد باید حساب کرد و درست کرد ممکن است یکروز شما درادارات دولتی یک عضوی داشته باشید که هزار جور بکار شما بخورد و مجبور هم بشوید او را بیاورید مااینجا حالا یک پیشنهاداتی بکنیم که دست دولت و برنامه را ببندیم و با این پیشنهادها اشکالاتی در کار پیش بیاوریم باین دلیل بنده مخالف هستم

نمایندگان - رای رای

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - این ماده ۱۲ رااگر توجه بفرمایند می‌گوید کلیه اعضاء وکسانی که برای اجرای برنامه همچنین برای انجام مرجوعات سازمان برنامه مورد احتیاج باشد دردرجه اول از مستخدمین فعلی ومنتظرین خدمت دعوت خواهدشد مگر اینکه عده ی کافی مستخدمین ومتخصص در میان کارمندان دولت یافت نشود بنابراین پس بگیرید کشاورز صدر من هم همین ار گفتم که بپذیرید

رئیس - رای گرفته می‌شود (کشاورز صدر - قبول کردند) قبول نمی‌توانند بکنند این گزارش کمیسیون نیست این بمجلس آمده با قید دوفوریت باید رای گرفت آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای کشاورز صدر قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد آقای اسلامی بشرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شورایملی نظر باینکه برنامه تفصیلی قریبا بمجلس تقدیم خواهدشدپیشنهاد می‌کنم پیشنهادات فعلی بکمیسیون ارجاع شود

رئیس - آقای اسلامی

اسلامی - عرض کنم که همه ی آقایان میدانند که این یک برنامه ی کلی است که بطور موقت باید اجرا شود دولت برنامه ی تفصیلی را جزءبجزء کارهائی که باید در استانها بشود بعدا بمجلس بیاورد واز روزی که مجلس باز شد اکثر آقایان نمایندگان تشریف اوردند اینجا واظهار دلسوزی کردند ازاینکه شهرستانها خراب است مردم بیکارند بهمه ی آقایان هر روز از موکلین شان مراجعه می‌کنند کار می‌خواهند شما هم کار ندارید همه امدید اینجا فرمودید که مملکت فقیر است گدااست باید کار ایجا دکردمردم هم نگاه می‌کنند که کار چه جوری باید ایجاد بشود اگر بخواهیم همه ی این پیشنهادات قرائت بشود شاید سه جلسه چهار جلسه طول بکشد صحیح است درخلال این پیشنهادات ومذاکرات یک چیزهای تازه‌ای پیدامیشود بنابراین این پیشنهادات برای این است که کار این برنامه نگذرد بنده استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بکنند که این پیشنهادات برود به کمیسیون موقعی که برنامه ی تفصیلی می‌آید هریک از آقایان که نظریاتی دارند راجع بامور استانهای خودشان حوزه ی انتخابیه خودشان یا اساسا بطور کلی تشریف می اورند اینجا نظریاتی که دارند می‌فرمایند یا در همینجا موقعی که برنامه می اید ازا د نمی اید مجلس ۱۶ مانباشیم نباشیم این کار را باید بکنیم بنده عقیده دارم که اگر همین یک کار برنامه بگذرد برای ماکافی است جبران این یکسال ونیم می‌شود بنده دیگر توضیح نمی‌دهم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید همان آقایانی که امدند اینجا اظهار دلسوزی می‌کردند که باید کار ایجاد بکنیم برای این بیکارها همان‌ها موافقت بکنند والا آقا مردم دربیرون مواظبند ونگاه می‌کنند که ماچه می‌کنیم ایا حرفمان با عملمان مطابق است یا نه

رئیس - آقای اردلان موافقید یا مخالف

اردلان - آقای رئیس باید یک اصلاحی در پیشنهادشان بفرمایند نوشته‌اند که برنامه می اید به مجلس بمجلس نمی اید بکمیسیون برنامه می‌رود این اصلاح را بکنند بنده موافق هستم

اسلامی - بنده موافق هستم

دکتر معظمی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم این عمل خلاف قانون است

رئیس - مطابق چه ماده‌ای است دکتر معظمی موادی که مربوط بطرح پیشنهادها ااست

رئیس - آقای مهدی ارباب شما بفرمایید

مهدی ارباب - آقا بنده ازاین نظرکه اصل برنامه اینجا مطرح نیست مخالف هستم وپیشنهاد آقای دکتر شفق نشان داد که در اطراف برنامه یکقدری هم فرصت داده شود که بپیشنهادات توجه بوشد این است که بنده تقاضا دارم که بپیشنهادات توجه بشود شاید مطلب مفیدی دربین پیشنهادات باشد که ازان بشود نتیجه گرفت

رئیس - خیلی خوب کسانی که مخالفند رای نمی‌دهند (دکتر معظمی - این پیشنهاد قابل رای نیست) اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم مکرر درهمین مجلس اینکار را کردیم راجع ببودجه وغیر از بودجه دکتر معظمی اجازه بفرمایید عرض کنم

رئیس - مطاب چه ماده‌ای می‌خواهید بفرمایید د

کتر معظمی - مطابق بیست تاماده قابل رای نیست بعضی از نمایندگان رای بگیرید

رئیس - آقایانی که باپیشنهاد آقای اسلامی موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای کشاورز صدر بشرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم هئیت نظارت اجرای برنامه مرکب از سه نفر از نمایندگان وشش نفر از خار ج انتخاب شوند یعنی سی وشش نفر دولت پیشنهاد نماید وشش نفر مجلس انتخاب کند ودولت بدون نظارت هیئت نظارت حق هیچ خرجی ندارد

رئیس - آقای کشاورز صد ر

کشاورز صدر - بنده برای اینکه زودتر برنامه تصویب شود پس می‌گیرم (احسنت احسنت)

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای کشاورز صدر بشرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم

تبصره ذیل اضافه شود تبصره اعتبار مندرج درماده ۴ می‌بایستی بتناسب جمعیت ووسعت واهمیت اجتماعی وکشاورزی واقتصادی هر شهرستان تقسیم شود

حاذقی - درطرح پیش بینی شده

رئیس - آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر - بنده استدعایم از هیئت دولت این است توجه بفرمایندکه در ماده ۴ هم ذکر کرده‌اند استانها ولی غالبا مشاهده شده‌است که بمرکز استانها داده می‌شود وبشهرستانها نمی‌رسد دولت اینرا قبول کند که بتناسب اجتماعی وسیاسی احتیاجات واستعداد یک محل وتعداد نفوسش مثلا درلرستان واقعا درانجا اگر راجع بدامپروری اقدام اقدامی نکنند این ظلم وجور فاحشی است بنده تقاضایم از آقایان این است که به نسبیت وتساوی بین شهرستانها تقسیم بشود وقطعا دولت هم اینرا می‌پذیرند

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - عرض کنم این درماده ۴ هست که احتیاجات هر محل بطور متناسب فی مابین شهرستانهای مختلف کشور تقسیم خواهدشد بنحویکه حصه مجموع شهرستانهای هریک از استانهادرظرف هفت سال از یکهزار میلیون ریال کمتر نباشد ولی بنسبت عده ملاحظه بفرمایید نمی‌شود فرض بفرمایید شهرستانی جمعیتش مساوی شهرستان دیگر است ولی استعداد تاسیس کارخانه قند ندارد وگفته شد وپیش بینی هم شده‌است

کشاورز صدر - چون ایشان فرمودند نظر بنده تامین شده‌است بنده پس می‌گیرم

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای معتمد دماوندی بشرح زیر قرائت گردید

ریاست محترم مجلس شورایملی تبصره زیر رابماده واحده پیشنهاد می‌کنم هرگونه استقراض خارجی واستخدام خارجی برای برنامه هفت ساله وهمچنین نشر اسکناس اضافی بمنظور اجرای برنامه باید باتصویب مجلس شورای ملی باشد صد رزاده اینکه قانون دارد

رئیس - آقای معتمد دماوندی

معتمد دماوندی - عرض شود آقا نشر اسکناس قانون مخصوصی دارد و بااجازه مجلس و شورای ملی است و همچنین استقراض از خارجی هاهم باید با اجازه مجلس شورای ملی باشد برای اینکه قانونی هم هست ولی توهماتی شده‌است وبرای اینکه این توهمات برطرف بشود وسوء اثر نکند واین توهمات هم رفع بشود بنده این پیشنهاد را کردم هرچند گویا درمتن هست این بود که بنده این پیشنهاد را کردم که اگر ممکن است موید این باشد که آقایانی که درانجا نشسته‌اند واین نقشه راکشیده‌اند والان اعتبارات ماراگرفته‌اند ودارند مردم رابروزه سیاه مینشانند دراین مملکت بدانند بدون اجازه مجلس شورایملی حق هیچگونه نشر اسکناسی نخواهند داشت نمایندگان صحیح است وبدون جهت بدون اینکه دولت لازم بداند حق ندارند درمجامع کنفرانس بدهند واوضاع اقتصادی مملکت را روز بروز بدتر بکنند ومن نظر دیگری نداشتم وآقای دکتر فلسفی هم بدانند که من مخالف برنامه نیستم واین یک اصولی بود که عرض کردم

رئیس - آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار - بنده می‌خواستم بگویم که این در متن لایحه هست (بعضی از نمایندگان - آقای دماوندی پس گرفتند)

رئیس - آقای معتمد دماوندی پس گرفتند

معتمد دماوندی خیر چرا پس بگیرم

رئیس - آقای دکتر عبده

دکتر عبده - عرض می‌کنم پیشنهاد آقای معتمد دماوندی مشتمل برچند قسمت است یکی استقراض خارجی که بایستی باتصویب مجلس شورای ملی باشد اینکار مطابق قانون اساسی غیر ازاین نمی‌شود بشود بعلاوه درخودگزارش کمیسیون هم پیش بینی شده حتی ماده ۶ که برای اطلاع آقایان ممکن است بخوانم قسمت ثانیا ماده ۶ این است که از بانک بین المللی توسعه وترمیم فرض می‌کند ولی باتصویب مجلس شورایملی نمایندگان صحیح است بنابراین این قسمت کاملا تامین است درقسمت استخدام خارجی هم قانون داریم که اصولا استخدام خارجی با تصویب مجلس شورای ملی است نمایندگان صحیح است راجع بنشر اسکناس هم هم قانونی برای اینکار داریم فقط یک قسمت خیال می‌کنم بموجب قسمت اخیر ماده ۱۳ اجازه داده شده‌است که سازمان برنامه می‌تواند کارشناسان خارجی رابرای مدتی که بیش از یکسال از انقضای دوره ی اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید استخدام این کارشناسان باتصویب هیئت دولت ودر حدود تعداد وفهرست مشاغلی خواهدبود که قبلابتصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده‌است بنده خیال می‌کنم که این اختیاری که بسازمان ملک مدنی کمیسیون خودمجلس است کمیسیون برنامه نیست بنده خیال می‌کنم آقای ملک مدنی عقیده‌ام اینست که از لحاظ تسریع کار وازاینکه درکار برنامه موانعی ایجاد نشده باشد وموجبات تسریع کار برنامه فراهم شده باشد بهتر است این اجازه بکمیسیون برنامه وهیئت دولت داده شود وچون استخدام اینها برای کارهای فنی وتخصصی است بنظر بنده اشکالی ایجاد نخواهدکرد ملاحظه کنید دومصلحت است یکی مصلحت اجرای برنامه یکی این مصحلت که مستخدم خارجی که جنبه تخصص فنی دارد این هم بامجلس باید باشد بنده خیال مینم مصلحتاجرای برنامه باندازه‌ای قوی است که دراین مورد بخصوص هیچ اشکالی ندارد اگر مااین گذشت رابکنیم واینرا مااختیار بدهیم که سازمان برنامه وهیئت دولت اینکار رابکنند

رئیس - راجع بقسمت قرضه محتاج برأی نیست این امر بدیهی است که با رای مجلس شورای ملی است اما راجع باستخدام مستخدمین خارجی ممکن است رای گرفت

معتمد دماوندی - قسمت اول چون قانون دارد بنده منظورم این بود که مجلس شورای ملی میداند که بدون اجازه ی او نمی‌توانند از خارجه قرض کنند و قسمت اول را پس می‌گیرم ولی بقسمت استخدام بایستی رای گرفت آقای رئیس اجازه بفرمایید اصلاح شود این ماده

ملک مدنی - اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیحی بدهم

رئیس - بفرمایید

ملک مدنی - عرض می‌کنم این موضوعهائی که آقای معتمد دماوندی پیشنهاد کردند یک موضوع اساسی است که مورد توجه مجلس شورایملی بوده‌است یکی قرضه خارجی که باید با تصویب مجلس باشد یکی هم استخدام خارجی که آنهم باید با تصویب مجلس باشد بنده خیال می‌کنم که این مطلب مورد بحث نیست ونباید اینرا بحث کرد زیرا سالهای سال است که اینکار شده‌است و قانون هم بمااینطور دستور داده با برنامه ما همه موافق هستیم من خیال می‌کنم که تصویب برنامه باتفاق اراء از مجلس بگذرد صحیح است بنده خودم که عضو فراکسیون اتفاق هستم با همه رفقا موافق هستیم با برنامه صحیح است بنده عقیده‌ام این است که این قسمت که گفته شد کمیسیون برنامه متخصصینی که لازم است استخدام بکند این صحیح نیست باید با تصویب مجلس باشد همانطور که سابقا گفته شده‌است (نمایندگان - رای رای)

دکتر اعتبار - اجازه بفرمایید اینموضوع خیلی مهم است وممکن است کار برنامه را بکلی لنگ کند

رئیس - خوب بفرمایید

دکتر اعتبار - استدعامیکنم این راتوجه بفرمایید عرض شود که نهایت علاقه راهمه ماباجرای برنامه داریم وانشاءالله اگر بخت یاری کند واین برنامه اجرا شود من خیال می‌کنم اشکالات ممهم مملکت رفع شود صحیح است ولی می‌بینم مثل اینکه بعضی از آقایان توجه بمنفعت این کاری که باید انجام بوشد ندارند عرض شود این برنامه ۷ ساله را مااگر بخواهیم واقعا اجرا بکنیم حتما احتیاج باستخدام کارشناسان خارجی داریم باید ازا انها استفاده کنیم ولی خواستم اینجا توجه بفرمایند الان دروضع فعلی دولت چند نفرمستخدم خارجی دارد وقرار داد استخدامی انها را مدتهااست که بمجلس پیشنهاد کرده‌است وهنوز مجلس شورایملی نسبت بآنهااظهار نظری نکرده کار برنامه واقعافوریت دارد وبایستی تصمیمهای خیلی عاجلی گرفته شود ومن خیال می‌کنم که واقعا بصرفه اجرای برنامه نباشد که مااین محدودیت رآقائل شویم ممکن است آقایان اینطور نظر بدهند که دولت باآن سازمان برنامه باموافقت کمیسیون برنامه مجلس استخدام بکند وبعداسامی انها را بمجلس شورایملی تقدیم کند این یک چیزی است که البته ممکن است قبول کرد والا اگر قرار باشد که برای هر فردی تصویب مجلس لازم باشد که برای هر فردی تصویب مجلس لازم باشد بعقیده من این کار عملی نیست

رئیس - آقای معتمد دماوندی هر دو مسئله محرز است

معتمد دماوندی - اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم

رئیس - بفرمایید

معتمد دماوندی - اجازه بفرمایید این قسمت اخیر ماده ۱۳ اصلاح شود این برخلاف قانونی است که ماداریم

رئیس - بفرمایید اصلاح کنید

اسلامی - آقای سزاوار پیشنهاد اصلاحیش راداده‌اند

رئیس - پیشنهاد اصلاحی قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد قسمت اخیر ماده ۱۳ بطریق ذیل اصلاح می‌شود بتصویب مجلس شورایملی رسیده‌است معتمد دماوندی - سزاوار

رئیس - آقای سزاوار

سزاوار - آقایان از گذاشتن اختیار استخدام متخصصین خارجی بدست کمیسیون برنامه منظورشان این است که وقفه‌ای درکار حاصل نشود امااین مسئله خیلی اهمیت دارد ونمایندگان مجلس شورایملی در مواردی که کارها فوری وضروزی است البته حاضرند وتشریک مساعی می‌کنند بادولت وانجام می‌دهند کارهائیکه بعهده شان است بنظر بنده دراینجا راجع باستخدام خارجی است که فهرستش رابیاورند به مجلس شورایملی ومجلس شورایملی نسبت باشخاص فنی ومتخصصی که دولت وان هیئت نظارت برنامه پیشنهاد می‌کند موافقت خواهدکردوبنظر بنده نه وقفه‌ای درکار حاصل می‌شود وکارهم سریعا انجام می‌شود

رئیس - آقای معاون وزارت دارائی

بهنیا معاون وزارت دارائی - یک مطلبی را که بنده بطور خیلی مختصر می‌خواهم تذکر بدهم این است که وقتیکه یک کار باین بزرگی راکه باحسن نیت مجلس شورای ملی می‌خواهد انجام بدهد بهترین راه حل عبارت ازاین است که هر قدر که ممکن است اختیارات ان دستگاههائی که مسئولیت دارد بیشتر شود تااینکه بموفقیت واخذ نتیجه زودتر نائل شود بااین مقرراتی که تصویب شد اختیارات هیئت نظارت واختیار بشورااختیار مجلس شورایملی واینکه مبلغ معتنابهی هم باین دستگاه داده نمی‌شود بنظر بنده مصلحت نیست برای استخدام چند نفر مستخدم خارجی که انهم بایک حقوقی است که در خود قانون ذکرد شده استخدام می‌شوند اینقدر پافشاری بشود بنده عقیده دارم که آقای معتمد دماوندی از این پیشنهاد خودشان که منظور اصلی ایشان در خودماده ذکر شده صرفنظر بفرمایند واعتمادبکنندبآن دستگاهی که منتخبین خودشان هستند ومیخواهند ان کار رابنحواتم انجام دهند صحیح است

رئیس - رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای معتمد دماوندی آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگر ایشان قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شورای ملی تبصره زیر رابماده واحده پیشنهاد می‌کنم تبصره جمع مبلغ کل که برای مجموع اصلاحات برنامه هفت ساله کشور پیش بینی شده باید بتناسب استانهای دهگانه بوده قسمت متساوی تقسیم شود و سهم هراستان را بمصرف اصلاحات عمومی ان استان برسانند (بعضی از نمایندگان - این پیش بینی شده‌است)

معتمد دماوندی - بسیار خوب پس می‌گیرم

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم که این تبصره بماده واحده اضافه شود دکتر متین دفتری تبصره دولت مکلف است در تنظیم برنامه کارهای انتفاعی را مقدم داشته بعلاوه برنامه عمرانی را بوسیله مردم اجرا نماید و نیز پیشنهاد می‌کنم مدت ۴ ماه پیش بینی شده درماده واحده بسه ماه تقلیل یابد

رئیس - آقای دکتر متین دفتری

دکتر متین دفتری - ینده می‌خواستم یکبار دیگر این نکته راتکرار بکنم که گمان نمی‌کنم دراین مجلس یکنفر باشد که بابرنامه مخالف باشد بااساس یکنفر باشد که بابرنامه مخالف باشد بااساس برنامه ولی البته اگر آقایان نظریاتی دارند وتذکراتی می‌دهند خیال می‌کنند که باقبول این تذکرات کار این برنامه بهتر عملی می‌شود عرض کنم که بنده می‌خواستم یک نکته اساسی راخدمت آقایان تذکر بدهم از مطالعه گزارش کمیسیون کهخودم هم درهفته‌های اول درآن شرکت کردم اینطور استنباط می‌کنم که دراین برنامه خیلی قسمتهای خوب هست منتهی این برنامه بابنیه مالی این مملکت البته بنظر من می‌آید که ازیک جهاتی سنگین باشد ومن اگر برنامه تنظیم مکردم معتمد بودم آقای ساعد که ماعوض یک برنامه ۷ ساله دوتابرنامه ۴ ساله تنظیم می‌کردیم یک برنام ۴ ساله اول ویک برنامه ۴ ساله دوم دربرنامه ۴ ساله اول سعی می‌کردیم که یکقدری بنیه مالی مردم را قویتر کنیم یکقدری فعالیت اقتصادی رابین مردم زیاد کنیم یکقدری هم بهداشت وبعضی از حوائج خیلی لازم از قبیل قند وقماش واینها راتوسعه می‌دادیم که بنیه اقتصادی مردم یکقدری تقویب بشود ودربرنامه ۴ ساله دوم دست بکارهای بزرگتری می‌زدیم بنده می‌بینم اینجا یک قسمت زیادی ازاین کارهای برنامه تخصیص داده شده‌است بکارهای نقشه برداری ویک کارهای مقدماتی که البته برای برنامه خیل لازم ومهم است امااین را آقایان میدانند که بااین برنامه وانطور که از روح این برنامه استنباط می‌شود ودردوسه سال اول نتیجه‌ای ازاین برنامه نخواهند گرفت چون حالا مردم انتظار دارند که این برنامه ۷ ساله از روز اول که اجرا می‌شود همه کارها وفعالیتهای اقتصادی بکار خواهدافتاد عرض می‌کنم که بنده معتقد هستم که بااین وقتیکه قرینه کار رابرای برنامه ۷ ساله می‌گیرند از سالهای اول مجبورند که یک کارهائی بکنند که خودش انتفاعی نیست ممکن است بعداز سه چهار سال مقدمه حصول یک نتیجه‌ای باشد واز آن نتیجه مردم مستفیض بشوند ولی بتشخیص بنده اگر مااینطور بخواهیم عمل بکنیم مردم طاقت اینرا ندارند و بایستی حتی المقدور کارهای انتفاعی را در برنامه مقدم بدارند که مردم فعالیتشان زیادتر بشود صحیح است و بنده یک اصل رامیخواستم اینجا توجه کرده باشیم راجع بکسانی که برنامه قطعیر اتنظیم می‌کنند این است که درنظر بگیرند حتی المقدور درکارهای عمرانی اینکار خصوصی مردم رابکار وادارند منظورم هم از مردمان همان اصطلاحی است که آقای تقی زاده فرمودند ان قسمت مردمش است نه قسمت مردم که یک تدابیری اتخاذ بکنند که همه افراد بتوانند متساویا شرکت کنند اگر یک موسسه‌ای تاسیس می‌شود سهامش بتمام افراد مردم برسد که این اختلاف طبقاتی که یکی از مسائل مهم این کشور است تعدیل بشود و ما در اتیه دچار این محظورات نباشیم و مثلا بنده معتقدم در پیشنهاد خودم هم تاکید کردم درکمیسیون هم باحضور آقای علی وکیلی صحبت کردم اگر دولت باید کشاورزی را واقعا تقویت کند سرمایه کافی به بانک کشاورزی بدهند حتی بیک بانک کشاورزی نمی‌توانیم اکتفا کنیم باید چندین بانک کشاورزی داشته باشیم مثلا یک بانک کشاورزی درقسمت معاملات برای تراکتور وشیار زدن وشخم کردن یک بانک کشاورزی برای کمک بامور پنبه جندین بانک کشاورزی باید باشد که این بانکهاواقعا مردم را تقویت بکنند وبگذارند که باابتکارهای خصوصی مردم امر زراعت رادرکشور توسعه بدهند این است که بنده درقسمت دوم پیشنهادم گفته‌ام قسمت عمرانی مخصوصا قسمت کشاورزی بوسیله مردم اجرا شود دولت فقط باید مشوق باشد دولت بایستی راهنماباشد دولت مباشر خوبی نییست نه درتجارت نه درکشاورزی دولت وظیفه خودش راباید انجام بدهد و مردم رابکار وادارد ابوالقاسم امینی توجه بفرمایید که درپیشنهاد مختصر صحبت کنید گمان نمی‌کنم که آقای وزیر کشاورزی مخالف باشند قسمت دیگر پیشنهاد بنده هم این است که چون در متن ماده واحده نوشته که درمدت چهار ماه برنامه قطعی راتقدیم بکنند بنده حساب کردم اگر ما بخواهیم ۴ ماه صبر کنیم مصادف خواهد شد باآن ماه اخر مجلس ودرماه اخر شاید مجلس فرصت کافی نداشته باشد که دربرنامه دقت کافی بکند بنده می‌خواستم استدعا کنم آقایان موافقت بفرمایند که عوض مدت ۴ ماه درعرض ۳ ماه برنامه قطعی رابیاورند که کمیسیون بادقت کافی وفرصت کافی ببرنامه رسیدگی کند

رئیس - آقای معاون وزارت دارائی

معاون وزارت دارائی آقای بهنیا - این برنامه ایکه تقدیم شده نتیجه تحقیقات ومطالعات یکعده زیادی از مطلعین ومتخصصین درظرف مدت یک دوسال اخیر بوده ومورد برسی دولتهای وقت قرار گرفته ودولت حاضر هم که این پیشنهاد راقبول کرده ودراینجا از آن دفاع می‌کند کاملا از زحماتی که سایر آقایان دراینکار کشیده‌اند متشکر بوده وامیدوار است تصویب اینکار هرچه زودتر خاتمه پیداکند جناب آقای دکتر متین دفتری فرمودند که کارهای انتفاعی مقدم قرار گیرد البته تهیه این برنامه روی همین اصل بوده‌است وهیچ نظر دیگری جز اینکه کارهای انتفاعی بشود نبوده فقط یک قسمت مختصری هست که یک چیزهائی که برای رفاهیت مردم خرج می‌شود اینجا منظور شده ان قسمت از کارهای انتفاعی اعم از کارهای کشاورزی یا غیر کشاورزی باشد اینجا بنده از طرف دولت اطمینان می‌دهم که بهیچوجه دولت نظرش این نیست که خودش خاتمه بدهد وهمینطور هم که جناب آقای دکتر فرمودند دولت کاملا تجربه دارد که مباشرت مستقیم دولت هیچوقت یک کار نافعی نبوده‌است درقسمت مدت ۳ ماه هم اوراهم بنده عرضی ندارم بادلایلی که ایشان ذکر فرمودند بنده موافقت دارم باینکه ان ۴ ماه بسه ماه تقلیل داده شود برای اینکه مجلس فرصت کافی داشته باشد که آن رسیدگی که برای اینکار لازم است بموقع خودش بشود

رئیس - آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی - فرمایشان جناب آقای دکتر سه قسمت بود قسمت اول این بود که کارهای انتفاعی مقدم باشد واین برنامه هم فقط برای کارهای انتفاعی تنظیم شده‌است راجع ببهداشت راجع بساختن خانه‌های ارزان وجریانی که اینجا ذکرشده وآقایان هم اینجا اسم بردند اینها هم کارهای انتفاعی هستند برای اینه وقتیکه بنا بشود یک کاری بوشد باید وسائل واسباب وهمه چیز داشت برای ساختن یک خانه یک وسائلی لازم است یک مقنی الازم است وقتیکه وسائل نداشته باشید چگونه می‌توانید یک برنامه باین بزرگی راشروع کنید واین برنامه را افراد عملی بکنند پس معلوم می‌شود که بیمه اشخاص ووسائل وخانه‌های ارزان وبهداشت همه اینها یک قسمت‌های اجتماعی هستند که دراین برنامه هفت ساله ذکر شده‌اند اماراجع بقسمت دوم که راجع بکار واداشتن مردم است در برنامه پیش بینی شده‌است درماده ۸ قسمت دوم گفته می‌شود که عملیات اجرائی برنامه تا انجا که مربوط بدولت است بارعایت وظایف سازمان برنامه بوسیله وزارت خانه‌ها یاادارات یابنگاهها یاشرکتهای دولتی انجام خواهد گرتف دراموری که اجرای برنامه بوسیله افارد یا موسسات خصوصی بیشتر بمصلحت باشد سازمان باموافقت هیئت دولت از طریق تهیه طرحها وفراهم کردن اعتبارهای لازم وراهنمائیهاوسایر کمک‌های فنی موجبات تشویق انها وبکار افتادن سرمایه‌های خصوصی رادراین قبیل امور فراهم خواهم اورد آقای دکتر خودشان درکمیسیون برنامه بودند وبنده هم بودم راجع باین موضوع مذاکرات مفصل شد و همه آقایان عقیده داشند که کارهائیکه مرم می‌توانند بکنند دولت باید سرمایه کافی ووسائل کار را فراهم کند سرمایه باتنزیل ارزان دراختیارشان بگذارد واینکارها راشروع بکندوکارهائیکه مردم نمی‌توانند بکنند وتوانائی انجام آ ن کار را ندارند دولت خودش بکند امادرموضوع قسمت سوم که می‌فرمایید تهیه برنامه تفصیلی از چهار ماه به سه ماه تقلیل داده شود چهار ماه را هم حتی کم می‌دانستند (دکتر متین دفتری - دولت خودش قبول کرده) دولت هم اگر قبول بکند اشتباه کرده‌است برای اینکه سازمان برنامه خودشان اظهار می‌دارند که چهار ماه کم است و از آقای دکتر عبده تقاضا کرده تقاضا کرده بودند که پیشنهادی بدهند که این ۴ ماه رابشود تمدید کرد برای چه برایاینکه برنامه تفصیلی یعنی چه یعنی کدام سد ساخته شود درکجا ساخته شود بودجه اش از کجا برداشته شود نقشه اش چه جور طرح شود کدام مقدم و کدام موخر شود این یعنی برنامه تفصیلی واین در عرض سه ماه ممکن نیست

دکتر متین دفتری - بنده قسمت بهداشت را هم حاضرم که درپیشنهاد خودم اضافه کنم که کارهای انتفاعی وبهداشتی ومنظور بنده بیشتر دردرجه اول قسمت کشاورزی است که توضیح عرض می‌کنم

رئیس - درهر صورت باید رای گرفته شود باین کیفیت رای گرفته می‌شود اولا انتفاعی بکشاورزی تیدیل می‌شود چهارماه هم بسه ماه تبدیل می‌شود اصلاحی هم که آقای دکتر متین دفتری راجع ببهداری کردند جزو این است آقایانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

مقام محترم ریاست مجلس شورایملی اینجانب پیشنهادمیکنم ماده نهم گزارش کمیسیون برنامه عمران برای تصویب بمجلس شورایملی تقدیم شود - عباس مسعودی

رئیس - چون آقای مسعودی نیستند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود بشرح زیرقرائت شد

ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد می‌کنم جمله آخر ماده واحده که نوشته شده‌است از تصویب کمیسون برنامه بگذرانند حذف وجمله زیر اضافه شود از تصویب مجلس شورایملی بگذرانند معتمد دماوندی

معتمد دماوندی - درماده واحده پیشنهاد شده‌است که درظرف چهار ماه صورت ریز اصلا حات اساسی کشور که جزو برنامه هفت ساله تنظیم شده‌است بکمیسیون برنامه اورده شود وانجا تصویب ومورد عمل واقع شود غالبا دیده شده آقایانیکه انجا تشریف دارند نمایندگانی که می‌روند راجع بحوزه‌های خودشان یاامور کشور صحبت می‌کنند مجال وفرصت اینکه استدلالات ودلایلشان رابشنوند نمی‌دهند واگر هم بگویند شاید مورد توجه واقع نمی‌شود اینست که بنده پیشنهاد کردم انچه راکه درظرف چهار ماه باید برنامه تفصیلی عمرانی مملکت صادقی درظرف سه ماه سه ماه تصویب شد صادقی بله تصویب شد بسیار خوب درظرف سه ماه باید بکمیسیون برنامه اورده شود بعدازاینکه درکمیسیون برنامه مورد شور ومداقه واقع شد وتصویب شد صورت ریزش را بمجلس شورایملی بیاورند واز تصویب مجلس شورایملی بگذرانند وملت ایران هم بداند ونمایندگان هم بدانند بعضی اوقات ممکن است یک حوزه هائی باشد که محتاج بیک اصلاحاتی باشد که درکمیسیون برنامه مورد نظر واقع نشده باشد ونماینده ان حوزه خواسته باشد که درآن استان هم این اصلاحات بعمل اید ودراینثورت بخصوص مردم بتوانند یک پیشنهادهائی بکنند وراجع بآن صحبت هائی بکنند که شاید انچه مفید است درمجلس هم مورد تصدیق واقع شود

رئیس - آقای نورالدین امامی مخالفید

نورالدین امامی - بنده خیال می‌کنم آقایان خودشان توجه دارند که بعضی ازاین پیشنهادات که داده میوشد تصویب نخواهدشداگر مقدورباشد وممکن باشد که آقایان کمتر پیشنهاد بدهند وبگذراند بعداز ۱۸ ماه بتوانیم یک کار نیمچه اساسی حاذقی آقا یک کار اساسی انجام بدهیم آقای معتمد دماوندی خیال می‌کنند که اعضاء کمیسیون برنامه رامثل مستشاران از خارج استخدام خواهیم کرد درصورتیکه اینطور نیست کمیسیون برنامه راخودآقایان اینجا نشسته‌اند انتخاب کرده‌اید واشخاص لایق ومورد اعتماد مجلس راهم برای کمیسیون برنامه انتخاب کرده‌اید بعلاوه کمیسیون برنامه هیچوقت مانع از حضور آقایان نبوده و تذکرات آقایان راهم همیشه شنیده در اخر ماه هفدهم که اخر دوره مجلس است هیچوقت هم مجلس مجال اینکار را پیدانخواهدکرد استدعا می‌کنم آقا موافقت بکنند وپیشنهاد خودشان را پس بگیرند وآقا می‌توانند درکمیسیون برنامه شرکت بکنند ونظریاتشان رابدهند وکمیسیون برنامه باتوجه به پیشنهادات آقایان هر اصلاحی که باشد انجام خواهدداد

معتمد دماوندی - پیشنهاد خودراپس می‌گیریم

اردلان - پس چرا وقت مجلس را می‌گیرید

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌نمایم

تبصره برنامه هفت ساله بامنابع مالی وسرمایه کشور بدون استقراض خارجی باید بمورد اجرا وعمل گذارده شود امیر تیمور

امیر تیمور - بنده قبل از توضیح راجع به پیشنهاد اجازه می‌خواهم بطور خلاصه ومختصر تذکربدهم که مقصود از تقدیم این برنامه یا هر برنامه مشابه آن برای عمران وابادی ممکت است وبتصور بنده برای عمران وابادی مملکت هیچ اندیشه وهیچ راهی بالاتر وبزرگتر از تامین قضائی برای کشور نیست اگر ماحکومتی داشته باشیم که بتواند دراین کشور امنیت قضائی برقرار کند که ملک مردم مال مردم زراعت مردم صحبت مردم عیال مردم وروزنامه مردم از تجاوز دستبرد مصون ومحفوظ باشد طولی نخواهدکشید که خودبخود مملکت طریق سعادت پیش خواهدرفت وآنروز روز سعادت واقعی ممکت است صحیح است واگر یک دولتی پیداشود که امنیت قضائی را تامین کند وهیچ وظیفه دیگری را انجام ندهد باعتقاد بنده جمیع وظایف خودش را انجام داد صحیح است این بطور مقدمه اماراجع به پیشنهادی که بنده تقدیم کردم بنده معتقدم که باید مخارج اجراءاین برنامه از منابع مالی و اقتصادی خودکشور تامین شود وباعتقاد خودبنده یک روز هم درمجلس شورایملی عرض کردم درسال بیش از هزار میلیون تومان از مردم پول گرفته می‌شود وازاین پول می‌شود جمیع دستگاههای اداری و پرسنلی این مملکت رامخارجش راپرداخت وبرای اجراءبرنامه هفت ساله یا هر برنامه دیگری برای عمران وابادی مملکت از منابع مالی خود مملکت تامین نمود اگر یک نظراجمالی بگذشته ۲۰ ساله بکنیم خواهی دید که این نظر کاملا مصداق داشته‌است برای اینکه وقتی شاهنشاه فقید زمام امور مملکت را بدست گرفت وبرای اصلاحات مملکت فکرواندیشه صحیحی بکار برد یک دینار پول هم بهیچوجه نبود ولی اوتشخیص داد که چه می‌خواست وچه باید بکند بنابراین ایجاد کرد وخودش وجد بود واز منابع مالی مملکت دراین مدت قلیل جمیع اصلاحات باین عظیمی درجمیع شئون اجتماعی این کشور بعمل امد در سال ۱۳۰۶ یا ۷ تمام بودجه مملکت سالی ۲۵ میلیون تومان زیادتر نبود وروزیکه درشهریور بیست ان اتفاق افتادبودجه مملکت دراین چهارده سال به سیصد میلیون بالغ شده بودبرای چه برای اینکه می‌دانست چه میخواهدوچه باید بکند حالا هم اگر کسی دراین مملکت باشد که بفهمد چه میند احتیاج بقرض از خارج نیست دراینمملکت پول موجود است واز قوای خوداین مملکت واز منابع این مملکت باید تامین شود جمیع مخارجی که برای عمران وابادی هست درهر حال منظور ومقصود بنده اینستکه مااحتیاج باستقراض خارجی نداریم واین پیشنهادرابرای این تقدیم کردم که عرض بکنم استقراض خارجی نباید بشود وچون استقراض خارجی هم اگر یک وقتی بشود البته باید بمجلس شورایملی بیاید پیشنهاد خودرامسترد می‌کنم احسنت

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

پیشنهادمیکنم بماده ۹ برنامه اضافه شود ۱ دوثلث اعضاءسازمان برنامه باید از بین متخصصین فنی انتخاب شوند ۲ مدیر عامل سمت معاونت رسمی نخست وزیر را خواهدداشت وحق حضور درمجلس شورایملی ودادن جواب سوالات نمایندگان را دارد دکتر ملکی دکتر ملکی درماده ۹ راجع بسازمان برنامه بناشده‌است که دولت پیشنهاد کند مجلس هم تصویب کند واعلیحضرت همایونی فرمانش راصادر کنند بنده اینجا پیشنهاد کردم که اشخاصی که از طرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شوند اقلا دوثلث این اشخاص فنی باشند وچون این یک برنامه فنی است برنامه عمران وابادی است این برنامه‌ای نیست که هر کسی بتواند انرا اجرا کند اشخاصی که باید این برنامه رااجرا کنند باید اشخاص فنی باشندگفتم اقلا دوثلث ازاین عده اشخاص فنی باشند اول بنده میخواستم بگویم که همه این اشخاص فنی باشند می‌ترسیدم که باعصبانیت بعضی از آقایان مصادف بشوم ازاین جهت پیشنهاد کرم که دوثلث انهافنی باشند قسمت دوم پیشنهاد من این بود که مدیر عامل سازمان برنامه بسمت معاونت دائمی نخست وزیر انتخاب شود برای این بود که مابتوانیم نفوذ دولت را دراجرای برنامه کمتر بکنیم یک عده اشخاص صالح فنی انتخاب بکنیم واجرای برنامه را بعهده انها بگذاریم و اگر مدیر عامل برنامه بتواند درمجلس شورای ملی حاضر بود وبسوالات نمایندگان خودش جواب بدهد البته مقام اومستحکمتر ونفوذ دولت دراجراء برنامه کمتر خواهدشد

دکتر عبده - بنده هم یک پیشنهاد مشابهی کرده‌ام اگر اجازه بفرمایید همینجا عرض می‌کنم

رئیس - اگر مشابه این باشد تکلیف این که معلوم شد وضعیت انهم روشن می‌شود آقای فولادوند

فولادوند - بنده خواستم تذکر بدهم که کمیسیون برنامه از هیجده نماینده تشکیل شدواکثر آقایان نمایندگان وهئیت دولت دراین مدت هشت ماه درکمیسیون برنامه امده‌اند ووظیفه شان راانجام داده‌اند وقتی مارای ندادیم باینکه این پیشنهادات بکمیسیون برود برای اینکه تصویب شود آقایان خوبست مختصر صحبت بفرمایند برای اینه ممکن است چند روز بگذرد درهر روز یک عده پیشنهادات جدید برسد این تذکر اولی بنده بود بانهایت معذرت امااینکه آقای دکتر مرقوم فرموده‌اند دوثلث از اعضاء سازمان برنامه از متخصصین استخدام شوند شاید لازم نداشت دوثلث سازمان برنامه هرچه متخصص لازم دارد دعوت می‌کند این یکی ودومم اینست که مجلس برای اینکه اعضاء سازمان برنامه استقلالی داشته باشند واز سیاست دور باشند رای بدهد که این اعضاء بایستی باتصویب مجلس معین شوند چرا شما می‌خواهید این رادوباره عضو نخست وزیر کنید این یکی و باضافه اگر کاری دارد برای برنامه که باید درمجلس گفته شود خودآقای نخست وزیر یا وزیر مربوطه میاید در مجلس و میگوید صحیح است لهذا بنده با هر دو پیشنهاد آقای دکتر ملکی وجناب آقای دکتر عبده قبل از توضیح که شبیه این پیشنهاد است مخالفم

رئیس - پس رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ملکی آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاددیگر قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم جمله یا موسسات تجارتی خارجی از قسمت سوم ماده ۶ حذف شود دکتر معظمی

دکتر معظمی - عرض کنم بدوا اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند عرض کنم این اخطاری که بنده کرده بودم فرموده بودند که طبق چه ماده‌ای است است طبق ماده ۵۸ است چون مقصود از اینکه بکفایت مذاکرات رای داده می‌شود اینست که وکیل فقط حق دارد پیشنهاد اصلاح راجع بآن ماده بکند وچون پیشنهاد اصلاح نبود وسلب حق وکیل بود اخطار بنده وارد بود

رئیس - این سابقه دارد واینکار راهم کرده‌اند وحتی درقانون برنج یک قانون دیگر هم وارد کردند ومجلس رای داد واین کار سابقه دارد ومکرر مجلس عمل کرده‌است پس باید از اول رعایت کرد دکتر معظمی بنده پیشنهاد کردم که جمله ثالثا از موسسات داخلی غیر دولتی یاموسسات تجارتی خارجی بمنظور تکمیل وسائل مالی این برنامه تحصیل اعتبار بکند حذف شو د بنده اینجا عرض کردم این صحبت قرض خارجی است باین ترتیب که هیئت برنامه نمی‌تواند از موسسات خارجی وام بگیرد بدون اینکه مجلس شورای ملی تصویب کند درصورتیکه ماده بالا قسمت دوم فقط انچه که مربوط ببانک بین المللی توسعه وترمیم است گفته شده‌است بمجلس شورای ملی بیاورند این است که بنده پیشنهاد کردم یا اینکه باید با قانون باشد و یا کلمه بااجازه مجلس شورای ملی اضافه شود صحیح است

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - اجازه بفرمایید ازاین قسمت در ماده ۶ مقصود استقراض نیست که آقای دکتر معظمی فرمودند واز آن بیم داشتند درصورتیکه موضوع استقراض صریحا گفته شده‌است بدون تصویب مجلس شورایملی نمی‌تواند بشود ولی سازمان برنامه ایکه مجبور است معاملاتی بکند چیزهائی بخرد وچیزهائی سفارش بدهد بخارجه نارچار است که از موسسات تجارتی خارجی اعتباری بگیرد یعنی درحقیقت این نسیه گرفتن است برای امروز که فردا پولش را بدهد صحبت استقراض نیست صحبت این است که وقتی اعتباری تصویب شده‌است برای اینکه دست هئیت برنامه باز باشد وبتواند جریان کارش رابدهداعتبار می‌گیرد وفوری هم میپردازدیعنی کوماند وسفارش می‌دهد بنابراین موضوع استقراض نیست وموضوع استقراض درجای دیگر صراحةگفته شده‌است ونظر آقای دکتر معظمی تامین شده‌است بنظر بنده اگر پیشنهاد خودراپس بگیرند بهتر است دکتر معظمی اجازه بفرمایید بنده عرض کردم اگر آقایان بخواهند کلمه با اجازه مجلس شورایملی رااضافه کنند بنده حرفی ندارم ولی در غیر اینصورت رای گرفته شود واین توضیح آقای وزیر فرهنگ هم قانع کننده نبود

رئیس - آقای وکیلی

وکیلی - این پیشنهاد آقای دکتر معظمی تقریبا تمام موسساتی که در زیر نظر سازمان برنامه خواهدبود دستش را با زنجیر می‌بندد امروز برنامه یک سازمان کشاورزی خواهدداش سازمان برنامه میخواهدصدتراکتور بخرد بیک سال وعده این تحصیل اعتبار است وگرفته قرضه دولتی نیست امروز می‌خواهد ماشین‌ها ی صنعتی بخرد باسه سال وعده کامیون بخرد با ۵ سال وعده وقتیکه یک موسسه ابرومندی در مملکت بود تمام کمپانیهای غیر دولتی تمام کارخانه‌ها باین موسسه اعتبار خواهند داد این رامیگویند تحصیل اعتبار اگر باتصویب مجلس باشد وقتی بخواهند یک تراکتور بخرند ان کمپانی خواهدگفت این نسیه هائی که بشما می‌دهیم از تصویب مجلس بگذرانید بعد بیایید من می‌خواهم عرض بکنم که آقای دکتر معظمی توجه بفرمایند که تحصیل اعتبار از موسسات داخلی یاخارجی غیر دولتی کاری است که الان همه تجارتخانه هامیکنند واین بدولت مربوط نیست سازمان برنامه تشکیلات ملی واختصاصی خواهدداشت همانطور که شرکت مرکزی وشرکتهای دیگر می‌کردند الان شرکت فرش اعتبار از خارجه می‌گیرد وپس از یکسال یادوسال خودش تصفیه می‌کند این را برای این گذاشته‌اند که تسهیلی درکار بشود رای رای دکتر معظمی اجازه بفرمایید آقایان بنده می‌خواهم هم منظور آقایان تامین شده وهم منظور خودم بنده ازاین عبارت این ترس رادارم که بفکر این تحصیل اعتبار پس فردابیاینداز شرکتهای خارجی قرض بگیرند دریک ماده دیگری هم دارد که شرکت نفت پس ازآنکه عوایدش را تسلیم برنامه کرد پول وامها را بدهد یعنی فرض کنند اقساط وامها را هم از آن محل بدهند متوجه خواهید شد نتیجه این می‌شود که دولت ایران مقورض می‌شود مدتی راکه می‌خواهند تحصیل اعتبار کنند اگر کم باشد ووتاه باشد من حرفی ندارم ولی بطوریکه اینجا نوشته شده تحصیل اعتبار بکنند ازاین بضرر مملکت سوء استفاده خواهدشد و من پیشنهاد خودم را پس نمی‌گیرم

رئیس - آقایانیکه باپیشنهاد آقای دکتر معظمی موافقند قیام کنند چند نفری برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگرری قرائت می‌شود بشرح ذیل قرائت شد

مقام ریاست مجلس شورایملی پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیراضافه شود دولت مکلف است که از اول سال ۱۳۲۸ کشت تریاک رادرکلیه کشور منع نماید دکتر راجی

رئیس - آقای دکتر راجی

دکتر راجی - عرض کنم که باتصویب برنامه هفت ساله که انشاءالله امروز یا جلسه اتیه تصویب خواهدشد بنده خیال می‌کنم که یکقدم بزرگی دراین کشور برداشته شده (زنگ رئیس)

رئیس - آقایان گوش بدهید بفرمایید آقای دکتر راجی

دکتر راجی - این قدم بزرگی است که برداشته می‌شود وتهیه کاری برای مردم این کشور خواهدشد بنده متوجه شدم که چون دولت ایران از لحاظ وظیفه بین المللی مکلف بوده که کشت تریاک را محدود بکند ودر یک مدت معینی منع بکند باین واسطه بنده پیشنهاد کردم مصرف سالیانه تریا ک دردنیا درحدود پانصد تن است متاسفانه الان موجودی تریاک درکشور مابیش از پانصد تن است آقایان باید توجه بکنند که الان دردنیا ادویه‌ای بجای تریاک بطور سنتیتک بوسائل شیمیائی گرفته شده که دیگر تایکی دوسال دیگر از لحاظ طبی تریاک در دنیا خریدار نخواهدداشت واز لحاظ بین المللی هم مامکلف بودیم وامضاءکردیم که کشت تریاک ومصرفش رادرایران محدود بکنیم ومتاسفانه این عمل راهنوزهم انجام نداده‌ایم وبرای مااین یک ننگی است که همه ساله از کشور ما یک مقداری تریاک بطور قاچاق بیرون ببرند ومارابدنام بکنند صحیح است درکشور چین در بعضی از قسمتها عملا کشت تریاک رامنع کردند وبرای جبران کشت تریا ک قرار شد که بکشاورزان تامدت پنجسال کمک هائی بکنند ولی این کمک از دوسال تجاوز نکرد برای اینکه خودکشاورزان توانستند درظرف دوسال بجای تریاک چیزهای دیگری بکارند و استفاده‌ای که از تریا ک می‌کردند از زراعتهای دیگر بکنند بنده از ضررهای بهداشتی واخلاقی تریاک چیزی ذکر نمی‌کنم ولی خیال می‌کنم اکنون که برنامه هفت ساله می‌خواهد تصویب بشود اگر منع کشت تریاک راهم تصویب بکنیم یک عده مردم گنگ بی تصمیم دراین مملکت وضعیتشان تغییر خواهدکرد وچیزی که نسل اتیه ما را رو بزوال می‌برد ازش جلوگیری خواهدشد صحیح است

ملک مدنی - بنده مخالف هستم برزین بنده هم مخالف هستم

رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - بنده تعجب می‌کنم از جناب آقای دکتر راجی که یکی از نمایندگانی هستند که طرف اعتماد احترام همه هستند صحیح است وهمه هم بایشان علاقه وارادت داریم صحیح است موضوع برنامه 7 ساله راچه مربوط بکشت تریاک همهمه نمایندگان هست آقا مربوط است اجازه بفرمایید آقایانی که طرفدار اصلاحات وطرفدار رفاهیت مردم هستند اول قدم برنامه عمرانی واصلاحات این است که زندگی مردم راتامین کنید صحیح است شما وقتی که می‌خواهید کشت یک زراعتی را محدود بکنید یا موقوف بکنید باید برای ان مردم ده نشین که درفارس وخراسان ولرستان نشسته‌اند اسایشی برایشان فراهم بکنید بعد بیاید اینکار رابکنید شما بعضو اینکه پیشنهاد بفرمایید کشت ترباک رامنع بکنند پیشنهاد بفرمایید که تریاک کشیدن ممنوع بشود وماموافقت می‌کنیم صحیح است اجازه بفرمایید ماتاوقتی که خودجنابعالی الان درپشت تریبون فرمودید که بناشده‌است بتدریج کشت تریاک درممالکی که زراعت تریاک معمول است موقوف بشود بنده هم خاطرم هست یک وقتی درسه سال پیش دراین موضوع آقای بدر وزیر دارائی بودند اگر بخاطر داشته باشید در دارالفنون راجع باین قسمت یک کنفرانسی دادند ومطالبی بیان کردند ماراه افراط وتفریط رانباید پیش بگیریم شما بحال وروز این رعیت وزارع ومردم فقیر که آشنا هستید نگر ماوقتی که دراین پارلمان نشسته‌ایم نباید از حال انها باخبر باشیم زارعی که درسال 200 تومان محصول تریاکش رامیفروشد همین دویست تومانکه عایدش می‌شود زندگی اوراتامین می‌کند بهتر است که آقای دکتر راجی پیشنهاد خودشان را پس بگیرند طرحی دراین زمینه تقدیم مجلس کرده بودیم طرح بکمیسون مربوطه رفته بود درانجا مذاکره بشود یک لایحه مفید وجامعی که هم جلوگیری بشود واشخاص ناسالم سالم بشوند وهم این سهم مهلک از کشور مابکلی از بین برود وهم اینکه تدریجا نقاطی که حقیقةصدی هشتاد زراعتش تریاک است آقایان نمایندگان فارس خراسان لرستان میدانند این قضیه رابنده عرضی که می‌کنم فراموش نشود که خودمن یک ادم سیرت منی هستم من یک کردی هستم که با باسیرت وورزش وتیراندازی وسواری علاقه زیادی دارم عقیده من این است که تمام مردم این کشور باید دارای این سنت باشند برای خاطر اینکه ملت وقتی پیش می‌رود که روح شجاعت وشهامت داشته باشد من خودم هم تصدیق می‌کنم امامابدبختانه صدسال هشتاد سال است که گرفتار این جریان شده‌ایم آقایان خواهشمندم توجه بفرمایید عرایضی که بنده اینجا می‌کنم برای این است که مبتلا به حوزه‌های جمعی از رفقای مااست ومبتلا به محل من نیست واز من خواسته شده که بیایم اینجا عرض کنم درخراسان فارس کرمانشاه لرستان این زراعت هستحاذقی در فارس قبول کردند که نکارند مجلس شورایملی که میخواهدیک تصمیمی بگیرد باید یک قضاوت عادلانه‌ای یکند زراعت انجا را وقتی که می‌خواهید منع بکنید باید باید دربرابرش یک چیزی بهشان بدهید ودرغیر اینصورت محال وممتنع است این کار بشود وبعدیکناده واحده بگذارنیدکه کشیدن تریاک ممنوع است وهرکسی درظرف 6 ماه تریاکش را ترک نکرد مثلا فرض کنید از حقوق مدنی واجتماعی محروم باشد این یک مطلبی است والا حالا درلایحه برنامه می‌خواهید اینرابگذرانید بعقیده بنده برخلاف مصلحت است وآقای دکتر راجی چون درنظریات خودشان همیشه رعایت افکار عمومی ورعایت عامه رامیفرمایند باید درنظر داشته باشندکه جماعت زیادی هستند که ازاین راه ارتزاق می‌کنند ودولت بایدزندگی انها راتامین بکند بعداین کارراانجام دهد واین ماده رابگذرانید (دکتر مجتهدی - کسب حرام می‌کنند چه می‌فرمایید آقای ملک مدنی) بنده دیگر دراین زمینه عرضی نمی‌کنم اعتقادم این است که اینماده واحده لزومی ندارد عده‌ای از نمایندگان رای رای

رئیس - آقای وزیربهداری

وزیر بهداری آقای دکتراقبال همه آقایان میدانند که وزارت بهداری علاقه تامی دارد که تریاک ازاین مملکت رخت بربندد وتاکنون هم اقدامات خیلی جدی دراین باره شده‌است ولی نظر باینکه یک لایحه‌ای وزارت بهداری تنظیم کرده‌است وتقدیم مجلس می‌کند این است که از آقای دکتر راجی خواهش می‌کنم که پس بگیرند

رئیس - آقای دکترراجی پس گرفتید

دکتر راجی – بشرطی که درتقدیم لایحه تسریع بشود بنده پس می‌گیرم نورالدین امامی این پیشنهاد آقای رئیس بنده قبول می‌کنم

رئیس - پیشنهاد رانمیشود قبول کرد یک پیشنهادی دیگری دراین طمینه بفرمایید پیشنهاددیگری قرائت میشودبشرح ذیل قرائت شد تبصره ذیل رابرای الحاق بماده واحده پیشنهاد می‌کنم

تبصره دولت مکلف است برای هریک از مقامات ذیل پنجنفر راکه صالح برایانجام وظیفه باشند بمجلس شورایملی معرفی نموده یک نفر از بین انها از طرف مجلس شورای ملی معرفی نموده یک نفر از بین انها از طرف مجلس شورایملی برای مدت دوسال انتخاب شود ریاست برنامه هفت ساله ریاست راه اهن ریاست بانک ملی ایران ریاست بانک صنعتی ریاست ستاد ارتش ریاست اداره ژاندارمری ریاست شهربانی کل درصورتیکه درمدت ماموریت شاغلین مقامات مزبور مرتکب عملی شوند که درمحکمه اداری که درکمیسیون مربوطه ائین نامه تنظیم می‌شود مستحق بانفصال شوند یک نفر دیگر از آن چهار نفر معرفی شده انتخاب خواهدشدحائری زاده

رئیس - این مخالف قوانین مملکتی است ونمیشود باین پیشنهاد رای گرفت ولی بفرمایید آقای حائری زاده توضیح بدهید

حائری زاده – با نوشتن قانون وحرف مملکت اباد نمی‌شود صحیح است برای بیکارها کار پیدانمیشود صحیح است باید تشکیلات مملکتی دارای وضعیت ثابت واستقرار وتکیه گاه کاملی باشد تامابتوانیم برای ابادی مملکت یک قدمهائی برداریم صحیح است من فرض می‌کنم میلیاردهاپول الساعه اینجا موجود باشد بااین اوضاع فعلی بااین دزد بازاری که درادارات ماهست که هرجا که محکوم می‌شوند فورا می‌بخشند بااین ترتیب می‌شود یک قدم برای ابادی برداشت اینها مثل زنجیرهائی مربوط بهم است نمی‌شود که بگویند عدالت نباشد ولی ابادی باشد هر ابادی درموقعی که عدالت نباشد بخرابی منجر می‌شود واز بین می‌رود یک مقاماتی هست که موثر هستند دراصلاح امور اقتصادی واجتماعی این مملکت اگر اینها یک وضعیت ثابتی داشته باشند ووحشت ازاینکه فردا آقا رابلند می‌کنند نداشته باشند واز روز اول درانجا دقت شده باشند برای دلبخواه زید وعمرواوراروی این پست نگذاشته باشند بانظر نمایندگان ملت شاغل این مقام باشد ودوسال بعدهم باز تجدید نظر درانتخاب اوبشود این سعی می‌کند که وسیله اسایش ووسیله انجام وظیفه اش رادراین مدتی که مشغول است فراهم بکند تزلزل وارتعاشی که دراوضاع ودرادارات مملکت ما است مارابین بدبختی واین روز سیاه انداخته اشخاص صالح زیاد داریم د ر ادارات خودمان ولی اینهادرجریان موثر نیستند ماباید تقویت بکنیم یک مقاماتی را که موثر است درامور اجتماعی واقتصادی انی مملکت که اینها حافظ عدالت اجتماعی باشند در این مملت نه مجری فکر واراده من وزید وعمر وبگر که اورابروی این صندلی گذاشته جناب آقای رئیس فرمودند که مربوط باین برنامه هفت ساله نیست خیلی مربوط واگر این اساس درست نشود این برنامه یکشاهی ارزش ندارد مارفتیم پول از داخله واز خارجه یاهرجا تهیه کردیم اشخاص خودشان رفتند از بانک قرض کردندووقتی رفت ابادی درست کند اگر امنیت نباشد از دستش می‌گیرند وهزار بازی برایش درست میکنندمن این مقامات بنظرم رسید که انتخابش را دولت بکند مثل دیوان محاسبات که عده ایرا بیاورند مجلس برای هر ی ازاین مقامات پنجنفر رادولت بمجلس معرفی بکند مجلس یکی را از بین انها برای ان مقام معین می‌کند برای مدت دوسال ائین نامه‌ای برای تخلفات اینها تنظیم می‌شود درکمیسیون مربوطه که اگر اینها از حدود وظایف خودشان تجاوز وتخطی کردند اینها رامجازات بکنند ویکنفر دیگر از چهار نفر را بجای ان انتخاب کرده وبگذارند این اصول خودسری واصول هرج ومرجی که درنتیجه خودسری پیش آمده خاتمه پیدابکند ویک روزی باید مجلس شورایملی ایران این قدم اساسی رابرای اصلا ح امور مملکت بردارد این برنامه اهمیتش کمتر از برنامه دولت نیست از بودجه مملکتی که برای یکسال است این برنامه کمتر نیست وکمتر اهمیت ندارد این یک نقشه اقتصادی است که هفت سال مملکت باید روی این نقشه عمل بکند مااگر وسیله تامین واسایش مردم رابوسیله تثبیت مقامات موثرر فراهم نکنیم هر عملی که بکنیم نقش برابست واین برای دل خوش کردن خودمان است که بیک برنامه هفت ساله یک رای دراین مجلس داده‌ایم وقتی یک قدم مفیدی برداشته می‌شود باید یک عدالت اجتماعی هم درمملکت باشدتااینکه مردم اگر پولی هم در خارج دارند بیاورند نه اینکه پولهایشان رابصورت اسعار از کشور خارج کنند یکنفر از آقایان در خصوص راه اهن صحبت می‌کرد درموضوع راه اهن کشور ایران استقراضی نکرد راه آهن را ملت ایران ساخت همین راه اهن سرتاسری راویکشاهی هم استقراض نکرد اگر انروز یک قلدری درمملکت بود امروز چند تاقلدر درمملکت است هرکسی درهر گوشه‌ای برای خودش یک سازی می‌زند مابایدتثبیت بکنیم مقامات را وتکیه گاه انها ملت باشد اراده ملت برای برداشتن وگذاشتن اشخاص موثر است تااین رویه رااتخاذ نکنیم هر عملی را که می‌کنیم بیهوده‌است من بیش ازاین دراین مورد لازم نمیدانم توضیح بدهم بسته بنظر آقایان است

رئیس - ایشان توضیح دادند ولی پیشنهاد ایشان نمی‌شود رای گرفت

کشاورز صدر - جوابش را اجازه بفرمایید که داده شود

رئیس - جوابی هم ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود بشرح زیرقرائت شد

ریاست محترم مجلس شورایملی این جانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود قبل از شروع بهر اقدامی راجع باجرای برنامه در درجه اول استخراج معادن وبستن کلیه سدهای مهم ایران وموتوریره کردن کشاورزی عملی گردد دولت موظف است بدون فوت وقت سدهائی که مطالعات انها تمام شده شروع بکار نماید وبقیه سدها راهم جهت تکمیل پروژه آن مهندسین لازم استخدام وشروع بتکمیل پروژه‌ها وشروع بساختمان بنمایند و250 میلیون ریال هم انحصارا برای بستن سد معین نمایند - باتمانقلیج

رئیس - آقای باتمانقلیج

باتمانقلیج - بنده یقین دارم که تمام آقایان نمایندگان علاقه کامل دارند باجرای برنامه حاذقی علاقه همه دارند وحرف هم کمتر باید زده شود خواهش می‌کنم شما هم دیگر صحبت نفرمایید تامن حرف خودم را بزنم سزاوار این هم صحیح است بعقدیه بنده برنامه‌ای خوب است اجرا شود که بدرد توده ملت بخورد واین وضع رقت بار عموم مردم رااز همان سال اول بهبودی بخشد نه اینکه ماشاخ وبرگها راشروع بکنیم بستن سدهاراکه امر اساسی نجات این کشور است از فقر وپریشانی بسال چهار وپنج موکول کنیم صدر زاده درکجای برنامه‌است صفحه هفتم راباز بکنید وبخوانید ماوقتی می‌توانیم این برنامه را اجرا کنیم که از درآمد سالهای دوم وسوم برای اجرای برنامه کمک بشود والا تمام این خرجهائی که می‌شود از کجا برمیگردد بنده نمیدانم دراجرای این برنامه تمام کارهای اساسی که مربوط می‌شود بتولید ثروت دراین مملکت انها را کنار گذاشتند صحی است حالا بنده من باب مثال برای آقایان عرض می‌کنم اصولا باساختن سدی دررودخانه کرخه که می‌توانند سالی صد هزار تن گندم بمابدهد این راگذاشته‌ایم که از سال چهارم یا پنجم شروع کنیم شاید بعدا هم موضوع منتفی بشود چطور شده صدسال است که مامی‌توانیم روی رودکارون یک سدی ببندیم واینکار رانکرده‌ایم اگر قرار بود سالی چهار تاسنگ ان جلو می‌گذاشتیم اب بالامیامد واستفاده لازم می‌کردیم باساختن سدی دررودخانه سفید رود وتاسیسات الکتریکی درمنجیل که هزینه ان درحدود 340 میلیون ریال پیش بینی شده مخزنی بگنجایش هزار میلیون متر مکعب ساخته خواهدشد این برنامه مطالعه شده اگر آقایان نمی‌خواهید قبول کنید یااگر از عرایض بنده خوشتان نمی اید مانعی نداردولی بنده هیچ هدفی ندارم جز خودم دیده‌ام وقتی که اب آمد روی زمین اهالی آن محل یا آن مملکت متمول می‌شوند تمام بدبختی هائی که دراین مملکت متمول می‌شوند تمام بدبختی هائی که دراین مملکت هست همه از بی ابی است بابستن سدسفید رود متجاوز از چهل هزار هکتار اراضی مشروب می‌شود ودرحدود 20 هزار کیلووات برق برای تمام نقاط گیلان بدست خواهدامد که تمام کارخانجات گیلان می‌توانند برق داشته باشند ووقتیکه مصرف کارخانجات مناسب شد جنسی که از کارخانه بیرون میاید بدرد مردم خواهدخورد من یکی یکی نمی‌گویم چون نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم آقایان توجه بفرمایند باساختن ابگیر وحفر کانالهای لازم دردشت مغان که هزینه ان درحدود 45 میلیون ریال است وپیش بینی هم شده یعنی این همان نهر نادری است که درقدیم هم ازاین نهر استفاده می‌کردند متجاوز از سی هزار هکتار اراضی دشت مغان مشروب می‌شود یا 15 هزار هکتار از اراضی قابل کشت می‌شود واگر از هر تخمی حداقل 20 تخم برداشته شود درصورتیکه هر تخم 50 تخمی خواهددشات اوکرانی ثانی خواهدبود واگر قیمت گندم راهر خروار 100 تومان حساب کنیم معادل سی میلیون تومان درهمان سال اول بدست خواهدامد وحال انکه انجام اینکار فقط چهار میلیون وپانصد هزار تومان برای سدبندی وحفر کانال ودرحدود سه میلیونتومان برای خرید 150 دستگاه تراکتور وسی دستگاه کمبایت اعتبار لازم دارد وبااین هفت میلیون درسال اول 30 میلیون تومان اعتبار خواهیم داشت ودیگر سنگ وشن تحویل مردم نخواهیم داد دربرنامه موضوع نفت هست این آقا دراول مجلس یک قانونی گذشت که بروند اکتشاف بکنند وشروع به بهره برداری وحفر چاه بشود یکقدم مفید تاکنون برداشته نشده در عمل همین وضع همیشه هست آقایانی که امریکا تشریف برده‌اند ملاحظه کرده‌اند که هر کس که ده دارد خودش چاه حفر کرده ونفت استخراج کرده‌است دراینموقع مجلس از اکثریت افتاد

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۵- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس - پیشنهادی رسیده که عصر جلسه باشد وپیشنهاددیگری هم هست که جلسه بفردا موکول شود ولی چون نمی‌شود رای گرفت جلسه را ختم می‌کنیم جلسه اینده روز سه شنبه ساعت ۹ صبح یکساعت بعداز ظهر جلسه ختم گردید

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اخبار مجلس

روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۳۲۷ چهارونیم بعداز ظهر کمیسیون دارائی بریاست آقای امیر نصر ت اسکندری تشکیل وباحضور آقای بهنیا معاون وزارت دارائی گزارش کمیسیون راجع بمالیات بردرآمد واملاک مزروعی وغیره مطرح باتوجه بلایحه اصلاحی دولت چند ماده از گزارش کمیسیون سابق اصلاح وقرار شد گزارش آن برای طرح دومجلس تهیه گردد وساعت ۸ جلسه ختم شد

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۲۷ شش بعداز ظهر کمیسیون فرهنگ بریاست آقای دکتر معظمی تشکیل وباحضور آقای وزیر فرهنگ وآقای معاون وزارت دادگستری لایحه جدید مطبوعات که در کمیسیون دادگستری بااصلاحاتی تصویب شده بود مطرح پس از مذاکراتی باگزارش مزبور موافقت شده بازجزئی اصلاح عبارتی که بعمل امد گزارش ان بمجلس شورایملی تقدیم شد

روز یکشنبه ۲۴بهمن ۲۷چهار ونیم بعداز ظهر کمیسیون دارائی بریاست آقای امیر نصرت اسکندری تشکیل وباحضور آقای بهنیا معاون وزارت دارائی لایحه اصلاحی دولت راجع بقانون مالیات بردرآمدمطرح پس از مطالعاتی که بعمل امد چند ماده از گزارش سابق کمیسیون دارائی دراین قسمت اصلاح وبقیه موکول بجلسه بعدگردید لایحه دولت راجع به تعویض املاک مطرح برای شور اول تصویب شد

روز دوشنبه ۲۷/۱۲/۲۵ سه قبل از ظهر کمیسیون بازرگانی وپیشه وهنر بریاست آقای دکتر امینی تشکیل باحضو رآقای مهندس نفیسی معاون وزارت کار لایحه کار که ضمن ۲۱ ماده درجلسات قبل تصویب شده بود قرائت وباجزئی اصلاحاتی که بعمل امد رای نهائی گرفته تصویب وقرار شد گزارش بمجلس داده شود

روز سه شنبه ۲۷/۱۱/۲۶ سه قبل از ظهر کمیسیون مبتکرات که اخیرا از شعب انتخاب شده بود تشکیل وهیئت رئیسه خودرابدوااز اینقرار انتخاب نمود آقا ی حاج امین رئیس آقای رحیمیان نایب رئیس آقای دماوندی مخبر آقای صاحبدیوانی فاضلی منشی سپس طرح پیشنهادی آقای حاج امین وجمعی از نمایندگان محترم راجع بحفر تونل درکوهرنگ مطرح وبااصلاحاتی وبااصلاحاتی که درتبصره‌های طرح مزبور بعمل امد تصویب وگزارش ان بمجلس تقدیم شد

انتصابات واحکام

شماره ۲۴۰۵۳ /۹۱۶۴۶ ۲۷/۱۱/۱۱ دروزارت کشور جناب آقای ابراهیم زند استاندار استان هشتم از تاریخ ۱۳۲۷/۱۱/۱۱ بسمت استانداری دهم منصوب شدند

شماره ۲۳۶۱۰/۸۸۱۹۲ ۲۷/۱۱/۷ جناب آقای محسن صدر از تاریخ صدور این ابلاغ بسمت استانداری استان نهم منصوب شدند

شماره ۸۸۰۴۲/۲۳۴۸ ۲۷/۱۱/۷ آقای احمد خاتمی بازرس اداره حسابداری از تاریخ شانزدهم بهمن ماه ۱۳۲۷ بسمت فرماندار شهرستان شاهی منتقل ومنصوب شدند

شماره ۱۴۸۴۹ - ۳۰۹۱۶ ۲۷/۱۱/۱۷ آقای سید محمد باقر معصومی سردفتر اسنادرسمی وازدواج وطلاق استان گیلان بموجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما بشهر لاهیجان تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید وزیر دادگستری

شماره ۱۴۹۰۵ - ۳۱۷۵۳ ۲۷/۱۱/۱۴ آقای سید اسماعیل خلیلی سردفتر اسنادرسمی

شماره ۹۹ تهران بموجب این ابلاغ دفاتر شما رادرشهر تهران برای ثبت ازدواج وطلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۰۸۶ - ۳۰۸۹۴ ۲۷/۱۱/۶ آقای مهدی مسیح نیا سردفتر اسناد رسمی

شماره ۱۱۰ تهران بموجب این ابلاغ دفتر شما را درتهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۸۳۷ -۳۰۸۹۲ ۲۷/۱۱/۱۶ آقای سید محمد علی تقوی سردفتر اسناد رسمی

شماره ۶۹ وازدواج تهران بموجب این ابلاغ دفتر شما را درتهران برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۵۶۷- ۳۰۹۱۰ ۲۷/۱۱/۱۷ آقای عبدالحسین امینی سردفتر ازدوا وطلاق اهواز بموجب این ابلاغ استعفای شمااز تصدی دفتر طلاق پذیرفته می‌شود وزیر دادگستری

شماره ۱۴۶۴۰-۳۱۳۶۰ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای سید احمد طباطبائی بموجب این ابلاغ دفتر شما را درشهر تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۷۸۳-۳۱۳۶۴ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای عبدالحمید طاهری سردفتر ازدواج وطلاق قریه بهمن ابادی دهستان ئیلاق کردستان بموجب این ابلاغ بعلت کناره گیری وترک محل کار از تصدی دفاتر ازدواج وطلاق معاف می‌شوید وزیر دادگستری

شماره ۱۴۸۷۲-۳۱۳۸۶ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای ماشاءالله اوحدی سردفتر اسناد رسمی

شماره ۱۱ اراک بموجب این ابلاغ استعفای شمااز تصدی دفتر اسنادرسمی پذیرفته می‌شود وزیر دادگستری

شماره ۱۲۸۹۱-۳۱۳۶۸ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای محمد وحید گلپایگانی سردفتر اسنادرسمی

شماره ۱۱۹ وازدواج تهران بموجب این ابلاغ دفتر شمارادرشهر تهران برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۹۳۶-۲۱۳۳۴ ۲۷/۱۱/۲۱ آقای محمد نوری سردفتر ازدواج تهران بموجب این ابلاغ دفتر شمارادرتهران مجددا برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۷۸۱-۳۱۳۶۲ ۲۷/۱۱/۲۱ آقای مرتضی یوسفی بموجب این ابلاغ دفاتر شما رادرقریه تازه کند میانه برای ثبت ازدواج وطلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۵۱۹۰ - ۳۱۳۵۰ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای حسین غفاری سردفتر ازدواج قریه حسنجون طالقان بموجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه حسنجون برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد وزیر دادگستری

شماره ۱۴۶۰۹ - ۳۱۳۵۸ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای محمد فاخری سردفتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق سابق قریه بکرجان ییلاق کردستان نظر باینکه محاکمه انتظامی شما منتهی بصدور حکم قطعی بسه ماه انفصال شده وبااحتساب ایام تعلیق چون مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته بموجب این ابلاغ رفع تعلیق شما اعلام می‌شود وزیر دادگستری

شماره ۱۵۱۸۸ -۳۲۵۹۵ ۲۷/۱۱/۲۳ آقای محمد علی خلیلی دفتر یار درجه اول اراک بموجب این حکم بسمت سردفتری اسنادرسمی درجه سوم شهر اراک منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید وزیردادگستری