مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۷

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Zamzam (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۷

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۷

شماره مسلسل ۱۲۶۴

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه
۳- مذاکره راجع بدستور ختم جلسه

(مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای طباطبائی تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه را آقای جواد مسعودی منشی قرائت نمودند **

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس ۲- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه ۳- مذاکره راجع بدستور ختم جلسه

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد آقای اقبال

- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

اقبال – بنده خواستم عرض کنم که نظر یک عده زیادی از رفقای مجلسی بر اینست که باقیماندةهیئت رئیسه مجلس جهاردهم فروردین بهمان کیفیتی که بودند باقی بمانند حالا ممکن است نظرهائی مخالف این نظر بنده هم باشد و بنا بر این فقط برای مباشیرین هم از طرف همان عده آراء قبل آقای مرآت اسفندیاری و آقای افخمی و آقای مخبر فرهمند در نظر گرفته شده‌است این بود عرض بنده.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – عرض کنم چون از انتخاب مباشرین و کارپردازها اسمی برده نشده بنده خواستم تذکر بدهم که عدةاز آقایان رفقا در نظر داشته و داریم که بآقای نبوی رإی بدهیم و یکعده زیادی از آقایان رفقا در این باب صحبت کرده بودند اینرا خواستم تذکر بدهم.

رئیس – شروع می‌شود بانتخاب بقیه هیئت رئیسه آقایان نظار تشریف بیاورند.

(چون آقای امامی حاضر نبودند اقتراع به عمل آورده و آقای صادق بوشهری بجای ایشان انتخاب شدند)

آقایان فرمانفرمائیان و اقبال و صادق بوشهری برای اخذ آراء حاضر شدند.

رئیس – شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس. آقای عامری فرمایشی داشتید.

عامری – چون بعضی از آقایان مراجعه کرده بودند که بنده را بعنوان نایب رئیس انتخاب کنند چون بندهمیل ندارم خواستم از آقایان خواش کنم که آراء خودشان را خراب نکنند.

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاضل شد.)

مهره تفتیشیه ۷۶

اوراق رأی ۷۶

آقای ملک مدنی ۴۴ رأی آقای فرمانفرمائیان ۲۵ رأی آقای دکتر شفق ۴ رأی آقای امیرتیمور ۳ رأی آقای مجد ضیائی ۱ رأی آقای عامری ۱ رأی ورقه سفید ۱

رئیس – عده حضار در موقع اعلام رأی هفتاد و شش نفر آقای ملک مدنی باکثریت ۴۱ رأی بنیابت ریاست انتخاب شدند شروع می‌شود بانتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره و استخراج آراء بعمل آ‚ده نتیجه بقرار ذیل حاضل شد.)

مهره تفتیشیه ۷۷ ورقة رأی ۷۷

آقای امیر تیمور ۴۰ رأی آقای دکتر شفق ۳۰ رأی آقای فرمانفرمائیان ۵ رأی آقایان عامری و اقبال هر یک یک رأی

رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۷ آقای امیر تیمور باکثریت ۴۰ رأی بنیابت ریاست انتخاب شدند.

شروع می‌شود بانتخاب ۴ نفر منشی بانتخاب جمعی هر چهار نفر را باید در یک ورقه نوشت آقای مجد ضیائی

مجد ضیائی – بنده چون در منشی گری کاندید نیستم از آقایان خواهش می‌کنم بنده را مرفوم نفرمایند که یکنفر دیگر از آقایان انتخاب شود.

(اخذ و شماره آراء بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه اینطور حاصل شد)

مهرةتفتیشیه ۷۸ اوراق رأی ۷۸

آقای تیمورتاش ۵۲ رأی آقای دکتر اعتبار ۴۵ رأی آقای امینی ۴۱ رأی آقای طویسی ۳۴ رأی آقای جواد مسعودی ۳۴ رأی آقای دکتر کشاورز ۳۱ رأی آقای فولادوند ۱۸ رأی آقای بوشهری ۱۵ رأی آقای هاشمی ۱۲ رأی آقای شهاب ۳ رأی آقای شفق، و نراقی و دکتر عبده، اکبر سالار کردستانی هر یک یک رأی.

رئیس – آقای تیمورتاش با ۵۲ رأی آقای دکتر اعتبار با ۴۵ رأی آقای امینی با ۴۱ رأی بمنشی گری انتخاب شدند برای یک نفر دیگر اکثریت نیست باید تجدید انتخاب شود. آقای هاشمی

هاشمی – بنده کاندیدای منشی گری نبودم و مذاکره شد که همین ۴ نفر انتخاب شوند و بنده استدعا می‌کنم در دفعه دوم بنده را انتخاب نفرمایند:

رئیس – آقای فولادوند.

فولادوند – بنده هم با تشکر از آقایان همین استدعا را داشتم.

رئیس – آقایان ن ظار تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره آراء بعمل آمد و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاضل شد)

مهره تفتیشیه ۸۲ اوراق رأی ۸۱

آقای طوسی ۴۸ رأی – آقای دکتر کشاورز ۲۰ رأی آقایان فولادوند وجواد مسعودی هر یک ۳ رأی آقای بوشهری ۲ رأی آقایان تیمورتاش و افخمی هر یک یک رأی ورقه سفید ۳

رئیس – چون بعضی از آقایان تقاضا کرده‌اند هر یک از آقایان دو رأی داشته‌اند تذکر داده شود این است که آقای طوسی ۴۸ رأی آقای دکتر کشاورز ۲۰ رأی آقایان دیگر هم رأی مختصری دارند بنابر این آقای طوسی باکثریت ۴۸ رأی انتخاب شدند. حالا شروع می‌کنیم بانتخاب سه نفر مباشر بانتخاب جمعی

(اخذ و شمارة آراء بعمل آمده پس از استخراج نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۸۳ اوراق رأی ۸۳

آقای مرأت اسفندیاری ۵۰ رأی آقای افخمی ۴۹ رأی

آقای مخبر فرهمند ۴۵ رأی آقای نبوی ۳۵ رأی آقای دکتر معاون ۲۷ رأی آقای فداکار ۲۴ رأی آقای طوسی ۲ رأی آقایان نراقی و شهاب و اقبال و دکتر کشاورز، دولت آبادی ثابتی، مظفر زاده هر یک یک رأی

رئیس – آقای مرأت اسفندیاری با ۵۰ رأی آقای افخمی با ۴۹ رأی آقای محمد فرهمند با ۴۵ رأی بکارپردازی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. آقای نبوی ۳۵ رأی آقای دکتر معاون هم ۲۴ رأی داشتند.

- مذاکره راجع بدستور ختم جلسه

(۳- مذاکره راجع بدستور ختم جلسه)

رئیس – آقای طوسی.

طوسی – برای تذکر خاطر آقایان باید عرض کنم سابقةبود از برای انتخاب و تشکیل کمیسیونها که لازم است در حین انتخاب هیئت رئیسه تشکیل شود خواستم برای تذکر خاطر آقایان و توجه مقام ریاست عرض کرده باشم که بعد از ظهر شعبه‌ها تشکیل شود و مطابق سابقه از هر شعبه سه نفر معلوم کنند که تکلیف انتخاب کمیسیونها معلوم گردد چون برای تشکیل کمیسیونها کارهای دولت معوق است.

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – بعقیده بنده بهتر این است که فردا صبح جلسه علنی داریم قبل از تشکیل جلسه علنی موضوع کمیسیونها را توافق کنیم که متناسب هر کمیسیونی از آقایان در نظر گرفته شود برای اینکه اگر این کار را نکنیم موجب تفرق و تشتت خواهد شد جون عده اعضای کمیسیونها زیاد است به نتیجه نمی‌رسیم این است که قبلاً باید در این قسمت دقت کرد و ضمناً باید این نکته را در نظر بگیریم حالا که به سلامتی مجلس آماده برای کار است باید سعی کنیم که زودتر دولت خودش را به مجلس معرفی کند و بودجه اش را بیاورد چنانچه یکدفعه دیگر هم عرض کردم اساس کار مجلس بودجه و نظارت در جمع و خرج مملکت و بنده عقیده‌ام این است که نباید این موضوع بدفع الوقت بگذرد و یک دوازدهم و دو دوازدهم و سه دوازدهم بیاورند و ما هر روز تا آخر اسفند باید حاضر شویم که کارهای زیادی که هست انجام شود، یک مطلب دیگری را که خواستم عرض کنم آماده بودن مجلس را البته مقام ریاست مطابق سوابقی که هست باید بعرض برسانند چون حالا رسمیت مجلس که اعلام شده‌است هیئت رئیسه هم انتخاب شده‌است حاضر بودن مجلس را باید بعرض اعلیحضرت همایونی برسانند که تأثری در کار پیش نیاید.

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه.

رئیس – آقای نبوی

نبوی – معمولاً جلسات دیرتر از این ختم می‌شد امروز چون وقت باقی است استدعا می‌کنم اعتبارنامه هائی که در دستور است مذاکره شود(بعضی از نمایندگان – باشد برای بعد).

رئیس – آقای نقابت

نقابت – بنده عرضم این بود که مطابق نظامنامه وقتی که هیئت رئیسه انتخاب شد مجلس برطبق قانون اساسی باید آماده بودن خودش را برای کار بمقام سلطنت اعلام کند گویا این نامه هم تهیه شده‌است و برای یانکه تسریع شود استدعا می‌کنم قرائت فرمایند و جلسه را ختم کنند.

رئیس – آقای فرمانفرمائیان.

فرمانفرمائیان – بنده هم همین مطلبی را که آقای نقابت فرمودند م یخواستم عرض کنم.

رئیس – آقای فرخ.

فرخ – عرض کنم امروز ما وقتی نداریم که وارد اعتبارنامها شویم تقاضا می‌کنم جلسه را ختم کنیم و فردا صبح جلسه خصوصی تشکیل شود و راجع بکمیسیونها و لایحه جوابیة که باید تهیه شود مذاکره بکنیم چون امروز که بنده آمدم با آقای طوسی مذاکره کردم و معلوم شد حاضر است.

رئیس – برای لایحه جوابیه و اعلام رسمیت مجلس قرا است از روی فرمولهای گذشته شرحی تهیه بکنند و بیک ترتیب مناسبی حاضر شود که فردا صبح در هیئت رئیسه قرائت شود و پس از قرائت در هیئت رئیسه درجلسه علنی بعرض مجلس می‌رسد بعضی از آقایان تقاضا می کنند که جلسه روز یکشنبه باشد (جمعی از نمایندگان - خسر فردا صبح) نظر اکثریت البته به فرداست بنابراین جلسه آتیه فردا خواهد بود و استدعامی کنم کنم که آقایان ساعت ۸ تشریف بیاورند برای این که شعبه ها تشکیل می شود و تکلیف کمیسیونها را معلوم کنیم که جلسه رسمی در ساعت ۹ شروع شود امروز هم یک قدری دیر سد فردا آقایان رفقا تشریف می آورند که بکارمان برسیم (مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - طباطبایی