مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۶ نشست ۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۶ نشست ۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۴۶ نشست ۳

جلسه: ۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

مجلس در ساعت سه و سی دو دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائئبین با اجازه

آقایان رامبد- مهندس بهرام زاده- بختیار بختیارها- دکتر کلائی-طباطبائی- دکتر عدل.

غائبین بی اجازه

آقایان پردلی- دکتر صاحبقلم- مهندس معتمدی- دکتر ابریشمی- دکتر مبین.

غائبین مریض

آقایان بوشهری- دکتر دادفر- فیاض فاضلی.

- بیانات آقای رئیس

۲- بیانات آقای رئیس

رئیس- رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم با اجازه همکاران محترم وظیفه خود می‌دانم از بیانات همکار عزیز تیمسار همایونی که امروز صبح نسبت به بنده و نسبت به دستگاه اداری مجلس تشویق فرمودند تشکر کنم «صحیح است- احسنت» البته آنچه ایشان فرمودند صحیح است «صحیح است» و در دوره گذشته مجلس خدمات ارزنده‌ای انجام داده است آنچه که راجع به نمایندگان بود صبح بعرض همکاران رسانیدیم ولی اداره مجلس هم همینطور که تیمسار همایونی فرمودند واقعاً خدمات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است «صحیح است» وظیفه خود میدانم از همکاری همکارانم در هیئت رئیسه نواب رئیس کارپردازان محترم منشی‌ها فوق‌العاده تشکر کنم برای اینکه با یک صمیمیت و علاقه فوق‌العاده‌ای در آن دوره چهار ساله خدمت کردند همینطور از کارکنان مجلس شورای ملی که با کمال صمیمیت وظایف خودشان را انجام داده‌اند «صحیح است» وظیفه خودم می‌دانم از همه آنها تشکر کنم راجع به کتابخانه هم همانطوری که تیمسار فرمودند در دوره گذشته شاید بیش از سه هزار جلد کتاب خطی خریداری شده است و چندین جلد فهرست تهیه شده است و این مرهون علاقه‌مندی کارمندان کتابخانه مخصوصاً آقای دکتر تفضلی و علاقه ایشان به کتاب است «صحیح است» انشاءالله امیدوارم که در این دوره هم بتوانیم این خدمات را ادامه بدهیم و با کمک همکارانم در هیئت رئیسه و کارکنان مجلس شورای ملی کاری کنیم که انشاءالله مجلس دوره بیست و دوم هم سرفراز و مفتخر گردد. «انشاءالله»

- تصویب پنچاه و چهار فقره اعتبارنامه نمایندگان

۳- تصویب پنچاه و چهار فقره اعتبارنامه نمایندگان

رئیس- اگر اجازه بفرمائید رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را ادامه بدهیم تا تعداری که باقیمانده است تصویب شود «صحیح است» و پس از آن شروع بکنیم به انتخاب بقیه اعضاء هیأت رئیسه در صورتیکه موافقند ادامه بدهیم «نمایندگان موافقیم».

«آقای مرتضوی مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دائر به انتخابات نائین و نمایندگی آقای سید حسن مصطوفی نائینی را بشرح زیر قرائت نمودند»

پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نائین حاکیست به موجب دستور شماره ۲۵۳۱-۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۲۶ فرمانداری ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت بعمل آورده که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۱۳۹۷رأی آقای سید حسن مصطفوی با اکثریت ۱۱۲۶۷ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نائین انتخاب شد.

در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۴۶ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به محتویاتن پرونده با توجه به اینکه در مدت یکهفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه نائین به مجلس شورای ملی نرسید صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نائین و نمایندگی آقای سید حسن مصطفوی نائینی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات نوشهر و نمایندگی آقای دکتر سبزواری را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی آقای دکتر نصر الله سبزواری را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی را بشرح زیر قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد حاکیست به موجب دستور تلگرافی شماره شمارۀ ۱۲۵۳-۱۳۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۱۳۴۶/۴/۲۶ بر طبق فرمانداری ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت بعمل آورده که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳مرداد ۱۳۴۶ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ،۶۴۱۹۹ رأی آقای محمد شهرستانی با اکثریت ۴۴۶۹۱ رأی و آقای مهندس علی اکبر یار محمدی با اکثریت ۴۴۵۱۴، رأی آقای دکتر حکید کفائی با اکثریت ۴۲۴۹۸ رأی آقای دکتر عباس اخوان با اکثریت ۴۲۴۸۰ رأی آقای دکتر امیر منوچهر کلالی با اکثریت ۴۱۹۶۴ رأی آقای دکتر محمود ضیائی با اکثریت ۴۱۲۰۷ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات ۲ فقره شکایت نسبت به انتخابات شهرستان مشهد به دفتر انجمن رسیده که پس از رسیدگی انجمن شکایات را وارد تشخیص نداده لذا در تاریخ ۵/۲۲/ ۱۳۴۶ اعتبارنامه بنام نامبردگان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات شهرستان مشهد به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاغری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی را که در درجه اول انتخاب شده‌اند تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.

(آقای مهندس اسدی سمیع مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دائر به انتخابات ملاوی و نمایندگی آقای علی کمانلوند را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه ملاوی حاکیست که به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۲۸ بخشداری از ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورد که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است در نتیجه ۱۱۸۳۴ رأی آقای علی کمالوند با اکثریت ۱۱۱۴۷ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه ملاوی انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچ‌گونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۲ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه پنجم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه ملاوی به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه ملاوی و نمایندگی آقای علی کمالوند را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای مرتضوی بفرمائید.

(آقای مرتضوی مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دائر به انتخابات نیشابور و نمایندگی آقای دکتر عبدالعظیم حبیب‌اللهی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه نیشابور حاکیست که به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۲۷ فرمانداری ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورد و پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آمد و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شد و در نتیجه از ۱۱۹۶۴رأی آقای دکتر عبدالعظیم حبیب‌اللهی با اکثریت ۸۳۰۴ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نیشابور انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات چند فقره شکایت به دفتر انجمن رسیده لذا در تاریخ ۴۶/۵/۲۶ اعتبارنامه بنام ایشان صادر شده و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات سه فقره اعتراض نسبت به انتخابات حوزه نیشابور به مجلس شورای ملی واصل که مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه ششم شکایات مزبور را وارد ندانست لذا صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نیشابور و نمایندگی آقای دکتر عبدالعظیم حبیب‌اللهی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر محمد حسین رهنورد را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی، آقای دکتر محمد حسین رهنوردی با ۲۲۴۲۱۰ رأی در درجه هشتم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای دکتر محمد حسین رهنورد را تأیید کرد. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات مشهد و نمایندگی آقای مهندس علی اکبر یار محمدی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۸-۴۶/۷/۲۲ دائر به جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی به‌استحضار می‌رساند که آقای مهندس علی‌اکبر یارمحمدی با اکثریت ۴۴۵۱۴ رأی به‌عنوان نفر دوم به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند. شعبه سوم صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.

(آقای مهندس اسدی سمیع مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دائر به انتخابات مینودشت و نمایندگی آقای مهدی یعقوب تهرانی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه مینودشت حاکیست به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۱۳۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۲۸ بخشداری از ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورد که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌های فرعی و سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۰۴۴۶ رأی آقای مهدی تهرانی با اکثریت ۱۰۴۴۰ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری مینودشت انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۴۶/۵/۲۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه پنجم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه مینودشت به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه مینودشت و نمایندگی آقای مهدی تهرانی تهرانی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای محمود باقر بیات را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی آقای محمدباقر بیات با ۲۲۴۲۰۵ رأی در درجه نهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای محمود باقر بیات را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات مشهد و نمایندگی آقای دکتر حمید کفائی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۸-۴۶/۷/۲۲ دائر به جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی به‌استحضار می‌رساند که آقای دکتر حمید کفائی با اکثریت ۴۲۴۹۸ رأی بعنوان نفر سوم به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد انتخاب شدنده‌اند. شعبه سوم صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.

(آقای مهندس اسدی سمیع مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه را دائر به انتخابات نهاوند و نمایندگی آقای اسدالله مروتی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه شهرستان نهاوند حاکیست به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۴۶/۴/۲۲ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۲۶ فرمانداری از ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورده که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۴۰۶۰ رأی آقای اسدالله مروتی با اکثریت ۱۲۳۸۸ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان نهاوند انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه پنجم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه نهاوند به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه نهاوند و نمایندگی آقای اسدالله مروتی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه اول دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای عباس فروتن اخوان را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی آقای عباس فروتن با ۲۲۴۱۷۱ رأی در درجه دهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای عباس فروتن را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات مشهد و نمایندگی آقای مهندس عباس اخوان را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۸-۴۶/۷/۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی به استحضار می‌رساند که آقای مهندس عباس اخوان با اکثریت ۴۲۴۸۰ رأی بعنوان نفر چهارم به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند. شعبه سوم جریان انتخابات صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان شعبه پنجم گزارش شعبه دائر به تهران و نمایندگی آقای حیدر صائبی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی آقای حیدر صائبی با ۲۲۳۷۶۸ رأی در درجه یازدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای حیدر صائبی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر فرهاد قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان مشهد و نمایندگی آقای دکتر امیر منوچهر کلالی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۸-۴۶/۷/۲۲ دائر بر جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی به استحضار می‌رساند که آقای دکتر امیر منوچهر کلالی با اکثریت ۴۱۶۹۴ رأی بعنوان نفر پنچم به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند. شعبه سوم صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر بر انتخابات تهران و نمایندگی آقای علی اکبر دانشمند را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی آقای علی اکبر دانشمند با ۲۲۳۷۱۷ رأی در درجه دوازدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای علی اکبر دانشمند را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان مشهد و نمایندگی آقای دکتر محمود ضیائی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۸-۴۶/۷/۲۲ دائر بر جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان مشهد و نمایندگی آقای محمد شهرستانی به استحضار می‌رساند که آقای دکتر محمود ضیائی با اکثریت ۴۱۲۰۷ رأی بعنوان نفر ششم به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند.

شعبه سوم صحت جریان انتخابات ایشان را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات حوزه تهران و نمایندگی بانو شوکت ملک جهانبانی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی بانو شوکت ملک جهانبانی با ۲۳۳۵۱۴ رأی در درجه سیزدهم حائز اکثریت شناخته شدند، لذا شعبه اول صحت نمایندگی بانو شوکت ملک جهانبانی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان میانه و نمایندگی آقای مهندس پرویز بهبودی را بشرح زیر قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه شهرستان میانه حاکیست به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۱۳۴۶/۴/۲۵ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۱۳۴۶/۴/۲۸ طبق دعوت فرمانداری میانه ۳۶ نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین در محل فرمانداری اجتماع نموده پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳مرداد ماه ۱۳۴۶ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۰۹۱۰ رأی آقای مهندس پرویز بهبودی با اکثریت ۱۰۲۵۰ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه میانه انتخاب شده‌اند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه شهرستان میانه به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه شهرستان میانه و نمایندگی آقای مهندس پرویز بهبودی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه پاول گزارش شعبه دائر به انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای دکتر قدرت‌الله موثقی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی، آقای دکتر قدرت‌الله موثقی با ۲۲۳۴۰۳ رأی در درجه چهاردهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای دکتر قدرت‌الله موثقی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان نقده و نمایندگی آقای حسنعلی زرگرزاده حاج باغلو را بشرح زیر قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه شهرستان نقده حاکیست به موجب دستور شمارۀ ۲۵۳۱-۱۳۴۶/۴/۲۵ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۴۶/۴/۳۱ طبق دعوت فرمانداری نقده۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورده که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳مرداد ماه۱۳۴۶ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۷۱۴۹ رأی آقای حسنعلی زرگرزاده حاج باغلو با اکثریت ۱۶۲۱۹ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری ملاوی انتخاب شدند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه شهرستان نقده به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان نقده و نمایندگی آقای حسنعلی زرگرزاده حاج باغلو را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب می‌شود (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای دکتر امیر حسین پرتو اعظم را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی، آقای دکتر امیر حسین پرتو با ۲۲۳۸۸۴ رأی در درجه پانزدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای دکتر امیر حسین پرتو را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گرددد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای دکتر قهرمان بفرمائید.

(آقای دکتر قهرمان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان یزد و نمایندگی آقای دکتر محمد علی رشتی را بشرح زیر قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه انتخابیه شهرستان یزد حاکیست به موجب دستور شماره۲۵۳۱-۱۳۴۶/۴/۲۵ وزارت کشور در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۱۳۴۶/۴/۲۷ طبق دعوت فرمانداری یزد ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت بعمل آورده که پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳مرداد ماه۱۳۴۶ اخذ رأی بعمل آمده و بلافاصله شروع به قرائت آراء مأخوذه شده است و در نتیجه از ۱۷۵۴۵رأی آقای دکتر محمد علی رشتیبا اکثریت ۱۶۲۱۹ رأی به نمایندگی بیست و دومین دوره قانونگذاری شهرستان یزد انتخاب شدند در مدت یک هفته مقرر برای قبول شکایات هیچگونه شکایت و اعتراضی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه در مدت یک هفته مهلت مقرر قانونی برای قبول شکایات هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات حوزه شهرستان یزد به به مجلس شورای ملی نرسیده صحت جریان انتخابات بیست و دومین دوره قانونگذاری حوزه شهرستان یزد و نمایندگی آقای دکتر محمد علی رشتی را تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای وحید مهدوی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای وحید مهدوی با ۲۱۳۱۷۲ رأی در درجه شانزدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای وحید مهدوی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر عبدالله جوانشیر را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای دکتر عبدالله جوانشیر با ۲۲۳۱۲۰ رأی در درجه هفدهم حائز اکثریت شناخته شد لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای دکتر عبدالله جوانشیر را تآیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای محمد حسین عباس میرزائی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی، آقای محمد حسین عباس میرزائی با ۲۲۳۰۷۳ رأی در درجه هیجدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای محمد حسین عباس میرزائی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دائر به انتخابات و نمایندگی آقای اکبر امیر احمدی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی جناب آقای مهندس ریاضی، آقای اکبر امیر احمدی با ۲۲۳۰۵۴ رأی در درجه نوزدهم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای اکبر امیر احمدی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر جهانگیر میر علاء را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۲۲ دائر ب صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای دکتر جهانگیر میر علاء با ۲۲۳۰۳۱ رأی در درجه بستم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای دکتر جهانگیر میر علاء را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای ابوالقاسم پورساطع را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای ابوالقاسم پورساطع با ۲۲۲۹۰۱ رأی در درجه بیست و یکم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول نمایندگی آقای ابوالقاسم پورساطع را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای محمد بهنیا را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای محمد بهنیا با ۲۲۲۰۷۹ رأی در درجه بیست و دوم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای محمد بهنیا ر اتأیید کرد.

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای علی محمد مبارکی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای علی محمد مبارکی با ۲۲۲۸۴۷ رأی در درجه بیست و سوم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای علی محمد مبارکی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای حسین معیری را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای حسین معیری با ۲۲۲۸۱۶ رأی در درجه بیست و چهارم حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اوب صحت نمایندگی آقای حسین معیری را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای عباس روستا را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای عباس روستا با ۲۲۲۶۷۵ رأی در درجه بیست و پنجم حائز اکثریت شناخت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای عباس روستا را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی آقای ابوالقاسم قاضی زاده را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، آقای ابوالقاسم قاضی زاده با ۲۲۲۵۴۳ رأی در درجه بیست و ششم حاضر اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای ابوالقاسم قاضی‌زاده را تأیید کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات تهران و نمایندگی بانو نیره سعیدی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۲۲ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه تهران و نمایندگی آقای مهندس ریاضی، بانو نیره سعیدی با ۲۲۲۴۳۱ رأی در درجه بیست و هفتم حائز اکثریت شناخت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی بانو نیره سعیدی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگی آقای سید محمود امامی رضوی را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخاباتی بیست و دومین دوره قانونگذاری مربوط به شهرستان خلخال، فرمانداری ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت دعوت کرد حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی ر ا انتخاب کردند. انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی نمود و پس از قرائت آراء آقای سید محمود امامی رضوی با اکثریت ۱۱۹۸۹ رأی از مجموع ۱۶۴۹۱ رأی مأخوذه به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در موعد مقرر هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن واصل نگردید و انجمن پس از قبول از طرف آقای سید محمود امامی رضوی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ محتویات پرونده را بررسی و صحت جریان انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگی آقای سید محمود امامی رضوی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات دشتستان و نمایندگی آقای رسول پرویزی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به حوزه دشتستان حاکی است فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و آراء مأخوذه قرائت گردید در نتیجه آقای رسول پرویزی با اکثریت ۱۴۸۹۹ رأی از مجموع ۱۷۰۱۳ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته قبول شکایات دو فقره شکایت واصل و مردود تشخیص گردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای رسول پرویزی اعتبارنامه را بنام ایشان صادر کرد و انحلال خود را اعلام داشت.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان دشتستان و نمایندگی آقای رسول پرویزی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات رزن و نمایندگی آقای دکتر اسمعیل معین زندی ر ابشرح زیر قرائت نمودند).

انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۱۳/۵/۴۶ اخذ رأی بعمل آورد و آراء مأخوذه قرائت گردید در نتیجه آقای مهندس اسمعیل معینی زند با اکثریت ۲۳۱۶۱ رأی از مجموع ۲۶۵۲۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در موعد مقرر جهت قبول شکایات هیچ‌گونه شکایتی به دفتر انجمن نرسید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای مهندس اسمعیل معینی زند اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده مزبور صحت جریان انتخابات حوزه رزن و نمایندگی آقای مهندس اسمعیل معینی زند را تأیید نمود. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ ((اظهاری نشد)) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر بر انتخابات رودسر و نمایندگی آقای دکتر هوشنگ طالع را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان رزن حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات به موجب دعوت‌نامه شمارۀ ۲۵۸۰-۴۶/۴/۲۸ سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی کرد و پس از قرائت آراء مأخوذه از مجموع ۱۰۸۴۹ رأی آقای دکتر هوشنگ طالع با اکثریت ۵۱۷۲ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در هفته رسیدگی شکایات چند فقره شکایت بدفتر انجمن واصل و همگی مردود شناخته شد. پس از اعلام قبولی از طرف آقای دکتر هوشنگ طالع اعتبارنامه ایشان صادر و انجمن منحل گردید.

شعبه اول در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۷/۲۲ پرونده مزبور را رسیدگی و شکایتی را که به مجلس شورای ملی ارسال گردیده بود را رد کرد و صحت جریان انتخابات شهرستان رودسر و نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در هفته رسیدگی شکایات چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل و همگی مردود شناخته شد پس از اعلام قبولی از طرف آقای دکتر هوشنگ طالع اعتبارنامه ایشان صادر و انجمن منحل گردید.

شعبه اول در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۷/۲۲ پرونده مزبور را رسیدگی و شکایاتی را که به مجلس شورای ملی ارسال گردیده بود را رد کرد و صحت جریان انتخابات شهرستان رودسر و نمایندگی آقای دکتر هوشنگ طالع را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است)

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات ساوه و نمایندگی آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان ساوه حاکیست که فرمانداری در اجرای ماده ۱۴ قانون انتخابات به موجب دعوتنامه مورخ ۴۶/۴/۳۰ سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند.

انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اخذ به اخذ رأی کرد و پس از قرائت آراء مأخوذه از مجموع ۱۷۷۹۷ رأی آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی با اکثریت ۵۱۷۲ رأی بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته رسیدگی شکایات چند فقره شکایت بدفتر انجمن واصل و همگی مردود تشخیص گردید و پس از اعلام قبولی از طرف آقای دکتر هوشنگ طالع اعتبارنامه ایشان صادر و انجمن منحل گردید.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ پس از رسیدگی دقیق به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان ساوه و نمایندگی آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات سنندج و نمایندگی سید مهدی شیخ الاسلامی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان سنندج حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی کرد و پس از قرائت آراء مأخوذه آقای سید مهدی شیخ‌الاسلامی با اکثریت ۳۵۲۶۶ رأی از مجموع ۴۲۴۹۳ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته مقرر جهت قبول شکایات هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن واصل نگردید انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای سید مهدی شیخ‌الاسلامی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ محتویات پرونده مزبور را رسیدگی و اعتراضات واصله به دفتر مجلس شورای ملی را غیر وارد دانست و صحت جریان انتخابات شهرستان سنندج و نمایندگی آقای سید مهدی شیخ‌الاسلامی را تأیید کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات سنندج و نمایندگی محمود اصولی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شمارۀ ۵۴ دائر بر صحت جریان انتخابات حوزه شهرستان سنندج و نمایندگی آقای سید محمد شیخ الااسلامی آقای محمد اصولی با ۳۱۲۶۳ رأی در درجه دو حائز اکثریت شناخته شدند لذا شعبه اول صحت نمایندگی آقای محمد اصولی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را بi مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات شاهی و نمایندگی آقای سید موسی صالحی بارفروش را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان شاهی فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند و انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و پس از قرائت آراء مأخوذه آقای سید موسی صالحی بار فروش با اکثریت ۱۷۰۵۵ رأی از مجموع ۱۸۷۸۰ رأی بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند در هفته قبول شکایات هیچگونه اعتراضی به دفتر انجمن نرسیده و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای سید موسی صالحی بار فروش اعتبار نامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان شاهی و نمایندگی آقای سید موسی صالحی بارفروش را تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات شهر کرد و نمایندگی آقای مهندس علیرضا ریاحی را بشرح زیر قرائت نمودند).

محتویات پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان شهرکرد فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و پس از قرائت آراء مأخوذه آقای مهندس علیرضا ریاحی با اکثریت ۱۱۴۲۵ رأی از مجموع ۱۵۴۱۷ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته قبول شکایات چند فقره اعتراض به دفتر انجمن واصل و همه مردود تشخیص گردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای مهندس علیرضا ریاحی اعتبار نامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان شهر کرد و نمایندگی آقای مهندس علیرضا ریاحی را تأیید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است).

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات کوهدشت و نمایندگی تیمسار فضل‌الله همایونی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره بیست و دومین دوره قانونگذاری مربوط به حوزه انتخاباتی طرهان کوهدشت حاکی است که بخشداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت کرد.

حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند و انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد. آراء مأخوذه قرائت گردید و در نتیجه تیمسار فضل‌الله همایونی ب اکثریت ۲۵۵۲۴ رأی از مجموع ۲۶۵۰۱ رأی بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند در هفته قبول شکایات اعتراضی بدفتر انجمن نرسیده و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف تیمسار فضل‌الله همایونی اعتبار نامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات حوزه کوهدشت و نمایندگی تیمسار فضل‌الله همایونی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات فیروزآباد و نمایندگی آقای مهندس حسین زرآور را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان فیروزآباد فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت کرد.

حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند و انجمن پس از انتخابات هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد. آراء مأخوذه قرائت شد در نتیجه آقای مهندس حسین زرآور با اکثریت ۹۵۶۰ رأی از مجموع ۹۶۹۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند یک هفته جهت قبول شکایات از طرف انجمن تعیین و اعلام گردید و چون اعتراضی واصل نگردید انجمن اعتبارنامه بنام آقای مهندس حسین زرآور صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده مزبور صحت جریان انتخابات حوزه فیروزآباد و نمایندگی آقای مهندس حسین زرآور تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گرددد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات کازرون و نمایندگی آقای سید عبدالحسین طباطبائی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان کازرون فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را دعوت کرد و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن را انتخاب نمودند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و آراء مأخوذه قرائت گردید و در نتیجه آقای سید عبدالحسین طباطبائی با اکثریت ۱۷۷۱۱ رأی از مجموع ۱۹۶۶۲ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند در موعد مقرر جهت قبول شکایات دو فقره شکایت به دفتر انجمن رسید و مردود شناخته شد.

انجمن پس از اعلام قبولی از طرف سید عبدالحسین طباطبائی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان کازرون و نمایندگی آقای سید عبدالحسین طباطبائی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است) آقای صدری کیوان بفرمائید.

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات کلیبر و نمایندگی آقای کریم اهری را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به حوزه انتخابیه کلیبر بخشداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن را تعیین کردند انجمن پس از انتخاب هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و آراء مأخوذه قرائت شد و از مجموع ۹۸۳۷ رأی آقای کریم اهری با اکثریت ۹۸۱۵ رأی به نمایندگی دوره بیست و دومین مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در هفته رسیدگی به شکایات هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن واصل نگردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای کریم اهری اعتبارنامه بنام ایشان صادر کرد و انحلال خود را اعلام داشت.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده را بررسی و صحت جریان انتخابات کلیبر و نمایندگی آقای کریم اهری را تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات گناباد و نمایندگی آقای باقر شریعت را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات دوره بیست و دومین دوره قانونگذاری مربوط به شهرستان گناباد فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت کرد. حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مزبور را انتخاب کردند و انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و آراء مأخوذه قرائت گردید و در نتیجه آقای باقر شریعت با اکثریت ۱۲۱۲۸ رأی از مجموع ۱۳۵۳۲ رأی بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در هفته قبول شکایات شش فقره شکایت بدفتر انجمن واصل و مردود تشخیص گردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای باقر شریعت اعتبار نامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ پرونده مزبور و چند فقره شکایت را که به مجلس شورای ملی ارسال گردیده بررسی و شکایات را که به مجلس شورای ملی ارسال گردیده بررسی و شکایت را رد و صحت جریان انتخابات شهر گناباد و نمایندگی آقای باقر شریعت را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول را دائر به انتخابات ماکو و نمایندگی آقای میر اسدالله موسوی ماکوئی بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان ماکو حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات ۳۶ نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت کرد و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی نمود و آراء مأخوذه قرائت گردید در نتیجه آقای میر اسدالله موسوی ماکوئی با اکثریت ۱۱۲۳۱ رأی از مجموع ۱۱۹۰۱ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در هفته قبول شکایات یک فقره شکایت بدفتر انجمن واصل و مردود تشخیص گردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای میر اسدالله موسوی ماکوئی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۷/۲۲ پس از رسیدگی محتویات پرونده مزبور صحت جریان انتخابات شهرستان ماکو و نمایندگی آقای میر اسدالله ماکوئی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات مسجد سلیمان و نمایندگی آقای اسدالله موسوی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان مسجد سلیمان حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اخذ رأی بعمل آورد و پس از قرائت آراء مأخوذه آقای اسدالله موسوی با اکثریت ۳۸۸۸ رآی از مجموع ۸۵۰۷ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته مقرر جهت قبول شکایات هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن واصل نگردید انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای اسدالله موسوی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده مزبور صحت جریان انتخابات شهرستان مسجد سلیمان و نمایندگی آقای اسدالله سلیمانی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

(آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات مهاباد و نمایندگی آقای دکتر محمدرضا عاملی تهرانی را بشرح زیر قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان مهاباد حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات ۳۶ نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز ۴۶/۵/۱۳ پس از قرائت آقای دکتر محمد رضا عاملی تهرانی با اکثریت ۵۶۵۱ رأی از مجموع ۹۴۱۵ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته مقرر جهت قبول شکایات هیچگونه شکایتی بدفتر انجمن واصل نگردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای دکتر محمدرضا عاملی تهرانی اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده را بررسی و صحت جریان انتخابات شهرستان مهاباد و نمایندگی آقای دکتر محمد رضا عاملی تهرانی را تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات شهرستان نجف‌آباد و نمایندگی آقای ابوالقاسم پاینده را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی مربوط به شهرستان نجف آباد حاکیست که فرمانداری در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کردند. انجمن مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی نمود و آراء مأخوذه قرائت گردید در نتیجه آقای ابوالقاسم پاینده با اکثریت ۱۰۷۵۶ رأی از مجموع ۱۰۹۶۰ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در هفته قبول شکایات هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن نرسید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای ابوالقاسم پاینده اعتبارنامه بنام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام کرد.

شعبه اول در جلسه در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان نجف آباد و نمایندگی آقای ابوالقاسم پاینده را تأیید کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه تصویب شد (مبارک است).

آقای صدری کیوان بفرمائید. (آقای صدری کیوان مخبر شعبه اول گزارش شعبه دائر به انتخابات ماکو و نمایندگی آقای منصور صادقی را بشرح زیر قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی دوره بیست و دوم قانونگذاری مربوط به حوزۀ ورامین حاکی است که فرمانداری گرمسار در اجرای مادۀ ۱۴ قانون انتخابات بمنظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات سی و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل را دعوت نمود و حاضرین از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب نمودند. انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در تاریخ ۴۶/۵/۱۳ اقدام به اخذ رأی کرد و آراء مأخوذه خوانده شد در نتیجه آقای منصور صادقی پاینده با اکثریت ۹۵۸۴ رأی از مجموع ۹۶۹۹ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در موعد مقرر هیچگونه شکایاتی به دفتر انجمن واصل نگردید و انجمن پس از اعلام قبولی از طرف آقای منصور صادقی اعتبارنامه بنام ایشان صادر کرد.

شعبه اول در جلسه مورخ ۴۶/۷/۲۲ با توجه به پرونده مزبور را رسیدگی و صحت جریان انتخابات حوزه ورامین و نمایندگی آقای منصور صادقی را تأیید کرد.

اینک گزارش تقدیم مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. (مبارک است).

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبار نامه تصویب شد (مبارک است).

- انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه

۴- انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه ابتدا دو نفر نایب رئیس با رأی مخفی و بطور جمعی انتخاب می‌شوند. آقای خواجه نوری فرمایشی دارید بفرمائید.

خواجه نوری – افتخار دارم از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین جناب آقای دکتر خطیبی و جناب آقای مهندس ارفع را برای نیابت ریاست کاندیدا و معرفی بکنم. آقای دکتر خطیبی صرفنظر از خدمات شایسته‌ای که در شیر و خورشید سرخ همیشه انجام داده‌اند و مقام ارجمندی از لحاظ اجتماعی در مملکت دارند در دوره بیست و یکم هم نایب رئیس مجلس بودند و با کمال قدرت این وظیفه خطیر را انجام دادند (صحیح است) و آقای مهندس ارفع یکی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه وزارت کشاورزی بودند و همچنین می‌توانم بگویم که در اداره کردن فراکسیون در دورۀ ۲۱ با شخص بنده همیشه نهایت همکاری نزدیک را داشته‌اند (صحیح است) و امیدوارم که در این دوره هم در سمت نیابت ریاست مجلس آقایان با همان قدرت و توانائی بتوانند وظیفه خودشان را انجام بدهند. (مبارک است).

رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی – عرض می‌کنم دو نفر آقایانی که برای نیابت ریاست مجلس شورای ملی از طرف جناب آقای خواجه نوری لیدر محترم اکثریت معرفی شدند هر دو از قیافه‌های برازنده مجلس هستند (صحیح است- احسنت) ولی ما فکر می‌کردیم ترتیبی اکثریت در کار انتخاب هیأت رئیسه مجلس بدهد که ما هم بتوانیم شرکت بکینم و دوستانی را که آنها کاندیدا می‌کنند ما هم بتوانیم به آنها رأی بدهیم «یک نفر از نمایندگان – اشکالی ندارد رأی بدهید» استدعا می‌کنیم گوش بکنید اینجا مجلس است هیأت رئیسه مجلس می‌خواهد انتخاب بشود شما اکثریت قاطع دارید ۱۷۵ یا ۱۷۴ و یا هر اندازه که باشد به هر کس که رأی بدهید احراز اکثریت خواهد کرد بنابراین حقوق اقلیت را هم اکثریت باید محترم بشمارد همانطور که در تمام دنیا این سنت هست (صحیح است) فرض کنید اگر در مجلس ما سی و نه نفر اقلیت نبودیم و بجای ما هم ضمیمه این صد و هشتاد نفر بود قیافه مجلس چه بود؟ «مهندس اخوان – هیچ‌طور نمی‌شد» این را باید دعا بوجود شخص شاهنشاه مملکت بکنیم که شاهنشاه آریامهر با آن حسن تدبیر در این دنیای متلاطم مملکت ما را به کیفیتی نگه داشته‌اند و دموکراسی این مملکت را به ترتیبی رهبری می‌فرمایند که من اقلیت آزادانه میایم اینجا و نظریات حزب مردم و فراکسیون حزب مردم را منعکس می‌کنم (صحیح است) بنده فکر می‌کنم خوب بود نمایندگان محترم اکثریت به توصیه جناب آقای رئیس مجلس مقام شامخ ریاست که در مصاحبه مطبوعات هم فرمودند و کمال بی‌نظیری و حسن تدبیر خودشان را مخصوصاً در آن مصاحبه نشان دادند توجهی می‌کردند و همان روشی که در مجلس سنا اختیار شده بود برای هیأت رئیسه همان روش مرضیه را هم اینجا ادامه می‌داند به هر حال بنده این عرایض را که کردم خواستم تأسف قبلی خودم و رفقای فراکسیون پارلمانی حزب مردم را ابراز بدارم که با این کیفیت که در نظر گرفته شده تمام هیأت رئیسه از حزب اکثریت باشد ما در رأی شرکت نخواهیم کرد به این جهت که خواستم توجیه بکنم علت اینکه ما در رأی شکرت نمی‌کنیم همین است والا دستانی که از طرف شما کاندید شده‌اند بخصوص همین دو بزرگواری که انتخاب کرده‌اید بسیار مردمان شریفی هستند و همانطور که جناب آقای خواجه نوری گفتند بنده هم با ایشان هم عقیده هستم این وظیفه ارشادی بعهده اکثریت هست بنده بیش از این عرضی ندارم و قضاوتش را به نمایندگان محترم واگذار می‌کنم «احسنت».

رئیس- آقایان منصور صادقی – دکتر هوشنگ طالع – دکتر احمد رفیعی – غلامرضا بهادری و بهمن شاهند تشریف بیاوردند در اخذ و استخراج آراء نظارت کنند.

(اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله آقای شاهنده (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد.)

آقایان مرتضی ابوذر – بانو ابتهاج سمیع – مهندس اخوان – نادر ادیب سمیعی – مهندس اربابی – مهندس اردلان – مهندس ارفع – محمد اسدی – دکتر محمد حسین اسدی – مهندس عباس اسدی سمیع – دکتر اسفندیاری – دکتر اصولی – دکتر اعتمادی – دمتر الموتی – امامی رضوی – امیر احمدی – دکتر امامی خوئی – امام مردوخ – آموزگار – منصور انشاء – اولیاء – اهری – ایلخانی پور – بختیاری پور – بدر صالحیان – دکتر برومند – مهندس علی پور – بختیاری پور – بدر صالحیان – دکتر برومند – مهندس علی برومند – مهندس بریمانی – غلامرضا بهادری – دکتر بهبهانی – مهندس پرویز بهبودی – بهنیا – بیات – دکتر میلسون – بیت منصور – سعید پدرامی – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – پزشکپور – منوچهر پزشکی – ابولقاسم پور ساطع – پور بابائی – بانو تربیت – توسلی – مهدی تهرانی – ثامنی – جاماسبی – مهندس جلالی نوری – جوانشیر – جوادی – جهانشاهی – بانو جهانبانی – دکتر حبیب اللهی – حقشناس – دکتر سعید حکمت – دکتر حکیم شوشتری – تیمسار حکیمیان – لطف‌الله حی – دکتر خزائلی – دکتر خطیبی – خواجه نوری – دکتر خی اندیش – دانشمند – دکتر درودی – بانو دکتر دولتشاهی – دیهم – دکتر رضوانی – حسام الدین رضوی – رضازاده – دکتر رفعت – دکتر رفیعی عباس روستا – روحانی – دکتر رهنوردی – مهندس ریاضی – مهندس ریاحی – ریگی – بانو هما زاهدی – مهندس زرآور – دکتر زعفرانلو – مهندس زنجانچی – ساگینیان – دکتر رشتی – دکتر سبزواری – دکتر ستوده – سرتیپ پور – بانو نیره سعیدی – حاج کریم بخش اسدی – دکتر جواد سعید – سعید وزیری – سلیمان کاشانی – اسد الله سلیمانی – مندس سهم الدینی – شاخوئی – شاهنده – دکتر شریعت – شکیبا – شهرستانی – شیخ الاسلامی – شیخ بهائی – صائب – مهندس صائبی – حیدررر صائبی – دکتر صالحی – موسی صالحی – صادقی – صادق سمیعی – صدقیانی زاده – دکتر صدر – دکتر صفائی – دکتر ضیائی – ضیاء احمدی – دکتر طالع – ظفر – عامری- دکتر عاملی تهرانی – عباس میرزائی – مهندس عترت – ناصر عجم – دکتر عدل طباطبائی – مهندس عدل – مهندس عطائی – دکتر عظیمی – غلام نیاکان – دکتر غنی – فخر طباطبائی – مهندس فروهر – دکتر فربود – فروتن – دکتر فریور – فرهاد پور – فضائلی – فهیمی – مهندس قادر پناه – قاض زاده – محمد ولی قراچورلو – خانلر قراچورلو - دکتر قهرمان – کاسمی – دکتر کفائی – کلانتری – کلانتر هرمزی – کمالوند – کاظم کورس – دکتر کیان – صدری کیوان – مهندس کیا – مهندس کیاکجوری – مانی – فتح الله مافی – ماهبار – مبارکی – دکتر متین – مجد - محسنی مهر – محدث زاده – دکتر محققی – پرفسور مخبر فرهمند – دکتر مدنی – مریدی – علیمرندی – مروتی – مرتضوی – مسعودی – مصطفوی نائینی – معزی – فصل الله معظمی – دکتر معتمد وزیری – معیری – مهندس معینی – دکتر ملکی – افضلی – ملکزاده آملی – موسوی – موقر – موسوی ماکوئی – دکتر موثقی – مؤید امینی – مهاجرانی – مهرزاد – دکتر مهذب – دکتر مهدوی – دکتر میر علاء – دکتر نجیمی – تیمسار نکوزاد – دکتر وحیدنیا – سرتیپ وحدانیان – دکتر وفا – تیمسار همایونی – مهندس یار محمدی – دکتر یزدان پناه – یوسفی – دکتر یگانگی – دکتر امین – پاینده.

(آراء مأخوذه و مهره‌های تفتیشیه شمارۀ شد نتیجه بدین قرار بود):

  • اوراق رأی ۱۸۹ رأی
  • مهره تفتیشیه ۱۹۱ مهره

آقای دکتر حسین خطیبی ۱۶ رأی – آقای مهندس حیدر علی ارفع ۱۱۸- آقای دکتر شفیع امین ۵ رأی – بانو تربیت ۲ رأی – آقایان دکتر غلامرضا خیراندیش، حبی الله امام مردوخ – دکتر مصطفی الموتی – محمد دیهم هر یک یک أی داشتند. آراء سفید ۲۲ برگ.

رئیس – آقای دکتر خطیبی با ۱۶۰ رأی و آقای مهندس ارفع با ۱۱۸ رأی نیابت برای ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند آقای دکتر شفیع امین ۵ رأی و خانم تربیت ۲ رأی داشتند و ۲۲ رأی هم سفید بود بنده از طرف خود و همکاران به آقایان تبریک می‌گویم. آقای دکتر خطیبی بفرمائید.

دکتر خطیبی- بنده خواستم بسیار مختصر از لطف و عنایت نمایندگان محترم که در حق بنده مبذول فرمودند و این وظیفه را به بنده محول فرمودند قلباً و صمیمانه سپاسگزاری کنم امیدوارم آن قسمت از وظائفی که نمایندگان محترم به بنده محول فرمودند بتوانم انجام بدهم و باز امیدوارم که مجلس شورای ملی در دوره بیست و دوم بتواند در اجرای منویات رهبر بزرگ و خردمند ملیت ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر موفقیت کامل حاصل کنند (احسنت).

رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع – بنده با کمال فروتنی و احترام خواستم از عنایتی که هم مسلکان عزیر و همکاران محترم مجلسی من ابراز فرمودند تشکر منم (احسنت) و در عین حال موفقیت مجدد همکاران محترم دوره بیست و یکم را تبریک عرض کنم و مقدم همکاران جدیدم را هم تهنیت (چند نفر از نمایندگان- متشکریم) دوست محترم من جناب آقای فخر طباطبائی در مورد انتخابات هیئت رئیسه بیاناتی فرمودند که بنده چون نمی‌خواهم وقت مجلس را زیاد بگیرم فقط می‌خواستم خاطر حزب محترم مردم و سایر دوستان پارلمانی را مطمئن سازم که در سمت نیابت ریاست مجلس وظائفی که برحسب آئین‌نامه و مقررات مجلس بر عهده ما محول است اطمینان داشته باشند که رعابت بیطرفی خواهد شد با آنکه من خودم را یک سرباز بسیار متعصب حزب ایران نوین می‌دانم ولی معذلک وظبفه وجدانی خود را می‌دانم همانطور که مقام ریاست در یک حالت بیطرفی به اداره مجلس می‌پردازند وظایفی هم بعهده نواب رئیس به اقتضای زمان واگذار می‌شود اطمینان داشته باشید بهمان طرز عمل خواهد شد بار دیگر از لطف همه نماندگان تشکر می‌کنم. «احسنت».

رئیس – حالا به انتخاب سه نفر کارپرداز بطور جمعی می‌پردازیم. آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- دوست و همکار ارجمند جناب آقای فخر طباطبائی فرمودند که بنده موظف هستم کمه بطور اختصار عرایضی در جواب عرض کنم ایشان بیان فرمودند که رعایت شأن مجلس در این است که اکثریت نسبت به اقلیت یک توافقهائی بکند از لحاظ انتخاب هیئت رئیسه بنده می‌خواستم حضور ایشان عرض کنم که در رژیم دموکراسی تنها مطلبی که حکومت یکند رأی است «صحیح است» و رأی اسیل آنست که در درجه اول هم مسلک بهم مسلک خود که او را از هر جهت و از هر لحاظ آزمایش کرده است بدهد و هر گونه رأی دیگری که باشد ناشی از ساخت و پاخت و ناشی از توافق‌های پشت پرده است که اصالت واقعی خود را از دست می‌دهد بنابراین اگر ما بخواهیم واقعاً برای رأی دادن خود اصالتی قائل باشیم باید همین رویه را که دنبال کرده‌ایم دنبال بکنیم (صحیح است) بخصوص که در دوره بیست و یکم هم دو سال پشت سر هم ما این رویه را اعمال کردیم و در هیأت رئیسه‌ای که متشکل شده بود اعضای حزب ایران نوین همینطور که آقای مهندس ارفع هم توضیح فرمودند اعضاء هیأت رئیسه بی‌طرفی را حفظ کردند و وظائف خودشان را در حدود آئین‌نامه مجلس انجام دادند بنابراین هیچ نوع جای نگرانی اساس مطلب راجع به همکاری ۳ حزب متشکل و منظبط است که در این دوره افتخار خدمتگذاری دارند باید گفته شود که همانطوری که اکثریت مجلس وظیفه‌دار به این که یک جهت مثبت را برای پیش برد برنامه‌های دولت در مملکت در نظر داشته باشد و در آن جهت خدمتگذاری بکند. اقلیت هم در کار قانونگذاری مجال آن را خواهد داشت که نقادی خودش را بکند راهنمائیهای ضروری را بکند و همانطور که در دوره بیست و یکم عمل کردیم در دوره بیست و دوم هم چشم و گوش ما باز است و هر نوع انتقادی در امر قانونگذاری از اقلیت مشاهده بکنیم قبلاً ما قول می‌دهیم که در جهت خدمت به مملکت و شاهنشاه آماده هستیم و به فرمایشات سایر احزاب و نمایندگان سایر احزاب گوش می‌دهیم و ترتیب اثر خواهیم داد و همانطور که عمل کردیم و در امر قانونگذاری و امر مملکت‌داری هیچ نوع تعصب نیست بلکه ما بحث می‌کنیم و هر کس حرف صحیح و منطقی زد قبول می‌کنیم و به موقع اجرا می‌گذاریم (احسنت) خیلی معذرت می‌خواهیم اصل قضیه را فراموش کردم آقایان کارپردازانی که از طرف حزب ایران نوین کاندیدا هستند آقایان محمد ولی قراچورلو – مهندس پروشانی و مهندس پرویز بهبودی هستند (نمایندگان – مبارک است) خیلی متشکرم.

رئیس – از آقایان نظار خواهش می‌کنم تشریف بیاورند در اخذ و استخراج آراء نظارت بفرمایند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله آقای بهادری (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد)

آقایان ابوذر – بانو ابتهاج سمیعی – اخلاقی – مهندس اخوان – ادیب سمیعی – مهندس اربابی – مهندس اردلان – مهندس ارفع – اسدی – دکتر اسدی – مهندس اسدی سمیع – دکتر اسفندیاری – اصولی – دکتر اعتمادی – دکتر الموتی – دکتر امین – امامی رضوی – امیر احمدی – دکتر امامی خوئی – امام مردوخ – آموزگار – انشاء – اولیاء – اهری – ایلخانی‌پور – بختیاری پور – بدرصالحیان –دکتر برومند – مهندس برومند – مهندس بریمانی- بهادری – دکتر بهبهانی - مهندس پرویز بهبودی – بهنبا – بیات – دکتر بیت منصور – پاینده – پدرامی – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – پزشکی – پزشکپور – پورساطع – پوربابائی – بانو تربیت – توسلی – تهرانی – ثامنی – جاماسبی – مهندس جلالی نوری – جوانشیر – جوادی – جهانشاهی – بانو جهانبانی – دکتر حبی اللهی – حقشناس – دکتر حکمت – دکتر حکیم شوشتری – سرتیپ حکیمیان – حی – دکتر خزائلی – دکتر خطیبی – خواجه نوری – دکتر خیر اندیش –دانشمند – دکتر درودی – بانو دکتر دولتشاهی – دیهم – دکتر رشتی – دکتر رضوانی – رضوی – رضازاده – دکتر رفعت – دکتر رفیعی – روستا – روحانی – دکتر رهنوردی – مهندس ریاحی – مهندس ریاضی – ریگی – بانو زاهدی - مهندس زرآور – زرگرزاده – دکتر زعفرانلو – مهندس زنجانچی – ساگینیان – دکتر سبزواری – دکتر ستوده – سرتیپ پور – بانو سعیدی – سعیدی – دکتر سعید – سعید وزیری – سلیمانی کاشانی – سلیمانی – مهندس سهم الدینی – شاخوئی – شاهنده – دکتر شریعیت – شکیبا – شهرستانی – شیخ الاسلامی - شیخ بهائی – صائب – مهندس صائبی – حیدر صائبی – دکتر صالحی – صالحی – صادقی – صادقی سمیعی – صدقیانی زاده – دکتر صدر – دکتر صفائی – دکتر ضیائی – ضیاء احمدی – دکتر طالع – ظفر – عامری – دکتر عاملی – تهرانی – عباس میرزایی - مهندس عترت – عجم –مهندس عدل – دکتر عدل طباطبائی - مهندس عطائی – دکتر عظیمی – غلام نیاکان – دکتر غنی – فخر طباطبائی – مهندس فروهر – دکتر فربود – فروتن – دکتر فریور – فرهاد پور – فضائلی – فهیمی – مهندس قادر پناه – قاضی زاده –قراچورلو – خانلر قراچورلو - دکتر قهرمان – کاسمی – دکتر کفائی – کلانتری – کلانتر هرمزی – کمالوند – کورس – دکتر کیان – کیوان - مهندس کیا – مهندس کیاکجوری – مانی – مافی – ماهیار – مبارکی – دکتر متین - مجد - محسنی مهر – محدث زاده – دکتر محققی – پرفسور مخبر فرهمند – دکتر مدنی – مریدی –مرندی – مروتی – مرتضوی – مسعودی – مصطفوی نائینی – معزی –معظمی – دکتر معتمد وزیری – معیری – مهندس معینی – دکتر ملکی – ملک افضلی – ملکزاده آملی – موسوی – موقر – موسوی ماکوئی – دکتر موثقی – مؤید امینی – مهاجرانی – مهرزاد – دکتر مهذب – دکتر مهدوی – دکتر میر علاء – دکتر نجیمی – تیمسار نکوزاد – دکتر وحیدنیا – سرتیپ وحدانیان – دکتر وفا – تیمسار همایونی – مهندس یار محمدی – دکتر یزدان پناه – یوسفی – دکتر یگانگی.

«اوراق رأی و مهره‌های تفتیشیه شمارۀ شد نتیجه بدین قرار بود»:

  • اوراق رأی: ۱۸۸ رأی
  • مهره تفتیشیه: ۱۸۷ مهره

«از آراء مأخوذه یک رأی خارج شد».

آقای مهندس محمود پروشانی ۱۴۵ رأی، آقای مهندس پرویز بهبودی ۱۴۳ رأی، آقای محمد ولی قراچورلو ۱۳۸ رأی، بانو تربیت ۲ رأی، آقای مهندس صائبی ۲ رأی، مهندس ناصر بهبودی ۲ رأی، آقایان دکتر الموتی، رضا مجد، امام مردوخ، مهندس معینی زند هر یک، یک رأی داشتند. آراء سفید ۲۴ برگ.

رئیس – آقایان مهندس پروشانی با ۱۴۵ رأی، مهندس پرویز بهبودی با ۱۴۳ رأی و محمد ولی قراچورلو با ۱۳۶ رأی به سمت کار پردازی مجلس شورای ملی انتخاب شدند «مبارک است» بنده از طرف خود و همکاران به آقایان تبریک می‌گویم. آقای قراچورلو بفرمائید.

محمد ولی قراچورلو – بنده با کمال احترام و فروتنی از طرف خودم و از طرف همکاران عزیز جناب آقای مهندس پروشانی و جناب آقای مهندس بهبودی از همکاران عزیر که ما را مورد مرحمت قرار داده‌اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنم امیدوارم در یک سالی که این مأموریت را بعهده ما محول فرموده‌اید از لحاظ امور داخلی مجلس و کارهائی که آقایان با کارپردازی دارند بتوانیم رضایت کامل همکاران عزیز را فراهم نمائیم و با این همه محبت و صمیمیت که ما را مورد مهر خودتان قرار دادید جوابگوی این همه صمیمیت بتوانیم باشیم و امیدوارم تا اندازه‌ای بتوانیم جبران کنیم (احسنت).

رئیس – حالا شروع می‌کنیم با انتخاب شش نفر منشی بطور جمعی آقای خواجه نوری فرمایشی دارید بفرمائید.

خواجه نوری – آقایانی که برای منشیگری توسط فراکسیون حزب ایران نوین کاندید شده‌اند بشرح زیر اعلام می‌گردد آقایان مهندس قاسمی معینی، دکتر جواد مهذب، خانم نیره ابتهاج سمیعی و آقایان مهندس صائبی، صدری کیوان و دکتر جواد سعید. خیلی متشکرم.

رئیس- خواهش می‌کنم آقایان نظار برای نظارت در اخذ و استخراج آراء تشریف بیاورند.

«اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله آقای شاهنده «منشی» اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد».

آقایان ابوذر – بانو ابتهاج سمیعی – اخلاقی – مهندس اخوان – ادیب سمیعی – مهندس اربابی – مهندس اردلان – مهندس ارفع – اسدی – دکتر اسدی – مهندس اسدی سمیع – دکتر اسفندیاری – اصولی – دکتر اعتمادی – دکتر الموتی – دکتر امین – امامی رضوی – امیر احمدی – دکتر امامی خوئی – امام مردوخ – آموزگار – انشاء – اولیاء – اهری – ایلخانی پور – بختیاری پور – بدرصالحیان –دکتر برومند – مهندس برومند - مهندس همایونی - بهادری – دکتر بهبهانی - مهندس بهبودی – بهنبا – بیات – دکتر بیت منصور – پاینده – پدرامی – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – پزشکی – پزشکپور – پورساطع – پوربابائی – بانو تربیت – توسلی – تهرانی – ثامنی – جاماسبی – مهندس جلالی نوری – جوانشیر – جوادی – جهانشاهی – بانو جهانبانی – دکتر حبی اللهی – حقشناس – دکتر حکمت – دکتر حکیم شوشتری – تیمسار حکیمیان – حی – دکتر خزائلی – دکتر خطیبی – خواجه نوری – دکتر خیر اندیش –دانشمند – دکتر درودی – بانو دکتر دولتشاهی – دیهم – دکتر رشتی – دکتر رضوانی – رضوی – رضازاده – دکتر رفعت – دکتر رفیعی – روستا – روحانی – دکتر رهنوردی – مهندس ریاحی – مهندس ریاضی – ریگی – بانو زاهدی - مهندس زرآور – زرگرزاده – دکتر زعفرانلو – مهندس زنجانچی – ساگینیان – دکتر سبزواری – دکتر ستوده – سرتیپ پور – بانو سعیدی – سعیدی – دکتر سعید – سعید وزیری – سلیمانی کاشانی – سلیمانی – مهندس سهم الدینی – شاخوئی – شاهنده – دکتر شریعیت – شکیبا – شهرستانی – شیخ الاسلامی شیخ بهائی – صائب – مهندس صائبی – حیدر صائبی – دکتر صالحی – صالحی – صادقی – صادقی سمیعی – صدقیانی زاده – دکتر صدر – دکتر صفائی – دکتر ضیائی – ضیاء احمدی – دکتر طالع – ظفر – عامری – دکتر عاملی – تهرانی – عباس میرزایی - مهندس عترت – عجم –مهندس عدل – دکتر عدل طباطبائی - مهندس عطائی – دکتر عظیمی – غلام نیاکان – دکتر غنی – فخر طباطبائی – مهندس فروهر – دکتر فربود – فروتن – دکتر فریور – فرهاد پور – فضائلی – فهیمی – مهندس قادر پناه – قاضی زاده –قراچورلو – خانلر قراچورلو - دکتر قهرمان – کاسمی – دکتر کفائی – کلانتری – کلانتر هرمزی – کمالوند – کورس – دکتر کیان – کیوان - مهندس کیا – مهندس کیاکجوری – مانی – مافی – ماهیار – مبارکی – دکتر متین - مجد - محسنی مهر – محدث زاده – دکتر محققی – پرفسور مخبر فرهمند – دکتر مدنی – مریدی –مرندی – مروتی – مرتضوی – مسعودی – مصطفوی نائینی – معزی –معظمی – دکتر معتمد وزیری – معیری – مهندس معینی – دکتر ملکی – ملک افضلی – ملکزاده آملی – موسوی – موقر – موسوی ماکوئی – دکتر موثقی – مؤید امینی – مهاجرانی – مهرزاد – دکتر مهذب – دکتر مهدوی – دکتر میر علاء – دکتر نجیمی – تیمسار نکوزاد – دکتر وحیدنیا – سرتیپ وحدانیان – دکتر وفا – تیمسار همایونی – مهندس یار محمدی – دکتر یزدان پناه – یوسفی – دکتر یگانگی.

اوراق مأخوذه و مهره‌های تفتیشیه شمارۀ شد نتیجه بدین قرار بود»:

  • اوراق رأی: ۱۸۶ رأی
  • مهره تفتیشیه: ۱۸۶ مهره

آقای مهندس قاسم معینی ۱۵۳ رأی، آقای دکتر جواد سعیدی ۱۴۲ رأی، آقای دکتر جواد مهذب ۱۳۴ رأی، بانو ابتهاج سمیعی ۱۳۲ رأی، آقای صدری کیوان ۱۳۱ رأی، آقای مهندس صائبی ۱۲۹ رأی، آقای مهندس افراسیاب کیا ۶ رأی، بانو هما زاهدی ۳ رأی، بانو دکتر دولتشاه ۲ رأی، بانو تربیت ۲ رأی و آقایان مهندس ناصر بهبودی، مهندس پرویز بهبودی، مجد، موسوی، ماکوئس، بانو سعیدی، آقای امام مردوخ، آقای عباس فروتن، آقای اولیاء هر یک یک رأی داشتند. اراء سفید ۲۶ برگ.

رئیس- آقایان مهندس قاسم معینی با ۱۵۲ رأی، دکتر جواد سعید با ۱۴۲ رأی، دکتر مهذب با ۱۳۴ رأی، خانم ابتهاج سمیعی با ۱۳۲ رأی، آقای صدری کیوان با ۱۳۱ رأی و آقای مهندس صائبی با ۱۲۹ رأی به سمت منشی مجلس انتخاب شدند که بنده از طرف خودم و همکاران به ایشان تبریک عرض می‌کنم، آقای دکتر مهذب تشریف بیاورید.

دکتر مهذب – با اجازه همکاران محترم چون وقت دیر است بنده یکی دو دقیقه بیشتر مصدع نمی‌شوم و از طرف خودم و به نمایندگی که سایر منشیهای مجلس به من محول فرمودند از محبت و عنایتی که نسبت به همه ما مبذول فرمودید صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم امیدوارم خداوند بزرگ به همه ما قدرت بدهد تا در راه انجام وظیفه‌ای که بعهده گرفته‌ایم در مقابل ملت و شاهنشاه سربلند باشیم «احسنت».

- تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه

۵- تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه

رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امشب را ختم می‌کنیم، خواهش می‌کنم شعب روز سه شنبه جلسات خودشان را تشکیل بدهند و اعضای کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند کمیسیونها هم هیئت رئیسه خودشان را انتخاب بکنند. جلسه آینده به ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه موکول می‌شود.

«در ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد»

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.