مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۴۱

دوره سیزدهم قانونگذاری

جلسه ۴۱

شماره مسلسل - ۱۰۷۳

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۲۱

مجلس مقارن ظهر بریاست اقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذاری به کمیسیون جدید دادگستری
۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

صورت مجلس روز ۲۰ فروردین ماه را آقای طوسی منشی قرائت نمودند.

- نصویب صورت مجلس

[ ۱- تصویب صورت مجلس ]

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس – آقای اعتبار.

اعتبار – در موقعی که آقایان را برای کمیسیونها انتخاب می‌کردند همیشه این را در نظر می‌گرفتند حالا هم یکعده از آقایان هستند که در سه کمیسیون انتخاب شده‌اند و طبق ماده ۲۷ نظامنامه نمی‌تواند در سه کمیسیون عضویت داشته باشند از این جهت اسامیشان نوشته شده و حضورتان تقدیم شده‌است که اصلاح فرمائید و آن آقایان از یکی از این سه کمیسیون که میل دارند استعفا بدهند که هم برای آقایان اسباب زحمت نشود و هم نظامنامه اجرا شده باشد.

طوسی – همینطور که فرمودید عده از آقایان که سه کمیسیون انتخاب شده‌اند صورتشان معین شده‌است و آقای نقابت و عده دیگر از آقایان هم استعفاشان تقدیم شده‌است و اصلاح می‌شود و البته همینطور که فرمودید رعایت می‌شود.

- مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذاری به کمیسیون جدید دادگستری

[ ۲ - مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذاری به کمیسیون جدید دادگستری]

رئیس – آقای معدل.

معدل – لایحه املاک واگذاری راجع به مازندارانیها بایستی زودتر طبع شود بنده نمیدانم که حالا که کمیسیونهای جدید انتخاب شده کمیسیون دادگستری هم موافقت با همان خبر کمیسیون تقدیم می‌کند یا خیر و چون طول این کار بزیان کشور است و هر ساعتی که این لایحه تعویق بیافتد کشت آنجا عقب خواهد افتاد و موقع آن منقضی می‌شود خوبست زودتر این لایحه معلوم شود

رئیس - آقای انوار.

انوار – همانطور که آقای معدل فرمودند کمیسیون سابق دوره اجلاسیه آن تمام شده و مدتش منقضی شده و این لایحه میاید در همین کمیسیون جدید و این کمیسیون نظر می‌کند چون باید بیاید در مجلس و کمیسیون از لایحه دفاع کند و این هم طول نمی‌کشد و مطابق نظامنامه‌است که هر کمیسیونی که تمام شد و هنوز لایحه اش به مجلس نیامده‌است اگر بنا باشد آن لایحه مطرح شود بایستی در کمیسیون جدید هم آن لایحه مطرح شود این است که که تقاضا می‌شود از آقایان اعضاء کمیسیون دادگستری که زودتر کمیسیون را تشکیل بدهند که لایحه را ملاحظه کنند و زودتر به مجلس بیاید.

رئیس – آقای دکتر سنگ.

دکتر سنگ – عرض کنم همانطور که فرمودند این کمیسیون چون عمرش سر آمده و کمیسیون دیگری معین شده‌است در کمیسیون ججدید فقط باید مخبر کمیسیون لایحه را امضاء بکند دیگر مجددا” در کمیسیون مطرح مذاکره و شور قراردادن اینطور نیست فقط باید مخبر آن لایحه امضا کند حالا اینطور که آقای انوار می‌فرمایند باز بیاید در کمیسیون و رسیدگی و شور کنند و باز اشکال تراشی کنند و هر کس هر چه بنظرش میاید اظهار کند در این دوره که این لایحه بمجلس نخواهد آمد بنده مخصوصا” استدعا می‌کنم که روز سه شنبه جلسه را تشکیل بدهید که این لایحه بیاید در مجلس و تمام شود و تکلیف مردم معلوم شود.

انوار – بنده اخطار جدا” اخطار دارم.

رئیس – بفرمائید.

انوار – بنده عرض کردم وقتی کمیسیون جدید انتخاب شد باید لایحه را کمیسیون جدید نگاه کند (دکتر سنگ – فقط باید مخبر امضا کند) صبر کن آقا صبر کن چرا وقتی که اطلاع ندارید کلام مرا بر خلاف مقصودم میفرمائید خدا شاهد است من مقصودی ندارم که لایحه تأخیر شود بنده عرض کردم مطابق سوابق کمیسیونی هر وقت کمیسیونی دوره اش تمام شد و لایحه اش به مجلس نیامده در کمیسیون جدید باید لایحه را نظر کنند و راپرت بدهند چرا شما بر خلاف واقع میگوئید سوابق این است نگاه کنید (دکتر سنگ – اینطور نیست فقط باید مخبر امضاءکند اجازه بفرمائید.)

انوار – آقا دیگر مذاکره نمی‌خواهد.

رئیس – گمان می‌کنم این قسمت طول و تفصیل ندارد مطلبی است واقع شده و از کمیسیون هم گذشته و و مطابق نظامنامه مجلس اقدام خودش را خواهد کرد (صحیح است) آقای ملک مدنی. ملک مدنی – عرض کنم اگر چه مدتی از ظهر گذشته بنده می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه راجع به اعضاء دیوان محاسبات در این جلسه تمام شود که کارهای وزارت دارائی معطل نماند.

رئیس – لایحه طبع و توزیع شده‌است و به اطلاع آقایان رسیده‌است اجازه بدهید لایحه قرائت شود. (در اینموقع عده از آقایان نمایندگان نمایندگان از مجلس خارج شدند)

بعضی از نمایندگان – عده کافی نیست.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[ ۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس – عده از آقای رفته‌اند و نمی‌شود رأی گرفت بنا بر این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری