مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۶

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

جلسه ۶

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۲

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسعد تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند **

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست. آقای هاشمی

هاشمی – چون صورت جلسة که اینجا خوانده می‌شود باید مطابقت داشت باشد با صورت جلسه مشروح و راجع به اعتبارنامه آقای ساسان خواجه نصیری در اینجا نوشته بود آقای ساسان خواجه نصیری در اینجا نوشته بود آقای کاظمی و آقای مرآت هر دو ایرادشان این بود که ایشان بکارهای دولتی مشغول بودند در صورتی که آقای مرآت این ایراد را داشته و تذکر دادند و آقای کاظمی یک ایرادات دیگری داشتند و جواب داده شده‌است.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای فرخ فرمایشی داشتند؟

فرخ – بنده راجع بصورت جلسه عرض داشتم و آن این بود که نسبت بمخالفت بنده با انتخابات دماوند در صورتمجلس نوشته بود که بنده مخالفت خود را مسترد داشتم در صورتیکه بنده مسترد نداشتم و مسکوت گذاشتم و عرض کردم نظر به ملاحظاتی اظهار نمی‌کنم.

رئیس – در صورت مجلس با این اصلاحات نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- انتخاب هیئت رئیسه دائمی

۲- انتخاب هیئت رئیسه دائمی

رئیس - بدواً سه نفر بقرعه برای نظارت در استخراج آراء معین می‌شوند

(آقای تیمورتاش اقتراع نموده

آقایان: فرمانفرمائیان – جمال امامی – اقبال معین شدند)

رئیس – آقایان نظار تشریف بیاورند. رأی گرفته می‌شود برای انتخاب یکنفر رئیس.

(اخذ رأی بعمل آمده و پس از شماره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج آراء نتیجه بقرار ذیل حاضل شد)

مهره تفتیشیه ۸۶ اوراق رأی ۸۶

آقای محمدصادق طباطبائی ۴۴ رأی - آقای دکتر مصدق ۴۲ رأی

رئیس – آقای طباطبائی ۴۴ رأی آقای دکتر مصدق ۴۲ رأی. آقای محمد صادق طباطبائی با اکثریت ۴۴ رأی بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است)

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده فردا ساعت نه دستور انتخاب هیئت رئیسه

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملیمحمد تقی اسعد