مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۴

دوره دوازدهم قانونگذاری

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه ۱۷ دی ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

ـ تصویب صورتجلسه

۱ـ تصویب صورتجلسه

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد .

ـ شور وتصویب قرارداد تجدیداستخدام آقای انوموزر متخصص فنی چاپخانه مجلس

۲ـ شور وتصویب قرارداد تجدیداستخدام آقای انوموزر متخصص فنی چاپخانه مجلس

رئیس رار داد استخدام اتوموزر برای مدیریت فنی چاپخانه .خبر کمیسیون محاسبات مجلس وگزارش کمیسیون امورخارجه راجع باین موضوع خوانده میشود :

کمیسیون محاسبات لایحه شماره ۸۲۵ کارپردازی مجلس شورای ملی تحت شور قرار داده وبا توضیحاتی که در اطراف مواد آن داده شده با عین مواد پیشنهادی موافقت شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود .

گزارش امور خارجه لایحه شماره ۸۲۵ کارپردازی مجلس شورای ملی راجع به تجدید استخدام آقای اتوموزو آلمانی برای چاپخانه مجلس را تحت شور قرار داده واز نقطه نظر ملیت با استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم میشود .

رئیس ـ مذاکرات در کلیات است .آقای روحی :

روحی ـ چاپخانه مجلس یکی از بهترین بنگاههائی است که در خدمت زیادی بالنسبه بمطبوعات کشور چه از حیث کتاب وچه از حیث سایر مطبوعات وغیره کرده است اساسا" هم هر قدر چاپخانه توسعه داشته باشد اما فرهنگ هم بهمان نسبت پیشرفت میکند واز چند سال باین طرف مجلس شورای ملی تصویب شده است مقدار زیادی هم ماشین های لازم وارد شده است واز کارهائی که مجلس میکند ومخصوص اینجاست یکی چاپ اوراق بهادار است که خیلی اهمیت دارد ولی بطور کلی من میخواهم عرض کنم این بنگاه را نباید تصور کنند مال مجلس شورای ملی است أی را بایستی مثل یک موسسه اقتصادی و مثل یک تجارتخانه وشرکتی فرض کنند واداره کنند الان حساب که بکنیم تمام بودجه اینجا را از حیث اعضاء اجزاء وغیر ذلک وحتی مخارج غیر ضروری از قبیل آبدارخانه وغیره را که در جاهای دیگر مسوم نیست از بودجه مجلس میدهند البته باید هم باشد ولی از یکطرف هم باید حساب کرد که اینها یک مقدار فضا وعمارت را اشغال کرده اند که اگر بخواهند کرایه اینجا را حساب کنند کمیته ده هزار ریال اجاره اینجا هست همینطور استهلاک ماشین آلات چون ماشین کهنه میشود واز کار میافتد وبایستی حساب استهلاکش را هم کرد که چقدر خریداری شده وچقدر کسر میکنند وحساب آنرا باید کرد واستهلاک آنرا منظور نمود عایدات اینجا را من اینطور نمی بینم که در حقیقت در خور این مخارج باشد اینجا هم باید مانند یک شرکت باید یک موسسه با یک کمپانی همینطور که سایر چاپخانه ها اداره باید باشد ولی اینجا اینطور نیست اینجا یک کارهائی هم میشود یک چیزهای هم چاپ میشود که بنده ضروری نمی بینم مثل شناسنامهآقایان نمایندگان وقتی که توی ستون عایدات چاپ میشود موضوعی ندارد زیرا این دفتر ابداعا" لزومی ندارد وهمان کتابچه تلفن هم این وظیفه را انجام میدهد وآنهائی هم که نشانی منازل شماره تلفن ها همدیگر را نمیدانند بعد یاد میگیرند اشکالی ندارد میپرسند دیگر هر چند ماه یکبار چاپ کردن وخرج کردن وجزوء عایدات آوردن اینکار بیموردی است بجای این ممکن است یک چیزی خیلی بهتری چاپ شود که خیلی عایدی داشته باشد برای چاپخانه ها اما کارکنان اینجا البته همه مردمان وظیفه شناسی هستند مخصوصا" آقای مشایخ که این موسسه را اداره میکند جوانی است بس لایق وپشت کار دار وسایر کارکنان چاپخانه هم همینطور ولی این نکاتی را که من عرض میکنم هیچکدام در چاپخانه مجلس مراعات نمیشود ومورد دقت قرار نمیگیرد زیرا وقتی پای حساب می آئیم که چقدر بایستی چقدر کرایه بدهند ویک مخارجی که اصلا" ضرورت ندارد میکنند پای ستون عایدات که می آئیم شناسنامه نمایندگان وچه وچه وحتی مخارج این مجله مذاکرات را که می بینیم بعقیده من هیچ ضرورت ندارد برای اینکه قانون که بطور علیحده چاپ میشود دیگر چاپ شدن این مجله فایده وضرورتی ندارد واینها یک مخارجی است که ما میکنیم بدون اینکه استفاده کافی از آن ببریم بطور کلی اگر دقت های بیشتری در اینکار بشود البته عایدات این چاپخانه بحدی است که بتواند استهلاک کند قیمت ماشین هائی را که خریده شده است اما راجع باستخدام دونفر که یکی راجع به اتوموزر که از کارکنان قدیمی چاپخانه است ودیگری راجع بیکی دیگر که بعدا" استخدام شده بنده خوب بخاطر دارم همینجا در دوره پیش که مرحوم شاهرخ زنده بود راجع باستخدام مستخدمین خارجی مجلس مخالفت کردم وگفتم الان ملاحظه کنید بنگاههای مهم ایران را مثل راه آهن ومثل بانک ملی واینجا ها همه را ایرانیها اداره میکنند ودر دست ایرانیها است ودر چاپخانه مجلس هنوز نتوانسته ایم کسانی را تربیت کنیم که جای این متخصصین خارجی را بگیرند بنده هر دوی اینها را لایق وکافی وصنعتی میدانم ولی بالاخره اینها باید یک اشخاصی را تربیت کنند که اقلا جانشین اینها بشود وجای اینها را بگیرد والا همه ساله تجدید استخدام بکنیم برای یک کار چه فایده دارد بخاطر دارد دو دوره قبل که بنده با استخدام اینها مخالفت کردم مرحوم شاهرخ گفتند که این آخرین دوره است که ما استخدام میکنیم وپایان میدهیم باستخدام اینها ولی دو دوره است میگذرد وباز اینها هستند در صورتیکه باید اسشخاصی را تهیه بکنند کار اینها هم کار بس مهم ومشکل نیست کار سختی نیست سه چهار نفر را زیر دست اینها تربیت کنند وکاری کنند که ما ازاستخدام خارجیها ووجود آنها بی نیاز شویم والا هر سال تجدید ویک مخارج فوق العاده وهمیشه هم نیازمند باشیم بنده با اینصورت بکلی مخالفم ومخصوصا" میخواستم آقایان کار پردازان را تذکر بدهم که هر چه زودتر باین ترتیب بکنند که جانشین آنها شده واز وجود آنها بی نیاز شویم .

رئیس ـ آقای فرهمند

مخبر فرهمند ـ اینکه آقای روحی از حسن اداره وپیشرفت کار چاپخانه اظهار رضایت فرمودند موجب تشکر است همینطور هم هست برای اینکه یک موسسه عام المنفعه ایست وکارکنانش هم کمال مراقبت را دارند وکارپردازی ساعی روز بروز این بنگاه را مطابق شئون کشور بزرگ تر بکند وهمینطور که فرمودند یک موسسه اقتصادی است وبایستی کاملا" رعایت خرج وصرفه جوئی ودقت در کار بشود اگر لازم بود که بنده اینجا یک صورتهائی بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم البته همراه می آوردم عرض کردم که منظور ایشان کاملا" تامین است وبعقیده بنده بهتر از این است که چون همه چیز این بنگاه در دسترس آقایان نمایندگان محترم است جای دوری هم نیست هم میتواند وضعیت وعملیات این بنگاه را از نزدیک مشاهده کرد وهم میتوانید بجزئیات محاسبه اینجا از بدو تشکیل تا حالا که چقدر گرفته است وچقدر خرج شده است وچقدر سود داده است رسیدگی بفرمائید آنوقت تصور میکنم تصدیق بفرمایند که همین منظوری را که دارند حاصل شده است . در قسمت دفتر شناسنامه که زائد میدانستند این یک چیزی بوده است که معمول بوده واطلاعاتش برای آقایان نمایندگان محترم لازم است حالا اگر این را زائد میدانند ممکن است گفته شود که دیگر تهیه نکنند . راجع بقسمت متخصصین که فرمودند چند سال است که تجدید استخدام میشود .همانطور که عرض کردم اگر اطلاع کامل از وضعیت چاپخانه حاصل بشود تصدیق خواهند فرمود که این دو نفر که فعلا" در این بنگاه هستند حداقل است واشخاص دیگری هم در نظر داریم احتیاجات ما وترقیاتی هم که همه روزه این موسسه دارد دوسال قبل مقدار زیادی ماشین جدید وارد کرده ایم که اینها البته بایستی بدست متخصصین اداره شود معذالک کله تصدیق میفرمایند این بنگاه بزرگ را دو نفر از متخصصین که نمیتوانند اداره کند وباقی کارهایش را کسانی هستند که زیر دست اینها تربیت شده اند وبا کمک اینها دارند این اداره را پیش میبرند وکمال رضایت هم از همه شان هست وامیدواریم اگر آقای روحی توجه بفرمایند که این دو نفر کم بلکه بایستی دو نفر دیگر هم استخدام کنیم تا بتوانیم آنطوریکه منظور کشور است مثل تمام موسسات ومطابق شئون کشور پیش برود والبته پیشرفتن آنهم وسائل لازم دارد وبایستی آنرا فراهم آورند (صحیح است) .

رئیس ـ آقای انوار

انواـ بنده با لایح موافقم وگمان میکنم آقای روحی هم مخالفتی ندارند وبیان که کردند بعنوان تشویق وتر غیب بود حالا در اصل این مسئله بنده عرض میکنم که خیلی خوب پیشرفت کرده است ادارات مجلس همینطور عملیاتشان وامیدوارم همینطور که دیده شده ومشهود است باز هم بهتر بشود وهمه وهم این موضوع را تصدیق دارند ولی این ایراد که فلان چیز فلان طور است است در دوره های پنجم وششم مجلس خیلی بیشتر از آنها چاپ میشد والان خیلی لواح است که باید چاپ شود وچاپ نمیشود حالا هم باز یک قدری ملاحظه صرفه جوئی در کار دارند وبنده خواستم عرض کنم که چرا قبلا" لوایح طبع وتوزیع نمیشود نه اینکه ایراد بکنم چرا طبع بشود ویا طبع نکنیم یا صرفه جوئی بشود خیر بنده این نظر را ندارم آقای روحی هم این نظر را نداشتند وباید همه لوایح طبع شود تا نمایندگان اطلاع داشته باشند واگر بخواهند صحبتی بکنند مطالعه شده باشد اگر حرفی است در این زمینه است والا در نوشتن وچاپ کردن اطلاع ولوایح وامثال آن جریانی داشته است وتغییری هم نکرده است وانصافا" یک قدمهای هم پیش رفته است راجع بچاپخانه مجلس یک سرمشقی شده که جاهای دیگر هم تاسی شد خدا بیامرزدش ارباب کیخسرو در این باب قدمهائی برداشت که البته تاریخ به نیکوئی مینویسد وثبت میکند ارباب خدماتی در این باب کرد مثلا" راجع بکارخانه کاغذ سازی در اینجا بودجه گذراندیم در اینجا زحمت کشیدیم وگمان میکنم باید در تعقیب آنها باشند وباید ملیت هم خوشوقت باشند ادارات هم بدانند که مجلس شورای ملی با نهایت مواظبت هم مراقب در خرج است وهم مراقب ومواظب در دخل است این بود عرض بند ه .

رئیس ـ رای گرفته میشود بورود درشور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده دوم :موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده اول :

ماده اول ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای اتومورز تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار داد جداگانه معین خواهد شد از آغاز فروردین ماه ۱۳۲۰ بمدت یکسال دیگر تمدید نماید .

رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده دوم :

ماده ۲ـ حقوق یکساله آقای اتوموزر مبلغ ۷۰۲۰۰ ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ ۵۸۵۰ ریال نیمی بریال ونیم دیگر بمارک پرداخته میشود .

رئیس ـ آقای انوار :

انوار ـ بنده خواستم سوال کنم چون بنده در مجلس مشرف نبودم ودر نظر ندارم حقوق سابقش چقدر بوده است وچه ترتیبی بوده است چون همه تصدیق داریم که میزان زندگی ترقی کرده است نسبت بحقوق ایشان در اینجا ملاحظه شده است یا نشده است ؟

مخبر فرهمند ـ تغییری نکرده است .

رئیس ـ موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده سوم

ماده ۲ـ آقای اتوموزر در ظرف یکسال ح یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد شد

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده چهارم

ماده ۴ـ برای هزینه بازگشت نمامبرده بآلمان مبلغ ۴۰۰۰ ریال منظور می شود .

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده پنجم

ماده ۵ـ کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین وقرارداد اتوموزر را امضا ومبادله نماید .

رئیس ـ آقایان موافقین (اکثر برخاستند) تصویب شد .شوردر لیات دوم است مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رای گرفته میشود بمجموع مواد موافقین ورقه سفیدمیدهند .(اخذ واستراج آراء شده نود ونه ورقه سفید شماره شد)

رئیس ـ عده حضار موقع اعلام رای یکصد وهفت نفر با کثرت نود ونه رای تصویب شد .

ـ شوردوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی

۳ـ شوردوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی

رئیس ـ گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع بشور دوم مواد الحاقیه بآئین دادرسی مدنی گزارش کمیسیون قرائت میشود :

گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی لایحه شمار۲۵۹۶۸ دولت بعنوان مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی برای شور دوم را که عین گزارش شور اول تایید واینک گزارش شور دوم را که عین گزارش شور اول است برای رای قطعی مجلس شورای ملی تقدیم میدارد .

رئیس ـ ماده اول خوانده میشود :

ماده اول ـ حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع بلزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرس دادگاههای استان ودیوان کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان ودیوان کشور بعهده کافی معین نگردیده واز طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمیگرددوطرفهای دعوی میتوانند شخصا" دادخواست پژوهش وفرجامی داده ودادرسی بخواهند .

دادخواستهای پژوهش فرجامی که پس از اجرای قانون دادرسی مدنی داده شده ماده ۵۴۸ قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردید یا بی تکلیف مانده قابل پذیرفتن است واثر قرارهای واز دادن دادخواست که بعلت تقدیم نشدن از طرف وکیل صادر شده ملغی میباشد .

رئیس ـ آقای انوار

انوار ـ روز گذشته در کمیسیون در اطراف این ماده تقریبا" یکساعت ونیم با نظر ودقت وخیلی تعمیق بحث شد یعنی هر احتمالی که تصور میشد اعضاء کمیسیون توجه کردند وتحت نظر گرفتند شایدذ هم بعض اطلاعات دیگری که از جاهای دیگر رسیده بود آن را هم تحت نظر گرفته شاید هم بعض اطلاعات دیگری که از جاهای دیگر رسیده بود آن را هم تحت نظر گرفته وخوب رسیدگی شد وجواب داده شد هر چیزی تحت نظر درآمد وبا این حال اکثریت کمیسیون عین همین ماده پیشنهادی دولت را تصویب کردند بنده آن روز مخالفت کردم در یک جزء آن چون این ماده اول سه جزء است واین ماده را مطابق نظامنامه داخلی بنده میتوانم تقاضای تجزیه کنم که نسبت بهر جزء علیحده رای گرفته شود وبعد بمجموع ولی برای اینکه مطول نشود وطول نکشد بنده تجزیهنمیخواهم وبا اینکه همیشه موافق بودم با هر پیشنهادی که دولت میکند ولی در این ماده بعقیده بنده این سه سطری که در وسط واقع شده است بهیچوجه محتاج الیه نیست وبا آن مخالف هستم وعلت هم همین است آن روز هم عرض کردم که قوانین زائیده احتیاجات است یک ملتی که روی تمدن وتجدید رفتند هر روز یک احتیاجات جدیدی پیدا میکنند ولازمه این احتیاج این است که مقرراتی ما بین شان معین میشود واین مقررات کم کم ترقی میکنند ومیرسد بجای که بمنزله یک قانون وبمقام مرتبه میرسد که لازم الاجرا است ودیگر تخلف برادر نیست پس وقتی مقررات رسید بجای که تخلف بردار نشد ولازم الاجرا شد بایستی بقدر امکان مواظبت کرد که آن ماده قانون آن چیزی که محتاج الیه است همان نوشته شود این اصل اساسی است وحالا بنده بعرض مجلس شورای ملی میرسانم این جا از آقای وزیر دادگستری که حقیقتا" باید شکر گذاری کرد که این ماده را برای اصلاح آورده اند اینجا دو موضوع است که کاملا" طرف توجه است یک موضوع این است که خود کسی که دعوی دارد همانطوری که در صلحیه ودر ابتدایی تقدیم عرضحال میکند همینطور هم حق داشته باشد در استیناف ودر تمیز صاحب دعوی کند این ماده را آورده اند که صاحب دعوی حق ندارد باید بوسیله وکیل اقامه دعوی کند این آقای وزیر مرحمتی کردند وخدا توفیقشان بدهد که این ماده را آوردند که صاحب دعوی مفید نباشد که دعوی خودش را بتوسط وکیل در مرحله استیناف وتمیز عرض حال بدهد پس در جزء اول این ماده این منظور حاصل شده است ودر جزء آخر ماده هم یک منظورتامین شده است که در این موقع گذشته در موقع اجرای ماده ۵۸ ۳مسلما" عرض حالی داده شده است که وارد نشده است برای خاطر اینکه به وکیل نداده است وقرارهائی صادر شده است در این قرارها ووارد شدن عرضحالها شاید خسارتهائی باشد این وزیر ملاحظه این را هم کرده است در این لایحه این پیشنهاد کرده اند که اگر در این زمانی که قانون اجرا شده است که تا حالا که بحمداله مسکوت مانده است اگر خساراتی وارد شده باشد وضرر وزیانی وارد شده باشد بر میگردد وآن خسارتهای از بین میرود .در این قسمت این قانون طوری تنظیم شده است که خیلی مطلوب است که قابل شتایش وتمجید کردن است ولی در وسط نوشته است که این حکم ملغی میشود یعنی هر کس میتواند اقامه دعوی خویش را بکند تا اینکه در تمام مملکت وکلایی پیدا شود که بتواند وزارت دادگستری بآنها اجازه بدهند ومردم بآنها رجوع بکنند بنده میخواهم عرض کنم که مال هم پیش او عزیزاست هر وقت دید مالش در معرض تضیح است رجوع بوکیل میکنند دیگر محتاج نیست که شما اینجا بگوئید خیر هر وقت که محتاج شد در مراحل استناف وتمیز رجوع کند واین جا بین الهلالین این را هم عرض کردم مسلما" اهمیت وکلای دادگستری برای حفظ حقوق بالاتر از خود اشخاص است باعتبار عمل واعتبار آشنا بودن ومواظبت آنها به قوانین واطلاعات قضائی وعلمی ولی خود صاحب مال از نظر علاقه که به مال خودش دارد بیشتر فداکاری میکند پس این که آمده است در این جا نوشته شده است تا وقتی که در حوزه های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده است واز طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است این ماده اجرا نمیگردد وطرف دعوی میتوانند خودشان در خواست پژوهشی وفرجامی داده ودادرسی بخواهند بنده اول عرض کردم وضع قوانین برای احتیاج است اول قانونی را که میگذارانیم مجلس شورای ملی میگذاراند باید چیزی باشد که طرف احتیاج باشد آن دو قسمت کاملا" ما به الاحتیاج است ولی به این سه سطرها ما چه احتیاجی داریم نمیخواهیم بگویم اگر این کار نشد آنوقت این طور بشود شاید خود احتیاج این کار کرد اما باین سه سطر که این جور واین ترتیب باشد ما احتیاج نداریم با قوت قلب آن ماده لغو شده است واین ماده بجای آن می نشیند وخسارات وزیانی هم اگر مترتب شده است مطابق قسمت آخر جبران میشود واز نظر عدم احتیاج است که این عرض را کردم .

رئیس ـ آقای صدر

صدر ـ ماده پیشنهادی که بعنوان ماده الحاقی از طرف دولت پیشنهاد شده بسیار ماده خوبی است برای اینکه حفظ حقوق اشخاص میشود ولی بنده نظری داشتم که قبلا" هم در خدمت آقای وزیر دادگستری عرض کرده بودم ومورد توجه واقع شد ولی تصور میکنم در کمیسیون برای شور دوم کاملا" مورد قبول واقع نشده .نکته که بنده در نظر داشتم این است که بنده چندان بی مناسبت نمیدانم که از طرف مجلس یک قانونی وضع بشود که اثرات احکام ق ضائی را در بردارد یعنی فتح باب خوبی نیست وممکن است که بعدها نظایر پیدا کند ویک تزلزلی در ارکان قضائی پیدا شد باین واسطه حفظ این حق بنده را بصورت دیگری با یک عبارتی پیشنهاد میکنم که اگر مورد قبول آقای وزیر دادگستری ومجلس واقع شود تصور میکنم بهتر باشد وآن این است که این جا دو ملاحظه دولت کرده است در این ماده یکی اساسا" آن ماده نسخ شود وباعتبار خودش محفوظ بماند تا وقتیکه وکلای مجاز در تمام کشور موجود باشند در حوزه های فرعی ویکی هم اصلاح حقوقی یعنی حفظ حقوقی که در معرض از بین رفتن است شده باشد بنده تصور میکنم که اگر بعنوان تفسیر ماده ۵۸ ذکر بشود بهتر است یعنی آن ماده به اعتبار خودش باقی است ولی معنایش این است یعنی آن ماده به اعتبار خودش باقی است ولی معنایش این است چون یک قانونی ما داریم یعنی بمنزله قانون که در حقیقت قانون اساسی دادرسی است وآن حفظ حقوق است از برای متداعبین چه در مرحله بدوی وچه در مرحله پژوهشی وفرجامی سلب این حق را تصور میکنم این ماده نخواسته است . بکلی بکند این آئین نظامات است که وکیل باید عرضحال بدهد برای حفظ حقوق متداعبین ولی نباید این قانون آن حق اساسی را که برای متداعبین مقرر شده است یعنی حق استیناف وتمیز بکلی از میان ببرد پس از این را میشود بعنوان تفسیر بیان کرد بدون اینکه تصریح خوب نیست بنابراین بنده یک پیشنهادی کرده ام بعنوان تفسیر بیان کرد بدون اینکه تفسیر بشود بدون اینکه تصریح بشود که اثرات احکام قضائی قبل ملغی باشد این تصریح خوب نیست بنابراین بنده یک پیشنهادی کرده ام بعنوان تفسیر تقدیم می کنم قرائت شود گمان می کنم بهتر باشد .

(پیشنهاد آقای صدر باین مضون خوانده شد)

تفسیر ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی

حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مخصوص است بموقعی که در حوزه های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت دادگاههای استان ودیوان کشور بعهده کافی معین شده است واز طرف وزارت دادگستری آگهی شده باشد بنابراین طرفهای دعوی میتوانند شخصا" در خواست پژوهشی وفرجامی داده ودادرسی بخواهد .

این حکم شامل دادخواست های پژوهشی وفرجامکی که پس از اجراء قانون آئین دادرسی مدنی داده شده وباستناد صادر گردیده میباشد اگر چه موضوع دادرسی بعد از قرار وازدن مراحل قضائی دیگری پیموده باشد محسن صدر .

رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ راجع باظهارات آقای انوار که دیروز هم در کمیسیون مذاکره شد وبطور کلی این ماده درس خیلی مذاکره ودقت شد در واقع باتفاق آراء در کمیسیون دادم آندفعه هم در مجلس شورای ملی عرض کردم که منظور ما الغاء مفاد مدلول ماده ۵۸ نیست این را آقایان نمایندگان متوجه بفرمایند ما این ماده را اساسا" صحیح ولازم میدانیم منتهی چون وسائلش اجرائیش حالا در کشور فراهم نیست مقتضیات ایجاب می کند که این این را مرعی بگذاریم تا وسائل در همه جا فراهم شود از این جهت با اقرار واحساس لزوم ماده را پیشنهاد کردیم بعنوان ماده الحاقی تا هم آن ماده بجای خودش بر قرار باشد وهم رفع اشکالی که از جهت نبودن وسائل ممکن است پیش آمد بکند بعمل آید واگر بنا بشود این دوسه سطری را که آقای انوار میگوئید زائد است برداریم آنوقت این ماده بقدری مجلل ومبهم خواهد شد که ازش چیزی فهمیده نمیشود ماده باید بهمین ترتیبی که هست باشد واشکالی هم ندارد ولازم است غیر از این هم چاره نداریم واگر این قسمت را هم که فرموده اید بخواهیم حذف کنیم ماده مجمل خواهد بود واسباب زحمت میشود اما راجع بتفسیر ماده است وما نخواستیم تفسیری از ماده کرده باشیم اینجا ماده ماده الحاقیه است وماده خودش یک صراحتی دارد که شاید احتیاجی بتفسیر ندارد منتهی مامورد اعمال این ماده را خواستیم عقب بیندازیم تا وسائل آن فراهم شود معهذا چون پیشنهادی است وبرای اینکه مورد دقت مطالعه قرار داده شود بنده موافقت می کنم وبرای جلسه آتیه نتیجه اش عرض خواهد شد .

رئیس ـ آقای اوحدی

اوحدی ـ وقتی بناشد برود بکمیسیون بنده دیگر عرضی ندارم .

یکی از نمایندگان ـ بقیه مواد چه میشود .

وزیر دادگستری ـ ممکن است تمام لایحه برود بکمیسیون وقتیکه این پیشنهاد مطالعه شد مجددا" تمام لایحه در مجلس مطرح شود .

ـ شور وتصویب قرارداداستخدام آقای ویلهم وبر آلمانی

۴ـ شور وتصویب قرارداداستخدام آقای ویلهم وبر آلمانی

رئیس ـ قرارداد استخدام آقای ویلهم وبر مطرح است گزارشهای کمیسیون محاسبات امور خارجه خوانده میشود .

گزارش از کمیسیون محاسبات بمجلس شورای ملی

کمیسیون محاسبات لایحه شماره ۸۲۶ کارپردازی مجلس شورای ملی با حضور آقایان کارپردازان راجع بتجدید استخدام آقای ویلهم برآلمانی برای چاپخانه جلس شورای ملی مطرح نموده وبا توضیحاتی که از طرف کارپردازی داده شده با عین مواد پیشنهادی موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود .

گزارش از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۸۲۶ کارپردازی مجلس شورای ملی راجع بتجدید استخدام آقای ویلهم وبر آلمانی را برای چاپخانه مجلس مطرح نموده واز نقطه نظر ملیت باستخدام ایشان موافقت نمودند اینک گزارش آن بعرض میرسد .

رئیس ـ لایحه طبع وتوزیع شده است .شور در کلیات است مخالفی نیست ؟ رای گرفته میشود بورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند)تصویب شد ماده اول قرائت میشود :

ماده اول ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای ویلیهم وبر تبعه آلمان را برای سرپرستی امور چاپ سربی واشتروتیپی ورسیدگی بماشین آلات چاپخانه مجلس از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ بمدت دو سال دیگر تمدید نماید .

رئیس ـ موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم :

ماده ۲ـ حقوق دوساله نامبرده نود وشش هزار ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ ۴۰۰۰ ریال نیمی بریال ونیم دیگر بمارک پرداخته میشود .

رئیس ـ موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .ماده سوم

ماده ۲ـ آقای ویلهم وبردر ظرف دوسال خدمت دوماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد شد

رئیس ـ آقای انوار

سید یعقوب انوار ـ اینجا خوب است نوشته شود هر سال یکماه حق مرخصی دارد .

رئیس ـ آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند ـ تفاوتی ندارد مقصود این است که اگر بعد از دوسال خواست دوماه مرخصی بگیرند مانعی نداشته باشد .

رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده چهارم:

ماده ۴ـ برای هزینه بازگشت نمامبرده بآلمان مبلغ سه هزار وپانصد ریال منظور می شود .

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد .ماده پنجم:

ماده ۵ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجازه است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین وقراردادآقای ویلهلم وبر را امضاء ومبادله نماید .

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .شوردر کلیات دوم مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رای گرفته میشود بمجموع مواد موافقین ورقه سفیدمیدهند .(اخذ واستراج آراء شده ۸۷ ورقه سفید شماره شد)

رئیس ـ عده حاضر ۹۶ با ۸۷ رای تصویب شد .

ـ تصویب دوفقره مرخصی

۵ـ تصویب دوفقره مرخصی

رئیس ـ دوفقره گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی رسیده قرائت میشود .

آقای صادق وزیری در خواست ۱۶ روز مرخصی از تاریخ پنجم آبان ماه ۱۳۱۹ نموده اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم میشود .

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای صادق وزیری برخیزند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد .

آقای جعفر پناهی در خواست مرخصی از تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۱۹ نموده اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده اند اینک گزارش آن تقدیم میشود .

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای پناهی برخیزند (اکثرنمایندگان برخاستند) تصویب شد .

ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

۶ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگرتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۹ دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ربع ساعت بعداظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تمدید قرار داد استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس

ماده اول ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای اتومورز تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار داد جداگانه معین خواهد شد از آغاز فروردین ماه ۱۳۲۰ بمدت یکسال دیگر تمدید نماید .

ماده ۲ـ حقوق یکساله آقای اتوموزر مبلغ ۷۰۲۰۰ ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ ۵۸۵۰ ریال نیمی بریال ونیم دیگر بمارک پرداخته میشود .

ماده ۳ـ آقای اتوموزر در ظرف یکسال ح یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد شد

ماده ۴ـ برای هزینه بازگشت نمامبرده بآلمان مبلغ ۴۰۰۰ ریال منظور می شود .

ماده ۵ـ کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین وقرارداد اتوموزر را امضا ومبادله نماید .

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست ودوم دیماه یکهزار وسیصدونوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تمدید قرار داد استخدام آقای ویلیهم وبر تبعه آلمان برای سرپرستی ماشین آلات چاپخانه مجلس

ماده اول ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای ویلیهم وبر تبعه آلمان را برای سرپرستی امور چاپ سربی واشتروتیپی ورسیدگی بماشین آلات چاپخانه مجلس از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ بمدت دو سال دیگر تمدید نماید .

ماده ۲ـ حقوق دوساله نامبرده نود وشش هزار ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ ۴۰۰۰ ریال نیمی بریال ونیم دیگر بمارک پرداخته میشود .

ماده ۳ـ آقای ویلهم وبردر ظرف دوسال خدمت دوماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد شد

ماده ۴ـ برای هزینه بازگشت نمامبرده بآلمان مبلغ سه هزار وپانصد ریال منظور می شود .

ماده ۵ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجازه است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین وقراردادآقای ویلهلم وبر را امضاء ومبادله نماید .

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست ودوم دیماه یکهزار وسیصدونوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری