مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۳۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۲۳۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

۳- تقدیم استیضاح از دولت آقای اعلاء به وسیله آقای نقابت

۴- مذاکره در لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان

۵- طرح و تصویب فوریت لایحه برقراری مستمری درباره ورثه دکتر مافی

۶- بقیه مذاکره و تصویب لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان و ارجاع به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه وزارت کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری

۸- طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تشکیل سازمان گارد مسلح جنگل

۹- طرح لایحه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اعتبار سال ۳۳ وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

۱۰- قرائت استیضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء

۱۱- تعیین موقع جلسهٔ بعد - ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس.

رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید):

غائبین با اجازه- آقایان: فرود، عرب شیبانی، پیراسته، درخشش، مهندس اردبیلی، گیو، موسوی، میراشرافی، محمودی، سلطان‌مراد بختیار، بوربور، محمود ذوالفقاری، صدقی، خرازی، دکتر وکیل، سهرابیان، صراف‌زاده، سنندجی، اورنگ، قوامی، دهقان، عبدالحمید بختیار، خزیمه علم، عباسی، دکتر آهی، دکتر افشار، کاشانیان.

دیرآمدگان وزودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر سعید حکمت، صفاری، خاکباز، مسعودی، شوشتری، حائری‌زاده، بزرگ نیا، احمد صفائی، محمود افشار، رضائی، بوداغیان، اکبر، مهندس جفرودی، غضنفری، سرمد، تیمورتاش، سلطانی.

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظری نیست؟ (حائری‌زاده- بنده عرضی ندارم) بفرمایید.

حائری‌زاده- مختصر اصلاحی در اظهارات جلسه گذشته من هست که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی.

رئیس- تصحیح کنید دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد. چهارنفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (بعضی از نمایندگان- دستور، دستور).

نقابت- بنده با ورود در دستور مخالفم حق قانونی است باید استفاده شود.

رئیس- از مجلس کسب دستور می‌نمایم آقایانی که موافق‌اند با ورود در دستور قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نقابت- در دستور عرضی دارم.

۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ.

رئیس- بسیار خوب آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- آقای دکتر محمدحسن مافی یکی از استادان دانشکده پزشکی تهران در چند ماه قبل فوت کرد، این شخص مدت ۱۵ سال متصدی و استاد یکی از کرسی‌های دانشکده پزشکی تهران بود و در تمام مدت خدمت با کمال صمیمیت و فداکاری کار می‌کرد (صحیح است) و سوابقی هم در شهرداری و در امور شهر داشته است مدت خدمت او برای این که به عیال و اولاد او وظیفه و مستمری تعلق بگیرد کافی نیست به این جهت لایحه‌ای تقدیم شده است که حقوق او به عیال او مادامی که شوهر نکرده و به فرزندان او مادام که تحصیل می‌کنند داده شود این لایحه را تقدیم می‌کنم با قید یک فوریت و استدعا دارم آن را تصویب بفرمایید.

۳- تصویب استیضاح از دولت آقای علاء به وسیله آقای نقابت.

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- بنده به موجب این ورقه با این که وقت کم است دولت آقای علاء را استیضاح می‌کنم و موارد استیضاح بنده پنج مورد است و تقاضا دارم که قرائت بشود و چون وقت کافی نیست تقاضا می‌کنم که یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود و این مطالب آن‌جا مطرح بشود توضیح داده شود زیرا فترت طولانی در نظر است.

(در این موقع ناطق پس از تقدیم ورقه استیضاح و خرج از پشت کرسی خطابه مطالبی به این ترتیب اظهار نمودند)

و بعد از پنجاه سال مشروطیت در مورد انتخابات کاری می‌کنند که هیچ باشرفی در دنیا نکرده است.

رئیس- شما کلمه خودتان را اصلاح کنید جای تعجب است این تقاضا در جلسه بعد قرائت می‌شود و برای دولت فرستاده می‌شود.

نقابت- چون وقت کافی نیست موافقت بفرمایید امروز قرائت بشود چون یک جلسه بیشتر نداریم وما جلسه فوق‌العاده می‌خواهیم.

رئیس- بنده برای دولت همین امروز می‌فرستم (نقابت- بفرمایید قرائت کنند).

۴- مذاکره در لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان

رئیس- یک پیشنهادی جلسه قبل شده بود راجع به لایحه حقوق پزشکان از

طرف آقای عمیدی نوری.

عمیدی نوری- چون با توضیحی که جناب آقای وزیر بهداری دادند این مطلب محقق شد که هر یک از وزارتخانه‌ها و وزارت بهداری که بخواهد از این اضافه حقوق استفاده کنند فقط از بودجه عمرانی خودش باید استفاده کند. با این توضیح جناب آقای وزیر بهداری پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم چون نظرم تأمین شده است.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله (از اول فروردین ماه ۱۳۳۵) به اول ماده واحده اضافه شود.

صارمی.

چند نفر از نمایندگان- این پیشنهاد تصویب شده است.

۵- طرح و تصویب فوریت لایحه برقراری مستمری در باره ورثه دکتر مافی

رئیس- لایحه مستمری که آقای وزیر فرهنگ دادند چون مالی است و یک مستمری در باره ورثه دکتر مافی است فوریت آن مطرح می‌شود. فعلاً لایحه قرائت و رأی گرفته می‌شود که اگر فوریت تصویب شد، چاپ و توزیع بشود و در جلسه بعد مطرح شود.

(شرح زیر قرائت شد).

ماده واحده: دولت مجاز است به پاس خدمات مرحوم دکتر محمدحسن مافی استاد دانشگاه تهران ماهی ده هزار و سی وهفت ریال و پنجاه دینار (۱۰۰۳۷/ ۵۰ ریال) آخرین حقوق و کمک دریافتی آن مرحوم را از تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۳۴ (پایان مرخصی استحقاقی) به عنوان مستمری به عیال (مادام که شوهر اختیار نکرده است) و دو فرزند مرحوم مذکور (نا هنگامی که به تحصیل اشتغال دارند) از بودجه دانشکده پزشکی پرداخت نماید دانشکده پزشکی تهران موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه پیش‌بینی و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

رئیس- آقای دکتر جزایری مخالفید؟ (دکتر جزایری- خیر موافقم) کسی مخالفت نکرده رأی می‌گیریم به فوریت آن آقایانی که با فوریت این لایحه موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ و توزیع فرستاده می‌شود.

۶- بقیه مذاکره و تصویب لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- باقی پیشنهادات لایحه حقوق پزشکان قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که میزان حقوق رتبه یک پزشک یکمی ۷۵۰۰ ریال بشود و تفاوت آن بر میزان حقوق رتبه یک پزشک دومی اضافه گردد و ماده واحده به طریق فوق اصلاح شود.

خلعتبری.

رئیس- آقای خلعتبری.

خلعتبری- عرض کنم یک لایحه مفیدی داده شده و منظور از این لایحه این است که وزارت بهداری بتواند وظایف خودش را که ما از او انتظار داریم در ولایات انجام بدهد پیشنهاداتی که آقایان داده‌اند به جای خودش مفید است ولی بنده معتقد هستم که اگر پیشنهادات تمام خوانده بشود در مجلس اصل موضوع به عقب خواهد افتاد و به آن هدف اصلی لطمه وارد خواهد آورد و این قانون برای این است که حقوق اطبا وزارت بهداری اضافه بشود و در هر حال برای دیگران هم تکلیف تعیین شده است از برای آینده پس دیگران نگرانی ندارند و اگر ما بخواهیم مسائلی این‌جا اضافه کنیم آن مسائل محتاج یک قدری مطالعه و دقت بیشتری است و جایش در این قانون اصلاح حقوق پزشکان نیست و من معقتد هستم یک روز به آخر مجلس مانده است این لایحه مفید را در نتیجه پیشنهادات خودمان به عقب نیاندازیم این است که بنده به این منظور پیشنهادم را پس می‌گیرم و استدعا می‌کنم که آقایان دیگر هم پس بگیرند.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به قانون اصلاح حقوق پزشکان اضافه شود:

تبصره: پزشکان و دکترهای داروساز و دکترهای دندان پزشک که با رتبه‌های اداری و حکمی در بنگاه‌ها و مؤسسات بهداشتی و دارویی استخدام شده‌اند با در نظر گرفتن سابقه و مدت خدمت به رتبه پزشکی تبدیل و از مزایای این قانون استفاده می‌نمایند مشروط به این که برای مدت پنج سال اضافه از مدت مقرر در شهرستان‌ها انجام وظیفه نمایند.

صارمی‏

صارمی- بنده مسترد می‌دارم.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به آخر جمله «به منظور اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان» جمله مامور خارج از مرکز اضافه شود.

حشمتی‏

رئیس- آقای حشمتی.

حشمتی- بنده شخصاً به این جناب آقای وزیر بهداری هم ارادت دارم و هم علاقه دارم ولی این پیشنهادی که کردم مقصود بحث یک موضوع اساسی واصولی است سال‌هاست می‌گویند که دولت به نفع تهران شهرستان‌ها را خراب می‌کند یعنی در تهران وسایل زندگی فراهم می‌کنند نان را ارزان می‌کنند خانه ارزان می‌سازند همه این کارها را می‌کنند خوب طبعاً اشخاصی که در خارج از مرکز زندگی می‌کنند جلای وطن می‌کند می‌آیند تهران، ولی بدانید که عاقبت این کار خطرناک است و بدبختی در این است که همیشه آقایان نمایندگان اسماً ما نمایندگان شهرستان‌ها هستیم ولی خودمان تهرانی هستیم و هی برای شهرستان‌ها سینه می‌زنیم ولی در حقیقت یک قدم برای شهرستان‌ها برنمی‌داریم اگر آقایان نمایندگان ۱۲۴ نفرتان نمایندگان شهرستان‌ها همیشه بیایید و به یکی از این پیشنهادهایی که برای شهرستان‌ها هست رأی مثبت بدهید سایر وزارتخانه‌ها هم فکر خودشان را می‌کنند این درست نیست که همه‌اش برای تهران تأمین بشود، البته عرض می‌کنم شهر تهران هم پایتخت است آبروی ماست ما دل‌مان می‌خواهد در این‌جا هم یک تناسبی رعایت شود این بود که بنده پیشنهاد کردم که این اضافات مربوط به اشخاصی که در خارج از مرکز خدمت می‌کنند (شوشتری- لااقل ۵ سال) لااقل ۵ سال حالا جناب آقای وزیر بهداری می‌خندند که این پیشنهاد بنده جزء باد هواست اگر آقایان توجه بکنند و اگر ایشان واقعاً تشریف بیاورند و قول بدهند که به شهرستان‌ها توجه مخصوصی بشد باز بنده عرضی نارم ولی اگر غیر از این است من تقاضا می‌کنم از آقایان که رأی گرفته بشود که حقیقتاً یک فکری هم برای شهرستان‌ها بشود (صحیح است، احسنت).

رئیس- آقای قنات آبادی.

قنات آبادی- بنده معتقدم که پیشنهاد جناب آقای حشمتی این طور صحیح نیست و اطلاع دارم که پیشنهادی برای تأمین منظور جناب آقای حشمتی داده شده که همین منظور شما از نظر شهرستان‌ها تأمین می‌شود و اطبائی هم که سابق در شهرستان‌ها رفته‌اند و حالا در تهرانند از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند پس اساساً خوب است که آقای حشمتی پیشنهادشان را پس بگیرند.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- پیشنهاد جناب‌عالی جنبه اعم دارم از نقطه نظر این که اگر این مزایا فقط شامل طبیب ولایات بشود بالاخره طبیب که مادام‌العمر در ولایات نباید بماند، طبیب یک حرفه آزادی دارد یک روزی هم می‌آید به تهران این حرف صحیح نیست که اگر پزشک رفت به ولایات و آمد به تهران حقوق نگیرد (حشمتی- حقوق سابق را بگیرند.) بنابراین جناب‌عالی پیشنهادتان را پس بگیرید در سایر پیشنهاداتی که گفته شده است اطبا در ولایات باید کار کنند بنده موافقم.

حشمتی- چون جناب آقای وزیر بهداری قول دادند در این قسمت یک اقداماتی بفرمایند که شهرستان‌ها را هم استفاده کنند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد سکوت رسیده قرائت می‌شود.

(این طور خوانده شد)

تقاضا می‌کنم لایحه مطروحه (اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان) مسکوت گذارده شود.

سرلشکر کیکاوسی.

رئیس- آقای کیکاوسی.

کیکاوسی- بنده با نهایت معذرت بدواً باید عرض کنم که مخالفتی با این که حقوق پزشکان ترمیم شود ندارم ولی باید این رقمی که ما امروز داریم ترمیم می‌کنیم صورتی نباشد که به عوض بهبود اوضاع یک سختی پیدا بشود متأسفانه چون رعایت این موضوع از طرف وزارت بهداری نشده است من تقاضا کرده‌ام که لایحه مسکوت گذاشته بشود و بعد در کمیسیون به این پیشنهادات زیادی که داده می‌شود رسیدگی بشود و طوری بیایند ترمیم رادر نظر بگیرند که از مراحل ترمیم حقوقی که تصویب شده و از مجلس گذشته به عناوین مختلف متجازو نکنند موضوع ندارد رتبه ۱۰ و ۱۱ که خارج از اشل است داخل کردن و مقایسه کردن حقوقی که در این مرحله می‌گیرند با حقوق عادی اگر ماده ۱۵ قانون استخدام را مطالعه می‌کردید این قسمت را توجه می‌فرمودید و این پیش‌آمدی که امروز باید اسمش را گذاشت در واقع مسابقه گذرانیدن حقوق از مجلس بدون این که مراعات حال یک عده زیادی از مستخدمین دولت بشود این لایحه را به مجلس تقدیم کرده‌اند بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه مسکوت گذاشته شود و برگردد به کمیسیون با این پیشنهادات و یک لایحه‌ای داده شود که هم برای پزشکان و پزشکیاران و داروسازان و هم برای سایر مستخدمین ادارات به عوض نفع ضرر نداشته باشد.

رئیس- آقای دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- اصطلاحی داریم که اثبات شیئی نفی ماعدی نمی‌کند صحیح است که یک نفر استاد حداکثر حقوقش ماهی نهصد تومان است صحیح است که قضات یک طبقه ممتازی هستند که کارهای فوق‌العاده می‌کنند لکن این مطالب دلیل بر این نیست که حقوق مستخدمین دولت کافی است ما اگر بیاییم به این نقیصه، این نقیصه را هم اضافه کنیم که حقوق پزشکان هم کم باشد ما اصلاحی نکرده‌ایم بلکه بر دردها یک دردی هم افزوده‌ایم (کیکاوسی- جیبتان را هم بیایید) عرض کنم بودجه یک مملکت این جوری تنظیم می‌شودکه بببینند مخارج چقدر است روی آن مخارج عوائد درست می‌کنند برخلاف مخارج عادی در بودجه عادی بنده و جناب‌عالی باید ببینیم که پول جیب‌مان چقدر است و روی آن خرج کنیم در بودجه کشور این طور نیست باید ببینیم احتیاجات چقدر است روی آن احتیاجات قطعی عوائد را تهیه کنند و بنده فکر می‌کنم که این حقوقی که برای آقایان پزشکان در نظر گرفته‌اند این حداقل ماینفع است و امیدوارم که این‌جا آقای دکتر جهانشاه صالح به ما قول بدهند که قسمت ترمیم حقوق پزشکیاران را هم تأمین کنند که این قسمت شامل دیگران هم بشود بنده هم با نهایت ارادتی که به تیمسار دارم استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرید برای این که رفتن به کمیسیون یعنی دوره ۱۹ و شاید هم دوره ۲۰ و این قدم اصلاحی که آقا می‌خواهند برداشته بشود قطعاً نخواهد شد و در بوته اجمال خواهد ماند و همان طوری که همکار محترم‌مان آقای ارسلان خلعتبری فرمودند بهتر است که از بعضی از پیشنهادها هم صرف‌نظر بشود که در این افول مجلس این قدم خیر برداشته بشود از این جهت است که بنده با این پیشنهاد مخافم و تقاضا دارم که تیمسار هم این پیشنهاد را پس بگیرند.

رئیس- رأی بگیریم؟ (کیکاوسی- در صورتی که تجاوز نکنند از آن‌هایی که تصویب شده موافقم و الا رأی بگیرید) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به صورت زیر اصلاح شود:

تبصره: مابه التفاوت مزایای فوق پس از تأمین اعتبار در بودجه کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

درخشش.

رئیس- آقای درخشش.

درخشش- یک وزیر دولت باید به مملکت از چشم تمام مملکت نگاه بکند نه فقط وزارتخانه خودش را، مجلس شورای ملی می‌خواهد تصویب کند که به رتبه یک پزشکی ۸۰۰ تومان بدهد و در صورتی که یک استاد در رتبه یک استادی ۴۷۵ تومان پس از ترمیم می‌گیرد که دو سال است قانونش گذشته است دیناری بهشان نداده‌اند و با وضع خیلی بدی زندگی می‌کنند تحصیلات‌شان هم همه دکتر هستند و فرقی ندارند همین طور یک لیسانسیه وقتی که وارد خدمت وزارتخانه‌ای می‌شود ۱۱۵ تومان می‌گیرد توجه بفرمایید یک پزشک ۸۰۰ تومان و یک لیسانسیه ۱۱۵ تومان می‌گیرد و این اختلاف وجود دارد آیا شما می‌توانید یک نفر لیسانسیه را ماهی ۱۱۵ تومان بهش حقوق بدهید و در پشت میز بنشانید و بعد بگویید با فساد مبارزه می‌کنیم و او هم دزدی نکند و آن وقت به یک دکتر طب هشتصد تومان بدهید وضع زندگی خیلی بد است ولی بایستی ملوک‌الطوایفی را از بین برد و فکر اساسی برای حداقل زندگی تمام کارمندان دولت کرد و فکر حداقل زندگی برای تمام مردم ایران کرد از این جهت بنده عرض کردم قسمت دوم این لایحه خطرناک‌ترین لوایحی است که به مجلس داده شده است برای این که از بودجه عمران می‌خواهد استفاده کند مگر آقایان نمایندگان محترم و شما این‌جا ننشستید و تصمیم نگرفتید و تصویب نکردید که بودجه عمران صرف عمران مملکت بشود؟ صرف حقوق نشود؟ آقای دکتر صالح اگر احیاناً این پرده تبلیغات را از روی کارها بردارید و برودی در همین بیمارستان‌های تهران مراجعه کنید خواهید دید که این مریضا با چه وضعی دارند زندگی می‌کنند خواهید دید که باند و جوش‌شیرین هم ندارند چرا پول دوای مردم پول دوای ۲۷ میلیون را می‌خواهید بدهید به عده‌ای این خدمت به مملکت نیست فکر مملکت باشید و ملوک‌الطوایفی را از بین ببرید.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- جناب آقای درخشش با صدای رسا و با بیان خیلی قوی به طور عصبانیت صحبت فرمودند بنده عصبانی نیستم و با خونسردی جواب ایشان را عرض می‌کنم روزی که پشت این تریبون یقه‌درانی برای استادان و وزارت فرهنگ می‌کردند به بنده یک یادداشت دادند که خواهش می‌کنم به ما کمک کنید که حقوق استادان و لیسانسیه‌ها و آموزگاران بگذرد (درخشش- نه از بودجه عمران) حالا که خر خودشان از پل گذشته است نطق انتخاباتی فرمودند و یک طبقه فاصله کشور را که از نقطه نظر تحصیلات قابل مقایسه با آن دسته‌ای که گفتند نیست آمده‌اند و ۶ سال ابتدایی و ۶ سال متوسط و ۶ سال طب و چهارسال تخصص ۲ سال نظام وظیفه انجام داده‌اند ایشان به این طبقه فاصله حمله می‌کنند از ایشان خیلی گله‌مندم کاش می‌دانستم و آن وقتی که شما لایحه فرهنگ را آوردید عرایضی می‌کردم افسوس که گذشت اما راجع به بودجه عمران ایشان اشتباه می‌فرمایند آقایان نمایندگان محترم در بودجه عمران ۶۰۹ ملیون تومان برای هفت سال معین کرده‌اند که در اقصی نقاط کشور از تمام دهستان‌ها شروع کنند و در مراکز شهرستان‌ها و استان‌ها مریض‌خانه‌ها و آسایشگاه‌ها و بیمارستان بسازند آقای درخشش آیا شما مایلید که در این بیمارستان‌ها چند طبابت کند آیا شما مایلید هفتصد میلیون تومان مملکت صرف ساختمان مریض‌خانه بدون طبیب و بدون بهداشت و بدون پزشکیار و ماما بشود اگر شما این را اسمش را می‌گذارید عمران بنده چه عرض کنم؟

بهبهانی- ولی آقای دکتر همه دکترها مساوی هستند و از لحاظ تحصیلات فرقی ندارند.

وزیر بهداری- نکته دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که اصولاً با حسن ظنی که به وزارت بهداری نشان دادید وقتی در پیشنهاد سکوت لایحه رأی موافق داده نشد بنده خواستم از این حسن ظن تشکر کنم و یک نکته‌ای عرض کنم و آن این است که اساسا منظور غائی از این لایحه جلب پزشک به وزارت بهداری است و گسیل دادن این‌ها به شهرستان و ولایات و به دهستان‌ها بنابراین یک قانونی آورده‌ایم که منظور غائی نمایندگان محترم در آن مستتر است آن (هو) که در این قانون مستتر است این است که اطبائی که می‌آیند به وزارت بهداری ما حقوق بهشان می‌دهیم و می‌فرستیم به ولایات شما هر وزارتخانه‌ای که طبیب زیادی دارید بفرستید آن‌جا بنده شامل این قانونش می‌کنم و می‌فرستمش به ولایات بنابراین با نظر وزارت بهداری و با نظر عمران به این لایحه نگاه کنید (صحیح است)

رئیس- آقای ارباب.

مهدی ارباب- متأسفانه سؤال و جواب یک خرده جنبه عصبانیت داشت این موضوع یکی از موضوعاتی است که در دوره ۱۸ مهم‌تر از این به مجلس نیامده است کی تشخیص می‌دهد یکی از کسانی که تشخیص بدهد این حقیر فقیر است من می‌دانم که در اقصی نقاط این کشور در بندرعباس، قشم، جاسک و میناب یک طبیب حاضر نیست برود به آن‌جا با این اشل فعلی و با این حقوق هم حاضر نخواهد شد باز هم برود یک مریض بدبختی را برای این که طبیب نبود از آن‌جا حرکت دادند دچار سیل شد و به حال بدبختی افتاده است اگر یک طبیب حضور می‌داشت یک عضو مفید اقتصادی این طور به نظر نمی‌افتاد بودجه عمران که صحبت می‌شود در این بودجه عمران هزاران هزینه مستتر است آنچه که مربوط به سلامت مردم است او را توجه کنید و همه آقایان که نمایندگان ولایات هستند همین گرفتاری را دارند که پزشک ندارند جراح و ماما ندارند در حوزه‌های‌شان همه در زحمت هستند و این لایحه یکی از مفیدترین کارهاست و بنده از جناب آقای دکتر صالح تشکر می‌کنم از این لایحه‌ای که داده‌اند واستدعا می‌کنم که رفقا هم از دادن پیشنهادات مکرر یک خرده خودداری کنند که این لایحه بگذرد.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای درخشش موافق‌اند قیام کنند (کسی قیام نکرد) تصویب نشد.

درخشش- افتخار می‌کنم که خودم تنها هستم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- از این تاریخ کلیه مشمولین قانون پزشکی یعنی کادر پزشکی ایران باید چهار سال خارج از مرکز در شهرستان‌ها خدمت نمایند و فقط کسانی از اشل جدید حقوق فعلی استفاده می‌نمایند که چهار سال تمام در شهرستان‌ها خدمت کرده باشند یا این که کسری مدت خدمت خود را تا چهار سال در شهرستان‌ها جربان نمایند. عمیدی نوری.

رئیس- آقای عمیدی نوری.

عمیدی نوری- قدمی را که مجلس شورای ملی برای تأمین بهداشت مملکت با افزایش حقوق پزشکان برداشت تصور می‌کنم که اگر نمایندگان محترم به این پیشنهاد توجه بفرمایند (جناب آقای داراب به این پیشنهاد توجه بفرمایید) این قدم تکمیل می‌شود برای تأمین بهداشت مملکت که قسمت اعظمش مربوط به شهرستان‌هاست (صحیح است) بنده پیشنهاد کرده‌ام حالا که ما آمده‌ایم و این قدم را برداشته‌ایم که حقوق پزشکان محترم از حداکثر ۸۰۰ تومان به دوهزار و چهارصد تومان برسد و بسیار قدم مفیدی است لااقل ما مدت خدمت پزشکان را در شهرستان‌ها دو برابر بکنیم و حال این که به تناسب افزایش حقوق باید سه برابر بکنیم برای این که هشتصد تومان وقتی به ۲۴۰۰ تومان رسید باید دو سال خدمت آقایان پزشکان در خارج ۶ سال بشود معهذا بنده تنزل دادم پیشنهادم را و روی مطالعه و نظر اغلب آقایان و پیشنهاد دادم که از امروز به بعد کلیه اعضای کادر پزشکی بایستی چهار سال در شهرستان‌ها خدمت بکنند باقی می‌ماند آقایانی که فعلاً شاغل‌اند، این آقایانی که فعلاً شاغل‌اند عده زیادی‌شان در شهرستان‌ها بیش از چهارسال خدمت کرده‌اند، بنابراین استفاده می‌کنند و بعضی‌ها هستند که دو سال خدمت کرده‌اند و حالا که ما به این‌ها ۲ برابر یا سه برابر حقوق می‌دهیم حق داریم که خواهش کنیم که قبول بفرمایند این آقایان که دو سال دیگر بروند در خارج از مرکز خدمت کنند بنابراین از نظر این که این قانون جنبه عمرانی داشته باشد این پیشنهاد بنده ناظر به این است که از امروز چهار سال در شهرستان‌ها خدمت کنند (عده‌ای از نمایندگان- بسیار خوب است) و آن‌هایی که در گذشته دوسال یا کمتر رفته‌اند کسری‌شان را بروند در شهرستان‌ها خدمت کنند (صحیح است) ضمناً خدمت در شهرستان‌ها این نباشد که در کرج اسم بنویسد و در تهران باشد بنده الان طبیبی را سراع دارم در حوزهٔ خودم اسمش هست ولی در تهران است و حقوق از

شغل می‌گیرد این سیستم باید در وزارت بهداری از بین برود باید اطباء در شهرستان‌ها کار بکنند این است که بنده تمنا می‌کنم که پیشنهاد بنده را آقایان تصویب بفرمایید. که نظر خود آقایان است (صحیح است)

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- بنده برای این که آقایان نمایندگان محترم حس بکنند که وزارت بهداری به هیچ‌وجه با پیشنهاداتی که منظورش رسیدگی به شهرستان‌هاست مخالفتی ندارد و بنده روحیه مجلس را این طور می‌بینم که با این پیشنهاد موافق‌اند (صحیح است) بنابراین وزارت بهداری هم بایستی مطابق میل و اوامر آقایان رفتار کند بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم همکاران خودم را وارد می‌کنم و ازشان خواهش می‌کنم که مطابق این پیشنهاد رفتار بکنند به یک شرط باین شرط که سایر پیشنهادات را آقایان پس بگیرند.

رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید (بلی) بفرمایید.

حشمتی- ایشان می‌خواهند پس فردا از تهران وکیل شوند با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند.

دکتر شاهکار- آقای حشمتی موقعی که شما صحبت می‌کردید بنده گوش می‌دادم. از ۱۳۲ نفر نمایندگان محترم (چند نفر: ۱۲۶ نفر) ۱۲۶ نفر خیلی معذرت می‌خواهم از ۱۲۶ نفر ۱۲ نماینده مال تهران است یک مطالبی که اغلب در مجلس شورای ملی اشتباه می‌شود این است که وکیل کاشان و آبادان و تهران خیال می‌کنند یکی مال تهران است یکی مال آبادان است یکی مال کاشان است قانون اساسی ما صراحت دارد که نماینده مجلس نمایندگی دارد از قاطبه ملت ایران فرق نمی‌کند حوزه تهران و حوزه جناب آقای شمس قنات‌آبادی اما پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری دو سه تا عیب دارد یکی محروم کردن یک شهر یک میلیون وچهارصد هزار نفری از اطباء (همهمه نمایندگان) بنده مخالفم ولی چون می‌بینم که اکثریت موافق‌اند بنده عرضی نمی‌کنم و مخالفتم را پس می‌گیرم.

رئیس- باید رأی گرفته شود آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم کرج و ورامین و حضرت عبدالعظیم مشمول شهرستان‌هایی که چهارصال دکتر باید در آن‌جا خدمت کرده باشند نبوده جزو تهران محسوب می‌شوند.

مهدوی.

رئیس- آقای مهدوی‏

مهدوی- ما با حسن نیت می‌آییم این‌جا می‌نشینیم و قانون می‌گذرانیم ولی متأسفانه بعضی از کارها به نفع اشخاص جریان پیدا می‌کند، آنچه بنده اطلاع دارم یک سوابقی هست که باید اطبا در شهرستان‌ها خدمت کنند و وزارت بهداری هم مکلف بوده که دکترها را بفرستد متأسفانه آنچه که من اطلاع دارم فقط ۴۵ نفر دکتر در کرج که به نام شهرستان رفته‌اند که مشمول مقررات شوند همین طور حضرت عبدالعظیم و در این‌جا همین طور بنده فراموش کرده بودم شمیرانات این هیچ گونه اشکالی برای وزارت بهداری ایجاد نمی‌کند برعکس این به نفع وزارت بهداری است و دیگر اشخاص نمی‌توانند تقاضا بکنند که بروند در ورامین که آخر چهار سال هم بگویند ما در شهرستان‌ها خدمت کرده‌ایم هیچ فایده ندارد که دکتر این طور برود چون مسکن آن‌ها تهران است و وقتی که این طور شد نمی‌تواند وظیفه‌اش را انجام بدهد خواهش می‌کنم این پیشنهاد را قبول بفرمایید.

رئیس- آقای دکتر سیدامامی.

دکتر سیدامامی- بنده موافقم.

رئیس- آقای شوشتری مخالفید؟ (شوشتری- بنده مخالفم) بفرمایید.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم.

غرض جناب آقای سعید مهدوی راجع به این پیشنهاد به نظر من با این پیشنهاد تأمین نمی‌شود این پیشنهاد ناقص است آقای دکتر می‌فرمایند شمیران جزء شهر است حوزه شهر حوزه شهر تهران را از نظر اصول باید شهرداری آن‌جا تعیین کند که شهرداری حومه تهران و شمیران را تعیین کرده‌اند که مخصوص تهران است آن‌جاهای دیگر که وکیل مخصوص دارد شهرستان مخصوص است شهر ری یک وضعیتی دارد این یک وضعیتی دارد کرج یک وضعیتی دارد ولی به نظر من اگر آقا پیشنهاد خودتان را این طور اصلاح بفرمایید که از حوزه شهر تا ۱۵ کیلومتر ۳۰ کیلومتر چهل کیلومتر (ارباب- آن وقت قزوین هم جزوش می‌شود) که سوءاستفاده نشود این‌جا سوهانک هم هست اگر این‌جور معین بشود آن منظور شما تأمین می‌شود حالا اسم ری برداشته می‌شود اسم سوهانک می‌آید اسم فرحزاد می‌آید اسم ونک می‌آید پس تعیین بفرمایید به ۱۵ کیلو یا بیست کیلومتر کرج را هم جزوش کنید ورامین را هم که چهل و چند کیلومتر است آن را هم اسم ببرید و بگویید تا بیست کیلومتر والا نقض غرض است و منظور نمایندگان محترم تأمین نمی‌شود این اصلاح را بفرمایید بنده موافقم.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود که رأی گرفته شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌نمایم کرج و ورامین و حضرت عبدالعظیم مشمول شهرستان‌هایی که چهارصال دکتر باید در آن‌جا خدمت کرده باشند نبوده جزو تهران محسوب می‌شوند.

مهدوی.

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات دیگری هست که قرائت می‌شود هر کدام وارد نباشد رأی گرفته نمی‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- پزشکیاران یا مأمورینی که طبق مقررات مأمور شهرستان‌ها می‌شوند چنانچه از عزیمت به محل مأموریت خودداری نمایند حق استفاده از اشل جدید را نخواهند داشت و حقوق انتظار خدمت را باید به مأخذ سابق دریافت نمایند.

دکتر مشیرفاطمی.

دکتر مشیرفاطمی- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- خود آقای وزیر می‌توانند به هر کس استنکاف کرد حقوق ندهند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم مجلس شورای ملی‏

اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه گردد:

تبصره- وزارت بهداری موظف است در یک ماه پس از ابلاغ قانون صورت تشکیلات وزارتخانه را مورد تجدید نظر قرار داده و حداکثر ممکن از تشکیلات مرکزی کاسته به طوری که بتواند تعدادی از اطبا وابسته به تشکیلات مرکزی را به شهرستان‌ها اعزام دارد.

دکترجزایری‏

وزیر بهداری- این را ما خومان هم قبول داریم دیگر رأی نمی‌خواهد بگیرید.

رئیس- آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری- بنده خیال می‌کنم تصویب این لایحه خدمتی است به طبقه فاضله این مملکت که اطبا باشند خود آقایان اطبا هم به بنده فرمودند که مخصوصاً تشکر کرده باشم از مجلس شورای ملی و هیئت دولت و جناب آقای وزیر بهداری و وزیر دارایی و جناب آقای رئیس مجلس و همه آقایان، بنابراین مسلم است که مجلس با تصویب این لایحه خدمتی به یک دسته و طبقه از افراد فاضل مملکت می‌کند اما یک توقع و انتظاری هم که قطعاً مجلس شورای ملی و ملت ایران و اشخاصی که این کمک را می‌کنند دارند این است که مثل گذشته توجه فقط به تهران نباشدو حقیقتاً احتیاجات شهرستان‌ها هم تأمین شود. غرض بنده از این پیشنهاد تذکری به آقای وزیر بهداری بود و تذکری هم به رفقا و آقایان اطبای محترم که سعی بفرمایند وضع بهداری شهرستان‌ها به صورت سابق باقی نماند و غرض من تذکری به جناب آقای وزیر بهداری بود و چون خودشان فرمودند که این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- آقایان دکترهای پزشک، دندانساز، داروساز که در وزارتخانه‌ها و ادارت دولتی عضویت دارند چنان که به وزارت بهداری منتقل شوند با تبدیل رتبه اداری به پزشکی از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد.

امید سالار.

رئیس- آقای امید سالار.

امید سالار- جناب آقای وزیر بهداری در بیانی که الان فرمودند گفتند که من موافقم که دکترها بیایند و تعداد دکترها در وزارت بهداری زیاد بشود. بنده تصور می‌کنم که به این ترتیب منظور وزارت بهداری تأمین نخواهد شد. بنده گمان می‌کنم که تراکم و زیاد بودن اعضائی که الان مستخدم دولت هستند در همه وزارتخانه‌ها مورد تأیید دولت و تصدیق مجلس بوده و مکرر صحبت شده است و تنها وزارتخانه‌ای که الان برای عملی کردن برنامه‌های وسیع خود احتیاج به کارمند دارند وزارت فرهنگ و وزارت بهداری است و قصد از تقدیم این قانون همین بوده است که اطبا تشویق بشوند و در وزارت بهداری تعداد زیادی کارمند که مورد استفاده ما هستند جمع بشوند. عده‌ای از دکترها بودند که قبل از گذشتن این قانون مزایای سایر وزارتخانه‌ها را قبول کرده‌اند و استخدام شده‌اند و اگر چنانچه حالا این‌ها تبدیل بشوند و تشریف بیاورند به وزارت بهداری، وزارت بهداری می‌تواند برای شهرستان‌ها از وجود آن‌ها استفاده بکند (وزیر بهداری- سواد ندارند) از این جهت بنده این تبصره را پیشنهاد کردم و این که آقای وزیر بهداری فرمودند که این‌ها سواد ندارند بنده نتوانستم بفهمم آن‌هایی که دکتر هستند، پزشک هستند، داروساز هستند و دیپلم دکترا در دست دارند چه در وزارت بهداری باشند و چه در سایر وزارتخانه‌ها باشند چه تفاوتی دارند من نمی‌دانم چه اشکالی دارد اگر این‌ها منتقل بشوند؟ احتیاجات وزارت بهداری که زیاد است آن‌ها هم کارمند وزارت بهداری می‌شوند و چنانچه آقایان نمایندگان مراجعه کردند برای شهرستان‌ها دیگر نمی‌فرمایند طبیب نیست و حق هم دارید و آن وقت تعداد زیادی طبیب خواهید داشت. البته این هم ناگفته نماند بنده که عرض کردم در سایر وزارتخانه‌ها کارمند زیاد هست نظر بنده این نیست که سایر کارمندها مورد توجه واقع نشوند به نظر بنده دولت باید یک فکر اساسی برای کارمندان بکند و همین امروز هم لیسانسیه‌ها یک عریضه‌ای داده‌اند که من خدمت جناب آقای رئیس تقدیم می‌کنم.

رئیس- به عقیده من این پیشنهاد مستلزم خرج اضافی می‌شود و وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند چون وقتی که رتبه تبدیل شد باید حقوق بیشتری داده شود نظیر این پیشنهاد باز هم رسیده که تبدیل بشود و این پیشنهاد خرج است و نمی‌شود به آن رأی گرفت پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به قسمت اخیر تبصره این جمله اضافه شود.

و نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور در این قانون از محل ده درصد مقرر در ماده ۸۰ قانون استقلال شهرداری‌ها تأمین می‌شود.

مشایخی.

رئیس- بفرمایید توضیح بدهید چند دفعه دیگر هم آقای وزیر بهداری توضیح دادند این مربوط به آن اشخاصی است که می‌آیند به وزارت بهداری و خدمت می‌کنند اگر شهرداری مربوط به وزارت بهداری است شامل می‌شود و اگر نیست مربوط به این لایحه نمی‌شود این لایحه برای دکترهایی است که می‌روند در خارج از تهران خدمت کنند قصد این است نه این که هر کس را بیاورند از هر جا حقوق بهشان بدهند.

مشایخی- بنده توجه آقایان نمایندگان و مخصوصاً آقای رئیس را به این مطلب جلب می‌کنم مؤسسات دولتی از بودجه کشور حقوق دریافت می‌کنند و بودجه‌اش به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود فقط و فقط شهرداری‌ها از پرداخت بودجه کشور استفاده نمی‌کنند و درآمدهای مخصوصی دارند که مطابق قانون استقلال شهرداری‌ها ده درصد از درآمد هر شهرداری صرف بهداری خواهد شد. نظر به این که بودجه آن‌ها به مجلس شورای ملی نمی‌آید و در مجلس شورای ملی تصویب نمی‌شود بنده توجه جناب‌عالی را جلب می‌کنم که با شهرداری‌ها صحبت بفرمایید که از محل این ده درصد که سهم بهداری است مابه التفاوت به آن‌ها بدهند و حالا که آقای وزیر دارایی قول می‌دهند بودجه تأمین شده است پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- کلیه پزشکانی که از رتبه پزشکی استفاده می‌کردند و با درخواست شخصی قبل از موعد مقرره قانونی بازنشسته شده‌اند و هنوز به سن بازنشستگی نرسیده‌اند می‌توانند تقاضای ادامه خدمت نموده در صورت موافقت وزارت بهداری مجدداً مشغول کار شوند به شرط این که چهارسال خارج از مرکز خدمت نمایند.

دکتر سعید حکمت.

رئیس- آقای دکتر حکمت.

دکتر حکمت- عرض کنم یک عده از پزشکانی هستند که به سن بازنشستگی نرسیده‌اند و در سابق برای این که حقوق‌شان کم بوده است تقاضای بازنشستگی کرده‌اند و بازنشسته شده‌اند ولی الان که حقوق‌شان زیاد می‌شود و زندگی‌شان تأمین می‌شود وزارت بهداری هم در خارج از مرکز احتیاج به طبیب دارد و آن‌ها هم مجوز قانونی برای بازنشستگی نداشته‌اند و فقط به علت کمبود حقوق‌شان بازنشستگی تقاضا کرده‌اند وزارت بهداری می‌تواند آن‌ها را به خدمت دعوت کند و بفرستد به ولایات (صارمی- به شرط این که چهار سال در ولایات کار کنند) بسیار خوب، پیشنهاد را درست می‌کنم: کلیه پزشکانی که از رتبه پزشکی استفاده می‌کرده‌اند و بنا به درخواست شخصی قبل از موعد مقرر قانونی بازنشسته شده‌اند و هنوز به سن بازنشستگی نرسیده‌اند می‌توانند تقاضای ادامه خدمت نموده و با موافقت وزارت بهداری مجدداً به خدمت مشغول شوند به شرط این که چهار سال در خارج از مرکز کار کنند.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- عرض کنم این مطلب از نقطه نظر این که اولاً ما یک روزی به طبیب احتیاج داشتیم و التماس می‌کردیم بیایند به شهرستان‌ها کار کنند این‌ها نیامدند تقاضای انتظار خدمت کردند و رفتند جاهای دیگر حقوق‌هایی گرفتند و در مرکز شهرستان‌ها ماندند حالا که می‌بینند حقوق‌ها دارد اضافه می‌شود می‌آیند و می‌گویند که آقا بیایید از همکاران خودم معذرت می‌خواهم که این عرض را می‌کنم که شما بیایید و به ما اجازه بدهید برگردیم به وزارت بهداری عده‌ای از این اشخاص که بازنشسته شده‌اند یا علیل بودند یا مریض بودند یا به درد نمی‌خوردند حالا می‌خواهند بیایند عضو وزارت بهداری بشوند و پس از دو سال دیگر برمی‌گردند و می‌گویند حالا که ما از این حقوق استفاده کردیم لطف شما زیاد، ما را بازنشسته کنید. در حالی که منظور ما از این قانون این است که طبیب‌های جدی و شریفی که می‌خواهند خدمت به شهرستان‌ها بکنند بتوانند کار کنند ما که نمی‌خواهیم یک عده بازنشسته را حقوق بدهیم بازنشسته شده‌اند زحمت کشیده‌اند قدم‌شان روی چشم ما حالا هم در منزل‌شان تشریف داشته باشند. بنده مخالفم.

رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

دکتر حکمت- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پزشکانی که به سن قانونی بازنشستگی نرسیده و در زمان دولت آقای دکتر مصدق بازنشسته شده‌اند می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه درخواست مراجعت به خدمت بنمایند وزارت بهداری مکلف است آنان را با همان وضع سابق به خدمت دعوت نمایند.

دکتر شاهکار.

رئیس- یک کاری کنید که زودتر این سه چهار پیشنهاد تمام شود. آقای دکتر شاهکار توضیحی دارید؟

دکتر شاهکار- بلی قربان چندی پیش در مجلس آقایان یک قانونی تصویب فرمودی که کارمندانی که در زمان دولت آقای دکتر مصدق بازنشسته شده بودند در ظرف یک ماه می‌توانند تقاضا کنند و دولت آن‌ها را برگرداند این قانون شامل پزشکان نشد. من صبح از جناب آقای دکتر صالح پرسیدم فرمودند که ما چنین اشخاصی نداریم، اگر ندارید بنده عرضی ندارم. اگر چنین پزشکانی دارید تقاضا می‌کنم آقای دکتر هم موافقت بفرمایند که این آقایان را مثل سایرین که اجازه دادیم استفاده بکنند این آقایان هم استفاده بکنند. در ضمن بیشتر این اشخاص کسانی هستند که تجربیات زیادی دارند و ممکن است سن‌شان هم به بازنشستگی نرسیده باشد خوب است این‌ها هم از حق خودشان استفاده کنند.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- بنده از آقای دکتر شاهکار خواهش می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند چون اصلاً موضوعش دکتر مصدق و کارش مربوط به اطباء نبوده طبیب خدمت می‌کند زمان هر کس می‌خواهد باشد اگر رفته خودش استعفا داده است، ولی بنده رسیدگی می‌کنم در صورتی که چنین موردی باشد بنده قول می‌دهم که نظر آقا تأمین بشود خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر شاهکار- چشم اگر تأمین می‌شود پس می‌گیرم.

رئیس- پییشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

تبصره: اشخاصی که دارای پایه‌های پزشکی می‌باشند و در مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت غیر از شغل پزشکی عهده‌دار مشاغل دیگری می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

سرلشکر کیکاوسی.

رئیس- آقای سرلشکر کیکاوسی.

سرلشکر کیکاوسی- اگر آقایان توجه بفرمایند تمام این لایحه برای این است که جلب توجه دکترها را بکند به وزارت بهداری برای این که بفرستیم‌شان به شهرستان‌ها بنده اطلاع دارم تعداد زیادی اشخاص هستند که به شغل دکتری نائل هستند ولی در بنگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر مشاغل دیگری دارند ممکن است به استناد این قانون حقوق‌شان اضافه بشود. ممکن است فردا همین آقایان از همان محل‌ها استفاده بکنند، ولی همین حقوق را بگیرند (وزیر بهداری- تقصیر من چیست؟) من تصدیق دارم که مربوط به شما نیست ولی بیایید قانونیش بکنید تا نتوانند این کار را بکنند.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- مثل این که آقایان تقاضای بنده را قبول نفرمودند آن چهار سال را قبول کردیم که آقایان دیگر پیشنهاد ندهند الان نزدیک ساعت ۱۱ است ما را مرخص بفرمایید، و این پیشنهادات تمام شود که عمر مجلس در روز بیشتر نمانده است جناب آقای کیکاوسی مطلبی می‌فرمایید ادارات دیگر اگر کسی رتبه اداری دارد استفاده از این کار می‌کند گذشته از این که یک دکتر یا طبیبی اگر در وزارتخانه‌ای باشد غیر از وزارتخانه ما کاری نمی‌کند کار طبی می‌کند که در وزارت بهداری ممکن است طبیبی وجود داشته باشد که مجبور باشیم کار اداری به او رجوع کنیم، مثلاً فرض بفرمایید طبیب باید برود بازرس کار طبیب باشد ولی در وزارتخانه‌های دیگر اصلاً همچو چیزی نیست این‌ها را هم ما گفته‌ایم می‌توانند پیش‌بینی کنند، تازه برای اطبایش در وزارتخانه‌های دیگر اشکال دارد، آن وقت می‌آیند اشخاص اداری را هم شاملش می‌کنند؟ حضرت‌عالی هم هیچ رحمی نداشته باشید بنده به جناب‌عالی قول می‌دهم که این اشکال پیش نخواهد آمد و تقاضا می‌کنم که پس بگیرید.

کیکاوسی- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس.

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به قانون اصلاح حقوق پزشکان اضافه شود:

پزشکان و داروسازان و دندانپزشکان بازنشسته که سن آن‌ها زائد بر ۶۵ سال نباشد و به تشخیص وزارت بهداری صالح برای ادامه وظیفه باشند مشروط بر این که حداقل ۳ سال در مؤسسات تابعه وزارت بهداری در شهرستان‌ها کار نمایند به خدمت دعوت و از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌نمایند.

صارمی‏

رئیس- آقای صارمی.

صارمی- مثل این است که اصولاً مجلس مساعد برای قبول پیشنهادات نیست و جناب آقای دکتر جهانشاه صلاح هم موافق‌اند که این قانون زودتر تصویب بشود و آقایان هم حاضر نیستند که توضیحات را گوش کنند بنابراین بنده عرضی نمی‌کنم و پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۲ از لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان به شرح زیر

تصحیح گردد.

تبصره ۲- بعد از کلمه وزارتخانه‌ها کلمه و مجلسین اضافه شده و تبصره به این ترتیب اصلاح شود:

وزارتخانه‌ها ومجلسین و مؤسسات دولتی و شهرداری‏

مرآت اسفندیاری.

رئیس- این مربوط به وزارت بهداری است و باید مؤسسات و وزارتخانه‌های دیگر را بردارید، آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- بنده عقیده دارم که بهداری مجلس از خیلی لحاظ ناقص است و برای تکمیل و تشویق کارمندانی که در بهداری مجلس کار می‌کنند در این موقعی که وزارت بهداری در نظر دارد که یک توجهی به حال پزشکان و اطبا و سایر کارمندان بهداری بشود هیچ مانعی ندارد که به این دو دستگاه کوچک که عبارت است از بهداری مجلس شورای ملی و سنا این توجه را بفرمایید و همان مزایایی را که برای سایر اطبا در نظر گرفته‌اید در مورد این‌ها هم شامل کنید حالا اگر مخالفید بفرمایید.

رئیس- این بیاناتی که جناب آقای وزیر کردند با همین تبصره‌ای که در لایحه است مخالف است این تبصره قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۲ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ژاندارمری وقتی می‌توانند از مزایای این قانون برای حائزین پایه‌های پزشکی خود استفاده نمایند که اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوط به خود پیش‌بینی نموه و با این که در بودجه‌های عادی خود اعتبار لازم را پیش‌بینی و پادار نمایند.

رئیس- توجه بفرمایید که اگر این تصویب بشود آن‌هایی که در ادارات خودشان این حقوق را می‌گیرند دیگر به وزارت بهداری نخواهند آمد اگر شما قصدتان این است که دکترها را ملزم کنید که از جاهای دیگر بیایند به وزارت بهداری و دستگاه شما بچرخد این تبصره ۲ مغایرت دارد زیرا کسی نخواهد آمد که آن‌جا هم همین حقوق را بگیرد. پیشنهاد آقای مرآت اسفندیاری هم وارد نیست.

شوشتری- بنده پیشنهاد حذف این تبصره را می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اضافه شود.

کسانی که ده سال خدمت متوالی در وزارت بهداری دارند و فعلاً نیز شاغل می‌باشند و دو سال در شهرستان‌ها خدمت نموده‌اند از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند.

مشایخی.

رئیس- آقای مشایخی.

مشایخی- جناب آقای وزیر بهداری مجلس اصولاً برای همکاری با دولت با پیشنهاداتی که مورد موافقت وزیر مربوطه هست زودتر موافقت می‌کند، بنابراین بنده هم می‌خواهم نسبت به این پیشنهاد بنده توجه بفرمایید که در اثر توجه و موافقت جناب‌عالی آقایان نمایندگان محترم هم به این پیشنهاد توجه کنند. شما تصویب کردید که شرط استفاده از مزایای این قانون چهارسال خدمت در شهرستان‌ها است بنده اولاً می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که حقوق سابقه را در این مملکت باید محترم شمرد قانونی قبلاً در مجلس تصویب شده که باید پزشک دو سال به شهرستان‌ها برود (دکتر پیرنیا- از این به بعد است) از این به بعد را قبول دارم کسانی رفته‌اند در ولایات خدمت کرده‌اند به مدت دو سال و برگشته‌اند آمده‌اند تهران خانه دارند، عائله دارند، زندگی دارند می‌خواهند کار بکنند شما با این قانون می‌گویید دو سال دیگر هم برود و از امروز که این قانون را تصویب کردید نمی‌توانید به آن عده از پزشکان تهران بر اساس این قانون حقوق بدهند مگر این که دوسال برود به شهرستان‌ها، بنده می‌خواهم تقاضا کنم که اثرات آن تبصره را عطف به ماسبق نکنید چون یک پزشک دو سال رفته است طبق آن قانون خدمت کرده است، و باید اثرات آن تبصره نسبت به آینده باشد، یعنی از امروز شما پزشکی را که در وزارت بهدرای استخدام می‌کنید، این پزشک باید چهار سال در ولایات خدمت کند نه آن ۱۹۰ نفر پزشکی که قبلاً در ولایات خدمت کرده‌اند یک بام و دو هوا که نمی‌شود شما این قانون را آورده‌اید برای تأمین زندگی پزشک و اگر بنا بشود پزشک مقیم تهران زندگی‌اش تأمین نشود نقض غرض است حالا بنده پیشنهاد کرده‌ام کسانی که ده سال سابقه خدمت متوالی در وزارت بهداری دارند و امروز هم پزشک وزارت بهداری هستند دو سال در ولایات خدمت کرده‌اند در این صورت از مزایای این قانون بهره‌مند شوند موضوع چهارسال شامل کسانی که ده‌سال سابقه خدمت متوالی دارند و دو سال هم در شهرستان‌ها مطابق قانون خدمت کرده‌اند نشود اگر این امر را موافقت نفرمایید از امروز اسکاندال، شلوغی، هرج ومرج و بی نظمی در وزارت بهداری خواهد شد.

صارمی- بشود آقا این چه حرفی است.

مصطفی ذوالفقاری- بنده با نهایت تأسف با کسی که رفیق من است و پنج روز دیگر با او همکار هستم مخالفت می‌کنم منظور از این لایحه این بود که ولایات و نقاط دور از مرکز از این مضیقه پزشک بیرون بیایند (صحیح است) و آن‌ها هم که حق حیات دارند در این مملکت استفاده کنند منتهی ارفاقی که با او می‌شود این است که دو سال خدمت گذشته را منظور بدارند و دو سال دیگر را برود خدمت کند و الا به عقیده بنده از امروز به بعد باید چهار سال بروند خدمت کنند اگر آن دو سال را هم خدمت کنند و استدعا می‌کنم که مسترد بفرمایید پیشنهاد خودتان را.

رئیس- یک تبصره‌ای پیشنهاد شد در چهار سال تصویب شد (مشایخی: منظور این است که عطف به ماسبق نکنند) حالا آقای وزیر بهداری چه نظری دارید بفرمایید.

وزیر بهداری- بنده نظر آقای مشایخی را از این نقطه نظر که می‌فرمایند قانون عطف به ماسبق نباید بشود متوجه نبودم ولی خوب اگر واقعاً کسی ده سال سابقه خدمت دارد و دوسال رفته است در ولایات این لطف را بفرمایید بنده هم متشکرم (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم که مدت خدمت نظام وظیفه پزشکان جزء چهار سال مقرر خارج از مرکز محسوب نشود. سالار بهزادی.

نمایندگان- پس بگیرید آقا، پس بگیرید.

رئیس- آقای سالار بهزادی.

سالار بهزادی- آقایان اجازه بفرمایید جناب آقای وزیر بهداری این لایحه‌ای که مجلس با این حسن نیت مطرح کرده و با حسن نظر تصویب می‌کند صرفاً برای این که ما بتوانیم اطبا را به ولایات بفرستیم، متأسفانه این‌جا قانون تصویب می‌کنیم که چهار سال باید طبیب در خارج باشد و دو سال نظام وظیفه اسمش همراهش است که باید خدمت کند دکترهایی که در نظام هستند دارای درجات جزء هستند و می‌روند در خارج و خدمت نظام وظیفه می‌کنند استدعا می‌کنم که آقای وزیر بهداری توضیح بفرمایند که این دو سال خدمت نظام وظیفه جزء این چهارسال نیست (نمایندگان- نیست، نیست)

اردلان- بنده موافقم.

رئیس- آقای اردلان بفرمایید.

اردلان- اولاًَ بنده هم می‌خواهم تمنای جناب آقای وزیر بهداری را تکرار بکنم و ازآقایان خواهش بکنم که پیشنهاد کمتر بدهند یک غرغری هم به آقایان دکترها دارم وآن این است که عوض این که این‌جا نشسته‌اند نگاه می‌کنند بروند مردم را معالجه کنند ولی دلیل مخالفت بنده این است که یک فردی دو سال رفته در ولایات زحمت کشیده منطق ندارد که قبول نکند در نظام وظیفه یا خارج از نظام وظیفه هر طریقی که خدمت خارج را انجام داده باید قبول بشود. بنابراین آقایان به این پیشنهاد رأی بدهید.

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نیست (شوشتری- بنده پیشنهاد داده بودم) پیشنهاد حذف در موقع رأی تکلیف آن معلوم می‌شود کلیات آخر مطرح است آقای خلعتبری.

خلعتبری- عرض کنم مجلس با نهایت علاقه این قانون را رسیدگی کرد و الان هم تصویب خواهد شد ولی آقای وزیر بهداری باید سعی بفرمایند که این قانون خوب اجرا شود باز هم می‌خواهم به شما تذکر بدهم که نقصی که قوانین ما دارد آن مرحله اجرای قانون است ما از جناب‌عالی انتظار داریم که طوری بکنید در اجرای این قانون راه فرار از خدمت و تقلب بسته شود و بنده دیگر عرضی ندارم.

وزیر بهداری- چشم.

رئیس- این‌جا دو پیشنهاد رسیده آقایان دقت کنید یکی آقای قنات‌آبادی کرده‌اند راجع به یک تبصره‌ای که این‌جا پیشنهاد شده بود و مجلس هم قبول کرد ایشان تقاضای تجزیه کرده‌اند، یکی هم آقای شوشتری حذف تبصره ۲ را پیشنهاد کرده‌اند که آن هم مربوط به تجزیه است این‌ها را باید علیحده رأی گرفت پیشنهاد آقای قنات‌آبادی راجع به این تبصره است‏

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود:

وزارت بهداری مکلف است که تأمین کادر پزشکی بخش‌ها را در شهرستان‌ها مقدم بدارد.

نادعلی کریمی.

نادعلی کریمی- این تصویب شده است‏

وزارت بهداری- این پیشنهاد تصویب شده است.

رئیس- درست است که تصویب شده است ولی در رأی تقاضای تجزیه کرده‌اند، چون پیشنهاد تجزیه این تبصره از آقای قنات‌آبادی رسیده است و حضور ندارند رأی علیحده گرفته می‌شود. آقای شوشتری هم پیشنهاد حذف تبصره دو را کرده‌اند تبصره ۲ قرائت می‌شود. (شوشتری- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم) این لایحه را ما دو شوری تلقی کردیم و پیشنهاداتی هم

که رسید رأی گرفتیم و باید بفرستیم به مجلس سنا برای رأی نهایی اگر در سنا تغییری ندهند که به دولت ابلاغ می‌کنند و اگر تغییر دادند ناچار می‌آید به مجلس شورای ملی بنابراین فعلاً رأی گرفته می‌شود به این اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان با پیشنهاداتی که مورد تصویب مجلس قرار گرفت آقایانی که با این ماده با کلیات و تبصره‌هایش موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- بنده نمی‌دانم به چه زبانی از این حسن‌ظن مجلس شورای ملی تشکر کنم اگر طبقه پزشکان آن طوری که آقایان مایل هستند اقدام نکنند روسیاه خواهم شد زیرا با این کمکی که آقایان به پزشکان فرمودند آن عذری که بنده داشتم که طبیب به ولایات نمی‌رود برای این که حقوق ندارد شما از دست بنده گرفتید، بنابراین از پشت این تریبون در ضمن تشکر از مجلس شورای ملی امیدوارم که طبقه پزشکان آن طور تشکر کنند که از فردا صبح همه داوطب ولایات شوند (احسنت)

۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری.

رئیس- گزارش رسیده از کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی.

کمیسیون بودجه در جلسه ۲۲ بهمن ماه ۳۴ لایحه شماره ۵۰۷۸۱ مورخ ۱ ر ۹ ر ۳۳۴ دولت راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را با حضور آقای معاون وزارت دارایی مطرح و مورد رسیدگی قرار داده و آن را تصویب نمود اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده ۱- از این تاریخ به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون آموزش و پرورش عمومی) و فوق‌العاده اولاد پرداختی به مورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.

تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوط با هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۲- وظیفه‌ای که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگی رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی دولت تأدیه می‌شود ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمی به طور کلی آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومی داده می‌شود.

تبصره ۱- حق گماشته و فوق‌العاده ثابتی که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولی آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی مصوب ۶ ر ۸ ر ۱۳۳۱ باید داده شود.

تبصره ۲- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمری کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونی افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان وافراد و سایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه داران و هم ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۳۱ خواهد بود.

ماده ۳- عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.

ماده ۴- وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی مسعودی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام در جلسه سوم اسفند ماه ۱۳۳۴ لایحه مربوط به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را با حضور نماینده دولت مطرح و عین گزارش کمیسیون کشور را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- نراقی‏

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی.

کمیسیون کشور لایحه مربوط به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را در جلسه سوم اسفند ماه ۱۳۳۴ با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و وزارت کشور مطرح و با اضافه نمودن (قانونی) به جمله سهم هر یک از ورثه در تبصره ماده یک گزارش کمیسیون بودجه را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- مهدوی‏

رئیس- در کلیات آقای حائری‌زاده بفرمایید.

حائری‌زاده- این لایحه به طور کلی آنچه در حافظه من مانده است و موجب شد که در مخالف اسم نوشتم این است که بگویم من با این تبعیض‌هایی که ایجاد عدم رضایت در مملکت می‌کند صد درصد مخالفم و تشیخص من این است که این دولت‌های ما با این لوایحی که به نام حقوق می‌آورند یک موارد خاصی را در نظر می‌گیرند برای خاله‌خان‌باجی‌های خودشان و یک لایحه برمی‌دارند می‌آورند در این قبیل مسائل باید به شکلی دولت نظر بدهد و مجلس مطالعه و موافقت کند که مصالح عمومی را در نظر بگیرند نه مصالح چند نفر را، من اولاً فرقی مابین لشکری و کشوری نمی‌دانم این‌ها برادر ما هستند آن‌ها هم برادر ما هستند، این‌ها یک وظایفی دارند، آن‌ها هم یک وظایفی دارند، اگر خطری برای یک سرباز پیش آمد باید جبران بشود و اگر برای یک کارمند پست و تلگراف هم پیش آمد باید جبران شود این جهت ندارد که ما بیاییم قانون خاصی برای اشخاص به خصوصی بگذاریم، به علاوه یک جمله‌ای که اولش دارد و تاکنون توجه نکرده بودم و آقایان تذکر دادند این است که نوشته است از این تاریخ به وراث کارمندانی که این حوادث برایش پیش آمد می‌کند این مزایا را در نظر گرفته‌اند در صورتی که آن بدبخت‌هایی که سابقاً کشته شده‌اند موقعی که اشل کم بوده است یعنی چه کم بود یعنی نرخ زندگی کم بود و حقوق کمتر بوده است حالا که نرخ زندگی بالا رفته است اشل را بالا برده‌اند اشخاصی که در زمانی که اشل پایین بوده است کشته شده‌اند و برای‌شان خطری پیش آمده یک حقوق مختصری به وراث آن‌ها طبق قانون سابق داده می‌شود در صورتی که ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم می‌رویم می‌گوییم که آن‌ها که مرده‌اند به درک، این‌هایی که امروز هستند و یک عده‌ای را که ما خودمان خاصه خرجی کرده‌ایم و من با این خاصه خرجی مخالفم و باید برای آن‌ها هم فکری کرد در قسمت آخر گزارش هم نوشته شده است که عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده است (صدرزاده- در این قانون تبعیضات باید برداشته شود) مورد تأیید است، معلوم می‌شود یک عده‌ای را یک خصایصی را برای‌شان قایل شداند پنج نفر تلف شده‌اند یک‌نفرش کس و کاری داشته است، البته در دولت رفقایی داشته است برای آن یک تصویب‌نامه‌ای گذرانده‌اند و مزایایی قایل شده‌اند حالا آمده‌اند به موجب ماده ۳ آن مزایایی را که برای دوست و رفیق‌شان قایل شده‌اند این را قانونی بکنند و موجبات قانونی شدنش را فراهم بکنند، ولی دیگران که نفله شده‌اند و از بین رفته‌اند اشخاص متنفذی دوست و رفیق و کس و کار آن‌ها نبودند آن‌ها با همان گرسنگی و بدبختی دست به گریبان باشند من با این تبعیض مخالفم صندوق تقاعد در همه جای دنیا حکم صندوق بیمه را دارد همه اشخاصی که بیمه می‌شوند فرق نمی‌گذارد آن‌هایی که بیمه شدند فقیرند و ضعیف‌اند، خویش‌شان صاحب ثروت است، خویش‌شان فقیر است، طرفدارشان وزیر است این‌ها رادر نظر نمی‌گیرد این‌ها را نباید هم رعایت کرد کسی که بیمه شده و طبق مقررات رفتار کرده باید طبق مقررات حقوقش را داد تقاعدی که قرار می‌گذارند برای کارمندهای کشوری یا لشکری، قضایی، غیرقضایی این‌ها حکم همان بیمه را دارد وقتی که برایش یک حادثه‌ای پیش آمد کرد، تلفاتی پیش آمد کرد، جبران بشود و این تبعیض یک قدمی است که اصولاً قابل قبول نیست هر روز در مملکت ما برای یک حوادثی یک چیزهایی مد می‌شود یک روز وزیر بهداری وضعش طوری است که به وکلاء و وزرا بیشتر می‌تواند فکر خودش را تحمیل بکند و همه هم تصویب می‌کنند لایحه‌ای می‌آورد این‌جا یک اضافاتی را برای طبقه‌ای قایل می‌شود این اضافات موجب عدم رضایت سایر طبقات می‌شود که طرفدار و حامی ندارند واین به ضرر مملکت است ما قوانین جوراجور برای هر طبقه‌ای که طرفدار مؤثر و نافذ داشته‌اند گذرانده‌ایم و یک مزایایی قایل شده‌ایم ولی این مزایا را قایل شدن تولید عدم رضایت در سایر طبقات می‌کند همین چند روز راجع به اطباء می‌بینیم یک لایحه‌ای جناب آقای وزیر بهداری آورده‌اند این‌جا که در اطرافش بحث و مذاکره شد که نبایستی سرایت پیدا بکند و سایرین از مزایا محروم باشند راست می‌گفت یک نفر از کارمندان که اگر زحمت است برای همه است چرا عده‌ای محروم بشویم او می‌گفت راست هم می‌گفت اگر او درس خوانده است منهم متحمل می‌شوم، اگر زندگانی گران شده است برای من‏ هم گران شده است چطور است برای پزشکان مزایا، قایل می‌شوید و برای من قایل نمی‌شوید وزارت جنگ به عنوان این که نظامی‌ها باید بهشان کمک کرد حرفش حسابی است ولی این دلیل نمی‌شود که به سایر کارمند کمک نکنید یک طبقه‌ای را مزیت بدهید به طبقه دیگر این کار صلاح نیست باید همه متحدالشکل باشند همه برادر ما هستند فرقی نمی‌کند این در وزارت جنگ یا در دادگستری یا در ادارات دیگر خدمت بکند این تبعیض که به موجب این قوانین پیش‌بینی می‌کنیم برای کارمندان ایجاد ناراضی می‌کند در مملکت و مملکت را به جای بدی می‌کشاند این اشخاصی که این فکر را می‌کنند و لایحه برای یک دسته می‌آورند و سایرین را محروم می‌کنند به اساس مملکت صدمه می‌زنند من نمی‌گویم خیانت بشود این‌ها قصدشان خیانت نیست ولی عمل‌شان خیانت می‌شود شما چند اولاد دارید وقتی برای یکی

مزایا قایل می‌شوید و برای دیگران قایل نمی‌شوید قطعاً از شما می‌رنجند، مگر شما در روزنامه‌ها نخوانده‌اید دو تا برادر که در یک کلاسی بودند آن که نمراتش عالی‌تر بوده است والدینش بیشتر به او احترام کرده‌اند برادر دیگر کینه پیدا کرده و برادرش را خفه کرده و انداخته است توی چاه طبقات را نباید با هم فرق بگذاریم، این حس را در مملکت تقویت نکنیم چه فرق می‌کند نظامی و غیرنظامی، صندوق عمومی مملکت است چه فرق می‌کند، من با این اصول موافق نیستم حالا این را مطالعه کنیم و در جریان مذاکرات بحث خواهیم کرد چون چند وقت پیش این لایحه را مطالعه کردم و دفعتاً امروز مطرح شد و فرصت این که بخوانم هنوز نکردم عجالتاً در کلیات به عرض خودم خاتمه می‌دهم ماده به ماده اجازه مخالفت دارم اگر هم در آن ورقه نوشته شده حالا تکمیل می‌کنم که بیایم در اطرافش بحث کنم این موضوع را باید ترک کرد فاصله طبقات را باید کم کنیم نه این که روز به روز بیاییم فاصله را زیادتر کنیم.

رئیس- آقای شوشتری موافقید؟ (گفته شد، نیستند) آقای انواری معاون وزارت دارائی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- مقدمتاً برای استحضار آقایان محترم عرض می‌کنم که این لایحه‌ای که تقدیم شده است سابقه قانونی هم دارد به موجب قانون فروردین سال ۱۳۲۴ که بنده حالا یک قسمتش را می‌خوانم این سابقه تصویب شده است: آخرین حقوق مستخدمین لشکری و کشوری که در راه انجام وظیفه وخدمت به دولت از فروردین ماه ۱۳۲۴ به بعد کشته شده و یا می‌شوند به وراث قانونی آن‌ها پرداخت می‌شود، قسمتی که دارد به شخص این که چه جور داده بشود این قانون سابقه داشته و در زمان دکتر مصدق یک لایحه قانونی گذشت این قانون را یک قدری تکمیلش کرد یعنی کمک و سایر مزایا به حقوق علاوه شود ودر موقع خودش این لایحه تقدیم مجلس شد برای رسیدگی در کمیسیون‌های مشترک ولی نرسیدند، در جزو ۲۴ لایحه دولت که می‌بایست گذاشته می‌شد با این که مهم بود و خیلی اشخاص مراجعه می‌کردند گذاشته نشد وراث اشخاص چون موضوع قابل توجه بود مراجعه می‌کردند این بود که دولت لایحه مستقل تهیه و تقدیم کرد جناب آقای حائری‌زاده فرموند که در این لایحه تبعیض شده اتفاقاً چیزی که در این لایحه نیست تبعیض است این برای کلیه کارمندانی است که در راه انجام وظیفه کشته شده یا می‌شوند تا سال ۲۴ که بوده است (صدرزاده- باید در ماده قید شود شده یا بشود) (حائری‌زاده- شده را اضافه کنید بنده عرضی ندارم) کشته شده از سال ۱۳۲۴ که بوده اجرا می‌شده منتهی حقوق تنها بوده در لایحه مصدق مزایا وحق اولاد و حق تأهل همه را علاوه کردند چون قانون نبوده و عمل می‌شده (شوشتری- آن‌ها هم باید شامل این قسمت بشوند) عمل هم کرده‌ایم غالب اشخاص، هرکسی که برایش اتفاق افتاده است رسیدگی شده و آخرین حقوق با مزایا بهشان داده شده است و این سابقه دارد و در قانون هم تصریح است و این چیزی نیست که اولاً تازه دولت این کار را کرده باشد و یا آن طوری که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند مابین کارمندان تبعیضی قایل شده باشیم که به یک دسته بدهیم یا به یک دسته ندهیم این که گفته شد قشونی یا افراد ژاندارمری آن‌ها قانون خاصی برای این منظور دارند آن‌ها از لایحه خودشان استفاده می‌کنند، این لایحه برای کارمندان کشوری است.

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- تذکر جناب آقای رئیس راتشکر می‌کنم ترک اولی کردم و من چون مجبور بودم، تلفن صدا کرده بودند والله بنده کمتر بیرون می‌روم، بنده در این لایحه جناب آقای وزیر دارایی موافق نوشتم و عقیده‌ام این است که این یک قدم اساسی است که دولت و وزارت دارایی برداشته است اعم از این که جناب‌عالی وزیر باشید یا هر مرد محترم دیگر وزیر باشد برای کارمندان مملکت که در راه انجام وظیفه جان‌شان را بر باد می‌دهند این قانون در مورد آن‌ها باید اجرا شود این قانون باید چند دوره قبل آماده باشد برای این که مردم باید تشویق بشوند همین طور که برای افسران قشونی، برای مأمورین انتظامی شهربانی، برای مأمورین ژاندارمری مجلس شورای ملی و دولت این فکر را کرد برای عموم کارمندان دولت این فکر اساسی باید بشود الان قبل از این طرح راجع به پزشکان وقتی در مجلس صحبت کردیم اغلب آقایان متذکر این معنی بودند که این اضافات را باید بدهیم به کارمندان که آن‌ها استفاده کنند حالا جناب آقای صدرزاده یک اشاره‌ای کرده‌اند و آن این است که این قانونی را که تصویب می‌کنید اشخاصی که جان‌شان را در راه خدمت مملکت می‌دهند باید حقوق و مزایا بگیرند آن‌هایی هم که طبق قانون سابق گرفته‌اند النهایه با مزایای فعلی نگرفته‌اند آن‌ها هم به طور عام در این قانون وارد باشند که یک کاسه بشود و یک بام و دو هوا نشود به طور کلی در نظر گرفته شود هر مأموری که در راه انجام وظیفه قبلاً جانش را بر باد داده و یا بعداً خدای نخواسته از بین برود باید مشمول این قانون باشد واین قانون به عقیده من یک قدم مؤثر و مفیدی است برای تشویق کارمندان مملکت از این جهت استدعا دارم آقایان تصویب بفرمایید.

کیکاوسی- خالصه برای مرده‌ها هم بودجه داشته باشیم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی نسبت به کلیات پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم. مشایخی.

(گفته شد، مخالفی نیست).

رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده ۱- از این تاریخ به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون آموزش و پرورش عمومی) و فوق‌العاده اولاد پرداختی به مورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.

تبصره- تشخیص این که مامورین مذکور درموقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند وتعیین سهم هر یک از ورثه بنا بپیشنهاد وزارت مربوط با هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس- آقای شوشتری مخالفید.

شوشتری- خیر موافقم.

رئیس- آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده- بیانی را که جناب آقای معاون محترم دارایی راجع به عرایض من فرمودند اگر به این جمله از این تاریخ را از ماده حذف بکنیم و به طور کلی بگوییم به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند الی آخر خیال می‌کنم نظر من را تأمین کند این جمله از این تاریخ را برداررید و آن‌هایی هم که بیشتر کشته شده‌اند به ورثه‌شان کمک بشود بنده موافقم.

معاون وزارت دارایی- بنده موافقم.

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- خوشبختانه جناب آقای حائری‌زاده مخالفتی نفرمودید همان نظری که شاید اکثریت یا همه نمایندگان محترم دارند که این قانون باید عمومیت داشته باشد و از این تاریخ لازم نیست ایشان هم دارند که اشخاصی که در راه انجام وظیفه جان‌شان از دست رفته است مشمول این قانون بشوند و به طوری که جناب آقای انواری توضیح دادند این اصلاح بشود خوب ایشان که مخالفت نکردند بنده هم از ایشان تشکر می‌کنم ما هم این نظریه را داریم که به طور عام بشود.

رئیس- کسی در ماده اول دیگر اجازه نخواسته یک پیشنهادی در ماده اول رسیده از آقای صدرزاده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده یک به نحو زیر اصلاح شود

ماده ۱- عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تا کنون به وراث قانونی کارمنان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند انجام شده مورد تأیید و از این تاریخ به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته می‌شوند و همچنین آن‌هایی که کشته شده‌اند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل الی آخر عبارت ماده مزبور.

صدرزاده‏

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- عرض کنم که در این قانون یک عبارتی هست که تا حدی منظور جناب آقای حائری‌زاده و اکثر نمایندگان محترم را تأمین می‌کند وآن این است که می‌نویسد از این تاریخ به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند، طبیعی است که منظور این جسارت این است که اگر قبل از تصویب این قانون کسانی در راه انجام وظیفه کشته شده‌اند از این قانون استفاده کنند و منظور ما هم همین است ولی این عبارت اول ماده می‌نویسد از این تاریخ، ممکن است در موقع اجرا یک ابهامی ایجاد کند و با وجود این که این عبارت زده شده است یک اشکال دیگری پیش می‌آید و آن این است که می‌گویند قانون از تاریخ تصویب معتبر و قابل اجراست بنده برای رفع هر گونه اشکال پیشنهاد دادم در مقدمه ماده این عبارت نوشته شود و این پیشنهاد را هم به نظر جناب آقای حاج عزالممالک رسانیدم وایشان هم پسندیدند و آن این است که عبارت ماده مقدمه‌اش این طور نوشته شود: عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون نسبت به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه یا به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند انجام شده مورد تأیید است چون در آخر قانون یک ماده به همین عنوان دارد و تأیید کرده‌اند از این تاریخ مقررات قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف یا کشته می‌شوند همچنین آن‌هایی که کشته شده‌اند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل این آخر عبارت ماده

جمله‌ای که عرض کردم در خود قانون موجود است این است

ماده ۳- عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است این عبارت ماده جای بدی افتاده است جایش در ابتدای ماده است.

رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی- توضیحاتی که جناب آقای صدرزاده فرمودند به نظر بنده قانون شامل است علت این که ما گذاشتیم در آخر لایحه اگر خاطر آقایان باشد در همان لایحه‌ای که مربوط به آقای دکتر مصدق بود و رفت و معوق ماند و مجال نشد این ماده در آخرش گذاشته شد که عبارت از این تاریخ به بعد تصویب می‌شود، حالا این اساساً فرق نمی‌کند. نکته‌ای که آقایان باید توجه بفرمایید آن‌هایی که کشته شده یا می‌شوند عرض کردم این قانون از ۱۳۲۴ اجرا می‌شود تا قبل از سال ۱۳۲۴ که ما نمی‌توانیم برویم ببینیم کی کشته شده است و اصلاً موردی پیدا نمی‌کند، فقط تفاوتی که دارد در لایحه فعلی مزایایی است که برای حق اولاد و حق تأهل که آن زمان نبود و بعد علاوه شد، این لایحه فقط این را علاوه کرد این را هم در بودجه داریم و تحصیل حاصل است. فقط می‌خواهیم عملیات از ۲۸ به بعد تصویب شود و از این به بعد هم اجرا شود.

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- به نظرم تا عمر داریم این کلمه دکتر مصدق را باید بگوییم، عجب گرفتاری پیدا کرده‌ایم خدا این مملکت را از شر مفاسد او خلاص کند. خدا شاهد است امروز دولت لایحه می‌آورد ما به طور تعمیم می‌گوییم، به سال ۲۸ و زمان دکتر مصدق چه کار داریم؟ من تمام اعمال آن زمان را فاسد و برخلاف قانون می‌دانم اما من نمی‌گویم آن کارمند دولتی که قبلاً کشته شده، در راه انجام وظیفه جانش را بر باد داده این را دولت موظف است نسبت به عائله و ورثه او یک چیزی قایل بشود. همان طوری که ما برای یک نماینده‌ای که چندی قبل فوت کرد مرحوم صفائی مقرری تصویب کردیم برای ورثه‌اش برای ورثه کارمندان دولت هم که جان‌شان را بر باد داده‌اند باید فکری شود، شما چرا استناد می‌کنید به آن قانون؟ به عقیده من این کلمه ۲۸ باید برداشته شود. از این تاریخ نسبت به ماضی و نسبت به مستقبل به طور عام گفته شود، این حرف‌ها را هم بعد از این استدعا می‌کنم این مجلس که تمام می‌شود در مجلس بعد هم هر قانونی که می‌آورید مستند به ۲۸ و زمان مصدق و این جور حرف‌ها نکنید.

رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود

(مجددا به شرح سابق قرائت شد)

آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند در ماده ۱ قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این پیشنهاد که آقای حائری‌زاده داده است پیشنهاد تجزیه است و عبارت را بدتر می‌کند یک چیزی باید جایش گذاشت حالا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله از این تاریخ از ماده اول حذف شود.

شوشتری- در گذشته و آینده.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند می‌خواهیم رأی بگیریم به ماده اول در حقیقت اول حذف از این تاریخ یعنی به تجزیه‌ای که پیشنهاد کرده‌اند، اول رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حائری‌زاده یعنی حذف از این تاریخ. آقایانی که با حذف از این تاریخ موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به خود ماده آقایانی که با ماده اول موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

ماده ۲- وظیفه که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگی رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی دولت تأدیه می‌شود ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمی به طور کلی آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومی داده می‌شود.

تبصره ۱- حق گماشته وفوق‌العاده ثابتی که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولی آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی مصوب ۶ ر ۸ ر ۱۳۳۱) باید داده شود.

تبصره ۲- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمری کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونی افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد وسایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۳۱ خواهد بود.

رئیس- کسی اجازه نخواسته است؟ (دکتر جزایری- بنده قربان) بفرمایید.

دکتر جزایری- توجه بفرمایید ماده ۲ را بنده یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم این می‌گوید وظیفه‌ای که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمت‌گزاران جزء که بحد بازنشستگی رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی دولت بنده این‌جا سؤالی می‌کنم ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمی به طور کلی آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومی داده می‌شود. ملاحظه بفرمایید این‌جا اولاً بین حقوق ثابت و کمک که از صندوق بازنشستگی داده می‌شود و سایر مزایا فرق گذاشته، قسمت دوم را در این‌جا از اعتبارات عمومی می‌دهند بنده می‌خواستم ببینم این اعتبارات عمومی عواید بودجه است؟ آیا در بودجه است؟ آیا در بودجه قلمی و رقمی برای پرداخت این موضوع پیش‌بینی شده است؟ یا مقصود از اعتبارات عمومی اعتبارات دولت است؟ توضیح بنده برای این است که روشن شود، قسمت دوم که مرقوم فرمودند ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند یک مبلغی چند درصد بازنشستگی پرداخته‌اند، آیا این را از صندوق بازنشستگی برمی‌دارند و ضمیمه می‌کنند و به عنوان مستمری آن کارمندی که به حد بازنشستگی نرسیده است به صندوق بازنشستگی داده خواهد شد حتی یک مطلبی می‌خواهم عرض کنم حضرت‌عالی تشریف دارید، مجلس هم اواخرش است، ولی من تصور می‌کنم که همه آقایان نمایندگان در این مدت راجع به وضع مستخدم به طور کلی در مدت نمایندگی تذکراتی دادند ملاحظه بفرمایید یک روزی برای آقایان فرهنگیان یک قانونی می‌آید، برای آقایان قضات یک قانون می‌آید برای آقایان افسران یک قانون می‌آید، امروز هم این لایحه قانون اضافه پزشکان به تصویب می‌رسد، همه هم موافق هستیم. آقا تصدیق بفرمایید این عمل از نظر مستخدم چون آن هم مستخدم است واقعاً این غیر قابل تحمل است، توجهی بفرمایید، مجلس، البته بعد مجلس خواهد بود، انشاءالله خواهد بود، مملکت هست البته مجلس خواهد داشت، اما دولت باید یک فکری بکند به این صورت البته وقتی فشار آمد هر کس زورش زیادتر از هر طرف رخنه‌ای پیدا می‌کند یک طرف اول آقایان افسران بعد قضات بعد اطبا پس‌فردا مهندسین امروز هم نامه‌هایی فرستاده بودند ولی بالاخره جناب آقای وزیر دارایی حضرت‌عالی که سابقه در این امر دارید این وضع مستخدمین دولت وضع بودجه یک ملت زنده‌ای نیست که هر روز یک گوشه‌اش را بشکافند و برای یک کسی اضافه حقوق بدهند بالاخره همین طور که به مردگان توجه می‌کنید به زندگان هم بفرمایید. آن‌هایی که زنده هستند آخر آقا مدیر کل شما ۷۰۰ تومان معاون شما ۱۵۰۰ تومان پاسبان شما دویست تومان می‌گیرند یک فکری بفرمایید و قسمت اعظم این فکر هم از نظر خودتان نمی‌گویم ملاحظه بفرمایید غرض این است که یک دسته معین در این مملکت این مشکلات را باید رفع کنند همه مردم این مملکت هم می‌دانند که آن دسته معین پنج شش هزار نفر مالیات بده بزرگ هستند که باید توجهی به حال خودشان و مملکت بکنند که مالیات بدهند پنج شش هزار نفر هم مالیات بگیر هستند که فکر خودشان هستند و فکر عموم را نمی‌کنند از این جهت می‌خواستم تذکر بدهم که ما مرده انشاء‌الله همه آقایان زنده فکری به حال مملکت و کارمندان ومستخدمین دولت و بودجه و عموم طبقات بفرمایید (انشاءالله)

رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- عرض کنم این لایحه‌ای که امروز در مجلس مطرح است مربوط به این است که اگر امروز کسی فوت بکند یا می‌خواهد متقاعد بشود حقوق و کمک او به میزان حقوق بازنشستگی داده می‌شود از صندوق حقوق بازنشستگی ولی این جا علاوه بر حقوق و کمک که معمولاً باید داده شود مزایای او را هم می‌دهیم این مزایای او را که می‌دهیم این مزایا را نمی‌توانیم از صندوق بازنشستگی بدهیم از اعتبار عمومی کشور می‌دهیم یعنی اعتباراتی که هر وزارتخانه در بودجه خودش به عنوان وظیفه وراث دارد اگر نداشته باشد وزارت دارایی اصلاً اقدام نمی‌کند اعتبارش را تأمین می‌کند بعد اقدام می‌شود حکم صادر می‌کنیم که یک قسمتش از صندوق تقاعد یک قسمت از محل اعتباری که در بودجه هست اما در آن قسمت که فرمودید اگر شخصی بمیرد و به حد بازنشستگی نرسیده باشد که حقوق بازنشستگی در باره‌اش برقرار شود مطابق قانونی که داریم کسر بازنشستگی که به صندوق داده است یک دفعه به او برمی‌گردانیم توجه بفرمایید اگر کسی مرد به طور عادی و به بازنشستگی نرسیده بود آنچه کسر بازنشستگی داده باشد یک دفعه برمی‌گردد ولی این‌جا با این که به حد بازنشستگی نرسیده و از بابت بازنشستگی چیزی نباید به او داد چون کشته شده تلف شده، تمام آخرین حقوقش را می‌دهیم. این را وقتی می‌دادیم که حقوق بازنشستگی در باره ورثه‌اش برقرار نمی‌کردیم چون به حد بازنشستگی نرسیده بود ولی این چون به حد بازنشستگی نرسیده که کشته شده و تلف شده تمام حقوقش را می‌دهیم با مزایایش (دکتر جزایری- حقوق بازنشستگی چه می‌شود؟) برمی‌گردد به صندوق دولت اما راجع به ترمیم حقوق سایر کارمندان دولت می‌توانم عرض کنم که دولت جداً مشغول مطالعه است و همین طور که فرمودید که برای دولت مشکل است ولی امیدواریم که به زودی این کار را تمام کند.

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- با این توضیحاتی که جناب آقای انواری دادند تصور می‌کنم که

جناب آقای دکتر جزایری اخوی عزیز بنده قانع شده باشند زیرا آن‌هایی که به سن قانونی رسیده باشند از حقوق تقاعد بگیرند و مازادش را از بودجه عمومی بگیرند، من از این عبارت که نوشته شده چون تخصص مالی ندارم نمی‌دانم از رقمی به رقم دیگر چطور می‌رود اما آن‌هایی که به سن قانونی رسیده‌اند همین طور که توضیح دادند در صندوق می‌ماند و آن‌ها ورثه‌شان چون خودشان تلف شده‌اند، استفاده می‌کنند که گمان می‌کنم در این مورد دیگر حرفی نباشد.

رئیس- در ماده دوم دیگر کسی اجازه صبحت نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده است آقایانی که با ماده دوم موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.

رئیس- مخالفی ندارد (گفته شد: خیر)

صارمی- یک پیشنهادی تقدیم شده است.

رئیس- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم عبارت زیر به آخر ماده ۳ اضافه شود و وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که قبل از تصویب این قانون در موقع انجام وظیفه و یا به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود.

صارمی- صدرزاده‏

رئیس- آقای صارمی.

صارمی- چون راجع به این موضوع بحث بود که این قانون شامل خدمت‌گزارانی که قبل از تصویب این قانون فوت کرده‌اند بشود و آیا می‌توانند از مزایای قانون استفاده کنند یا خیر؟ در این قسمت جناب آقای حائری‌زاده پیشنهاد دادند به این که از این تاریخ حذف شود مورد اشکال این است که ممکن است بگویند از تاریخ اجرای این قانون قابل اجرا است بعد در ماده سه نوشته شده است عملیاتی که از سال ۲۸ تا کنون انجام یافته است تأیید می‌گردد ممکن است فردی باشد که تا به حال نتوانسته است از این قانون استفاده کند و تا سال ۲۸ یا تا این تاریخ از این قانون استفاده نکرده باشد این عبارت وافی به مقصود نیست، بنابراین برای این که قانون شامل این افراد هم بشود که قبل از تصویب قانون در راه انجام وظیفه فوت کرده‌اند این پیشنهاد تقدیم شد که وراث کسانی که قبل از تصویب این قانون هم در راه انجام وظیفه یا به سبب آن فوت کرده‌اند از مزایای این قانون استفاده کنند و خیال می‌کنم چنانچه پیش‌بینی شده باشد و مورد موافقت جناب‌عالی هم واقع بشود رفع هر گونه ابهام و اشکالی خواهد شد.

رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- بنده با پیشنهاد جناب‌عالی مخالف نیستم و می‌خواهم عرض کنم که قانونی در سال ۲۴ گذشته و ما از سال ۲۴ داریم عمل می‌کنیم دیگر حاجتی نمی‌ماند که شما عطف به ماسبق کنید بنده عرضی ندارم باشد هر کسی موافق است اما در هر مورد این عملی است انجام شده.

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- به عقیده من با توضیحی که آقای انواری دادند و تشریحی که کردند که نسبت به قبل باید بشود و همه مجلس هم موافقت فرمودند این عبارت دیگر لازم نیست همین توضیح کافی است.

رئیس- آقایانی که با این اصلاح ماده سه موافق‌اند قیام کنند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد رای گرفته می‌شود به ماده سوم آقایان موافقین قیام کنند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۴- وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس- این ماده دیگر مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر هم کسی اجازه نخواسته است وچون لایحه مالی است بسنا باید فرستاده شود. (بهبهانی- بنده عرضی دارم) در کلیات آخر می‌خواهید صحبت کنید؟ بفرمایید.

بهبهانی- عرض کنم بنده یک تبصره‌ای پیشنهاد کرده بودم در ضمن لایحه که این تبصره را خواهش کردم که بخوانند ولی این‌جا می‌خواستم یک تذکری به دولت و مخصوصاً جناب آقای فروهر وزیر دارایی که تشریف دارند عرض کنم و توجه ایشان را به این موضوع جلب می‌کنم که یک عده‌ای که غیر موظف بودند و افسر نبودند وجزء کادر دولتی هم بودند، این‌ها در زمانی که پیشه‌وری شمال ایران را اشغال کرده بود مبارزه کرده بودند، این‌ها را گرفتند و بردند و حبس کردند و در روسیه ویک عده از آن‌ها مفقودالاثر شدند و اولاد و بازماندگان آن‌ها در حالت نزاری در تهران به سر می‌برند و می‌خواستم استدعا بکنم که یک فکری برای اولاد آن‌ها بشود (صحیح است) و این آقایان را اگر بشود مشمول یک عواطفی بکنند و یک پولی به عنوان مقرری برای اولاد و اطفال آن‌ها منظور شود که مردم ایران تشویق بشوند و همیشه و در هر حال با اجانب و ایادی بیگانگان مبارزه کنند.

رئیس- برای اظهار نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۸- طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تکمیل سازمان گارد ملی جنگل‌بانی.

رئیس- لایحه وزارت کشاورزی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملی- چون برای حفاظت و نگهداری جنگل‌ها تشکیل گارد مسلح ضرورت و فوریت دارد و وقت مجلس شورای ملی با لوایحی که در کمیسیون‌ها تحت رسیدگی است کافی برای تصویب لایحه تقدیمی قبل نمی‌باشد ماده واحده ذیل را با دو فوریت تقدیم و لایحه قبلی را مسترد می‌دارد.

ماده واحده- برای حفظ و مراقبت جنگل‌ها و مراتع عنداللزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در بنگاه جنگل‌ها از افسران و افراد ارتش تشکیل می‌شود و افسران و افراد مزبور از لحاظ امور داخلی و انضباط و استعمال اسلحه و آنچه که مربوط به وظایف و وضع نظامی آن‌ها است مشمول مقررات ارتشی بوده و به تخلف و جرایم ناشیه از آن‌ها که در حدود وظایف مزبور است دادسرا ودادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی را دارند و در سایر موارد تابع مقررات بنگاه جنگل‌ها و قوانین عمومی می‌باشند. وزارتین کشاورزی و جنگ آیین‌نامه مربوط به سازمان گارد مسلح و استخدام کارمندان و انجام وظایف آن را مشترکاً تهیه می‌نمایند و پس از تصویب هیئت وزیران آیین‌نامه مزبور قابل اجرا خواهد بود.

وزیر کشاورزی‏

رئیس- آقایان تشریف نبرند بیرون یک لایحه‌ای است مربوط به وزارت کشور راجع به ۵ میلیون ریال اضافه اعتبار می‌خواهیم این را هم تمام کنیم حالا فوریت این لایحه مطرح است آقای اردلان.

اردلان- در ساعات آخر عمر مجلس شورای ملی لوایحی که پیشنهاد می‌شود البته اگر خیلی فوری باشد قابل این هست که نمایندگان غمض عینی بکنند از این که مطالعه زیادتر بکنند یا دو فوری بشود زودتر بگذرانند ولی اگر از این موضوع استفاده بشود که چون آخر مجلس است و این لایحه دو شوری است نخوانده و مطالعه نکرده ما رأی بدهیم هیچ مناسبت ندارد این‌جا الان می‌خواهند یک وضعیت عادی را برگردانند به وضیعت نظامی باید این را درست خواند کمیسیون مربوطه رویش مطالعه بکند بخوانند و بیاورند به مجلس و بعد در مجلس رویش دقت شود مجلس که منحصر به این دوره هیجدهم نیست یک دوره نوزدهمی هم می‌آید و روی این موضوعات مداخله می‌کنند آقایان فوری تنگ کلاغ برمی‌آورند این‌جا و می‌خواهند از مجلس بگذرانند به علاوه بنده با کلیه تشکیلات وزارت کشاورزی مخالفم هیچ کاری برای مملکت نمی‌کنند این‌جا در تهران یک عده مهندس جمع شده‌اند، راحت می‌گردند و در چند کیلومتری تهران کاری نمی‌کنند اما در جنگل‌ها جواز دادن و جنگل بریدن و هر کاری دل‌شان می‌خواهند بکنند درست است حالا می‌خواهند این را سخت‌ترش بکنند، بنده مخالفم به این که به فوریت این لایحه رأی بدهند.

رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی.

معاون وزارت کشاورزی- از نظر آقایان محترم پوشیده نیست که جنگل یکی از منابع ثروت کشور است که حفاظت و تأمین بهره‌برداری صحیح از آن مورد توجه مخصوص می‌باشد و به طوری که در تمام کشورهای مترقی دیده می‌شود حفاظت جنگل‌ها به عهده سربازان مسلحی است که گارد جنگل نامیده می‌شوند، متأسفانه در چند سال اخیر به واسطه بی‌اطلاعی باعث شده است که به جنگل‌های بسیار ذی‌قیمت کشور خسارت زیادی وارد آید به این جهت تشکیل گارد جنگل از هر کار دیگری واجب‌تر به نظر می‌رسد اگر خاطر آقایان محترم باشد دو ماه قبل برای قوانین جنگل یک لایحه سی ماده‌ای تقدیم شد که ممکن نشد و میسر نشد که در این آخر عمر مجلس دوره هیجدهم مورد مطالعه قرار گیرد و تصویب شود ولی یک کار واجب بوده ماده ۹ همان قانون به شکل یک ماده واحده‌ای که خیلی مورد توجه است و همه آقایان می‌دانند که برای تهیه گارد مسلح در آتیه چه اهمیتی دارد با دو فوریت تقدیم شد. ازآقایان تقاضا می‌کنم که نسبت به دو فوریت آن رأی بدهند و همین فردا یا پس فردا مطالعه خواهند فرمود و به مجلس خواهد آمد و تصویب خواهید فرمود.

رئیس- به هر حال به این مجلس گمان نمی‌کنم برسد. آقایانی که با فوریت اول موافق‌اند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. به کمیسیون مربوطه به طور عادی فرستاده می‌شود.

۹- طرح لایحه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا.

رئیس- لایحه اضافه اعتبار وزارت کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- اجازه داده می‌شود بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت کشور که به موجب تبصره قانون مصوب ۲۶ اردیبهشت ۲۴ تا آخر شهریور ۳۴ قابل تعهد و پرداخت بوده است تا پایان اسفند ماه ۱۳۳۴ قابل تعهد بوده و تعهدات تا آخر اسفند سال ۳۴ نیز تا آخر خرداد ۱۳۳۵ قابل پرداخت باشد، نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر کشور.

رئیس- آقای خلعتبری (خلعتبری- بنده عرضی ندارم) آقای شوشتری.

شوشتری- بنده موافقم.

رئیس- چون مخالفی نیست برای اظهار نظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۱۰- استیضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء

رئیس- در وقتی که آقای نقابت استیضاح خودشان را دادند موقعی که از پشت تریبون رفتند یک کمله نامناسبت گفتند که من همان وقت تذکر دادم و ایشان را متنبه کردم (نقابت- بنده توضیح دادم) می‌خواستم عرض کنم که آقای علاء واقعاً مرد شریفی و از رجال پرهیزکار کشور ما هستند (صحیح است، صحیح است) و مورد اعتماد مجلس شورای ملی می‌باشند (صحیح است) حالا استیضاحی که ایشان داده‌اند قرائت می‌شود و به دولت ابلاغ می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ریاست مجلس شورای ملی‏

دولت آقای علاء را بدین وسیله استیضاح می‌نمایم و چون فرصت کافی باقی نیست تقاضای جلسه فوق‌العاده دارم که با استماع توضیحات این‌جانب رأی اعتماد اخذ شود و در دوره فطرت طولانی که شاید در نظر باشد دولتی بر سر کار باشد که مورد اعتماد مجلس باشد جهات استخراج به شرح ذیل است:

۱- اقدامات دولت آقای علاء موجب ضرر برای تخت و تاج سلطنت شده است که عظمت آن مورد علاقه تمام ملت ایران است.

۲- دولت آقای علاء در سیاست خارجی دچار اشتباهات شده و منافع ملی ما در خطر افتاده است.

۳- سیاست اقتصادی و عمرانی و مالی دولت علاء را به طرف فقر و بدبختی می‌کشاند.

۴- مداخلات غیرقانونی دولت در امر انتخابات دوره ۱۹ قانون‌گذاری به صورتی که مشهود می‌باشد طوری است که همه چیز را در نظر دارند غیر از تمایلات و خواسته‌های ملت ایران.

توضیحات در جلسه رسمی عرض خواهد شد. با تجدید عرض احترام – ضیاء‌الدین نقابت.

۱۱- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- به دولت ابلاغ می‌شود، جلسه روز پنجشنبه خواهد بود.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت