مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آذر ۱۳۳۴ نشست ۱۸۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آذر ۱۳۳۴ نشست ۱۸۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۸۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت مجلس‏

۲- تقدیم یک فقره نامه به وسیله آقای بهبهانی‏

۳- اخذ رأی و تصویب اعتبار هزینه انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی‏

۴- اعلام تصویب صورت مجلس‏

۵- سؤال آقای خلعتبری راجع به داروهای اختصاصی و قیمت دارو و جواب آقایان وزیر بهداری و بازرگانی‏

۶- سؤال آقای صارمی راجع به اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۴ کل کشور و جواب آقای معاون وزارت دارایی‏

۷- بیانات آقای نایب‌رئیس به مناسبت روز ۲۱ آذر- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ۵۰ دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

۱- طرح صورت مجلس‏

نایب‌رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان: سهرابیان- مهندس شاهرخ‌شاهی- دکتر عمید- مصطفی ذوالفقاری عبدالحمید بختیار- دولت‌آبادی- سالار بهزادی- محمود ذوالفقاری- امیرتیمور کلالی- کی‌نژاد- خزیمه‌علم- فرود- محمود افشار- لاری- فرید اراکی- معین‌زاده- اورنگ- امامی خوئی- سلطانی- دکتر حمزوی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- شفیعی- یارافشار- قوامی- نراقی- یدالله ابراهیم- صادق بوشهری- برومند- سعیدی- مهندس ظفر- نقابت

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: حائری‌زاده- بزرگ ابراهیمی- صراف‌زاده- پیراسته- ارباب صفاری- احمد صفایی- خاکباز- عبدالرحمن فرامرزی- بزرگ‌نیا- تجدد- مسعودی- صدقی- مکرم- دکتر وکیل‏

نایب‌رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای شوشتری.

شوشتری- یکی دو کلمه در عرایض بنده اشتباه شده اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.

نایب‌رئیس- بسیار خوب نظر دیگری نیست؟ (اظهار نشد) پس از اینکه عده کافی شد تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.

۲- تقدیم یک فقره نامه به وسیله آقای بهبهانی‏

نایب‌رئیس- آقای بهبهانی فرمایشی دارید؟

بهبهانی- یک شکایتی است از طرف اهالی تهران راجع به اتوبوسرانی که تقدیم می‌کنم.

۳- اخذ رأی و تصویب اعتبار هزینه انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی‏

نایب‌رئیس- نظر به اینکه لایحه اعتبار انتخابات از مجلس سنا برگشته اجازه بفرمایید اول به آن رأی بگیریم بعد سؤالات مطرح شود. نام‌های که از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شده)

ریاست محترم مجلس شورای ملی- عطف به مراسله شماره ۱۸۲۷۴- ۱۳/۹/۱۳۴۳ مربوط به لایحه راجع به اجازه پرداخت سی‌میلیون ریال هزینه انتخابات نوزدهمین دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی اشعار می‌دارد: لایحه مذکور فوق که برای اظهار ملاحظات ارسال شده بود در جلسه شنبه هجدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و سی و چهار مطرح و مورد شور واقع و عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب‌رئیس مجلس سنا- جواد بوشهری‏

نایب‌رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل توسط آقای جلیلی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: کریمی- دکتر بینا- دکترعدل- عماد تربتی- تجدد- بزرگ‌نیا- مهندس اردبیلی- احمد فرامرزی- پیراسته- عبدالرحمن فرامرزی- حشمتی- غضنفری- عباسی- ایلخانی‌زاده- تفضلی- مهندس جفرودی- رضایی- بیات ماکو- بوداغیان- افشارصادقی- صارمی- صدرزاده- قنات‌آبادی- شادان خرازی- دکتر سید امامی- پناهی عاملی- شوشتری- قراگزلو- بوربور- امیر احتشامی- دولت‌شاهی- خاکباز- صدقی سرمد- داراب- توماج- دکتر امیر نیرومند- دکتر مشیرفاطمی- مکرم- لاری- قرشی- سعید مهدوی- کاشانیان- کدیور- شادلو- محمود افشار- جلیل‌وند- اعظم زنگنه- مرتضی حکمت- کیکاوسی- سلطانی- بهبهانی- خلعتبری- دکتر شاهی- دکتر عمید- دکتر افشار- سید احمد صفایی- حائری‌زاده- اسکندری- بزرگ‌ابراهیمی- شیبانی- عمیدی‌نوری- نقابت- هدی- نصیری- دکتر آهی- سلطان‌مراد بختیار- افخمی- عرب شیبانی- اکبر- استخر- رضا افشار- مشایخی- مصطفی ذوالفقاری- مرآت اسفندیاری- گیو- کی‌نژاد- اخوان- حمیدیه- یارافشار- باقر بوشهری- جلیلی. (آرای مأخوذ شماره شده ۷۷ ورقه موافق و ۵ ورقه سفید بی‌اسم شماره شد).

نایب‌رئیس- اعتبار انتخابات دوره نوزدهم با ۷۷ رأی موافق تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: ارسلان. خلعتبری. بیات ماکو. نصیری. عمیدی‌نوری. دکتر بینا. بوداغیان. گیو. سرمد. شیبانی. احمد فرامرزی. خرازی. صدرزاده. عماد تربتی. کیکاوسی. دکتر افشار. داراب. خاکباز. قراگزلو. صارمی. تجدد. دکتر عدل. امیر احتشامی. توماج. دکتر آهی. محمود افشار. غضنفری. کریمی. کدیور. اسکندری. مکرم. هدی. دکتر مشیرفاطمی. لاری. مهدوی. قرشی. اخوان. استخر. سیداحمد صفایی. جلیلی. جلیل‌وند. صدقی. افشارصادقی. دولت‌شاهی. بزرگ‌ابراهیمی. عبدالرحمن فرامرزی. احمد افخمی. مرآت اسفندیاری. پیراسته. مهندس اردبیلی. بزرگ‌نیا. سلطانی. اعظم زنگنه. کاشانیان. باقر بوشهری. اکبر. نقابت. حمیدیه. مصطفی ذوالفقاری. سلطان‌مراد بختیار. عرب‌شیبانی. مشایخی. مرتضی حکم‏. ایلخانی‌زاده. حشمتی. تفضلی. دکتر امیر نیرومند. عباسی. دکتر سید امامی. مهندس جفرودی. شادلو. عاملی. شوشتری. رضایی. بوربور. شادمان. دکتر عمید. حبیب پناهی.

(ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع- ۵ برگ)‏

۴- اعلام تصویب صورت مجلس‏

نایب‌رئیس- چون عده کافی است تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.

۵- سؤال آقای خلعتبری راجع به داروهای اختصاصی و قیمت دارو و جواب آقایان وزیر بهداری و بازرگانی‏

نایب‌رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.

خلعتبری- موضوع سؤال بنده راجع به دارو است که مورد علاقه تمام آقایان نمایندگان محترم است به دوا از آقای وزیر بهداری راجع به اقداماتی که در کشف داروهای تقلبی کرده‌اند تشکر می‌کنم من تصدیق می‌کنم که انجام وظیفه کردند مخصوصاً چند پیش که در روزنامه‌ها خواندم چندین میلیون قرص تقلبی کشف کرده‌اند اقدام صحیحی کرده‌اند اظهارتشکر می‌کنم و باید از مأمورین‌شان هم قدردانی بفرمایند موضوعی که سؤال بنده است موضوع اسپسیالیته‌هایی است که به ایران وارد شده بنده با اینکه اطلاعات طبی ندارم ولی در جریان دعاوی که در دادگستری داشته‌ام در آنجا مکرر مشاهده کرده‌ام و همین‌طور چیزهایی که از آقایان اطبا و صاحبان داروخانه‌ها و داروفروش‌ها شنیده‌ام؛ بنده به این نتیجه رسیده‌ام که به مملکت ما مقدار زیادی داروی اسپیسالیته ساخت فرنگ وارد می‌شود در صورتی که این داروها از لحاظ طبی لازم نیست و بیشتر اینها را کارخانه‌های خارجی می‌سازند و به عنوان تجارت به مملکت ما می‌فرستند و این داروها در لابراتوارهایی که تهیه می‌شود روی یک فرمول‌هایی تهیه می‌کنند و اینها وقتی به مملکت ما می‌آید از لحاظ جنس و نوع قابل‌اعتماد نیست (شوشتری- و کهنه هم شده) و بیشترشان کهنه و فاسد شده و با قیمت‌های گران هم فروخته می‌شود آن وقت اینها می‌آید در مملکت ما مردم بی‌چاره هم بی‌اطلاع هستند حتی خود آقایان اطبا هم اکثر بی‌اطلاع هستند بنابراین دوایی بخورد مردم داده می‌شود که این دواها قابل اعتماد نیست. بنده خودم مکرر دیده‌ام این دواهایی که از جگر کهنه و این قبیل چیزهاست خود دوافروش‌ها بعضی‌ها که وجدان دارند؛ این‌ها را دور می‌ریزند اینها را از روی فرمول‌هایی می‌سازند و این فرمول‌ها را بنده شنیدم کارخانه‌های خارجی آنها هم فقط برای تجارت دارویی برای مملکت ما می‌سازند خودشان این قبیل داروها را نمی‌توانند استعمال کنند و نمی‌گذارند استعمال شود؛ بنده در این هفت هشت ماه اخیر یا یک‌سال اخیر نمی‌دانم وزارت بهداری در این مورد و برای جلوگیری از این قبیل داروها چه اقداماتی کرده منظور سؤال بنده این است که در این قسمت بدانم وزارت بهداری برای صحت مردم چه اقداماتی به عمل آورده که اطمینان‌بخش باشد سؤال دوم راجع به قیمت دارو است. قیمت دارو یک مسئله‌ای است که به تمام خانواده‌های ایران ارتباط دارد و در چند سال اخیر بدون تناسب قیمت دارو بالا رفته؛ اگر نظر آقایان باشد بنده سال گذشته چندین مرتبه حملات خیلی سخت و شدیدی که خارج از رویه خودم بود در مجلس نسبت به دارو و قیمت دارو کردم برای این که از خودم داروفروش‌ها اطلاع حاصل کردم که فاکتورهایی که می‌فرستند به ایران صحیح نیست و قیمت زیادی نوشته می‌شود و در اینجا هم کنترل صحیحی در اداره تثبیت قیمت‌ها که سابقاً وجود داشت نمی‌شد و بنده اطلاع صحیح داشتم که کنترل نمی‌شد و دارو را چند برابر قیمت در داروخانه‌ها می‌فروختند و مردم بی‌چاره هم چون محتاج بودند این نسخه‌های سنگین را با قیمت زیاد می‌خریدند در صورتی که اگر کنترل می‌شد قیمت دارو می‌بایستی خیلی پایین‌تر باشد؛ گر چه بعداً خواهم گفت که در نتیجه مراقبت آقای وزیر بازرگانی در چند ماه اخیر در بعضی از اقلام دارویی من خودم رفتم سؤال کردم و تا بیست درصد تنزل قیمت حاصل شده بنده خودم که سؤال را طرح می‌کنم اعتراف دارم ولی اصولاً مسئله دارو از لحاظ تماس و ارتباطش مخصوصاً با خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت و مستخدمین و مزد بگیر یک مسئله‌ای است که حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد (شوشتری- هم در کیفیت و هم کمیت؛ هر دو) بنده می‌خواهم بدانم وزارت بازرگانی در این چند ماه اخیر چه اقداماتی کرده؟ اقدامات خودشان را به اطلاع مجلس برساند و از این جهت هم اطمینان داشته باشیم که در قیمت دارو تنزل حاصل شده و ثالثاً هم از فرصت می‌خواهم استفاده بکنم یک عمل فوق‌العاده مفید و خوبی که صورت گرفته و آن تأسیس پخش دارو است به وسیله اعلیحضرت همایونی (صحیح است) بنده از این عمل خیر ایشان حقیقتاً سپاسگزارم (صحیح است)

نایب‌رئیس- آقای وزیر بهداری‏

وزیر بهداری (دکتر صالح)- بنده از تقدیری که جناب آقای خلعتبری راجع به اقدامات بهداری در قسمت گرفتن داروهای تقلبی فرمودند تشکر می‌کنم. همان‌طوری که خودشان متذکر شدند وزارت بهداری در هر موقعی که کشف کند که داروی تقلبی در تهران پیدا شده است فوراً اقدام می‌کند. اخیراً ما شنیدیم که یک مقداری پنی‌سیلین از کارخانه‌ای که اصولاً این کارخانه محصولات دام‌پزشکی درست می‌کند یک نفری از این کارخانه پنی‌سیلین وارد کرده است و پنی‌سیلینی که در آنجا هست البته پنی‌سیلین‌هایی است که مخصوص این شخص ساخته‌اند و این را به لطایف‌الحیلی وارد ایران کرده است (شوشتری- مال حیوانات را برای آدم وارد کرده) نه خیر مال حیوانات نبوده کارخانه‌ای است که مخصوص ساخت دارو برای دام‌پزشکی است از قضای اتفاق پنی‌سیلین توی شیشه کرده و برای این شخص فرستاده پنی‌سیلین فرق نمی‌کند چه به حیوان بزنند چه به آدم فقط میزان واحدش فرق می‌کند مقصود این است که ما فوری موضوع را فهمیدیم و اقدام کردیم و نظارتی را که آقای خلعتبری فرمودند برای دارو خیلی کامل است در ایران یک کمیسیونی است در وزارت بهداری از استادان دانشکده پزشکی در رشته داروسازی و از اعضای وزارت بهداری در قسمت معاونت عمومی و تنظیم آن هر کس که به ایران دارو می‌خواهد وارد کند بایستی قبلاً آن دارویی که می‌خواهد وارد کند بفرستد به این کمیسیون و این کمیسیون مطالعه کند دقت کند همان‌طوری که آقای شوشتری فرمودند از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت دارو اولاً این دارو بایستی از مملکتی که خارج می‌شود و می‌آید اینجا ۵ سال باید در آن مملکت مصرف شده باشد و مقامات مربوطه آنجا تصدیق بکنند اجازه بدهند که وارد ایران بشود این یکی دوم اینکه این دارو را بعد از اینکه این شخص تقاضا کرد می‌گوییم بایستی نمونه دارویی‌ات را بفرستی به ایران که مشکوک نباشد این نمونه را که فرستاد یک اداره‌ای درست شده در وزارت بهداری به اسم (کنترل دارو و مواد غذایی) در نتیجه آن قانونی که آقایان از مجلس گذراندید مقررات پزشکی ما برای اینکه بتوانیم آن قانون را اجرا کنیم از سازمان جهانی بهداشت دو نفر متخصصص خواسته‌ایم که این دو تا متخصص کارشان این است که یکی مواد غذایی است مؤسسه‌ای درست شده است به اسم مؤسسه بهداشت که در آنجا کنترل مواد دارویی و غذایی می‌کند و با دانشکده پزشکی هم همکاری می‌کند این نمونه را می‌فرستیم به این مؤسسه، اگر آن مواد دارویی که فرستاده از حیث کمیت و از حیث کیفیت مورد تصدیق متخصصین قرار گرفت اجازه می‌دهیم این دارویی که تازه ۵ سال هم در آن مملکت مورد استفاده بوده است وارد ایران بشود. ممکن است بفرمایید که پس چطور شده که پنی‌سیلین وارد شده؟ پنی‌سیلین رفته گمرک ولی بنده نمی‌دانم به چه ترتیبی خارج شده به اجناب آقای جهانگیر که به عقیده بنده یکی از اشخاص لایق و درست این مملکت است (صحیح است) بنده با تلفن تماس گرفتم. جهانگیر گفت من نفهمیدم چه‌طور شده، ولی می‌پرسم می‌فرستم تحقیق بکنند و بشما خبر می‌دهیم. به اسم پنی‌سیلین این دارو را تعهد داده است که من می‌روم از وزارت بهداری هم تصدیق می‌گیرم در صورتی که وقتی از گمرک می‌خواهد خارج کند باید گواهی در دست داشته باشد که وزارت بهداری گفته باشد که این شخص حق دارد این دارو را وارد بکند در روزنامه‌ها، ده، بیست روز پیش خواندید که دادم تمام دارو را در شهر جمع کردند و به تمام ولایات هم تلگراف کردم که نزد هر داروفروشی این دارو پیدا شود خود داروفروش تحت تعقیب قرار می‌گیرد الان تلگراف از ولایات می‌رسد معلوم می‌شود که در ولایات هم پخش شده. اساسش از گمرک شروع شده، از گمرک به چه حقه‌ای بیرون آورده‌اند من نمی‌دانم البته اداره گمرک الان او را تحت تعقیب قرار داده راجع قرص‌های مختلف و کشف آن هر شب توی روزنامه‌ها می‌خوانید خوب ما پیدا می‌کنیم و این قانون جدیدی که گذراندید چون به موجب آن قانون مجازات زیاد شده است بنده یقین دارم با اجرای همان قانون اگر واقعاً آن طوری‌که نوشته شده اجرا شود کم‌کم جلوی این اجحافات گرفته می‌شود. این راجع به قضیه نظارت وزارت بهداری در قسمت دارو، راجع به قیمتش جناب آقای کاشانی جوابی که لازم است عرض خواهند کرد، بنده خواستم عرض کنم ممکن هست یک دارویی که اینجا می‌آید مطابق ماده ۸ قانون منع احتکار هر تاجری که می‌خواهد دارو وارد کند بایستی پس از

۲۰ روز از تاریخ ترخیص دارو از گمرک اسناد و مدارکی که به تصدیق اداره بازرگانی مبدأ و نمایندگی دولت شاهنشاهی قنسول‌گری یا سفارت‌خانه هم رسیده باشد این مدارک را تحویل وزارت بازرگانی بکند که آنها تثبیت قیمت بکنند با وجود این تقلباتی شده بود که آقای کاشانی وزیر بازرگانی با جدیت جلوی آن را گرفتند و خودشان هم جواب این قسمت را خواهند داد و بنده خیال می‌کنم که نظر حضرتعالی هم تأمین شده باشد و ما هم در اجرای مقرراتی که مجلس شورای ملی گذرانده است ساعی خواهیم بود و سعی می‌کنیم که این‌گونه تخلفات را حتی‌الامکان جلوگیری کنیم (شوشتری- و مخصوصاً در قسمت اخیر) نایب‌رئیس- آقای وزیر بازرگانی بفرمایید.

وزیر بازرگانی (کاشانی)- بنده فرمایشات نماینده محترم را راجع به بالا بردن قیمت دارو کاملاً تصدیق می‌کنم و همین‌طور است که فرمودند علتش را هم در چند جلسه قبل حضور آقایان عرض کردم که متأسفانه در اواخر سال قبل اداره تثبیت قیمت‌ها را بستند، لغوش کردند با این‌که از طرف وزارت اقتصاد ملی آن وقت مکاتباتی شد که این کار برحسب قانون وظیفه ما است که بایستی انجام بدهیم گفتند که خیر نکنید فقط در مورد تثبیت قیمت دارو عمل بدون کنترل هم نتیجه‌اش این شد که واردکنندگان هر عملی که خواستند بکنند کردند تا اینکه سه چهار ماه پیش معلوم شد اجحافات خیلی زیاد است، وزارت اقتصاد ملی آن‌وقت که وزارت بازرگانی فعلی باشد مجبور شدند و تا اندازه‌ای هم موفق شدیم ولی همان‌طوری که آن دفعه هم عرض کردم هنوز صددرصد موفق نشده‌ایم علت اینکه عرض می‌کنم هنوز صددرصد موفق نشده‌ایم برای این است که کنترل دارو دو مرحله دارد یکی مرحله آسان‌تر است و آن این است که ما کنترل می‌کنیم دارویی را که وارد مملکت می‌شود طبق اسنادی که داده شده است برای اینکه از لحاظ قیمت گران نفروشند (شوشتری- گیر همین‌جا است) مرحله دوم این است که این اسناد صحیح باشد لذا این مرحله دوم را ما هنوز کاملاً به نتیجه نرسیده‌ایم برای اینکه باید با مقامات خارجی تماس گرفت و اقدام کرد تا برسد به یک مرحله اطمینان‌بخشی که اطمینان داشته باشیم. برای این قسمت هم بنده عرض می‌کنم به وسیله نمایندگان بازرگانی کشورهای خارجه نوشتیم و گفتیم که به همه ابلاغ کنندکه اگر به ما صورت قیمت‌های صادراتی را که حداقل قیمت باید باشد در ظرف مدت معینی که تقریباً یک‌ماه یا چهل روز دیگر از آن مدت باقی‌مانده است ندهند و تأیید نکنند که از این قیمت‌ها پایین‌تر به هیچ کشوری دارو صادر نمی‌شود ما از ورود آن دارو جلوگیری خواهیم کرد (شوشتری- احسنت) البته تدریجاً اطلاعات خواهد آمد پس از اینکه اطلاعات آمد ما یقین حاصل خواهیم کرد که مرحله دوم را هم درست عمل کرده‌ایم البته این کار مدت می‌خواهد شاید تا دو ماه دیگر بتوانیم به طور قطع و یقین بگوییم که قیمت دارو را آن‌طور که هیچ‌گونه تقلبی نه در فاکتور شده باشد و نه در آن اسنادی که از خارجه می‌فرستند به حداقل قیمت از سازندگان دارو داشته باشیم و به آنجا هم برسیم و اما همان طوری که فرمودند این اقدام بسیار مفیدی که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی شده است مسلماً بسیار مفید خواهد بود و تأثیر خواهد داشت در قیمت دارو برای اینکه اگر بشود دارو را ارزان تهیه کرد و ارزان از خارج وارد کرد و ارزان در دست مردم به طور زیاد گذاشت مسلماً وقتی داروی ارزان باشد کسی دیگر دنبال داروی گران قیمت نخواهد رفت و این هم خود به خود تعدیلی در قیمت دارو خواهد شد ماهم اقدامات خودمان را خواهیم کرد امیدوارم که به نتیجه هم برسیم. (صدرزاده- بنگاه دارویی را هم تقویت کنید)

نایب‌رئیس- آقای خلعتبری دیگر نظری ندارید؟

ارسلان خلعتبری- خیر

۶- سؤال آقای صارمی راجع به اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۴ کل کشور و جواب آقای معاون وزارت دارایی‏

نایب‌رئیس- آقای صارمی بفرمایید.

صارمی- سؤالی که بنده کرده بودم در ۵ ماه حالا نوبت به بنده می‌رسد و آن مربوط به تبصره ۱۱ قانون بودجه است. در تبصره ۱۱ دولت خودش شخصاً پیشنهاد کرده و پیش‌بینی کرده است که از نقطه‌نظر تفاوت فاحش بین حقوق‌های سازمان‌های مختلفه دولت با ادارات مربوط تعدیلی در این موضوع پیش بیاورد و انجام بدهد متأسفانه مدتی گذشته و بعد هم متوجه شدیم که بین کمیسیون بودجه و سازمان برنامه راجع به این موضوع مذاکراتی پیش آمده و اختلاف‌نظری هم به وجود آمده بود البته انجام این امر بسیار ضرورت خواهد داشت برای اینکه صحیح نیست که یک فرد دارای یک درجه تحصیلات و اطلاعات که در یک مؤسسه دولتی در همان میزان و ساعاتی که دیگری کار می‌کند کار کند حقوق فوق‌العاده گزافی بگیرد و فرد دیگری که دارای همان اطلاعات باشد و ساعات کارش هم با اولی یکی باشد حقوقی معادل نصف یا خمس و گاهی ده یک آن را بگیرد رفع این اختلاف فوق‌العاده ضرورت خواهد داشت و این تبعیض اصولاً باید از بین برود و به همین مناسبت هم بود که دولت وقت متوجه بود و مطابق قانون تصویب این موضوع را از مجلس خواسته است و مورد توجه هم واقع گردیده به طوری که اطلاع دارم دولت هم مشغول اقداماتی است که در اجرای این تبصره اقدام بکند به این مناسبت خواهش می‌کنم که جناب آقای انواری معاون وزارت دارایی راجع باین موضوع توضیحاتی بدهند تا ببینیم اقداماتی که شده منتهی به کجا شده است که بلکه انشاءالله این تبصره ۱۱ قانون بودجه به موقع اجرا گذاشته بشود در صورتی که چند ماه هم از تاریخ اجرایش گذشته است. ‏

نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- در اجرای تبصره قانون بودجه سال ۱۳۳۴ همان‌طور که جناب آقای صارمی فرمودند وزارت دارایی اقدام کرده و رسیدگی‌هایی هم کرده صورتی با شرح لازم در تاریخ ۲۶ تیرماه طبق نامه شماره ۳۲۰۵۱- ۱۳۹۷۵ به کمیسون بودجه تقدیم شد چون قانون می‌گویید با تصویب کمیسیون بودجه و ما منتظریم که کمیسیون بودجه تصمیمش را به وزارت دارایی ابلاغ کند که وزارت دارایی روی آن ابلاغ اقدام کند ضمناً وزارت دارایی هم به تمام بنگاه‌ها نوشته و طی بخش‌نامه دستور داده است که غیر از مزایا حقوقی که بعد از تصویب کمیسیون بودجه اگر با نظر پیشنهادی وزارت دارایی موافقت نکنند یا تعدیل بیشتری بکند فعلاً همان حقوق را دریافت دارند و دیگر به هیچ‌وجه مزایایی به عنوان فوق‌العاده یا مزایای دیگری پرداخت نکنند و ما فعلاً منتظر تصمیم کمیسیون بودجه هستیم که حقوق‌شان را به هر مزایایی که تصویب کنند روی آن میزان همه را روی آن میزان همه را به یک ترتیب معین بدهیم (کریمی- این موضوع اضافه‌کار را جلویش را بگیرد) این را هم در نظر داریم (کریمی- منظور این است این مملکتی که این همه کارمند زیادی دارد دیگر اضافه‌کار لزومی ندارد)

نایب‌رئیس- آقای صارمی‏

صارمی- بنده در جلسه قبل عرض کردم که به طور کلی دولت و هر مقام و هر فرد و هر شخصی بایستی مراقبت کند که تکالیف قانونی خودش را انجام بدهد انجام تکالیف قانونی هم موکول به این است که در مدت مقرر قانونی انجام بگیرد بعضی لوایح هست یا طرح‌هایی که در مجلس از طرف آقایان نمایندگان مطرح می‌شود و به تصویب می‌رسد ممکن است واقعاً در حین اجرای دولت مواجه با اشکالاتی بشود که باید این اشکالات را هم در موقع خودش با مجلس به میان بگذارد و رفع اشکالات را بخواهد اشکالات که رفع شد قانون را اجرا کند ولی آن لوایحی را که خود دولت به مجلس می‌آورد لازمه‌اش این است که مطالعاتی رویش کرده باشد و با مطالعات کافی لایحه را آورده باشد بنابراین بایستی مراقبت بکند که در مدت مقرره قانونی آن لوایح تقدیمی خود دولت حداقل به موقع اجرا گذاشته بشود الان مدتی گذشته است بنده امیدوارم همین‌طور که جناب آقای انواری توضیح دادند این تبصره ۱۱ قانون زودتر و بهتر به موقع اجرا گذاشته شود و یقین هم دارم اگر چنانچه تقاضایی از کمیسیون بودجه یا سایر کمیسیون‌های مجلس دارند آنها هم در انجامش تسریع خواهد شد تا ما انشاءالله در آتیه نزدیکی ببینیم که این تبصره به موقع اجرا گذاشته شده است.

۷- بیانات آقای نایب‌رئیس به مناسبت روز ۲۱ آذر- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- آقایان نمایندگان محترم متوجه هستند که امروز ۲۱ آذر مصادف با روز پرافتخار ارتش شاهنشاهی ایران است (صحیح است) که دست ناپاک متجاسرین و خائنین به مملکت را از خطه آذربایجان پاک نمود (صحیح است) این روز پرافتخار در ظل توجهات خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نصیب ارتش ما گردیده (صحیح است) و هیچ‌گاه ملت ایران اقدام مؤثر و جدی شاهنشاه عظیم‌الشأن خود را فراموش نخواهد نمود (صحیح است) من اجازه می‌خواهم که تشکرات و تبریکات صمیمانه نمایندگان محترم را به نام ملت ایران به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیم داشته سلامت و عظمت سلطنت شاهنشاهی را از خداوند متعال خواستار و قدرت ارتش شاهنشاهی را برای دفاع وطن عزیز از درگاه حضرت احدیّت خواستار شوم (صحیح است- احسنت) چون آقایان نمایندگان بایستی در مراسم رژه حاضر باشند و به موقع تشریف ببرند بنابراین مجلس را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود. (مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- اردلان‏