مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۸۴

مجلس در ساعت نه و بیست دقیقه صبح به‌ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه

آقایان دکتر عدل- خواجه نوری- فهیمی- ادیب سمیعی- مهندس پرویز بهبودی- پزشکی- جهانشاهی- زرگرزاده-مهندس برومند- دکتر عظیمی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر ضیائی- اهری.

غائبین بی اجازه

آقایان دکتر رهنوردی- مهندس زنجانچی – کریم بخش سعیدی- شاهنده- صائب- موقر.

غائبین مریض

آقایان مجد- مهندس فروهر- بختیار بختیاریها- رامبد عجم- کورس- دکتر یگانگی- دکتر عدل طباطبائی.

- تصویب صورت‌جلسه

۲- تصویب صورت‌جلسه

رئیس- راجع به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟

ضیاء احمدی- چند غلط چاپی در عرایض بنده هست که برای اصلاح به تندنویسی می‌دهم.

رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری نسبت به صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع‌به اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی جهان و ارسال به مجلس سنا

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع‌به اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی جهان و ارسال به مجلس سنا

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش یک شوری راجع به پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی و آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۷۰۳۰-۱۳ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع‌به اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی جهانی را که به‌شماره ۴۴۳ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن‌را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود هم ارز ریالی مبلغ یکهزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه غذائی جهانی «W.F.P» وابسته به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سالهای ۱۹۶۶ تا پایان ۱۹۶۸ مورد تقاضای وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی کل کشور در سال ۱۳۴۷ پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر خیراندیش.

مرتضوی- در گزارش یکهزار دلار نوشته و به همین ترتیب هم خواندند، یکصد هزار دلار سهمیه درست است.

رئیس- بلی یکصدهزار دلار صحیح است اشتباه چاپی است. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها وآقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است با اصلاح یکصدهزار دلار که اشتباه چاپی است. آقای دکتر مهذب فرمایشی دارید؟

دکتر مهذب- توضیح بفرمایند که بعد از ۱۹۶۸ چه می‌شود؟ این ظاهراً تا ۱۹۶۸ است.

رئیس -آقای معصومی بفرمائید.

معصومی (معاون وزارت کشاورزی)- به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که وزارت خارجه اعلام کرده است که بعد از ۱۹۶۸ دولت ایران اصولاً در این سازمان عضویتی ندارد (دکتر مهذب- چرا؟) برای اینکه حق عضویتی که داریم پرداخت می‌کنیم مربوط دو دوره سه ساله بود که برای دوره اول پرداخت شده و برای سالهای ۱۹۶۶و۱۹۶۷و۱۹۶۸به وسیله این لایحه تقاضای مجوز شده است که پرداخت کنیم و بعد از سال ۱۹۶۸ حق اشتراک نخواهیم پرداخت و از عضویت خارج خواهیم شد (دکتر مهذب- چرا؟)در ابتدای امر که کشورهای جهان به این سازمان می‌کردند ما تا آنجا که مقدور بود کمک و شرکت داشتیم و از این شرکت استفاده می‌کردیم ولی از این به‌بعد از این سازمان غذائی جهانی خارج خواهیم شد اگر احتیاج هست باز بیشتر توضیح بدهم.

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به‌ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی

۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی

رئیس- گزارش کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۵ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۳۰۳۵-۱۰ /۱۰ /۴۲ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۸۴ - ۲۱/ ۵ /۱۳۴۰ دولت راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی را مورد رسیدگی قرار داد و اظهار نظر کرد که عمل دولت در اجرای تصویب‌نامه مزبور تا تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری تایید و از تاریخ تصویب قانون مذکور تصویب‌نامه فوق‌الذکر موضوعاً منتفی است.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- عمل دولت در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۸۴-۲۱ /۵ /۱۳۴۰ راجع به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی تا تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ مورد تایید است و از تاریخ تصویب قانون مزبور تصویب‌نامه فوق‌الذکر موضوعاً منتفی است.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری– دیهیم.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه۱۳ آبانماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۳۰۳۵-۱۰ /۱۰ /۴۲ مربوط به تصویب نامه شماره۱۴۰۸۴- ۲۱ /۵ /۱۳۴۰ دولت راجع به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را دائر بر منتفی بودن تصویب‌نامه مزبور تایید کرد.

اینک گزارش آن‌را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- خسرو کردستانی.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۵ آبانماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره۳۳۰۳۵-۱۰ /۱۰ /۴۲ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۸۴- ۲۱ /۵ /۱۳۴۰ دولت راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری را دائر بر منتفی بودن تصویب‌نامه مزبور تایید کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر خیراندیش.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی‌که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)-با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است راجع‌به کسب اجازه شرکت شدن سازمان بنادر کشتیرانی که تقدیم و تقاضای ارجاع به کمیسیون را دارم.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۶- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس- نامه‌ای است از دولت رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هشتاد و پنج درصد هزینه‌های ارزی خرید کابل ۶۳ کیلو ولتی و دستگاه انتقال ۲۰ کیلو ولتی و ایستگاهای فرعی ترانسفورماتور که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۳۲۲۳۰۲۸ فرانک فرانسه است با شرکت فرانسوی ژنرال دانتر پریز الکتریک کوژلکس در تاریخ ۸ آبان ۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط و متساوی شش‌ماهه (نسبت به هر محموله) به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به‌مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال هر شش‌ماه یک‌بار و شش‌ماه قبل از تاریخ بازپرداخت سفته اصل مربوط تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل هفت‌ماه بعد از تاریخ هر عمل و یا صدور هر گواهینامه موقت ماهانه می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصره(۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

- اعلام وصول و قرائت نامه یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۷- اعلام وصول و قرائت نامه یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع نمایندگان محترم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱۲ (بهداری) در خصوص لایحه شماره ۲۴۸۸-۱ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع‌به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر که ضمن مرقومه شماره ۹۴۲۵ /۲۱۰ ل ق ۱ /۵ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- ختم جلسه

۸- ختم جلسه

رئیس- بااجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(مجلس در ساعت نه و سی دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.