New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۱۶ نشست ۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۱۶ نشست ۵

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

مذاکرات مجلس

صورت مشروح بمجلس پنج شنبه اول مهر ماه ۱۳۱۶

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها

۳- معرفی هیئت دولت از طرف آقای (جم) رئیس الوزراء

۴- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۳۸ نفر آقایان نمایندگان

۵- تصویب نمایندگی آقای جعفر پناهی

۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس ۳۰ شهریور را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟

(اظهاری نشد)

صورت مجلس تصویب شد. آقای زوار

زوار – بنده خواستم قبل از تصویب صورت مجلس بعرض بکنم آقای علی وکیلی را که دیر آمده بی اجازه نوشته‌اند ایشان بتوسط بنده اجازه خواسته بودند و تقدیم هم کرده بودم استدعا می‌کنم اصلاح بشود.

رئیس – بسیار خوب. آقای روحی

روحی- عرض بنده هم قبل از تصویب صورت مجلس بود. آقای توانا را که غایب بی اجازه نوشته‌اند ایشان مریض بستری هستند. خوبست کمیسیون عرایض و مرخصی زودتر تشکیل بشود و نسبت بآنها رسیدگس کند.

- اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها

(۲- اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها)

رئیس – اسامی اعضاء منتخبه کمیسیونهای معارف و داخله قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شورای – نتیجه انتخابات هجده نفر اعضاء کمیسیون معارف

عده حضار ۱۰۹ حائزین اکثریت:

آقایان: تربیت – نراقی – جلائی – نوبخت – ذوالقدر حیدری – دبستانی – نواب – تولیت – موقر – شباهنگ – آزادی روحی – سلطانی – لاریجانی – دکتر سنک – دکتر غنی شاهرودی

کمیسیون داخله – عده حضار ۱۰۹ حائزین اکثریت:

آقایان: خواجه نوری – جلائی – اسکندری – مؤید ثابتی – محیط لاریجانی- صفاری – عطاء الله پالیزی – فخر طباطبائی – ابراهیم ریگی – شهدوست – بیات ماکو- فتوحی – زوار – شجاع – مسعودی خراسانی – فاطمی – مکرم افشار – گودرزی

رئیس – اسامی اعضای کمیسیونهای بودجه و محاسبات و عرایض و مبتکرات قرائت می‌شود:

اعضاء کمیسیون بودجه:

از شعبه اول – آقایان: اعتبار – افخمی- نواب

از شعبه دوم – آقایان: دکتر طاهری – طالش – خواجوی

از شعبه سوم – آقایان: ملک مدنی- ناصری – سمیعی

از شعبه چهارم – آقایان: جهانشاهی – دکتر سنک – رفیعی

از شعبه پنجم – آقایان: دکتر سمیعی – ثقت الاسلامی – روحی

از شعبه ششم – آقایان: اسکندری – فاطمی – لاریجانی

کمیسیون محاسبات:

از شعبه اول – آقای محیط لاریجانی

از شعبه دوم – آقای ساکینیان

از شعبه سوم – آقای فخر طباطبائی

از شعبه چهارم – هنوز انتخاب نشده است

از شعبه پنجم –آقای معتضدی

از شعبه ششم –آقای همراز

کمیسیون عرایض:

از شعبه اول – آقای گودرزی

از شعبه دوم – آقای معینی

از شعبه سوم – آقای نائینی

از شعبه چهارم –هنوز انتخاب نشده است

از شعبه پنجم –آقای زوار

از شعبه ششم –آقای سلطانی

کمیسیون مبتکرات:

از شعبه اول – آقای مؤید ثابتی

از شعبه دوم – آقای جرجانی

از شعبه سوم – آقای ابراهیم ریگی

از شعبه چهارم –هنوز انتخاب نشده است

از شعبه پنجم –آقای شجاع

از شعبه ششم –آقای مکرم افشار

- معرفی هیئت دولت از طرف اقای (جم) رئیس الوزراء

(۳- معرفی هیئت دولت از طرف اقای (جم) رئیس الوزراء)

رئیس – آقای رئیس الوزراء

رئیس الوزراء (آقای محمود جم) – بر حسب معمول و قانون در هر تجدید دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی هیئت دولت بایستی بمجلس شورای ملی معرفی شود و برنامه خودش را عرضه دارد، اینک برحسب اراده سینه همایون شاهنشاهی ریاست کابینه کماکان با این جانب خواهد بود و هیئت دولت بترتیب ذیل بمجلس شورای ملی معرفی می‌شوند:

آقای مجید آهی وزیر طرق، اقای حکمت وزیر معارف، آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه، آقای متین دفتری وزیر عدلیه، آقای محمود بدر وزیر مالیه، آقای سر لشگر فضلی کفیل وزارت جنگ، آقای فروهر کفیل وزارت داخله، آقای علاء رئیس اداره کل تجارت، آقای فرخ رئیس اداره کل صناعت و معادن و آقای احمد حسین عدل بکفالت اداره کل فلاحت منتخب شده‌اند.

وزیر پست و تلگراف هم بعدا معرفی خواهد شد. در این موقع لازم است بعرض آقایان برسانم بطوریکه در نطق شاهانه در موقع افتتاح مجلس شورای ملی باطلاع آقایان رسید (هیئت دولت در این دوره دارای برنامه که متضمن مواد و فصولی باشد نخواهد بود) در حقیقت قصد این دولت ادامه اصلاحات فعلی و تقویت بنیه مالی و اقتصادی کشور و توسعه و ترقی امور فلاحت و استفاده از منابع طبیعی کشور خواهد بود باین جهت یک برنامه که نوشته شده باشد تقدیم مجلس شورای ملی نمی‌شود و نیز این را هم بعرض میرسانم نظر باینکه آقای وزیر امور خارجه در این موقع در جامعه ملل ماموریت دارند در غیبت ایشان کفالت کارهای وزارت امور خارجه با آقای منصور عدل خواهد بود و باین سمت بمجلس شورای ملی معرفی می‌شوند. در خاتمه عرایضم ازمجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد می‌کنم.

(اخذ رای با ورقه بعمل آمده و یکصد و پانزده ورقه سفید شمرده شد)

رئیس – آقای رئیس الوزراء که رایاعتماد خواستند البته مطابق قاعده بقیام وقعود معمول بوده که اخذ رای شودولی چون پنج نفر از آقایان نمایندگان تقتضی کردند که با ورقه رای گرفته شود این بود که رای با ورقه اعلام شد و مجلس شورای ملی باتفاق آراء رای اعتماد خود را به هیئت دولت حاضر تقدیم کرد

(نمایندگان – صحیح است)

رئیس الوزراء- بنده از احساسات آقایان نمایندگان محترم خیلی متشکر هستم.

- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۳۸ نفر آقایان نمایندگان

(۴- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۳۸ نفر آقایان نمایندگان)

رئیس – اگر تصویب می فرمائید بقیه مراسم تحلیف تعقیب شود

(صحیح است)

(در این موقع کلام الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و بترتیبی که ذیلا نوشته شده آقایان مفصله الاسامی در مقابل قرآن مجید قسمنامه را قرائت و امضاء نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم

من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را بشهادت می‌طلبیم و بقرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادامی که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی ودرستی وجد وجهد انجام داده و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران

آقایان: روحی – صدر- مجد ضیائی – حمزه تاش – دکتر سنک – نیکپور – لاریجانی- حریری طلوع – علی وکیلی – کاشف – شباهنگ – بهبهانی – اعظم زنگنه – موسی مرآت – عطاءالله پالیزی – اعتبار – فخرطباطبائی – پارسا – بیات ماکو- سید محمد طباطبائی- مشیر دوانی- دکتر لقمان – ذوالقدر –دکتر ملک زاده – شهدوست – علوی – معتضدی – مسعودی خراسانی –قراگزلو – عزیزی – مولوی-نوبخت – معینی – سید کاظم جلیلی – دکتر طاهری – ارکانی- نواب یزدی – خلیل حریری.

- تصویب نمایندگی آقای جعفر پناهی

(۵- تصویب نمایندگی آقای جعفر پناهی)

رئیس – آقای ملک مدنی

(آقای ملک مدنی مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات هرو آباد خلخال و نمایندگی آقای جعفر پناهی را این قسم قرائت کردند)

انتخاب حوزه انتخابیه هرو آباد خلخال برای یازدهمین دوره قانون گذاری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۵ شروع و طبق قانون جریان یافته وازآراء ماخوذه که مجموع آن ۱۱۳۸۸بوده است آقای جعفر پناهی باکثریت ۱۰۳۹۸ رای به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگی بپرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای جعفر پناهی را تصدیق واینک گزارش آنرا برای تصویب بعرض مجلس شورای ملی میرساند

رئیس – موافقین با نمایندگی آقای جعفر پناهی قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد. در کمیسیون قوانین مالیه آرائی گویا باسم آقای دکتر اهری بوده که اشتباها باسم آقای دکتر طاهری خوانده شده

دکتر طاهری – صحیح است بنده در آن جا کاندید نبودم.

رئیس- در کمیسیون امور خارجه هم عده را سیزده نفر نوشته‌اند در صورتیکه عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر است وآقای مهدوی که کمتر از همه رای داشته‌اند اسم شان برداشته می‌شود

(صحیح است)

از آقایان اعضاء کمیسیونها که انتخاب شده‌اند خواهش می‌کنم بذل مساعدتی فرموده و هیئت رئیسه خودشان را تشکیل بدهند که دیگر کارها تمام شده باشد.

- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۶- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم

(صحیح است)

جلسه آتیه روز پنج شنبه هشتم مهر ماه سه ساعت بظهر دستور لوایحی که از طرف دولت بنا است برسد.

(مجلس یکساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی –حسن اسفندیاری