مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۳
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۳

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۳