مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۷

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۴۷

شماره مسلسل - ۱۳۰۴

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول مرداد ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس

۳- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیونها

۴- تصویب اعتبارنامه آقای حاذقی از جهرم

۵- طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهداری

۶- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه شنبه ۲۷ تیرماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد عده از آقایان برای قبل از دستور اجازه نطق خواسته‌اند آقای فیروز آبادی مخالف دستور هستید؟

فیروز آبادی- بلی

رئیس- بفرمائید.

فیروز آبادی- بعقیده بنده ما لوایح مهمی که مفید بحال ملت و مملکت باشد فعلاً نداریم و ثانیاً مذاکرات قبل از دستور یک مذاکرات بیخودی نیست و معایب و محاسنی که وکلا میدانند بعرض مجلس میرسانند که آن معایب مرتفع شود بنده معتقدم که مذاکرات قبل از دستور باید بطور اختصار باشد که زیاد وقت مجلس گرفته نشود.

جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید بورود دستور

رئیس- رأی می‌گیریم برای ورود بدستور آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس

(۲- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس)

رئیس- بودجه دو دوازدهم مجلس مطرح است.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیرو قانون سه دوازدهم بودجه سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ یک لایحه دو دوازدهم بودجه تیر و مرداد ماه ۱۳۲۳مجلس شورای ملی را با قید فوریت تقدیم و تمنای تصویب دارد:

ماده واحده- بکارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود دو دوازدهم بودجه تفصیلی سال ۲۲ از وزارت دارائی دریافت دارد.

تبصره ۱- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط بمجلس شورایملی را (موضوع قانون کمکم بکارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره ۲- بکارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (موضوع قانون کمک بکارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق ماه اسفند ۱۳۲۲ بپردازد.

رئیس- فوریتش مطرح است (مخالفی نیست) در فوریتش مخالفی نیست؟

فیروزآبادی- مخالفم

رئیس- بفرمائید

فیروزآبادی- خیلی معذرت می‌خواهم از آقایان که عقیده کج یار است خودم را عرض کنم (بفرمائید) بنده می‌بینم در ممالک اروپا که ما افتخار می‌کنیم از آنها سرمشق بگیریم بودجه ۵ ساله و ۴ ساله و ۳ ساله می‌نویسند و سایر قسمتها را حتی برای پنجاه سال پیش بینی می‌کنند ما متأسفیم که در مملکتمان هیچوقت یک بودجه صحیحی از سال نو نمی‌آید (همه اش به یک دوازدهم و سه دوازدهم می‌گذرد) که وکلا هم بدانند بودجه مملکت چیست دولت هم در واقع تکلیفش را بداند بنده باین ملاحظه مخالفم با اینکه دو دوازدهم یا سه دوازدهم بمجلس بیاید تا اینکه دولت بودجه خودش را بدهد (بعضی از نمایندگان- این مال مجلس است) بله خیلی معذرت می‌خواهم این صحیح است و مجلس را هم همینطور بنده عقیده ندارم به دو دوازدهم بگذرد.

رئیس- رأی می‌گیریم بفوریت لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده واحده مطرح است. آقای امیر تیمور بفرمائید پشت تریبون

امیرتیمور- بنده از همین جا بطوری مطالب را بعرض میرسانم که هم گوش مبارک آقا بشنود و هم سایرین بنده هیچ موجبی برای اینکه بودجه مجلس شورای ملی بطور دو دوازدهم تقدیم شود نمیدانم مجلس شورایملی در تنظیم بودجه خودش استقلال دارد و عمل مجلس باید همیشه سرمشق دیگران و خصوصاً سرمشق برای کار دولت و عمل دولت باشد نه اینکه در این مورد مجلس شورای ملی از دولت تقلید کرده باشد در صورتیکه بودجه دولت که بصورت دو دوازدهم تقدیم مجلس می‌شود این حاکی از بی نظمی و بی تربیتی امر دولت است اگر اساس کار دولت منظم و مرتب باشد همینطور که قانون اساسی پیش بینی کرده‌است بایستی در نیمه آخر سال قبل بودجه تقدیم شود و چون در دستگاه دولت هرج و مرج بحد کمال حکمفرماست این است که بموقع نمی‌توانند بدهند و موقع هم برای مخارج می‌گذرد و از کثرت استیصال به دو دوازدهم متشبث می‌شوند پس مجلس شورای ملی نباید از یک کار غلط تقلید بکند برای اینکه خودش استقلال دارد و همینطور که سالیان سال عمل کرده‌است باید یک بودجه عمومی و حسابی برای تمام سال تهیه و تقدیم کند که از تصویب مجلس بگذرد بعلاوه دو دوازدهم و سه دوازدهم هم که به مجلس می‌آورند بیجهت مقداری از وقت مجلس را می‌گیرد از این موضوع که بگذریم خواستم تذکر بدهم که برای مستخدمین جزء مجلس یک توجه اساسی بعمل بیاید زیرا بقدر معاش و گذران آنها باید یک حقوقی را در نظر بگیرند که امرار معاش و گذراندن آنها به اندازه بخور و نمیر و بقدری که شکمشان سیر شود و برای خودشان و عائله شان هم ستر عورتی باشد پیش بینی بشود متأسفانه و بدبختانه این نظر در بودجه مجلس شورای ملی تأمین نشده و حقیقتاً بنده هم متأثر هستم بحال مستخدمین و هم متحیر که آقایان چه فکر می‌کنند که با این حقوق آنها چطور گذران می‌کنند زندگی که فرقی نمی‌کند احتیاجات اشخاص که فرق نمی‌کند او هم زن دارد بچه دارد میوه می‌خواهد یخ می‌خواهد حالا یک چیزهای نفیس لوکس زائدی را نباید بخواهد و ما هم آنها را منعشان می‌کنیم اما احتیاجات عمومی او را که نباید جلوگیری کرد و بنده معتقدم بقدریکه شکم آنها سیر بشود و ستر عورت بنمایند باید بآنها داده شود ولی متأسفانه در نظر نگرفته‌اند ملاحظه بفرمائید جاهای دیگری که مستخدمین جزء دارند بیشتر رعایت حال آنها می‌شود متأسفانه امروز با این سختی وضع مستخدمین مجلس خیلی بد است و در نهایت سختی میگذرانند باید توجهی بشود که بتوانند زندگی کنند.

رئیس- بنده استدعا می‌کنم که مراعات نظامنامه را بفرمایند نطق‌های غیر مختصر باید با اجازه رئیس بوده و آقایان پشت تریبون تشریف بیاورند. آقای مرآت

مرآت اسفندیاری- لایحه بودجه مجلس حاضر است و تعویقش بواسطه تنظیم بودجه و حقوق کارگران مطبعه بود که از این جهت بتعویق افتاد حالا امروز حاضر می‌شود و فردا تقدیم کمیسیون محاسبات می‌کنیم اما راجع بمستخدمین همانطور که آقای امیرتیمور در نظر دارند شاید تمام آقایان نمایندگان هم در نظر داشته باشند و تصور هم می‌کنم که وضعیت مستخدمین جزء مجلس امروز از همه جا بهتر باشد و همه جور از آنها توجه می‌شود و تصدیق هم می‌فرمایند که مجلس شورای ملی نمی‌تواند در بودجه اش بین مستخدمین مجلس با سایر مستخدمین کشور امتیازی قائل شود این یک کار مشکلی است معذلک ما امتیاز داده‌ایم و همه جور هم رعایت حال آنها را می‌کنیم امروز تمام مستخدمین در زحمت هستند بایستی برای همه فکر کرد نه تنها برای مستخدمین مجلس با وجود این کارپردازی این موضوع را در نظر گرفته و همه جور کمک بآنها شده‌است خود حضرتعالی هم که در هیئت رئیسه تشریف داشتید و گمان می‌کنم همه آقایان در این موضوع تصدیق داشته باشند.

جمعی از نمایندگان- کافی است

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده هم می‌خواهم توضیحی عرض کنم که علت اینکه بودجه مجلس تقدیم نشده برای اینست که اول باید بودجه کل کشور بطور کلی که یکی از آن مخارجات هم مخارج مجلس شورای ملی است در مجلس شورای ملی تصویب شود تا آنوقت بتوانند بودجه مجلس را بدهند والبته این نظریرا که آقای امیرتیمور فرمودند راجع بمستخدمین جزء مجلس شورای ملی مطلب صحیحی است و باید نسبت بهمه مستخدمین دولت توجه کرد برای اینکه همه شان مستخدم کشور هستند و همه باید در رفاه و آسایش باشد بقدری که بودجه مملکت جا داشته باشد و علت اینکه فعلاً بنظر بنده حسابداری و کارپردازی نمی‌تواند بودجه را بدهد این است که بودجه درآمد و مخارج مملکتی تصویب نشده‌است زیرا آن هم مثل سایرین تابع بودجه کل است البته بودجه مجلس مستقل است و کسی یعنی دولت دخالت ندارد ولی از نظر هزینه تابع بودجه عمومی است باینجهت خواستم این موضوع را عرض کرده باشم و بنده استفاده می‌کنم از این موقع و عرض می‌کنم که کمیسیون امروز یک تصمیمی را اتخاذ کرده‌است برای بودجه عمومی و گزارشی هم از طرف کمیسیون بودجه تهیه شده که برای استحضار و استجازه از مجلس شورای ملی شاید در جلسات آتیه تقدیم شود.

جمعی از نمایندگان- کافی است.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود: (پیشنهاد آقای فرهودی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده واحده بودجه مجلس اضافه شود:

تبصره- مجلس شورای ملی شرکت آقایان نمایندگان مجلس را در مقاطعه کاری‌ها و مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و شهرداریها و همچنین شرکت در خرید و اجاره خالصجات و خدمت در شرکت هائی را که اکثریت یا تمام آن متعلق بدولت است مناسب مقام نمایندگی ملت نمیداند. فرهودی

فرهودی- خلاصه پیشنهاد بنده این است که آقایان نمایندگان محترم با تصویب این تبصره اعلام بفرمایند که شرکت نمایندگان مجلس را در مقاطعه کاری و معاملات دولتی شایسته مقام نمایندگی نمیدانند زیرا مقام عالی نمایندگی را شرکت در این کارها از بین می‌برد همه میدانیم که مجلس چهاردهم با یک امیدواری کاملی از طرف تمام طبقات ملت استقبال شد ولی متأسفانه بواسطه اینکه کار اساسی نکرد و مورد یأس ملت واقع شد عقیده بنده این است که اگر مجلس بخواهد منشاء یک سلسله اصلاحات اجتماعی و اداری باشد بایستی این اصلاحات را از خودش شروع کند تا اینکه بتواند در سایر ادارجات و دوایر هم اصلاحات لازمه را بعمل بیاورد و خوشبختانه بنده از آقایان نمایندگان کسی را نمی‌شناسم که در مقاطعه کاری یا مناقصه کاری و غیره شرکت داشته باشد بهمین جهت هم تبصره را طوری تنظیم کردم که استفاده منع و تحریم ازش نمی‌شود فقط در تبصره گذاشتم که مجلس شورای ملی شرکت نمایندگان را در مقاطعه‌ها مناسب مقام نمایندگی نمیداند و برای ما این یک فورمول کافی باشد چون همانطور که در کشورهای دیگر دموکراسی این منظور تأمین شده‌است منتهی در کشورهای دموکراسی که سابقه طولانی دارند این سابقه جزء عادات دموکراسی شده‌است در بعضی از ممالک دیگر که انتخابات مجلس متکی بحزب است عدم مداخلات نمایندگان در کارهای دولتی جزء مقررات و عادات حزبی شده‌است اما متأسفانه در مملکت ما که نه دموکراسی قدیم هست و نه انضباطهای حزبی ما مجبور هستیم که بیک ترتیب دیگری اراده مجلس اعلام شود که شرکت نمایندگان را دراین امور اجازه نمی‌دهد. از لحاظ حقوقی هم این مسئله صحیح است برای اینکه وقتی که ملت یکنفر را به نمایندگی خودش انتخاب کرد و آن شخص هم آن وظیفه را قبول کرد چون امور سیاسی و اجتماعی ملت که موضوع وکالت است از حقوق مستمری و دائمی ملت است وکیل مجبور است که مسئول آن امور باشد باین جهت نمی‌تواند در مقاطعه کاری و مزایده و مناقصه و اجاره خالصحات و خرید خالصجات و این قبیل امور مداخله کند تصویب این پیشنهاد یک فایده اساسی دیگر هم دارد و آن فایده عبارتست از تصفیه امر انتخابی زیرا آقایان میدانند که یک عامل نامشروعی که دخالت کرد ولی خوشبختانه در اکثر جاها شکست خورد مسئله پول بود حتی در تهران شرکت سهامی انتخابات با سرمایه مهمی تشکیل شد علتش چه بود؟‌علتش این بود که یک عده فکر می‌کردند با خرج گزافی می‌توانند وکیل شوند و بعد از نفوذ مقام نمایندگی در این نوع معاملات استفاده کنند و آن خرجها را جبران کنند حالا اگر مجلس شورای ملی اراده خودش را اعلام کند که اساساً‌شرکت نمایندگان در این امور ممنوع شود بالطبیعه این قسمت هم تصفیه می‌شود برای اینکه اشخاصی که حاضرند مبالغ گزافی در امر انتخابات خرج کنند و وکیل بشوند البته با یک نقشه و اصول تجارتی وارد این عمل می‌شوند وقتی که جلوی این راه گرفته شد دیگر هیچ کشی با فکر تجارتی وارد انتخابات نمی‌شود….

مظفرزاده – پیشه وری هم جزء اینها بود آقای فرهودی؟

فرهودی – نمیدانم و دیگر کسی که وارد اجتماعات می‌شود با فکر تجارتی وارد نشود. ضمناً آقایان را تذکر می‌دهم که این مسئله یک سابقه هم دارد و آن تبصره‌ای است که در مجلس سیزدهم بماده ۱۹ قانون املاک واگذاری اضافه شده‌است در آن تبصره مخصوصاً قید شد که نمایندگان مجلس شورای ملی خواه بعنوان حکم خواه بعنوان وکیل دادگستری حق ندارند در محاکمات مربوط بدادگستری مداخله کنند و بنده که این تبصره را پیشنهاد کردم این قضیه را حل می‌کند و خیال می‌کنم یک یادگار خیلی خوبی باشد در این مجلس و مشروطه سوم.

رئیس – عرض کنم این نکته را بایستی باطلاع آقایان برسانم که مطابق ماده ۶۳ اظهارات آقایان نمایندگان راجع به پیشنهادات اصلاحی بایستی مختصر باشد و بعد هم یکنفر حرف بزند و بعد رأی گرفته شود این آقایان خیلی صحبت کردند. آقای هاشمی بفرمائید.

طباطبائی – بنده اخطار نظامنامه دارم.

هاشمی – بنده کار باصل موضوع ندارم که خوبست یا بد اما گویا جای آن در قانون بودجه دو دوازدهم مجلس نباشد (صحیح است) اگر در قانون انتخابات برای رعایت شئون نمایندگان یک چیزهائیرا پیشنهاد بفرمائید موقعیت دارد ولی اینجا بنده مناسب نمیدانم بعداً در اصل موضوعش هم عرض دارم برای اینکه انتخاب شدن تمام طبقات آزاد است با انتخاب شدن ما سلب یک مشاغلی را از وکیل بکنیم این معلوم نیست درست باشد. جناب آقای فرهودی! فرقش این است بنده می‌گویم اگر تاجری وکیل شد مادام که در اینجا نشسته‌است بنام و سمت وکالت ایران است و از سمت وکالت ایرانیش نباید به کسب و تجارتش لطمه وارد بیاید….

فرهودی – تجارت نگفتم

هاشمی – کارهای مشابه آن. وکیل بدیهی است مسئولیتی ندارد در عین حال مسئولیتش مافوق حد است مسئولیت وجدانی و خدائی است حالا اگر این قانون است البته قانون بیان کننده‌حکم است کسی که این حکم را ترک کرد باید مجازات او معلوم باشد، مجازات کسی که به این قانون عمل نکند چیست؟‌اینکه نوشته شده مجلس شورای ملی مناسب مقام آقایان نمیداند ترک اولی است اگر کرد چکار می‌کنند؟

رئیس – به پینشهاد آقای فرهودی رأی می‌گریم

بعضی از نمایندگان – رأی نمی‌خواهد

رئیس – پیشنهاد اصلاحی است باید رأی گرفت آقایان موافقین با پیشنهاد آقای فرهودی قیام فرمایند (عده برخاستند) تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود با ماده واحده‌با دو تبصره با ورقه موافقین ورقه سفید با اسم خواهند داد (اخذ و شماره آراء بعمل آمد) ۹۱ ورقه سفید شماره شد.

رئیس – عده حاضر ۹۳ ورقه سفید ۹۱ ورقه آبی یکعدد پس تصویب شد.

- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیونها

(۳- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیونها)

رئیس – عرض کنم که موقع را مقتضی میدانم که راجع به کمیسیون دادگستری به مجلس عرض کنم که این کمیسیون چند دفعه‌است تشکیل نشده و کارهای لازمی دارد (دکتر شفق – منحصر بآن یکی نیست اغلب شعبه‌ها و کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شود)‌از آقایان اعضاء کمیسیون استدعا می‌کنم حاضر شوند اگر مانع دارند و نمی‌توانند استعفا بدهند و همچنین از آقای بهبهانی رئیس کمیسیون خواهش می‌کنم صورت آقایانیکه حاضر نمی‌شوند بدهند که بنده به مجلس تقدیم کنم و بعد تجدید انتخاب بشود.

'بهبهانی – بنده می‌خواستم اهمیت کمیسیون‌ها را در امور جاریه مجلس بعرض آقایان برسانم و تذکر بدهم اگر کمیسیونها تشکیل نشود وضعیت مجلس طوری خواهد شد که دیگر کاری ندارد غیر از قسمت قبل از دستور و از قراریکه می‌شنوم اغلب کارمندان کمیسیونها شکایت می‌کنند که اغلب کمیسیونها تشکیل نمی‌شود بجز کمیسیون بودجه که هر روز تشکیل می‌شود کمیسیون دادگستری بخصوص یک اهمیت مخصوصی برای مجلس دارد باید این را تذکر داد که قوانین جاریه مملکتی بیشترش آن قوانینی است که در کمیسیون دادگستری می‌گذرد و اگر تشکیل نشود آن قوانینی که باید بگذرد نمی‌گذرد و آن قوانینی هم که باید درش شور شود نمی‌شود به علاوه چند مطلب مهمی وارد کمیسیون دادگستری شده یکی اعلام جرمهائی است که شده و اینها معطل است یعنی هر اعلام جرمی باید مدت یکماه در کمیسون دادگستری رسیدگی شود و هر وقت کمیسیون تشکیل می‌شود بعضی از آقایان کارمندان حاضر می‌شوند و بعضیهای دیگر حاضر نمی‌شوند الآن دو هفته شاید بیشتر است که کمیسیون بواسطه نداشتن اکثریت تشکیل نشده آنوقت آقایان وقتی که وقت می‌گذرد و تمدید می‌کنند مدت را که رسیدگی کنند در مجلس اعتراض می‌کنند که در این مدت چه کرده‌اند بنده غرضم این نیست که شکایت بکنم البته آقایان مختارند آزادند می‌توانند حاضر شوند می‌توانند حاضر نشوند ولی بنده امروز می‌خواهم تأیید بکنم که مقام ریاست چهار هفته‌است خبر کرده‌اند با وجود این حاضر نشده‌اند این بود که آقای رئیس تذکر دادند بنده اسامی آقایان را نمی‌خواهم عرض کنم ولی یکعده‌ای از آقایان هستند که اصلاً‌حاضر نمی‌شوند و یکعده‌ای هستند که بتناوب حاضر نمی‌شوند یعنی یک جلسه حاضر می‌شوند یک جلسه حاضر نمی‌شوند بنابراین در نتیجه کمیسیون تشکیل نمی‌شود خواستم این را عرض کرده باشم که آقایان بدانند کمیسیونها خیلی اهمیت دارد و همینطور که بعضی از آقایان هم گفتند تمام کمیسیونها باید تشکیل شود ولی نمی‌شود و بایستی تکلیف معین شود.

رئیس – عده از آقایان اجازه خواسته‌اند که صحبت بکنند این مسئله مسئله‌ای نیست که مطرح بشود فقط یک توضیحی بود که بنده گفتم نظامنامه تکلیف را معین کرده‌است آقای مظفرزاده.

مظفرزاده – عرض کنم بنده هم متوجه این قضیه شده‌ام که آقایان تشریف نمی‌آورند ولی اشکال کار ما در این است که مقررات و قوانینی که باید اجرا شود بیشتر در مملکت ما روی کاغذ می‌آید بنده یک پیشنهادی داده‌ام که از همین الآن رسیدگی بکنند ببینند آقایانی که حاضر نمی‌شوند و مطابق آئین نامه چند جلسه غیبت کرده‌اند صورت آنها را بمقام ریاست تقدیم کنند ولی کمیسیون تاکنون این کار را نکرده‌است و این تقصیر خود کمیسیون است که اگر مطابق مقررات رفتار شود اینطور پیش آمد نمی‌شود که هر روز توی گرما یکعده‌ای بیایند و یکعده‌ای نیایند بنابراین بنده استدعا می‌کنم که پیشنهاد بنده عملی بشود اگر پیشنهاد بنده عملی بشود دیگر این شکایتها پیش نمی‌آید بنده هم آن جلسه و هم این جلسه تذکر داده‌ام.

رئیس – عرض کنم ما در دستور چند فقره کار داریم یکی مسئله سازمان بهداری است و یکی چند فقره اعتبارنامها است که از دستور خارج شده‌است که اگر آقایان موافقند داخل دستور شویم (اظهار شد- مانعی نیست)‌آقای فرخ در این باب فرمایشی دارید؟

فرخ – عرض کنم موضوع پرونده آقای سهیلی چند جلسه‌است که بتأخیر افتاده‌است این موضوع مفصل نیست اجازه بدهید مطرح شود تا تکلیفش معین شود.

رئیس – بسیار خوب مثلاً‌اعتبارنامه آقای حاذقی مطرح است.

- تصویب اعتبارنامه آقای ابوالفضل حاذقی نماینده جهرم

(۴- تصویب اعتبارنامه آقای ابوالفضل حاذقی نماینده جهرم)

رئیس – آقای دولت آبادی.

(آقای دولت آبادی مخبر شعبه گزارش نمایندگی آقای ابوالفضل حاذقی را از جهرم بشرح زیر قرائت نمودند)

انجمن انتخابات جهرم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۲۲ بموجب ماده ۱۴ قانون انتخابات تشکیل و در انتظار وصول دستور شروع بانتخابات انجمن متفرق گردید تا اینکهه در روز سی اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ دستور شروع از استانداری استان ۷ رسیده و آگهی در مرکز و نقاط تابعه منتشر گردید و از روز چهارم خرداد تا پانزدهم خرداد شروع بتوزیع تعرفه و اخذ رأی شده و انجمن با رعایت جمیع مقررات قانونی و طی مواعید قبول اعتراض آقای ابوالفضل حاذقی از مجموع ۴۴۰۹ رأی باکثریت ۴۲۱۲ رأی واجد اکثریت گردیده و انجمن هم استوارنامه بنام ایشان صادر نموده شعبه ۵ هم در روز ۲۳/۴/۲۷ بپرونده امر رسیدگی و صحت انتخاب آقای ابوالفضل حاذقی را تصدیق نموده گزارش آن برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی هست؟ (اظهار شد – خیر) رأی می‌گیریم باعتبارنامه آقای حاذقی نماینده جهرم آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه مربوط به سازمان وزارت بهداری مطرح است.

- طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهداری

(۵- طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهداری)

رئیس – لایحه سازمان وزارت بهداری مطرح است چون آقای وزیر بهداری خواهش کرده‌اند لایحه سازمان وزارت بهداری جزو دستور گذاشته شده آقای ملک مدنی مخالفید؟

ملک مدنی – بنده موافقم

جمعی از نمایندگان – خوانده شود.

رئیس – آقای نقابت

نقابت – عرض کنم با طرح لایحه مخالفتی نیست بعد از طرح مطالبی هست که خواستم عرض کنم (فرهودی- بنده هم اسم ثبت کرده‌ام) گزار کمیسیون بهداری بشرح زیر قرائت شد:

کمیسیون بهداری لایحه شماره ۱۵۸۲۲ دولت راجع به اجازه اجرای قانون سازمان وزارت بهداری را پس از تصویب کمیسیون بهداری با حضور آقای وزیر بهداری مورد بحث قرار داده با توضیحاتیکه در اطراف آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادی دولت بشرح زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت بهداری اجازه می‌دهد که قانون سازمان وزارت بهداری را پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارد.

تبصره – وزارت بهداری مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه‌های بودجه خود را با سازمان جدید وزارت بهداری در حدود اعتبار مصوبه تطبیق کند.

رئیس – یک فوریت آن قبلاً تصویب شده‌است آقایانیکه مخالف هستند یکی آقای فرهودی هستند.

طباطبائی – بنده تذکر نظامنامه‌ای دارم توجه بفرمائید ماده واحده شور در کلیات ندارد در کلیات هم نمی‌شود صحبت کرد هر کسی که در ماده واحده کسب اجازه کرده می‌تواند در ماده واحده صحبت کند.

رئیس – اینجا صورتی گذاشته شده و در آن صورت اسامی موافق و مخالف ثبت شده و بنوبت اجازه داده می‌شود آقای فرهودی

فرهودی – عرض کنم این ماده واحده که به مجلس پیشنهاد شده‌است بنظر بنده چند نقص دارد یکی اینکه اینجا نوشته‌اند که قانون سازمان بهداری را پس از تصویب کمیسیون عملی کنند بنظر بنده هر چیزیرا که کمیسیون تصوب کند قانون نیست قانون چیزی است که مجلس شورای ملی تصویب بکند با مراحل و تشریفات خودش و تشریفات بعدی خودش را طی کند دیگر اینکه نوشته‌اند این لایحه سازمان بهداری پس از تصویب کمیسیون پس مجلس شورای ملی دعوت شده‌است که برای یک امر مجهولی رأی بدهد زیرا حالا معلوم نیست که کمیسیون چه چیزی را تصویب خواهد کرد ما بایستی بدانیم که کمیسیون چه چیزی را تصویب کرده پس از آن ما رأی بدهیم و از طرف دیگر ممکن است که این کار مجلس را بکشاند بیک کار لغوی یعنی ما امروز این را مطرح کنیم و رأی بدهیم و بصحه همایونی برسانیم و کمیسیون بهداری این را تصویب نکند پس ما یک امر لغوی را مرتکب شده‌ایم بنابراین بعقیده بنده باید اول کمیسیون بهداری قانونش را طرح بکند و رأی بدهد بعد چاپ بکند منتشر بشود و ما مطلع بشویم بعد بیائیم در اطرافش مذاکره بکنیم و رأی بدهیم اشکال دیگر این است که ما چرا رأی بدهیم باین لایحه سازمان وزارت بهداری که ۲۰،۳۰ ماده بیشتر نیست و مجلس هم کار زیادی ندارد ما می‌توانیم که آن قانون را در مجلس مطرح کنیم ماده بماده بخوانیم و نظر مخصوص آقایان را به بینیم چیست و رأی بدهیم اما اینکه خواسته‌اند بطور دربست یک قانون سازمانی را بگذرانیم خیال می‌کنم حسن نیت زیادی در بین نباشد و اما اشکال دیگر این است که ممکن است جواب بدهند کمیسیون در ادوار پیش این اختیار را داشته‌است که یک قوانینی را تصویب بکند و اجرا کند آقایان را تذکر می‌دهم که آن قوانین بعنوان آزمایش بوده‌است و بعد دولت مکلف بوده‌است که پس از انجام آزمایش آن لایحه را به مجلس بیاورد این سازمان بهداری عریض و طویلی را که ما داریم نمی‌توانیم که یک وضع آزمایشی بهش بدهیم باید سازمان قطعی بدهیم سازمان قطعی را هم جزء جزء باید مجلس تصویب بکند و ما حالا نمی‌توانیم چشم بسته یک چیز دربسته را رأی بدهیم. رأی بدهیم بیک چیزی که در آینده آیا کمیسیون بهداری تصویب بکند یا نکند اشکال دیگر این است که در تبصره نوشته‌اند که وزارت بهداری مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه‌های خود را با سازمان جدید تطبیق بکند البته این یک جمله ایست که معنی آن این است که دخل و تصرفاتی در بودجه وزارت بهداری بشود پس این لایحه جنبه بودجه‌ای هم دارد و کمیسیون بودجه هم باید تصویب بکند یک نقص پارلمانی دیگری هم دارد که باید کمیسیون تصویب کرده باشد و نکرده پس این لایحه از نظر عمل و از حیث نتیجه یک چیز بیهوده ایست و فایده‌ای ندارد بنده تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند از دستور خارج شود بعد از آنکه کمیسیون بهداری لایحه سازمان وزارت بهداری را تصویب کرد و معلوم شد که چیست و از چه قرار است آنوقت این را تصویب کنیم یا بعد بگوئیم که اصل آن لایحه سازمان هم بیاید به مجلس.

رئیس – آقای روحی مخالفید یا موافق؟

روحی – بنده عرضی ندارم.

رئیس – آقای طباطبائی مخالفید یا موافق؟

طباطبائی – بنده مخالفم (مهندس فریور – ایشان پیشنهاد خروج از دستور نمودند)

رئیس – آقای نبوی مخالفید یا موافق؟

نبوی – بنده مخالفم.

رئیس – آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – همه آقایان نمایندگان توجه دارند که بهداشت این مملکت باید یک اصلاح کاملی بشود و اول قدمی که باید برداشته شود بعقیده بنده و همه آقایان اصلاح بهداشت و بهداری است و بالاخره اصلاح بهداری باید از یک روزی شروع شود تصور می‌کنم که محل تردید آقایان نیست که وضعیت بهداشت ما خوب نیست همه شکایت می‌کنیم و میگوئیم که وزارت بهداری باید یک سازمان صحیحی داشته باشد و یک سازمان اساسی باید برای بهداری تهیه بکنیم خوشبختانه برخلاف غالب دفعات که انتخاب وزراء با مناسبت نبود این دفعه یک انتخاب خیلی بجا و مناسبی شده و آقای دکتر لقمان الملک که حقیقتاً در این مملکت یک شخصیتی دارند که از هر جهت طرف اعتماد و حسن ظن و طرف توجه افراد روشن فکر این مملکت می‌باشند بوزارت بهداری انتخاب شده‌اند و اغلب اوقات نشان داده‌اند که بتمام معنی وظایف خودشان را انجام داده‌اند خوشبختانه امروز در رأس وزارت بهداری آقای دکتر لقمان الملک هستند و محل تردید نیست که بنده و آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی که با این لایحه موافقت می‌کنیم از نقطه نظر اعتمادی است که بشخص ایشان داریم که می‌توانند آن آرزو و آمال دیرینه ما را بصورت عمل بیاورند چند روز پیش یک لایحه‌ای از طرف آقای دکتر لقمان الملک برای استخدام یکنفر مستشار آمریکائی بکمیسیون بودجه آمد در کمیسیون بودجه مذاکرات مفصلی شد آقایان اعضاء کمیسیون بودجه باتفاق نظرشان این شد که با بودن آقای دکتر لقمان الملک ما احتیاجی نداریم که یک مستشار امریکائی برای وزارت بهداری بیاوریم (صحیح است) اجزاء کمیسیون بودجه بایشان گفتند شما هم معلوماتتان از او بیشتر است و هم آشنائیتان باوضاع کشور ایران بیشتر از اوست از نظر اینه مملکت را دیده‌اید می‌شناسید امراض بومی اینجا را میدانید بنابراین مجلس برای اینکه یکقدم اساسی برداشته باشد باید همین اختیارات را بآقای دکتر لقمان الملک بدهد منتهی بطوریکه گفته شد بسمت مستشار عالی فنی وزارت بهداری که اگر یک موقعی کابینه تغییر کرد شخص ایشان باین سمت باقی و ثابت باشند و بتوانند برای اصلاحات بهداری کشور یک شالوده و سازمان جدیدی را شروع بکنند که بجائی برسد و یک قدمی برای بهداشت مردم برداشته شود یکی دو نفر از آقایان وزراء و خود آقای دکتر هم در کمیسیون بودجه بودند فرمودند نظرم این است که این شخص مستشار برای وزارت بهداری صلاحیت دارد و بعلاوه این کار برای من از نقطه نظر شخصی صلاح نیست و دیگر بنده نمی‌توانم بکارهای شخصی خودم رسیدگی کنم و آن پولی که برای وزارت من در پست وزارت بهداری برای من قائل شده‌اند کافی نیست برای زندگانی من ولی البته اگر یک اختیاری باشد اگر چه برای من فایده‌ای ندارد ولی از نقطه نظر عشق و علاقه بکشور حاضر هستم که یک خدماتی بکنم و بعقیده بنده این لایحه دنباله آن فکر خدمت بکشور تنظیم شده‌است بنده می‌خواهم عرض کنم که وزارت بهداری نظر دارد یک سازمان اساسی لااقل برای مدت پنجسال تهیه کند گمان می‌کنم که نظر خود آقای دکتر لقمان الملل هم همین است که یک تشکیلات ارگانی زاسیونی داشته باشد که این برنامه ثابت باشد و هی دائماً مورد تغییر و تبدیل واقع نشود که هر وزیری که می‌آید تغییر بدهد اما چرا کمیسیون بهداری را در نظر گرفته‌اند که این سازمان پس از تصویب آن کمیسیون قابل اجرا باشد برای این است که کمیسیون بهداری یک کمیسیونی است که از مجلس انتخاب شده‌است و یک عده اشخاص فنی با صلاحیتی در آنجا هستند که سازمان را دقت می‌کنند و آنچه که برای مملکت مفید و نافع است تصویب می‌کنند ما با اینکه ملاحظه کرده‌اید که چهار ماه از دوره مجلس بیشتر گذشته هنوز نتوانسته‌ایم اقدامات اساسی بکنیم برای اینکه دائماً گرفتار این نوع صحبتها هستیم بنده عقیده دارم که مجلس دوره چهاردهم همانطوریکه سابقاً هم بوده‌است باید یک تغییر و تبدیلی در روش خودش بدهد و آن این است که کمیسیونها را وادار بکار کند و بهر کمیسیونی تا اندازه صلاحیت خودش اقتدار بدهد که کار خودش را بکند و موضوع بودجه‌ای را که از نقطه نظر اعتبارات آقای فرهودی فرمودند بودجه وزارت بهداری از طرف وزارت بهداری تقدیم مجلس شده‌است باید بتصویب کمیسیون بودجه مجلس برسد و با این ترتیب تصور نمی‌کنم دیگر اشکالی داشته باشد

فرهودی- اسم این سازمانرا که کمیسیون تصویب می‌کند نمی‌شود قانون گذاشت

ملک مدنی- چرا آقا وقتیکه کمیسیون بهداری یک موضوعی را با اجازه مجلس تصویب کرد فعلاً سازمان بهداری را تصویب کرد آن مصوبات کمیسیون بمنزله مصوبات مجلس است و قانونیت دارد اگر هر لایحه کمیسیون که بمجلس بیاید سر هر لایحه ۵ جلسه وقت مجلس گرفته شود از این مجلس لایحه‌ای نخواهد گذشت و این سازمان می‌ماند و ما موفقیت پیدا نمی‌کنیم بنابراین این لایحه یک لایحه بسیار خوبی است و مجلس هم باید این اجازه را بدهد و دنباله آن گزارش کمیسیون بود که راجع بمستشار فنی که دادیم این موضوع هم مورد توجه واقع می‌شود

رئیس- آقای طباطبائی

طباطبائی- علی الاصول تصویب این لایحه مانعی ندارد سوابق هم زیاد است مدتی قوانینی که می‌آمد بمجلس برحسب تصویب مجلس از کمیسیون دادگستری می‌گذشت و بمورد عمل می‌آمد و حالا موضوعش این است که یک قانونی راجع بسازمان وزارت بهداری نوشته شده‌است می‌آید به کمیسیون بهداری آنجا که تصویب شد صورت قانونی پیدا می‌کند و وزارت بهداری رویش عمل می‌کند بنده با کمال اطمینانی که بحسن نیت آقای دکتر لقمان الملک دارم و میدانم که ایشان در صدد هستند که وظیفه خودشان را انجام بدهند خواستم این عمل را آقای دکتر توجه بفرمایند که بلای جان این مملکت همین سازمانهای اداری وزارتخانه‌ها است (صحیح است) آقا یک وظیفه را باید انجام بفرمایند کمیسیون بهداری یک وظیفه دیگری دارد در این لایحه آقای دکتر باید حتی الامکان سعی کنند که قانون سازمان را طوری تنظیم بفرمایند یا اگر تنظیم فرموده‌اند طوری اصلاح کنید که وزارت بهداری را از شر سازمان اداری نجات بدهید یعنی وزارت بهداری برای این مملکت معنی آن این نباشد که یک عمارت خیلی بزرگ چند طبقه دارا بشود و توی راهروها و توی اطلاقها مملو باشد از اعضاء و کارمند متأسفانه همه طبیب‌ها پشت میز نشسته‌اند اگر می‌خواهید باین مملکت خدمت بکنید چون شما دارای حسن نیت هستید وزارت بهداری را باید بسازید برای حفظ بهداشت مملکت شما الآن در این مملکت چقدر دکتر دارید و چقدر آنها پشت میز نشسته‌اند وزارت بهداری معنایش این نیست شما که الآن می‌روید بوزارتخانه و ادارات تابعه خودتان هر کدام از این دکترها را بفرستید بیک ولایتی آقای دکتر بنده رفته‌ام بسبزوار و آقای نبوی چون اهل آنجا هستند خوب اطلاع دارند یکی از مهمترین شهرهای ایران سبزوار است اگر یک کسی مبتلا شد بآپاندیس فقط علاجش مرگ است یعنی باخره آن چند ساعتی که دکتر پیدا شد او را می‌شود نگاهداشت بعد از چند ساعت حتماً باید بمیرد اولاً بهیچوجه وسایل نیست البته یکی دو نفر دکتر مجرب تحصیل کرده در آنجا داریم ولی دو سه نفر کافی نیست و باید چند نفر دکترهای با اطلاع تر و مجرب تر و عالیمقام داشته باشد (یکنفر از نمایندگان- همه جان همین طور است و مثل سبزوار است) صحیح است همه جا مثل سبزوار را مثل می‌زنم تا دنیا دنیا است سبزوارهای ایران یک دکتر لقمان الملک نخواهند داشت. من از سبزوار یک مسافرت کوچکی کردم بجوین که قریب چند فرسخ راه است و این قسمت حاصلخیز است اما هر چه چشم کار می‌کند همه لم یزرع است و در تمام این نقاط در تمام این آبادی یکدانه دکتر و یک دواخانه نیست و در واقع عملی هم نیست زیرا فاصله هر آبادی ۱۰ یا ۱۲ فرسخ است و سازمان آن را هم بنده خوب اطلاع ندارم اگر وزارت بهداری همه اش اداره‌است که این برخلاف نظر آقای دکتر است زیرا شما می‌خواهید از نظر صحی سازمان بدهید و خدمت بکنید اگر شما می‌خواهید خدمت بکنید خدمت شما این است که همه آقایان دکترها را از وزارت بهداری بفرستید بولایات پشت میز نشستن که کار دکتر نیست طبیب که پشت میز می‌نشیند این یک وظیفه دارد که آقا باید انجام بفرمایند. اما کمیسیون بهداری کمیسیون بهداری از این جهات که عرض کردم صلاحیت ندارد زیرا آقایانیکه آنجا هستند همه که دکتر نیستند که کاملاً اطلاع صحی داشته باشند و اطلاع صحی کمتری دارند. باید آقایان توجه بفرمایند که اینطور که فرمودند اداره درست نشود و همین اداره‌ها که درست شده ما همیشه می‌توانیم از آنها انتقاد بکنیم اعتراض بکنیم اگر این آمد و بصورت قانون درآمد یک بلائی می‌شود برای جان همه. اگر ادارات زیاد سات که باید منحل بکنید و اگر نمی‌شود از شر این اداره‌ها خلاص کرد مملکت را اقلاً آنها را کمتر بکنید و عرض دیگر بنده این است که کمیسیون بهداری و کمیسیون بودجه باید تشریک مساعی داشته باشند و الا نمی‌شود که کمیسیون بهداری بدون اطلاع کمیسیون بودجه بیاید قانون سازمان را تصویب بکند و بعد از تصویب آنوقت بیاید کمیسیون بودجه تکمیل بکند برای اینکه ممکن است این قانون سازمان طوری نوشته شده باشد و در کمیسیون طوری تصویب بشود که دیگر نشود آنرا با بودجه منطبق کرد و کمیسیون بودجه نتواند آنرا تصویب کند بنابراین چون درخود قانون قید کرده که کمیسیون بهداری باید این کار را بکند ما کمیسیون بودجه را هم وارد می‌کنیم که کمیسیون بهداری با کمیسیون بودجه با هم تشریک مساعی بکنند که اگر یک کاری انجام داده می‌شود کار صحیحی و کاملی باشد که بعداً دچار زحمت نشود.

رئیس- چون پیشنهاد خروج از دستور شده‌است که باید رأی بگیریم.

جمعی از نمایندگان- عده کافی نیست.

رئیس- پس حالا که عده کافی نیست آقای دکتر معاون شما بفرمائید.

دکتر معاون- عرض کنم خدمت آقایان همه معتقدند که بهداری مملکت خوب نیست و می‌خواهید اصلاحات بکنید الآن یک ماده واحده آورده‌اند و نگاه کنید نیم ساعت تمام است حرف می‌زنند و کوچکترین فایده‌ای هم ندارد برای اینکه این حرفها بین اشخاصی زده می‌شود که اطلاع صحی کاملی ندارند الآن شما می‌خواهید ۳۰ ماده قانون بیاورید اینجا و هرکدام توجه بفرمائید چقدر طول می‌کشد تا بگذرد و آنوقت هم داد می‌زنند که وزارت بهداری کار نمی‌کند شما اول وسیله کارش را تهیه بکنید بعد اگر کار نکرد هر مجازاتی که می‌خواهید برایش معین بکنید. آقای فرهودی می‌ترسند که این قانون تصویب بشود و بعد در کمیسیون توافق نظر حاصل نشود بچه مناسبت توافق نظر حاصل نشود؟ مگر سازمان یک چیزی است که نشود توافق نظرحاصل کرد؟ آقای وزیر بهداری یک شخص منصفی هستند در وزارت بهداری هم (از خودم صحبت نمی‌کنم) اما اطبائی هستند که اطلاعاتی دارند اینها می‌نشینند و صحبت می‌کنند اگر کم وکسری لازم است می‌کنند (یکی از نمایندگان- بکنید بعد بیاورید) اجازه بفرمائید این قضیه سابقه دارد اگر میفرمائید بعنوان آزمایش بهتر می‌شود این کار را صورت داد بنده عرض می‌کنم که این قانون نیست که بتوان بعنوان آزمایش عمل کرد این سازمان است و این را بهمین طریق بهتر می‌توان عمل کرد بنده خودم شخصاً راجع باستخدام یک نفر خارجی مخالف بودم در کمیسیون هم مخالف بودم و بعد از این هم مخالفت خواهم کرد برای اینکه بعقیده من ایرانیهائی هستند که خیلی لایقترند و فردا هم اگر در سازمان بهداری آقای دکتر بعضی اصلاحات باشد که لازم بدانند آقای دکتر بکنند اول کسی که مخالفت بکند خود بنده هستم. بنابراین استدعا می‌کنم از آقایان برای اینکه کارصحیه پیشرفت بکند و بزودی ما بتوانیم کارهائی انجام بدهیم. با این لایحه دولت موافقت کنید که زودتر رأی بگیریم.

رئیس- بگوئید آقایان بیایند تا رأی بگیریم پیشنهاد آقای فرهودی.

جمعی از نمایندگان- اول پیشنهاد را بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقای فرهودی:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحده از دستور خارج شود فرهودی.

رئیس- آقای فرهودی.

فرهودی- همانطور که بنده عرض کردم این ماده الآن که تصویب شود هیچ اثر وضعی و اجرائی برای ما نخواهد داشت و ما بیک چیز مجهولی رأی خواهیم داد که هیچ فایده ندارد این ماده را بر فرض اینکه تصویب شود استفاده اجرائی ندارد باید کمیسیون تصویب بکند و ما هم بیخود یک وقتی اینجا صرف می‌کنیم و یک چیز مجهولی را رأی می‌دهیم. بنابراین بنده تقاضا کردم که این را وقتی کمیسیون تصویب کرد بعداً بیاید به مجلس که ما اقلاً بیک چیز معلومی رأی بدهیم و یک دفعه چشممان را باز نکنیم به بینیم برای یک نقطه‌ای چهل طبیب رأی داده‌ایم و در خوزستان یک طبیب هم نباشد.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- خروج از دستور بنظر بنده از هیچ طرف دلیل ندارد اگر باید همان را رأی بدهید رأی بدهید اگر باید اصلاح شود اصلاح شود و الا خروج از دستور هیچ موضوع ندارد. از اینجهت از خود آقای فرهودی هم خواهش می‌کنم این را تعقیب نکنند. اما اینکه می‌فرمایند سابقه ندارد بنده عرض می‌کنم که این اندازه استعجاب ندارد و سوابق زیادی دارد قوانینی که در اعراض واموال و حقوق مردم حاکمیت داشت با اجازه مجلس از کمیسیون عدلیه گذشت و اجرا شد این چیزی نیست که اشکالی داشته باشد و اینکه می‌فرمایند اول کمیسیون تصویب بکند بعد ما رأی می‌دهیم این عیناً همین رأی است که حالا می‌دهیم از این جهت این پیشنهادتان را مسترد کنید.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهودی راجع بخروج از دستور آقایان موافقین قیام نمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای نقابت: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل افزوده شود: تبصره- وزارت بهداری مکلف است در سازمان جدید خود بهداری و بیمارستانهای بنادر جنوب را تقویت نموده و برای اطباء جنوب و نقاط بد آب و هوا امتیازات مخصوصی که موجب تشویق آنها باشد منظور بدارند.

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- مقصود از تذکری که بنده عرض کردم این است که در قسمتهای شمال بخصوص مازندران بیمارستانهای زیادی در آنجا ساخته شده و مقدار زیادی هم اسباب برای معالجه بیماران بآن جا اختصاص داده شده ولی در تمام مدت ۲۰ سال بنادر جنوب از این حیث محروم بوده‌اند باین معنی که در این مدت ۲۰ سال یک دستگاه دوا سازی و یک بیمارستان کامل با تمام لوازم و یک اطباء صحیح درجه اول بآنجا فرستاده نشده و علت هم این است که در قسمتهای جنوب اولاً آب و هوا بد است و چون آب و هوا بد و گرم است اشخاص حاضر نمی‌شوند با این حقوق که بروند آنجا کار بکنند و مکرر اتفاق افتاده‌است که بنده بوزارت بهداری مراجعه کردم هم آقای دکتر وهم سایر آقایان وزراء گفتند که این بودجه در اختیار تو یکنفر را پیدا کنید که برود آنجا و ما حرف نداریم و حتی بتمام دواخانه‌ها بنده مراجعه کردم که یک شاگرد دوافروش پیدا کنم بفرستم به بیمارستان خرم شهر ولی موفق نشدم. یازده صندوق دوا فرستاده‌اند و مدت ۹ ماه است که یکدانه دوا ساز نرفته‌است و این دواها در نتیجه گرما و رطوبت خراب می‌شود و از بین می‌رود ولی اشخاص آنجا نمی‌روند. آقا شادگان یک محلی است که در آن مالاریا و سایر میکروبها فراوان است ولی هیچکس نیست که آنجا برود و یک طبیب نیست فقط یک طبیب مجاز فرستاده شده وسایل و دوا هم نیست چرا؟ برای اینکه بودجه کافی نیست و کسی با این حقوق حاضر نیست همینطور بیمارستانها و سایر چیزهای دیگر ولی البته حداکثر مساعدت را در حدود بودجه خودش وزارت صحیه کرده ولی اگر بودجه کافی نیست محل کافی نیست باید از یک جای دیگر بآنجا اضافه کنند تا حوائج از بین برود. البته آقایان میدانند که عشایر از این جهت از مرکز ناراضی هستند که نسبت به وضعیت بهداشت آنها آن طور که باید توجه نمی‌شود و حال آنکه همین توجه به بیماری و مداوای امراض آنها است که ممکن است آنها را تقویت بکند و ممکن است آنها را امیدوار بمرکز بکند. بنده بوسیله این پیشنهاد خواهش کردم که بتواند وزارت بهداری در حدود سازمان جدید خودش بیمارستان و بهداریهای جنوب را تقویت بکند حالا کیفیت تقویت را هم بنده ذکر نکردم و خواستم که دستشان باز باشد و آقای دکتر معاون هم ایراد تخصص نگیرند و فقط ما خواستیم که تقویت کنند حالا اگر مربوط به طبیب است که طبیب اضافه بکنند خودشان مجازند. بنده خواهش می‌کنم که با این پیشنهاد موافقت کنید برای اینکه دستتان را هم باز می‌گذاریم بعلاوه اگر آقایان موافقت بفرمایند یک امتیازاتی برای اطباء جنوب قائل شوند مثلاً ترفیعاتشان را بیشتر توجه کنند یا بوسیله دادن نشان و مدال افتخار که اینها باعث می‌شود که شما بیشتر موفق بشوید که بهداری آنها را اصلاح بکنید. بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید.

دکتر معاون- عرض کنم که ما این پیشنهاد را نمی‌توانیم قبول کنیم برای اینکه جنوب از عقدی می‌شود و غرب از صیغه و این کار را نمی‌کنیم ولی البته تمام اشخاصی که در نقاط بد آب و هوا کار می‌کنند اینها به اضافه اینکه اضافه حقوق و مدال و همه چیز خواهند گرفت در سازمان جدید هم آقای وزیر بهداری در نظر گرفته‌اند برای اشخاصی که در آنجا خدمت خواهند کرد که امتیاز بیشتری قائل شوند بنابراین در این جا مخصوص خواهش می‌کنم که آقای نقابت این پیشنهاد خودشان را پس بگیرید و بنده قول می‌دهم که در این سازمان جدید بهداری این موضوع را در نظر بگیریم ولی چون در اینجا یک مشکلاتی پیش می‌آورد ما نمی‌توانیم قبول کنیم

نقابت – چون این اولین قولی است که آقای دکتر معاون دادند من پس می‌گیرم و امیدوارم که وفا بعهدشان بکنند.

رئیس- پیشنهاد آقای کاظمی.

از نظر مصالح عمومی کشور پیشنهاد می‌کنم کلیه اختیارات بودجه و سازمانی وزارت بهداری برای مدت ۵ سال بآقای دکتر لقمان مالک واگذار شود بسمت ریاست کل بهداری بهر طور صلاح بداند تصمیمات مقتضی نسبت بسازمان آن وزارتخانه و صرف بودجه نماید و در هیئت دولت و کمیسیونهای مجلس شورای ملی حق شرکت داشته باشد و نخست وزیر در مقابل مجلس شورای ملی مسئولیت قانونی آن وزارتخانه را عهده دار شود.

رئیس- آقای کاظمی

کاظمی- تصور می‌کنم که مورد اتفاق است که یکی از مهمترین مسائل که ما در کشور داریم مسئله بهداری است و آیا بر مسئله امنیت مقدم است و یا امنیت بر او مقدم است شاید این هم مورد نظر باشد عرض کنم که …

امینی- در کلیات نفرمائید وقت تنگ است.

کاظمی- … اگر اختیار دست شما است بفرمائید بنده مرخص شوم (امینی- خیر) عرض کنم که ما لاعلاج باید اذغان کنیم که انجام هیچ منظوری ممکن نیست مگر باختیار و متأسفانه یک روحی هم مدتها است در این مملکت حکمفرما است که اخلاقاً و عموماً ما بخودمان یعنی یک ایران کمتر حاضر هستیم که اختیاراتی بدهیم و این مسئله در دوره قبل معلوم شد که نخست وزیر یک اختیاراتی خواسته بود که خیلی کمتر از اختیارات یکنفر خارجی بود و تقاضا کرد ولی پذیرفته نشد ولی وقتی که همان اختیار را خیلی عریض تر خارجی خواست با سلام و صلوات باو داده شد گمان می‌کنم تمام افراد مجلس شورای ملی در صلاحیت و شخصیت آقای دکتر لقمان مالک تردیدی ندارد (صحیح است) و ایشان در این مملکت تنها کسی است که شخصیت و صفات لازم انجام این پست را دارا می‌باشد یعنی با این وضعیت و بنام وزارت ایشان نمی‌توانند برای اینکه معلوم نیست که فردا در کابینه باشد یا نباشد و اگرباشد معلوم نیست که در هیئت وزراء پیشنهادشان مورد قبول واقع بشود یا نشود و عرض کنم که این لایحه شان در مجلس شورای ملی معلوم نیست که بنده هوس کنم که با آن مخالفت کنم یا یک نفردیگر مخالفت کند خلاصه آن اختیار لازم است برای یک چنین مسئله که در درجه اول زندگی ما است باین جهت بنده پیشنهاد کردم و در کمیسیون هم بنده اظهار کردم که شخص ایشان برای مدت ۵ سال بنام رئیس کل بهداری با اختیارات تام یعنی با آن مقداری بودجه که ما بتوانیم بایشان بدهیم و اختیارات تام سازمان بهداری را هم بایشان بدهیم و هر کسی را که بخواهند بهر محلس که میسر باشد بفرستند و همانطور که عرض کردم در هیئت وزراء بتوانند شرکت کنند و در کمیسیون‌های مجلس شورای ملی هم بتوانند شرکت کنند و در کمیسیون‌های مجلس شورای ملی هم بتوانند شرکت کنند و آقای نخست وزیر هم جواب گوی ایشان باشد در مجلس شورای ملی. بنابراین بجای این لایحه این پیشنهاد بنده را اگر اجازه بفرمایند و مجلس شورای ملی موافقت بکند با این پیشنهاد این پیشنهاد برگردد بکمیسیون و این لایحه را باین صورت در بیاورند که آن کارهائی که باید بکنند رفورمه شده و روی این پیشنهاد بنده بمجلس بیاید. تصور می‌کنم با این عملمان یک خدمت شایسته و حسابی و واقعی بآینده مردم و نسل آتیه کرده باشیم.

رئیس- آقای اسکندری شما عضو کمیسیون هستید؟ (اسکندری- خیر) پس به بخشید باید عضو کمیسیون باشید. آقای دکتر شفق عضو کمیسیون هستید؟ (خیر بنده بشرم) آقای دکتر معاون.

دکتر معاون- عرض کنم که بنده به نوبت خودم چون یک طبیب هستم از این حسن نظر آقای کاظمی بی نهایت مفتخر هستم که مجلس شورای ملی با این حسن نیت بایشان نگاه می‌کند ولی تصدیق بفرمائید که الآن موقع این کار نیست و بایستی که کمیسیون بودجه هم در این کارموافقت بکند بنده استدعا می‌کنم از آقای کاظمی که این قضیه را فعلاً بگذارید و ما با آقای مخبر کمیسیون بودجه هم مذاکره می‌کنیم و بعد از آن این پیشنهاد را در باب این تبصره که معین کرده‌اند ایشانرا بعنوان مستشار وزارت بهداری در این باب صحبت می‌کنیم و این موضوع را عملی خواهیم کرد استدعا می‌کنیم که فعلاً ازاین پیشنهاد صرفنظر بفرمائید.

کاظمی-بنده عرضی ندارم اگر آقای مخبر کمیسیون بودجه موافقند با این نظر که بماند بنده هم حرفی ندارم.

رئیس – مسترد داشتند. پیشنهاد آقای نبوی:

پیشنهاد می‌کنم این لایحه بکمیسیون بودجه ارجاع شود

رئیس – آقای نبوی

جمعی از نمایندگان – ایشان تشریف ندارند.

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر معظمی:

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بطریق ذیل اصلاح بشود. مجلس شورای ملی بوزارت بهداری اجازه می‌دهد که قانون سازمان وزارت بهداری را بعنوان آزمایش پس از تصویب کمیسیون بموقع اجرا گذارده و پس از انقضاء مدت یکسال از تاریخ تصویب لایحه در کمیسیون وزارت بهداری مکلف است لایحه سازمان قطعی وزارت بهداری را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.

رئیس – آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی – از نظر اصول فرمایشات آقای فرهودی کاملاً صحیح بود که ما نمی‌توانیم حق قانونگزاری را بیک کمیسیون واگذار کنیم که ندانیم چیست باین جهت بنده پیشنهاد کردم که این موادی را که کمیسیون بهداری تصویب می‌کند برای احترام اصول بعنوان آزمایش باشد و بعداً وزارت بهداری مکلف باشد که این قسمت را برای تصویب قطعی بمجلس شورای ملی بفرستد این برای احترام اصول است.

مخبر کمیسیون – این را نمی‌شود قبول کرد برای اینکه خانه را نمی‌شود ساخت روی یک پایه‌ای که محکم نباشد بنده را بفرستید کفیل بهداری کرمانشاه بکنید با این طرز بنده چکار می‌توانم بکنم بر فرض که سازمانی بدهم چه فایده دارد که پس فردا باز کس دیگر بیاید برهم بزند.

رئیس آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض کنم بنده بانظر آقای معظمی موافقم و خواستم یک اصلاحی بکنند که جلب نظر آقای وزیر بهداری هم شده باشد در واقع یکسال را دو سال بکنند که نظر اصولی جنابعالی و آقای فرهودی هم تأمین شده باشد که بعد از دو سال بتصویب مجلس شورای ملی برسد و هیچ مانعی هم ندارد.

دکتر معظمی – بنده هم موافقم

دکتر معاون (مخبر کمیسیون) بنده هم با دوسال موافقم پیشنهاد آقای سیف پور فاطمی:

پیشنهاد می‌کنم در تشکیلات وزارت بهداری اداره داروئی هم ضمیمه وزارت بهداری شده و تحت نظر آنوزارتخانه انجام وظیفه نماید.

سیف پور فاطمی – عرض کنم اخیراً جزء تمام تشکیلاتی که در این مملکت درست شده یک اداره تشکیل شده‌است بنام اداره داروئی و بنده پس از مطالعه زیاد سئوال کردم تفحص کردم که آیا این اداره تجارتی است یا برای خاطر پخش دوا در کشور است چون این اداره مثل تمام ادارات مستشار دارد رئیس دارد اتومبیل دارد بگفته خود آقای وزیر بهداری هزار تن دوا دارد اما از کارهای برجسته که در ظرف این پنج شش ماه در این مملکت کرده‌است یک داروخانه در خیابان سپه درست کرده‌است از صبح تا شام پانصد نفر پشت در داروخانه ایستاده‌اند و هر نسخه که خواستند می‌دهند و هر کدامی که نخواستند نمی‌دهند دوا هم برای ولایات می‌خواهند همین آقای وزیر بهداری دو کاغذ فوری نوشته‌اند. که دوا برای نجف آباد اصفهان بفرستید هنوز نفرستاده‌اند بهشان می‌گویند شغل شما چیست می‌گویند ما دوا بهمه مملکت تسلیم می‌کنیم میگوئیم چرا دستور وزارت بهداری را اجرا نمی‌کنید می‌گویند ما جزء وزارت بهداری نیستیم بعقیده من این یک اداره و یک کاریکاتور مسخره بیشتر نیست بنده خواستم اینجا این تذکر را بدهم که حالا که می‌خواهند تشکیلات وزارت بهداری را بنویسند اگر صلاح میدانند اینجا را جزء وزارت بهداری قرار بدهند که اقلاً‌استفاده‌از این کار بشود.

وزیر پیشه و هنر (اردلان)- بنگاه کل داروئی قانونی دارد که یکسال پیش از مجلس شورای ملی گذشته و بنده استدعا می‌کنم که یک چیزی را که با دو شور قانونش گذشته فوری با یک پیشنهاد او را لغوش نکنیم و این یک چیز غریبی می‌شود که ما با یک زحمتی و با یک فکری با موافقت مجلس یک بنگاهی را تأسیس کنیم و آنوقت بلافاصله با یک پیشنهادی آنرا لغوش کنیم حالا ممکن است نظر جنابعالی صحیح هم باشد و ایرادتان وارد هم باشد ولی برای لغو یک قانونی در ضمن قانون دیگر نباید پیشنهادی کرد و یک قانونی را از بین برد باید در تحت یک قانونی این کار را کرده و بعلاوه باید دید که این اداره کل داروئی آیا مورد احتیاج است یا باید ضمیمه وزارت بهداری بشود البته نظر بیک جهاتی وجود این بنگاه مورد احتیاج است الان مقدار زیادی کنتنژان در راه است و وارد می‌شود و بعلاوه مجلس شورای ملی هم با یک فکر عاقلانه که بنظرشان رسیده بود این بنگاه را افتتاح کردند حالا ایرادات آقا هم ممکن است وارد باشد ولی یک قانونی را بمجرد یک پیشنهادی نمی‌شود لغوش کرد.

سیف پور فاطمی – بنده پس می‌گیرم ولی تمنا می‌کنم در کمیسیون مورد مطالعه واقع شود.

دهستانی – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم – اجازه میفرمائید.

رئیس – آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – بنده می‌خواستم توضیحاتی عرض کنم که موقعی که قانون راجع به بنگاه داروئی بمجلس آمد همانطور که آقای اردلان فرمودند این متوجه بیک منظوری بود که این بنگاه برپا شد و نظر آقای سیف پور اساساً صحیح است اساساً‌این بنگاه بایستی جزء وزارت بهداری باشد ولی بعقیده بنده جایش اینجا نیست و جایش در همان قانون است و یک ماده هم در قانون متمم بودجه گذارده شود که بنگاه داروئی جزء وزارت بهداری است و جزء وزارت دارائی نیست.

دکتر شفق – بنده اخطار نظامنامه دارم. وقتی که صحبت می‌خواهیم بکنیم گفته می‌شود باید عضو کمیسیون بود معذلک می‌بینیم یکعده صحبت می‌کنند که عضو کمسیون هم نیستند استدعا می‌کنم این موضوع را رعایت بفرمائید که آقایانیکه عضو کمیسیون نیستند حرف نزنند.

رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سیف پور.

سیف پور – آقای مخبر قبول می‌کنند.

دکتر معاون (مخبر) – این بنگاه داروئی را وزارت بهداری ممکن است قبول کند در سازمان جدید خودش بشرط اینکه قسمت اقتصادیش هم ضمیمه شود و اگر موافقت کنید ما در کمیسیون با وزیر دارائی هم صحبت می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم و بعد نتیجه را بعرض میرسانیم برای اینکه یک قسمتش مربوط به امور مالی است که بایستی نظر وزارت دارائی هم جلب شود و یک قضیه فنی دارد که مربوط بوزارت بهداری است پس باید توافق نظر حاصل شود.

سیف پور – بنده با این شرط مسترد می‌کنم.

دهستانی – آقا بنده پیشنهاد آقای سیف پور را قبول کردم اجازه میفرمائید؟

رئیس – بفرمائید.

دهستانی – عرض می‌کنم نسبت به پیشنهادآقای سیف پور فاطمی بیانی را که آقای اردلان فرمودند این بود که قانونی از مجلس گذشته و اگر ما این پیشنهاد را قبول کنیم ناقض آن قانون خواهد بود خیر اینطور نیست آن قانون بجای خودش محفوظ است فقط ما میگوئیم این بنگاه جزء وزارت بهداری بشود اساسش را که نخواستیم بر هم بزنیم من تعجب می‌کنم ما با اعتمادی هم که به آقای دکتر مالک داریم باز از یک چیزهائی که لازم است بدست ایشان بسپارذیم خودداری می‌کنیم بنابراین استدعا می‌کنم که آقایان هم توجه بفرمایند که این ضمیمه وزارت بهداری شودنه اینکه آن قانون لغو شود این چه مضایقه ایست که آقایان می‌کنند.

وزیر پیشه و هنر (اردلان) – بنده تنها مقصودم این نبود که یک قانونی گذشته نباید لغوش بکنیم این یک بنگاه مستقلی است که هیئت مدیره دارد که عبارتند از نمایندگان وزارت بهداری نماینده وزارت دارائی و مدیر عاملش هم باز بموجب قانونی از مجلس شورای ملی تعیین شده‌است حالا سرمایه آن معلوم نیست که چه حالی دارد باید آن کنتنژان و سفارشاتی که داده وارد شود و آنوقت چطور باید تقسیم شود و بالاخره کارهای مهم در دست دارد شما یکمرتبه پیشنهاد می‌دهید اینکه نمی‌شود.

طهرانی- آقا داور بکسی نمی‌دهند درست تقسیم نمی‌کنند

اردلان- این را بنده قبول دارم بالاخره حالا هم خود آقای وزیر بهداری حق دارد که برود آنجا بنشیند (طهرانی راهش نمی‌دهند) هیچ منعی ندارد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که آقایان عصبانی نشوند یک اداره را اگر دیدید ناقص است یا کار نمی‌کند دیگر اساسش را بر هم نباید زد.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دهستانی…

بعضی از نمایندگان- اکثریت نیست.

پیشنهاد آقای هاشمی: پیشنهاد می‌کنم کلیه پیشنهادها بکمیسیون بهداری برود.

هاشمی- الآن قریب بیست پیشنهاد در اینجا حاضر است که باید قرائت شود که هر یک از آقایان پیشنهادات اصلاحی کرده‌اند یا برای حوزه انتخابیه خودشان اصلاحاتی را پیشنهاد کرده‌اند یا برای حوزه انتخابیه خودشان اصلاحاتی را پیشنهاد کرده‌اند و منظور هم این است که درضمن لایحه با آئین نامه نظریه شان تأمین شود اگر موافقت فرمائید کلیه پیشنهادات را بکمیسیون بهداری بفرستیم و آقایان پیشنهاد دهندگان تشریف بیاورند بکمیسیون و روی نظریه خودشان استدلال بکنند و نظریات خودشان را تأمین بفرمایند این است عقیده بنده

دکتر معاون- عرض می‌کنم ما تمام پیشنهادها را در کمیسیون مورد مطالعه قرار می‌دهیم بنابراین بنده استدعا می‌کنم پیشنهاداتی که مربوط ببیمارستانها یا حوزه انتخابیه و غیره‌است آقایان مسترد بفرمایند برای اینکه زودتر کار بگذرد.

بعضی از نمایندگان- به پیشنهاد آقای هاشمی باید رأی بگیرید.

دکتر معاون- عرض کنم البته اصل لایحه نباید برود بکمیسیون بنده عرض کردم ما تمام پیشنهادات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سعی می‌کنم که حتی الامکان نظریه آقایان نمایندگان تأمین شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای هاشمی… آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر طاهری- این پیشنهاد موضوع ندارد مقصود این است که فعلاً معطل خواندن پیشنهادها نشویم.

رئیس- خوب آقایان میل دارند با اصل لایحه رأی بگیریم.

دکتر اعتبار- بنده اخطار دارم بر فرض که مجلس رأی بدهد به پیشنهاد آقای هاشمی پیشنهاد آقای دهستانی مقدم است.

رئیس- اگر لایحه بکمیسیون نمی‌رود پیشنهادها باید خوانده شود و الا باید با لایحه بکمیسیون برگردد. آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- پیشنهاد با در شور اول است یا در شور دوم اگر در شور اول باشد در لوایح دو شوری بدون مذاکره می‌رود بکمیسیون و کمیسیون روی آن نظریه می‌گیرد و به مجلس راپرت می‌دهد و لوایحی که یک شوری است مثل این لایحه پیشنهادات باید در مجلس تکلیفش معلوم شود یعنی یا قبول شود یا رد شود بنابراین نمی‌شود به این پیشنهاد رأی گرفت.

رئیس- حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دهستانی (پیشنهاد خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در تشکیلات جدید وزارت بهداری و اداره داروئی هم ضمیمه وزارت بهداری شده و تحت نظر آنوزارتخانه انجام وظیفه نماید.

ملک مدنی- این پیشنهاد آقای سیف پور بود آقای دهستانی قبول کردند این اداره نیست بنگاه داروئی است در قانونی که از مجلس گذشته بنگاه داروئی نوشته شده و باید این پیشنهاد اصلاح شود و بجای اداره بنگاه داروئی نوشته شود.

دهستانی- بنده هم موافقم بنگاه داروئی بشود.

رئیس- آقایانیکه با پیشنهاد آقای دهستانی موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد خوب همینطور که آقای دکتر طاهری توضیح دادند پیشنهادها باید در مجلس خوانده شود مگر اینکه آقای مخبر تقاضای ارجاع بکمیسیون بفرمایند.

دکتر معاون- عرض می‌کنم حالا که قرار است لایحه بیاید بکمیسیون ما هم دیگر اصراری نداریم بگذارید سازمان وزارت بهداری هم بیش از اینها طول بکشد.

هاشمی- آقای دکتر موضوع این است که قریب هفده هیجده پیشنهاد شده‌است و حالا که بحکم نظامنامه لایحه بکمیسیون برمی‌گردد چه بهتر از این جنابعالی هم که مخبر کمیسیون هستند موافقت بفرمائید که پیشنهادها هم یکسره برگردد بکمیسیون و در آنجا مورد مطالعه واقع شود

مخبر- بسیار خوب موافقت می‌کنم بفرستند.

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده‌است چون فردا که روز دوشنبه‌است تعطیل است ممکن است صورت مجلس حاضر نشود این است که جلسه را بعنوان تنفس تعطیل می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه شنبه دستور هم بقیه دستور همین جلسه

(مجلس چهل دقیقه بعد ازظهر بعنوان تنفس ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی

قانون‌های تصویب شده

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳

ماده واحده- بکار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود دو دوازدهم بودجه تفصیلی سال ۲۲ مجلس شورای ملی از وزارت دارائی دریافت دارد.

تبصره ۱- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی را (موضوع قانونی کمک به کارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره ۲- بکار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپ خانه مجلس را (موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) در ماره تیر و مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق ماه اسفند ۱۳۲۲ بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی