مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ نشست ۱۱۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ نشست ۱۱۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۱۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس

۲- اخذ رأی و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پیراسته

۴- اخذ رأی و تصویب طرح قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات سال‌های ۳۳۲ و ۳۳ راه‌سازی تا آخر سال ۱۳۳۴

۵- اعلام وصول دو فقره لوایح مصوب مجلس سنا و ارجاع به کمیسیون

۶- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: نقابت. ارباب. خاکباز. مسعودی. جلیلوند. صارمی. قنات آبادی. عبدالرحمن فرامرزی. عرب شیبانی. اسفندیاری. حمیدیه. قوامی. اورنگ.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه. علم. مکرم. سعیدی. میراشرافی. امیر احتشامی. دکتر افشار. دکتر عدل. دکتر حمید.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: تربتی. خلعتبری. احمد صفایی. محمود ذوالفقاری. امیر تیمور کلالی. ثقةالاسلامی. دهقان. باقر بوشهری. محمودی. شوشتری. فرود. رضایی. یار افشار. تجدد. سهرابیان. دکتر بینا. صراف‌زاده. شیبانی. پور سرتیپ. معین‌زاده. دکتر حمزوی. دکتر شاهکار.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد. سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعی از نمایندگان- وقت گذشته) چون وقت گذشته (صحیح است) نوبت آقایان را محفوظ می‌کنیم برای جلسه بعد (مهندس اردبیلی- جلسه بعد سؤالات است آقای رئیس) در جلسه‌ای که نطق قبل از دستور هم بایستی به عمل بیاید به آقایان اجازه داده می‌شود.

۲- اخذ رأی و تصویب پنج میلیون ریال اعتبار وزارت کشور

رئیس- اعتباری است مربوط به وزارت کشور که مجلس تصویب کرد و به سنا فرستاده شد حالا از سنا برگشته قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

عطف به مراسله شماره ۸۲۱۳- ۱۲- ۱۲- ۳۳ راجع به لایحه شماره ۸۱۳۵۳- ۳/۱۱/۱۳۳۳ دولت مربوط به اجازه دریافت مبلغ پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور اشعار می‌دارد: لایحه فوق‌الذکر در جلسه روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ مطرح و عیناً به تصویب رسید.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک.

رئیس- آقای ارباب یک پیشنهادی داده‌اند که این اعتبار که برای وزارت کشور تأمین شده تا شش ماه از این سال قابل پرداخت باشد (صحیح است) و آقای وزیر کشور هم گویا قبول کرده‌اند.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- دیگر پیشنهادی به این‌کار نمی‌توانیم علاوه کنیم همین‌قدر که آقای وزیر کشور تقاضا کردند ما به این پیشنهاد رأی می‌گیریم.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنیم‏

اردلان- آقای وزیر دارایی این تمدید مدتش را باید قبول کنند.

رئیس- آقای وزیر کشور شما قبول می‌کنید که این اعتبار تا شش ماه از اول سال جاری قابل پرداخت باشد؟ (اردلان- باید وزیر دارایی هم قبول کنند) اگر قابل پرداخت نباشد که این چه رأیی است که می‌دهیم؟ (وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم) آقای بهداری فرمایشی داشتید؟

بهادری- بنده یک عرضی داشتم راجع به قانونی در اسفند ماه راجع به لوله‌کشی نیمه‌کاره شهرها گذشت آقای وزیر کشور قبول کردند که لایحه آن را بیاورند می‌خواستم استدعا کنم که آقای وزیر کشور لایحه آن را بیاورند.

رئیس- یک لایحه دیگر هم داریم راجع به راه که امروز مطرح می‌شود. آقای اردلان.

اردلان- تبصره‌ای به قانون بودجه گذشت که در سال ۱۳۳۴ هیچ‌گونه مخارج اضافی علاوه از بودجه مصوبه نباشد و ممنوع است. حالا اگر این جزو بودجه هست که محتاج برأی نیست که تمدید بشود و اگر تمدیدش علاوه از بودجه است این برخلاف تبصره‌ای است که رأی دادیم و به علاوه وزیر دارایی هم باید تأیید کند که این را بدهند یا نه. بنابراین (جمعی از نمایندگان- رأی رأی) اجازه بدهید آقا این رأی نیست پیشنهاد خرج هم نماینده نمی‌تواند بکند.

رئیس- این پیشنهاد خرج نیست می‌گوید قابل مصرف باشد.

اردلان- تمدیدش خرج است اضافه کردن مدت در آن جا برخلاف تبصره مجلس شورای ملی است.

رئیس- فقط مدت آن در این‌جا تمدید شده و چیز اضافی نیست و حالا هم بسته برأی مجلس شورای ملی است اگر مجلس رأی داد اشکالی ندارد. در بودجه این مبلغ هست (اردلان- اگر هست که رأی نمی‌خواهد)

رأی گرفته می‌شود که تا شش ماه از این سال هم این اضافه اعتبار قابل مصرف باشد رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند. (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای جلیلی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: امیر تیمور، کیکاوسی. صفاری. دکتر بینا. دکتر عدل. حمیدیه. دولت آبادی. عماد تربتی. پناهی. مهندس اردبیلی. موسوی. رضایی. صادق بوشهری. قریش. احمد فرامرزی. شادمان. امیدسالار. کاشانی. کریمی. عبدالصاحب صفایی. حشمتی. مهندس جفرودی. محمودی. اعظم زنگنه. عباسی. ایلخانی‌زاده. دکتر وکیل. سنندجی. دکتر جزایری. خرازی. بوداغیان. شفیعی. بیات ماکو. افشار صادقی. صدرزاده. بزرگ نیا. داراب. مهدی ارباب. پیراسته. صدق. نراقی. شوشتری. دکتر سید امامی. قره گوزلو. بوربور. جلیلوند. اردلان. معین‌زاده. فرید اراکی. یارافشار. دکتر حمزوی. توماج. دکتر امیر نیرومند. دکتر. مشیر فاطمی. مهدوی. کاشانیان. کدیور. شادلو. سعیدی. تفضلی. عاملی. حمید بختیار. درخشش. دکتر شاهکار. برومند. بهادری. اسکندری. هدی. اکبر. حائری‌زاده. عمیدی نوری. شیبانی. نصیری. مشایخی. دکتر آهی. دکتر پیرنیا. عرب شیبانی. سلطانمراد بختیار. استخر. مرتضی حکمت. سالار بهزادی. ارباب گیو. فرود. اخوان. افخمی. صراف‌زاده. محمود ذوالفقاری. مرآت اسفندیاری. یدالله ابراهیمی. مصطفی ذوالفقاری. رضا افشار. ثقةالاسلامی. جلیلی. باقر بوشهری. بهبهانی. تیمورتاش. دولت‌شاهی. احمد صفایی. آرای مأخوذه شماره شده نتیجه به این قرار بود:

ورقه سفید موافق ۸۴- ورقه مخالف ۲ ورقه سفید علامت امتناع ۶.

رئیس- لایحه اضافه اعتبار وزارت کشور با ۸۴ رأی موافق تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: برومند. کدیور. نصیری. شفیعی. شادلو. دکتر مشیر فاطمی. قریشی. احمد فرامرزی. بوربور کاشانی. محمودی. سعیدی. عاملی. عمیدی نوری. درخشش. اسکندری. عبدالحمید بختیار. شیبانی. حمیدیه. کاشنیان. دولت آبادی. بهادری. معین زاده. شادمان. اعظم زنگنه. داراب. مهندس اردبیلی. عماد تربتی. صدقی. دکتر شاهکار. هدی. مشایخی. سالار بهزادی. مرتضی حکمت. بهبهانی. باقر بوشهری. مصطفی ذوالفقاری. یدالله ابراهیمی. فرود. استخر. عرب شیبانی. سلطانمراد بختیار. تقةالاسلامی. ایلخانی‌زاده. مهندس جفرودی. حشمتی. شوشتری. عباشی. بیات ماکو. افشار صادقی. بوداغیان. صفاری. اخوان. محسن اکبر. فرید اراکی. تیمورتاش. ارباب گیو. صراف‌زاده. دکتر امیر نیرومند. دکتر آهی. بزرگ نیا. جلیلوند دکتر پیرنیا. مهدوی خرازی. دکتر جزایری. صدرزاده. صادق بوشهری. توماج. دکتر سید امامی. ارباب. رضایی. دکتر عدل. جلیلی. پناهی. افخمی. دکتر بینا. مرآت اسفندیاری. محمود ذوالفقاری. تفضلی. کیکاوسی. موسوی. امید سالار.

اسامی مخالفین- آقایان: اردلان. رضا افشار.

ورقه سفید علامت امتناع ۷ برگ‏

۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پیراسته

رئیس- آقای پیراسته مطلبی داشتید؟

پیراسته- سؤالی از دولت دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای وزیر کشور.

وزیر کشور- بنده از تأیید مجلس و تصویب این لایحه بی‌اندازه متشکرم.

۴- اخذ رأی و تصویب طرح قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات سال‌های ۳۲ و ۳۳ راه‌سازی تا آخر سال ۱۳۳۴

رئیس- یک لایحه دیگر هست که از سنا آمده راجع به اعتبار راه‌سازی که تا آخر سال ۳۴ قابل پرداخت باشد قرائ می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی عطف به مراسله شماره ۱۰۲۸۶- ۹- ۱۳۳۴۰۲ راجع به طرح قانون مربوط به قابل تعهد بودن اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات سال‌های ۳۳ و ۳۲ تا آخر سال ۱۳۳۴ که برای اظهار نظر مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دارد: طرح مزبور در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ مطرح و با اظهارنظر موافق عیناً به تصویب رسید.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده‏

رئیس- رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای جلیلی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان: امیر تیمور. کریمی. دکتر عدل. صفاری. دکتر بینا. حمیدیه. خرازی. حمید بختیار. حبیب پناهی. مهندس اردبیلی. موسوی. صفایی. شادمان. سید مصطفی کاشانی. حشمتی. مهندس جفرودی. محمودی. دکتر مشیر فاطمی. عباسی. رضایی. ایلخانی‌زاده. دکتر وکیل. سالار سعید سنندجی. دولت آبادی. صدقی. مشایخی. بهادری. دکتر جزایری. شفیعی. بیات ماکو. امید سلالار. بوداغیان. افشار صادقی. صدرزاده. احمد فرامرزی. بزرگ نیا. داراب. ارباب. پیراسته. تیمورتاش. سالار بهزادی. نراقی. جلیلوند. بوربور. اردلان. دولت شاهی. یارافشار. دکتر حمزوی. توماج. دکتر امیر نیرومند. عاملی. شیبانی. برومند. قراگزلو. دکتر امامی. مهدوی. کشانیان. کدیور. شادلو. سعیدی. تفضلی. دکتر شاهکار. بهبهانی. درخشش. حائری‌زاده سید احمد صفایی. اسکندری. مرآت اسفندیاری. عمیدی نوری. هدی. نصیری. دکتر آهی. سلطان مراد بختیار. دکتر پیرنیا. عرب شیبانی. مصطفی ذوالفقاری. استخر. مرتضی حکمت. ارباب گیو. فرود. اخوان. محمود ذوالفقاری. صراف‌زاده. اکبر. افخمی. ابراهیمی. رضا افشار. باقر بوشهری. جلیلی. ثقةالسلامی. غضنفری.

(آراء مأخوذه شماره شده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

ورقه سفید موافق ۷۶ برگ- ورقه مخالف یک برگ- ورقه سفید علامت امتناع ۹ برگ.

رئیس- اعتبار راه‌سازی سال‌های ۳۲ و ۳۳ که در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف و پرداخت باشد با ۷۶ رأی موافق تصویب شد

اسامی موافقین- آقایان: عمیدی نوری. داراب. کدیور. تفضلی. توماج. مرآت اسفندیاری. عاملی. دکترپیرنیا. اسکندری. نصیری. تیمورتاش. امید سالار مهدوی. افشار صادقی. برومند. دکتر بینا. شیبانی. کاشانی. دکتر مشیر فاطمی. بزرگ‌نیا. حشمتی. هدی. ضفعیعی. عباسی. دکتر جزایری. شادلو. بوربور. جلیلوند اکبر. دکتر عدل. مهندس جفرودی. رضایی افخمی. خرازی. محمود ذوالفقاری. بهادری. سعیدی. صراف‌زاده. موسوی. بیات ماکو. صفاری. صدرزاده. دکتر امیر نرومند. ارباب گیو. ایلخانی‌زاده. دکتر آهی. فرید اراکی. محمودی. عرب شیبانی. فرود. صدقی. سالار بهزادی. مشایخی. پناهی. عبدالحمید بختیار. حمیدیه. باقر بوشهری. بهبهانی. دولت آبادی. مصطفی ذوالفقاری. دکتر سید امامی. دولت‌شاهی. شادمان. بوداغیان. دکتر شاهکار. درخشش. مرتضی حکمت. ثقةالاسلامی. جلیلی. ابراهیمی. احمد فرامرزی. سلطانمراد. بختیار. استخر. کاشانیان. ارباب. (با قید جمله: مشروط به این‌که به قدر سهم استحقاقی در راه میناب و بندرعباس هم صرف شود موافقم)

مهندس اردبیلی با ذکر جمله (به شرطی موافق که مصرف راه‌سازی باشد نه خاک‌ریزی و سهم آذربایجان هم محفوظ باشد)

مخالف- آقای رضا افشار.

ورقه سفید علامت امتناع ۹ برگ‏

۵- اعلام وصول دو فقره لایحه مصوبه مجلس سنا و ارجاع به کیمیسون ارجاع به کمسیون‏

رئیس- دو لایحه است که از مجلس سنا رسیده است یکی راجع به واکسن‌سازی یکی هم راجع به مجازات قطع سیم مخابرات که هر دو به کمیسیون‌های مربوط می‌رود آقای بهادری فرمایشی دارید بفرمایید.

بهادری- بنده خواستم حالا که آقای وزیر کشور تشریف دارند از موقع استفاده کنم اگر خاطر مبارک باشد در به همن ماه برای تکمیل لوله‌کشی تهران لایحه‌ای آوردند بنده آن وقت یک پیشنهادی دادم برای تکمیل لوله‌کشی شهرهای نیمه‌کاره آقای وزیر کشور قبول کردند که تا سه ماه لایحه‌اش را بیاورند به مجلس این را استدعا می‌کنم که آقای علم دستور بدهد که لایحه‌اش را به مجلس بیاورند.

وزیر کشور- بنده لایحه‌اش را می‌آورد.

۶- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم چون چند روزی به واسطه ایام احیا قتل تعطیل است جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت خواهد بود.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت.