مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۴

دوره دوازدهم قانونگذاری

مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره‏۱۲

جلسه: ۸۴

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- اعلام وصول بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس

۳- اقتراع شعب شش‌گانه

۴- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام از ماده ۳۴۴ تا ۳۷۶

۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یك ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان :نیک پور - حیدری - ارکانی - حمزه تاش - رهبری - جلایی - مستشار - مسعودی خراسانی .

غایبین بی اجازه - آقایان : تولیت - اصفهانی - دکتر ادهم - شباهنگ - معدل - دهستانی - دشتی - اورنگ - کیوان .

دیر آمده بی اجازه - آقای هاشمی .

ـ تصویب صورت مجلس

۱ـ تصویب صورت مجلس

رئیس ـ آقای دکتر ادهم .

دکتر ادهم ـ بنده خواستم بعرض برسانم که در جلسه گذشته بمناسبت کسالت نتوانستم در مجلس حاضر شوم شرحی هم که عرض کرده بودم .

رئیس ـ اصلاح میشود .ر صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد .

۲ـ اعلام وصول بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی

رئیس ـ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی از طرف کارپردازی بمجلس داده شده است وبکمیسیون مرجوع میشود .

ـ اقتراع شعب ششگانه

۳ـ اقتراع شعب ششگانه

رئیس ـ چون موعد قانونی شعب ششگانه مجلس منقضی شده است انتخاب شعب بعمل میآید .عده حاضر ۱۲۲ نفر بهر شعبه بیست نفر میرسد وبعدا" شعبه اول ودوم وهریک اضافه میشود :

(آقای سمیعی (منشی) اقتراع نمودند ونتیجه بقرار ذیل حاصل شد .

شعبه اول ـ آقایان : اوحدی ـ جریری ـ گودرزی ـ اصفهانی ـ دادور ـ شیرازی ـ فرشی ـ آزادی ـ ناصری ـ مهذب ـ صفاری ـ مولوی ـ بوداغیان ـ معینی ـ رهبری ـ موقر ـ فیاض ـ وزیری ـ بیات ـ نراقی .

شعبه دوم ـ آقایان : نائینی ـ نوبخت ـ جهانشاهی ـ دبستانی ـ چایچی ـ همراز ـ ملک زاده آملی ـ مکرم افشارـ

دکتر لقمان ـ ذوالقدر ـ طالش ـ محیط ـ دشتی ـ هدایت ـ ثقه الاسلامی ـ فاطمی ـ کامل ماکو ـ جر جانی ـ یزدی ـ دکتر تاج بخش .

شعبه سوم ـ آقایان : اورنگ ـ مشیری ـ امیر تیمور ـ دکتر قزل ایاغ ـ دکتر سمیعی ـ کازوئیان ـ روحی ـ دهستانی ـ معتضدی ـ شهدوست ـ اسفندیاری ـ اهری ـ مسعو.دی ـ دکتر ضیاء ـ مستشار ـ طباطبائی ـ یار احمدی ـ موید احمدی ـ مجد ضیائی ـ بهبهانی .

شعبه چهارم ـ آقایان : ابراهیمی ـ ریگی ـ علی موید ـ طوسی ـ دکتر ملک زاده ـ امامی ـ نیکپور ـ مشار ـ خواجه صفوی ـ مخبر فرهمند ـ ملک مدنی ـ پناهی ـ اردبیلی ـ حمزه تاش ـ پارسا ـ فروهر .

شعبه پنجم ـ آقایان : ملایری ـ اعظم زنگنه ـ اقبال ـ جلائی ـ اعتبار ـ فتوحی ـ نواب یزدی ـ انوار ـ نمازی ـ افشار ـ مهدوی ـ لیقوانی ـ صدر ـ دولتشاهی ـ هاشمی ـ مرات اسفندیاری ـ موید قوامی ـ هدایت الله پالیزی ـ ناهید ـ تهرانچی .

شعبه ششم ـ آقایان : ساگنیان ـ سمیعی ـ نقابت ـ امیر ابراهیمی ـ شباهنگ ـ شاهرودی ـ فرخ ـ رفیعی ـ دکتر جوان ـ آصف ـ لاریجانی ـ دکتر ادهم ـ مقدم ـ دکتر سنگ ـ اصفهانیان ـ رضوی ـ منصف ـ سزاوار ـ دکتر طاهری ـ پالیزی .

بشعبه اول اضافه میشود ـ آقای افخمی

بشعبه دوم اضافه میشود ـ آقای معتصم سنگ

ـ بقیه شور اول لایحه اجرای دادگستری از ماده ۳۴۴ تا ۳۷۶

۴ـ بقیه شور اول لایحه اجرای دادگستری از ماده ۳۴۴ تا ۳۷۶

رئیس ـ بقیه شور اول بقیه گزارش کمیسیون دادگستری راجع باجرای احکام دادگستری از ماده ۳۴۴ .ماده ۳۴۴ خوانده میشود :

باب دهم ـ در توقیف شخص بده کار

ماده ۳۴۴ـ هر گاه محکوم علیه در ظرف مدت مقرر در ماده ۴۹ اقدام به هیچ یک از طرق مذکور در ماده ۵۹ ننماید به در خواست محکوم له توقیف میشود .

رئیس ـ ماده ۳۴۵:

ماده ۳۴۵ـ کسی که قبل از ابلاغ برگ اجرائی یا در مدت مقرر در ماده ۴۹ مدعی اعسار شده است مادامیکه دادخواست یا ادعا اعسار او موجب قرار یا حکم قطعی رد نشد است از توقیف مصون خواهد شد ونیز کسیکه اعسار او موجب حکم دادگاه ثابت شود مادام که آن حکم شکسته نشده از توقیف مصون است .

رئیس ـ ماده ۳۴۶:

ماده ۳۴۶ـ اگر ضمانت ضامن از بدهکار بطور تقاضا باشد محکوم له توقیف شخص هر یک از آنها را میتوان بخواهد .

رئیس ـ ماده ۳۴۷:

ماده ۳۴۷ـ در موقع اقدام بتوقیف اگر محکوم علیه پنهان شده باشد مامور اجراء باید با نماینده دادسرا یا شهربانی امنیه یا دهبان محل وارد منزل محکوم علیه شود .

رئیس ـ ماده ۳۴۸:

ماده ۳۴۸ـ محکوم علیه راجع باجراء توقیف نمیشود .

رئیس ـ ماده ۳۴۹:

ماده ۳۴۹ـ هر گاه محکوم علیه در خواست آزاد محکوم علیه را بکند ویا محکوم علیه که در خواست او را نموده مهلت بدهد میتواند مجددا" در خواست بیش از یکدفعه پذیرفته نخواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۵۰:

ماده ۳۵۰ـ هر گاه محکوم علیه که در خواست توقیف او شده مهلت بدهد میتواند مجددا" در خواست توقیف او را بنماید لیکن این در خواست بیش از یکدفعه پذیرفته نخواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۵۰:

ماده ۳۵۰ـ هر گاه محکوم علیه که در خواست توقیف او شده از کارمندان دولت یا بنگاههای دولتی وشهرداری باشد بوزارتخانه یا اداره یا بنگاه مربوط او اطلاع داده میشود که اگر اموال یا اسناد دولتی یا بنگاه نزد او باشد گرفته شود . وپس از ده روز از تاریخ اطلاع مزبور اقدام بتوقیف او خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۵۱:

ماده ۳۵۱ـ اشخاص نامبرده زیر را برای اجراء حکم نمیتوان توقیف نمود .

۱ـ صغار ومجانین وسفها .

۲ـ اولیاء واطفال که معشیت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل میشود از قبیل کار یومیه تحصیل میشود از قبیل کارگر وکسبه جزء که توقیف آنها باعث بی معاش ماندن اطفالشان میشود مگر آنکه محکوم له هزینه آنها را بعهده گیرد .

۳ـ زنان آبستن تا زمانیکه از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد .

۴ـ بیماری که پزشک قانونی بازداشت او را خطرناک بداند یا محکوم له از پرداخت هزینه معالجه در بیمارستان زندان خوداری نماید ـ در تقاطیکه پزشک قانونی نباشد پزشک بهداری در صورت نبودن او پزشک مورد اعتماد محل قائم مقام پزشک قانونی خواهد بود .

رئیس ـ ماده ۳۵۲:

ماده ۳۵۲ـ محکوم له در خواست توقیف محکوم علیه را نموده است باید هزینه زندگی او را ودر صورتیکه بیمار باشد هزینه معالجه محکوم علیه را هم بپردازد مگر اینکه محکوم به بابت نفقه زوجه یا خویشان محکوم علیه باشد که آنها ملزم بدادن مخارج محکوم علیه نیستند .

رئیس ـ آقای انوار :

انوار ـ در این مواردیکه از مجلس گذشت هیچ جا نداشت محکوم له ملزم باشد بدادن مخارج محکوم علیه مگر بدرخواست خودش چون مالی نمیدهند بمحکوم علیه یا توقیف نمی کنند این است که حقی در قانون برای محکوم علیه گذاشته که تقاضای توقیف را بنماید یعنی محکوم له را وقتی که چنین تقاضای کرد اجرا او را ملزم کند بدادن هزینه های محکوم علیه چرا ؟ چون مسئله حقوقی است وجزائی نیست که در بودجه از برای آن هزینه پیش بینی شده باشد وباید هزینه محکوم علیه را محکوم له بدهد این مسلم است ودر طی این موارد مطلب کاملا" بدست آمده است که چون این تقاضا را کرده باید هزینه آن راهم بدهد واین جا صورت را استثنا می کند وآن در وقتی است که زن از دست شوهرش عارض شود که نفقه نداده وورقه اجرائی هم صادر شده است ومحکوم علیه هم که زوج باشد بحبس میرود این حبس از جهت ندادن نفقه است ودر اینجا دیگر زن ملزم نیست که زندگانی ووضعیت ومعشیت محکوم علیه را که زوج باشد تامین نماید چرا ؟ دلیل این هم همراهش است چون زن دعوی نفقه میکند ومیگوید نفقه مرا مرد نداده است واز لحاظ عدم پرداخت نفقه زن حبس شده است ومیگوید ملزم نیست زن هزینه را بدهد خوب این محکوم علیه که مرد باشد وزوج است چیزی که نداشته وندارد اگر داشت که میداد یا ازش میگرفتند زن هم که ملزم نیست نفقه را بدهد تقاضای اجرا هم کرده است اجرا هم میشود اول هم عرض کردم که بودجه برای اینکار در بین نیست تا باو هزینه در ایام توقیف بدهند وموضوع حقوقی است خوب این محکوم علیه چه کند این را بکی واگذار کنیم ؟ این است که در این ماده واین موضوع در کمیسیون خدمت آقای وزیر عرض کرده بودم وآقایان هم معتقدیم که یک فکری باید در این کار بکنند والا باتکاء اینکه شاید کسی پیدا شود وکمکی بکند یا عریضه اعسار را بدهد جای عریضه اعسار هم نیست این جا زن تقاضای حبس شوهر را کرده ورفته است اجرا شده است ومرد حبس شده است وزن هم ملزم نیست هزینه بدهد برای مرد توقیف شده خوب چرا کند در حبس بمیرد ؟ بنده عقیده دارم که این ماده مسکوت عنه بماند تا یک فکری برای محکوم علیه را حبس کنیم بدون اینکه هزینه او تامین کرده باشیم .

وزیر دادگستری ـ مقدمات را آقای نماینده محترم خوب بیان کردند ولی وقتی که به نتیجه نرسیدند بعقیده بنده خوب نتیجه نگرفتند صحبت سر محکوم علیهی است که نتوانسته است و نخواسته است از عهده پرداخت محکوم له بر بیاید وبطور کلی باید مخارج او را بدهد تا زمانی که توقیف است یک موضوع را این جا استثناء میکند وآن موضوع نفقه زن وکسانی است که واجب النفقه هستند در این جا بطوریکه خود آقا سید یعقوب هم بیان کردند منطق القضیه حکم میکند که دیگر مطالبه مخارج از این شخص واجب النفقه نشود وظاهر است برای اینکه اگر این شخص خودش تمکین میگذاشت واجب النفقه نبود واجب النفقه است برای اینکه خودش تمکن این را ندارد که از عهده زندگانی خودش برآید وبه ترتیبی که قانون معین کرده است باید نفقه او را بدهد حالا این شخص نتوانسته از عهده پرداخت نفقه برآید یا نخواسته است از عهده پرداخت آن برآید وحقوق محکوم له را ادا کند اینجا مطابق مقررات قانون باید او را توقیف کنند وطوری نیست قضیه این شخص که باید در حبس بماند تا بمیرد تا اینکه پول را بدهد اگر دارد که باید بدهد ونباید تقاضای این شخص واجب النفقه مخارج او را بدهد از او بکنیم اگر ندارد کی گفته است که از او اعسای پذیرفته نیست ؟ مطابق مقراتی که ما در این لایحه دیدیم وگذشت راه باز است برای تقاضای اعسار هر وقت که نداشت وتقاضای اعسار کرد ومعلوم شد که معسر است البته از او می پذیرند وآزادش میکنند اما اگر داشت ولجاجت کرد ونمیخواست بدهد حقوق اشخاص واجب النفقه را البته باید ازش گرفت تصور میکنم که جا دارد این ماده را مسکوت عنه بگذاریم وکاملا" هم مطلب روشن است وهمینطور هم که ذکر شده است خوب است .

رئیس ـ ماده ۳۵۳:

ماده ۳۵۳ـ محکوم له در موقع در خواست توقیف باید هزینه ده روز توقیف محکوم علیه را قبلا" تادیه نماید واجرا مکلف است تاریخ توقیف را بمحکوم له اطلاع دهد که قبل از تمام شدن این مدت هزینه او را بپردازد ودر صورتیکه قبل از گذشتن موعد هزینه توقیف یا هزیینه معالجه زندانی پرداخت نشود زندانی بقید کفیل یا التزام آزاد خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۵۴:

ماده ۳۵۴ـ حبس محکوم علیه مانع نیست که اگر محکوم له مالی از او سراغ کرد توقیف آنرا بخواهد واگر مالی که پیداشده باندازه محکوم به بود محکوم علیه از توقیف خارج میشود .

رئیس ـ ماده ۳۵۵:

ماده ۳۵۵ـ شخصیکه توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند برئیس دادگاه شهرستان که توقیف در مقررات آن دادگاه بعمل آمده است شکایت نماید واگر در جائیکه محکوم علیه توقیف میشود دادگاه شهرستان باشد میتواند برئیس دادگاه بخش شکایت نماید ورئیس دادگاه بشکایت رسیدگی کرده هر گاه توقیف را بر خلاف قانون دید حکم استخلاص محکوم علیه را میدهد .

رئیس ـ ماده ۳۵۶:

ماده ۳۵۶ـ در مورد بالا اگر محکوم علیه مامور اجرا را بخواهد که او را نزد رئیس دادگاه ببرد مامور اجرا مکلف است تقاضای او را اجرا نماید .

رئیس ـ ماده ۳۵۷:

ماده ۳۵۷ـ کسیکه محکوم به مربوط بشخص او نیست مانند ولی ولی وقیم ووصی ومتولی ووارث محکوم علیه که ترکه أی از مورث نزد او نباشد برای اجراء حکم توقیف نمیشود .

رئیس ـ ماده ۳۵۸:

ماده ۳۵۸ـ در موارد زیر محکوم علیه از توقیف خارج میشود .

۱ـ در مواردیکه بده کار دین خود را بپردازد واز شخص دیگری دین بده کار را ادا نماید .

۲ـ در صورتیکه بستانکار بخارج شدن بده کار از توقیف رضایت دهد .

۳ـ در صورتیکه محکوم علیه مالی معرفی کند که تعلق باو محقق بوده وبرای استعفیاء محکوم به وهزینه های اجرا کافی باشد .

۴ـ در صورتیکه محکوم علیه ضامن معتبر بدهد که در ظرف ده محکوم به وهزینه اجرا را بپردازد یا ضامنی که مورد قبول محکوم له باشد معرفی کند .

رئیس ـ آقای انوار

انوار ـ خواستم از آقای وزیر دادگستری سئوال کنم تا اشتباهی روی ندهد .محکوم له در موقعیکه محکوم علیه حبس باشد یکدفعه فقط حق دارد تقاضای استخلاص او را بکند ویکدفعه بیشتر حق ندارد اگر آمد ورضایت داد که خارج شود بعدا" میتواند بعد از این رضایت که در این ماده ۳۵۸ ذکر شده یعنی رضایت داد خارج شود این مشمول آن ماده است که باز مرتبه أی ثانی میتواند تقاضای حبس را بکند وبا رضایت دیگر نمیتواند تقاضای حبسش را بکند این را خواستم بپرسم .

وزیر دادگستری ـ در یکی از موارد این لایحه تصریح شده که فقط در یکدفعه این امر جایز نیست واگر در دفعه دیگر شده نمیتواند .

رئیس ـ ماده ۳۵۹:

باب یازدهم ـ مرور زمان

ماده ۳۵۹ـ هر گاه عملیات اجرائی موقوف بتعقیب محکوم له بوده ومدت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرائی مشارالیه را مسکوت گذاشته وتعقیب نکند اجراء حکم موقوف بصدور برگ اجرائی جدید میگردد .

رئیس ـ پیشنهادی از آقای لاریجانی رسیده بکمیسیون بود .ماده ۳۶۰:

ماده ۳۶۰ـ در مورد بالا اگر برگ اجرائی جدید صادر شود عملیات اجرائی از قبیل ارزیابی که قبلا" بعمل آمده است محتاج بتجدید نیست لیکن اگر یکسال از تاریخ آخرین اقدام اجرائی محکوم له را مسکوت گذاشته تعقیب نکند پس از تجدید برگ اجرائی کلیه عملیات مذکور تجدید میشود .

رئیس ـ ماده ۳۶۱:

ماده ۳۶۱: هر گاه محکوم له در مدت ده سال از تاریخ قطعی شدن حکم درخواست برگ اجرائی یا از تاریخ آخرین عملیات اجرائی ده سال بگذرد واجرا آن را تعقیب نکند حکم صادر از اثر افتاده وحق مطالبه از محکوم له ساقط میشود .

رئیس ـ ماده ۳۶۲:

ماده ۳۶۲ـ مرور زمان مذکور در ماده بالا نسبت بمعسر از تاریخ تمکن او جاری میشود .

رئیس ـ ماده ۳۶۳ :

ماده ۳۶۳ ـ وجوه وامالی که بصندوق دادگاه خواه از بابت محکوم به یا از بابت حق کارشناسان وغیر سپرده میشود هر گاه از تاریخ ابلاغ اخطاریه کسی که استحقاق اخذ آنرا دارد ویا تاریخ آگهی در جراید در صورتیکه اقامتگاه شخص مستحق معلوم نباشد ده سال بگذرد وآن شخص برای اخذ مال حاضر نشود حق مطالبه ساقط شده ووجوه اموال مزبور بنفع دولت ضبط میشود .

اخطار وآگهی مذکور از اطراف اجرا بدون در خواست بعمل میآید وهزینه های آن از وجوه نقد از اموالیکه به صندوق دادگستری داده شده مقدم بر حقوق دیگر برداشته میشود .

رئیس ـ ماده ۳۶۴:

ماده ۳۶۴ـ مرور وزهان مذکور در موارد بالا در موارد زیر جاری نمیشود .

۱ـ در مورد صغیر ومجنون وسفیه در مدتیکه تحت ولایت یا قیومت هستند .

۲ـ در مورد زوج وزوجه در مدتیکه زوجیت یا قیومیت هستند .

۳ـ نسبت بمحکوم به اداء آن موجل یا مشروط باشد مادامیکه مدت نرسیده یا شرط حاصل نشده باشد .

رئیس ـ ماده ۳۶۵:

ماده ۳۶۵ـهر گاه محکوم له در مورد ماده ۳۶۱ واشخاص ذینفع در مورد ماده ۳۶۳ مدعی وجوی یکی از موانع مذکور در ماده بالا باشند بدادگاهی که عمل اجرائی نموده است مراجعه ودادگاه پس از رسیدگی قرار مقتضی میدهد واینقرار در صورتیکه حکم راجع باصل دعوی قابل پژوهش وفرجام باشد قابل شکایت پژوهشی وفرجامی است .

رئیس ـ ماده ۳۶۶:

باب دوازدهم ـ در حق اجرا

ماده ۳۶۶ـ حق اجرا عبارت از یک دهم بهای محکوم به است که از محکوم علیه گرفته میشود .

رئیس ـ ماده ۳۶۷:

ماده ۳۶۷ـ در مواردیکه محکوم به وجه نقد نیست مناط تعیین حق اجرا بهای خواسته خواهد بود مگر اینکه دادگاه بهای دیگر را برای محکوم به معین کرده باشد .

رئیس ـ ماده ۳۶۸:

ماده ۳۶۸ـ در صورتیکه از حکم اجرا شده باشد حق اجرائی بهمان نسبت که اجرا شده است وصول میگردد .

ماده ۳۶۹:

ماده ۳۶۹ـ حق اجرا در صورتیکه محکوم علیه تعلق حکم بوسیله اجرا بموقع اجرا گذاشته شود ویا برای اجراء حکم بدرخواست محکوم له اقدام بتوقیف مال یا شخص محکوم علیه شده باشد .

رئیس ـ ماده ۳۷۰:

ماده ۳۷۰ـ هر گاه محکوم به بتوسط اجرا وصول شده باشد حق اجرا از وجه وصول شده برداشته میشود وهر گاه محکوم به بتوسط اجرا پرداخته نشده باشد محکوم علیه حاضر برای پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از طریق توقیف اموال محکوم علیه وصول میشود ودر این صورت هزینه أی که برای توقیف وفروش اموال لازم است از صندوق دادگستری گرفته شده وپس از وصول آن از محکوم علیه بصندوق رد میشود .

رئیس ـ آقای انوار

انوار ـ تصور میکنم در این ماده ۳۷۰ یک عبارت غلط نوشته شده می نویسد : هر گاه محکوم به بتوسط اجرا وصول شده باشد حق اجرا از وجه وصول شده برداشته میشود این صحیح بعد مینویسد وهر گاه محکوم به بتوسط اجرا پرداخته نشده باشد .این جمله آخر خیال میکنم درست نیست زیرا اگر بتوسط اجرا محکوم به پرداخت نشده چطور حق مزبور از طریق توقیف اموال محکوم علیه وصول میشود ؟ این را توضیح بدهند .

مخبر ـ مطلب خیلی روشن است ممکن است عملیات اجرائی بعمل آمده باشد بتوسط اجرا ومقدمات اجرائی را اجرا کرده باشد وحق اجرائی را نداده باشد اگر اینطور است بترتیب این ماده رفتار میشود .

رئیس ـ ماده ۳۷۱:

ماده ۳۷۱ـ حق اجرائی بصندوق دائگستری داده شده ودر مقابل آن دو نسخه قبض صادر میشود که یکنسخه بمحکوم علیه داده میشود ونسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی میشود.

رئیس ـ ماده ۳۷۲:

ماده ۳۷۲ـ در مورد اجراء موقت حق اجرائی گرفته شده ودر صندوق دادگستری امانت مینماید ودر این صورت اگر اجراء موقت تبدیل باجراء قطعی گردید بحساب در آمد عمومی منظور واگر قرار اجراء موقت الغاء شود حق اجرائی بمحکوم علیه بر میگردد .

رئیس ـ ماده ۳۷۳:

ماده ۳۷۳ـ هر گاه نسبت بحکمی که در نتیجه فرجامی رسیدگی میشود برابر آنچه گرفته شده حق اجرائی گرفته نخواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۷۴:

ماده ۳۷۴ـ علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجرا داده میشود حقوق نسبی از حق اجرا بطریق زیر وبر طبق آئین نامه که از طرف وزارت دادگستری تنظیم خواهد شد دریافت مینماید .

۱ـ تا پنجهزار ریال حق اجراء صدی پنج

۲ـ از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال حق اجرا نسبت بمازاد صدی سه

۳ـ از مازاد بر پنجاه هزار ریال حق اجرائی صدی دو

رئیس ـ ماده ۳۷۵:

ماده ۳۷۵ـ در موارد زیر حق اجرا گرفته میشود

۱ـ در دعاوی که محکوم به آن دویست ریال یا کمتر است

۲ـ از احکامی که به محکومیت دولت صادر شده است .

رئیس ـ ماده ۳۷۶:

ماده ۳۷۶ـ مقررات این قانون شامل برگهای اجرائی که قبل از این قانون صادر شده است میباشد لیکن عملیات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است .

رئیس ـ شور اول لایحه تمام شد رای گرفته میشود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد

ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

۵ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)جلسه آینده روز پنج شنبه ۲۲ اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری