مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسقند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸

جلسه: ۲۱۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه۱۷ اسفندماه ۱۳۳۴

مجلس ساعت نه و ربع صبح به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

چون تا ساعت نه‌ونیم اکثریت حاصل نگردید مقام ریاست طبق ماده ۶۵ آئین‌نامه داخلی جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کردند و ربع ساعت بعد موقع جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه ساعت ۹ صبح تعیین گردید.