مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۹

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۱۰ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۶۹

مجلس ساعت هشت و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس‌ ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه‌

آقایان دکتر الموتی‌ـ مهندس معینی زندـ دکتر بهبودی‌ـ دکتر عدل طباطبائی‌ـ دکتر سبزواری‌ـ کیوان‌ـ مرندی‌ـ شاهنده‌ـ حی‌ـ مهندس عدل‌ـ دکتر خطیبی‌ـ مهندس پروشانی‌ـ مهاجرانی‌ـ مهندس قادرپناه‌ـ مؤید امینی‌ـ دکتر عدل‌ـ دکتر هواگیمیان‌ـ دکتر خیراندیش‌ـ امامی رضوی‌ـ انشاء‌ـ ملک‌زاده‌ـ آملی‌ـ مانی‌ـ موسوی‌ـ ماکوئی‌ـ تیمسار وحدانیان‌ـ بانو جهانبانی‌ـ امیر احمدی‌ـ پزشکپورـ دکتر دادفرـ روحانی‌ـ دکتر ضیائی‌ـ مهندس معتمدی‌ـ موقرـ دکتر موثقی.

غائبین‌ مریض

آقایان دکتر صاحب‌قلم‌ـ مرتضوی‌ـ سلیمانی کاشانی‌ـ کلانتری‌ـ مروتی‌ـ معظمی.

- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی عمران شهری در ماده اول و دوم

۲- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی عمران شهری در ماده اول و دوم

رئیس‌ ـ وارد دستور می‌شویم شور اول لایحه نوسازی و عمران شهری مطرح است، ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ـ در اجرای اصلیازدهم انقلاب اجتماعی ایران نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و میدان‌ها و سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع می‌باشند.

رئیس‌ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در ماده یک بعد از کلمات (توسعه معابر) اضافه شود «و مراقبت در حفظ و تکمیل اصلاحات باغ‌ها و پارک‌های موجود» و همچنین در پایان ماده یک اضافه شود «که پس از تصویب انجمن شهر به اطلاع وزارت کشور خواهند رسانید تا در جریان اجرا و عمل از راهنمائی‌های فنی وزارت کشور نیز استفاده به عمل آید.»

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایند. در سطر چهارم ماده یک لایحه نوسازی و عمران شهری جمله «شهرداری‌ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع می‌باشند» حذف و جزو تبصره ماده یک محسوب یا ماده مستقلی را تشکیل دهد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر سوم ماده یک لایحه نوسازی و عمران شهری جمله «مراقبت در رشد و توسعه نامتناسب شهرها» اصلاح شود.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر چهارم ماده یک لایحه نوسازی و عمران شهری جمله «از وظایف شهرداری‌ها شناخته می‌شود» اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر اول ماده یک لایحه نوسازی پس از کلمات: «انقلاب اجتماعی ایران» کلمات:«به موجب این قانون» اضافه شود.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر اول ماده یک لایحه نوسازی وعمران شهری کلمات: «انقلاب اجتماعی ایران» به کلمات «شاه و ملت» اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱ اصلاح زیر به عمل آید.

ماده ۱ـ ... احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها و میدان‌ها و سایر تأسیسات موردنیاز...

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمایند ماده۱ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۱ـ به منظور نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی شهرها و تأمین هر گونه نیازمندی‌های عمومی شهرداری‌ها مکلفند. برنامه‌های کامل و نقشه‌های جامع در موارد زیر تهیه و تنظیم نموده و پس از تصویب انجمن شهر و استاندارد مربوط نسبت به استان‌ها و وزارت کشور نسبت به تهران به مورد اجرا بگذارند:

الف‌ـ احداث خیابان‌ها و معابر.

ب‌ـ اصلاح و توسعه خیابان‌ها و معابر موجود در صورت لزوم.

ج‌ـ آسفالت کردن خیابان‌ها و کوچه‌ها.

د- ایجاد مجاری فاضلاب (اکو)

هـ ایجاد پارک‌ها و میادین.

وـ نوسازی محلات قدیمی‌ای‌که اصلاح آن ضروری تشخیص شود.

زـ مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها.

ح‌ـ ایجاد محوطه‌های سبز در محدوده شهرها.

ط‌ـ ایجاد هر گونه تأسیسات عام‌المنفعه دیگری که با مقتضیات هر شهر و نیازمندی‌های عمومی وفق دهد.

ی‌ـ هر گونه اقداماتی که در بهسازی و ترقی شهرها مؤثر و مفید تشخیص شود.

 • تبصره‌ـ در غیاب انجمن شهر وزارت کشور به قائم مقام آناقدام لازم را به عمل خواهد آمد و عندالزوم وزارت کشور می‌تواند این وظیفه را به استاندار مربوط تفویض نماید.

با تقدیم احترام‌ـ مهندس عترت.

دکتر اسفندیاری‌ـ یک پیشنهاد دیگر هم از بنده هست.

رئیس‌ـ آن پیشنهاد مربوط به ماده است. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ـ در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ ۵ در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شودـ شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

 • تبصره ۱ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 • تبصره ۲ـ انجمن‌های شهر می‌توانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک آن دسته از عوارض املاک آن دسته از مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک‌هزار و پانصد هزار ریال باشد با توجه به مقتضیات شهر مشمول بخشودگی قرار دهند.
 • تبصره ۳ـ در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این مادهرا اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌گردد.
 • تبصره ۴ـ برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداری‌ها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد وصولی را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان به هیچوجه مجاز نیست.

رئیس‌ـ آقای رامبد تشریف بیاورید.

رامبدـ بنده ماده دون این لایحه را انتخاب کردم و چند کلمه‌ای به عرض مجلس می‌رسانم چون در موافقت یا مخالفت این لایحه دو امر مطرح است یک بار مخالفت با اصل لایحه است، تصور نمی‌کنم کسی باشد امروز که نسبت به امر نوسازی و لزوم توجه به این موضوع مخالفت داشته باشد یک نگاهی به ارقام ازدیاد جمعیت مملکت ما که در حدود هفتصد هزار الی یک میلیون سالیانه است، یک نگاهی به بالا رفتن سطح زندگی و احتیاج مردم به بهتر زندگی کردن چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت امر نوسازی را که در ما مملکت ما مثل سایر ممالک که سریع پیشرفت می‌کنند لازم می‌کند پس با اصل امر نوسازی در این لایحه مخالفی نیست اما باید ببینیم مفهوم و منظور از نوسازی چیست؟ امر نوسازی را در یک شهر و محل زندگی یک اجتماع را چگونه توجیه می‌کنند، تصور می‌کنم هر کس دو آجر روی هم گذاشته تا اطاقی برای خود بسازد قبل از اینکه به بنای خارج شهر و مظهر و نمایش تمدن نگاه بکند به وسایل زندگی داخل خانه خودش توجه می‌کندلذا آن چیزی که در مملکت ما جزو کلمه نوسازی مطرح است امر مسکن و شرکت بخش خصوصی در این امر مملکت است به همین جهت در یک لایحه‌ای که جناب آقای مهندس انصاری یکی از درخشان‌ترین قیافه‌های دولت به مجلس آوردندمن حقاً انتظار داشتم آن چیزی بکه مفهوم نوسازی و احتیاج یک شهر یعنی آب و برق و تلفن و ترافیک و تمام وسایل بهداشتی و پارک و محل بازی کودکان و محل استراحت بازنشستگان و صدها مسائل دیگر مطرح است به نحوی در لایحه نوسازی ایشان تجلی بکند، می‌بینم ایشان فوراً کاغذ بدست گرفته‌اند که بنویسند تلفن و آب و برق و ترافیک و تاکسی با ما نیست، همه را تصدیق می‌کنم ولی در شأن شما هم نیست که فقط و فقط گل و بوته دیوارهای خیابان را در شهری که مردم از بدی وضع شهر به فغان آمده‌اند در نظر نگیرید و از ماده دوم لایحه نوسازی تا ماده آخرش بنویسید عوارض، عوارض، عوارض، عوارض و الی آخر عوارض، جناب آقای مهندس انصاری شاید این عوارض کم بود هیچ مانعی نداشت کسی که خانه‌اش یک میلیون تومان است پنج هزار تومان در سال بدهد شرمنده‌ام بگویم با این لایحه چرا حتی پنج تومان هم بدهد زیرا کسی که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کند و یک میلیون قیمت خانه اوست و می‌خواهید باید پنج هزار تومان بدهد از شمائی که در لایحه‌تان یک کلمه راجع به تأمین بهداشت و جمع زباله و تأمین آسایش این مردم فکر نکرده‌اید می‌پرسید بچه مناسبت پنج تومان هم بدهد؟ یک لایحه‌ای که مردمی مثل مهندس انصاری به مجلس می‌دهد باید هدف داشته باشد تا بدانیم بعد از آنکه این لایحه اجرا اشد از انجام این لایحه به مردم چه می‌رسد در یک لایحه باید توجه شده باشد که نحوه اجرای این لایحه چگونه است باید شرایط امکانات زمان و امکانات دستگاه اجرا کننده و روحیه مردم و امکانات اجتماع در آن لایحه در نظر گرفته شده باشد یک لایحه باید مبتنی به اساس حقوقی باشد یک لایحه باید اصول عدالت را در آن مراعات کرده باشند یک لایحه‌ای که مهندس انصاری به مجلس می‌دهد باید منطق داشته باشد بنده فعلاً در ماده دوم صحبت می‌کنم ولی راجع به هر کدام از مواد قبول بفرمائید حداقل می‌شود ده ساعت صحبت کرد و من فقط ده کلمه می‌گویم، بگوئید این لایحه چه هدفی دارد، من خواهش می‌کنم از ماده اول تا ماده آخر این لایحه را بخوانید ببینید جزء تأمین اعتبار که آخرین سطر هر پروژه و برنامه و لایحه و مقرراتی می‌تواند قرار بگیرد به مطلب دیگری اشاره شد؟ نه، مواد یک لایحه باید مثل عمل ساختن یک مجسمه باشد اگر در این مجسمه قسمتی بد قواره است از آن عضوی که زیادی دارد قدری می‌تراشید و به موضعی که کمبود دارد اضافه می‌کنید، و بالاخره این مجسمه را موزون می‌سازید ببینم در این لایحه ما نسبت به مجسمه اجتماعی شهر چه می‌کنیم چگونه آن را موزون می‌سازیم و در این گرفتن و دادن چه عکس‌العمل‌ها و چه نتیجه حاصل می‌شود، حالا خدمتتان عرض می‌کنم چه می‌دهیم و چه می‌گیریم ما زا هر کس که در هر شهری یک خانه هزار تومانی به فرض داشته باشد گفتیم پنج تومان بدهد ولی نگفتیم این پنج تومان را برای چه بدهد، اگر گفتیم تو هم در این شهر شر یکی و در مقابل سرویسی که به تو می‌دهند باید یک پولی بدهی این صحیح است پس شما چرا کسی را که خانه‌اش تا سی هزار تومان قیمت داشته معاف کردیم معافیت در یک لایحه باید هدف و جهت داشته باشد این لایحه دستگیری از فقرا نبود شما با این ترتیب روح تکدی را روح اینکه هر کس که بگوید اگر من ضعیف هستم در کار مملکتی شرکت نمی‌کنم تعمیم داده‌اید، خیر ملت ایران از شما چیز دیگری انتظار داشت، ملت از شما انتظار داشت آنچه که پولش را می‌دهد به او خدمت بدهید نه اینکه معافش کنید و بگوئید چون پول نمی‌دهی به تو چیزی نمی‌دهیم (صحیح است) پس وهله اول آن که استنایش باشد در جهت صحیحی نیست است ولی وهله دوم از آنکه می‌گیرند ببینیم چه می‌گیرند، از آنکه می‌گیرند می‌گویند چون تو خانه بزرگی ساخته‌ای باید پول زیادتری بدهی این امر صحیح است اما در قانون مالیات، در امر تأمین بودجه مملکت نه در لایحه خوشکل سازی شهر بگویند تو که شهر را خوشکل کردی جریمه بده، یک لایحه باید امکانات مملکت و ادارات و ملت را توجه بکند اگر مرحوم عین‌الدوله حیات داشت و زیر کرسی و در حین کشیدن قلیان می‌گفت که از مردم بروید عوارض بگیرید من تعجب نمی‌کردم که بگویند مأمور می‌فرستم که هر کس در کیسه زنش در خانه تا پنج هزاری طلا ذخیره کرده یکی را بگیرید ولی لایحه جناب آقای مهندس انصاری اینطور نباید باشد زیرا هر قدر ایشان در مقامات دولتی کار کرده باشند می‌دانند که تماس مالی مأمور با افراد ملت چه عواقبی دارد چه نتایجی دارد چه سوء استفاده‌هائی می‌شود و چه فسادی در آن هست از سطر اول تا آخر لایحه گذاشته‌اند که مأمور صبح به صبح در خانه اشخاص را بزند بگوید آمده‌ام خانه‌ات را ممیزی بکنم آمده‌ام نوع آجری را که در دیوار داخل سالن نصب کرده‌ای به بینم چون عرض کردم از هر مطلبی دو کلمه اشاره خواهم کرد نحوه ترتیب وصول این عوارض را تذکر می‌دهم که به هیچ وجه متناسب عصر امروز ما نیست آقای نخست‌وزیر در نطقی که در بانک ملی کردند گفتند ما لوایح را به دست متخصصینی تهیه می‌کنیم و به مجلس می‌دهیم این آقایان نمایندگان هستند که مسئول اصلاح آن هستند که مسئول اصلاح آن هستند بنده تا آن موقعی که هنوز این لایحه از مجلس بیرون نرفته صمیمانه به متخصصین حضرتعالی تسلیت می‌گویم قبول بفرمائید جناب آقای مهندس انصاری اگر من یک وزیر شایسته‌ای مثل شما داشتم و به من ارجاع می‌کردند تا لایحه‌ای بنویسم اگر خودم هم فکر ۵۰ سال قبل را داشتم می‌دیدیم که مهندس انصاری چه تیپی است طرز کار او چیست سعی می‌کردم این لایحه را با شخصیت مهندس انصاری تطبیق بدهم دوست بزرگوار من سعدی می‌فرماید دو چیز قدر مرد را می‌شکند یکی تأیید بی‌وقوف و یکی سکوت وقوف‌دار کسانی که مطلب را بهش ما نمی‌گویند با شما صمیمیت ندارند به شما عقیده و احترام ندارند وقتی من می‌بینم آقای ابوذر به عنوان مخالف معهذا سعی دارد که تجلیل از مهندس انصاری از بیاناتش حذف نشود آقای مصطفوی تعصبی دارد که مبادا در اینجا مطلبی به مهندس انصاری بر بخورد آقای اخلاقی در تأیید شما از اینجا فریاد می‌کشد فریاد می‌کشد اینها سرمایه معنوی شما است جناب مهندس انصاری سرمایه یک مرد سیاسی جز این چیزی نیست و شما سرمایه‌ای به این بزرگی دارید آن وقت یک چنین لایحه‌ای معذت می‌خواهم به این مبتذلی را به مجلس می‌آورید این تقصیر شما نیست همیشه به دوستانم گفته‌ام وزیر لایحه‌نویس آن کسانی که می‌نویسند و به شما عرضه می‌کنند اما در مورد بی‌عدالتی در این لایحه با وجود آنکه تصور نمی‌کنم تا کنون یک کارمند شما توانسته باشد بگوید انصاری آدم بی‌انصاف یا بی‌عدالت و بی‌رحمی است معهذا، در لایحه شما نوشته اگر مستأجری در خانه‌ای نشسته بود که صاحب آن خانه عوارض شهرداری را نداد بچه این مستأجر نباید تحصیل بکند چون برق خانه قطع می‌شود (مهندس صائبی‌ـ کرایه‌اش را باید ندهد) می‌فرمایند کرایه‌اش را ندهد جناب مهندس صائبی ملت ایران انتظار ندارد مجلس شورای ملی تکلیف بکند اگر کسی ۵ تومان بدهکار بود دولت جابر او هزار تومان ملک او را به مزایده بگذارد این انصاف انصاری را نشان نمی‌دهد این اصلاً با عدالت اجتماعی ما تطبیق نمی‌کند این فقط سکوت بی‌منطق مجلس ایران را نشان می‌دهد (یک نفر از نمایندگان‌ـ اگر بعد هم از طریق قطع برق نشد سنگ بیندازند شیشه خانه‌اش را بشکنند) این لایحه لایحه‌ای نیست که بشود اسم آنرا لایحه نوسازی گذاشت چرا؟ لایحه نوسازی آن است که بگوید هر کس جای خرابی دارد و امکان ساختمان جدیدی را ندارد این امکان را به او می‌دهیم آن خرابه را می‌گیریم این زمین را با اعتبارات بیشتر به او می‌دهیم تا خانه نو بسازد در لایحه شما جلوی اعتبارات ساختمانی گرفته می‌شود و به حق باید بگویم مرد بزرگواری چون انصاری باید بیاید در پشت این تریبون بگوید این لایحه لایحه نوسازی نیست اگر بخواهید اسمی برای لایحه خود بگذارید باید بگوئید لایحه لانه سازی است شما تحریم می‌کنید که به خصوص مردم باغ باغچه و محوطه خانه نداشته باشند دولت که با آب لوله‌کشی جنگل مصنوعی در بیرون تهران با قیمت سرسام‌آور تهیه می‌کند چگونه شما بخش خصوصی را با این لایحه از ساختن باغ و باغچه باز می‌دارید این لایحه لایحه نوسازی نیست این لایحه لایحه کهنه‌سازی است زیرا شما ماده‌ای گذارده‌اید که اگر کسی آمد و خانه‌اش را خراب کرد و نوساخت از او شما جریمه می‌گیرید این چگونه لایحه نوسازی است؟ عرض کردم حداقل ۶ ساعت روی یادداشتی که بنده دارم در مورد این لایحه می‌شود و باید صحبت بشود ولی از هر فصل دو سه کلمه فقط اشاره می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر در تنها دفاعی که از این لایحه توانسته بودند این بود که هر کس آش بخواهد بخورد پولش را باید بدهد ولی می‌بینم با این لایحه اگر هر کس زهر مار هم بخواهد بخورد باز هم باید پول بدهد برای اتوبوسرانی ملت ایران پول داد برای تلفن ملت ایران پول داده برای برق ملت ایران پول داده، برای بینوا خانه‌ها پول داده در کدام یک از اینها شما توفیق پیدا کردید که اکنون چشم بسته ملت ایران حاضر باشد به شما پول بدهد؟ حالا برای چیزی که نمی‌داند باز پول بدهد؟ چرا در این لایحه یک چیز را می‌داند پول بدهد برای اینکه شما بیائید خانه‌اش را خراب بکنید و پول او را هم ندهید بعد بدهید پول او را به کسی که می‌خواهید خانه‌اش را خراب کنید جناب آقای انصاری جنابعالی تا چند سال دیگر خیال می‌کنید وزیر کشور باشید؟ شما چرا این قدر قلب پاک هستید و همه را به خودتان قیاس می‌کنید در همان وزارتخانه خودتان سوابقی را دارید که شهردار، معاون، مدیر کل‌ها باید کاران همکار بودند اگر فردا شما به پست دیگری رفتید آن وقت گفته شد این لایحه را فقط روی شخصیت محبوب و روی اعتماد به مهندس انصاری تصویب کردند شما خودتان ناراحت عواقب بد آن نمی‌شوید جناب آقای مهندس انصاری این لایحه لایحه نوسازی نیست این لایحه عوارض است که ملت نمی‌داند این عوارض بی‌مسما را از چه بابت می‌خواهد بدهد من حرف نداشتم اگر در آخر آن یک سطر اضافه می‌کردید دولت به ازای تمام پولی که می‌گیرید تعهد بکند فقط گداهای سر چهار راه‌ها را جمع کند، من حرف نداشتم اگر بگویند دولت بر اثر این لایحه تمام پولی که می‌گیرد ترتیبی می‌دهد که تا دیگر در جلوی بانک ملی ایران پدر و مادری که بچه‌شان سوخته و در بغل گرفته‌اند و بعد از دو ساعت که بچه در بغل‌شان جان داد و مرد نعشش را به زمین زدند و به زمین و زمان ناسزا گفتند برای اینکه تاکسی گیر نیاوردند که بچه‌شان را به بیمارستان برسانند تجدید نمی‌شود و دولت بگوید من با این لایحه تاکسی رانی شهر شما را تأمین می‌کنم شما نوسازی کجا را می‌خواهید بکنید به کدام دستگاه و متخصصین شهرسازی به دستگاهی که وزارت کشاورزی آن ۵ سال است در اثر بی‌کفایتی متصدیان اسکلت آن سر به فلک افراشته در بلوار الیزابت و هنوز نتواسته‌اند تمام کنند به دستگاهی که وقتی می‌بینید چه حیف میل‌ها چه ریخت و پاش‌ها درش هست پول بی‌حساب بدهند که چکار بکنید؟ اگر این زیر بنویسید که همه کار را شخص انصاری و افراد مثل انصاری انجام می‌دهند ما در مملکت قانون لازم نداریم اختیار تام می‌دهیم ولی شما فراموش نکنید که اوراق مطالباتی شهرداری شما را تا تومانی دو ریال در دستگاهها و دفاتر کم نکند پول قابل وصول نیست این است وضع اداری ما شما آن وقت فردفرد افراد این شهر را با فردفرد مأمورین شهرداری می‌خواهید تماس بدهید بنده معذرت می‌خواهم جسارت کردم زیاد بلند صحبت کردم ولی چون وقت کوتاه است و مطلب زیاد است از هر داستان جمله‌ای ناچارم اکتفا کنم این لایحه هدف ندارد این لایحه مبتنی بر اصول حقوقی نیست این لایحه اصل تفکیک قوا را در نظر نگرفته تفکیک قوا یعنی چه؟ یعنی آن کسی که در امر اجرا دخالت ندارد مقررات وضع می‌کند، آن کسی که اجرا می‌کند خودش مقررات وضع نمی‌کند جناب محمدی شما با همه آن تسلطی که در کار اداری دارید بفرمائید چند آئین‌نامه اینجا به اختیار هیئت دولت گذاشتید (یک نفر از نمایندگان‌ـ ده تا) یازده تا مجلسی که از من می‌پرسند مگر تعطیل شده به علت نداشتن کار جلسه علنی دوهفته دوهفته تشکیل نمی‌شود در این لایحه کار مجلس را می‌گیرند دولتی می‌دهند که خود آقای انصاری اغلب اوقات به چهار و پنج ساعت خواب نمی‌رسد در هیئت دولت باید در رد و بدل کردن کلمات صرفه‌جوئی بکنند ده تا آئین‌نامه که هر کدام حداقل ۵۰صفحه خواهد بود ۵۰۰ صفحه را می‌خواهد جناب آقای خواجه نوری دولت بحث و تصویب کند وقتی که به این مرد با این باهوشی در پهلوی اطاقش یک چنین لایحه‌ای تحویل دادند در هیأت دولت که همین‌طور تصویب‌نامه را نخوانده امضاء می‌کنند و به همدیگر رد می‌کنند سرنوشت موکلین من و و شما را می‌خواهند تعیین کنند این لایحه اصل استقلال شهرداری‌ها را مراعات نکرده این لایحه نتایج اقتصادی بدی دارد چرا؟ جنابعالی می‌دانید که در سال گذشته چند خانه ساخته شد؟ من عرض می‌کنم ۶۳۴۴۴ خانه در ممکلت ساخته شد می‌دانید قیمت این خانه‌ها چقدر بود؟ بیش از ۱۸ میلیارد می‌دانید چند متر زیر بنا رفت؟ بیش از ۷ میلیون متر مربع شما وقتی به شهرداری اجازه می‌دهید ساختمان هر منطقه را سه سال به سه سال ممنوع بکند در جمع وقتی هر شهرداری به سهم خود از این سه سال استفاده کرد طبعاً می‌شود گفت ممکلت در طول مدت سه سال از ساختمکان محروم شده شما حساب می‌کنید با توقف گردش این ۱۸ میلیارد پول و سرمایه آقای انصاری به این لایحه چه صدمه‌ای به مملکت می‌زنید شما تصدیق می‌کنید که به قریب ۵۰ منصف کارگرانی که در بنائی و کارهای ساختمانی کار می‌کنند و با این تعطیل بنائی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی صدمه می‌زنید؟ شما تصدیق می‌کنید امشب ملت ایران در روزنامه‌ها می‌خوانند که چنین لایحه نوسازی تصویب شد از سطر اول تا سطر آخر فقط عوارض می‌گیرند و یک سطر در مقابلش دولت معین نکرده که به علت چه می‌دهد؟ شما تصدیق می‌کنید که تمام مملکت و شهرستان‌ها را به ناراحتی و یک اعتراض جدید به دولت برانگیختند و حال اینکه خیال می‌کنم بیش از دو برزن شما در تهران موفق نشود که بتواند این لایحه را اعمال کنند رویه من چنین است که هر کسی را بیشتر دوست دارم ناچارم بهاو صریح‌تر و صدیق‌تر باشم جناب آقای مهندس انصاری به خداوند بزرگ قسم شخصیت شما بالاتر می‌رود اگر تشریف بیاورید پشت این تریبون بفرمائید که این لایحه لایحه عوارض است ولی این عوارض را دیناری خرج نخواهیم کرد تا لایحه‌ای که چگونه باید این پول خرج بشود برای ملت ایران بیاوریم جناب آقای مهندس انصاری چند بار گفتم وزیران تشریف بیاورند در مجلس مطالب را بشنوند و درد دل‌های مردم را بشنوند تشریف نیاوردید! اگر تشریف آورده بودید وقتی اخذ جریمه را با افسران شهربانی محول کردند گفتم نکنید یا این کار افسر شریف پاکدامنی را به مأمور وصول جریمه تنزل ندهید نتیجه‌اش می‌دانید چه شد تمام وظایف مأمورین انتظامی راهنمائی و رانندگی شده است یک دفترچه زیر بغل و تمام قوایشان جمع است که ۲۰ تومان را از کی بگیرند می‌دانید چرا؟ برای اینکه پاداش می‌گیرند. می‌دانید چرا؟ برای اینکه می‌خواهند با آن پول جرایم در تمام شهر کنار پیاده‌روها با لوله حصار بکشند و نمونه بی‌ترتیبی و کار بی‌توجهی دولت را به عنوان حصار لوله‌ای کنار پیاده‌رو به چشم همه بکشند برای اینکه افسر شما وقت ندارد به روی خوش به عابر بگوید خواهش می‌کنم بروید پیاده‌رو افسر شما نگران ۲۰ تومان است جناب مهندس انصاری قبول بفرمائید این صحنه‌ای است که دیروز دیدم می‌رفتم به چهارراه مخبرالدوله یک مرتبه دیدم صدای بوق اتومبیل‌ها از عقب بلند شد چراغ هم سبز است اما اتومبیل‌های جلوئی نمی‌روند سرم را آوردم بیرون دیدم ۵ نفر پاسبان و درجه‌دار دفترچه دستشان است یکی یکی نمره اتومبیل‌ها را نگاه می‌کنند معلوم شد که به این مأمورین صورت تخلف‌ها را داده‌اند که این بیست تومان‌ها وصول نشده جلویشان را بگیرند تعقیب کنید آنها تقصیر ندارند آنها وظیفه‌شان را انجام می‌دهند ولی این ما هستیم که این لایحه را تصویب کردیم و این شما هستید که اینگونه لوایح را تنظیم می‌کنید پس وقتی که دستگاه برای ۲۰ تومانی که پرداختنش چند روز تأخیر شده /۲۰۰ تومان می‌گیرد این طور از وظیفه خودش باید منحرف بشود دستگاهی که باید رانندگی را تسهیل بکند ناچار خودش مانع عبور و مرور می‌شود باز در این لایحه شما می‌آئید در این قانون می‌گوئید اگر کسی آمد و خانه‌اش را بهتر ساخت مأمورین ما از او مالیات و عوارض بیشتری می‌گیرند آن وقت اسمش را می‌گذارید نوسازی.

رئیس‌ـ آقای رامبد شور اول لایحه است چون وقت شما تمام است هر پیشنهادی دارید لطف بفرمائید در کمیسیون تمام مطالب را می‌توانید بفرمائید.

رامبدـ بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم فقط فکر می‌کنم وکلای محترم مجلس شورای ملی اگر به صداقت نسبت به وظیفه خودشان و نسبت به خواسته‌های شاهنشاه بزرگ ایران بخواهند عمل کنند بخواهند حیثیت جناب مهندس انصاری را ملحوظ دارند باید بلند شوند و رأی بدهند و بگویند لایحه عوارض را قبول داریم مشروط بر آن که عمل و هدف محل خرج و منظوری که از این لایحه هست در اصل برنامه نوسازی ارائه بدهید این چیزی است که بنده فکر می‌کنم جناب مهندس انصاری هم باید تأیید کنند.

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس‌ـ نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

رئیس‌ـ آقای معصومی بفرمائید.

معصومی (معاون وزارت کشاورزی) ـ با کسب اجازه از مقام ریاست لایحه‌ای است در مورد حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی جهانی که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس‌ـ به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- ادامه مذاکره در ماده دوم گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری

۵- ادامه مذاکره در ماده دوم گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری

رئیس‌ـ نظر دیگری در ماده دوم نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره۲ ماده۲ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصره ۲ـ شهرداری می‌تواند با تأیید انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن تمام یا قسمتی از عوارض....

تا مبلغ یک هزار و پانصد هزار ریال باشد با توجه به وضع آنان یا به مقتضیات خاص اقتصادی شهر مشمول بخشودگی قرار دهد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۲ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصره ۲ـ املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد هزار ریال باشد از پرداخت عوارض مذکور در این ماده معاف خواهند بود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

سطر سوم ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شود:
شهر که از تسهیلات و خدمات شهری استفاده می‌نماید الی آخر.

با احترام‌ـ دکتر عاملی‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر فضل الله صدر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۴ ماده ۲ سطر سوم اصلاح شود به این صورت ده درصد وصولی پس از وضع سهمیه و ۱۰% بهداری و ۵% فرهنگ.

با عرض تشکرـ دکتر بهبهانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید عبارت «و مصرف بیش از این میزان به هیج وجه مجاز نیست» از آخر تبصره ۴ ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

محمد شهرستانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۱ ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری بعد از ترتیب ممیزی کلمه «املاک» اضافه و به جای عوارض مذکور «عوارض آنها» گذارده شود.

محمد شهرستانی.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصره چهار ماده دو بعد از کلمات «کادر فنی و اداری» اضافه شود «و حق‌الزحمه رسیدگی‌های موضوع این قانون» و همچنین بعد از کلمات «ده درصد وصولی» اضافه شود «عوارض مقرر در این قانون»

سرتیپ‌پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ لایحه نوسازی به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۲ـ به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده یک این قانون در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ دو در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود الی آخر.

در تبصره یک این ماده ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول به عهده دولت گذارده شده و این امر با توجه به اثرات آن مصلحانه نبوده و رعایت حق اختصاصی مجلس شورای ملی در وضع مالیات و عوارض مملکتی ملحوظ نگردیده و حق این است که ترتیب ممیزی و تشخیص ضمن قانون معین گردد لذا پیشنهاد می‌شود تبصره یک به شرح زیر اصلاح شود.

 • تبصره ۱ـ قیمت منطقه‌ای برای مدت هر پنج سال یک مرتبه از طرف کمیسیونی به عضویت نماینده انجمن شهر کارشناس منتخب رئیس دادگستری و نماینده شهرداری هر محلی ارزیابی گردد. در صورتی که مالک یا مالکان نسبت به آن معترض باشند شهرداری مکلف بخرید آن ملک با پنج درصد تقلیل ارزیابی خواهد بود.
 • تبصره ۳ ماده ۲ بشرح زیر اصلاح شود. در سطر اول بعد از کلمه تاریخی بشود از تاریخ مشمول عوارض مزبور نسبت به اراضی و ساختمان‌های هر شهر عوارض سطح شهر الی آخر.

در آخر تبصره ۴ جمله زیر اضافه شود.

هزینه‌های اداری و تجهیز کادر فنی در سال اول شروع به اجرای این قانون در هر شهرستان از طرف شهرداری مربوط تأمین می‌شود.

با تقدیم احترام‌ـ صائب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم که در ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری تغییراتی به شرح زیر داده شود:

۱ـ در سطر اول پس از کلمه قانون (و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند) حذف شود.

۲ـ در سطر چهارم پس از برقرار می‌شود اضافه شود (و در سایر شهرستان‌ها تاریخ اجرای این قانون منوط به پیشنهاد انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن و تصویب کمیسیونی مرکب از اعضاء کمیسیون کشور مجلسین و سناتورها و نمایندگان مجلس شورای ملی در استان یا فرمانداری کل مربوطه خواهد بود).

دکتر شفیع امین‌ـ مهندس اخوان‌ـ مهندس علی برومندـ دکتر رضا نجیمی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اضافه شود.

 • تبصره ۵ـ شهرداری تهران همه ساله می‌تواند حداکثر تا میزان ۵۰% عوارض وصولی سطح شهر در سال ۱۳۴۶ را از عوارض وصولی به موجب این قانون برداشت و به مصرف هزینه‌های خدمات شهری طبق بودجه‌های مصوب برساند.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم که تبصره زیر به عنوان تبصره ۵ در ذیل ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری افزوده گردد.

 • تبصره ۵ـ باغ‌ها و مزارع واقع در محدوده شهرها که عرفاً اطلاق باغ یا مزرعه به آنها و یا ساختمان مسکونی آنها (به استثنای انبار محصولات و ماشین‌آلات و تلمبه‌خانه و استخر و امثالهم) حداقل ۵ درصد سطح باغ یا مزرعه باشد مشمول پرداخت ده درصد میزان عوارض مقرر در این ماده خواهد بود.

مهندس اخوان‌ـ مهندس برومندـ دکتر نجیمی‌ـ دکتر متین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ اصلاح زیر به عمل آید.

ماده ۲ـ..... و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه در تهران به مأخذ پنج در هزار و مراکز استان‌ها به مأخذ سه در هزار و در سایر شهرها به مأخذ یک در هزارِی‌های آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ ماده ۲ به صورت زیر اصلاح گردد:

 • تبصره ۱ـ..... که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دارائی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۲ به صورت زیر اصلاح شود.

 • تبصره ۲ـ شهرداری‌های درجه ۲و ۳و۴ می‌توانند با تأیید انجمن‌های شهر یا قائم مقام قانونی آنها تمام یا قسمتی از عوارض املاک... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ ماده ۲ به صورت زیر اصلاح شود.

 • تبصره ۱ـ ترتیب ممیزی و تشخیص عوارض مذکور به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف ... الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به نحو زیر اصلاح گردد.

 • تبصره ۱ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیون‌های کشور مجلسین برسد.
 • تبصره ۲ـ مؤدیانی که مجموع عوارض املاک آنها طبق مقررات این قانون در سال از یک هزار و پانصد ریال تجاوز نکند از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

مهندس عترت.

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

الف‌ـ بعد از شهر تهران «و مراکز استان‌ها» اضافه شود

ب‌ـ بعد از ۵ در هزاری‌های آنها اضافه شود: نسبت به اراضی و سه در هزار نسبت به ساختمان‌ها و مستحدثات.... الی آخر

دکتر مهذب.

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

به جای تبصره ۲ ماده ۲ نوشته شود.

ساختمان‌ها و مستحثاتی که ارزش آنها از سیصد هزار ریال کمتر است از پرداخت عوارض مذکور در این ...

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود. ماده ۲ در شهر تهران از تاریخ تصویب این قانون و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند به کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض سالانه به مأخذ ۵ در هزاری‌های آنها برای املاک اجاری و سه در هزاری‌های آنها برای املاک غیراجاری به استثنای باغات اختصاصی که مساحت آنان بیش از دو هزار متر مربع باشد طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد الی آخر....

با تقدیم ـ مهندس اردلان.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در تبصره ۴ ماده ۲ میزان ده درصد وصولی به پنج درصد تغییر داده شود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصره ۳ ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری اضافه شود: «ولی سهم بهداری و آموزش و پرورش کماکان از درآمدهای حاصله از اجرای این قانون پرداخت خواهد شد».

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند تبصره ۳ ماده ۲ به صورت زیر اصلاح شود.

 • تبصره ۳.... وزارت کشور اجرای مقررات این قانون را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

 • تبصره ۴ ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود:

با تقدیم احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر صدرـ دکتر فریورـ دکتر عاملی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

به منظور جلوگیری از تکرار موضوع در مواد مختلف لایحه پیشنهاد می‌شود مطلب ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده لایحه نوسازی و عمران شهری اضافه شود:

 • «تبصره ۵ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید».

محمد شهرستانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۲ ماده ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود.

 • تبصره ۲ـ عوارض کلیه املاک و مستغلات به طور کلی تا میزان مبلغ ۲۵۰۰ ریال در سال معاف و مازاد آن مشمول عوارض مذکور در فوق خواهد بود.

با تقدیم احترام‌ـ مهندس سهم‌الدینی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به عنوان تبصره ۵ به مادۀ دوم لایحه اضافه شود.

 • تبصرۀ ۵ـ وزارت کشور مکلف است یا نقشه کلی یا نقشه جامع شهرهای مشمول این ماده را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تأیید و به انجمن‌های شهر ابلاغ نماید و انجمن هر شهر موظف است آن را به وسایل مقتضی به اطلاع ساکنین شهر برساند.

دکتر یزدان پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر تصحیح گردد.

مادۀ ۲ـ در مراکز استان‌ها از تاریخ تصویب این قانون و در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر عوارض خاص سالانه به ترتیب به مأخذ ۵ـ ۳ـ ۱ در هزاری‌های آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شودـ شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

مهندس محمد باقر بهرام‌زاده ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون در تنظیم لایحه نوسازی و عمران شهری به عوامل مالی و اجرائی و قدرت‌های قانونی به شدیدترنی وجهی توجه شده ولی به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان لایحه عمداً یا سهواً بزرگترین عامل را که عامل انسانی است از نظر دور داشته‌اند از این نظر پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ذیل به مادۀ ۲ اضافه شود:

 • تبصرۀ ۵ـ وزارت کشور مکلف است در جهت اجرای کامل اصول انقلاب اداری شهرداری تهران را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون و سایر شهرداری‌های مشمول را حداقل شش ماه قبل از شروع به اجرای این مقررات اصلاح و مجهز برای انجام امور منظور در این قانون بنماید.

چنانچه پیشنهاد فوق پذیرفته شود قسمت اول مادۀ ۲ باید به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۲ـ در شهر تهران شش ماه پس از تصویب این قانون الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۴ مادۀ ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح گردد.

انجمن‌های شهر مکلفند از مجموع عوارض به اراضی ساختمان و مستحدثات هر شهری طبق مقررات این قانون در سال مبلغ یک هزار و پانصد ریال با تأیید وزارت کشور مشمول بخشودگی قرار دهند.

مهندس زرآورـ کلانتر هرمزی‌ـ رضازاده‌ـ دکتر مدنی‌ـ فهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۲ لایحه نوسازی و عمران شهری به عوض سالانه به مأخذ پنج در هزاری‌های ملک تغییر زیر به عمل آید.

سالانه به مأخذ ۳در هزاری‌های منازل غیراجاری و شش در هزاری‌های مستغلات.

دکتر میرعلاء.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم سطر اول تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ حذف گردد و ابتدای جمله از سطر دوم شروع شود.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر میرعلاءـ ضیاء احمدی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید درتبصرۀ ۲ مادۀ ۲ در سطر اول کلمه آسفالت اضافه شود.

مهندس افراسیاب کیا.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در آخر مادۀ ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اضافه شود «مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرحه در این قانون در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود».

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ قانون نوسازی و عمران شهری به جای «به تصویب هیئت وزیران برسد» نوشته شود «به تصویب کمیسیون‌های دارائی و کشور مجلسین برسد»

دکتر اعتمادی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً در مورد لایحه نوسازی شهری پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ مادۀ ۲ به شرح زیر اضافه شود.

«و عوارض مذکور در این ماده نسبت به مازاد یک هزار و پانصد ریال محاسبه و دریافت گردد».

دکتر محمد علی رشتی.

رئیس‌ـ جناب آقای مهندس انصاری فرمایشی دارید بفرمائید.

مهندس انصاری (وزیر کشور) ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست چند کلمه‌ای به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم جلسه گذشته که بنده در اینجا نشسته بودم یک خاطره بسیار جالبی برایم دوباره پیدا شد و آن خاطره مربوط به چند سال پیش در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی بود که بنده در همین صندلی نشسته بودم و لایحه اصلاحات ارضی در مجلس مطرح بود و عده‌ای از نمایندگان آن دوره با آن لایحه مخالفت می‌کردند و حالا برای بنده بسیار جالب وبد که مخالفت چند نفر از نمایندگان محترم این دوره را بشنوم چون آن لایحه اصلاحات ارضی بود و این لایحه اصلاحات شهری است و بنده مطمئنم که اثرات این لایحه در مملکت به هیچ وجه کمتر از آن لایحه نخواهد بود ولی چیزی که برای بنده جالب بود اختلاف بین سطح نمایندگان مخالف آن دوره با مخالفین این لایحه در این دوره است چون کسانی که با لایحه اصلاحات ارضی مخالفت می‌کردند با اصل لایحه مخالف بودند با هر اقدام اصلاحی مخالف بودند ولی خوشبختانه اشخاصی که به عنوان مخالف روز گذشته اسم‌نویسی کرده بودند با اصل لایحه موافق بودند ولی نظریاتی داشتند که آن نظرات مورد تأیید ما هم هست مطالبی می‌فرمودند که برای حل آن مسائل و برای از بین بردن اشکالات لایحه فعلی تهیه و تقدیم شده است همین طرز فکر نمایندگان این مجلس انقلابی است که آنها را برجسته و ممتاز می‌سازد جناب آقای ابوذر خودشان مدت‌ها مصدر کار شهرداری‌ها بودند به خوبی از اشکالات شهرداری مطلع هستند آقای دکتر عاملی در مخالفتشان می‌گفتند کار بد است این دستگاهی که هست این دستگاه خوب نیست این دستگاه نمی‌تواند این کار را اجرا کند.

ما هم موافقیم بنده بیش از هر کدام از آقایان که اینجا تشریف دارند موافق هستم که یک رفرم اساسی در شهرداری مملکت بوجود بیاورد (احسنت) برای اینکه هر روز با وضع شهرداری مواجه هستم آقایان هر کدام وضع یک شهر را شاید بدانند با یک جای مملکت آشنا هستند ولی بنده هر روز مسئله ۴۳۰ شهر روی میزم هست و از دست مأمورین ناشایست بعضی از این دستگاهها زجر می‌کشم اشکالات را تمام وارد هستم می‌دانم چه هست بنده به هیچ‌وجه در مقام دفاع از مأمورین ناصالح شهرداری‌ها نیستم به هیچ‌وجه در مقام دفاع از تشکیلات نارسای شهرداری‌ها نیستم بنده اینجا نیامدم که عرض کنم شهرداری‌ها تمام کارشان را خوب کردند بیائید یک بارک‌الله هم بگوئید به هیچ‌وجه در این مقام نیستم ولی این را عرض می‌کنم که در این مجلس اقداماتی دارد انجام می‌شود که این مطالب حل بشود سال گذشته در اواخر سال ۴۵ لایحه اصلاح قانون شهرداری‌ها در این مجلس محترم به تصویب رسید با استفاده از این قانون در مقام اصلاح امور شهرداری‌ها هستیم در امور مالی‌شان در امور اداری‌شان در امور تشکیلاتی‌شان در امور برنامه‌ریزی‌شان در تمام این مواردی که آقایان مخالفین این لایحه امروز اینجا به عرض مجلس محترم شورای ملی رساندند ما در مقام اصلاح آنها هستیم هر پیشنهادی هر نظری که هست با کمال میل قبول می‌کنیم و آنها را به مرحله اجرا در می‌آوریم ولی اینها یک مطالبی است که از خارج از بعضی مواد لایحه فعلی نوسازی است ما این لایحه را آوردیم برای اینکه کمبود شهرداری‌ها را برطرف کنیم اگر اشکالی نداشتیم مسلماً چنین لایحه‌ای را نمی‌آوردیم ولی اشکال داریم و می‌خواهیم آن اشکال را برطرف کنیم ما با آقایان موافق هستیم که شهرداری‌ها امروز ناتوان هستند شهرداری‌ها نمی‌توانند این بار سنگینی را که وضع جدید اجتماعی ایران به دوش آنها گذاشته بکشند ما باید تشکیلات‌شان را درست بکنیم باید امکانات‌شان را زیادتر بکنیم تا بتوانند کارشان را انجام بدهند اگر آقایان این فکر را داشته باشند که اول کار شهرداری‌ها باید درست بشود بعد برای آنها لایحه عوارض آورده بشود این درست مثل این می‌ماند که گاری را جلو اسب ببندیم این نمی‌شود اول باید امکان را فراهم کرد بعد انتظار داشت که کار انجام بشود این ابداع و اختراع ما نیست این یک حقیقتی است ولی امروز برای بنده خیلی اسباب تأسف شد که دوست بسیار عزیز و محترم من جناب رامبد که بنده سال‌ها است به طرز فکر ایشان احترام می‌گذارم و منطقشان را همیشه تحسین کرده‌ام و برای شخص ایشان احترام خاص قائل هستم ایشان فرمودند که بنده شاید اینجا بلندگوی عده‌ای هستم که کارشان را درست انجام ندادند و یک لایحه مبتذل بی‌خودی را برداشتم آوردم مجلس بنده از فرمایش ایشان بسیار متأسف شدم چون این لایحه در حدود ۸ ماه توسط اشخاصی که از بصیرترین افراد این مملکت هستند مورد بررسی قرار گرفت در حزب ایران نوین مورد رسیدگی کامل قرار گرفت در کمیسیون‌های مجلس در ۶ کمیسیون ۱۰۸ نماینده همان‌طور که جناب آقای مصطفوی توضیح فرمودند مورد بررسی واقع شد شاید درست نبود جناب رامبد می‌فرمودند که این لایحه این قدر مبتذل است بنده از ایشان انتظار نداشتم و برای بنده خیلی جالب تر بود که جناب آقای رامبد فرمایشی را بفرمایند که حقیقتاً شاید در شأن ایشان نباشد ایشان یکی از افراد روشن‌فکر و تحصیل کرده این مملکت هستند فرمایشی را که ایشان کردند باید یکی از زمین‌داران بزرگ بگویند جناب رامبد در شهری که شما زندگی می‌کنید درآمدش ۲۰/۱ آن چیزی است که باید باشد و این یک بیستم را تمام گداها و بیچاره‌های این شهر می‌دهند و متمکنین و متولین این شهر روی ثمره زحمت افراد خرده یا زندگی می‌کنند (صحیح است‌ـاحسنت) شما که لیدر حزب مردم هستید اسم حزبتان حزب مردم است حزب متمکنین نیست حزب خرده پاها است شما نباید این حرف را بزنید پولی که مردم می‌دهند از پول قند و شکر و سینماست از پول عوارض است که همه آقایان می‌دانند که تمامش را اشخاص کم درآمد می‌پردازند کجا درست می‌شود؟ این عوارض می‌رود همان جا که می‌گوئید ۱۸ میلیارد تومان خرج ساختمان شده آیا فرمودید ۱۸ میلیارد تومان که شده کجای شهر ساختمان شده آیا در قسمت‌های فقیرنشین شهر این ۱۸ میلیارد تومان خرج شده یا تمام در روی تپه‌های عباس‌آباد و دروس و ونک و یوسف‌آباد و شمال شهر؟ فاصله بین تهران و شمیران را تمام زمین‌خوارها گرفتند تمام متمکنین آنجا خانه دارند (صحیح است) این پول‌ها رفت آنجائی آسفالت شد که زمین متری یک تومان متری ۵۰۰ تومان شد حال می‌فرمائید اگر از این آدم‌ها بیایند تومانی نیم شاهی بگیرند جلوی نوسازی را می‌گیرد؟ جای تعجب خواهد شد گفته می‌شود که بعضی‌ها از بانک قرض می‌کنند و می‌آیند خانه می‌سازند اگر شما بیائید نیم درصد یعنی عملاً دو الی سه هزار می‌شود از اینها خواستید بگیرید جلو کار آنها را گرفتید اگر آنها خواسته باشند دو در هزار برای جمع‌آوری زباله خانه خودشان بدهند این کار کار خیلی بدی است و جلوی کار را می‌گیرد؟ لازم نیست بنده بیش از این راجع به این مسئله توضیح عرض کنم خود آقایان هر روز شاهد هستند با این درآمدی که شهر تهران دارد شهرداری تهران زباله‌هایش را نمی‌تواند جمع کند یک شهر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری با این پول‌ها کارش درست نمی‌شود آن کسانی که فکر می‌کنند تا ابد می‌توانند با منحرف کردن درآمدهای شهرداری و خرج آنها در کنار خانه خودشان منتفع بشوند آن روزها دیگر گذشته است انقلاب ایران برای مردم خرده یا انجام شده از این امکانات مملکت همه باید استفاده کنند ما نمی‌توانیم یک وضعی را بوجود بیاوریم که فقط از گداها بگیریم بدهیم به اعیان‌ها این کار نمی‌شود باید تمام کسانی که از منافع این مملکت بهره‌مند می‌شوند به سهم خودشان در این کار کمک کنند و باید شرکت داشته باشند (صحیح است) صحبت شد که چرا عوارض عده‌ای را می‌بخشید مگر آنها گدا هستند؟ چرا می‌گویند سی هزار تومان معاف؟ این دلیل دارد دلیل منطقی دارد دلیل اداری دارد برای اینکه هزینه وصول آن زیاد و شاید بیش از مبلغ درآمد بشود درست نیست شهرداری برود سراغ زاغه‌نشین از او پول بگیرد سراغ خشت مال برود که دو تا اطاق دارد از او عوارض بگیرد این صرف نمی‌کند این کار روزی که تشکیلات درست شد بنده مطمئنم همان خشت مال و زاغه‌نشین بیشتر از زمین‌دارها در این کار شرکت خواهند کرد و آنها بیشتر کمک می‌کنند اگر کسانی پول نمی‌دهند متمکنین هستند که پول نمی‌دهند و آنها هستند که باید با قدرت قانون از آنها را عوارض را گرفت و این صحبت‌ها که شد که برق را قطع می‌کنید حق مستأجر چه می‌شود؟ مستأجر کیست؟ مستأجر حتماً توی خانه یک آدم متمکن است و اگر آن متمکن کارش را انجام نداد شهرداری باید برای وصول مطالبات و تأمین خدمات شهری از کلیه وسائل استفاده نماید مطالب بسیار زیادی دارم که می‌توانم در جواب مطالبی که اینجا بیان شد عرض کنم ولی عرایضم را برای کمیسیون‌ها می‌گذارم و لازم می‌دانستم این چند نکته را به عرض نمایندگان محترم برسانم از اینکه وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم مطمئن هستم که روزهائی را که ما داریم می‌گذرانیم روزهای پرافتخاری است بنده به سهم خودم بسیار مفتخرم و این را یکی از سعادت‌های خودم می‌دانم که شاهنشاه این افتخار را نصیب من فرمودند که بتوانم در این مقام باشم و این خدمت را انجام بدهم و مطمئن هستم این روزها یکی از روزهای پرافتخار خدمتگزاری نمایندگان محترم مجلس شورای ملی نیز خواهد بود که به این لایحه و لوایحی شبیه این لایحه که باید برای رفاه و آسایش مردم ایران بگذرد رأی موافق بدهند (احسنت).

رئیس‌ـ بنده تصور می‌کنم آنچه که نمایندگان فراکسیون‌های اقلیت چه در روز پنج‌شنبه چه امروز بیان نمودند هیچکدام در مخالفت با اصل لایحه نوسازی نبود (صحیح است) تمام بحث در مواد است و چون در شور اول لایحه هستیم پیشنهادها به کمیسیون‌ها می‌رود و حلاجی می‌شود بنابراین بین فرمایشات جناب آقای وزیر کشور و آنچه که نمایندگان محترم اعم از اقلیت و اکثریت بیان نمودند بنده اختلافی نمی‌بینم ایشان هم نسبت به مواد لایحه‌ای که در شور اول مطرح می‌شود تصور نمی‌کنم که تعصبی داشته باشند آقایان اگر پیشنهادی داشته باشند مرحمت بفرمایند در کمیسیون‌ها دربارۀ آنها بحث خواهد شد جناب آقای رامبد جنابعالی فرمایشی دارید؟

رامبدـ یک توضیحی می‌خواستم عرض کنم.

رئیس‌ـ بفرمائید.

رامبدـ بنده به تیزبینی خودم خوشبین‌تر شدم جناب آقای انصاری من آدم مشکل پسندی هستم اگر از جنابعالی تجلیل کردم و باز می‌کنم به سبب همین فطانت زیرکی خونسردی و شخصیت و توانایی است که جنابعالی در کارهایتان هر موقع نشان دادید اکنون بیانی که جنابعالی اینجا فرمودید نمونه کامل یک وزیر سیاستمدار توانایی است که آتمسف مجلس را به نفع خود تغییر بدهد احسنت ولی خود شما می‌دانستید که بنده نگفتم که پول را نگیرید چه بسا خیلی با حافظه هستید خاطر مبارک هست در اوایل عرایضم عرض کردم که کسی که خانه یک میلیون تومانی دارد پنج هزار تومان کم است (وزیر کشورـ اضافه بفرمائید موافقیم) حاضرم، آنچه که بنده عرض کردم این بود که اشاره‌ای که خودتان راجع به لزوم اصلاح شهرداری‌ها فرمودید در این لایحه می‌آورید آنچه که بنده عرض کردم منظور این بود که جلوی سوءاستفاده از زمین‌خواران را بگیرید نه اینکه خانه مردم را خراب کنید چون در لایحه شما نبود در شأن یک دولتی که چنین وزیری دارد و با چنین مجلس انقلابی روبرو است در لایحه یک سطر لازم است آن سطر این بوده هر کس که بر اثر اقدامات غیر خود او قیمت زمینش بالا رفته باشد هر چقدر بالا رفته باشد مال دولت است (صحیح است) یعنی اگر مأمورین که دیروز خودتان گفتید رفتید تپه‌ها را آسفالت کردند و زمین‌ها را نصف با نصف با زمین‌خواران تقسیم کردند و بعد زمین متری ده شاهی را متری دویست تومان فروختند یک لایحه‌ای بیاورید که بر اثر اقداماتی که از طرف دولت شده و قیمت زمین‌ها بالا رفته این ارتقاء قیمت متعلق به دولت است من به شما احسنت می‌گفتم این را که شما می‌دانید من مثل شما آن قدر توانا و سیاستمدار نیستم که بتوانم فی‌البداهه چیزی بگویم از قبل نظرم این بود و چیز تازه‌ای نیست در قبال اظهارات فعلی شما هم نمی‌گوئیم عیناً پیشنهادی است ملاحظه بفرمائید از قبل ماشین شده است (ناطق پیشنهاد ماشین شده‌ای را به وزیر کشور ارائه دادند) خدمت جناب آقای رئیس تقدیم می‌کنم و این چند سطر را صرفاً طبق آئین‌نامه برای رفع ابهام و تحریفی که اکنون در عرایضم شد می‌خوانم:

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

با توجه به این واقعیت مسلم و انکارناپذیر تأمین رفاه و آسایش عموم افراد مردم بخصوص طبقات کم بضاعت و برقراری کامل عدالت اجتماعی مورد توجه خاص شاهنشاه آریامهر داهی و رهبر خردمند انقلاب سفید ایران می‌باشد و ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر در تأمین مسکن برای افراد و طبقات از شرایط اساسی نیل به این هدف مقدس به شمار می‌رود و نظر به اینکه عده‌ای افراد سودجو و آزمند با تصرف و تصاحب اراضی بزرگ داخل شهرها اشکالات عمده در این راه فراهم می‌آورند و از طریق بورس بازی عملاً قیمت زمین را به صورتی بالا برده‌اند که نه تنها کارگران و کارمندان جزء بلکه طبقاتی هم که قدرت و بنیه مالی قوتی‌تری دارند قادر به خرید زمین جهت مسکن نیستند. متأسفانه با این جریان اثرات مفید و مطلوب سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در زمینه عمران و آبادی شهرها مانند لوله‌کشی، آسفالت توسعه معابر، برق، حتی دایر شدن خطوط اتوبوس‌رانی و نظایر آن نیز به نفع این عده قلیل زمین‌خوار و سودجو تمام می‌شود علیهذا، امضاءکنندگان زیر به لحاظ جلوگیری از این منفعت‌طلبی و بورس بازی که خلاف برنامه کلی کشور و مانع تأمین عدالت اجتماعی است و از نظر اقتصاد سالم نیز مردود می‌باشد طرح زیر را برای شور و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارند.

طرح ملی کردن اراضی بایر داخل شهرها.

مادۀ واحده‌ـ با گذشت یک سال تمام از تاریخ تصویب این قانون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مجموعاً بیش از پنج هزار متر مربع زمین بایر در داخل محدوده شهر تهران داشته باشد و مازاد آن ملی تلقی و به مالیکت شهرداری درخواهد آمد.

 • تبصرۀ ۱ـ برای تشخیص بایر بودن اراضی همچنین ترتیب تملیک قانونی شهرداری آئین‌نامه اجرائی این قانون از طرف دولت تدوین و پس از تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 • تبصرۀ ۲ـ شهرداری تهران مکلف است بر طبق مقررات شهرداری‌ها ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانونمحدوده شهر را تعیین و آگهی نماید.

پس ملاحظه فرمودید حزب مردم با افراد روشنفکری مثل شما همراه است ولی یک فرق است حزب مردم می‌گوید پول از مردم بگیرید ولی به مردم بگوئید که برایشان چه کار می‌کنید.

- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت علوم و آموزش عالی

۶- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت علوم و آموزش عالی

رئیس‌ـ آقای کازرونی بفرمائید.

کازرونی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی) ـ با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم چون طبق مادۀ ۹ قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه تهران نحوه انتخاب هیئت امنای سایر مؤسسات عالی باید به تصویب کمیسیون مربوط مجلسین برسد لهذا سه فقره لوایح پیوست مربوط به نحوه انتخاب هیئت امناء مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه عالی سپاه دانش دانشکده کشاورزی رضائیه برای طرح در کمیسیون علوم و آموزش عالی تقدیم می‌دارد همچنین ماده واحده‌ای است مربوط به هیأت امناء سرایعالی چون قانون فعلی اداره امور هنر سرایعالی کافی برای ایجاد تحرک و پیشرفت سریع نیست ماده واحده‌ای راجع به تشکیل هیئت امناء برای هنر سرایعالی تقدیم می‌گردد و چون در نظر است در موقع شروع سال تحصیلی جدید قانون مزبور در صورت تصویب به مورد اجراء گذاشته شود لهذا استدعای تصویب آنرا با قید فوریت دارد.

- ادامه مذاکره در گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه نوسازی و عمران شهری از مادۀ سوم

۷- ادامه مذاکره در گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه نوسازی و عمران شهری از مادۀ سوم

رئیس‌ـ مادۀ سوم لایحه نوسازی و عمران شهری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳ـ بقایای مطالبات عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد غیرقابل توافق و بخشودگی است ولی در صورتی که مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

 • تبصره‌ـ در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با تنظیم سند ذمه ثبتی به عمل می‌آید.

رئیس‌ـ در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳ لایحه نوسازی شهرها به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ‌۳ـ در مناطقی که مشمول تبصرۀ ۳ مادۀ ۲ می‌شوند بقایای عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها قابل توافق و بخشودگی نیست ولی در صورتی که مؤدیان عوارض مذکور ظرف یکسال... الی آخر

مهندس ارفع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره مادۀ ۳ به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصره‌ـ در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.

با تقدیم احترام‌ـ بختیاری‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود مادۀ ۳ به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۳ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است ولی در صورتی که مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا اقرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

با تقدیم احترام‌ـ بختیاری‌پور.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در لایحه نوسازی و عمران شهری در مادۀ ۳ تبصرۀ ۲ در سطر اول (جمله با تأیید وزارت کشور) حذف شود.

با احترامات‌ ـ دکتر امین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل مادۀ ۳ به شرح زیر اصلاح گردد.

در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد تقسیط با اخذ و تنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شود:

در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است ولی در صورتی که مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا اقرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش با شهرداری بگذراند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

ایلخانی‌پورـ دکتر مدنی‌ـ فهیمی‌ـ معزی‌ـ مهندی زرآورـ کلانتر هرمزی‌ـ رضازاده.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۳ لایحه نوسازی و عمران شهری جمله زیر در آخر ماده اضافه گردد:

و ده درصد هم به عنوان جایز کسر خواهد شد.

دکتر میرعلاء.

تبصره مادۀ ۳

 • تبصرۀ ۱ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف هفت روز بعد از مراجعه مؤدی تکلیف بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود مفاصا حساب صادر نماید.

دکتر مهذب.

رئیس‌ـ مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴ـ بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات مذکور در مادۀ (۲) این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداری‌ها مشمول مادۀ (۲) مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی تعیین و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمان‌ها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی مسکن تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

 • تبصرۀ ۱ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
 • تبصرۀ ۲ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
 • تبصرۀ ۳ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری نمایند و هر گاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر با تشخیص علی‌الرأس و در مورد ساختمان‌های مسکونی با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

رئیس‌ـ در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۴ و تبصره‌های لایحه نوسازی به شرح زیر مورد عنایت قرار گیرد.

مادۀ ۴ـ بهای اراضی بر اساس مقررات مادۀ ۲ تعیین می‌شود و شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ مشمونل ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکان و یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد:

الف‌ـ بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای که از طرف کمیسیون مقرره در مادۀ ۲ ممیزی خواهد شد.

ب‌ـ بهای ساختمان برای هر متر در هر طبقه برابر قیمت منطقه‌ای عرصه آن تقویم و محسوب خواهد شد.

 • تبصرۀ ۱ـ چون کلمه مستحدثات در مادۀ ۴ حذف شده لذا تبصرۀ ۱ مادۀ ۴ ضروری نیست و به جای آن تبصره زیر پیشنهاد می‌شود.
 • تبصرۀ ۱ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی موجود که از معافیت پنج ساله مالیاتی از بدو تأسیس باید استفاده نمایند و برای کارخانه‌ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و هتل‌ها و مؤسسات آموزشی که جدیداً احداث شده یا بشود با گواهی مراجع صلاحیت‌دار مربوط از تاریخ شروع به بهره‌برداری تا مدت پنج سال از پرداخت عوارض مزبور معاف می‌باشند.

در تبصرۀ ۲ـ بعد از لوله‌کشی و برق کلمه آسفالت نیز اضافه شود و آخر تبصره از جمله ولی زمین‌های بایر به بعد حذف شود زیرا دریافت عوارض در مقابل خدمات می‌باشد و وجود اراضی بایر به تنهائی موجب پرداخت عوارض نباید باشد.

در تبصرۀ ۳ـ سطر دوم منظور از همکاری روشن نیست اگر مالک تکلیفی باید به عهده داشته باشد باید مشخص و معین شود زیرا با شرح فعلی هر تشخیص علی‌الرأس را می‌توان ناشی از عدم همکاری شناخت و اثبات آن نیز مشکل است در این تبصره کلمه مستحدثات نیز حذف شود.

صائب.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصره دو از مادۀ چهار سطر اول بعد از کلمات «محدوده شهر که» اضافه شود «زمینه ایجاد شبکه لوله‌کشی و سیم‌کشی» و به جای «کلمات در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد» نوشته شود «در خانه‌های آن منطقه فراهم نشده باشد».

سرتیپ‌پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۴ لایحه نوسازی و عمران شهری در تبصرۀ ۲ سطر آخر چنین ذکر شده است:

«زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهد بود»

یاللعجب در بیابان خدا که نه آب و نه برق وجود داشته باشد چگونه می‌توان ساختمانی کرد و در آن بیتوته نمود. آب و برق داده شود اگر ساختمان نشد عوارض دریافت گردد.

پیشنهاد حذف این قسمت از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ را می‌کنم.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر کفائی خراسانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به مادۀ ۴ اضافه شود.

 • تبصره.... در صورتی که ساختمان‌های مذکور در این قانون بابت خرید یا ساختمان یا تکمیل ساختمان بدهی به بانک‌ها داشته باشند بدهی مزبور از قیمت تعیین شده کسر و عوارض به بقیه قیمت تعلق خواهد گرفت.

دکتر درودی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید.

در تبصرۀ ۲ مادۀ چهار در سطر اول اضافه شود آب مشروب لوله‌کشی و برق و آسفالت.

با عرض تشکرـ دکتر بهبهانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ پس از کلمات کسر می‌گردد عبارات زیر افزوده شود:

همچنین در مناطقی که خیابان‌های آن آسفالت نشده است و دارای تلفن عمومی، خط، اتوبوس، درختکاری و سایر خدمات شهری نمی‌باشد به میزان ۲۵ درصد از عوارض مقرر در این قانون کسر می‌گردد.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر صدرـ دکتر فریورـ دکتر عاملی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ لایحۀ نوسازی و عمران شهری به شرح ذیل اصلاح شود:

«در مناطقی از محدوده شهر که فاقد آب مشروب لوله‌کشی و برق باشد بابت هر یک از آنها تا زمانی که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می‌گردد».

محمد شهرستانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحۀ نوسازی و عمران شهری در سطر اول تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ بعد از کلمه برق کلمه و آسفالت اضافه شود.

کمالوند.

احتراماً پیشنهاد حذف تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ می‌شود.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۴ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۴- .... و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمان‌ها و مستحدثات با توجه استهلاک سالانه بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و .. الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌نمائیم که:

در سطر اول تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ بعد از کلمه برق (آسفالت) اضافه گردد و عبارت (ولی زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهد شد).

از آخر تبصرۀ ۲ حذف گردد.

مهندس برومندـ دکتر نجیمی ـ مهندس اخوان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۳ مادۀ ۴ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ۳... خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی‌الرأس و در مورد ساختمان‌ها و باغات و اراضی محصور با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده .. الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ۲ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق و آسفالت یا هر یک از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده سی درصد عوارض مقرر کسر می‌گردد ولی زمین‌های ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح ذیل تصحیح گردد:

در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب، لوله‌کشی برق و تلفن یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

مهندس باقر ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم مادۀ ۴ بعد از کلمه مالکین عبارت یا قائم مقام اضافه شود.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در سطر چهارم مادۀ ۴ لایحه نوسازی و عمران شهری بعد از جملۀ مادام که ممیزی به عمل نیامده نوشته شود: عوارض سطح شهر فعلی ملاک عمل خواهد بود و قسمت آخر جمله حذف گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ضیاء احمدی‌ـ دکتر میرعلاء.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ۲ـ در مناطقی از محدودۀ شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق و آسفالت از طرف شهرداری یا مقامات دولتی و وابسته به دولت در دسترس ساکنین آن منطقه .... الی آخر

دکتر اعتمادی.

رئیس‌ـ مادۀ ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در مادۀ ۴ توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول مادۀ (۲) این قانون مالکین زمین‌ها و ساختمان‌ها و مستحدثات و واقع در محدودۀ شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در مادۀ ۴ طبق اظهارنامه‌ای که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار داده خواهد شد به شهرداری اعلام دارند و هر گاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض مدت تأخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس‌ـ در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً در مادۀ ۵ لایحۀ نوسازی اصلاحات زیر را پیشنهاد می‌نماید.

در سطر دوم که نوشته شده به طرق مقتضی تکلیف مراجع اجرائی مشخص نیست لذا نوشته شود به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار روزنامه‌های محلی و الصاق در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر.

در سطر ششم جمله واقع شده پس از اعلام دارند حذف شود. زیرا دو برابر جریمه شدن در صورت عدم تسلیم اظهارنامه عادلانه نیست به خصوص که اغلب اهالی دارای سود کافی نیستند و آنچه مسلم است شهرداری می‌تواند پس از ممیزی و مشخص شدن عوارض هر ملکی عوارض آنرا طبق مقررات جاریه وصول کند.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۵ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ ‌۵- .. یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی ایران

پیشنهاد می‌شود در مادۀ ۵ بعد از عبارت به ترتیب در مادۀ ۴ـ جمله (طبق اظهارنامه‌ای که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار داده خواهد شد) حذف گردد و به جای آن کلمه (کتباً) اضافه شود.

ناصر عجم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر پنجم مادۀ ۵ عبارت زیر (طبق اظهارنامه‌ای که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار داده خواهد شد) حذف و به جای آن کلمه کتباً اضافه شود.

عزت‌الله ایلخانی‌پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر مادۀ ۵ به شرح زیر اصلاح شود به جای دو برابر افزایش خواهد یافت بشود به یک و بیست و پنج درصد افزایش خواهد یافت.

دکتر مهذب.

رئیس‌ـ مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۶ـ هر گاه پس از قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت ملک بر طبق مادۀ (۴) این قانون است مابه‌التفاوت عوارض تا هفتاد درصد از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس‌ـ در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۶ لایحۀ نوسازی به دلیل زیر حذف شود.

اگر عوارض بر اساس ممیزی و تشخیص قطعی باید وصول شود بر اظهارات صحیح یا ناصحیح مالک ایرادی مترتب نیست که برقراری جریمه مصلح آن باشد بنابراین همان‌طوری که اعلام قیمت از طرف مالک ملاک تشخیص نیست مشمول جریمه هم نمی‌تواند باشد.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در مادۀ ۶ به عمل آید.

مادۀ ‌۶ـ... از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۶ لایحۀ نوسازی و عمرانی شهری به شرح زیر اصلاح گردد.

مادۀ ‌۶ـ هر گاه پس از قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا نمایندگان قانونی او کمتر از قیمت ملک بر طبق مادۀ ۴ این قانون است مابه‌التفاوت عوارض مذکور از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی از مالک وصول خواهد شد.

مهندس عترت.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که قسمتی از عبادت مادۀ ۶ به شرح ذیل اصلاح گرددو مابه‌التفوت عوارض تا هفتاد درصد از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعی ممیزی دریافت خواهد شد.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۶ بعد از عبارت مابه‌التفاوت عوارض جمله «تا هفتاد درصد» حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ بختیاری‌پور.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود در سطر سوم مادۀ ۶ لایحۀ نوسازی و عمران شهری کلمات «تا هفتاد درصد» که اضافی به نظر می‌رسد حذف شود.

محمد شهرستانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود مادۀ ۶ حذف گردد.

با عرض تشکرـ دکتر بهبهانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم مادۀ ۶ عبارت تا هفتاد درصد حذف شود.

عزت‌الله ایلخانی‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۶ لایحه نوسازی و عمران شهری حذف گردد.

مهندس محمد باقر بهرام‌زاده ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۶ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۶- هر گاه پس از قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نمایندگان او کمتر از ۷۰ درصد قیمت ملک بر طبق مادۀ ۴ این قانون است مابه‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به اضافه سود ۶ درصد از مالک یا قائم مقام یا نماینده او دریافت خواهد شد.

دکتر کیان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با توجه به پیشنهاد تقدیمی در مادۀ ۴ لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌نمائیم مادۀ ۶ قانون لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

ضیاء احمدی‌ـ دکتر میرعلاء.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه نوسازی و عمران شهری در مادۀ ۶ در سطر آخر به شرح زیر اصلاح شود (تا تاریخ قطعیت ممیزی وصول خواهد شد) به دو برابر افزایش خواهد یافت حذف شود.

دکتر امین.

رئیس‌ـ مادۀ ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۷ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند مؤدیان عوارض باید به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در مادۀ ۸ این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

رئیس‌ـ در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم مادۀ‌۷ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ‌۷... نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید ..... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که قسمتی از عبارت مادۀ ۷ به شرح ذیل اصلاح گردد.

به وسیلۀ نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق در معابر عمومی و ابلاغ فردی به هر یک از مالکین مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند الی آخر.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۷ لایحۀ نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ‌۷ـ شهرداری باید ضمن اعلام پایان ممیزی هر منطقه در جراید کثیرالانتشار نتیجه ممیزی را نیز با الصاق آگهی در معابر عمومی هر منطقه یا هر وسیله مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند.

مؤدیان عوارض در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراضی داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی دلائل و مدارک خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در مادۀ ۸ این قانون تسلیم دارند.

ناصرقلی فرهادپور.

رئیس‌ـ مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۸ـ اعتراضات راجه به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول مادۀ ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح‌های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری‌های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود به عمل خواهد آمد، تصمیم کمیسیون در این موارد قطعی و لازم‌الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافت ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع مادۀ (۷۷) قانون شهرداری می‌باشد.

 • تبصرۀ ۱ـ ترتیب رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء کمیسیون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود و وزارت کشور تعداد کمیسیون‌های رسیدگی و کمیسیون‌های رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می‌نماید.
 • تبصرۀ ۲ـ قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون مادۀ (۸) موکول به آن است عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائی که طبق مادۀ ۴ نموده است بپردازد و فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم نماید مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب معافیت باشد

رئیس‌ـ در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

توقیراً پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۱ مادۀ ۸ سطر دوم بعد از آئین‌نامه‌ای نوشته شود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید الی آخر.

در تبصرۀ ۲ همین ماه با توجه به پیشنهادی که قبلاً داده شده ممکن است اعتراض توأم با عرضه ملک از طرف مالک برای واگذاری با نرخ ۵ درصد کمتر از ارزیابی منطقه‌ای باشد لذا پیشنهاد می‌شود قبول اعتراض و یا پیشنهاد فروش ملک اضافه شود.

همچنین در سطر سوم بعد از فتوکپی (یارونوشت) اضافه شود. زیرا در کلیه شهرها وسیله فتوکپی موجود نیست.

صائب.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در ماده هشتم کلمه تقدیم به تقویم مبدل شود و بعد از کلمات «از طرف انجمن شهری» اضافه شود «در غیاب انجمن شهر رئیس یا نایب رئیس آخرین انجمن شهر».

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ ۸ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ۲ـ... طبق ماده چهار کرده است بپردازد و رونوشت مصدق یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برک .... الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۸ اصلاح زیر به عمل آید.

مادۀ ۸ـ .... مرکب از سه نفر افراد بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر.... الی آخر

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۸ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ۲ـ قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون مادۀ ۸ موکول به پرداخت عوارض بر اساس اعلام بهائی که طبق مادۀ ۴ نموده است می‌باشد و در برگ اعتراض که به دفتر شهرداری ارسال می‌شود باید شماهر قبض و مبلغ پرداخت شده قید شود مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب معافیت باشد.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم که در آخر تبصرۀ ۲ مادۀ ۸ نوسازی و عمران شهری اضافه گردد:

در صورتی که اعتراض مؤدی راجع به ممیزی درست باشد بلافاصله اضافه دریافتی با سود ۶ درصد از موقع پرداخت مؤدی تا موقع دریافت باید از طرف شهرداری پرداخت گردد.

مهندس برومند دکتر نجیمی مهندس اخوان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم مادۀ ۸ به جای عبارت تطبیق مشخصات ملک با ضوابط اعلام شده از طرف شهرداری جمله زیر نوشته شود.

تطبیق بهای ملک با ضوابط اعلام شده در مادۀ ۴ این قانون از طرف شهرداری الی آخر.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر اول تبصرۀ ۱ مادۀ ۸ لایحه نوسازی و عمران شهری بعد از عبارت پرداخت حق‌الزحمه اعضای کمیسیون جمله زیر:

که از میزان ده درصد وصولی مربوط به تبصرۀ ۴ مادۀ ۲ این قانون تأمین می‌شود اضافه شود.

مهندس زرآور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم مادۀ ۸ لایحۀ نوسازی و عمران شهری کلمات: (تعیین می‌شود) به (تعیین می‌شوند) اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در سطر ششم مادۀ ۸ لایحۀ نوسازی و عمران شهری کلمۀ: تقدیم به تقویم اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم مادۀ ۸ قانون نوسازی به جای (یک نفر از طرف وزارت کشور) نوشته شود (یک نفر از طرف شورایعالی اصناف یا اطاق بازرگانی و در صورت نبودن این سازمان‌ها به انتخاب اصناف).

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم تبصرۀ ۲ قانون نوسازی و عمران شهری قبل از کلمه «فتوکپی» نوشته شود «رونوشت یا فتوکپی».

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۸ لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌شود:

۱ـ در سطر اول بعد از جمله (در مورد اختلاف مساحت) کلمه (و بهای) اضافه گردد.
۲ـ کمیسیون سه نفری به پنج نفر با اضافه شدن نمایندگان دادستان و وزارت آبادانی و مسکن هر یک یک نفر افزایش داده شود.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصرۀ ۲ مادۀ ۸ اضافه شود. کمیسیون مکلف است از تاریخ دریافت اعتراض حداکثر ظرف یک ماه جواب اعتراض مؤدی را نفیاً تا اثباتاً بدهد.

مهندس زرآورـ مهندس افراسیاب کیا.

رئیس‌ـ مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۹ـ ممیزی‌هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

شهرداری‌های مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۹ به دلیل زیر حذف شود:

با توجه به پیشنهادهای قبلی از لحاظ بهای ساختمان برابر عرصه و با توجه به اینکه ممیزی برای مدت پنج سال تعیین می‌شود اجازه تغییر از طرفین موجب اشکالاتی در اجرای قانون خواهد بود که تشریفات دائم و زائد و هزینه‌های اداری و از همه مهمتر مزاحمت مردم را به دنبال خواهد داشت و اصلح است که تشخیص قطعی ممیزی را برای ۵ سال محفوظ داشت.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر به آخر مادۀ ۹ اضافه شود:

 • تبصره‌ـ شهرداری‌ها موظفند در ممیزی‌هائی که طبق مقررات این قانون به عمل می‌آورند، استهلاک ساختمان‌ها را بر مبنای ۸ درصد در سال محاسبه و منظور نمایند.

دکتر فریورـ دکتر صدرـ دکتر طالع ـ دکتر عاملی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۹ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ‌۹ـ ممیزی‌هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید برای مدت پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود و شهرداری‌های مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و مادام که ممیزی جدید انجام نشده باشد عوارض به مأخذ ممیزی قبلی باید پرداخت شود.

ناصرقلی فرهادپور.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۰ـ عوارض هر سال باید تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

 • تبصرۀ ۱ـ از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلقۀ به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
 • تبصرۀ ۲ـ کلیه ساختمان‌های اساسی که در اراضی بیاض جدیداً احداث شود به مدت یک سال و ساختمان‌هائی که به جای ساختمان‌های کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا و اعلام کتبی آن به شهرداری از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
 • تبصرۀ ۳ـ بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

رئیس‌ـ در مادۀ‌۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

در تبصرۀ‌۲ مادۀ ۱۰ کلمه اساسی بعد از ساختمان‌ها ضابطه‌ای ندارد لذا پیشنهاد می‌نماید سطر اول به شرح زیر اصلاح وشد.

 • تبصرۀ ۲ـ کلیه ساختمان‌های جدید که در اراضی بیاض جدیداً احداث شود و یا روی ساختمان‌های قبلی افزایش داده شود الی آخر

صائب.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در عمران شهری معافیت منظور تبصرۀ ۲ از مادۀ ۱۰ ساختمان‌های جدید الاحداث بر اراضی بیاض «سه سال از تاریخ اتمام بنا» مقرر شود.

سرتیپ‌پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود مادۀ ۱۰ به شرح زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۱۰ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد. باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

اخلاقی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی ایران

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به تبصره‌های مادۀ ۱۰ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۴ـ باغ‌های موجود یا جدیدالاحداث واقع در محدوده شهر در صورتی که سطح باغ کمتر از هزار مترنباشد و از لحاظ تعداد درخت و فضای سبز و سایر مشخصات در عرف باغداری شهری به آن اطلاق گردد سی درصد از عوارض متعلقه به مساحت مازاد بر هزار متر عرصه معاف می‌باشد. استفاده از معافیت مقرر در این تبصره برای باغ‌هائی که بر مشرف به گذر دارند موکول به آنست که بر مذکوره نرده‌کشی شده باشد.

ناصر عجم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود به مادۀ ۱۰ یک تبصرۀ ۴ اضافه شود. کلیه شعب بانک ملی می‌توانند عوارض را وصول نموده و به شهرداری مسترد دارند.

با عرض تشکرـ دکتر بهبهانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۰ لایحه نوسازی و عمران شهری به نحو زیر تکمیل گردد.

مادۀ ‌۱۰ـ مؤدیان عوارض مکلفند عوارض قانونی سالیانه املاک خود را تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت نمایند و شهرداری موظف است به موقع خود مانند دستگاههای آب و برق عوارض مشخصه هر مؤدی را با دادن مهلت دو ماه قبض رسمی صادر و به نشانی مؤدی ارسال دارد تا به یکی از شعبات بانک ملی تأدیه شود.

مهندس عترت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود.

عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌باید و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

عزت‌الله ایلخانی‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ذیل به تبصره‌های مادۀ ۱۰ اضافه شود.

باغ‌های موجود یا جدیدالاحداث واقع در محدوده شهر در صورتی که سطح باغ کمتر از هزار متر مربع نباشد و از لحاظ تعداد درخت و فضای سبز و سایر مشخصات در عرف باغداری شهری به آن باغ اطلاق گردد سی درصد از عوارض متعلقه نسبت به مساحت مازاد بر هزار متر مربع عرصه معاف می‌باشد. استفاده از معافیت مقرر در این تبصره برای باغ‌هائی که بر مشرف بگذر دارند موکول به آن است که بر مذکور نرده‌کشی باشد.

مهندس زرآورـ دکتر مدنی‌ـ مهندس افراسیاب کیاـ محمد تقی معزی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر اول تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری بعد از جمله «کلیه ساختمان‌های اساسی» نوشته شود «و زمین‌های مربوط به آنها» و نیز در همین تبصره مدت یک سال به سه سال و سه سال به پنج سال افزایش یابد.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ کلمه پارکینگ به خودرو گاه تبدیل شود.

با تقدیم احترامات‌ـ محسن پزشک‌پورـ عباس میرزائی‌ـ دکتر فریورـ دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌نماید بعد از جمله (و اعلام کتبی آن به شهرداری از پرداخت) کلمه (کلیه) اضافه گردد.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۱ ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی باشد در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در مادۀ ۵ مالکین یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام ننمایند شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند این گونه املاک را به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه‌های متعلقه ۵ درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده مخصوص نگهداری کنند که در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسیده به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.

 • تبصرۀ ‌۱ـ هر گاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت ۱۰ سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.
 • تبصره ۲ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در مادۀ ۴ این قانون برابر حداقل بیست درصد کل بهای زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در مادۀ ۸ این قانون است.
 • تبصرۀ ‌۳ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس نماید.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۱ به صورت زیر اصلاح گردد.

هر گاه مالکیت ملک مورد اختلاف باشد مدت یک سال در این ماده از تاریخ صدور ... الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۱ به صورت زیر اصلاح شود.

 • تبصرۀ ‌۳ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را با حضور نمایندۀ دادستان وسیلۀ کمیسیون مذکور در قسمت اول مادۀ ۸ این قانون تقویم و صورت مجلس کرده و بر اساس آن آگهی مزایده را منتشر و در صورت پیدا نشدن خریدار به قیمت تعیین شده حداکثر تا میزان ۵ /۱ کمتر از مبلغ مندرج در صورت مجلس تنظیمی به فروش برساند.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۱ عبارت زیر حذف گردد:

«به اضافه ۵ درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی».

با تقدیم احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر فضل الله صدرـ دکتر فریورـ دکتر عاملی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر مادۀ ۱۱ از کلمه «هر گاه در ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند الی آخر» حذف شود. و همچنین تبصرۀ ۱ ماده مذکور به کلی حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۱ در آخر سطر چهارم اضافه شود (از طریق مزایده با درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار که به اطلاع عامه مردم هر شهر برسد) با رعایت آئین‌نامه....

الخ با عرض تشکرـ دکتر بهبهانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم از لایحه نوسازی و عمران شهری مادۀ ۱۱ و تبصره‌های آن حذف شود.

مهندس برومندـ دکتر نجیمی‌ـ مهندس اخوان‌ـ مهندس یار محمدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود، در مادۀ ۱۱ سطر آخر صفحه ۶ بعد از کلمه اینگونه املاک را جمله: «به تصرف درآورده و در صورت عدم احتیاج» اضافه شود.

اخلاقی‌ـ ناصر عجم.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمایند در لایحۀ نوسازی و عمران شهری در مادۀ ۱۱ اول سطر دوم به شرح زیر اصلاح شود. در صورتی که تا مدت دو سال با وجود اخطار قانونی.

دکتر امین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۱۱ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح ذیل تصحیح گردد:

مادۀ ‌۱۱ ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی باشد در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در مادۀ ۵ مالکین یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام ننمایند شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند اینگونه املاک را به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه‌های متعلقه از محل بهای ملک الی آخر.

مهندس محمد باقر ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱ لایحه نوسازی و عمران شهری به جای بیست درصد کل بهای زمین«۴۰% کل بهای زمین» منظور گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ضیاء احمدی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۱ قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ‌۱۱ ـ نسبت به اراضی بایر واقع در محدوده شهر در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مدت مقرر در مادۀ ۵ مالکین یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام ننمایند شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند این گونه اراضی را به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه‌های متعلقه از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده مخصوص نگهداری و به مجرد مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت نمایند.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر مادۀ ۱۱ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح گردد:

(... وجوه مذکور به حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بالمناصفه منظور خواهد شد).

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر ششم مادۀ ۱۱ به جای ۵ درصد ۱۰ درصد منظور شود.

محدث‌زاده.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲ـ شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ مشخصات املا کسی را که عوارض آن پرداخت نشده به مؤسسات برق و گاز تسلیم نمایند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مالک یا استفاده‌کنندگان از ملک هر گاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع انشعاب برق و گاز اقدام نمایند.

 • تبصرۀ ‌۱ـ مستأجرین این قبیل املاک و ساختمان‌ها می‌توانند برای جلوگیری از قطع برق و گاز اقساط مال‌الاجاره مقرر را تا استهلاک بدهی موجر به شهرداری پرداخت نمایند قبوض شهرداری در این مورد در تمام مراجع صالحه به منزله قبض پرداخت مال‌الاجاره و در مورد معاملات رهنی پرداختی از طرف مرتهن به مطالبات او از مالک اضافه می‌شود.
 • تبصرۀ ‌۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

با اینکه اصولاً مادۀ ۱۲ را زائد می‌دانم زیرا این فکر پیش می‌آید که تصدی دولت در امر برق و گاز برای تسلط دستگاههای اجرائی نسبت به ما یحتاج عمومی است. ولی اگر حذف این ماده مورد قبول واقع نشود پیشنهاد می‌نماید در سطر اول ظرف دو ماه به شش ماه تبدیل شود. در تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ بعد از وزارت آب و برق (وزارت دادگستری) نیز اضافه شود زیرا موردی از نظر رهن و حق سکنی و غیره از لحاظ حقوقی مطرح می‌شود.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

مادۀ ۱۲ و تبصره‌های مربوط به آن حذف گردد.

با احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر فضل‌الله صدرـ دکتر عاملی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۲ و تبصره‌های آن حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۲ و دو تبصره ذیل آن از لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۱ آن از لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر در یکدیگر ادغام گردد.

مادۀ ‌۱۲ ـ در صورتی که املاک و ساختمان‌هائی در اجاره بود و مالک آنها از پرداخت عوارض شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون خودداری کرده باشد مستأجرین مکلفند مال‌الاجاره مقرر را تا استهلاک بدهی موجر به شهرداری پرداخت نمایند قبوض شهرداری در این مورد در تمام مراجع صالحه به منزله قبض پرداخت مال‌الاجاره و در مورد معاملات رهنی مبالغ پرداختی از طرف مرتهن به مطالبات او از مالک اضافه می‌شود.

دکتر نجیمی‌ـ مهندس برومندـ مهندس اخوان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۲ از لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر کیان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۱۲ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: مادۀ ۱۲ لایحۀ نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح گردد:

شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ املاکی را که عوارض آن پرداخت نشده به صاحبان آنها اخطار نماید و در صورت عدم توجه پس از گذشت یک ماه جهت وصول طلب خود طبق مادۀ ۱۳ عمل نماید.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

نظر به اینکه مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ لایحه نوسازی و عمراند شهری ارتباط دارد با جرائم کسانی که عوارض قانونی خود را دیرتر از موعد مقرر می‌پردازند و یا اینکه بعضاً از پرداخت آن خودداری می‌کنند و می‌توان مفاد این سه ماده را در یک ماده منظور نمود که در عین حال که مؤدیان را موظف به پرداخت عوارض خود می‌نماید از بسیاری جملات زائد هم بی‌نیاز خواهد نمود علیهذا پیشنهاد می‌نماید ماده اصلاحی زیر به جای سه ماده منظور در لایحه قرار گیرد.

مادۀ ۱۲ـ شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در قبوض رسمی مذکور در مادۀ ۱۰ چنانچه مؤدیان بدهکار عوارض یا حق مرغوبیت این قانون پس از اخطار قانونی در ظرف مهلت‌های مقرره نپردازند با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک با احتساب صدی ۹ زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تأخیر یا استیفاء آن از عین ملک اقدام نماید.

 • تبصره‌ـ در قبال اجرائیه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

با تقدیم احترام‌ـ مهندس عترت‌ـ مهندس سهم‌الدینی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم مادۀ ۱۲ از لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

با تقدیم احترام ـ عباس روستاـ مهندس اردلان‌ـ محمدباقر بیات.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۳ ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عیتن ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌های مقرر با رعایت آئین‌نامه مذکور در تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام نماید.

 • تبصرۀ ‌۱ـ در شهر تهران صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن در مورد این ماده به عهده شهرداری است. ترتیب اقدامات و عملیات اجرائی و حدود وظایف مأموران اجرای شهرداری و رسیدگی به تخلفات آنان طبق آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و قوانین مربوط به آن می‌باشد و در این مورد وظایف مدیر ثبت مصرحه درآئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به عهده مسئول امور قضائی شهرداری و وظایف هیئت رسیدگی مذکور در مادۀ ۱۲۷ همان آئین‌نامه به عهده هیئت رفع اختلاف موضوع مادۀ ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
 • تبصرۀ ‌۲ـ در قبال اجرائیه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.
 • تبصرۀ ‌۳ـ در سایر شهرها ادارات و دوائر اجرای ثبت بنابه تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

در تبصرۀ‌۱ مادۀ ۱۳ لایحه نوسازی چون مسئول امور قضائی شهرداری وظائف اجرائی ثبت را انجام می‌دهد و تخلفات او تخلف اداری محسوب می‌شود لذا پیشنهاد می‌نماید در سطر پنجم تبصره مزبور جمله بعد از مسئول امور قضائی شهرداری حذف و به جای آن نوشته شود.

و رسیدگی به تخلفات مسئول امور قضائی شهرداری در صلاحیت دیوان کیفر خواهد بود.

صائب.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره‌های ۱ و ۳ ذیل مادۀ ۱۳ حذف شود.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً چون تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۳ دخالت شهرداری در امور مربوط به قوه قضائیه تلقی می‌شود پیشنهاد می‌نماید تبصره مذکور حذف گردد.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ‌۱۳ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌های مقرر با رعایت آئین‌نامه مذکور در تبصرۀ ۱ ماده ۲ نپردازد شهرداری مکلف است با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۳ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح گردد:

 • تبصرۀ ‌۲ـ در قبال اجرائیه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص و توقیف و حراج اموال مؤدی مجاز نخواهند بود.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ چهارده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۴ـ مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است در پایان شش ماهه اول سال بعد طبق مقررات مادۀ ۱۳ نسبت به استیفای امطالبات خود اقدام نماید.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۱۴ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ‌۱۴ - .... و شهرداری مکلف است پس از گذشت شش ماه سال بعد طبق مقررات مادۀ ۱۳ نسبت به ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم که در مادۀ ۱۴ لایحه نوسازی و عمران شهری در سطر دوم کلمه صدی ۹ به صدی ۶ تغییر یابد.

دکتر نجیمی‌ـ مهندس برومندـ مهندس اخوان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم مادۀ ۱۴ بعد از عبارت طبقمقررات مادۀ ۱۳ کلمه این قانون اضافه شود.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۴ به جای صدی نه زیان دیرکرد صدی ۶ زیان دیر کرد منظور گردد.

دکتر میرعلاء.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید نرخ زیان دیرکرد مقرر در مادۀ ۱۴ لایحه نوسازی و عمران شهری از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش داده شود.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۵ـ شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند با راهنمائی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرح‌های مربوط را بر اساس آن تنظیم و اجرا نمایند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۱۵ لایحۀ نوسازی سطر سوم جملۀ (و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند) حذف شود.

زیرا از تاریخ شروع ممیزی تا موقع وصول عوارض وقت لازم برای تهیه نقشه جامع می‌باشد و بدین ترتیب نباید وظائف شهرداری در مقابل عوارض دریافتی سنگین ضعیف باشد.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۱۵ به صورت زیر اصلاح شود.

مادۀ ۱۵ -.... شهرداری تنظیم و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرح‌های مربوط را بر اساس آن اجرا نماید.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ذیل به مادۀ ۱۵ اضافه شود.

 • تبصره‌ـ اجرای طرح‌های نوسازی و عمران به استثناء تهران در سایر نقاط کشور به عهدۀ وزارت آبادانی و مسکن محول می‌شود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۵ به جای جمله (با راهنمائی وزارت کشور) نوشته شود: (با راهنمائی وزارت آبادانی و مسکن).

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود، تا پنج سال پس از تصویب نقشه‌های شهر شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدود مصوب اول تیر ماه ۴۸ شهرها را که بر طبق نقشه جامع شهر در محدود توسعه ۲۵ ساله آینده قرار می‌گیرد و به منظور احداث راه و تأسیسات عمومی و شهری و طرح‌های نوسازی مورد استفاده عموم باشد طبق مقررات این قانون به قیمت عادله بر مبنای بهای یک سال قبل از اعلام نقشه جامع از طریق قیمت‌گذاری منطقه یا فردی تملک نموده بهای آن را به اقساط پانزده ساله با بهره شش درصد در سال بپردازند.

 • تبصرۀ ‌۱ـ در صورتی که بهای روز ارزیابی کمتر از بهای یک سال قبل از تصویب نقشه جامع بادش بهای روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
 • تبصرۀ ‌۲ـ در مورد اراضی که مساحت آنها در اول تیرماه ۴۷ کمتر از یک هزار متر مربع باشد بهاء نقداً پرداخت خواهد شد.
 • تبصرۀ ‌۳ـ دولت و مؤسسات وابسته می‌توانند با تصویب هیئت وزیران از مقررات این ماده استفاده نمایند.

اخلاقی‌ـ ناصر عجم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر به مادۀ ۱۵ لایحه نوسازی و عمران شهری اضافه گردد:

 • تبصره‌ـ چنانچه با انقضای سه ماه از تاریخ ابلاغ برنامه پنج ساله مصوب شهرداری عملیات اجرائی برنامه شروع نشود شهردار وقت از کار بر کنار خواهد شد.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۶ـ شهرداری‌ها مکلفند برای هر یک از طرح‌های نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئت‌های ارزیابی فهرست جامعی که حاوی مقدار مساحتی که از هر خانه یا مستغل یا زمین و تعداد اشجار و میزان حق ریشه و همچنین میزان مرغوبیتی که طبق مادۀ ۱۸ مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملکی که در معرض عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین میزان بهای هر یک از آنها به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی تنظیم و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر و پس از تصویب انجمن برای تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.

 • تبصرۀ ‌۱ـ شهرداری مکلف است به محض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و باالصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.
 • تبصرۀ ‌۲ـ نحوه تشکیل هیئت‌های ارزیابی و طرز اعلام طرح‌های مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیبات رسیدگی به آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.
 • تبصرۀ ‌۳ـ هیئت‌های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع مادۀ ۸ این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه مقررات تبصره مادۀ (۲۷) این قانون را رعایت نمایند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در مادۀ ۱۶ به عمل آید.

مادۀ ‌۱۶ـ..... مساحتی که از هر خانه یا مستغل یا زمین و .... ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۶ لایحه نوسازی و عمران شهری جمله (و پس از تصویب انجمن برای تأیید وزارت کشور) حذف شود.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود در مادۀ ۱۶ بعد از جمله «به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی» عبارت«که در هر حال از قیمت زمان ارزیابی بیشتر نخواهد بود» اضافه شود.

اخلاقی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر ششم مادۀ ۱۶ بعد از جمله به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی عبارت زیر که در هر حال ازقیمت زمان ارزیابی بیشتر نخواهد بود اضافه شود.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در آخر سطر ششم مادۀ ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری عبارت «به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی» به عبارت «به مأخذ بهای تاریخ ارزیابی» به عبارت «به مأخذ بهای تاریخ ارزیابی» اصلاح شود.

دکتر اعتمادی.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۷ـ همین که طرحی از وزارت کشور برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع اعلام و سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت مادۀ ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه اقدام و پس از انقضاء مهلت حداکثر دو ماه برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن اقدام نماید و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین بارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تاریخ بنا وضع اعیانی را وسیله مأمورین فنی خود با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس نماید و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

 • تبصره‌ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرح‌های توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح‌های مزبور نخواهد بود.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم سطر اول مادۀ ۱۷ به شرح زیر اصلاح شود.

«همین که طرح مصوب انجمن از وزارت کشور تأیید و».

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۱۷ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۱۷ -.... به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و پس از انقضاء مهلت حداکثر دو ماه برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل نماید و عدم مراجعه.... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر اول مادۀ ۱۷ به این شرح اصلاح شود.

مادۀ‌۱۷ـ همین که طرحی به تصویب انجمن شهر رسید و برای اجراء به شهرداری ابلاغ شدالی آخر.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد، قسمت اخیر مادۀ ۱۷ به شرح زیر اصلاح گردد:

شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را وسیله مأمورین فنی خود با حضور ذینفع یا نماینده او و نیز با حضور نماینده دادستان شهرستان تأمین دلیل نماید.

صورت مجلس تأمین دلیل ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود و هر گاه با وجود اخطار به ذینفع نامبرده در هنگام تأمین دلیل حاضر نشود حضور نماینده دادستان کافی است.

محسن پزشک‌پور دکتر عاملی.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۸ ـ تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرح‌های مذکور مرغوب می‌شود به شرح زیر خواهد بود:

الف‌ ـ در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه بهای آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد در سال تا زمان پرداخت غرامت از طرف شهرداری ارزیابی و پرداخت می‌گردد.

ب‌ـ در مورد مرغوبیت‌ـ کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث اصلاح و توسعه معابر دربر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند مشمول پرداخت مرغوبیت می‌باشندـ مأخذ و میزان دریافت حق مرغوبیت از مالکین این گونه املاک طبق آئین‌نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید.

 • تبصرۀ ‌۱ـ در صورتی که باقیمانده ملک به تشخیص مالک غیرقابل انتقاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری بنماید، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم خریداری و تصرف نماید و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.
 • تبصرۀ ‌۲ـ مطالبه و دریافت حق مرغوبیت مشروط بر آن است که ملک دربر گذر ایجاد یا اصلاح شده واقع گردد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خواند شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۱۸ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۳ ـ درتخریب و تصرف محل کسب ارزش سرقفلی از طرف کمیسیون خاصی با شرکت نمایندگان دارائی و دادگستری و نماینده صنف (در صورت عدم تشکیلات صنفی رئیس انجمن شهر یا نماینده او) تشخیص و از طرف شهرداری پرداخت خواهد شد.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره به مادۀ ۱۸ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۴ـ کارخانه‌ها و مؤسسات حمل و نقل و کارگاههای مزاحم واقع در محدوده شهر در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به خارج از محدوده شهر انتقال یابند مشمول عوارض مقرر در مادۀ ۲۰ این قانون نخواهند بود و در صورت توسعه نقشه جامع شهر از تاریخ چنین توسعه‌ای تا پنج سال دیگر نیز از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

صائب.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در بند «ب» از مادۀ هیجده بعد از کلمات «طرف وزارت کشور» اضافه شود «حداکثر درمدت شش ماه».

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در قسمت اخیر بند ب مادۀ ۱۸ کلمه «کمیسیون‌های دارائی» حذف و به جای آن عبارت «کمسیون‌های کشور» قید گردد.

با تقدیم احترام‌ـ بختیاری‌پور.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید بند ب از مادۀ ۱۸ به شرح زیر اصلاح شود.

ب‌ ـ کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر افزایش قیمت پیدا می‌کنند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می‌باشند مأخذ و میزان دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئین‌نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های دارائی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود بند الف مادۀ ۱۸ به شرح زیر اصلاح شود:

الف‌ ـ در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و از تاریخ ارزیابی تا تاریخ پرداخت بهای ملک از طرف شهرداری سالانه شش درصد بهره به مالک پرداخت خواهد شد.

اخلاقی.

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ ذیل مادۀ ۱۸ حذف شود.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند الف مادۀ ۱۸ به شرح زیر اصلاح رگدد:

در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و از تاریخ ارزیابی تا تاریخ پرداخت بهای ملک از طرف شهرداری سالیانه شش درصد بهره به مالک شرداخت خواهد شد.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم بند ب مادۀ ۱۸ به جای کمیسیون‌های دارائی مجلسین عبارت کمیسیون‌های مربوط مجلسین قید گردد.

محدث‌زاده‌ـ فهیمی‌ـ مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در بند الف مادۀ ۱۸ لایحه نوسازی و عمران شهری به جای مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی نوشته شود «به مأخذ بهای عادله روز».

با تقدیم احترام‌ـ ضیاء احمدی‌ـ دکتر میرعلاء‌ـ صدقیانی‌زاده.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند الف مادۀ ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

الف‌ ـ در مورد اعیان به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه بهای آن به مأخذ تاریخ ارزیابی به اضافه نه درصد (۹%) در سال تا زمان پرداخت غرامت شهرداری پرداخت می‌گردد.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در قسمت اخیر بند ب مادۀ ۱۸ کمیسیون‌های دادگستری دو مجلس نیز به کمیسیون‌های مذکور در بند مزبور اضافه گردد.

با احترام‌ـ محسن پزشک‌پورـ دکتر عاملی‌ـ دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۸ به شرح زیر اصلاح گردد:

 • تبصرۀ ‌۱ـ در صورتی که باقیمانده ملک به تشخیص مالک غیرقابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد و فروش آن را به شهرداری بنماید شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم خریداری و تصرف نموده به همان مبلغ به مالک یا مالکین مجاور بفروشد و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۱۹ـ هر گاه در نتیجه اجرای طرح‌های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت مترو که درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هر گاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.

رئیس‌ـ در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در آخر مادۀ نوزده اضافه شود «در غیر این صورت شهرداری مکلف است زمین مترو که را مبدل به فضای سبز کند»

سرتیپ‌پور.

رئیس ـ ماده بیست قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۲۰ـ شهرداری مکلف است بهای اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح‌های عمرانی و نوسازی و احداث و توسعه معابر را در تهران تا یک میلیون ریال و در سایر شهرها به تناسب وضع مالی هر شهرداری به میزانی که انجمن شهر پیشنهاد و وزارت کشور تصویب می‌نماید تعیین و اعلام خواهد نمود نقداً و بقیه را به اقساط پنج ساله با بهرۀ صدی شش (۶%) در سال به مالکین یا نماینده یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت نماید.

 • تبصرۀ ‌۱ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقالی خواهد بود که اصل و بهره در آن سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود ترتیب اجرای این تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیلۀ وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 • تبصرۀ ‌۲ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش می‌رساند قبول نماید.
 • تبصرۀ ‌۳ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداری‌ها منتقل می‌شود هزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم اسناد سهمی مالک و همچنین مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می‌گردد کسر خواهد شد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۲۰ لایحه نوسازی صدی شش بهره با توجه به الزام در قبول اقساط پنج ساله قطعیت ۶ درصد بهره‌ای برای همیشه نظر نوسان نرخ بهره صحیح نیست مگر اینکه تکلیف شود که مؤسسات دولتی یا بانک‌های مربوط مکلف به قبول چنین قبوضی برای اداء دین و یا فروش به مؤسسات اعتباری دولتی بشود.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ‌۲۰ به صورت زیر اصلاح رگدد.

 • تبصرۀ ‌۲ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بابت عوارض و بهای اراضی و املاکی که به فروش می‌رساند قبول کند.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۰ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۲۰ـ.... تعیین و اعلام کرد نقداً و بقیه را به اقساط سه ساله به بهره صدی شش در سال .... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر سوم مادۀ ۲۰ لیاحۀ نوسازی و عمران شهری پس ازکلمۀ پیشنهاد به شرح زیر اصلاح گردد:

«... و وزارت کشور تصویب نماید نقداً و بقیه را به اقساط....»

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر دوم تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۰ کلمۀ (قابل انتقالی) به قابل انتقال اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم مادۀ ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری عبارت (بقیه را به اقساط پنج ساله با بهرۀ صدی ۶) به جمله: (بقیه را حداکثر به اقساط پنج ساله با بهرۀ صدی ۹) اصلاح شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۰ قانون نوسازی به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ‌۱ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود و شهرداری مکلف است و بهرۀ آن را در سر رسید به دارندۀ قبض پرداخت نمادی.

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً‌ـ چون تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۰ قانون نوسازی مغایر اصول عدالت به نظر می‌رسد تقاضای حذف آن را دارد.

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۰ در سطر دوم پس از جمله به فروش می‌رساند و همچنین حق مرغوبیت اضافه شود.

مهندس افراسیاب کیا.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۲۱ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی به تصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (با رعایت مقررات مادۀ‌۲۰) این قانون به دائن می‌پردازد و به این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود هر گاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک سیموکول به توافق مالک و دائن و تنظیم سند انتقال به نام شهرداری موکول به فک رهن می‌باشد ولی در هر حال عدم حصول توافق و یا عدم فک رهن مانع تصرفات شهرداری نخواهد بود.

 • تبصره‌ـ در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری در می‌آید شهرداری به بستانکار اخطار می‌نماید که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفا فک رهن ملک مشمول تصرف در دفتر خانۀ اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانکار به این اخطار عمل ننماید شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در ادارۀ ثبت تودیع می‌نماید و دفتر خانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۱ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۲۱-.... موکول به توافق مالک و دائن و تنظیم سند انتقال به نام شهرداری موکول به فک رهن نسبت به قسمت موردنیاز شهرداری می‌باشد ولی در هر حال عدم حصول توافق ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۱ به شرح زیر اصلاح شود (صفحه ۱۳ از ابتدای سطر دوم) هر گاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود و در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و ادارۀ ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری در آمده است سند تفکیکی به نام شهرداری در آمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر نماید و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.

با تقدیم احترام‌ـ دکترکیان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر اول تبصرۀ مادۀ ۲۱ لایحه نوسازی و عمران شهری کلمۀ در می‌آید به کلمۀ در آید اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۲۲ـ شهرداری مجاز است اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در آورده است به موجب قرارداد و در قبال اخذ تصمیمات کافی به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که به منظور نوسازی با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته و طرح‌های عمرانی آنها مورد تصویب شهرداری و انجمن شهر و وزارت کشور واقع شود واگذار و بهای اراضی و هزینه‌های پرداختی را حداقل به میزان و ترتیب که پرداخت و تعهد نموده از شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دریافت نماید.

 • تبصرۀ ‌۱ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده وسیلۀ وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 • تبصرۀ ‌۲ـ این گونه شرکت‌ها و مؤسسات به مدت پنج سال (از تاریخ واگذاری اراضی و املاک) از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۲۲ بعد از کلمات «به ملکیت خود درآورده است» اضافه شود «در صورتی که قابل استفاده برای پارک‌سازی یا باغچه کودکان یا سایر تأسیسات عمومی نباشد».

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۲ در سطر پنجم به شرح زیر اصلاح شود:

«اختیارات فوق مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی و مراقبت در رشد موزون و متناسب شهرها خواهد بود».

با تقدیم احترام‌ـ دکتر عاملی‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر صدرـ دکتر فریور.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۲ و تبصره ذیل آن از لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲ حذف گردد.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر عاملی‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر فضل‌الله صدرت دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲ به صورت زیر گردد:

 • تبصرۀ ‌۲ـ تأسیسات و ساختمان‌هائی که شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده احداث می‌کنند از تاریخ واگذاری اراضی و املاک به آنان برای مدت پنج سال از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهد بود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی ایران

پیشنهاد می‌شود مادۀ ۲۲ به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ‌۲۲ـ شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود درآورده‌اند به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکت‌ها و مؤسساتی که به منظور نوسازی با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار نمایند. صلاحیت فنی و مالی این گونه شرکت‌ها به طور کلی و برتری طرح‌های عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تأیید کند.

شهرداری‌ها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختنی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.

ناصر عجم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ‌۲۲ـ شهرداری املاک و اراضی را که طبق این قانون برای اجراء طرح نوسازی یا احداث یا تعریض خیابان به ملکیت خد در می‌آورد باید حداقل ظرف یک سال آن را با تمام رساند. در صورت ازوم شهرداری می‌تواند با تصویب وزارت کشور این قبیل اراضی و املاک را به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که صلاحیت آنها از طرف وزارت آبادانی و مسکن تصویب شده باشد از طریق مزایده واگذار نماید مشروط بر اینکه حداقل بهاء واگذاری از دو برابر قیمتی که شهرداری آن را خریداری نموده است کمتر نباشد و هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات انتقال گیرنده با تضمینات کافی متعهد شوند طبق طرح شهرداری و حداکثر ظرف مدتی که در این ماده است ساختمان را به اتمام برسانند. مادام که شرکت‌ها یا مؤسسات مذکور تعهد ساختمان را به پایان نرسانیده باشند حق واگذار به غیر را ندارند.

فخرطباطبائی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمائیم تبصره ذیل به مادۀ ۲۲ اضافه شود:

 • تبصره‌ـ مقررات قانون منع مداخله کارمندان دولت در مورد اجرای این ماده رعایت نخواهد شد.

دکتر محمد رشتی‌ـ مهندس فیروز فروهر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد مادۀ ۲۲-

محترماً پیشنهاد می‌نماید به آخر تبصرۀ ۲ مادۀ‌۲۲ جمله زیر اضافه شود:

مشروط بر اینکه در ظرف همین مدت طرح‌های نوسازی تعهدی را انجام داده باشند.

دکتر کیان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم مادۀ ۲۲ از جمله «و بهای اراضی و هزینه‌های مربوط الی آخر ماده» به شرح زیر اصلاح شود: «و هزینه‌های پرداختنی و بهای اراضی را به نرخ روز از شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دریافت نماید».

دکتر اعتمادی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ مادۀ ۲۲ لایحه نوسازی و عمرانی شهری مدت ۵ سال به سه سال تبدیل شود.

مهندس عترت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۲۲ اضافه گردد:

در صورتی که شهرداری بخواهد اراضی و املاکی را که به ملکیت آن در آمده است به فروش برساند باید به وسیله مزایده و با حداقل قیمتی که نباید از بهای اراضی و هزینه‌های پرداختی کمتر باشد صورت گیرد.

با احترام‌ـ دکتر فریورـ پزشک‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲ عبارت «تاریخ واگذاری» به «تاریخ بهره‌برداری» تبدیل شود.

مصطفوی نائینی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۲ به شرح زیر اصلاح گردد:

شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در آورده‌اند به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکت‌ها و مؤسساتی که بهمنظور نوسازی با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند و واگذار نماید صلاحیت فنی و مالی این گونه شرکت‌ها به طور کلیو برتری طرح‌های عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تأیید کند.

شهرداری‌ها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.

مهندس زرآورـ دکتر مدنی‌ـ کلانتر هرمزی‌ـ فهیمی.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ‌۲۳ـ شهرداری‌ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهائی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد موزون و متناسب شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

 • تبصرۀ ‌۱ـ شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده است ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر از تاریخ اجرای این قانون حداکثر برای مدت سه سال ممنوع نماید و پس از تهیه و تصویب نقشۀ جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشۀ مذکور در معرض طرح‌های عمرانی و نوسازی واقع می‌شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در این گونه اراضی ممنوع اعلام کند این گونه اراضی از پرداخت عوارض موضوع این قانون در مدت ممنوعیت معاف می‌باشند.
 • تبصرۀ ‌۲ـ آئین نامۀ اجرائی این ماده توسط وزارت کشور تنظیم و پس از تصویب شورایعالی شهرسازی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصره یک مادۀ ۲۳ لایحه نوسازی اصلاحات زیر به عمل آید.

سه سطر اول تبصره حذف و به جای آن نوشته شود. شهرداری مکلف است پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر ظرف مدت یک سال الی آخر.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۲۳ لایحه نوسازی پیشنهاد می‌نماید:

سطر اول، شهرداری‌ها مکلفند نظارت. الی آخر.
سطر پنجم، اختیارات فوق موظف. الی آخر.

صائب.

مقام معظم ریاست مجلس

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به مادۀ ۲۳ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۲ـ عمر ساختمان‌هائی که در کنار خیابان‌ها معابر میادین و گذرگاههای شهرها قرار گرفته از بیست تاسی سال به تشخیص انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تعیین شود مالکین موظفند که پس از مدت مذکور در تجدید این بنا طبق نقشه تصویب شهرداری‌ها اقدام نمایند.

بناهای تاریخی مشمول این کاده نخواهند بود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ابتدای سطر دوم مادۀ ۲۳ قانون نوسازی جمله «محدوده و حریم شهر» به:

«محدوده شهر»اصلاح شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه نوسازی و عمران شهر پیشنهاد می‌نماید مدت سه سال مندرج در یک تبصره یک مادۀ ۲۳ به دو سال تقلیل یابد.

دکتر یزدان پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در سطر پنجم مادۀ ۲۳ لایحه نوسازی و عمران شهری پس از کلمه مکلف به شرح زیر اصلاح گردد:
«به جلوگیری از رشد و توسعه نامتناسب شهرها و ....»

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱ مادۀ ۲۳ قانون نوسازی به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ‌۱ـ شهرداری تهران از تاریخ تصویب این قانون و شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ از تاریخ اعلام وزارت کشور موظفند ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم نمایند و همچنین مجاز خواهند بود حداکثر برای مدت سه سال مذکور ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر ممنوع نمایند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلفند ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرح‌های عمرانی و نوسازی واقع می‌شود مشخص نموده هر گونه بنا و تأسیساتی را در آنها ممنوع اعلام کنند.

این گونه اراضی و تأسیسات از پرداخت عوارض موضوع این قانون در مدت ممنوعیت معاف می‌باشند.

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً چون تبصره ۲ مادۀ ۲۳ قانون نوسازی موضوعاً مورد پیدا نمی‌کند پیشنهاد حذف آن را می‌نماید.

دکتر اعتمادی.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۲۴ـ شهرداری‌ها مکلفند در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشۀ جامع یا نقشه هادی شهر طرح‌های مربوطه را به تناسب موقعیت محل وسیع‌تر از میزان مورد احتیاج تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین‌نامۀ معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور نمایند.

 • تبصره‌ـ در اجرای این مقررات ماده فوق شهرداری‌ها مکلفند راه عبور باقیماندۀ ملک را حداقل به میزانی که قبل از اجرای طرح موجود بوده تأمین نمایند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۴ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ ‌۲۴ـ شهرداری‌ها مکلفند در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های مذکور در مادۀ یک این قانون در مورد توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح‌های مربوط را به تناسب موقعیت محل و رشد آتی آن وسیع‌تر از میزان مورد احتیاج تنظیم و اجرا کرده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری بخرید ارانی که با تضمین کافی فقط جهت انجام منظورهای شهرداری تعهد ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات موردنیاز عمومی و نیازمندی‌های شهری را بنماید به فروش رسانیده وجوه حاصل را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری مووضع این قانون منظور نماید.

دکتر اسفندیاری.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۲۴ به جای عبارت (و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد) «کلمات در مناطق غیرآباد» نوشته شود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی ایران

پیشنهاد می‌شود تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۴ حذف گردد.

ناصر عجم.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر به مادۀ ۲۴ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۲ـ در همه احوال حق تقدم در خرید این قبیل اراضی با مالکین مجاور می‌باشد.

ناصرقلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً‌ـ چون مادۀ ۲۴ مغایر اصول عدالت به نظر می‌رسد و نسبت به فروش اراضی مازاد بر مورد احتیاج معابر صاحب ملک ذیحق می‌باشد لذا پیشنهاد حذف آن را می‌نماید.

دکتر اعتمادی.

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌وشد مادۀ ۲۴ به شرح زیر اصلاح شود.

شهرداری‌ها مکلفند در موقع اجرای طرح‌های نوسازی و هم‌چنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد از ساختمان‌ها و اراضی مجاور که بر اثر اجرای طرح یا احداث و توسعه معابر افزایش بهاء حاصل نموده است با نظر انجمن شهر و بر حسب موقعیت محل از پنجاه تا صد در صد افزایش بهاء حاصله به عنوان حق مرغوبیت از صاحبان آنها وصول و به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

با احترام‌ـ محمدعلی آموزگار.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵ـ در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هر گاه مالک از امضاء سند ملک استنکاف نماید یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد مادۀ (۱۱) این قانون دادستان شهرستان اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد نمودـ در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح‌های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصرۀ (۳) مادۀ (۲۰) در صندوق ثبت تودیع خواهد شد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۵ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ‌۲۵ـ.... بهای ملک با رعایت تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۰ این قانون در صندوق ثبت تودیع خواهد شد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۵ پس از کلمات دادستان شهرستان اضافه شود:

«پس از تودیع بهاء ملک از جانب شهرداری در صندوق ثبت».

با تقدیم احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکتر فضل‌الله صدرـ دکتر فریورـ دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۵ بعد از کلمه دادستان در سطر چهارم یا نمایندۀ او اضافه شود.

با احترام‌ـ ثامنی.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶ـ مساجدو اماکن مقدسه اسلامی و معابد و ادیان رسمی از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت‌ها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض مووضع این قانون معاف خواهند بود.

 • تبصرۀ ۱ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون می‌باشند.
 • تبصرۀ ‌۲ـ مؤسسات خیریه به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت می‌توانند از معافیت موضوع این ماده استفاده نمایند.
 • تبصرۀ ‌۳ـ اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی (به اختیار شهرداری) دریافت می‌شود در صورتی که اراضی موقوفات عام یا خاص به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقرات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام نمایند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی بفرمائید.

مهندس صائبی‌ـ موضوع این ماده مستثنیاتی است که البته این مستثنیات خیلی به جا است بنده می‌خواستم دو دو موضع مهم را به عرض مجلس محترم برسانم ان‌شاءالله مورد توجه نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر کشور که مردی فعال و واردی هستند قرار گیرد یک موضوع مهم ایجاد فضای سبز است نمایندگان محترم به خوبی مستحضرند که در بیشتر ممالک مترقی برای هر فرد حداقل ۱۰۰ متر مربع فضای سبز پیش‌بینی شده است در صورتی که در تهران یا بیشتر شهرهای ایران به استثنای شمال که خوشبختانه در اثر وضع طبیعی و مواهب الهی سرسبز است در بیشتر از شهرهای ایران بیشتر از ۵ تا ۱۰ متر مربع فضای سبز برای هر فرد نیست بنابراین، این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد یعنی ما باید تشویق بکنیم مردم را که با کمک شهرداری به ایجاد فضای سبز در شهرها و درختکاری بپردازند البته کسی که فضای سبز ایجاد می‌کند یا درختکاری می‌نماید یا در همین مجلس که با کاردانی جناب آقای مهندس ریاضی ریاست معظم مجلس شورای ملی درست شده است این فضای سبز بهره‌برداری مادی ندارد بلکه بهره‌برداری معنوی است بیشتر برای لطیف کردن هوا و بهتر کردن مناظر است (صحیح است) شهرداری تهران الآن در حدود سه چهار سال است اقدام خوبی کرده و آن جابجا کردن درخت‌های بزرگ یعنی جابجا کردن گلدانی است که درخت را با خاک‌های اطرافش حمل و به جای دیگر منتقل می‌کند و اگر آقایان استحضار داشته باشند برای هر درخت چنار که لااقل یک هزار ریال خرج شده است بنابراین اگر شخص در منزل خودش آمد و درختکاری کرد و هزینه‌ای را متقبل شد و آب متری هفت ریال و نیم مصرف نمود باید واقعاً تشویق بشود چون آمده است با پول درختکاری کرده و فضای سبز ایجاد کرده هزینه‌هائی نتقبل شده و این کمک غیرمستقیم به شهر است (صحیح است) بنابراین بنده تو. جه خانم‌ها و آقایان نماینده محترم را جلب می‌کنم به این موضوع که پیش‌بینی در این مورد بکنیم و بنده پیشنهادی هم داده‌ام که با ضوابطی که وزارت کشاورزی و وزارت کشور تعیین می‌کنند با آن ضوابط از مالیت معاف باشند (پزشک‌پورـ با این ترتیب شمال شهر را می‌خواهید از مالیات معاف کنید) فرق نمی‌کند موضوع شمال شهر و جنوب شهر نیست یک زمینی هست ۳۰۰ متری که در حدود صد متر آقای پزشک‌پور این زمین زیر بنا دارد و دویست متر از این زمین را درخت می‌کارد و آب متری هفت ریال و نیم مصرف می‌کند یا آن شخصی که صد متر درختکاری دارد و از این آب مصرف می‌کند بنده پیشنهادم این است که اینها را معاف کنند تا به ترتیبی اشخاص آماده باشند که زمین‌های خودشان را درختکاری کنند، گناهی نکرده است که کسی آمده آب لوله‌کشی مصرف کرده و چنین کاری را انجام داده درخت چنار و یا درختان زینتی کاشته در مناظر و مزایا چه عیبی دارد که اینها را معاف کنند اراضی که اشخاص می‌آیند یکی دو درخت می‌کارند این اراضی به عنوان باغ معاف نبوده و مشمول نیستند.

پزشک‌پورـ در دورۀ انقلاب پیشنهادهای طبقاتی ندهید آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی‌ـ اگر پیشنهاد را مطالعه فرمائید تصدیق می‌کنید که پیشنهاد طبقاتی نیست و برای عمران و ایجاد هر چه بیشتر فضای سبز در شهرها است. در هر حال این نظر بنده است جنابعالی هم تشریف بیاورید پیشنهاد بدهید مطلب دوم در موضوع زمین‌های ورزشی است استادیوم‌هائی چه در تهران و چه در شهرستان‌ها هست که در اینجا نوشته‌اند مؤسسات دولتی ولی تربیت بدنی فکر نمی‌کنم جزء دستگاههای دولتی باشد و همچنین کتابخانه‌های عمومی چون کتابخانه‌های عمومی جزء شهرداری نیست در دورۀ ۲۱ قانونی تصویب کردیم و کتابخانه عمومی در اختیار هیئت امناء است مالکیتش در اختیار شهرداری و جزء دستگاه دولت نیست بنابراین پیشنهاد دوم بنده این است که این قسمت اراضی ورزشی که به عنوان ورزش استفاده می‌شود و همچنین کتابخانه‌های عمومی ماف بشود (صحیح است).

رئیس‌ـ نظر دیگری در مادۀ ۲۶ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحۀ عمران شهری اینجانب در مادۀ ۲۶ پیشنهاد می‌نماید:

۱ـ در سطر اول پس از جمله ادیان رسمی: اضافه شود «ورزشگاههای عمومی از قبیل استادیوم و غیره و کتابخانه عمومی»
۲ـ تبصرۀ زیر به مادۀ مزبور اضافه شود:
 • تبصره‌ـ عرصۀ درختکاری نیز با رعایت ضوابطی که وسیله وزارت کشاورزی و وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهد بود.

با تقدیم احترام ـ مهندس صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۶ به صورت زیر اصلاح رگدد:

مادۀ ‌۲۶ـ مساجد و اماکن مقدس اسلامی و معابد ادیان رسمی از پرداخت عوارض یو حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف خواهند بود.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۶ مقرر شود که عوارض فقط از اعیان گرفته شود، زیرا زمین متعلق به شخص نیست.

حسام‌الدین رضوی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۶ سطر اول پس از ذکر مساجد و اماکن مقدسه اسلامی، مدارس طلاب علوم دینی اضافه شود، تا بدین ترتیب مدارس طلاب علوم دینی هم از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف شوند.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر کفائی خراسانی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که تبصرۀ ذیل به مادۀ ۲۶ به عنوان تبصرۀ ۴ اضافه شود.

باغات و پارک‌هائی که زائد بر پنج هزار متر باشد پس از وضع ۴ هزار متر اولیه مازاد آن از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهد بود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

سه سطر آخر مادۀ ۲۶ حذف گردد.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر فضل‌الله صدرـ دکتر عاملی‌ـ دکتر طالع.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کنیم در تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۶ لایحۀ نوسازی و عمران شهری عبارت بعد از اشخاص مذکور در سطر پنجم تا پایان تبصره حذف و به جای آن نوشته شود:

«این اشخاص مذکور مکلف به پرداخت عوارض موضوع این قانون نسبت به حدود مالکیت خود خواهند بود».

دکتر حبیب‌الهی‌ـ دکتر کفائی‌ـ محمد شهرستانی‌ـ مهندس اخوان‌ـ یارمحمدی‌ـ غلامرضا بهادری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۶ لایحۀ نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ‌۲۶ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد ادیان رسمی و همچنین ساختمان‌ها و اراضی متعلقه به سازمان‌های خیریه از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی با ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه‌ها... الی آخر.

مهندس ارفع.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

چنانچه پیشنهاد این جانب در مادۀ ۲۶ مورد قبول افتد تبصرۀ ۲ مادۀ مزبور زائد و تقاضای حذف آن را دارد.

مهندس ارفع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۶ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶ به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ‌۲ـ مؤسسه خیریه‌ای که هیچگونه عمل انتفاعی از طرف واقف یا حابس یا عامل در آن منظور نشده باشد می‌تواند به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از معافیت مووضع این ماده استفاده کند.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه نوسازی و عمران شهری پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادۀ ۲۶ لایحه اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۴ـ کلیه اماکن و ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده و تبصره‌های یک و ۲ آن از نظر شهرسازی تابع مقررات این قانون بوده و مکلف به رعایت آن می‌باشند.

دکتر یزدان پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۶ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ‌۱ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند با مشمول پرداخت مالیات هستند (به استثنای آن دسته از مؤسسات که هزینه‌های مستمر خود را از بودجه عمومی مملکت دریافت می‌دارند)

مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون می‌باشند.

با تقدیم احترام‌ـ مهندس سهم‌الدینی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶ قانون نوسازی به شرح زیر اصلاح شود.

 • تبصرۀ ‌۲ـ مؤسسات خیریه به تشخیص و پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر می‌توانند از معافیت‌های موضوع این ماده استفاده نمایند.

دکتر اعتمادی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر چهارم مادۀ ۲۶ لایحه نوسازی و عمران شهری فعل می‌باشد به باشد اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر از مادۀ ۲۶ حذف شود.

(و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی).

با احترام‌ـ آموزگار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ مادۀ ۲۶ به شرح زیر اصلاح گردد:

مؤسسات خیریه به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت و نیز احزاب قانونی می‌توانند از معافیت موضوع این ماده استفاده نمایند.

با احترام‌ـ محسن پزشک‌پورـ دکتر فریورـ دکتر صدر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۲۶ «لایحه نوسازی و عمران شهری» عبارت «و ساختمان متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» حذف شود.

ملکی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید د رتبصرۀ ۳ ذیل مادۀ ۲۶ در سطر آخر قبل از عبارت (عمل و اقدام نماینده) نوشته شود (عوارض اعیان).

با تقدیم احترامات‌ـ ناصرقلی فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶ به شرح زیر اصلاح شود.

مؤسسات شیر و خورشید و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی از معافیت موضوع این ماده استفاده می‌کنند نسبت به سایر مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت کشور و تصویب هیئت دولت خواهد بود.

حسین شکیبا.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به مادۀ ۲۶ لایحه نوسازی اضافه شود.

 • تبصره‌ـ اختلافات مربوط به حق مرغوبیت غرامت سر قفلی و عوارض رقبات موقوفه موضوع این قانون در کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان اوقاف شهرداری و انجمن شهر رسیدگی و نظر کمیسیون پس از تأیید وزارت کشور قطعی خواهد بود.

با تقدیم احترام‌ـ روحانی.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۷ـ پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرح‌های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود به عهدۀ شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در مادۀ (۱۶) این قانون ملک سابقه کسب و پیشه و یا تجارت داشته باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیلۀ وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 • تبصره‌ـ غرامت زمین زیر بنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.

رئیس‌ـ نسبت به مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس

محترماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به مادۀ ۲۷ اضافه شود.

 • تبصرۀ ‌۲ـ برای تجدید بنا ساختمان‌های معابر عمومی مستأجرین موظف به تخلیه ملک با دریافت حقوق قانونی خود بوده و شهرداری‌ها موظفند در این خصوص منتهای مساعدت را با مالکین به عمل آورند میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و سایر خسارات احتمالی که بر اثر تجدید ساختمان به اشخاص ذینفع وارد می‌شود به تشخیص انجمن شهر خواهد بود.

با تقدیم احترام‌ـ ابوذر.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین‌نامه‌های اجرائی وصول عوارض شهرداری موضوع مادۀ ۷۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های مادۀ ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۸ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس‌ـ مادۀ ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ‌۲۹ـ در مناطقی از محدودۀ شهر که آب و برق آن تأمین شده باشد هر گاه از تاریخ اجرای این قانون ظرف ۲ سال مالکین یا متولیان مووقفات خاص در اراضی بایر متعلق به خود واقع در محدودۀ شهر به ایجاد ساختمان و یا احداث باغ شهری اقدام ننمایند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر اراضی همچنان بایر باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض دو برابر مأخذ ۲ سال قبل خواهد شد تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد و از این حد تجاوز نخواهد کرد.

 • تبصره‌ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن مستحدثات ضروری است قید گردد و کسانی که در کنار میدان‌ها و معابر عمومی شهر اقدام به ساختمان می‌نماید باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها مستحدثات خود را تمام کنند و در صورتی که مستحدثات خود را تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنادر پروانه مقید است باز هم ناتمام بگذارد مشمول پرداخت عوارض میزان مقرر در مادۀ ۲۹ این قانون می‌باشد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این تبصره نخواهد بود.

رئیس‌ـ در ماده ۲۹ نظری نیست؟ آقای پزشک‌پور بفرمائید.

پزشک‌پورـ در این ماده ۲۹ به یکی از ابتلاأت اجتماعی ما توجه شده ولی آن گونه که باید و شاید راه حل مقتضی در نظر گرفته نشده است در واقع این ماده ۲۹ توجه کرده است به بیماری زمین‌خوار یو گرفتاری‌ها و مشکلاتی که از این نظر متوجه اقتصاد ما است متوجه وضع اجتماعی ما است و متوجه روابط اقتصادی مردم جامعه ما است به طور قطع همکاران گرامی عنایت دارند یکی از بی‌عدالتی‌های بسیار مهم و حائز اهمیت که به وجود آمده است یک درآمدهای هنگفت و بدون سبب و علتی است که عده‌ای زمین‌خوار و زمین‌فروش به دست آوردند و این سبب شده است که تمام ضوابط درست اقتصادی ما به هم خورده کسانی بدون اینکه دارای هیچ‌گونه شایستگی باشند بدون اینکه کار تولیدی انجام بدهند بدون اینکه بر تولید ملی چیزی اضافه کنند صرفاً به سائقه و دلیل زمین‌خواری زمین خریدن و زمین فروختن صاحب مال و مکنت بسیار شدند مال و مکنتی که دارای هیچ‌گونه اصول و مبانی مشروع و قانونی نیست و این سبب شده است که یک اختلاف طبقاتی بلاسبب و بلاجهتی ایجاد شده است که خود این امر مفاسد بسیار در اجتماع ما به وجود آورده ناراحتی‌های بسیار به وجود آورده اکثر مالکین سابق در مزارع و روستاها بنابر یک اصول و ضوابط سابق بلاسبب و بلاجهت درآمد و نتیجه زحمت عده‌ای را غارت می‌کردند عده‌ای زمین‌خوار در داخل شهرها حتی بدون هیچ‌گونه انگیزه قانونی و مشروع دست به این چپاول زده‌اند (صحیح است) بنابراین یکی از جهات گرفتاری‌های شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و مراکزی که پایه‌های کار و فعالیت‌های اقتصادی گذارده می‌شود این زمین‌خواران مانند میکرب سرطان به آن قسمت هجوم می‌برند ما در روزنامه‌ها و مطبوعات می‌خوانیم به محض اینکه در گوشه و کنار این مملکت پایه یک کارخانه گذاشته می‌شود ایجاد یک سد می‌شود یک مرکز اقتصادی ایجاد می‌شود این عوامل زمین‌خوار به این سمت هجوم می‌برند و فوری می‌بینیم که اراضی و زمین‌های آن منطقه مورد بورس بازی قرار می‌گیرد به این کیفیت عده‌ای معدود مایملک این مردم را تاراج و غارت می‌کنند به طور قطع یکی از اساسی‌ترین مسائل که باید دولت انقلابی و مجلس انقلابی به آن توجه کند مبارزه با این زمین‌خواران مبارزه با این آفت و سرطان اجتماعی است از نظر وضع عمران شهری بررسی بفرمائید که در مناطق جنوبی شهر که یک روزی مردمی متدین مردمی زحمتکش مردمی وارسته زندگی می‌کردند و زندگی می‌کنند شما کمتر می‌بینید که بین چند ساختمان زمین‌های بایری افتاده باشد چون آنجا مردمی بودند که معتقد بودند باید در یک زمین منزلی برای سکونت ساختمان کنند قصد غارت نداشتند ولی شما از میدان سپه بیائید به بینید این شهر چه قیافه‌ای دارد چه چهره کریهی دارد و کنار ساختمان‌های سر به آسمان کشیده زمین‌های بایر زیادی می‌بینید در کنار جاده‌های آسفالته و خیابان‌های آسفالته که بهترین روشنائی و نور را دارد شما زمین‌های بایر بسیار می‌بینید به جای اینکه واقعاً این خیابان‌ها این برنامه‌های عمرانی در جنوب شهر اجراء بشود در یک جائی ایجاد شده که اثری از سکوت مردم آن طور که باید و شاید نیست تازه ما متأسفانه با پیشنهادهائی مواجه می‌شویم که بیش از پنج هزار متر یا هزار متر را معاف از پرداخت مالیات و عوارض بکنند معلوم است که این قبیل اراضی این قبیل منازل در کجا قرار دارند علی ایحال برای اجرای برنامه نوسازی و اجرای عدالت اجتماعی یکی از مسائل این است که با این زمین‌خواری به شدت مبارزه بشود من در مادۀ ۲۹ وقتی رسیدم که ذکر شده بود بعد از هر دو سال به این کیفیت عوارض به نحو تصاعدی بالا می‌سود متوجه نشدم که چرا یک باره رسیدیم به اینکه در چهار درصد متوقف بشود اگر کسی اراضی بایر را در اختیار گرفت و این اراضی بایر در اختیار گرفته را نمی‌سازد مستحدثاتی در این اراضی ایجاد نمی‌کند چندین سال هم می‌گذارد باز این اراضی به آن وضع باقی می‌ماند جز این نیست که این اراضی را به قصد سوء استفاده از برنامه‌های عمرانی نگهداشته (صحیح است) بنابراین باید ترتیبی قائل بشویم که به مرور آن فکر ملی شدن یعنی فکر خروج اراضی از دست زمین‌خواران با این افزایش عوارض تصاعدی اجراء شود یعنی به آنجا برسد که کسی این زمین بایر را در اختیار دارد ناچار بشود بسازد تا ناچار بشود مستحدثه ایجاد کند یا عوارضی به آن کیفیت افزایش پیدا بکند که دیگر نتواند ملک خود را نگاهداری کند در آن وقت است که با مقرراتی که در این لایحه پیشنهاد شده چون نخواهد توانست عوارض ملکی را بیهوده نگاهداشته به شهرداری بپردازد با توجه به این مقررات شهرداری از طرف ملت این ملک را حفظ خواهد کرد و به این کیفیتی که در مقررات این لایحه پیش‌بینی شده در واقع به فروش خواهد رسانید یا مستحدثاتی که عام‌المنفعه است در آن ایجاد خواهد شد بنابراین با توجه به این مراتب است البته می‌شود ضابطه‌ای در نظر گرفت چون همین حالا که بررسی می‌کردیم دوستان گفتند ممکن است کسی در منطقه‌ای قطعه زمینی داشته باشد و بخواهد در آن منزل مسکونی خودش را ایجاد بکند اما دارای آن امکان مادی لازم نباشد که بتواند طی یک سال یا دو سال یا ده سال بتواند این امر را انجام دهد ضابطه‌ای در نظر می‌گیریم یک ضابطه‌ای که بیش از آن مناسب نیست که کسی برای سکونت شخص خودش یا سکونت فرزندی اگر دارد در یک متراژی منزل ایجاد بکند بیش از آن اگر بود باید مشمول عوارض تصاعدی بشود، همین مقرراتی که در قسمت اول این ماده پیش‌بینی شده آن قدر ادامه پیدا کند که یا بهر حال بیاید در آن زمین احداث ساختمان بکند یا آن زمین در اختیار شهرداری قرار بگیرد و به این کیفیت یک مشکل اساسی ما در تهران و دیگر شهرها حل خواهد شد و یک مبارزه اساسی با این بیماری و سرطان زمین‌خواری صورت خواهد گرفت و پیشنهادی که ما در این مورد تهیه کردیم به این کیفیت است البته آن عوارض ذکر شده است که هر دو سال به آن کیفیت افزایش پیدا می‌کند مگر آنکه میزان زمین و یا زمین‌های بایر چون اگر سوای این باشد بعضی از زمین‌خواران که تخصص دارند فوراً آن قطعات بزرگ را تقسیم به زمین‌های کوچکتر می‌کنند که مشمول چنین مقرراتی قرار نگیرد مگر اینکه میزان زمین یا زمین‌های بایر که در مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد بیش از دو هزار متر مربع می‌باشد که در این صورت عوارض مقرر از چهار درصد در سال بیشتر نخواهد بود یعنی اگر بیش از ۲۰۰۰ متر مربع بود مازاد این ۲۰۰۰ متر مربع مشمول عوارض تصاعدی بشود که در نتیجه با اجرای این مقررات یکی از گام‌های بزرگ انقلابی را در اموری که معارض امر انقلابی ما و معارض با اقتصاد ملی ماست برداشته‌ایم و خدمان را از یک بیماری قطعی رهانیده‌ایم، و این پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس‌ـ نظر دیگری در مادۀ ۲۹ نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره مادۀ ۲۹ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ‌۲۹ـ.... تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه ذکر شده است ناتمام بگذارد مشمول پرداخت... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

مادۀ ۲۹ به شرح زیر اصلاح شود:

در مناطقی از مراکز شهر که حدود آن وسیله انجمن شهر تعیین می‌گردد الی آخر.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر فریورـ دکتر عاملی‌ـ دکتر صدرـ دکتر طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود مادۀ ۲۹ حذف گردد و تبصره آن به عنوان مادۀ ۲۹ با اصلاح زیر در لایحه منظور شود.

مادۀ ‌۲۹ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن مستحدثات ضروری است قید گردد و کسانی که در کنار میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌نمایند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان مستحدثات خود را با تمام برسانند و در صورتی که مستحدثات خود را تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنادر پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان مستحدثات همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ ۲ سال قبل افزایش خواهد یافت تا به چهار درصد در سال بالغ گردد و از این حد تجاوز نخواهد کرد.

ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ناصر عجم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۲۹ لایحه نوسازی و عمران شهری به شرح ذیل تصحیح گردد:

مادۀ ‌۲۹ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب و برق آن تأمین شده باشد هر گاه از تاریخ اجرای این قانون ظرف ۴ سال مالکین یا متولیان موقوفات خاص در اراضی بایر متعلق به خود واقع در محدودۀ شهر به ایجاد ساختمان و یا احداث باغ شهری اقدام ننمایند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش می‌یابد.

مهندس محمدباقر ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۹ حذف گردد و تبصره ذیل آن به عنوان مادۀ ۲۹ با اصلاح زیر در لایحه منظور شود در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن مستحدثات ضروری است قید گردد و کسانی که در کنار میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌نمایند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان مستحدثات خود را با تمام برسانند و در صورتی که مستحدثات خود را تا دو سال بعد از مدتی که برای تمام بنادر پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان مستحدثات همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد و از این حد تجاوز نخواهد کرد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

رضازاده‌ـ دکتر مدنی‌ـ محدث‌زاده ـ فهیمی و چند امضاء دیگر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید سطر اول مادۀ ۲۹ قانون نوسازی به شرح زیر اصلاح شود:

«در مناطقی از محدودۀ شهر که آب و برق و آسفالت آن از طرف شهرداری یا مؤسسات دولتی تأمین شده باشد»

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در سطر پنجم و ششم تبصرۀ مادۀ ۲۹ لایحه نوسازی افعال: بگذاردـ می‌باشد بگذارند می‌باشند اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر مادۀ ۲۹ به شرح زیر اصلاح شود.

.... مگر اینکه میزان زمین و زمین‌های بایر که مورد مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد بیش از دو هزار متر مربع نباشد که در این صورت عوارض مقرر از چهار درصد در سال بیشتر نخواهد شد.

با احترام‌ـ دکترصدرـ محسن پزشک‌پورـ دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود:

در مادۀ ۲۹ سطر اول پس از کلمه برق آسفالت نیز اضافه شود.... الخ

با عرض احترام‌ـ دکتر بهبهانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر مادۀ ۲۹ جمله تا به ۴ درصد حذف و تا به ۲۰ درصد به جای آن نوشته شود

مجید محسنی.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۰ـ شهرداری‌ها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف بیست روز تسلیم مؤدی نمایند.

رئیس‌ـ در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۳۰ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ ‌۳۰ـ شهرداری‌ها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف بیست روز (تاریخ پرداخت ملاک محاسبه است) تسلیم مؤدی کرده یا با پست سفارشی جهت وی ارسال دارند.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۳۰ حداکثر ظرف بیست روز به حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت اصلاح شود.

با تقدیم احترام‌ـ دکتر طالع‌ـ دکترصدرـ دکتر عاملی‌ـ دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳۰ قانون نوسازی به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ‌۳۰ـ شهرداری‌ها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را بلافاصله تسلیم مؤدی نمایند.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر مادۀ ۳۰ اضافه شود.

«کلیه شهرداران و مأمورانی که در انجام وظیفه فوق قصور ورزند به دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌گردند.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۳۰ اضافه شود چنانچه نسبت به اجرای مادۀ ۳۰ مأمورین شهرداری از تسلیم مفاصا حساب خودداری نمایند مسئولین امر از کاربر کنار خواهند شد.

با عرض احترام‌ـ دکتر بهبهانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ضرب‌الاجل مقرر در مادۀ ۳۰ لایحه نوسازی و عمران شهری از بیست روز به ده روز تقلیل داده شود.

با تقدیم احترام‌ـ دانشمند.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۱ـ هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین‌نامه مربوطه بیش از بیست درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

 • تبصره‌ـ هر گاه ارزیابان در اجرای مادۀ (۱۶) این قانون قیمت ملک را بیش از بیست درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور نمایند به کیفر حبس مقرر در ماده محکوم خواهند شد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره مادۀ ۳۱ به صورت زیر اصلاح گردد:

 • تبصره‌ـ ارزیابانی که در اجرای مادۀ ۱۶ این قانون قیمت ملک را بیشتر یا کمتر از بیست درصد (۲۰%) بهاء عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

 • تبصره زیر به مادۀ ۳۱ اضافه گردد:
هرگاه در اثر اجرای مادۀ ۲ و ۱۶ اشتباهاتی از سوی ممیزان و مؤدیان در جهت زیان مؤدیان به عمل آید، می‌بایست مبلغ مذکور به حساب بستانکار مؤدی منظور گردد.

با احترام‌ـ دکتر عاملی‌ـ دکتر طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشتهاد می‌نماید:

در سطر چهارم مادۀ ۳۱ لایحه نوسازی کلمۀ مربوط به مربوط اصلاح گردد.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۲ـ سازمان‌های مذکور در مادۀ (۱۱۱) الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرح‌های مربوطه از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

رئیس‌ـ در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۳۲ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در سطر دوم مادۀ ۳۲ لایحۀ نوسازی کلمۀ مربوطه به مربوط اصلاح شود.

با تقدیم احترام‌ـ ماهیار.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۳ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تاریخ مقررات قانون اصلاح قانون توسعۀ معابر خواهد بود.

رئیس‌ـ در ماده ۳۳ نظری نیست؟ آقای روستا بفرمائید.

روستا ـ با اجازه مقام ریاست استنباط بنده از ماده ۳۳ این است که بعد ازچند سال که اصناف پیشه‌وران انتظار داشتندو خوشبختانه در سال ۴۵ تبصره‌ای به قانون شهرداری اضافه شد که هر کجا شهرداری بخواهد توسعه معابر بدهد حق کسب و پیشه را بدهد و این هم منوط شد به تنظیم آئین‌نامه و حالا چه شد که این آئین‌نامه تا کنون تنظیم نشده بنده نمی‌دانم چند دفعه از جناب آقای محمدی سؤال کردم و ایشان وعده فرمودند که در دست تهیه است و من بالشخصه از طرف همه اصناف و پیشه‌وران از شخص جناب آقای مهندس انصاری واقعاً متشکرم برای اینکه هر وقت مشکلی برای پیشه‌وران و اصناف از لحاظ سر قفلی پیش آمده به ایشان مراجعه می‌کردم با کمال صمیمیت و خوشروئی مشکل ما را رفع می‌کردند ولی متأسفانه تهیه‌کنندگان این لایحه با مهارت یک خط بطلان روی همه این اقدامات وتلاش‌های چند ساله کشیده‌اند من برای شما می‌خوانم جنابعالی قضاوت بفرمائید که با چه تدبیر و چه مهارتی بر روی همه این زحمات یک قلم قرمز کشیده‌اند:

مادۀ ‌۳۳ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد آقایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح توسعه معابر خواهد بود. یعنی شهرداری هر جا اعلان کرده باشد برای توسعه معابر تا پایان اجرا یعنی تا تصویب این قانون ملغی است چیزی تعلق به کسبه، پیشه‌وران نمی‌گیرد و در صورتی که در مادۀ ۳۵ می‌نویسد: تبصرۀ ۴ ماده ۹۶ و تبصره ۳ مادۀ ۹۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. شما تصور بفرمائید در این مدت برای نمونه دو دسته از کسبه را به عرض می‌رسانم یکی کسبه بازارچه آقا شیخ هادی که ۱۳۵ در بند مغازه است یک عده شاید اینجا باشند اینها بعد از سال‌ها انتظار که همه روزه منتظر بودند که از طرف شهرداری حق پیشه و کسب می‌گوئیم همه‌اش لااقل ۲ /۱ داده بشود چون این کاسب چند سال است بلاتکلیف است نه وضع کسبش روشن است نه می‌داند ماندگار است نه می‌تواند کاسبی بکند نه می‌تواند جنس بیاورد نه می‌تواند داد و ستد بکند و یک مقدار جنش هم از بین رفته و با این ماده تمام آرزوها و انتظارات اصناف از بین رفته و با این ماده تمام آرزوها و انتظارات اصناف از بین رفت پیشنهادی تهیه شده به امضای بیست و چند نفر از نمایندگان که تقدیم شده که امیدوارم در کمیسیون موردتوجه قرار بگیرد که لااقل این دسته از مردم زحمتکش واقعی مملکت محروم نباشند.

رئیس‌ـ آقای مهندس انصاری بفرمائید.

مهندس انصاری (وزیر کشور) ـ با اجازه مقام محترم ریاست بنده توضیحی در مورد فرمایش جناب آقای روستا عرض می‌کنم فکر می‌کنم نظرشان تأمین است و اگر قبل از جلسه به من می‌فرمودند رفع سوءتفاهم از ایشان می‌شد همان طور که فرمودید در قانون اصلاح قانون شهرداری‌ها یک ماده‌ای برای پرداخت حق سر قفلی پیش‌بینی شده و وزارت کشور بایستی آئین‌نامه‌اش را تهیه می‌کرد با کمال تأسف باید عرض کنم چون در کمیسیون‌ها تغییرات زیادی داده شده بود در موقع اجرا به این اشکال برخوردیم که اجرای آن نظر آْقایان را تأمین نمی‌کند چون پرداخت حق سر قفلی یک کمی به طور مبهم مانده بود که آیا شهرداری باید بپردازد یا مالک به همین جهت تهیه آئین‌نامه دچار اشکال شده بود برای رفع این اشکال مادۀ ۲۷ در این لایحه پیش‌بینی شده که خیلی صریح نوشته شده است: پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرح‌های احداث «توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود به عهده شهرداری می‌باشد..» این تکلیف را برای پرداخت حق کسب و پیشه به هر کس به هر عنوان در آن ملک مورد بحث باشد می‌خواهد مالک باشد می‌خواهد مستأجر باشد می‌خواهد اجاره نامه نداشته باشد به هر کس که در آن محل کسب می‌کند باید حقش داده شود چون معتقد هستیم این افراد بیشترشان سرمایه‌شان همین است اگر یک پینه‌دوزی ۲۰ سال یک جا کار کرده اگر می‌خواهند مغازه‌اش را بیندازند توی خیابان این سرمایه‌ای بیشتر از همان ۱۰ـ۱۵ هزار تومان سر قفلی ندارد پس باید حقش پرداخته بشود حقش را هم شهرداری می‌پردازد و بعد طبق مواد قانون از مالکین می‌گیرد چون گفته شده است قانون توسعه معابر در آنجا که شروع شده باید اجرا بشود تا آخر طرح برای اینکه برای اشخاص تحت عنوان آن یک حقوقی ایجاد شده منزل یک کسی را خراب کردند و در مراحل آخرش هست برای آن باید پولی بگیرد اگر ما قانونش را لغو کردیم درست نیست که ما حق آنها را از بین ببریم گفتیم آنهائی که کارشان شروع شده طبق این قانون انجام بشود و آنهائی که شروع شده طبق این قانون انجام بشود و آنهائی که شروع نشده طبق این قانون عمل می‌شود در نقاطی که موردنظر جنابعالی هست که طرحش هنوز شروع نشده بنده برای استحضار خاطر نمایندگان محترم عرض می‌کنم چند روز پیش به شهرداری تهران دستور داده شده که کلیۀ طرح‌هائی که به مرحله اجرا در نیامده تا تصویب نقشه جامع شهر که امیدواریم در ظرف سه چهار ماه آینده تهیه بشود و تمام بشود کان لم یکن است و شهرداری حق ندارد به هیچ عنوان تا فاصله تصویب نقشه جامع شهر نه خانه کسی را خراب کند و نه محل جدیدی را اعلام بکند که خراب کند به این ترتیب از ایجاد ناراحتی برای مردم جلوگیری خواهد شد و نظر جنابعالی هم تأمین است و فکر نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد (احسنت).

رئیس‌ـ نظر دیگری در مادۀ ۳۳ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیدۀ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم مادۀ ۳۳ قانون نوسازی و عمران شهری عبارات (لکن طرح‌های مصوب الی آخر این ماده) حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ ارسنجانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً در مادۀ ۳۳ لایحه نوسازی پیشنهاد می‌نماید به شرح زیر اصلاح گردد:

«قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده تابع مقررات این قانون می‌باشد».

بیات‌ـ روستاـ ثامنی‌ـ دکتر حبیب‌الهی‌ـ عامری‌ـ مهندس اردلان‌ـ افراسیاب کیاـ شهرستانی‌ـ تهرانی‌ـ عباس میرزائی‌ـ قاضی‌زاده‌ـ صدقیانی‌زاده‌ـ شیخ بهائی.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۴ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعۀ معابر اشاره شد در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.

رئیس‌ـ در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

یشنهاد می‌کنم مادۀ ۳۴ به صورت زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۳۴ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها و میدان‌ها و سایر تأسیسات موردنیاز عمومی مندرج در این قانون اصلاح قانون توسعه معابر.... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

رئیس‌ـ مادۀ ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ‌۳۵ـ تبصرۀ ۴ مادۀ ۹۶ و تبصرۀ ۳ مادۀ ۹۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

رئیس‌ـ در مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد). پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم‌ـ ماده ۳۵ لایحه نوسازی و عمران شهری حذف شود.

با تقدیم احترام‌ـ عباس روستاـ مهندس اردلان.

رئیس‌ـ پیشنهادات مربوط به مواد الحاقی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم ماده زیر تخت ردیف ۳۶ به قانون افزوده شود.

مادۀ ‌۳۶ـ وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است و مکلف است برای تسریع و تسهیل در اجرای موازین این قانون کلیه آئین‌نامه‌ها و همچنین ضوابطی را که مربوط به این قانون است در ظرف مدتی که زاید بر شش ماه نباشد تهیه و برای تصویب به مقامات مذکور در این قانون تقدیم کند.

سرتیپ‌پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده و تبصره‌های ذیل به لایحه نوسازی و عمران شهری اضافه شود:

مادۀ ‌۳۶ـ از تاریخ تصویب این قانون اراضی بایر اضافه بر ۳ هزار متر اعلام می‌شود و ثبت اسناد می‌تواند به تقاضای شهرداری‌ها اراضی مذکور را به ملکیت قطعی شهرداری‌ها به ثبت برساند.

 • تبصرۀ ‌۱ـ شهرداری‌ها مکلفند قیمت اینگونه اراضی را طبق آخرین سند معامله آن زمین قبل از تصویب این قانون به قس ده ساله به مالک آن بپردازند.
 • تبصرۀ ‌۲ـ به اراضی که به این ترتیب به ملکیت شهرداری‌ها در می‌آید عوارض سطح و حقوق ثبتی و مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
 • تبصرۀ ‌۳ـ شهرداری‌ها می‌توانند این گونه اراضی را به افراد جهت تأسیس بناهای مسکونی و یا بازرگانی و با تأسیس باغات و امثال آن به فروش برسانند.
 • تبصرۀ ‌۴ـ مقدار اراضی که از طرف شهرداری‌ها به اشخاص فروخته می‌شود باید متناسب با ساختمان و فعالیت‌هائی باشد که از طرف متقاضی به عمل می‌آید بدیهی است متقاضی باید نقشه‌ها و طرح فنی را به تقاضای خود ضمیمه نماید و شهرداری‌ها بعد از تصویب نقشه مبادرت به فروش زمین خواهند کرد ولی قطعیت معامله زمانی مجری است که متقاضی مستحدثات لازم را طبق مصوبه شهرداری‌ها در زمین خریداری شده ایجاد کرده باشد.
 • تبصرۀ ۵ـ شهرداری‌ها مکلفند برای نوسازی اراضی بایر محدودۀ شهرها با توجه به احتیاجات اهالی نسبت به توسعه شهر از لحاظ ساختمان‌های مسکونی و بازرگانی نقشه‌های لازم را تهیه و به مردم عرضه نمایند.
 • تبصرۀ‌۶ـ در نقشه‌های تنظیمی باید نقاط مسکونی و بازرگانی طبقه‌بندی شده و هیچ بنائی نباید بدون نظر شهرداری‌ها و نقشه‌های مصوبه ایجاد گردد.
 • تبصرۀ ‌۷ـ شهرداری‌ها می‌توانند در محدوده شهرها ساختمان‌هائی را که مخالف اصول بهداشت ساخته شده و یا آن ساختمان‌ها را با اصول جدید شهرسازی و توسعه معابر مناسبت ندارند خراب کرده و در عرصۀ مربوطه بناهای جدیدی احداث نمایندـ بدیهی است بهای عرصه و اعیانی این گونه اراضی طبق ممیزی‌های موضوع این قانون به مالکین پرداخت خواهد شد.
 • تبصرۀ ‌۸ـ جهت سکونت به هیچ کس بیشتر از ۳ هزار متر زمین فروخته نخواهد شد.

با تقدیم احترام‌ـ امان‌الله ریگی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به مواد لایحه نوسازی و عمران شهری افزوده شود: دولت مکلف است کلیه اقداماتی را که در جهت اصلاح شهرداری‌ها و مناسب ساختن سازمان اداری، فنی و مالی آنها، به منظور اجرای صحیح این قانون به عمل می‌آورد و نیز کلیه اقداماتی را که از طرف شهرداری‌ها برای اجرای این قانون صورت می‌گیرد.

مرتباً به اطلاع کمیته مخصوصی که از جانب مجلس شورای ملی تعیین می‌گردد برساند کمیته مزبور که دارای هفت عضو خواهد بود به وسائل مقتضی نظارت لازم را در اصلاح وضع شهرداری‌ها و اجرای این قانون معمول خواهد داشت و حداقل هر سه ماه یکبار مجلس را در جریان اقدامات انجام شده خواهد گذارد.

با تقدیم احترام محسن پزشک‌پورـ دکتر عاملی - دکتر صدرـ دکتر فریور.

رئیس‌ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی

۸- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی

رئیس‌ـ لایحه هیئت امناء هنرسرایعالی از نظر اینکه قبل از سال تحصیلی آینده باید تشکیل بشود و تقاضای فوریت شده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

چون قانون فعلی اداره امور هنر سرایعالی کافی برای ایجاد تحرک و پیشرفت برنامه‌های آموزشی نمی‌باشد بنابراین ماده واحده پیوست راجع به تشکیل هیأت امناء برای هنر سرایعالی تقدیم می‌گردد و چون در نظر است که موقع شروع سال تحصیلی جدید قانون مزبور در صورت تصویب به مورد اجراء گذاشته شود لذا استدعای تصویب آن را با قید فوریت دارد.

نخست وزیر.

وزیر علوم و آموزش عالی.

قانون تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی

ماده واحده‌ـ از تاریخ تصویب این قانون هنرسرایعالی مشمول مقررات قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۴۶ خواهد بود.

 • تبصرۀ ‌۱ـ هیأت امناء هنرسرایعالی از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ وزیر علوم و آموزش عالی یا قائم مقام او.
۲ـ وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او.
۳ـ وزیر دارائی یا قائم مقام او.
۴ـ وزیر اقتصاد یا قائم مقام او.
۵ـ وزیر آب و برق یا قائم مقام او.
۶ـ مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام او.
۷ـ مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او.
۸ـ رئیس اطاق صنایع و معادن.
۹ـ رئیس هنرسرایعالی.
۱۰ـ شش نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.
 • تبصرۀ ‌۲ـ آن قسمت از قانون اداره امور هنر سرایعالی مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۴ که مغایر با این قانون و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه تهران می‌باشد ملغی خواهد بود.

رئیس‌ـ فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای اخلاقی بفرمائید.

اخلاقی‌ ـ می‌خواستم عرض کنم چرا در هیئت امناء از وکلای مجلس آن حوزه‌ها کسی شرکت ندارد؟

رئیس‌ـ فوریت لایحه مطرح است اگر در خود لایحه نظری دارید پیشنهاد بفرمائید راجع به فوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم تبصره الحاقی به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به وسیله آقای دکتر میرعلاء

۹- تقدیم تبصره الحاقی به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به وسیله آقای دکتر میرعلاء

رئیس‌ـ نظر به اینکه وقتی باقی نمانده است اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه واریز اسناد علی‌الحساب خزانه‌داری کل را که از مجلس سنا رسیده است به جلسه موکول می‌کنیم آقای دکتر میرعلاء فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر میرعلاء ـ طرحی است به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان محترم برای اضافه کردن یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

- قرائت تبصره الحاقی پیشنهادی نمایندگان و ارجاع به کمیسیون

۱۰- قرائت تبصره الحاقی پیشنهادی نمایندگان و ارجاع به کمیسیون

رئیس‌ـ تبصره پیشنهادی نمایندگان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌نمائیم تبصره زیر به ماده ۱ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش اضافه شود.

 • تبصره‌ـ وزارت بهداری مکلف است نام داروهائی را که در فهرست مواد مخدره سازمان ملل متحد نیست لیکن قسمت مواد مخدره سازمان مزبور و یا سازمان جهانی بهداشت نظارت بر آن را توصیه نموده و یا می‌نماید برای آگهی عموم اعلام کند. واردکننگان یا سازندگان داروهای مذکور مکلفند بر چسبی روی شیشه یا جعبه یا بسته‌بندی آنها الصاق نمایند که عبارت (فرش بدون نسخه پزشک ممنوع است و مجازات دارد) بر آن نوشته شده باشدـ داروهای مذکور که بدون برچسب در خارج از محل کارخانه یا انبار سازنده یا وارد کننده کشف شود جمع آوری و ضبط شده به وسیله وزارت بهداری به مصرف طبی مربوطه خواهد رسید.

هر کس داروهای مزبور را اعم از اینکه برچسب به آن الصاق شده باشد بفروشنده غیرمجاز یا بدون نسخه پزشک به مصرف کننده بفروشد سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود. دکتر کفائی‌ـ دکتر بهبهانی‌ـ دکتر بیت منصورـ دکتر برومندـ دکتر برومندـ دکتر اعتمادـ دکتر میرعلاء‌ـ دکتر اعتمادی‌ـ دکتر سعیدـ مهندس سهم‌الدینی‌ـ قاضی‌زاده‌ـ دکتر محققی‌ـ صائب‌ـ دکتر نجیمی و چند امضای دیگر.

رئیس‌ـ تبصره پیشنهادی به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه

۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه

رئیس‌ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
دستور جلسه ۷۰
روز سه‌شنبه ۱۸ /۴ /۴۷
۱ـ گزارش راجع به اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی‌ـ شماره چاپ ۴۳۴.
۲ـ گزارش شور اول تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران‌ـ شماره چاپ ۴۳۳.
۳ـ گزارش شور دوم مشمول تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت‌ـ شمارۀ چاپ ۴۳۱
۴ـ گزارش شور اول موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهسان شمارۀ چاپ‌ـ ۴۳۹
۵ـ گزارش شور دوم خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات به منظور حفظ آثار باستانی‌ـ شمارۀ چاپ ۴۳۸.

رئیس‌ـ با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت هشت و نیم صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.

(مجلس در ساعت دوازده و سی دقیقه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ عبدالله ریاضی.