مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۶۶ مدیر سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - ۲شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۳۸۵

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۲۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱- قرائت صورت مجلس.

۲- موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید

- قرائت صورت مجلس

۱- قرائت صورت مجلس

صورت مجلس روز پنجشنبه سی ام فروردین ماه ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یکساعت وربع پیش از ظهر بریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است:

غائبین بی اجازه - آقایان: مرآت - افخمی - فرمانفرمائیان - صفوی - امینی - دکتر اعتبار - شجاع - نقابت - کفائی - دولت آبادی - امیر ابراهیمی - فتوحی - تولیت - بوشهری - گرگانی - ساسان - دکتر شفق - دکتر عبده - عباس مسعودی - طهرانی - نمازی - دهقان - رضا تجدد - آشتیانی - صدریه - گله داری - مهندس پناهی - قشقائی –

جمعی از آقایان نمایندگان بمذاکره قبل از دستور معتقد ولی آقای فرهودی از نظر تعیین تکلیف پرداخت حقوق و هزینه‌های کل کشور برای فروردین ماه طرحی تقدیم وتقاضای تصویب آن را نمودند و چون مخالفی نبود طرح پیشنهادی که بامضای قریب چهل نفر ار آقایان نمایندگان رسیده بود مشتمل بر ماده واحده بقید یکفوریت دائر بتمدید مدلول قانون اسفند ماه ۱۳۲۳ راجع باجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانها وادارات دولتی و همچنین قانون ۵ بهمن ماه و تبصره اول ماده دوم قانون ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ قرائت و آقای محمد طباطبائی بافوریت آن مخالف و باستناد آئین نامه داخلی موضوع را پیشنهاد خرج تشخیص و پیشنهاد آنرا از طرف آقایان نمایندگان برخلاف آئین نامه و مقررات مالی دانسته و عقیده داشتند چون از طرف دولت در موقع خود لایحه قانونی دراین خصوص تقدیم نشده و فعلاً دولتی در سر کار نیست بنا بمقتضیات و ضرورت ممکن است از طرف کمیسیون بودجه پیشنهادی در این زمینه تهیه و گزارش داده شود.

آقای فیروزآبادی نیز ضمن مخالفت با فوریت نظریه آقای محمد طباطبائی را تأیید و عقیده داشتند زودتر تعیین تکلیف دولت بعمل آمده و در گذراندن بودجه کل کشور تسریع شود. آقای فاطمی موافق و در تعقیب بیانات آقایان محمد طباطبائی و فیروزآبادی توضیح دادند طرح پیشنهادی مربوط باجازه پرداخت هزینه‌های مملکتی در ماه فروردین بوده و در دوره فعلی و ادوار گذشته نیز سابقه قانونی داشته وآنرا نمی‌توان پیشنهاد خرج تلقی نمود.

آقای نایب رئیس نیز مختصری در تأیید بیانات آقای فاطمی ایراد و بفوریت طرح رأی گرفته شده تصویب و در ضمن مذاکره در اصل ماده واحده آقای امیر تیمور با طرح بودجه بصورت یک دوازدهم مخالف و معتقد بودند بر طبق قانون اساسی یکی از اهم وظایف مجلس شورای ملی نظارت تام در دخل و خرج کشور بوده و این معنی با تقسیم بودجه و تصویب آن بصورت دوازدهم حاصل نشده و با ادامه این رویه مجلس شورای ملی از مهمترین وظایف قانونی خود باز خواهد ماند. آقای فرهودی با تصدیق بیانات آقای امیر تیمور، تأخیر درتصویب بودجه کل کشور را منوط و متوجه بعمل خود دولت می‌دانستند که در موعد مقرر قانونی آنرا تقدیم مجلس شورای ملی ننموده و نسبت باصل موضوع نیز اظهار نمودند ماده واحده پیشنهادی در واقع طرح قسمتی از بودجه ایست که دولت بعنوان بودجه سال ۱۳۲۴ تقدیم و باید در کمیسیون بودجه جدید مورد رسیدگی قرار گیرد و تصویب آن اشکال قانونی نخواهد داشت.

عده‌ای از آقایان نمایندگان کفایت مذاکرات را پیشنهاد و آقای مهندس فریور بعنوان مخالفت با کفایت مذاکرات شرحی دائر بعدم اجراء قوانین مصوبه در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و عدم تأدیه حقوق استادان و دبیران و دانشیاران بر طبق ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری و اشکال در احتساب مدت خدمت نظام مشمولین برای ارتقاء آنها مختصری تقریر و پس از توضیح مقام ریاست دائر بلزوم اجراء قوانین مصوبه از طرف دولت و مسئولیت قانونی مقاماتیکه مانع اجرای آن می‌شوند آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارائی مختصر توضیحی راجع باشکال متصوره برای یکی از ادارات مربوطه وزارت دارائی نسبت بموضوع سابقه خدمت مشمولین ایراد و پس از توضیح مجدد مقام ریاست راجع بضرورت وتأکید قانونی در اجرای کلیه مصوبات مجلس شورای ملی با در نظر گرفتن مسئولیت و کیفر قانونی برای استنکاف از اجرای آن.

آقای ایرج اسکندری بعنوان اخطار نظامنامه اظهار نمودند پس از سقوط کابینه وزراء، آقای دکتر مهیمن سمت معاونت پارلمانی وزارت دارائی را نداشته و بالنتیجه حق حضور در مجلس و شرکت در مذاکرات را نخواهند داشت و از طرف مقام ریاست توضیح داده شد بنابر سابقه تا تعیین وزیر جدید معاونین پارلمانی در مقام و سمت خود باقی خواهند بود. کفایت مذاکرات تصویب و از طرف آقایان نبوی و هاشمی و فولادوند و امیر تیمور و کاظمی و عده‌ای از آقایان نمایندگان پیشنهادی دائر بتبدیل طرح یک دوازدهم بدو دوازدهم قرائت آقای فیروزآبادی مخالف و آقای لنکرانی پس از توضیح و تذکار مقام ریاست دائر بمنظور نشدن اضافاتی نسبت ببودجه سال ۱۳۲۳ موافقت خود را با این تبدیل اظهار و نسبت باین پیشنهاد رأی گرفته شده تصویب و آقای اردلان پیشنهادی دائر بعدم پرداخت و حذف حقوق سفیر کبیر ایران در لندن تقدیم و پس از توضیح ایشان و پاسخ آقای هاشمی نسبت بآن رأی گرفته شده رد و تبصره پیشنهادی آقای مجد ضیائی راجع بتقدیم بودجه راه آهن تا این تاریخ و منظور نمودن آن در بودجه کل کشور پس از توضیح ایشان و اظهارات آقای لنکرانی دائر بلزوم حصر مذاکرات بدو دوازدهم جهت آسایش مردم و بحث در این قضیه و سایر قضایا هنگام طرح بودجه کل کشور به پیشنهاد آقای مجد ضیائی رأی گرفته شده رد و آقای ایرج اسکندری پیشنهادی راجع باصلاح ماده واحده و حذف کلمه (تمدید) تقدیم و پس از توضیح ایشان و بیانات آقای فرهودی بالاخره برحسب نظر آقای دکتر طاهری جمله (تمدید می‌شود) مندرجه در اخر ماده واحده بعبارت (قابل اجراست) تبدیل و آقای ایرج اسکندری با موافقت با این اصلاح پیشنهاد خود را مسترد و نسبت بماده واحده با این اصلاح و تبدیل یکدوازدهم بدو دوازدهم با ورقه اخذ رأی شده باکثریت ۷۸ رأی از ۸۶ نفر عده حضار تصویب گردیده و بر حسب پیشنهاد آقای مخبر فرهمند لایحه تقدیمی کارپردازی مجلس شورایملی مشتمل بر دو ماده دوازدهم هزینه فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورایملی و چاپخانه و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مطرح و چون تقاضای فوریت شده بود آقای اردلان مخالف وبا ترقی فاحش هزینه زندگانی و بالارفتن شاخص آن نسبت بسال ۱۳۱۵ حقوق فعلی را برای آقایان نمایندگان و تأمین زندگانی روزمره آنان کافی ندانسته و اتخاذ تصمیمی را در این خصوص از طرف کارپردازی مجلس شورایملی ضروری می‌دانستند.

آقای نجومی موضوع را از حدود دو دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی خارج و اتخاذ تصمیم در این مسئله عمومی و کلی را منوط بنظر مجلس شورای ملی و جلب نظر دولت تشخیص و بالاخره فوریت لایحه پیشنهادی تصویب و در ضمن شور کلیات آقای امیر تیمور مخالف و تذکار دادند در ادوار سابقه امور داخلی مجلس از لحاظ حسن اداره و نظم و ترتیب سرمشق دولت بوده وهمیشه قبل از سال بودجه مجلس شورایملی طبق مقررات قانون بتصویب می‌رسید واخیراً بودجه مجلس در موقع خود تهیه نشده و تصویب آن بتأخیر افتاده و در هر صورت معتقد بطرح بودجه مجلس و تعیین تکلیف آن بودند آقای نایب رئیس توضیحاً اظهار نمودند بودجه مجلس شورایملی قبل از سال جدید تقدیم گردیده ولی بانتظار تعیین و تصویب اعتبار آن در بودجه کل کشور تصویب آن بتأخیر افتاده و پس از توضیح مجدد آقای امیر تیمور دائر باستقلال مجلس شورای ملی در تنظیم بودجه خود و اظهارات مقام ریاست دائر بلزوم ملحوظ داشتن و تصویب اعتبار قانونی آن در ضمن بودجه کل کشور بنابر سابقه قانونی از نظر پرداخت آن بورود در شور مواد و مواد اول و دوم جداگانه رأی گرفته شده تصویب و آقای محمد طباطبائی پیشنهاد نمودند موضوع مربوط باختصاص صدی سه اجناس انحصاری برای شهرداریها ضمیمه دو دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی شده و برای تعیین تکلیف شهرداریها بتصویب برسد و پس از توضیح پیشنهاد خود را مسترد و چون مخالفی نبود نسبت بمجموع مواد لایحه با ورقه رأی گرفته شده باکثریت ۷۶ رأی از ۸۴ نفر عده حضار تصویب گردید.

آقای مجد ضیائی پیشنهاد نمودند لایحه مربوط بشهرداریها جزو دستور جلسه آتیه قرار گیرد و از طرف مقام ریاست تذکار داده شد پس از تعیین هیئت دولت تعیین تکلیف این موضوع باید بعمل آید. چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه بروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقای نقابت

نقابت - بنده قبل از دستور عرض دارم

رئیس - آقای اردلان

اردلان - عرض کنم در صورت جلسه بنده یک ایرادی دارم و آن این است که در صورت مجلس آراء موافق نوشته شده ولی نوشته نشده‌است که کی مخالف بود و ورقه مخالف داد چون بنده خودم برای این که پیشنهادم قبول نشد رأی مخالف دادم خواستم عرض کنم که در صورت مجلس نوشته شود یک رأی هم مخالف بود.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای لنکرانی در صورت مجلس نظری دارید؟

لنکرانی - فقط در صورت جلسه عرض دارم. این قانون اساسی است خوشبختانه تمام قسمت مهم مطالب مورد حاجت ما را اصولاً برای ما پیش بینی کرده‌است و تأمین کرده حتی راجع بکیفیت مذاکرات مجلس تکلیف را معین کرده که چه باید بکنیم.

این جا می‌نویسد: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند (فراموش شده را دارم می‌خوانم مثل خواب بعد از بیست سال دارم می‌خوانم) بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند (حکومت ملی این است این را من خودم گفتم جزء قانون اساسی نیست) هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده وبر هیچکس مستور نماند.

رئیس - مگر در صورت مجلس نقصی هست آقا؟

لنکرانی - بله، بله اگر از صورت مجلس تجاوز کرد بفرمائید. آقای رئیس می‌فرمایند مگر در صورت مجلس نقصی هست، بلی بلی نقص است، جنایت نه نقص، خیانت، جنایت در مجلس بقانون، خیانت بمجلس، دسته بندی در مجلس خیانت، اگر آنها یک هیئت تحریریه‌ای معلوم می‌کردند صحیح و راست امروز من این کاررا بسرشان نمی‌آوردم اینقدر عرضه ندارند که یک هیئت تحریریه تهیه کنند که مراقب مجلس باشند آنروز عرض کردم که یک محکمه‌ای تشکیل بدهید که رسیدگی کند، جسارت، گستاخی ببخشید آقایان ما امروز خودمان را وکلای ملت ایران میدانیم حکومت ما تشکیل می‌شود از مقننه، قضائیه، مجریه مقننه ما هستیم حالا هر چه هستیم باشیم بله یک بله چغندر این ملت ما هم برایشان خوبیم اگر انتخابمان کرده باشند ما در این جا باید مذاکرات خودمان را بتوانیم تأمین کنیم دسایس در همین جا عمل نکند تکلیف چیست؟ من از آقایان کمک می‌خواهم در این مطلب. یک روز ممکن است این اظهار من بنفعتان نباشد ولی یک روز دیگر ممکن است بنفعتان باشد این حرفهائی که می‌خواهید این جا بزنید دلتان می‌خواهد مداخله شود؟ دلتان می‌خواهد سانسور شود؟ اگر امروز که اکثریت هستید یک روز اقلیت شدید بآن روز هم فکر کنید، این زندگی شد؟ این چه وضعی است؟ این چه ترتیبی است؟

بعد از تذکر دادن هم باز لجاجت می‌کنند، گوش کنید رفتند آن مرتبه بعد از آنکه این چه چیز رسمی این روزنامه رسمی است بعد از آنکه یک دانه در آن جعبه ما که آنجا هست گذاشته بودند برداشتم توجه بکنید بله شماره ۵۳ سال اول مذاکرات جلسه ۱۲۱ روزنامه را دادند ببنده برداشتم و آمدم مطالعه کردم متوجه یک نکته‌ای شدم در همین اثنا آقای سید کمال تشریف آوردند و گفتند خواهش می‌کنم روزنامه را بدهید این آقای نقیب را هم دیدم دست پاچه هستند این سمت و آن سمت می‌روند فکری شدم یعنی چه؟ من غفلت کردم روزنامه را دادم برگشت گقتم چه شده بود گفت چیزی ازش افتاده بود ببخشید بعدها سید کمال گفت من تقصیر ندارم بمن چیزی نفرمائید، این روزنامه‌است! آقا مگر اسم دیلی نیوز مار است که کسی را بگزد! چرا دردشان می‌آید! نمی‌توانم بفهمم آقایان آن دفعه من گفتم ننوشتند این دفعه بصورت مجلس اعتراض کردم، آقایان شما را بوجدانتان، شما را بشرافتتان ایندفعه هم بصورت مجلس اعتراض کردم گوش بدهید چه دارم می‌گویم گفتم چرا مزخرفات دیلی نیوز را ننوشتید و بعد برای این که کلمه مزخرفات حمل به فحش نشود لغت مزخرف را هم ترجمه کردم یادتان هست؟

عمداً برای آقایان برای اینکه لغت موهونی حساب نشده باشد گفتم باطل آراسته بحق خواستم بگویم من می‌فهمم معنی آنرا آقا این زندگانی شد؟ دراین اصلاحی که شد یکمرتبه از من کش رفته یواشکی دوباره برگرداندند و مثل اینکه بچه دارند گول می‌زنند! چه خبر است! برداشته‌است آن بالا با قلم یک دانه دیلی نیوز نوشته شده‌است بمن پس داده‌است و بعد هم التماس کردند التجا کردند! آقا این حق شخص من نیست که بمن التماس می‌کنی سه دفعه گفتم!حالا می‌خواهی تسبیح بدست بگیرم بگویم صد مرتبه مزخرفات دیلی نیوز، آخر چرا اینجور می‌کنی! چرا مملکت را آتش می‌زنی؟ (فاطمی - کی التماس کرد آقا؟) همانهائی که خبط کرده بودند همانهائی که متوجه شدند من فهمیدم و دلشان نمی‌خواست من بفهمم، توجه فرمودید آقای فاطمی ببخشید حرفم شکست کمکم بدهید، یادم رفت، از کجا بود؟ خوب خوب یادم آوردید. آقای فاطمی همینجا بود یادم آمد آنروز که من گفتم الخائن خائف را چرا ننوشته‌اند مگر شما نبودید که گفتید نوشته‌اند! بیائید ببینید آقا! چرا تصرف در نطق وکلا می‌کنید! آقا این آقایان که این اندازه رجز هوش و دانش می‌خوانند و می‌خواهند برجال سخن هم خرده گیری کرده باشند اینقدر عقلشان نمی‌رسد که اینجا نوشته‌اند تجر وتجر مگر یک مصحح نداشتند که این را بفهمد که من گفته‌ام بانک تجر وبائی لا تجر این چیست که ابنجا نوشته‌اند از آن گذشته از این روزنامه مقصود چیست این بودجه مجلس است بنده حروفچینی هم بلدم خوب می‌روم توی مطبعه! این همه بودجه داریم برای سایر کارها، مطبعه مجلس با این همه بودجه عرضه این را ندارد، بعد عدد را می‌خوانم بنویسید، که باندازه یک روزنامه چهار صفحه نطق مجلس را چهار ساعت بعد تحویل بدهد که آنوقت روزنامه اطلاعات هر چه دلشان می‌خواهد تصرف کنند و بعد هم تمام روزنامه‌های دیگر از روی آن می‌نویسند آنوقت هم هر چه کوشش می‌کنیم که عصر منتشر بشود اعمال نفوذ می‌کنند برای اینکه قبلاً افکار مسموم شده باشد بعد منتشر بشود. چرا اینجور می‌کنید؟ چرا شوخی می‌کنید با ما؟ خدایا از جان ما چه می‌خواهید؟ بس نیست؟ این اندازه اتهام بملت ایران! خدا شاهد است از خجالت می‌میریم پیش ملت ایران! بس است آقا جواب ملت ایران را چه می‌دهید؟ نمی‌توانیم یک روزنامه را اداره کنیم! فقط هنری که داشتند یک دانه جزوه را که یک کاغذ آبی داشت آن کاغذ را پاره کردند! مگر ما می‌خواهیم تجارتخانه درست بکنیم؟

این چه حرفی است؟ این چه حرفی است، این روزنامه رسمی است؟! آیا این روزنامه مجلس عرضه این را ندارد که این را نیمساعته چاپ بکند. شما این را به بنده بدهید اگر مذاکرات را بعد از نیمساعت تحویل ندادم جریمه بشوم آقا این چه حرفی است.

مظفرزاده - آقا در پاکنویسی دیر می‌کنند

لنکرانی - آقا اجازه بفرمائید با این همه بودجه عجب در این است که آن روز که مذاکره می‌کردیم آقای مسعودی آقای جواد مسعودی فرمودند فقط راجع بآن قسمت که عبارت مزخرف در آن قسمت نوشته شده بوده در آن مداخله نشده بود عذر خواستند از من

جواد مسعودی - آقا من کی عذر خواستم؟

رئیس - شما می‌توانید در یکروزی راجع باین موضوع حرف بزنید این امر مربوط بروزنامه‌است ولی فعلاً در صورت مجلس اگر صحبتی دارید بفرمائید.

لنکرانی - این مربوط بصورت جلسه‌است، حرف نزنم؟

رئیس - در موضوع صورت مجلس حرف بزنید.

لنکرانی - آقا این مجله ایست که صورت جلسه در آن چاپ شده‌است این رسمی است یا خیر، این صورت جلسه‌است یا نیست؟

رئیس - این مجله‌است راجع بصورت مجلس صحبت کنید.

لنکرانی - فراموش نشود که این روزنامه دیلی نیوز برای کسروی دشمن ایران و دشمن اسلام هم گریه و زاری کرده‌است. آقا سایه تان کم نشود آقا یادتان نرود.

رئیس - آقای ایرج اسکندری

ایرج اسکندری - در جلسه قبل در خصوص لایحه دو دوازدهم که مطرح بود بنده یک پیشنهاد اصلاحی دادم که آن پیشنهاد مورد موافقت آقای فرهودی واقع شد در صورت جلسه قید شده‌است که من مسترد کردم، خوب بود که اینطور قید می‌شد با اینکه ایشان قبول کردند لازم نبود که دیگر آن پیشنهاد اضافه شود.

رئیس - اصلاح می‌شود آقای هاشمی.

هاشمی - اگر اخلاقاً از آقای لنکرانی گله کنم گویا بموقع است بعد از آنکه در جلسه گذشته اشتباه تندنویسی را یادآوری فرمودید و بنده هم که گوشم برای شنیده هر نوع انتقادی حاضر است با کمال نزاکت عرض کردم تشریف فرما شوید بهیئت رئیسه این قسمت را مورد مذاکره قرار بدهید و پرونده برایش تشکیل بدهید، عضو متخلف را در صورتیکه تخلف کرده‌است طبق قواعد و مقررات تعقیب بفرمایند، فرمودند متشکرم این بیان با آن جواب گویا خاتمه یافته بود و می‌بایستی مرحله دومی را که بنده استدعا کردم و شما هم آرام شدید در برابر بیان من انجام بدهید، من نمیدانم چه شد و از چه ناحیه‌ای حضرتعالی را مشتعل کردند که تلافی آنرا حالا درمی‌آورید (لنکرانی - از ناحیه خودتان) چون بنده وارد در خصوصیات زندگی اشخاص نیستم نمیدانم. آقای لنکرانی شما نمی‌توانید از من صحبت بفرمائید سابقه روشن چهل ساله بنده باشخاصی جز مردمان بسیار پاک مملکت اجازه نمی‌دهد که یک چنین نسبت هائی ببنده بدهند، اگر منکری در این مجلس و تمام ملت ایران هست، از پشت این تریبون می‌گویم بنویسند کارهای بنده و دیگران را تا ملت بدانند. اما اداره تندنویسی تحت اداره روزنامه رسمی نیست و در تحت نظر تقنینیه‌است و اداره تندنویسی بمسئولیت خودشان آنچه را بفرستند، ما چاپ می‌کنیم اما اینکه فرمودند دو ساعت بعد چاپ شود یا سه ساعت بعد چاپ شود ما منتهای کوشش را داریم که بلکه عصر چاپ شود و حتی المقدور هم در این باب کوشش می‌شود.

لنکرانی - من حروف چینی را هم میدانم.

هاشمی - بسیارخوب آنچه را که شما استادی داشته باشید بنده قبول می‌کنم و افتخار شاگردی شما را دارم ولی در آنچه که شما اطلاع ندارید شما را مداخله نمی‌دهم در آن کارها، اما راجع بتندنویسی آن روز هم شاید عرض کردم اداره تندنویسی ار ادارات و دوایر مقننه‌است. بنده هم همیشه سلیقه حضرت عالی را داشته‌ام که آن سخنی که از دهان وکیل در این مجلس بیرون می‌آید چه خوب چه بد باید عین آن نوشته شود و بنده در این قسمت با شما شریک در مجازات متخلف خواهم بود.

لنکرانی - کسی با شما نبود

هاشمی - بنده عرض می‌کنم حتی مصلحت بینی هم مورد ندارد غیر از اینکه اگر یک نفر وکیل آمد فحاشی کرد مگر تو قیم او هستی که مصلحت اورا در نظر بگیری و بخواهی اصلاح بکنی بگذار او هر حرفی دارد بگوید و خودش را معرفی کند واین اداره هم مورد اعتماد مجلس است (صحیح است) فردفردشان را بمعرفی مرحوم ارباب کیخسرو و شاید بعضی‌ها بمعرفی آقای مؤتمن الملک آمده و همه می‌شناسند، بپرسید، بمعرفی رؤسای وقت اطلاعات خودم را عرض می‌کنم تا آنجائی که بنده می‌شناسم هیچوقت ازاین تخلفات ندیده‌ام (صحیح است) (لنکرانی - غلط است) اینها اعضاء اداری مجلس هستند اینها محترم هستند مورد اعتماد مجلس هستند (صحیح است) (لنکرانی - غلط است) اینها از شما وکلای محترم ملت انتظار تشویق دارند (صحیح است)

لنکرانی - غلط است غلط است

هاشمی - نه پرده دری و توهین جنابعالی ملبس بلباس اهل علم هستید هفتاد کبیره را در شرع اسلام گفته‌اند ندیده بگیرید از برادر مسلمان خود این کبیره هم که نیست از صغیره هم اصغر است تا چه رسد باینکه نسبت جنایت و خیانت هم بدهید آیا دیانت همین است؟ بنده عرض کردم باز هم رسیدگی بفرمائید تا معلوم شود.

رئیس - اگر چه حالا این مسئله مطرح نیست ولی چون نسبتی داده شده اگر آقایان اجازه بدهند کمیسیون عرایض و مرخصی باین کار رسیدگی کند که اگر واقعاً این یک تخلفی است رسیدگی شود. آقای نقابت.

لنکرانی - بنده مطابق ماده ۱۰۹ توضیحی باید بدهم

نقابت - صورت مجلس تمام شد

یمین اسفندیاری - صورت مجلس که تصویب نشده‌است که ایشان می‌خواهند قبل از دستور صحبت کنند.

رئیس - عده برای تصویب صورت مجلس و کارهائی که داریم کافی نیست

یمین اسفندیاری - پس جلسه را ختم کنید. (صحیح است)

لنکرانی - حق دفاع بنده نسبت باظهارات آقای هاشمی محفوظ است

هاشمی - اجازه بفرمائید صحبت کنند

نقابت - چون عده برای رأی کافی نیست اجازه بدهید بنده یک تذکر مختصری دارم عرض بنده هم جنبه مخالفتی ندارد

ایرج اسکندری- نمایندگان دیگر هم اجازه گرفته‌اند

فداکار- آنها هم می‌خواهند یک تذکری بدهند.

نقابت - این اختیار با آقای رئیس است رئیس - برای نطق قبل از دستور چند نفر اجازه خواسته‌اند جواد مسعودی - تکلیف صورت مجلس را تعیین بفرمائید

رئیس - صورت جلسه اعتراض دیگری ندارد؟ (گفته شد - خیر) چون عده برای رأی کافی نیست اگر موافقید نطق قبل از دستور بشود.

مجد ضیائی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم لنکرانی - مطابق ماده ۱۰۹ بایستی جواب بدهم می‌توانم

رئیس - این مسئله که مطرح نیست آقا

لنکرانی - ایشان اسم من را آورده‌اند بمن توهین کرده‌است من اسم او را نیاوردم

رئیس - بفرمائید دهستانی - آقای رئیس جلسه را ختم بفرمائید تا بعد از بیست و پنج روز مردم بدانند که مجلس بچه کثافت هائی ملوث است (در این موقع آقای دهستانی و چند نفر از آقایان نمایندگان بطور اعتراض از مجلس خارج شدند و جلسه از اکثریت افتاد)

رئیس - عده کافی نیست

- موقع جلسه بعد - ختم جلسه

جمعی از نمایندگان - ختم جلسه رئیس - بله جلسه را ختم می‌کنیم

جلسه آتیه روز پنجشنبه

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

اخبار مجلس

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی مجلس شورای ملی کمیسیون عرایض و مرخصی بریاست آقای محمد علی امام جمعه شیراز - و عضویت آقایان افشار صادقی

نایب رئیس - حاذقی مخبر - سرتیپ زاده عضو، ذکائی منشی، ظفری عضو - در این هفته روزهای شنبه ۸ و سه شنبه ۱۱ و پنجشنبه ۱۳ - اردیبهشت از ساعت ۸ صبح تشکیل و بمقدار ۱۵۷ شماره عرایض و شکایات وارده رسیدگی و دستور اقدام و حقگذاری بوزارتخانه‌های مربوطه داده و ضمناً مقدار ۱۰۰ برگ پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانون گذاری کماکان برای رفع نگرانی متظلمین بانها فوراً ابلاغ شد - کمیسیون قریب بظهر ختم و جلسه بعد کمافی السابق بروز شنبه هفته آینده موکول شد.

انتصابات و احکام

شماره ۳۳۳۱ ۱۱ر۲ر۱۳۲۴ وزارت دادگستری تغییرات از ۱-۲-۲۴ لغایت ۱۰ر۲ر۱۳۲۴ آقای محمد نجمی مستشار دادگاه استان ۳و۴ بنابر تقاضای خود بازنشسته

۲- آقای حسین پایانی دادستان شهرستان خوی بسمت مستشاری دادگاه استان ۳و۴
۳- آقای قاسم حکمت امین دادگاه بخش سیرجان بسمت امانت دادگاه بخش بم.
۴- آقای شکرالله بیکدلی امین دادگاه بخش بم بسمت امانت دادگاه بخش سیرجان
۵- آقای حسین جبلی کارمند علی البدل دادگستری کردستان بسمت امانت دادگاه بخش سقز شماره ۱۸۲ ۱۵ر۲ر۲۴ انتصابات زیر در وزارت امور خارجه بعمل آمده‌است

آقای باقر فهیمی بسمت رایزن سفارت شاهنشاهی در سوریه و لبنان و عهده دار امور کنسولگری دمشق آقای هرمز قریب بسمت دبیر یکم (کنسولیار) در سرکنسولگری شاهنشاهی در استانبول

آقای علی اکبر فروهنده بسمت متصدی نیابت دوم سفارت شاهنشاهی در سوریه لبنان

آقای جواد وکیلی بسمت متصدی دفترداری سفارت شاهنشاهی در سوریه و لبنان

آقای عباس زندپور بسمت مدیریت دائره سجلات

آقای دکتر خسرو خسروانی بسمت تصدی کارمندی مقدم اداره کتابخانه

آقای ابوالفتح معزی بسمت تصدی کارمندی مقدم اداره سجلات وزارت کشاورزی

آقای مهندس مجید عدل بسمت مشاور فنی وزارت کشاورزی منصوب شده‌اند