مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل ۷۲

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۳ نشست ۷۲

مجلس دو ساعت بیست دقیقه پیش از ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

فهرست مطالب: ۱-تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور –آقایان: کریمی. جلیلی. ارباب. دکتر پیر نیا. فرود. ۳- بیانات آقای رئیس راجع بمسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ۴- بیانات آقای رئیس دائر بموضع انتخاب هیئت نظارت برنامه و قرائت نامه‌های متبادله بین سنا و شورای ملی ۵- تقدیم ۵ فقره سوال بوسیله آقایان: خلعتبری و دکتر جزایری و درخشش ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله قرارداد بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۸- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹- تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۱۰- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع بمساعدت دولت نسبت بسیل زدگان ۱۱-طرح گزارش کمیسیون قوانین داوری راجع به مالیات برارث نقل و انتقادات بلاعوض. ۱۲- تقدیم نه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۳-بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بمالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلا عوض ۱۴-ختم جلسه بعنوان تنفس

تصویب صورت مجلس

۱-تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه –آقایان: دکتر سعید امامی. حشمتی. اسفندیاری. صارمی. مکرم. پیراسته. بزرگنیا. افخمی. رضائی. کی نژاد. عبدالرحمن فرامرزی. جلیلی سنندجی.

غائبین بی اجازه – آقایان: شفیعی. دولت ابادی. امید. سالار. شیبانی. دکتر شاهکار. دولتشاهی. مصطفی ذوالفقاری. رضا افشار. زود رفتگان بااجازه –آقایان:احمد صفائی یک ساعت. تفضلی یک ساعت ونیم. امیر تیمور کلالی یکساعت و چهل و پنج دقیقه. تجدد دو ساعت. موسوی دو ساعت. علم دو ساعت. صادق بوشهری دو ساعت.

دیر امدگان و زود رفتگان بی اجازه –آقایان: نراقی. اریه. ابراهیمی. نقابت. گیو. فرود. عبدالصاحب صفائی. محمودی. مهدوی. کدیور هر کدام ده دقیقه آقایان:فرید اراکی، مشایخی، دکتر مشیر فاطمی، دکتر افشار و شوشتری هر کدام ۱۵ دقیقه. آقایان:دکتر وکیل. غضنفری. محمود افشار. تیمورتاش هر کدام بیست دقیقه آقای سلطانمراد بختیار ۲۵ دقیقه آقایان:عبدالحمید بختیار نیم ساعت. امیر احتشامی نیم ساعت. ارباب ۳۵ دقیقه. خاکباز ۴۵ دقیقه. مهندس ظفر ۱ ساعت اعظم زنگنه یک ساعت و ۱۵ دقیقه. صرافزاده یکساعت و نیم.

غائبین در رای –آقاین:عبدالصاحب صفائی ۲ رای. پور سرتیپ ۲رای. صرافزاده ۲رای. مشایخی ۲رای. مهندس جفرودی دو رای. حائری زاده ۱رای. قرشی ۱رای. عبدالحمید بختیاری ۱رای.

رئیس - نسبت یه صورت مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری- بنده نسبت به صورت جلسه عرضی ندارم یک سوالی کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

رئیس - بعد از ورود در دو دستور بدهید آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار –بنده جلسه قبل مریض بودم و باداره بازرسی هم اطلاع داده‌ام استدعا می‌کنم دستور بفرمائید اصلاح شود

رئیس - اگر اطلاع داده باشید اصلاح می‌شود. آقای مهندس جفرودی.

مهندس جفرودی-اگر نظر مبارک باشد بنده از خود جنابعالی اجازه گرفتم و مرخص شدم

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای حمدیه.

حمدیه –یک تلگراف مفصلی از مراغه رسیده در تایید عرایض بنده که در جلسه قبل عرض کردم تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس - آقای اریه. اریه-از اینکه مقام محترم ریاست در جلسه قبل ببنده احازه فرمودند داجع بموضوع فرهنگ کشور و حقوق کلیمیان بسمع نمایندگان محترم برسانم سپاسگزارم ضمنا خواستم عرض کنم برای رفع سوء تفاهم بنده اینطور عرض کردم که در مملکت شاهنشاهی اقلیتی وجود ندارد و تمام اقلیت‌های مذهبی از کلیمیان و زرتشتیان و ارامنه که قسمتی از ملت ایران هستند در نهایت ازادی در نهایت رفاهیت مانند سایر هم میهنان خودشان زندگی کرده و می‌کنند (صحیح است) والبته ملت کلیمی ایران ثابت کرد هاند که در طی ۵ قرن در نهایت درستی و در نهایت صداقت و در نهایت فعالیت و میهن دوستی وشاهدوستی زندگانی کرده‌اند امیدوارم که نسبت به جوانان تحصیل کرده انانهم که خدشان نرا برای اموزکاری که شغل شریفی است حاضر می‌کنند توجهی بفرمایند و در تمام دانشسراها و دانشکده‌ها پذیرفته شوند و همانطور که جناب آقای وزیر فرهنگ قبول کردند وقول دادند عمل شود بنده سپاسگذارم

عبدالصاحب صفائی –از لحاظ ایرانیت ما هیچ وقت اقلیتی نداشته‌ایم از لحاظ بوده از لحاظ ایرانیت همه یکی هستند

رئیس - آقای صدرزاده بفرمائید.

صدرزاده – بنده مختصر اصلاحاتی عبارتی در صورت جلسه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

رئیس - آقای ارسلان خلعتبری.

ارسلان خلعتبری - دو سوال یکی از وزارت کشاورزی کرده‌ام

رئیس - هنوز وارد دستور نشده‌ایم وقتی که وارد دستور شدیم بدهید آقای دولتشاهی.

دولت شاهی-اگر غیبت بنده مربوط به جلسه پنج شنبه‌است که بنده و آقای افشار اجازه گرفته بودیم استدعا می‌کنم دستور فرمائید اصلاح شود

رئیس - اصلاح می‌شود دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

- بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی. جلیلی. ارباب. فرود. دکتر پیرنیا

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی. جلیلی. ارباب. فرود. دکتر پیرنیا.

رئیس - سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند آقای کریمی بفرمایید (شمس‌آبادی –امروز روز سوالات است قربان) سوالات جلسه پیش بود یک جلسه در میان سوالات اگر جلسه نشود این نوبت از میان می‌رود.

کریمی – بطوریکه خاطر آقایان محترم نمایندگان مسبوق است بنده میل ندارم که زیاد مصدع اوقات شریفتان شوم و از اول دوره هیجدهم تا بحال بنده فقط دو مرتبه صحبت کردم (پورسرتیپ متشکریم) زیرا د راین صحبتها متاسفانه اثری نمی‌بینم ولی معهذا گفته‌اند در گفتن اثری هست که در نگفتن نیست از این وجه وقتی موضوعی پیش میاید بنده مجبور می‌شوم که عرایضی حضور آقایان بکنم آقایانی که (کاشانی –مشروط به اینکه گوش شنوا باشد) نطق قبل از دستور می‌کنید گاهی در خارج اینطور انعکاس پیدا می‌کند که این آقایان مقصودشان از نطق قبل از دستور انتقاد شدید و حمله به دولت است بنده خواستم این قسمت را حقیقتا روشن کنم که منظور بنده از عرایض امروز حمله به دولت نیست زیرا بنده تجربه دارم که وقتی دولت ضعیف شد برای مملکت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد (صحیح است) و تنها دولت قوی می‌تواند قدمهای موثری برای مملکت بردارد (صحیح است) و امروز سپهبد زاهدی به این مملکت خدمت کرده خدمت او هم به هیچ وجه مورد انکار آقایان نیست و کس دیگری هم بهتر از ایشان سراغ نداریم که بایشان رای کبود بدهیم و یک رئیس الوزراء دیگری بیاوریم که بهتر از ایشان کار بکند (صحیح است) روی این اصل بنده صلاح نمی دانم که کاری بکنم دولت سرنگون بشود مطلب دیگری راجع به همین موضوع است که وقتی ما یک دولت خدمت گذار را قدر دانی کردیم این سبب خواهد شد که رجال مملکت تشویق بشوند و مثل ایشان خدماتی در مواقع سخت و باریک برای مملکت ما انجام بدهند ما فراموش نکرده‌ایم که در غروب ۲۷ مرداد سال ۱۳۳۲ هیچکدام از ما امید به نجات وبقای این مملکت راتداشتیم (صحیح است) (شمس قنات ابادی –یکعده‌ای هم اینقدر ناامید شده بودند که می‌خواستند در بروند) بنا بفرمان شاهنشاه این مرد فداکاری کرد و با پشتیبانی یک عده مردم حقیقة پا برهنه که در اطراف تانک ایشان بودند و الان عکس‌هایش موجود است توانستند به اوضاع سرو سامانی بدهند (صحیح است) از این جهت ما نباید خدمات ایشان را فراموش کنیم و عرض کردم که اگر محظوراتی برای دولت هست که نمی‌تواند امال آقایان را فوری براورده کند این موضوع نباید سبب بشود که موجبات تضعیف دولت فراهم بشود سپهبد زاهدی اگر ششماه قبل از کار برکنار می‌شد و خدمت دیگری هم نمی‌توانست انجام دهد برای خودش افتخاری کسب کرده که این دو خدمت را انجام داده بود که یکی برگرداندن اوضاع متشنج مملکت به حال ارامش و و امنیت و یکی حل موضوع نفت و اما مطالبی که امروز می‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم راجع بصحبت روز است و انموضوع قرضه‌است این موضوع قرضه که بعرض آقایان رسیده در روزنامه‌ها هم منتشر شده‌است اگر در روزنامه‌ها منتشرنمی شد بنده میل نداشتم صحبت جلسه‌ای خصوصی را در جلسه علنی عرض کنم ولی چون د رروزنامه‌ها درج شده‌است و تمام ملت ایران مطلع است بنده می‌خواهم عقیده خودم را عرض کنم بعنوان اینکه اگر لازم شد اصلاح کنند (پورسرتیپ –خوب بود می‌گذاشتید مطرح می‌شد انوقت می‌فرمودید) بعقیده بنده درتاریخ مشروطیت ایران و قبل از ان سوابقی راجع به قرضه از خارجی هست که در انموقع رجال وطنپرست ایران و مردان کاردان و ازموده زیر بار قرضه از خارجی نرفتند علتش این بوده‌است که انها مطمئن نبودند که دستگاه ان زمان ایران بتواند انقرضه را بمصرف حقیقی خودش برساند و بعد بتواند دین مملکت را از گرفتاری قرض نجات بدهد صلاح مملکت هم همان بود که رجال دلسوز مملکت مخالفت کردند با قرضه و حتی زنهای وطنپرست ایران حاضر شدند گوشواره‌های طلای خود رابه دولت ایران بدهند که دولت ایران زیر بار قرض اجنبی نرود ولی امروز با استعدادی که بحمدالله در آقایان نمایندگان محترم هست و مراقب اوضاع هستند و دولت هم میل به صلاحیت دارد و از هم اینها بالاتر اینکه شخص شاهنشاه علاقه کاملی باصلاحات دارند و جدا عملیات را تحت مراقبت قرار داده‌اند بنده می‌خواهم اینجا دولت را متذکر کنم که اگر می‌خواهد قرضه‌ای برای این مملکت بگیرد باید اول دستگاه خودش را اصلاح کند و بعد بفکر گرفتن قرضه بیفتند (صحیح است) یک مملکتی که ششصد میلیون کسر بودجه دارد این چاه ویل است هر چه از هرجا بگیرند باید توی این چاه بریزند و بمصرف عمران و ابادی و بالا بردن سطح تولید نخواهد رسید کسر بودجه در مملکت بزرگترین افت است هیچ دولتی نمی‌تواند مستقر بماند مگر اینکه اول بودجه اش را منظم و تامین کند (عبدالرحمن فرامرزی مال شخص هم همینطور است) آقای سپهبد زاهدی که به این مملکت خدمت بزرگ کرده‌است از لحاظ حفظ ارامش و برگرداندن اوضاع از خطر و حل مشکل نفت بعد از این کارها ما این توقع را داریم که اول بودجه مملکت را موازنه بدهند یک بودجه صحیحی برای مملکت به مجلس بیاورند تا ما بفهمیم دستگاه دولت منظم هست خودش می‌تواند دخل و خرج خودش را اداره کند تا بعد بتواند مملکت را اداره کند این یک دلیل واضحی است که اگر یک شخص نتوانست خودش را اداره کند دیگران را به طریق اولی نمی‌تواند اداره کند یک اربابی که خرج نوکرهایش بیشتر از دخلش بود این مسلما ورشکسته و مستاصل و پریشان می‌شود از این جهت دولت باید در این موضوع که مخصوصا یک موقعیتی پیش امده‌است که خارجیها بما اعتماد و اطمینان کرده‌اند بما می‌خواهند پول قرض بدهند دولت باید اول دستگاه خودش را اصلاح کند. این بودجه برای این مملکت خیلی بزرگ و سنگین است یک مثل معروفی است میکویند چند پول جگرگ سفره قلمکار نمی‌خواهد.

این قرضی را که بشما می‌دهند نباید بیهوده خرج کنید (صحیح است) دلت‌ها وقتیکه بی نیاز شدند، توانستند امور اداری خودشان را اداره کنند انوقت می‌توانند یک خدمت اصلاحی بکنند و یک قدمهای مفیدی بردارند اگر کسر بودجه داشتند مجبور می‌شوند پیش اجانب دست نیازمندی دراز کنند و اگر این نیازمندی انها موجب نشود که جزء اعمال اجانب بشوند لااقلش این است که کاری برای مملکت نمی‌توانند انجام بدهند این کار بسیار مشکلی نیست ما عده کارمندانمان فوقالعاده زیردتر است از عده‌ای که مورد نیاز ماست این کارها را آقای دکتر مصدق خوب می‌توانست اصلاح کند متاسفانه نکرد بقول دوست عزیز ما جناب آقای سرتیپ شیبانی که فرمودند ای بسا کار که دانست وتوانست و نکرد ولی حالا بحمدالله آقای سپهبد زاهدی از پشتیبانی آقایان نمایندگان و از تایید اعیحضرت برخوردار هستند و می‌توانند قدمهای اساسی و اصلاحی برای مملکت بردارند و باید اولین قدم را در اصلاح بودجه مملکت بردارند بنده احترامی به کارمندان دولت نمی‌کنم یک عده زیادی بودجه خوار دور این بیت المال جمع شده‌اند آقا اینها راهی است که ا زطریق مشروع نه از طریق دیکتاتوری می‌شود دستیارانش را از بیت المال جدا کرد یکیش این است که یک لایحه‌ای جناب آقای فولادوند بیاورید به مجلس که کارمندانی که ثروتشان به یک حدودی رسیده‌است اینها دست از سر ملت بردارند و بروند از سرمایه خودشان تجارت و زراعت کنند دیگر توقع این را نداشته باشند که برای فورمالیته خودشانرا به اداره نشان بدهند و یک حقوقی از دولت بگیرند یک عده دیگری هستند که دزدی و رشوه خواری انها بحد تجری رسیده انها دارای مدارک هستند اگر بفرمائید مدارک از انها نداریم بنده قبول نمی‌کنم انها اثار زیادی از دزدی و ناپاکی خوشان باقی گذارده‌اند یک محاکه سریعی از انها بکنید و دست انها را هم از بودجه و مملکت کوتاه کنید این دو تا قسمت سوم میایم در بین کارمندان صالح و غیر دزد که انها هم زاید هستند این املاک خالصه را بین انها قسمت کنید املاک موقوفات را به طریقی که شرع اسلام اجازه می‌دهد با اجازه‌های طویل المده به انها اجازه بدهید از طریق بانک کشاورزی از همین پولی که می‌خواهید قرض کنید تراکتور و زمین و بذر به انها بدهید که انها هم بروند دنبال تولید بعد یک عده قلیلی باقی خواهند ماند از افراد درستکار و مورد نیاز و د روزارتخانه‌ها وقتی عده کم شد آقای وزیر هم بهتر می‌تواند بکارهای وزارت خانه اش برسد آقایان عده زیاد کارمندان الان موجب لوث شدن مسئولیت کارها در وزارتخانه‌ها است روزی نیست که در اطاق روئسا وزارتخانه‌ها بین چهار تا کارمند دعوا و جدال نباشد این یکی می‌گوید چرا میز مرا کج نگذاشتی زیر عکس اعلیحضرت نگذاشتی فحش می‌دهد به پیشخدمت و فردا ان یکی میاید فحشش می‌دهد که میز مرا کج بگذار و میز او را راست بگذار دولت باید به این بازیها و تشریفات خاتمه بدهد باید کارهای ادارات و وزارتخانه‌های ما مثل بانک بشود جناب آقای تجدد بهتر از بنده می‌توانید که بانک کارهایش اتوماتیکمان انجام می‌شود برای هر کاری یک مسئول معیین و مشخص است ولی در وزارتخانه‌ها لینطور نیست یک نامه‌ای که شما به آقای وزیر می‌دهید وقتی گم می‌شود مستاصل می‌شود که از که بپرسد این نامه کجاست این مال زیدی عده کارمندان است یک عده قلیلی باقی خواهند ماند که می‌شود اطمینان داشت کارها را خوب انجام می‌دهند و از طرفی خرج مملکت بیک رقم قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند البته همه آقایان اهل حساب هستند راه دومش این است که دخل مملکت را بالا ببرید از لحاظ مالیاتی همانطوری که این مطلب را بارها اعلیحضرت همایونی فرموده‌اند مالیات عمده را طبقه سوم می‌دهند در این مالیاتها هم (داراب –از ۱۷۰۰ میلیون مالیات هفت میلیون مالیات مزروعی است) خواهش می‌کنم توجه کنید آقایان از بنده نرنجند و حمله هم نکنند چون بنده نطقم را نوشته ندارم دست پاچه می‌شوم و رشته سخن از دستم خارج می‌شود آقایان فشار را از دوش طبقه سوم بردارید که مالیات تصاعدی بگیرید فشار را از طبقه سوم بردارید والله طبقه سوم مملکت زیر فشار مرد این زمستان زغال ندارد، بالا پوش ندارد اسمان هم که دارد با انها بیوفائی می‌کند دولت هم که کاری ازش بر نمیاید برای انها بکند اقلا مالیات را از آقایان طبقه اول بگیرید و خرج طبقه سوم بکنید (صحیح است) (داراب – طبقه اول مالیات نمی‌دهد) اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم. وقتیکه دولت توانست یک بودجه‌ای که موازنه داشته باشد بمجلس بیاورد و تصویب شد انروز بنده بسهم خودم فکر و وجدانم راحت می‌شود که دولت دارای یک استقرار معنوی است وتوانسته‌است در درجه اول خودش را اصلاح بکند و بعد ما از او این امید را داریم که می‌تواند خودش را اداره کند و می‌تواند قرضه بگیرد قرضه گرفتن بنظر بنده برای مملکتی که کار اداریش هرج و مرج باشد سهم مهلک است و برای مملکتی که وضع اداریش منظم باشد باشدنعمتی است به هر ملکی امروز پول قرض نمی‌دهند چرا دیروز بما قرض نمی‌دادند؟ وقتی ما اعتبار پیدار کردیم قرض می‌دهند این دلیل اعتبار ماست که بما قرض میدهندحالا این نوزولش خیلی زیاد بنده مخالفم با صدی سه چهار چون در مملکت خودشان صدی یک وصدی یک نیم و صدی دو است بعد هم آقای وزیر دارائی نفرمایند قرض الحسنه اقلاقرض الحسنه نگویند بگویند قرض معمولی (عبدالرحمان فرامرزی- قرض با فرع که قرض الحسنه نیست) د رهر صورت امیدوارم انشاء الله آقای دکتر اممینی که راجع مشکل نفت با دولت همکاری زیاد کرد این قدم مهم را هم بردارند و راجع به خرج بنده عرض کردم سعی کنند از خرجها بکاهند عده کارمندان زیادی را تقلیل دهند سطح تولید راهم بالا ببرند ت اما اطمینان داشته باشیم قرضه بخیر و صلاح مملکت خواهد بود و به مصرف حقیقی خودش می‌رسد و موقع خودش ما می‌توانیم قرضمان را بدهیم و از فوائد ان هم بهره مند شویم مطلب دیگری که می‌خواهم عرض کنم که تنها از طرف خود بنده نیست بلکه جناب آقای اعظم زنگنه هم با بنده شریک هستند که تذکر فرمودند ان راجع بکرمانشاه‌است یکی راجع فرهنگ کرمانشاه متاسفانه چند سال است بکرمانشاه هیچ گونه توجهی نمی‌شود اینکه عرض می‌کنم بکرمانشاه توجه نمی‌شود از لحاظ این است که کرمانشاه مرکز استان است اولا هیچ گونه فرقی بین یزد و کرمانشاه نیست. کرمانشاه مرکز استان است و بهر کدام از مراکز استان جناب آقای فولادوند دولت توجه کرده از لحاظ فرهنگ لااقل دانشکده‌ای دارند. شیراز دانشگاه دارد تبریز دانشگاه دارد نقصی هم اگر دارند باید نواقصش مرتفع بشود بنده هم خیلی خوشبختم ولی استدعا بنده این است که کرمانشاه فراموش نشود کرمانشاه استعداد زیادی برای تشکیل دانشکده کشاورزی دارد و یک تشکیلات مختصری هم الان از طرف سازمان برنامه در انجا داده شده‌است.

رئیس - آقای کریمی وقت شما تمام شد.

کریمی –باندازه ۵ دقیقه دیگر به بنده اجازه بفرمائید عرایضم تمام می‌شود.

صفائی –۵ دقیقه از آقای ارباب قرض کنید بعد به آقای ارباب رای می‌دهیم

رئیس - تامل کنید باید رای گرفته شود به ۵ دقیقه ادامه صحبت آقای کریمی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد. بفرمائید.

کریمی –از لطف آقایان نمایندگان محترم تشکر می‌کنم بقیه باز راجع حوضه بموضوع دانشکده کشاورزی یکی هم راجع بامور بهداری انجاست در کرمانشاه ما یک ناحیه بزرگی است بنام سنقر کلیائی یک بخش هائی هست بنام هرسین کنگاور و صحنه تمام اینها را تیمسار شیبانی خوب میدانند انجا سرپرستی فرمودند این بخشها نه طبیب دارند نه دارو دارند. آقایان نمایندگان کرمانشاه کاغذ می‌نویسند تقاضا می‌کنند ما هم محضورات دولت را میدانیم ولی در این موقع که می‌خواهند قرضه بگیرند و پولدار می‌شوند توقع داریم بعد از این فراموش نکنند یک مقداری برای ما دارو و یک عده زیادی بهدار و قابله به این ناحیه بفرستند یک سازمانی هست جناب آقای فولادوند جهت همکاری بهداشتی بنام ایران و امریکا و کرمانشاه را هم مرکز بهداشتی استان در نظر گرفته‌اند و قرار است در انجا ساختمانهائی بکنند هنوز ان ساختمانها را نکرده‌اند این را هم بنده توقع دارم از آقای وزیر بهدارای که بان موسسه وارد صحبت شوند بلکه مرکزیت سازمان بهداشتی ایران وامریکا را در کرمانشاه برقرار کنند مطالب دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به لوله کشی کرمانشاه‌است بعضی از آقایان محترم به جناب آقای ابتهاج خیلی دوست هستند بنده از آقایان تقاضا می‌کنم از ایشان بخواهند که لوله کشی کرمانشاه تکمیل بشود زیرا یک شعبه لوله باید اضافه بشود. برای بخش ۳ کرمانشاه بنام چنانی که ثلث شهر را تکمیل می‌دهد بدون اب مانده‌است این قسمت باید حتما درست بشود بنده هم از آقای ابتهاج خواهش کردم که جناب آقای زنگنه ههم خواهش کردند که کمک کنند و این کار تمام شود زیرا امر لوله کشی یک امر حیاتی است. خوشوقتم که جناب آقای دکتر ستوده هم اینجا تشریف اوردند خواستم عرض کنم که شما فکری برای مردم بکنید چای قند شکر مثل قماش جزء مواد اولیه‌است بنده که وکیل مجلس هستم قربان قدرت خرید چای ازاد را ندارم چرا فکری به حال مردم نمی‌کنید چرا آقا اجازه نمی‌دهید چائی بیاورند بقیمت ارزان به مردم بدهند الان شما بجای وزیر هستید چون وزیر اقتصاد ملی نیست ما از شما توقع داریم این کار را انجام بدهید. جناب آقای فولادوند عرضی هم که حضرت عالی دارم راجع بزغال است شاید همه آقایان نمایندگان این نظر را دارند امسال سرمای خیلی شدیدی دارد مملکت ما را تهدید می‌کند بارندگی زیاد خانه‌های مردم را خراب می‌کند جناب آقای صدیقی شرحی نوشته‌اند در این مورد که حوضه انتخابیشان و بعضی شهر‌های دیگر را سیل خراب کرده و مردمشان مستاصل هستند و تقاضای کمک از دولت دارند و حتی نوشته‌اند که حاضر هستیم اگر دولت لایحه‌ای بیاورد ما هم کمک می‌کنیم بسیل زدگان ولی چیزی که امروز خیلی برای مردم اهمیت و فوریت دارد ذغال است ذغال گیر نمی اید خرواری صد تومان و صدو بیست تومان ذغال پیدانمی شود یک کاری بکنید که ذغال به دست مردم برسد بنده بیش از این وقت آقایان را نیمگیرم و از لطفی که فرمودند تشکر می‌کنم (احسنت)

رئیس - آقای جلیلی بفرمائید.

جلیلی-آقایان محترم از وضع بارندگی امسال کاملا مستحضر و مسبوق هستید این بارندگی که قبلا شروع شد و به موقع بود و همچنین حالا بموقع، هر دو تایش ضرر‌های داشت و علاوه بر تلفات جانی که داشت یک خسارت مالی بیشتری را فراهم کرد و ممکن است این خسارت مالی بعد هم همینطور بماند و باز یک عده‌ای تلف بشوند چون ان موقع تابستان بود حالا متاسفانه زمستان است و مخصوصا که د راین اواخر که در قسمت جنوب بارندگی‌های شدید شده و آقایان مطلع هستند که بیشتر ساختمانها و بناهائی که در قسمت جنوب هست با خشت و گل است و همه خسارت دیده قسمتهای شیراز است، یزد است، اباده‌است که آقایان مسبوق هستند (صدقی –کاشان هم هست) کاشان هم هست بنده بطوریکه اطلاع دارم و مطوئن هستم و خبر موثق دارم اهالی یزد دو سه هفته‌است در تکایا و مساجد اب انبارها مجبور شده‌اند پناه ببرند و زندگیشان را بگذرانند بنده وقتی این خبر رسید به جناب آقای نخست وزیر جریان را عوض کردم خوشان هم مطلع بودند و بنده تشکر می‌کنم از ایشان که د راین موقع دستور موکد و جدی دادند و همانطور موسسه شیر و خورشید سرخ هم کمک کرد که برای وضع فعلیشان موثر بوده بدین نحو که چند روز مردم یزد توانستند زندگیشان را ادامه دهند می‌خواستم عرض کنم که یزدیها اصولا مردمانی هستند زحمتکش و قانع و دارای عزت و نفس یزدی همیشه کمک میکرده‌است بسایر نقاط مملکت و بنده مطمئن هستم که آقایان هم اغلبشان و خود دولت مطلع است که در این چند سال گذشته یزد هیچ دستش را بسوی مرکز دراز نکرده و از عنایات و توجه مرکز محرو بوده ولی در عین حال مردم یزد همیشه نسبت به مقرراتی که دولت داشته اصول و موانع مشروطیت و تخت و تاج سلطنت همیشه صخیمی و فداکار بوده‌است (صحیح است) و هیچوقت ما ندیده‌ایم مردم در یزد عملی بکنند که خدای نخواسته بگویم اهالی یزد هم عده شان گمراه بودند بنابراین به این ترتیب که عرض کردم اگر یزدی الان وسیله کافی داشت باز هم دستش را بسوی مراکز دیگر دراز نمی‌کرد ولی حالا نمی‌تواند تحمل کند بنابریان بنده از جناب آقای وزی راستدعا می‌کنم که دستور بفرمایند بانک کشاورزی و بانک رهنی کمک‌های موثری را به اهالی یزد بکنند همان طوری که دستور فرمودند شعبه بانک رهنی که در یزد نبود و نداشتند دائر بشود و البته بایستی یک راهی را پیداکنند که این بانکها که هست و می‌توانند کمک بکنند خیلی تشریفات قائل نشوند برای اینکه اگر مطابق تشریفات بخواهد عمل بشود طول می‌کشد و موثر نمی‌شود بیش از این هم عرضی ندارم و چون این وقت را از آقای ارباب گرفته بودم از ایشان تشکر می‌کنم یک تلگرافی هم از اهالی میبد رسیده تقدیم می‌کنم.

رئیس - آقای ارباب بفرمائید.

مهدی ارباب –بنده برای ایفای حق محلی را که د ران پرورش یافته‌ام در تایید فرمایشات جناب آقای جلیلی بعرض میرسانم که مردم یزد به قدری منبع الطبع هستند که با نهایت عسرت زحمت می‌کشند و شبانه روز جان می‌کنند و دست تکدی و استمداد بکسی دراز نمی‌کنند یک چنین مردمی امروز افات اسمانی انها را سرگردان و خانه‌های انها را ویران کرده‌است متاسفانه این حوادث مصادف شده با مسافرت اعلیحضرت همایونی تشریف می‌داشتند اول شخص و کسی که توجه بحال مردم می‌کرد ایشان بودند که هر کجا هست خدایا بسلامت دارش امیدوارم دولت فعلی هم دولت تیمسار زاهدی توجه کنید و تاسی کنید و به الام مردم در این موضوع توجه شایانی بفرماید و مخصوصا در این موقع که جناب آقای دکتر صحت هم که در هیئت دولت هستند یزدی هستند لابد توجه بیشتری می‌کنند و تذکر لازم را خواهند داد و از آقایان استدعا می‌کنم اقداماتی که برای اهالی یزد شده اینجا تذکر بدهند تا ما بداینم چه اقدامی شده و تا بحال چه قداماتی کرده‌اند نکته دیگر این است که به اینکه حالا وزارت راه سه معاون دارد بما می‌نویسد راههای بندر عباس و میناب قابل عبور است از ان طرف تلگرافهائی رسیده‌است که اصلا قابل عبور نیست حتی در نود کیلومتر انجا هم یک کامیون پنج شبانه روز توانسته‌است عبور کند بنده استدعا می‌کنم یک هیئتی از آقایان نمایندگان مجلس واز نمایندگان با اختیارات کامل از طرف دولت بیایند بنده هم افتخار مصاحبت ایشانرا خواهم داشت برویم نواحی جنوب ملاحظه بفرمائید که یک قسمت عمده مملکت در چه حالی است مخصوصا تمنی می‌کنم آقایان توجه بفرمایند اساسا لازم است آقایان وزراء گاهی بروند اطراف واکناف کشور حال مردم را توجه کنند ببینند چه خبر است، مردم مردم چه می‌کنند همیشه در تهران ماندن فایده‌ای که بایستی متر تب باشد متر تب نخواهد بود موضوع دیگر پیشنهاد می‌کنم یک مدالی از طرف مجلس برای شهرداری بپاس حق شناسی ملت برای تامین وضع ذغال داده بشود زیرا الان وقتی است که دیگر مردم نمی‌توانند ازاد ذغال بیاورند و ما را بقدری پایبند و گرفتار موضوعات کوچک کرده‌اند که بموضوعات کلی و اساسی نمی‌رسیم تمام افکار را متوجه یک ذغال کرده‌اند این چه داستانی است این چه وضعی است مخصوصا از انجمن محلی خیابانی ساسانی و شاهرضا شرح دلخراشی رسیده که عینا به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و به عرایضم خاتمه می‌دهم چون دو دقیقه از وقتم را به آقای صدرزاده داده‌ام که استفاده کنند.

رئیس - آقای ارباب اهوی نا گرفته را بخشیده‌اند چند دقیقه از وقتشان را به آقای جلیلی دادند بقیه‌اش را خودشان استفاده کردند دیگر وقتی باقی نمانده‌است اگر هم داشتند نمی‌توانستند بیک نفر بیشتر بدهند آقای دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا –البته عرایض بنده د رتعقیب فرمایشات همکار محترم جناب آقای جلیلی است راجع بوضع وخیم ورقتباری که فعلا در کلیه شهرستانها مرکزی و جنوبی کشور حکمفرماست به علت وضع بارندگی بی سابقه و افاتی که به جان و مال و زندگانی مردم را در معرض مخاطره قرار داده البته در موقع مختلف مسائل متعددی ممکن است توجه دولت را جلب بکند و در مجلس شورای ملی مخورد بحث قرار بگیرد و لی به اطلاعی که همکاران محترم بنده و بنده از وضع وخیم مردم در این شهرستان داریم بخصوص اطلاعی که بنده شخصا از وضع مردم در شهر نائین ودر دهات وقصبات انجا دارم می‌خواستم خدمت همکاران محترم و بخصوص نمایندکان دولت عرض بکنم که تمام هم و قوا و منابع دولت باید متوجه همراهی و کمک و نجات کسانیکه دچار این بلیات اسمانی و همینطور ایت خسارت شدید شده‌اند بشود البته منظور بنده این نیست که به ذکر و توصیف وضع مردم اکتفا بکنم فقط می‌خواستم عرض کنم که اقداماتی که از طرف دولت تا حالا در این قبیل موارد شده در مورد سیل زدگی بهار و در مواردی که زلزله روی می‌داد در اوضاع فعلی بنظر بنده کافی نیست و یک تذکراتی می‌خواستم به جناب آقای فولادوند که اینجا تشریف دارند خدمتشان عرض کنم و ان یک تقاضائی است که از طرف خودم و سایر همکاران برای نجات مردم از سیل و از این مخاطره بارندگی و همنطور اسیب‌های دیگر را باستحضار مجلس برسانم و تقاضائی از خدمتتان بکنم که در این باب یک اقدام فوری و عاجلی معمول بفرمائید اولین اقدام در این زمینه این است که دولت متوجه اهمییت و فوریت و ضرورت اقدامات مربوط به این کار بشود و یک شخصی را که بشود از بین وزرا باشد یا اینکه یکی از مامورین عالی رتبه دولت را مامور و مسئول نجات مردم از یک طرف و کمک اسیب دیدگان ار طرف دیگر بکند دوم اینکه یک دستگاه مجهزی برای نجات مردم وبرای کمک به اسیب دیدگان بوجود بیاورند همیشه در سایر جاهای دنیا که یک چنین واقعه‌ای روی می‌دهد فوری دولت یک دستگاه مجهزی برای کمک غیر مترقبه و کمک به اسیب دیدگان ایجاد می‌کند در ایران البته بیشتر توجه به این است که عده‌ای را جمع بکنند و کمیسیونی را برای جمع اوری اعانه تشکیل بدهند و نجات مردم و کمک به اسیب دیدگان را فقط موکول به اعانه و کمک هیئت‌های غیر مسئول بکنند در صورتی که در اوضاع و احوال فعلی مهمترین وظیفه دولت همین نجات مردم و کمک به اسیب دیدگان است از تمام وظایف رسمی دیگر دولت این مقدمتر است (صحیح است) این یک وظیفه رسمی است مربوط به اعانه و مربوط به کارهای اشخاص غیر مسئول نیست این بزرگترین مسئولیت دولت در وضعیت فعلی است یک عده‌ای ویلان و سرگردان در بیابانها زیر برف و باران در نهایت بدبختی زندگی می‌کنند دولت باید به وضع انها رسیدگی کند و انها را از این خطر نجات دهد و به انها کمک کند بنابراین قسمت دوم ایجاد یک سازمانی است که در همه دنیا معروف است در مواردیکه این اتفاق می‌افتد باسم سازمان نجات یا سازمان کمک به اسیب دیدگان که یک سازمان دولتی است با یک نفر مسئول که باصطلاح خارجی سازمان رلیس می‌گوید که جناب آقای وزیر خارجه هم استحضار دارند که یک سازمانهای بین المللی و ملی است که برای کمک در این مواقع تشکیل می‌شود این کار همانطور که عرض کردم مهمترین کار دولت است بنابراین مخارج مربوط به این کار در درجه اول اهمییت قرارداد و مقدمتر از کلیه مخارجی است که که دولت د ارد بنده تقاضا دارم برای این سازمان یک اعتبار کافی برای نجات مردم و دهات سیل زده و همینطور کمک به اسیب دیدگان در نظر بگیرد و دولت یک لایحه بیاورد و اعتبارش را بخواهد و از وجوه عمومی نه از وجوهی که از مردم به عنوان خیرات و مبرات می‌پردازند اینکار اختصاص بدهد این تقاضای سوم بنده‌است تقاضای چهارمی که دارم این است که در دنیا دستگاههای بزرگ بین المللی برای کمک به مردم و دول دوست وجود دارد دولت می‌تواند از این دستگاهها خیلی زیاد استفاده بکند برای مثال عرض می‌کنم که بنده برای جلب کمک دولت امریکا در این مورد دیروز به رئیس اصل چهار صحبت کردم و ایشان به بنده اطلاع دادند که طبق یک قانونی دولت مجاز است و اختیار دارد که غذای مجانی برای این جور موارد در اختیار دولتهای دوست می‌گذارد و به مجردی که دولت ایران تقاضا بکند مقدار کافی غذای مجانی و بخصوص ارد مرغوب دولت امریکا حاضر است بطور مجانی در اختیار دولت ایران بگذارد و از این محل البته دولت ایران خواهد توانست کمک‌های موثری به اسیب دیدگان و مردم بکند. علت اینکه بنده یک همچو تقاضائی را دارم که دولت انجان بدهد برای این است که طبق اطلاعات هواشناسی متاسفانه باید عرض کنم که یک زمستان خیلی سرد و و خیلی مشکل با بارندگی‌های خیلی شدید و طوفان و طغیان تا اواخر بهار در پیش داریم و نباید دولت تحت تاثیر یان فکر قرار بگیرد که این یک موضوع موقتی است و یک بارندگی استکه یک هفته یا چند هفته دوام خواهد داشت و بعد قطع خواهد شد و نگرانی از این حیث نخواهد بود ممکن است دولت در این باب بمطلعین و متخصصین هواشناسی از لحاظ بین المللی مراجه بکند و مطمئن بشود که حقیقة وضع این زمستان وضعی نیست که یک ماه و دو ماه و سه ماه باشد و ممکن است اسن بارندگی تا اواسط بهار ادامه پیداکند که این سازمان مسئول باشد و اعتبارات کافی هم در اختیارات این سازمان باشد البته منظور از تذکرات این نیست که دولت تابه حال اقدامی نکرده در مورد نائین بنده خودم شاهد بودم اقدامات موثری از طرف دولت بعمل امده اعتبارات کافی حواله شده‌است نماینده‌ای فرستاده شده و بخصوص دستگاه شیر و خورشید سرخ بسیار خوب عمل کرده و اهالی نائین طبق تلگرافی که به بنده رسیده نهایت رضایتشان را از اقداماتی که تاکنون بعمل امده بیان کرده‌اند و بنده تشکرات خودم را ا ز متصدیان امور و بخصوص از جناب آقای نحست وزیر که بنده دیدم یک مراقبت فوری و جدی در این کار معمول داشتند باستحضار همکاران و باستحضار ایشان میرسانم ضمنا می‌خواستم از نماینده دولت تقاضا کنم که جریان اوضاع این شهرستان و وضع مردم و اقداماتی که دولت تا به حال کرده و در نظر دارد در اینده بکند و برنامه اش را برای مبارزه با این بلیه اسمانی و ادامه ان در اینده باستحضار مجلس شورای ملی برساند که همه از برنامه دولت مستحضر باشند این تقاضای بنده‌است

رئیس - سه دقیقه از وقت آقای دکتر پیرنیا باقی مانده که به آقای صدرزاده داده‌اند.

فرود –خیر آقا به بنده داده‌اند.

دکتر پیرنیا – بله به آقای فرود داده‌ام.

رئیس - آقای فرود بفرمائید سه دقیقه وقت دارید.

فرود-در جلسه سه شنبه در جواب آقای دکتر جزایری آقای وزیر بهداری راجع بع مبارزه با تراخم د راینجا یک بیاناتی کردند که البته این بیانات جایش اینجا نبود و بایستی اگر واقعا از نقطه نظر تراخم یک مطالب علمی داشتند این مطالب را به موقع خودش در جای خودش بیان می‌کردند و بعلاوه خلاف حقیقت در اینجا مطالبی بیان کردند که بنده با نهایت تاسف بایستی عرض کنم آقای دکتر صالح اظهار کردند مبارزه با تراخم در دزفول نه این که هیچ نتیجه‌ای نداده بلکه مضر هم واقع شده‌است یعنی اظهار کردند معالجه با الکتروکو اکولا سیون یعنی معالحه با برق و از بین بردن ویروسها بیشتر صدمه می‌زند به پلک چشم بدین معنی که ممکن است ویروسها کشته بشوند و از بین بروند ولی عارضه‌ای که معالجه با برق پیدامیشد بمراتب از خود تراخم سخت تر و بدتر خواهد بود این بیان ایشان را بند ه کاملا تکذیب می‌کنم ولی حتی بیان ایشان را راجع به اینکه از سازمان بهداشتی جهان دفتری است این دفاتر و نمایندگی‌ها هر کدام اکسپیر دارند متخصص دارند در مواقعی که یک مسئله علمی، فنی، طبی بنا باشد که در سازمان بهداشتی جهانی مورد مطالعه و دقت و مذاکره قرار بگیرد رسم این است که اکسپر‌ها جمع می‌شوند و کنگره تشکیل می‌دهند و کنگره‌ای که بوسیله اکسپرها تشکیل می‌شود راجع به ان موضوع علمی و فنی اظهار نظر می‌کند و الا این نمایندگی که هستند هیچ گونه حق انتظار نظر ندارند فقط جمع اوری اطلاعات می‌کنند برای کمگره اساسا الکتروکواگولاسیون یا دیاتور کواگولاسیون به عبارت دیگر معالجه با برق در سال ۱۹۲۴ دو نفر پروفسور بنام و رمز wroms و به نام بی دلت bidault که پروفسور شمس افتخار شاگردی و همکاری با این اشخاص را داشته برای اولین مرتبه در سال ۱۹۲۴ بمعرض امتحان و ازمایش قرار دادند و نتایج نسبتا خوبی البته خوب نه، نسبتا خوبی هم گرفتند در سال ۱۹۳۱ پروفسور شمس به معیت یک نفر دکتر به نام ژاک روله jackruler باهم شروع کردند به دنبال این مطلب بعنی دنباله مطالعه معالجه با برق را گرفتند ۱۱ نفر تراخمی را اینها تحت معالجه قرار دادند از یان ۱۱ نفر ۵ نفر معالجه شد و شش نفر معالجه نشد ان ۵ نفری که معالجه شدند مرض تراخمشان بسیار خفیف بود و ان ششنفری که معالجه نشدند مرض تراخمشان بیسار قوی شده بود پروفسور شمس این دانشمند ایرانی که خدمات او موجب افتخارات برای جامعه ایران که من توضیح خواهم داد (صحیح است) تحقیق می‌کند شخصا مطالعه می‌کند که دلیل اینکه معالجات انها با برق روی ۵نفر موثر واقعشده روی شش نفر واقع نشد چه یود بعد از مطالعات زیاد به این مطلب برمی خورد که ان دستگاهی که با ان کار میکرده‌اند این الکترود یعنی ان التی که بر روی برجستگی‌ها کار می‌کردند ممکن است این ویروس‌ها در کنار برجستگی‌ها یا قرنیه یا در جای دیگر وقاع شده باشد و در معرض این معالجه یعنی این سوزن واقع نشوند و با یان وسیله مصون بمانند ایشان در ۱۹۳۱ مراجعت کردند بایران در ایران مجددا شروع می‌کند به مطالعه و تحقیق

رئیس - آقای فرود وقت تمام شد.

فرود –این مطلب خیلی مهم است اگر اجازه بفرمائید چند دقیقه دیگر ادامه بدهم.

پیراسته –رای می‌دهیم.

رئیس - نمی‌شود برای ایشان رای گرفت پس به اختصار بفرمائید.

فرود –ایشان در تهران معطالعاتشان را تعقیب می‌کنند بر می‌خورند به این مطلبکه اگر یک الکترود کروی شکل تعبیه کنند که روی ملهتمه و حتی روی قرنیه این حرکت بکند ترخم بوسیله الکترو کواگولاسیون کاملا امکان پذیر خواهد بود و این الت را تعبه می‌کند و این عمل را انجام می‌دهد و صدها هزار نفر را از معرض کوری در همین کشور نجات می‌دهد در سال ۱۹۵۰ کنگره یعنی مجتمع عمومی انجن ضد تراخم در اندن تشکیل می‌شود ایشان این موضوع را در انجا بیان می‌کنند و مجتمع عمومی یعنی همان اکسپرها از آقای پروفسور شمس خواهش می‌کنند که گزارش مجمع عمومی ضد تراخم را برای سال ۱۹۵۴ تهیه کند ایشان چهر سال روی تهیه این گزارش که ترجمه هم شده‌است و این کتاب است زحمت می‌کشند و شخصا چون با این شخص دوستی دارم خدا را شاهد می‌گیرم و شهادت می‌دهم که در این مدت دومرتبه ایشان برای وزارت بهداری دو دولت دعوت کردند و ایشان برای اینکه مشغول تهیه این گزارش بودند از پست وزارت استعفا کرد یعنی از قبول وزارت خوداری کرد برای اینکه گزارش شش را تهیه بکند (دکتر جزایری-انصافا خیلی زحمت کشیده‌اند) در مجمع عمومی انجمن ضد تراتخم که در فرانسه در سال ۱۹۵۴ تشکیل شد ایشان گزارششانرا تقدیم می‌کنند (دکتر افشار –این مسائل فنی را درمجلس شورای ملی مطرح نفرمائید) این شخص افتخار ایران است اعیحضرت بایشان نشان همایونی دادند (دکتر افشار-منظور از این حرفها چیست؟) اعضای انجمن ضد تراخم شش ماه قبل از تشکیل انجمن گزارش پروفسور شمس را مطالعه می‌کند روز تشکیل انجن هیچ کس به این موضوع ایرادی نمی‌کند یعنی به معالجه الکترو کواگولاسیون و فقط یک نفر پرفسور انگلیسی اظهار نظر می‌کند که من در عین اینکه از طریقه پروفسور شمس را که یک خدمتی است به عالم بشریت قبول دارم به معالجه با انتی بیوتیکها و و سولفامیدها هم وفادرام پروفسور شمس قضیه معالجه با انتی بیوتیکها و سولفامیدها را رد می‌کند و با دلایل علمی ثابت می‌کند که معالجه با انتی بوتیکها و سولفامیدها قابل قبول نیست و ان پروفسور انگلیسی هم د رجواب پروفسور شمس دیگر بیانی نمی‌کند بنده چون وقتم تمام شده‌است جناب قای رئیس هم می‌فرمایند که نمی‌شود دامه داد بنده سعی می‌کنم که دیگر عرضی نکنم ولی این مطلب لازم بود در اینجا گفته بشود و متاسفم از این که بنده از وقت اضافی نمی‌توانم استفاده کنم و این نامه‌است که اعلیحضرت همایونی راجع بپروفسور شمس نوشته‌اند من می‌خوانم:

«جناب آقای دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران –نامه شماره فلان متضمن یک نسخه از مجله بین المللی تراخم واصل و از لحاظ انرو ملوکانه گذشت ذات القدس شاهنشاه از اینکه اطبای معروف دنیا نسبت به یکی از پزشکان مجرب و دانشمند کشور این گونه تجلیل و تحسین نموده‌اند قرین رضایت و خرسندی گردیده مقرر فرمودند قدر پروفسور شمس را بدانید و نیز سعی کنید امثال این دانشمندان که مایه افتخار مملکت است زیادتر شوند و روزبروز بر وسعت فرهنگ و علم افزوده گردد و باشان نشان همایونی مرحمت می‌شود.»با این عمل پروفسور شمس بزرگترین خدمت را هم به عالم بشریت کرده‌است اینجا هم دیسکوسیون discussionاست که راجع باین موضوع اکسپرها کرده‌اند اینها ضبط است حالا اگر آقایان در دانشگاه دسته بندی دارند این مربوط به علم و مملکت نمی‌شود (صحیح است-احسنت). دکتر افشار –شما صلاحیت ندارید چه میدانید دو پروفسور راجع علمی چع میگویند. کریمی –حالا اوقات تلخی ندارد یک مطلبی یاد گرفتیم. فرود-حقه بازی و دسته بندی در داخل دانشگاه درست کرده‌اند این را نباید مربوط به علم کرد.

- بیانیات آقای رئیس راجع بمسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

۳ - بیانیات آقای رئیس راجع بمسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی.

رئیس - سه روز است اعلیحضرت شاهنشاه برای مدت کوتاهی از میهن عزیز دور شدند ذات شاهانه به واسطه صفات حسنه و صفای ضمیر و قلب رئوفی که دارند در میان بیست میلیون نفوس ملت که خود به مثابه روح و جان در کالبد و جسم هستند (صحیح است) تحمل دوری روح از بدن برای هم صعب است (صحیح است) امیدوارم این مسافرت به خیر و خوشی پایان پذیرد (انشاءالله) و بزودی بر زیارت ذات مبارکشان نائل بشویم (انشاءالله) و کسب سعادت بکنیم (انشاءالله) تردیدی نیست که در غیبت ذات همایونی آقایان نمایندگان محترم بیش از پیش در وظایفی که دارند اهتمام خواهند فرمود.

- بیانات آقای رئیس دائر بموضوع انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه و قرائت نامه‌های متبادله بین مجلسین سنا و شورای ملی

۴- بیانات آقای رئیس دائر بموضوع انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه و قرائت نامه‌های متبادله بین مجلسین سنا و شورای ملی.

رئیس - خواستم مطلب دیگری را هم بعرض آقایان هم برسانم و ان ارجع به انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه‌است مجلس سنا نامه‌ای به بنده نوشته بود و بنده هم جوابی دادم که لازم است به اطلاع آقایان نمایندگان طبق ماده ۷۶ ائین نامه برسد (پیراسته –این از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است) (مسعودی –جناب آقای رئیس هم همینطور فرمودند) حالا نامه مجلس سنا قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی راجع بع انتخاب شش نفر هیئت نظارت سازمان برنامه از اداره قوانین ان مجلس رونوشت تصمیم قانونی مجلس شورای ملی را بعنوان اطلاع به مجلس سنا فرستاده‌اند چون بطوریکه خاطر شریف مستحضر است این تصمیم همانند سایر مصوبات قانونی بایستی به تصویب مجلس برسد (کریمی –ابدا بی لطفی فرمودند) (خلعتبری-اینطور نیست اشتباه می‌کنند) (کریمی –باز هم شروع کرده‌اند) (بقیه نامه بشرح ذیل خوانده شد). و همینطوری که در دوره قبل مجلس سنا در مورد انتخاب نظار سازمان برنامه و هیئت نظارت دیوان محاسبات به تصویب مجلس سنا رسیده خواهشمند است دستور فرمائید عین تصمیم مذبور را در مجلس سنا برای اظهار نظر و تصویب ارسال دارند تا تشریفات قانونی ان بعمل اید. دکتر مهدی ملکزاده

رئیس - نامه‌ای هم که در جواب این نامه به مجلس سنا نوشته شده قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس سنا پاسخ نامه شماره ۲۵۹۸-۹ر۹ر۳۳ موضوع ارجاع تصمیم قانونی انتخاب شش نفر اعضای هیئت نظارت سازمان برنامه به ان مجلس محترم اشعار می‌دارد. علاوه بر اینکه در ماده ۹ قانون مربوط به سازمان برنامه تصریح شده‌است که مجلس شورای ملی شش نفر را از بین هیجده نفری که دولت به مجلس پیشنهاد می‌نماید انتخاب خواهد نمود (صحیح است) تاکنون هم سابقه نداشته‌است که مجلس شورای ملی انتخاب شش نفر که برای نظارت در امد و عوائد و هزینه و مخارج سازمان برنامه با رای مخفی در مجلس انتخاب نموده‌است برای اظهار نظر و تصویب به ان مجلس محترم احاله نماید (نمایندگان –بسیار صحیح است) تا کنون هیچ یک از مصوبات و تصمیمات کمیسیون برنامه که طبق قوانین مصوبه به صورت قانون در می اید برای اظهار نظر ان مجلس محترم فرستاده نشده (صحیح است) (چند نفر از نمایندگان –نخواهد شد) و سابقه نداشته (احسنت) و همینطور هم در دوره ۱۶ قانون گذاری عمل شده‌است. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت.

رئیس - مقصود بنده این است که هرگز مجلس شورای تخطی به حقوق مجلس سنا نکرده و حقوق قانون اساسی به مجلس شورای ملی اختصاصا واگذار کرده که ما در موقعش از ان استفاده می‌کنیم که اهم ان نظارت در داخل و خرج مملکت است که از ان جمله‌است، اتخاب هیئت نظارت مخارج سازمان برنامه یکی هم انتخاب نظار بانک است و یکی هم انتخاب اعضای دیوان محاسبات است که باید در تمام عوائد و در امد مملکت نظارت داشته باشند (صحیح است)

صدرزاده –اجازه میفرمائید د راین باب صحبت کنم.

رئیس - مطابق ماده ۷۶ ائین نامه اگر قبل از دستور مطلب مهمی باشد بنده به اطلاع آقایان میرسانم ولی بحث نمی‌شود و اگر بخواهید شور و بحث بشود باید مجلس رای بدهد.

صدرزاده –یک دقیقه اجازه بفرمائید رای هم می‌دهیم چون این سابقه می‌شود.

رئیس - بنده تصور می‌کنم ارگ بحث نشود بهتر است

صدرزاده –بانهایت نزاکت صحبت می‌کنم چه مانعی دارد؟

خلعتبری- بنده می‌خواستم ضمن تشکر از جنالبعالی که چنین اقدامی فرموده‌اید استدلالی برای موجه بودن ان بکنم (صحیح است)

رئیس - وارد دستور می‌شویم. آقای صدرزاده شما مطلبی داشتید؟

صدرزاده –بنده در این باب اجازه بفرمائید صحبتی کنم.

رئیس - نه خیر مطابق ماده ۷۶ ائین نامه مطلبی بود که به عرض مجلس رساندم دیگر بحثی ندارد.

تیمورتاش –چه اصراری است که صحبت بشود. صدرزاده –ولی اگر از مجلس نظر بخواهید اجازه بحث داده خواهد داد بهر حال تلگرافی بنده از استاندار فارس راجع به وضع سیل زدگان بوشهر، مرودشت و اباده و اقلید دارم راجع به اینکه خانهای مردم انجا اغلب خراب شده و احتیاج به کمک فوری دارد تلگرافی را به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا دارم بوسیله نمایندگان دولت که الان در جلسه حاضر هستند امر بفرمائید که اقدام فوری در بهبود وضع این اشخاص بشود (صحیح است)

- تقدیم فقره سوال بوسیله آقایان خلعتبری دکتر جزایری، درخشش

۵- تقدیم فقره سوال بوسیله آقایان خلعتبری دکتر جزایری، درخشش

رئیس - آقای ارسلان خلعتبری.

خلعتبری-دو سوال است یکی اتز وزارت کشور راجع به عوارض اخیری که شهرداری تهران می‌خواهد وضع کند (قنات ابادی –وضع کرده‌است) تقدیم می‌کند.

رئیس - آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری – بنده یک سوالی از ئزارت راه راجع به اعتبارانت سال گذشته و امسال وزارت راه که متاسفانه قسمت اعظمش به مصرف نرسیده کرده‌ام یکی هم نامه‌ای است که از طرف نماینده کارمندان و وزارتخانه هاست راجع به سختی معشیت خودشان که بنده یک سوالی از وزیر دارائی راجع به وضع زندگی مستخدمین و تشکیل شرکت تعاونی کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس - آقای درخشش.

درخشش - سوالی است از وزارت دارئی و فرهنگ راجع باضافه حقوق معلمین از ۱۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان کرده‌ام که تقدیم می‌کنم. (یکنفر از نمایندگان –پول ندارند)

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه

۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه.

رئیس - آقای وزیر امور خارجه بفرمائید.

وزیر امور خاجه – (انتظام) بسوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است اختلافات مرزی بین دولت ایران و دولت شوروی متجاوز که از صد سال به اینطرف وجود داشت و در این مدت چندین بار کمسیسون هائی تشکیل شده و اقداماتی شده بود که این اختلافات مرتفع بشود و متاسفانه هیچ وقت به نتیجه مطلوب نرسیده بود (صحیح است) و بعد از جنگ گذشته هم یک مسائل مالی بود که بین دو دولت مورد بحث قرار گرفته بود و این هم به نتیجه نمی‌رسید بطوری که گاهی بعضی‌ها تصور می‌کردند که لاینحل مانده‌است که در دولت سابق هم این موضوع مالی مورد بحث قرار گرفت و بعد به نتیجه مطلوبه نرسید دولت حاضر از ابتدای شروع کار تصور کرد که یکی از کارهائی که باید بشود این است که مساله مالی با شوروی حل بشود و همنکه مسئله مرزی که مدت مدیدی مورد اختلاف طرفین بود به یک صورتی حل بشود و از همان ماههای اول تشکیل این دولت مذاکرات تجدید شد و جلسات کمیسیونی که در این باب نمایندگان ایران و نمایندگان دولت شوروی با هم مذاکره می‌کردند تشکیل گردید و مذاکرات مفصلی د راطراف این قضایا به عمل امد وقتی که اصول مطالب روشن شد دولت برای اینکه در این قسمت از طرف مجلسین هم ارشاد بشود تقاضا کرد که کمیسیون خاجه مجلس شورای ملی وکمیسیون شماره یک مجلس سنا مشترکا جمع بشوند و به گزارش دولت در این باب رسیدگی بکنند که چنید جلسه این کمیسیون مختلط تشکیل شد و همچنین کمیسیون فرعی هم تشکیل دادند و گزارش دولت و نقشه‌ها و نظریه‌ها بعرض آقایان رسیدو چون دولت این کار را مصلحت دانسته بود گزارش کمیسیون هم با نظر دولت موافقت داشت چنیدین ماه از این قضیه گذشت باز هم کمیسیونها د روزارت خارجه موضوع را دنبال کردند و یک موفقیتهای کوچکی هم نسبت به انچه قبلا تحصیل شده بود بدست اورد بطوریکه آقایان اطلاع دارند در این موافقت نامه راجع بکلیه مسائل یعنی تمام مرز شمالی که بین ما و شوروی است باید علامت گذاری بشود که بطور قطع و یقین روشن بشود که بعدها مورد اختلاف نباشد پیش بینی شده و راجع به مسائل مالی و تحویل دادن طلاهای ایران که در بانک شوروری امانت بود و محاسباتی هم که با انان داشتیم تفریغ بشود لایحه‌ای است که بنده بمجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم (تیمور تاش –استدعا می‌کنم با قید فوریت باشد) مطلب فوری نیست اگر کمیسیونهای مربوطه موافقت بکنند که زودتر رسیدگی بشود بنده خیال می‌کنم کافی باشد چون شروع کردن به علامت گذاری بایستس از بهار بشود و مقدمات کار را قبلا فراهم کرد کار بسیار پیچیده‌ای است باید مهندس از وزارت جنگ و وزارت خارجه حاضر بشوند و مقدماتش را فراهم بکنند و همچنین تعیین تکلیف طلاها منوط به تصویب این قرارداد است که بنده تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم زودتر تکلیف ان را معیین بفرمائید (صحیح است)

رئیس - بکمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود. آقای وزیر فرهنگ

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ

۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ – (جعفری) - بنده می‌خواستم با اجازه آقایان باستماد ماده واحده لغو اختیارات رئیس دولت سابق لایحه استخدام پرستاران فارغ التحصیل اموزشگاه پرستاری را تقدیم بکنم (عبدالرحمن فرامرزی-فرض کنید که اصلا وجود نداشه شما لایحه بدهید باستناد ان ماده لازم نیست)

رئیس - در خود قانون لفو اختیارات قید شده‌است این لایحه طبق ان قانون داده می‌شود.

- تقدیم چهار فقره بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

۸- تقدیم چهار فقره بوسیله آقای معاون وزارت دارائی.

رئیس - آقای معاون وزارت دارئی. معاون وزارت دارائی (انواری) - در تعقیب همان قانون لغو اختیارات آقای دکتر مصدق لوایحی است که باید تقدیم بشود (پیراسته –اسناد ندارد)

رئیس - آقای پیراسته صحبت نکنید آقایان میدانند که طرز لوایح فرق می‌کند یک قانونی گذاشته باید به ان استناد بدهند که به کمیسییون‌های مخصوصی طبق اختیاراتی که داده‌اید این لوایح مختلف است به این نکته توجه فرمائید.

معاون وزارت دارائی - یکی لایحه قانونی تهیه وسائل مبارزه با قاچاق یکی لایحه قانونی اصلاح مواد ۱۶و۱۷ قانون استخدام کشوری یکی لایحه قانونی مربوط به معاملات شرکت سهامی بیمه ایران لایحه قانونی امور مالی دانشگاه لایحه قانونی تصفیه حساب معوقه مالیاتها. لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه‌ها یارزان –لایحه افزایش سرمایه بانک ملی ایران –لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران –لایحه قانونی معافیت کالا وارده از طرف اداره همکاری فنی –لایحه قانون دعاوی مربوط به بانک سابق ایران –لایحه معافیت کارگاهای ریسندکی بو بافندگی از پرداخت هر گونه عوارض –لایحه قانون واگذاری مزایای قانون بشرکت نفت ایران لایحه قانونی واگذاری بسابت صدی ده و به صندق تعاون و عمران شهرستانها –لایحه قانونی متمم لایحه وسایل مبارزه با قاچاقچیان (قنات ابادی –لایحه مربوط به اراضی چه شد انرا چرا نمی اورید؟)

- تقدیم ۵ فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری

۹- تقدیم ۵ فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری

رئیس - آقای میر مطهری.

معاون وزارت دادگستری (میر مطهری) –چون طبق ماده واحده‌ای که راجع به القای اختیارات آقای دکتر مصدق بتصویب مجلس رسید مقرر شد در ظرف ۱۵ روز لوایحی که دولت لازم میداند تقدیم مجلس نماید بنده از طرف وزارت دادگستری ۵ فقره لایحه درام که برای ارجاع بکمیسیون‌های مربوطه مجلس تقدیم مقام ریاست می‌کنم، سه فقره از اینها مربوط است به لایحه قانون استخدام قضات و یک فقره مربوط است به هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه (پیراسته –بسیار لوایح بدی است) و دیگر مربوط است بدفاتر و اراق اداره کل ثبت، اینست که تقدیم ریاست مجلس می‌کنم برای ارجاع بکمیسون‌های مربوطه.

- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع بمساعدت دولت نسبت به سیل زدگان

۱۰- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع بمساعدت دولت نسبت به سیل زدگان.

رئیس - آقای دکتر صحت

معاون وزارت کار (دکتر صحت) - بنده خواستم درباره مطالبی که نماینده محترم آقای مهدی ارباب فرمودند که چه اقداماتی دولت کرده راجع به سیل زدگان بعرض آقایان برسانم همانطور که سابقه دارند بمحض اینکه اطلاع رسید از اطراف دولت به فرمانداران و استانداران بهمه جا اوامر و دستورات موکد داده شد که هر گونه کمکی که بتوانند مخصوصا کمک مالی نسبت به سیلزدگان مضایقه نشود و همینطور (احمد فرامرزی –باید اعتبار از اینجا بفرستد) و همینطور از طرف شیرو خورشید سرخ همچنانکه آقای جلیلی نماینده محترم یزد تذکر فرمودند همه طور مساعدت بفوریت شده و ضمنا در خود محل مخصوصا یزد در انجا هم یک کمسیونهایی تشکیل شده که انها هم مشغول جمع اوری اعانه برای کمک به سیلزدگان هستند (دکتر پیرنیا –اعانه فایده‌ای ندارد) (صدرزاه از طرف دولت باید اقدام شود) خواستم به استحضار آقایان برسانم که دولت انی غفلت نکرده‌است.

صدرزاده –یک تذکر بنده دارم که کتبا هم تقاضا کرده‌ام، تذکر قانونی است.

رئیس - آن محتاج به را ی مجلس است حالا موقعش هم گذشته‌است (صدرزاده – قطعا آقایان رای می‌دهند) آخر باید آئین نامه هم موافقت داشته باشد.

- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بمالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

۱۱- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بمالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

رئیس - در دستور مقدم گزارش مالیات بر ارث است و باید به اطلاع آقایان برسانم که دستور مجلس با حضور آقای وزیر دادگستری سابق که نماینده دولت بودند معیین شده و چاپ هم شده و به اطلاع آقایان رسیده‌است حالا مطابق همان دستور گزارش کمیسیون دارائی راجع بمالیات بر ارث مطرح است کلیات مطرح است، خود لایحه مفصل است اگر لازم است قرائت شود و اگر آقایان لازم نمی دانند خوانده نشود (چند نفر از نمایندگان –چاپ شده لازم نیست) آقای ارباب (ارباب –وقتم را به آقای دکتر شاهکار می‌دهم) آقای دکتر شاهکار بفرمائید.

دکتر شاهکار –آقایان در جامعه‌ای که فرمان پول و زر در اغلب شئون اجتماعی ان مطاع و متبع است، در محیطی که مال و ثروت ملاک پیشرفت اغلب امور واسله بر لیاقت و استحقاق است (صحیح است) در چنین محیطی قانون مالیات بر ارث و امثال ان یکی از قدمهای مفید و موثری است که دولت واقعا برای اصلاح امور مردم برمیدارد و از این جهت این عمل دولت قابل تقدیر است (مکرم –بشرط اجرا) بان هم می‌رسیم، در دنیا آقایان ثابت شده که ملاک پیشرفت ملل و کار و فعالیت مفید است یعنی برای اینکه یک ملتی واقعا بمرحله تکامل که علت غائی خلقت است برسد باید دولت وزعمای قوم سعی کنند که مردم به کار و فعالیت رغبت کنند و دولت هم انها را در این راه کمک کند (صحیح است) هیچ وقت بدبختی یک کشور (من تقاضا می‌کنم همکاران محترم دقت بفرمایند بعرضی که می‌کنم) هیچوقت بدبختی کشوری به این نیست که دولت کسر بودجه دارد بلکه بدبختی مملکت به این است که مردم و افرادش کسر بودجه داشته باشند یعنی مردم عوایدشان و درامدشان کمتر از مخارجشان باشد، ان مردم و ان ملت همیشه در خطر این هستند که نتوانند، مثل یک کیسه تهی، روی پای خودشان بایستند بارها د رتمام دنیا اتفاق افتاده‌است که اگر دولت برخورده‌است به یک خرج ضروری و به یک مطلب فوق العاده در حدود مسکن و توانائی افراد فوری این سوراخ پر شده و این کسر تامین شده‌است. آقایان در نظرتان هست که در اولتیاتومی که دولت المان بدولت فرانسه داد مردم فرانسه برای خروج قشون اجنبی چند میلیارد پول داد در ظرف چند هفته از ان جورابهای پشمی یک لوئی و دو لوئی پول بیرون اوردند و دادند و قشون خارجی را بیرون کردند بدلیل اینکه ملت دارای کسر بودجه نبود متاسفانه ما در مملکتمان دچار این وضع هستیم یعنی ثروت انشعابش در قشر‌های مختلف مردم نیست طبقات مردم بعلت بدی تقسیم ثروت د روضعیتی هستند که قدرت مقاومت فردی در بین انها نیست و بزرگترین قدم اصلاحی که دولت باید بردارد و واقعا راه حلی که برای نجات مملکت هست این است که این شکاف مهیب عدم تعدیل و تقسیم ثروت از بین برود شما آقایان وظیفه دارید که قدم به قدم در این راه بروید، من اینجا یک ضرب المثلی دارم که می‌گوید ثروت سبب خوشبختی نیست ولی باید عاتراف کرد که عدم ثروت هم یعنی فقر و فلاکت موجب بدبختی و فلاکت است (صحیح است) و باید این فکر را کرد برای مبارزه باین دشمن ملیت و مذهب، راه هست و ما باید سعی کنیم که یک اتوواکسینه‌ای بکنیم یعنی علاج این مارگزیده را با خود ان بکنیم، یعنی بدست خود مردم این کار ر انجام بدهیم و یک زندگی که شایسته یک فرد زنده‌ای است برای او تهیه کنیم و الا ممکن نیست که ما به یک فرد زنده‌ای بگوئیم در زمستان از ضروری ترین لوازم زندگی که گرم است و یک عده غذای کافی محروم باشد این مطلب را نه با سر نیزه و فشارنه با التماس و دعا نه با وعده و وعید بهیچ وجه می‌شود حل کرد (صحیحست)

این تجربه‌ای است که تمام ممالک سرمایه دار دنیا و تمام ممالک مترقی دنیا کرده‌اند یعنی این مطلب صحیح نیست که یک خورشید در بالا بتابد و تمام افراد را زیر قدرت بنام کارگر بگیرد، و ثروت دست دولت باشد و باز مردم دنبال فعالیت فردی بروند این برخلاف شئون طبیعی و غریزه افراد است بلکه باید این خورشید در بین خود افراد باشد، انشعاب ثروت در بین خود مردم باشد فعالیت مردم، مردم را انترسه بکند بدنیال زندگی رفتن و علاقه مند شدن به اب و خاک مملکت این است این راهی است که دیگران رفته‌اند ما هم باید این راه را تعقیب کرده از زمان پریکلس و قبل از ان این مطلب ثابت شده و بزرگترین پرچمدار این فکر کسی است که بشریت به او افتخار می‌کند و او محمدابن عبدالله (ص) و رئیس مذهب ماست او کسی بود که پرچمدار این مطلب بود قوانین اسلام این مطلب را روشن کرده ملاحظه بفرمائید که قانون مالیات بر ارثو نقل و انتقالات بلاعوض در بیشتر از ممالک اسکاندیناوی در مملکت انگلستان روی نرخهائی است که قابل تعجب است ولی چیزی که ما همیشه باید از ان اجتناب کنیم و عدم اجتناب از ان سبب عدم موفقیت خواهد شد اینستکه بعضی از نهالها و بعضی از اشجار در محیط و اب و هوای مخصوصی قابل نشو و نما هستند شما نمی‌توانید مرکبات مازندران را بیاورید د ر۱۴۰۰ متر ارتفاع دریا د راین تهران و همان طراوت را از ان بخواهید در ممالک اسکاندیناوی و با روحیه‌ای که مردم اسکاندیناوی دارند و مخصوصا آقای معاون وزارت دارائی، با تشکیلات سازمان وصولی مالیاتی که در ان ممالک هست نمی توان ان قوانین را ولو اینکه بسیار هم خوب باشد در مملکت ما اجرا کرد بنابراین بین این دو مطلب باید خیلی دقت کرد و از یک طرف برای بقای مملکت و برای تعقیب افکار مذهبی که بعد از ۱۴ قرن ثابت شده که اکمل ادیان و بهترین انهاست و برای تبعیت از نظر رئیس کشور جزءرفاه حال مردم نظر دیگری ندارند ما با ید سعی کنیم که از انباشته شدن ثروت در دست‌های معدودی جلوگیری کنیم (صحیح است) این یک فکر، فکر دیگری که باید سعی کنیم تعدیل ثروت باینمعنی نباشد که از حسن گرفته شود و بدون استحقاق به حسن داده شود بلکه باید امکان کارو فعالیت افراد را دولت زیاد کند، و باین وسیله انشعاب ثروت را در بین مردم بنحو درستی تامین نماید (صحیح است) قانونی که اورده‌اند باید این اقدام را از بدو تا اخرش جدا مورد دقت و علاقه نمایندگان محترم مخصوصا جناب آقای فرامرزی قرار بگیرد (عبدالرحمن فرامرزی –که ندیده‌ام) و اگر هم ممکن بشود به مقدار زیادی وقت صرف شود باور بفرمائید از قدمهای اصلاحی بزرگ است که اگر واقعا به مرحله عمل برسد تحول اجتماعی خوبی در پی خواهد داشت، برای ایولین بار این قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در ابادان ۱۳۱۶ از مجلس گذشت مطابق این قانون (من تقاضا می‌کنم یک قدری آقایان توجه کنند باین اعدادی که من می‌گویم، دقت بفرمائید) ملاحظه بفرمائید هیچوقت عیب در این قوانین نیست بلکه بر متصدیان و مجریان که سوء استفاده از قانون می‌کنند و مملکت را بطرف بدبختی سوق می‌دهند.

در آبان ۱۶ که این قانون گذشت مالیات صدی دو ۵ و غیره اگر ملاحظه بفرمائید ارقامی که بدست امده‌است اینست که در سال ۱۳۲۹ از مجموع قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات باعوض انچه وارد خزانه دولت شده یعنی مبلغ غیر خالص حالا پول مدیر کلها و مامور وصول را اگر کم کنیم چیزی نمیاسد به جای خود یک میلیون ششصدو شصت و هفت هزارو دوییست و سی یک تومان بود برای تمام کشور درسال ۱۳۳۰ یک میلیون و ۹۳۶ هزار تومان در سال ۳۱ دو میلیون و هفتاد وپنج هزار تومان و در سال ۳۲ چهار میلیون و نود چهار هزار تومان بود اگر معدل این اعداد را بگیرید به نسبت پنج درصد ثروتی که د رسال ۱۳۳۲ بعلت فوت متمولین یا انتقالات بلاعوض رد و بدل شده‌است مجموع ان در حدود ۳۵ میلیون تومان بوده‌است بخدا قسم این دروغ است (یکی از نمایندگان –معافی مالیاتها را حساب کنید) دو هزارو پانصد تومان بود من دو مرتبه این عدد را عرض می‌کنم مجموع ثروتی که بموجب ارث منتقل شده‌است یا نقل و انتقالات بلاعوض شده‌است به موجب صورتی که وزارت دارائی داده‌است این ارقام بوده‌است موضوع این چهار میلیون تومان و خورده‌ای که اگر این حساب را کنیم مجموعش ۳۵ میلیون و هفتصد خورده‌ای هزار تومان می‌شود، آقای نراقی بنده و جنابعالی دو نفر متوفی را می‌شناسیم که در ۳۱ سال فوت کردند و در ۳۲ باید صورتش برسد ثروت این دو نفر از پنجاه میلیون تومان بیشتر بود (نراقی –انها ندادند این مبلغ را هم از همین کوچکها گرفتند) (کریمی – مالیات را هم همین کوچکها می‌دهند) (یکی از نمایندگان –چه مبلغی خرج کردند؟) آن مهم است، ان عایدی غیر از خالص را دارم عرض می‌کنم، بنابراین آقایان انچه که قابل تجدید نظر است مطور قطع نرخ نیست (نراقی –نرخ هم هست) من اینکه عرض کردم در بدو عرایضم که باید معنای نقسیم ثروت برای کار و فعالیت نه برای مفت خوری باید این قدم برداشته شود، عرض کنم آقای معاون وزارت دارائی اینکه شما امدید نرخ را بالا بردید بصدی ۷۵ دکوئیفسیان طبقه سوم را کردید صدی ۷۵ اگر واقعا ما ایمان داشتیم بدستگاه وصولیمان می‌گفتم عوض ۷۵ درصد، صد درصد باشد ولی بااین طرز مسلما به خزانه دولت چیزی نخواهد امد، دلیلش را عرض می‌کنم برای ما و مردم ان چیزی که موثر است نتیجه کار است نه روی عدد، نه روی کاغذ، امار د رمملکت ما متاسفانه ارزشی ندارد و معنای واقعیش را متاسفانه از دست داده‌است (عبدالرحمن فرامرزی –اصلا معنی پیدا نکرد.) ولی یک وقتی دولت فرانسه امد یک شاهی یک سو بر روی تمبر پست اضافه کرد اخر سال دید که بان یک شاهی نسبت به سال قبل ۲۵ درصد عواید پست کمتر شده، مردم فرانسه سعی می‌کردند دراکونومی کدرن کاغذ نویسی، عوض اینکه دو تا کاغذ بنویسند یکدانه می‌نوشتند و به جای اینکه سه تا کاغذ را به سه تمبر بفرستند بعد کاغذ را در یک پاکت می‌گذاشتند (عبدالرحمن فرامرزی- آقای عدل میفرمائید بعد از این در مرگ هم صرفه جوئی می‌کنند)

این چیزی نیست که من یادشان بدهم انها خودشان استادند، ثروتها پول نقد می‌شود و می‌رود در بانکهای خارجی و این شیفرهای یک میلیون و دو میلیون و چهار میلیون هم که به دست می اید این هم دیگر به دست آقایان هم نمی اید بنابراین درماده ۹ این قانون که امده‌اند نرخ را از صد هزار ببالا نسبت به مازاد صدی ۲ کرده‌اند و همینطور مالیات را تا ده میلیون ریال صدی ۲۵ بالا برده‌اند بسیار قابل تقدیر است اگر بتوانیم عمل کنیم یک مقایسه کوچکی خدمت آقایان بکنم حداکثر مالیات بود صد و پنج و در طبقه دوم این نرخ را کرده‌اند دو برابر و در طبقه سوم این نرخ را کرده‌اند سه برابر یعنی پسر عمه متوفی صدی بیست و پنج ارث را خودش می‌برد و صدی هفتاد پنج را می‌دهد به دولت اما خمانطور که یکی از همکاران محترم فرمودند متاسفانه این لغت در پشت تریبون گفته می‌شود که این مبلغ می‌رود به خزانه دولت ولی کجا می‌رود به جیب دولت؟ جنابعالی ملاحظه بفرمائید این تابلو را ببینید (اشاره بورقه که در دست داشتند) از مالیات مزوعی چقدر به دست میاید از مالیات بر ارث جقدر به دست ما امده‌است، می‌بینید شما را به خدا یک فکری بکنید که این دستگاه وصولی مالیاتتان را بکلی تغییر بدهید یک فکری بکنید که راه نجات مملکت باشد انچه که مسلم است این است که با همین قوانین موجود فعلی آقایان اگر دستگاه وصولی ما خوب کار کند ما ۲۰ میلیارد عایدی ریالی دایم بدون اینکه یک شاهی اضافه کنیم بودجه ما ۱۷ میلیارد ریال است ۳ میلیارد هم اضافی خواهیم داشت و انوقت است که ما خواهیم توانست بگوئیم احتیاج به قرضه خارجه نداریم مادام که این دستگاه وصولی شما اینطور است البته باید اقدام به قرضه خارجی بکنید و البته باید به مصرفش برسانید البته در موقع خودش همکاران من و خود من شرح خواهیم داد که چگونه قرضه می‌توانید نگیرید ولی اگر شما بتوانید دستگاه وصولیتان را با این نرخهای فعلی که دارید اصلاح بکنید اگر این شیفرها را هم درست نداشته باشید یقین داشته باشید که جنابعالی احتیاج نخواهید داشت که نرخ مالیات را به صدی هفتاد و پنج بکنید، این قرار در مقابل مالیات است ؛ این اصطلاح مال من نیست، این اصلاح مال پروفسور دوشز است که می‌گوید:لافوئیت دوان لیمو.la fuite devant I unpot می‌گوید مردم در می‌روند، شما هر چه قدر شلاق را بیشتر شلاق خود راه فرار را بهتر پیدا می‌کند، شما بهتر از بنده میدانید این اعدادی که باید به نظر ما منتهای خوشوقتی بیاید معنی و مفهوم واقعیش این خواهد بود که دیگر از این ببعد مالیات بر ارثی وصول نخواهد شد، بنابراین علت اینکه بنده به عنوان مخالف اسم نوشتم تذکر این چند نکته‌ای است که امیدوارم آقایان معاون وزارت دارائی یاداشتشان را بگذارند کنار (عبدالرحمن فرامرزی –میدانید که شوخی است قانونی است باید بگذرد و اجرا هم نمی‌شود) آقای انواری اولا سعی بفرمائید دستگاه وصولیتان اصلاح شود بنده میدانم جناب عالی و آقای وزیر فعلی دارائی حداکثر سعی دارید در کار ولی متاسفانه با دستگاه خراب و فاسد نمی‌توان کار کرد، مطلب دومی که لازم و ضروری است آقایان این استدعائی است که از همکاران محترم دارم و ان تجدید نظر در نرخهاست و این نرخها قابل وصول نیست، بنده طفداری از سرمایه‌های بزرگ نمی‌کنم، بنده انتظار دارم این انشعاب ثروت در بین مردم بشود برای اینکه انچه بدست می اید بهتر است از انچه که در خیال است، خوبست آقایان از قلبمان بیرون کنیم بگذاریم در دستمان یعنی بخزانه دارمان پول بدهیم عوض قانون البته موقعی که ماده ۹ قانون مطرح شود پیشنهادهائی می‌کنم، بنده هم خودم پیشنهاد می‌کنم تا تجدید نظری بشود سوم اینکه این مطلب بهیچ وجه دراین قانون پیش بینی نشده و بسیار قابل دقت است، از فرار سرمایه‌ها بخاج جلوگیری بفرمائید (مهدی ارباب –امنیت لازم است، امنیت قضائی لازم است.) این قانون اجازه خروج سرمایه بطور مخفی از مملکت است این را مطمئن باشید، یعنی وقتی شما عقیده پیدا کردید که ۷۵ درصد از مالیات را بدهند بدولت، این لیسانس غیر مرئی است برای خروج وصدور ثروت از مملکت یعنی ثروت مملکت خواهد رفت دراتفیس چکهای خارجی و در انجا تمرکز پیدامیکند برای اینکه آقازاده‌ها بتوانند در کان و ریویرا زندگی کنند و بچه‌های فلک زده پابرهنه در کنار پوست لوبیا سرما بخورند به فرهنگشان هم کسی رسیدگی نخواهد کرد، جلوگیری بفرمائید از خروج ثروت از کشور، بنده حاضرم خدمتتان بنشینم و ثابت کنم که حالا موقع این کار نیست مطلب اخری را که باید عرض کنم راجع به این قانون است که در کشور ما برخلاف کشور انگلستان، برخلاف ممالک اسکاندیناوی، بر خلاف قسمت اعظم از ممالک متحده امریکا فرهنگ دولتی است و مجانی است، بهداشت دولتی عوارض دولتی است ومجانی است (عبدالرحمن فرامرزی – چی آقا؟ …عوارض یعنی چه؟ …) منظورم راه سازی بود (عبدالصاحب صفائی-شوارع آقا) ببخشید اساسا اشتباه لغوی شد و حال انکه در این شرایط که مردم مالیات غیر مستقیم می‌دهند یعنی بقال سر گذر، پول می‌دهد که بچه‌ها بروند مدرسه بخدا قسم این سیستم یعنی دزدی از طبقه سوم، یعنی دزدیدن از ضعفا و دادن به متمکنین (کاشانی –همیشه همنطور است) در یک چنین شرایطی باید مالیات بر ارث یک امفکتاسیون و یک لیست مخصوصی داشته باشد یعنی برسد بمصرف فرهنگ و بهداشت، اگر فرهنگ ما مجانی نبود هر کس پول داشت می‌توانست وارد مدرسه بشود بدیهی است که مالیات بر ارث ما باید برود دربودجه کل ولی در مملکت ما که بعلت عدم امکان پوشاندن یک شلوار بپای یک بچه که پدر نمی‌تواند بچه اش را بفرستد مدرسه بنابراین ان بچه‌ها می‌روند به مدرسه که یا پدر از قوت لایموت خودش می‌زند تا پسرش برود به مدرسه یا اینکه دائما متمکن است، وقتی شما ثروت انباشته شده را می‌گیرید از برای تقسیم به مردم این را صرف تعمیر بنای وزارت امور خارجه یا وزارت دارائی نکیند، این را باید صرف کنید در ان منظوری که در مقدمه قانونتان نوشته‌اید در گزارشتاننوشته‌اید، از برای تعدیل ثروت و از بین بردن شکاف طبقاتی که موجب انهدام مملکت است واقعا هم بان موضوع خرج کنید، پول بدست اوردن بسیار ضروری است بسیار خوب است ولی انچه برای مردم بکار میاید بمصرف رساندنش است که به چه مصرفی می‌رسد بنابراین، این پولی که از راه مالیات بر ارث بدست میاورید باید مصرف شود برای جبران همان دردی که نرخ را بالا می‌برد یا برگرداند ان شکافی که ان شکاف در فرهنگ و بهداشت شماست، عرض کردم برای معالجه استتیک یعنی بالا رفتم سینه خانمی ۱۲ هزار تومان پول جراحی داده شده‌است و حال انکه فلان ادم برای معالجه فتق خودش ۱۲ هزار تومان ندارد که ۳ روز مریض خانه مجانی بخوابد وزن و بچه اش از گرسنگی نمی‌میرند، این شکافی است که ملت ما را تهدید می‌کند و برای پر کردن این شکاف اگر آقایان این قوانین را اورده‌اید باید سعی کنید بهمین مجری و بهمین مصرف بزنید و گرنه این پول هم خواهد رفت مثل پولهای دیگر در خزانه داری کشور و بان منظوری که که واقعا می‌خواهد و خودتان در مقدمه گفته‌اید نخواهد رسید بنابراین عرض بنده د راین قسمت این است که محل خرج، وصول مالیات بر ارث را معین بفرمائید برای فرهنگ و بهداشت (صدرزاده –اگر این کار را بکنند مالیات دهندگان هم با رغبت بیشتری مالیات خواهند داد) بله اگر این کار را بکنند رغبت بیشتری ایجاد خواهد کرد، سعی بفرمائید که تطبق شود با اصولی که ما داریم و ضمنا بقول آقای دکتر عمید چرا لغت فوت را استعمال کردید فوت برای ذی روح و غیرزیروح است و در مورد اشخاص موت میگویند نه فوت (عبدالرحمن فرامرزی –چی آقا؟ دومرتبه بگویئد ما نفهمیدیم) در قانون مدنی میگویند فوت فرضی، اینجا نوشته‌اند فوت، مطلب دوم این است که نوشته‌اند وارث متوفی و حال انکه شما حقوق عینی را که بسیار قابل توجه بود برداشتید و حقوق شخصی را که گذاشته‌اید میدانم ایرادتان چیست میفرمائید ممکن است که وارث ما ترک را از بین ببرد و از نظر فنی دچار اشکال بشود ولی ان را در نظر بگیرید که اگر شما انرا هم در نظر بگیرید مال در دست مردم است با کمال تاسف باید عرض کنم یک دو تا لغت هم دارد که اشتباه چاپ شده مثل اینکه نوشته‌اند حق التالیف و حال انکه حق مولف است (عبدالرحمن فرامرزی-لابد حق التالیف با عین است)

- تقدیم نه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی

۱۲- تقدیم نه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی

رئیس - آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی – (عدل) –نظر به قانون لغو اختیارات نخست وزیر سابق چند فقره لایحه‌است که مرود احتیاج وزارت کشاورزی است و تقدیم می‌کنم (دکتر جزایری –مال بانک ساختمانی را هنوز تقدیم نکرده‌اید) اولش لایحه تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه ان است (احسنت) دوم لایحه متم بانک ساختمانی است سوم لایحه انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف اباد به بانک ساختمتانی است بعد لایحه معافیت خرید اراضی سیستان از پرداخت جریمه دیر کرد (صفائی –انهم احسنت) دیگر لایحه‌ای مربوط به قطع درخت گردو ودریافت عوارض از چوبهای صادراتی لایحه را گذاری دویست هزار متر از اراضی ابادان به شهرداری انجا برای احداث گورستان لایحه تمدید قانون اجازه تاسیس بنگاه ابیاری لایحه تاسیس بنگاه تهیه بذر چقندر قند و لایحه ساختمان سد سفید رود (مهندس جفرودی –احسنتد) (دکتر عدل –سد تبریز چه شد؟)

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون وقانین درائی راجع به مالیات بر ارث ونقل وانتقالات بلاعوض

۱۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون وقانین درائی راجع به مالیات بر ارث ونقل وانتقالات بلاعوض

رئیس - آقای ارسلان خلعتبری

ارسلان خلعتبری – بنده موافق مشروط هستم آقای دکتر شاهکار همکار محترم قسمتی از بیانات بنده را بعنوان مخالف اظهار کردند وبنده تکرار نمی‌کنم (احمد فرامرزی –قسمتی از فرمایشات آقا نبود از فرمایشات خودشان بود) بنده معتقدم باید قانونی اورد که بدولت مالیات بدهد نه با اشخاس برای اینکه مطابق تجربه سیاسی که داشتیم در سالهای اخیر باین نتیجه رسیدیم که اگر همان قانون رضا شاه فقید را اجرا بکنند با همان طرز وصول که توام با انقانون بود خیلی از این قوانین بعدی از لحاظ نتیجه بهتر بود (صحیح است) صرف قانون نه فقط مفید نیست بلکه بلا خواهد بود قانون را باید سعی کرد که طوری باشد کهعملی باشد قانون غیر عملی بدرد مملکت نمی‌خورد بنده کسی را می‌شناختم که چهل هزار تومان مالیات برارث بدهکار بود وگفت من هزار تومان دادم وخلاص شدم حالا هی قانون بیاوریم بنویسیم برای اینکه این ارقام سنگین باشد این چه ثمری خواهد داشت بنابر این بنده می‌خواهم از نظر یک موافق مشروط باین لایحه تذکراتی بدهم این مساله مالیت مهمترین مساله مملکت است هر یک از آقایان بنظر بنده این لایحه را باید با بهایت دقت مطالعه بفرمایند برای اینکه اگر در امر مالیاتی بر خلاف گذشته ما تونستیم یک ترتیب صحیحی اتخاذکنیم از این کسر بودجه خلاص خواهیم شد و مخارج کشور خودمان را بیشترش و ابپول خودمان می‌توانیم تامیین کنیم بنده تذکری که می‌خواهم از اینجا بدهم یکی مسئله پولهائی استکه از ایران فرار کرده و بخارجه رفته، آقای دکتر شاهکارتذکر داده‌اند و بنده معتقد بودم که در این لایحه حق بود که ترتیبی می‌دادید که برای اشخاص یک تسهیلاتی یک مساعدات هائی به طرق مختلف قائل می‌شدید که اینها با میل سرمایه‌های خودشان را به ایران برگردانند و اگر ما این کار را بتوانیم بکنیم قسمت عمده سرمایه کشور باین مملکت برمیگردد (صحیح است)

مساله دوم که بنده به اختصار اشاره می‌کنم ورد می‌شوم مسله سنگبنی ارقام مالیاتی است. در زمان شاه فقید حساب بفرمائید با مالیات‌های کمتر با ارقام کمتر با مالیات‌های بیشتر وصول می‌شد ولی در سال ۳۲۲ که دکتر میلیسپو قانون مالیات بر درامد را عوض کرد و مالیات را تا ۸۰ درصد رسانید شاید از ثلث هم کمتر به تناسب زمان شاه فقید مالیات وصول شد، پس سنگینی ارقام بهیچوجه مفید نیست سنگینی رقم سبب می‌شود که متمولین بیایند اشخاث را ببینند و سوء استفاده کند یعنی بیشتر وسیله افساد مامورین را فراهم سازند در ثورتیکه اگر رقم کمتر باشد، نرخ پائین تر باشد کمتر سبب خواهد شد که مامورین را اغفال کنند یک مثال دیگر میاورم در قانون مالیات بر املاک و معاملات غیر منقول حتی تا صدی بیست مالیات گرفته می‌شود، تمام معاملاتی که امروز بین مردم انجام می‌شود و در دفاتر رسمی وارد می‌کنند سند اتقالی را بمیزان که قبلا خود خرسده‌اند انتقال می‌دهند و یک دینار هم زیادتر نمی‌نویسند که از ان جهت مالیاتی بدولت پرداخت نمی‌شود و این دلیلش این است که وقتی مردم مالیات می‌دهند که عوارض دیگری را ندهند، در ایران کسیکه هزار تومان مالیات صحیح یعنی انچه که بایستی بدهد بپردازد بایستی هزار تومان هم بمامورین و فیره باج بدهد، بنابراین در ممالک دیگر چون مردم ازا ان باجها ئ از ان اخاذیها معاف هستند رغبت می‌کنند در دادن مالیات و ما از بالا بردن رقم جز ضرر چیزی دیگری فقط عایدمان نخواهد شد و باید سعی کنیم مالیات ازقام نباشد (احمد فرامرزی –همانش را هم نمی‌دهند) مطلب سوم که آقایان متوجه باشید چرا مردم ناامید هستند چرا سوء استفاده می‌شود اسن مطلبی است که عرض می‌کنم، مالیات دهنده مثل هر کس دیگری حقی دارد و ان حق قضاوت صحیح درباره خودش است در ممالک دیگر مالیات دهنده هر وقت دست گذاشت روی قانون حثش محفوظ می‌باشد در اینجا موقعی که مسئله استفاده از مالیات ندادن باب شد جهتش را آقایان نیدانند چه بود؟ در سال ۳۲۲ یا ۲۳ اخطارهای مالیاتی بموقع نشد ه یود مطلب را بردند پیش مستر دیویس مستعار امیرکائی و به او گفته بودند ۵۰۰هزار ۶۰هزار اخطار باقی مانده و اتگر ما در ظرف چند روز دیگر اخطار نکینم در ظرف پنج و شش روز دیگر مشمول مرور زمان خواهد شد این مستشار با فهم میدانید چه گفت؟ گفت یک صفر جلوی ارقام همه مودیان مالیات بگذارید یعنی کسی را که ده هزار تومان از او مطالبه مالیات کرده‌اند صد هزار تومان بدهد و کسی را که از او صد هزار تومان مالیات مطالبه کرده‌اند یک میلیون تومان از او مطالبه کنید و همین امر سبب شد که مودی هم در مقابل بتمام وسایل متشبث خواهد شد که این مالیات غیر حق را نپردازد و موضوع پیش اگاهی که آقایان تصور می‌فرمایند ماخذ مطالبه مالیات هست این پیش اگهی صادر نمی‌شود و می‌شود گفت که میلیون‌ها تومان مالیات باید بدهند و نمی‌دهند معاملات مخفی و محرمانه در مملکت انجام می‌دهند و کسی دسترسی به ان اشخاص ندارد و این قبیل اشخاص از مالیات معاف هستند و انوقت یقه کس دیگری را می‌چسبند و میگویند که آقا تو بیا یک میلیون تومان مالیات بده و کسی که باید یک میلیون تومان مالیات بدهد باید به یک دستگاهی دسترسی داشته باشد که اگر به ان دستگاه متوسل شد حقوقش محفوظ بماند این خیلی مهم است در ایران کسی به این مسئله توجه ندارد کلیتا از مردم سلب حق دسیدگی عادلانه درباره امر تشخیص مالیاتی شده و می‌شود (صحیح است)

در سال ۱۳۱۲ یک دادگاهی برای رسیدگی به امر مالیاتی معین شد «دیوان دادرسی دارائی» بهترین قضاوت مملکت را به انجا بردند و این دیوان دادرسی تا موقعی که وجود داشت می‌رفتند به ان دیوان و شکایت می‌کردند و لی باز در این قانون هم تبعیض قائل شده اشخاصی که سی هزار تومان مالیات بدهکار بودند حق داشتند که باین دیوان دادرسی رجوع کنند اما اگر یک بدبختی هزار تومان یدهی داشت این ادم مدیون هزار تومانی نمی‌تواند بدادگاه مراجع کند برای این که قانون حق را از ان هزار تومان بده گرفته و داده بان کسی که سی هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان ببالا بدهی داشته باشد این حق هم در دولت سابق از مردم سلب شد یک ایرادی که من گرفتم و یک دفعه هم در مجلس عرض کردم این بود که حق مراجعه مظلومین و مردم و شاکیان دروزارت دارائی درباره امر مالیاتی بمحکمه سلب شده در زمان دولت دیوان دادرسی دارائی منحل شد و امر رسیدگی بمامور اختلافات مالیاتی بکمیسیون‌های تشخیص بدوی و تجدید نظر واگذار شده در صورتی که کمسیون‌های بدوی تشخیص مالیاتی و تجدید نظر فاقد افرادی مثل قضاوت دیوان دادرسی هستند و استقلال ندارند عادلانه رسیدگی نمی‌توانند بکنند تحت تاثیر امر وزارت واقع می‌شوند مسولیتی هم ندارند در کشور ما وقتی وزیر محاکمه می‌شود در مقابل دیوان کشور و دیوان کشور داریم محاکمه داریم سنگینی انها را تحمل می‌کنیم بچه مناسبت افراد اعم از این که صد تومان مالیات بدهکار می‌باشند یا صد تومان مرجع صحیحی برای شکایت و رسیدگی نداشته باشند؟ باید همه یکسان حق داشته باشند مراجعه به دستگاهی بکنند و دولت باید همان قوانین و اختیارات که اگر مردم میایند سرمایه خودشان را بکار می‌اندازند بدانند که مورد تعدی و ظلم واقع نمی‌شوند اگر کسی خواست اعمال نفوذ کند د رمحکمه کمتر اعمال نفوذ می‌شود این عمل هم به نفع دولت تمام می‌شود وضع فعلی به ضرر دولت است برای اینکه در کمیسیون‌های اداری به مردم خرده یا تعدی می‌کنند و ممکن است نسبت به مردم بالاتر ارفاق بیشتری قایئل بشوند، اما محکمه با کمیسیونهای اداری همه جا فرق دارد محکمه نمی‌تواند تخلف سریع بکند تخلف صریح محکمه قابل بازخواست در محکمه انتظامی است و آقایان مطمئن باشید این سلب حقی که از مردم شده‌است اگر بمردم داده شود اول خود دولت استفاده می‌کند و بعد هم کسی بمردم نمی‌تواند تعدی بکند، باید اطمینان در مردم ایجاد کرد مردم باید اعتماد داشته باشند که اگر سرمایه‌ای اوردند به کار زدند و مورد تعدی واقع شدند به زور از انها اخذ مالیات اضافی نم شود و ما باید با این قبیل سرمایه داران و ملاکین که در دادن مالیات صحیح خدمت به این مملکنت می‌کنند بد نگوئیم انتقاد نکنیم ممکن است بعضی‌ها عملشان مورد انتقاد هم باشد اما اصل موضوع را نباید از دست داد این مملکت باید با فعالیت مردم اباد شود این مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه شان را خرج کردند یکنفر مامور مالیه نباید که آقا تو یک میلیون تومان بدهکار هستی و اگر فلانقدر بمن ندهی این مبلغ برای تو پیش اگهی صادر می‌شود، من میدانم در وزارت دارائی اشخاص بسیار صحیح العمل از پیر و جان هست بعضی از انها هم شاغل مقامات موثر هستند بیشتر انها یک عده زیادی از انها در خیابانها گردش می‌کنند بعنوان بازرس و استفاده از این اشخاص نمی‌شود،

جناب آقای معاون وزارت دارائی شما از اشخاص خوب استفاده کنید و از محکمه هم ترس نداشته باشید وقتیکه مالیات زور از مردم مطالبه نکنید مردم هم بتدرج عادت می‌کنند بدادن مالیات صحیح مردم وقتی دیدن که یک دستگاهی هست برای ارجاع شکایت ورسیدگی دیگر رشوه نمی‌دهند کسی که رشوه می‌دهد برای این است که می‌ترسند اگر من فلان رشوه را ندهم مامور برای من پیش اگهی بفلان مبلغ صادر می‌کنند و وقتی کمه صادر شد کمیسیون افراد اداری هستند میگویند یک میلیون تومان یا حداقل ششصد هزار تومان رای می‌دهیم اگر رای ندهیم میگویند دزدی کرده‌ایم (صحیح است) یک عده‌ای هم این وسط پیدامیشود از این طریق غلط استفاده می‌کنند مردم را میچاپانند و دولت را بدمان می‌کنند و دولت برای رفع بد نامی به عقیده من مصلحتش اقتضا می‌کند حق مردم محترم بشمارد از پیرزن گیلانی تا پیره زن که در بندعباس حوضه انتخابیه آقای ارباب مهدی هست این حق را برایشان قائل بشود و بیایند به دادگاه بنابراین بنطر بنده عیب مهم این قانون همین است یعنی نقض دسترسی نداشتن مردم به دادگاه و رسیدگی عادلانه چه فرقی می‌کند در این که مالیات بر ارث باشد در همه دنیا این قسمتها را محاکم رسیدگی می‌کنند کارشناسهای رسمی هستند بدفاتر مردم رسیدگی می‌کنند محاکم مردم را روی اصول یا محکوم و یا در مقابل زورگوئی حاکم بنابراین من آقایان می‌خواهم نقاضاکنم که دو چیز در این قانون سر موفقیت است یکی همان قسمت اول ارقام زیاد سنگین نباید باشد، دوم یک مرجعی باشد که جلوی مامور متخلف را بگیرد مردم اگر بدانند به محکمه دسترسی دارند و تا اخرین مرحله حق دارند در یک دیوانی مثل دیوان دادرسی دارائی سابق که قضاوت صحیح العمل در انجا بودند کار مالیاتشان رسیدگی می‌شود و احقاق حق می‌کند و نتیجه بسته بنظر و رای دادگاه‌است دیگر رشوه نمی‌دهند و مالیاتشان هرچه سنگین باشد می‌دهند بنابراین اگر این اطمینان را از طریق دادگاه بر مردم قرار گردید انوقت آقایان مطمئن باشید مالیات وصول خواهد شد و ضمنا توجه داشته باشید که اکنون هر صد هزار تومانی که مردم مالیات می‌دهند صد هزار تومان هم مامورین دزد می‌گیرند (بعضی از نمایندگان –بیشتر از مردم بنفع خودشان می‌گیرند)

اگر یک حساب دقیقی نشود در این پانزده سال اخیر مالیات غیر مرئی که بنام باج از مردم گرفته‌اند مساوی است با مالیاتی که به دولت داده‌اند (چند نفر از نمایندگان –بیشتر است) یک عده شیاد مامورین صحیح العمل را هم بد نام و الوده می‌کنند بنابراین برای حفظ حیثیت مامورین شرافتمند دولت باید رویه‌ای اتخاذ کند که از ان رویه کسی نتواند تجاوز کند این قوانین مالیات یک عملی است که از مالک دیگر تقلید شده‌است چطور است که همه چیز را از ممالک دیگر تقلید می‌کنید اما می گویید مردمی که مالیات بده هستند باید تابع نظم کمیسیون اداری باشند شنیدم وزارت دارائی قانون مطالبات غیر مالیاتی را که در زمان دولت سابق وضع شد و از مردم حق مراجعه به دادگاه نص قانون اساسی گرفت می‌خواهند دوباره بیاورند این بی اعتنائی به حق مردم است، مردم مالیات می‌دهند حق دارند یک دیوانی در مقابلشان باشد (اکبر –شکایت خیلی زیاد است) بروید از بهترین قضات مملکت پنج نفر ده نفر بیاورید سه محکمه درست کنید مردم بدبخت ببینند مرجع رسیدگی به انها است پینه دوز چرا نتواند شکایت کند بمحکمه ولی ان کسی که صد هزار تومان باوارث می‌رسد او هم مثل سایر مملکت شامل باشد ولی مالیات ان را کمتر بدهد در حدود همان ده هزار تومان بدهد چرا معافش می‌کنید بنظر بنده معافیت در مورد اشخاصی که عائله دارند کارمند هستند در مورد انها می‌بایست ارفاق بشود ولی نباید راه معافیت را باز کرد (کاشانی –ان راه فرار است) و مسئله دیگر که در اخر بیاناتم می‌خواهم بعرض برسانم این است اشخاصی که می‌میرند و صاحب املاک مزروعی هستند بنظر بنده باید آقایان فکر کنید در این قانون ماده‌ای بگنجانید اشخاصی که زاید بر یک قریه مزروعی دارند در صورت فوت دولت حق مالیات خودش را از عین املاک مزروعی بگیرد و به کشاروزان باقساط بیست ساله بدهد برای اینکه یک طریق صحیحی است که مالکیت بزرگ محدود می‌شود و خرده مالک در مملکت زیاد می‌شود ؛این فرصت صحیح بهتر از این است که بگوئیم هر کس ملک دارد باید این مقدارش را گرفت، و ان بحث اعیحده‌ای است که در موقع خود بحث خواهیم کرد ولی الان جایش نیست که بنده اینجا صحبت کنم و با ملک گرفتن و محدودیت بدون قید اینبار به مقصد نمی‌رسد، شما اگر هزار میلیون تومان مالیات وضع کنید که از مردم بگیرید هفتصد میلیون تومانش وصول نخواهد شد، شما اگر وضع مالیات بر ثروت بکنید بزرگترین میلیونرها ثروتشان از صد هزار تومان بالا نخواهد رفت یک رشوه‌ای می‌دهند به مامور دولت و او هم ده میلیون ثروت را صد هزار تومان قلمداد می‌کند پس بنابراین بازی با قانون صحیح نیست و برای زیاد کردن خرده مالک هم ما هر جا که فرصت به دست بیاریم برای ان مظور استفاده باید بکنیم چون خرده مالک برای مملکت موثر است و مهم است من خواستم اسن قسمت را تقاضا کنم که یک فکری عملی بفرمائید. اشخاصیکه املاک مزروعی زیاد دارند اگر از یک حدودی که صاحبش فوت کرده دولت می‌تواند سهم خودش را از عین املاک بردارد بشرط اینکه منتقل کند بکشاورزان با اقساط ۲۰ ساله (دکتر عدل-خالصه می‌شود) بنده دیگر عرضی ندارم و ان چیزی که راجع به محکمه برای رسیدگی عادلانه عرض کردم روی تجربیات بیست و چند ساله‌است که دارم اگر دولت اسن قسمت را در اقنون تامین نکند این قانون مفید مخواهد بود.

رئیس - آقای مخبر بفرمائید.

صارمی- (مخبر کمیسیون قوانین دارائی) –بنده تصور می‌کنم عادلانه ترین مالیاتی که در دنیا وجود داشته مالایت بر ارث است جناب آقای دکتر شاهکار از شکاف مهیب بسیار صحبت کردند و بسیار این جمله را تکرار نمودند خوب اگر این طور است این شکاف مهیب و این اختلاف طبقاتی را همین مالیات بر ارث و امثال ان ممکن است مرتفع کند واقعا وقتی درست تعقل یا تفکر و تصور کنیم که یک فردی که پدرش فلان الدوله بوده‌است و با مرگ پدرش میلیونها ثروت برای او باقی می‌ماند با یک فردیکه پدرش توانا و متمکن نبوده‌است و حالا پدرش می‌میرد احتیاج به یک قوت لایموتی دارد و فرقی قائل بشویم انکه تمکن زیادی دارد از قوای مملکت برای حفظ ثروت مورثی اش بیشتر استفاده کند بچه مناسبت میزان معین مالیات ندهد و به عواید دولت کمک نکند برای اینکه خودش استفاده زیاد ببرد راجع به اشل بحث زیاد ایجا شد که در این قانون پیش بینی شده‌است، د رتنظیم این قانون خیلی جدیت شد باین که تماس مامورین وصول مالیات بر ارث با مردم کمتر باشد و روی هم رفته زحمت و اشکال کمتر فراهم بشود یکی از موضوعاتی که جناب آقای ارسلان خلعتبری فرمودند موضوع معافیت است، ملاحظه میفرمائید اگر یک فردی هزار تومان ارث به او برسد احتیاج به این پیدا کند که بوزارت دارائی کند چون انحصار واراثت در دست دارد مالیاتی که بنفع مملکت خواهد پرداخت البته مختصر خواهد بود و با این اشکالات و جریاناتی که هست مواجه خواهد شد و این کار برای مردم ایجاد زحمت می‌نماید البته تماس مردم با دولت هم زیادتر خواهد بود و چنانچه با یم سوء جریان بیشتر سوء استفاده خواهد شد، این است که میزان معین در نظر گرفته شده که بطور کلی موجب مالیات باشد تا احتیاج مراجعه به مامورین وصول کمتر باشد و مامورین وصول طبعا کمتر مزاحم مودیان مالیاتی باشند و به حد مالیاتی که در اینجا معین شده‌است اگر قابل و متغابهی بخزانه دولت وارد نمی‌شود زیرا ما گفتیم که از مبالغی که کم است صدی دو مالیات بگیریم دو درصد ان مبلغ مختصری خواهد بود و ارزشی ندارد که مامورین برای این مبلغ مختصر تضییع کنند بنابراین معافیتی که در نظر گرفته شده‌است بسیار ضروری و لازم است و اما این تذکر داده شده که اشل ریاد است واقعا اینطور نخواهد بود برای اینکه این مالیات از سهم الارث گرفته می‌شود نه از کلیه ما ترک متوفی فرض بفرمائید اگر یک فردی هزار تومان ثروت داشته باشد و اولا متعدد داشته باشد و این اولا دان متعدد هر کدام سهمی می‌برند و نتیجه از کلیه ما ترک مالیات گرفته نمی‌شود از سهم الارث گرفته می‌شود و سهم الارث را هم که تا ۱۰ هزار تومان معاف کردیم موضوع قابل توجهی که ممکن است موجب پیدایش این این فکر بشود بطوری که جناب آقای دکتر شاهکار تذکر دادند موضوع مالیات را فوقالعاده بزرگ نشان بدهد قسمت اخیری است که گفته شده از یک میلیون ببالا در صد مالکیت گرفته بشود برای اینکه یک چنین وضعی بیاید و صدی ۲۵ مالیات گرفته بشود بایستی موارد متعددی وجود داشته باشد تا مشمول این قانون بشود یک متوفائی بمیرد و ورثه او هم منحصر بیک نفر باشد (کریمی –متوفی دو مرتبه بمیرد؟)

یک نفری بیمیرد مردی بمیرد (زنی بلکه باشد) کلیه ثروت و ترکه او به همان یک نفر منتقل بشود و چهار میلیون داشته باشد (داراب –از طبقه اول باشد) و بسیار نادر خواهد بود ۲۵ د رصد از یک میلیون ان مالیات اخذ می‌شود تذکر دادند که ممکن است این مالیات تا صدی هفتاد و پنج برسد بعقیده بنده ممکن است برسد و چه اشکالی دارد که برسد اگر یک کسی از اشخاص بسیار متمول بمیرد دورثه طبقه اول و دوم که نداشته باشد شخصی که از لحاظ قرابت با شخص متوفی فوق العاده دور باشد ثروت یعنی به دست او بیاید چه مانعی دارد که میزان متهابهی از این ثروت خداداد بمالهی ملت بپردازد (احمد فرامرزی-نمی‌پردازند) و اینکه میفرمائید ممکن است سوء جریان در کار باشد تمام قوانینی که اعیحضرت می‌خواهید وضع کنید (داراب –در تمام اعمال دولت است) احتمال این امردرش داده می‌شود نمیشود گفت که چون قانون بد اجرا شده‌است قانون وضع نشود، قانون را که وضع می‌کنیم آقایان بایستی نظارت بکنند وظیفه خودتان را انجام بدهید تا اینکه توفیق حاصل بشود و خوب اجرا شود والا قبل از تصویب قانون اگر چنانچه سوء اجرائی در کار هست باید ان سوء جربان را مرتفع ساخت اگر قبل از تصویب قانون از سوء جریان ان شکایت کنیم این موضوع موردی ندارد.

آقای دکتر شاهکار بعنوان که در قانون مدنی بجای فوت موت نوشته‌است از تذکر این کلمه فوت اظهار نارضایتی کردند بنده خیال می‌کنم افرادیکه در این کمیسیون دارائی بودند و در تصویب این قانون زحمت کشیدند تا این حدود اشنا به این بوده‌اند قانون مدنی را دیده‌اند و توجه داشته‌اند که اشکال ندارد و کتب فقهی هم اگر توجه کنید موارد بسیاری است که این کلمه فوت ذکر شده‌است فرموند ذکری اینجا برای خروج ثروت از کشور بشود جلوگیری بکند ماهم نفهمیدیم که این چه مربوط به قانون مالیات بر ارث است بعلاوه اگر افرادی باشند که ثروت را از مملکت بیرون ببرند و ثروت را بخارج منتقل کنند انها ازلحاظ قانون مالیات بر ارث اشکالات زیادتری در ان مملکت خارج خواهند داشت (نراقی –در انگلستان ۸۰ درصد است) در سایر ممالک مبالغ فوق‌العاده گزافی مالیات بر ارث می‌گیرند و همانطور که آقای نراقی فرمودند از موجودیهای بانک هشتاد درصد مالیات بر ارث گرفته می‌شود یکی از ایرانی هائی که امولش را منتقل کرده بود همین موضوع برایش پیش امد صدی هشتاد مالیات از او گرفتند بنابراین خروج ثروت از کشور با قانون مالیات بر ارث ارتباط پیدانمیکند بلکه چنانچه مبادرت به این عمل بکنند و ثروت خود را بخاج منتقل بکنند مشمول مالیات زیادتری خواهند بود و خروج ثروت از کشور را بنده بهیچ وجه ارتباطی با این قانون نمی‌بینم (داراب –بعلاوه محل آقامت و ارث هم شرط است) موضوعی که جناب آقای خلعتبری فرمودند موضوع ارجاع بدادگاه بود البته طبق اصول کلی هر فردی که متمکن است برای اینکه مورد تجاوز واقع نشود تا تصور کند که مورد تعدی واقع شد بایستی به او حق داد که بدادگاه عمومی رجوع کند و رفع تعدی و ظلم از خودش بنماید این صحیح است ولی باید در نظر گرفت که اگر چنانچه در تمام مواردی که مربوط به سلطه و و حکومت دولت است اجازه داده شود بدادگاه مراجعه کنند خود آقای خلعتبری مستحضر هستند که دعاوی در وزارت دادگستری زیاد، قضاوت کم رسیدگی بطی و اگر این موضع ادامه پیداکند موجب اشکالی خواهد شد که در قوه قضائیه مملکت هم اشکالات زیادتری ایجاد بشود و برای مردم هم رفاه بیشتر ی پیدا نخواهد شد در اینجا پیش بینی شده‌است که تا یک حدودی در ان کمیسیونهای بدوی رسیدگی بشود و اگر هم اعتراضی باشد در کمیسیون‌های تجدید نظر مورد رسیدگی واقع بشود. بنده خیال می‌کنم که اگر همانطوری که عادت اوست احتیاج دارد که استدلال قضائی علاقه مند هستند و میگویند وقتی که یک نفر قاضی در یک موردی بخواهد اظهار نظر کند همانطورکه عادت اوست احتیاج دارد که استلال قضائی بکند و بدلیل عقیده خودش را بیان کند در این قانون پیش بینی شده‌است که ائین نامه اجرائی را با تصویب کمیسیون دارائی باید تدوین کرد ممکن است این نظر جناب آقای خلعتبری باشد که در ائین نامه تامین بشود وتصویب بشود ان کمیسیون‌های تجدید نظر با شرکت افراد شایسته‌ای که اشنا بحقوق و اصول باشند تشکیل پیداکند که در این قبیل موارد رفع اشکال بشود از شکایتهای زیادی که از کمیسیون‌های مالیاتی بردرامد وجود دارد و اشکال عدم رسیدگی یا رسیدگی دستگاه‌های اداری هم مرتفع بشود.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • مقام محترم ریاست مجلس شورایملی پس از مذاکره یک موافق و یک مخالف در کلیات کفایت مذاکرت را پیشنهاد می‌نماید. خرازی. (نقابت –صحیح است)

رئیس - بفرمائید.

خرازی –بطوریکه آقایان همکاران محترم فرموده‌اند این لایحه مشتمل بر سی ماده‌است و موادش هم هر کدام در جای خودش قابل توجه و مهم است آقایان دکتر شاهکار و خلعتبری و مخبر محترم کمیسیون هم صحبت کردند علاوه بر یان که در کلیات توضیحاتی دادند ولی بیشتر استناد بمواد کردند و چون این لایحه مهم است و وقت مجلس را می‌گیرد بنده پیشنهاد کردم پس از اینکه یک نفر موافق و یک نفرمخالف صحبت کردند و مخبر کمیسیون هم توضیحاتی دادند داخل در مواد بشویم و آقایان نظریات خودشان را در مواد اظهار نظر بکنند تاوقت بیشتر گرفته نشود، ضمنا خواستم از موقع استفاده کنم چون سه نفر از آقایان محترم آقایان جلیلی و دکتر پیرنیا وارباب مهدی راجع به سیلزدگان صحبت کردند خواستم به اطلاع آقایان برسانم که انجمنی تشکیل شده از تابستان امسال به انجمن کمک به سیل زدگان و و از طرف این انجمن و همچنین شیر وخورشید سرخ بمحض اینکه اطلاع حاصل کردند کمک‌های فوری شده منجمله برای همین یزد که صحبت شد ۲۰۰ دستگاه چادر هزار پتو و دوست هزار ریال پول فرستاده شده‌است همنطور که برای فارس و اباده و بوشهر برای تمام قسمتهای مسیونی انتخاب شده توضیحی اینجا عرض می‌کنم که زحمات این انجمن به هدر نرفته باشد، انجمن کمک بسیل زدگان و اسیب دیدگان و جمعیت شیر و خورشید سرخ را بمتمام قوا سعی و اقدامات اولیه و کمک‌های لازمه را کرده‌اند و حتما نتیجه بخش هم بوده‌است (مشایخی – خدمات شما قابل تقدیر است) خواستم این موضوع را عرض کرده باشم تا آقایان مستحضر باشند.

رئیس - آقای صدرزاده بفرمائید

صدرزاده - بنده یک تذکری در خصوص هیأت نظارت سازمان برنامه که ابتدای مجلس صحبت شد دارم که می‌خواهم توضیح بدهم و بعد هم ارتباطش را با مخالفت با پیشنهاد کفایت مذاکرت این لایحه عرض می‌کنم. هر وقت صحبتی در اینجا راجع به مجلس سنا و سناتور‌های محترم می‌شود به هیچ وجه حاکی از این نظر که مخالفتی با انها باشد نیست و کمال احترام را برای انها قائل هستیم لیکن در مسائل قانونی نمی توان از حقی که هست صرف نظر کرد مطابق قانون اساسی در غیاب مجلس سنا مجلس شورای ملی مستقیما و منفردا هر قانونی که تصویب کرده‌است قابل اجراء است در سال ۲۷یا ۲۸ مجلس شورای ملی قانونی راجه به سازمان برنامه وضع و تدوین کرد و اجرا شده‌است در این قانون گفته شده‌است که هیئت نظارت سازمان برنامه را مجلس شورای ملی معین می‌کند (عبدالصاحب صفائی –عمل به قانون است) ما الان در مقام وضع قانون نیستیم که نظر مجلس سنا را بخواهیم بلکه یک عمل قانون تام الاعتباری را داریم انجام می‌دهیم صحبت ما در این خصوص است بهیچ وجه نظر مخالف با مجلس سنا نیست و البته ان آقایان محترم باید ان اصول و مواد قانونی را رعایت کنند، اما این تذکری را که جناب آقای خرازی فرمودند البته ما از این کمک هائی که شده‌است کمال تشکر را داریم ولی این کمک‌ها بهیچوجه کافی نیست با این خساراتی که به این سیل زدگان شده‌است، در خصوصو مذاکرات هم بنده می‌خواهم عرض کنم که ان قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض که در دوره دوازدهم یا یازدهم از مجلس شورای ملی گذشته الان هم در دست عمل است پس از این لحاظ وزارت دارائی بلاتکلیفی ندارد و یک قانونی در دست، اجرا است نهایت نظر دارند که میزان عواید خودشان رابالا ببرد و از میزان گذشته زیادتر کنند (صارمی – و مرادش را هم اصلاح کنند) وموادش را اصلاح کنند این قانون مشتمل بر سی ماده‌است و باید راجع به کلیات این قانون کمال دقت وتوجه را مبذول بداریم و مخصوصا راجع بطرز ارجا زیرا تحربه بما نشان داده که اگر قانونی طرز وصول او درست نباشد یا طرز اجرا و مصرف ان مطابق میل مردم نباشد خوب اجرا نمی‌شود پس ما در عین حالی که می‌خواهیم این قانون را تصویب کنیم باید متوجه جهات در امد و طرز وصول جهات مصرف ان باشیم و هیچ مانعی ندارد که آقایان محترم موافقب بفرمایند چند نفر دیگر از نمایندگان محترم درباره کلیات این قانون صحبت بکنند اگر یک روز یا دو روز دیگر تصویب این قانون به طول انجانید ولی قانونی باشد که هم از نظر اجراء هم از نظر وصول جامع تر و بهتر باشد برای مملکت نتیجه بهتری باشد برای مملکت نتیجه یهتری خواهد داشت تا اینکه عجله کنیم و یک قانونی که منطبق با عدالت نباشد تصویب کنیم که در اجایش دچار اشکال بشویم

- ختم جلسه به عنوان تنفس

۱۴- ختم جلسه بعنوان تنفس

رئیس - تنفس اعلام می‌کنم، در جلسه اینده روز پنجشنبه دستور اول سوالات و بعد هم دنباله مذاکره در این گزارش است (بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نشد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت