مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۴

از مشروطه
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

صورت مجلس روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- مذاکرات راجع بدستور

۳- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

۴- تصویب نمایندگی آقای مهندس فریور

۵- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان

۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای سید محمدصادق طباطبائی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

]۱- تصویب صورت مجلس[

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند آقای امینی فرمایشی دارید؟

امینی- بنده خواستم از حسن نظری که آقایان نسبت به بنده ابراز می‌دارند تشکر نموده و ضمناً عرض کنم که بنده داوطلب مقام منشی گری نیستم استدعا می‌کنم که آقایان آراء خودشان را خراب نکنند.

رئیس- آقای مجد ضیائی.

مجد ضیائی- بنده هم باتشکر از آقایان خواستم عرض کنم که بنده هم کاندید منشی گری نیستم و تقاضا می‌کنم آقایان آقای ذوالفقاری را انتخاب بفرمایند چون در فراکسیون هم قرار شده بود که ایشان را انتخاب کنند و یک تذکری هم خواستم نظر بسوابقی که از منشی گری دارم عرض کنم و آن این است که خوبست آقایان یکی از منشی‌های سابق آقای طوسی یا آقای هاشمی را انتخاب بفرمائید چون این آقایان اطلاعات کاملی از امور پارلمانی دارند و در بعضی مواقع شاید لازم باشد که تذکراتی بمقام ریاست بدهند.

- مذاکرات راجع بدستور

]۲- مذاکرات راجع بدستور[

جمعی از نمایندگان- دستور.

رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است راجع به پرونده آقای مهندس فریور ولی بنده عقیده‌ام این است که چون وقت داریم احتیاج به تغییر دستور نیست اول انتخاب هیئت رئیسه را تمام می‌کنیم بعد هم پرونده آقای مهندس فریور را مطرح کنیم آقای فولادوند.

فولادوند- با اعتبارنامه آقای مهندس فریور خیال نمی‌کنم کسی مخالف باشد عقیده بنده این است که قبلاً پرونده آقای مهندس فریور مطرح شود بعد بقیه انتخاب هیئت رئیسه بعمل آید.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- گاهی در مجلس سیزدهم دیده می‌شد بدون اینکه یک موجبی در کار باشد دستور تغییر می‌یافت و اینکار خوب نیست در این دوره تکرار شود الآن وقت داریم یکساعت و نیم بظهر است و کار زیادی هم نداریم فقط انتخاب سه نفر منشی است و سه نفر کارپرداز و بعد هم به پرونده آقای مهندس فریور می‌پردازیم (صحیح است)

- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

]۳- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه[

رئیس- پس به طوری که منظور آقایان است شروع می‌کنیم بانتخاب بقیه هیئت رئیسه- انتخاب سه نفر منشی بانتخاب جمعی. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آراء بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه۸۵ اوراق رأی ۸۶

آقای هاشمی ۵۴ رأی آقای طوسی ۵۰ رأی آقای جواد مسعودی ۴۴ رأی آقای ذوالفقاری ۳۶ رأی آقای تیمورتاش ۳۰ رأی آقای دکتر کشاورز ۲۹ رأی آقای امینی ۲ رأی آقای بوشهری- دکتر شفق- ملک مدنی- افخمی- مظفرزاده- مخبر فرهمند هر یک یک رأی.

رئیس- آقای هاشمی ۵۴ رأی آقای طوسی ۵۰ رأی آقای مسعودی۴۴ رأی آقای ذوالفقاری۳۶ رأی آقای تیمورتاش ۳۰ رأی آقای دکتر کشاورز۲۹ رأی دارند بنابراین آقایان هاشمی و طوسی و مسعودی انتخاب شدند. آقای اقبال.

اقبال- این دو روزه یک عده از آقایان و مخصوصاً آقای مخبر فرهمند با بنده مذاکره فرمودند که بنده در کار مباشرت کاندید بشوم ولی بنده کاندید نیستم و گمام می‌کنم خود آقای مخبر فرهمند با سوابقی که در کارپردازی دارند شایسته باشند و بهتر اینست که آقایان ایشان را در نظر بگیرند.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعی

(اخذ آراء بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج آراء نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

آقای افخمی ۶۵ رأی آقای مرآت اسفندیاری ۶۳ رأی آقای مخبر فرهمند ۵۹ رأی آقای مظفرزاده ۳۴ رأی آقای فداکار ۱۳ رأی آقای نبوی ۱۳ رأی آقای اقبال ۳ رأی آقایان اخوان- امامی- بوشهری- دکتر معظمی-ملک مدنی- دکتر کشاورز- رستم گیو- فریور هر یک یک رأی.

رئیس- عده آراء ۸۹ آقای افخمی۶۵ رأی آقای مرآت اسفندیاری ۶۳ رأی آقای مخبر فرهمند ۵۹ رأی آقای مظفرزاده ۳۴ رأی آقای فداکار ۱۳ رأی آقای نبوی ۱۳ رأی دارند بنابراین آقایان: افخمی و مرآت اسفندیاری و مخبر فرهمند به اکثریت انتخاب شدند. آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده در این موقع که انتخابات هیئت رئیسه خاتمه پیدا کرده است خواستم عرض کنم آقایان که طرف اعتماد مجلس هستند بایستی در کارپردازی مجلس یک قدمهای مؤثری بردارند مجلس انتظار دارد همانطور که در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آماده است که اصلا حاتیرا در کشور شروع کند عقیده من اینست که اول اصلاحات باید از مجلس شورای ملی شروع شود و آقایان کارپردازان باید بدون رعایت و ملاحظه صراحتاً اینجا عرض می‌کنم نظم و دیسپلین را برقرار کنند و هر کس که انجام وظیفه نمی‌کند دستش را بگیرند و بیرون کنند. مجلس باید رویه اش نمونه باشد برای وزارت خانه‌ها همانطور که سابق هم بوده بنده خواستم این مطلب را بعرض آقایان برسانم که آقایان نباید سستی بخرج بدهند و همانطوریکه مجلس و همه آقایان نمایندگان انتظار دارند امیدواریم دستگاه مجلس و کارپردازی طوری باشد که مدل نمونه باشد برای وزارتخانه‌ها.

رئیس- عرض کنم فعلا که انتخاب هیئت رئیسه تمام و خاتمه پیدا کرد همین فردا به آقایان اعضاء خبر داده می‌شود جلسه تشکیل داده و راجع بهمین موضوعی که فرمودند تصمیم بگیرند.

- تصویب نمایندگی آقای مهندس فریور

۴ - تصویب نمایندگی آقای مهندس فریور

رئیس- اعتبارنامه آقای مهندس فریور مطرح است. آقای سیف پور فاطمی شرحی بوسیله آقای فرخ نوشته‌اند قرائت می‌شود.

بوسیله جناب آقای فرخ نماینده محترم مجلس. مجلس شورای ملی نظر به اینکه اینجانب سه روز است به تب شدید مبتلا و بواسطه ادامهکسالت نمی‌توانم در مجلس حاضر شوم بدینوسیله مخالفت خود را با آقای فریور مسترد می‌دارم. سیف پور فاطمی

رئیس- رأی می‌گریم باعتبارنامه آقای مهندس فریور آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. بعد از این اعتبارنامه آقای حکمت است آقای دکتر زنگنه… آقای روحی فرمایشی دارید.

روحی- عرض کنم حالا که انتخاب هیئت رئیسه تمام شد انتخاب کمیسیونها هم مطابق نظامنامه باید بعمل آید بنده خواستم تقاضا کنم که برای انتخاب کمیسیونهای و مقدمات آنهم زودتر اقدام شود که مجلس کاملا برای کار حاضر باشد. (صحیح است)

رئیس- آقای کاظمی.

کاظمی- اطلاعی از یک منبع رسمی بمجلس رسیده که در رأی مجلس مؤثر است و آن این است که بین آراء آقای تهرانی و آقای حکمت کویا در جمعها اشتباه شده و هر کدام ممکن است مقدم و مؤخر باشد و این موضوع البته در فکر ما و در رأی رفقای ما نتیجه اش زیاد است و باین جهت عقیده دارم که اگر مجلس موافقت کند هر دو موضوع از دستور خارج شود (صحیح است) زیرا این در تصمیمات مجلس و در رأی ما تأثیر زیادی دارد (صحیح است)

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده هم می‌خواهم عرض بکنم که اگر خبری داده شده این خبر انشاالله صحت داشته باشد این رفع مشکلات را می‌کند برای خاطر اینکه بطوری که مشهود شد در مجلس و افکار عمومی توجه به آقای فیروز آبادی و آقای تهرانی هر دو هست و این جریان ممکن است رفع مشکل را بکند و افکار عمومی هم رعایت شده باشد زیرا بعد از مراجعه بآن دفاتر باید موضوع از لفافه در بیاید یعنی این مطلب اساسی است که اگر در دفاتر یک اشتباهی باشد باید اشتباه صحیح بشود. بعقیده بنده اگر آقایان موافقت بفرمایند که بعد ازظهر شعبه تشکیل بشود و آقای دکتر زنگنه که مخبر شعبه هستند و آقای فرهمند که رئیس شعبه هستند ایشان بفرستند دفاتر را بیاورند و آقای سروش هم یک مرد پاکدامنی است و اهل غرض و مرض هم نیست و البته همه آقایان سابقه دارند این را بیاورند و رسیدگی کنند اگر واقعاً اشتباهی شده است رفع شود (صحیح است) که مجلس بتواند از روی قضاوت عادلانه رأی داده باشد.

رئیس- آقای مخبر هم موافقت کردند. آقای دکتر شفق

دکتر شفق- تذکر بنده این بود می‌خواهم عرض کنم چون اگر پرونده خود بنده هم مورد بحث واقع نشده بود سکوت می‌کردم ولی حالا تقاضا می‌کنم که پرونده آقایان برای فردا بطور قطع تهیه شود و جزء دستور بگذارند و فردا دیگر پیشنهاد نفرمانید سه روز دیگر

اقبال- اجازه میفرمائید.

رئیس- بفرمائید

اقبال- همانطور که آقای ملک مدنی فرمودند بنده می‌بینم در مجلس نسبت به آقای فیروز آبادی و نسبت به آقای تهرانی هر دو نظر مساعد و موافق هست، بنده از شعبه خواهش می‌کنم که امروز شعبه را تشکیل بدهند و این کار را انجم بدهند و فردا هم جلسه باشد.

رئیس- آقای قبادیان

قبادیان- بنده راجع به آقای فیروزآبادی عرض داشتم ایشان شرحی به بنده نوشته‌اند… جمعی از نمایندگان- این موضوع مطرح نیست.

قبادیان-… شرحی بوسیله بنده به مجلس عرض کرده‌اند چون این قسمت را که آقای ملک مدنی و سایر آقایان پیشنهاد کردند اگر ممکن می‌شود که این اشتباه رفع بشود چه بهتر ولی اگر چنانچه مرتفع نشد بنده پیشنهادی که راجع به آقای فیروزآبادی کرده‌ام قرائت می‌کنم.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- بنده می‌خواهم خاطر آقایان را تذکر بدهم در تأیید فرمایش آقای روحی که قبلا خود بنده هم متذکر می‌شوم بعرض برسانم کمسیونها کارش تمام نشده و کارهای دولت هم معوق مانده است با کارها دارند که مربوط به کمسیونها است. اگر اجازه بفرمایند و مجلس موافقت بکند بهتر این است که شعبه نمایندگان خودش را انتخاب بکند که بتوانند بکارهای خودشان برسند والا کارها بتعویق می‌افتد (صحیح است)

رئیس- دو نظر هست یکی مراسم تحلیف و یکی ختم جلسه؟

ملک مدنی- بعقیده بنده اقلا تا ظهر باید باشیم و وقت هم باقی است مسئله مراسم تحلیف هم جزو وظایف وکلاء و نمایندگان است این کار را باید انجام دهیم

رئیس- آقای مجد ضیائی فرمایشی دارید؟

مجد ضیائی- بنده خواستم عرض کنم با این تشریفاتی که فرمودند برای شعبه تا فردا ممکن نیست صورت مجلس تهیه شود شاید یک موانعی پیش بیاید که نتوانند آقای سروش تشریف بیاورند بنابراین این خواهش درام جلسه را پس فردا تشکیل بدهید (نمایندگان- صحیح است)

- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان

۵- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- آقای دکتر شفق

دکتر شفق- بنده راجع بمراسم تحلیف یک تذکری داشتم امیداورم حمل بتظاهر نشود در مراسم تحلیف بنده در پر شرو شورترین نقاط دنیا حاضر بوده‌ام یا مراسم تحلیف نباید اجراء شود و یا تمام تشریفات و احترامات باید رعایت شود در موقع اجرای مراسم تحلیف باید حال سکوت و ادب حکمفرما باشد بنده دیدم پریروز که مراسم تحلیف شروع شد آقایان مشغول صحبت و دید و بازدید و مذاکره بودند صحبت و همهمه صحیح نیست در تمام دنیا مراسم تحلیف را با یک حالت سکوتی بجا می‌آورند یا اجرائ نکنید یا با اصول آن عمل کنید بقول آقای ملک مدنی مجلس باید سرمشق سایر جاها باشد (نمایندگان صحیح است).

رئیس- بعقیده بنده در تعقیب بیانات آقای دکتر شفق برخاستن در موقع تحلیف هم در حکم همان صحبت کردن است وقتیکه یکنفر قسم می‌خورد آقایان بلند نشوند بیرون بروند.

نمایندگان- صحیح است.

رئیس- شروع می‌شود باجرای مراسم تحلیف.

(در این موقع کلام الله مجید را به مجلس آورده و عموم حضار باحترام آن قیام نمودند) آقایان اسم برده شده زیر در محل کرسی خطابه حاضر و قسمنامه را بشرح ذیل قرائت و امضاء نمودند:

من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را بشهادت می‌طلبم و بقرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جدو جهد انجام داده و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی- ذوالفقاری- مجد ضیائی- فاطمی- بنده وضو ندارم استدعا می‌کنم بماند برای جلسه بعد.

دکتر طاهری- مؤید ثابتی- نجومی- فولادوند- بیات- خاکباز- رفیع- ذوالقدر شجاع- دکتر کشاورز گیو-نراقی- نبوی- نقابت- فرخ- اخوان- عامری- رحیمیان- دولت آبادی (در موقع بردن کلام الله مجید مجدداً عموم حضار باحترام آن قیام نمودند.

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

]۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- چون موقع ظهر است اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده به روز پنجشنبه ۱۷ (پس فردا) سه ساعت پیش از ظهر موکول می‌گردد دستور جلسه هم انتخاب کمیسیونها و بقیه مراسم تحلیف و انتخابات تهران است.

]جلسه مقارن ظهر ختم شد[

رئیس مجلس شورای ملی- محمد صادق طباطبائی