مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۲۳ نشست ۶۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۲۳ نشست ۶۰

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۶۰

شماره مسلسل ۱۳۱۷

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۲۳ نشست ۶۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس یازدهم و پنجم شهریور ماه
۲- مذاکره راجع بدستور
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به تشکیل کمیسیون خاصی جهت اصلاح قانون انتخابات
۴- معرفی هیات دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر
۵- مذاکره در دستور
۶- طرح و تصویب پیشنهاد آقای مجد ضیائی راجع به اعضای کمیسیون مبتکرات
۷- اظهارات آقای مهندس فریور در تعقیب بیانات آقای نخست وزیر
۸- موقع و دستور جلسه آیته - ختم جلسه


- تصویب صورت مجلس یازدهم و پنجم شهریور ماه

۱- تصویب صورت مجلس یازدهم و پنجم شهریور ماه

- مذاکره راجع بدستور

۲- مذاکره راجع بدستور


- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به تشکیل کمیسیون خاصی جهت اصلاح قانون انتخابات

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به تشکیل کمیسیون خاصی جهت اصلاح قانون انتخابات


- معرفی هیات دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر

۴- معرفی هیات دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر

- مذاکره در دستور

۵- مذاکره در دستور

- طرح و تصویب پیشنهاد آقای مجد ضیائی راجع به اعضای کمیسیون مبتکرات

۶- طرح و تصویب پیشنهاد آقای مجد ضیائی راجع به اعضای کمیسیون مبتکرات

- اظهارات آقای مهندس فریور در تعقیب بیانات آقای نخست وزیر

۷- اظهارات آقای مهندس فریور در تعقیب بیانات آقای نخست وزیر

- موقع و دستور جلسه آیته - ختم جلسه

۸- موقع و دستور جلسه آیته - ختم جلسه