مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

رای اعتماد به نخست وزیران
پرونده:Mozakerat 17 S86.pdf
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

تیر ماه ۱۳۳۲ - سال نهم

شماره مسلسل ۸۷

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۸۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزدوشنبه پانزده تیرماه ۱۳۳۲


فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت‌مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲
۲ - انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان
۳ - اقتراع شعب شش‌گانه
۴ - قرائت استیضاح آقای زهری
۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به‌ریاست آقای دکتر معظمی تشکیل گردید.

- تصویب صورت‌مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲

۱ - تصویب صورت‌مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲

رئیس: صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود: (به شرح ذیل توسط آقای حمیدیه قرائت‌شد):

صورت غیبت و دیرآمدگی آقایان نمایندگان در جلسه صبح یکشنبه چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲،

غائب بااجازه - آقای اورنگ.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر مصباح‌زاده، دکتر امامی، دکتر فاخر، جلیلی، گنجه، شوکتی، دکتر طاهری، تولیت، کهبد، مصدقی، صراف‌زاده، نبوی، امامی‌اهری، فتحعلی‌افشار، عامری، شادلو، امیرافشاری، شهاب خسروانی، ملک‌مدنی، مجتهدی، منصف.

رئیس: نسبت به صورت‌جلسه روز یکشنبه اعتراضی نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه روز چهارشنبه دهم و صورت‌جلسه روز یکشنبه چهاردهم تصویب شد.

- انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان

۲ - انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان

رئیس: آقای گنجه فرمایشی دارید بفرمایید.

گنجه: بنده خواستم عرض‌کنم چنانکه در روزنامه‌ها هم اعلام کرده‌بودم کاندیدای هیچ سمتی در هیأت رئیسه نیستم خواستم همکاران محترم به کسانی که کاندیدا هستند رای‌بدهند.

رئیس: آقای اخگر بفرمایید.

اخگر: آقای محمدحسین قشقایی مریض و در تحت معالجه هستند غائب بی‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس: تا در کمیسیون محاسبات تصویب نشود غائب بی‌اجازه منظورمی‌شوند. آقای مدرس بفرمایید.

مدرس: بنده ازطرف فراکسیون محترم نهضت ملی کاندیدای کارپردازی بودم چون گرفتاری زیاد دارم با تشکر از حسن نیت آقایان نمایندگان محترم اعلام‌می‌کنم که کاندیدای هیچ سمتی درهیأت رئیسه نیستم.

رئیس: شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه هیأت رئیسه ابتدا دو نفر نایب رئیس انتخاب می‌شوند بصورت جمعی به‌اکثریت نسبی از آقایان امیرافشاری، ناصر ذوالفقاری، دادور، نجفی، حمیدیه هیأت نظارت تمنامی‌کنم پشت تریبون تشریف‌بیاورند. (آقایان نظار در محل نطق حاضر و آقای دادور اسامی آقایان نمایندگان را به قرار ذیل اعلام و اخذ رای به‌عمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، مکی، دکتر بقایی، دکتر شایگان، پارسا، دکتر ملکی، انگجی، میلانی، شبستری، محمد ذوالفقاری، خسرو قشقایی، امامی‌اهری، گنجه، بهادری، مجتهدی، موسوی، کهبد، صفایی، کریمی، قنات‌آبادی، جلالی، موسوی، شهیدی، دکتر فلسفی، اخگر، جلیلی، نبوی، فتحعلی‌افشار، مدرس، خلخالی، وکیل‌پور، مصدقی، ملک‌مدنی، دکتر طاهری، ذکایی، دکتر بقایی، زهری، ریگی، مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، افشارصادقی، شادلو، شوکتی، منصف، تولیت، مهندس غروی، شهاب خسروانی، فرزانه، پورسرتیپ، دکتر فقیهی، میراشرافی، صراف‌زاده، اقبال، نریمان، حاج سیدجوادی، حائری‌زاده، رفیع، هدی، احمد فرامرزی، ناظرزاده‌کرمانی، معتمددماوندی، حمیدیه، ناصر ذوالفقاری، امیرافشاری، نجفی، دکتر معظمی، دادور، دکتر کیان. (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رای شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر بود): مهره تفتیشیه ۶۸ اوراق رای ۶۹.

رئیس: معلوم می‌شود یک نفر از آقایان مهره نداده‌است، آقای محمد ذوالفقاری ۶۹ رای، آقای مهندس رضوی ۴۴ رای، آقای افشارصادقی ۲۰ رای، آقای صفایی ۲ رای، آقای نریمان یک رای. (در این موقع آقای عامری وارد شده و تقاضا داشتند که رای بدهند)

رئیس: چون قرائت آرا تمام شده برای اینکه سابقه نشود اجازه بفرمایید رای شما گرفته نشود عده حاضر موقع اعلام رای ۶۴ نفر بوده و چهار نفر آقایان مصدقی، حاج سیدجوادی، شهاب خسروانی و دکتر کیان اضافه شدند، بنابراین ۶۹ نفر عده حاضر. آقای محمد ذوالفقاری با ۶۹ رای و آقای مهندس رضوی با ۴۴ رای به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند و آقای افشارصادقی ۲۰ رای و آقای صفایی هم ۲ رای داشتند. (مبارک است) شروع‌می‌کنیم به انتخاب شش نفر منشی به انتخاب جمعی و اکثریت نسبی هم است. (آقای دادور اسامی آقایان نمایندگان را به شرح ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رای به‌عمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، پارسا، دکتر ملکی، انگجی، میلانی، حاج سیدجوادی، شبستری، مکی، بهادری، خسرو قشقایی، محمد ذوالفقاری، جلیلی، دکتر کیان، گنجه، امامی‌اهری، عبدالرحمن فرامرزی، عامری، مجتهدی، ذکایی، موسوی، کریمی، قنات‌آبادی، جلالی، موسوی، شهیدی، کهبد، دکتر فلسفی، اخگر، نبوی، فتحعلی‌افشار، مدرس، خلخالی، وکیل‌پور، مصدقی، ملک‌مدنی، احمد فرامرزی، مهندس غروی، صفایی، دکتر بقایی، زهری، ریگی، مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، افشارصادقی، شادلو، شوکتی، پورسرتیپ، منصف، تولیت، شهاب خسروانی، فرزانه، میراشرافی، دکتر فقیهی‌شیرازی، صراف‌زاده، اقبال، نریمان، دکتر طاهری، حائری‌زاده، رفیع، هدی، ناظرزاده، معتمددماوندی، ناصر ذوالفقاری، نجفی، امیرافشاری، حمیدیه، دکتر معظمی، دادور. (مهره‌های واوراق رای شماره شده و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد):): مهره تفتیشیه ۷۱، اوراق رای ۷۱، آقای معتمددماوندی ۵۸ رای، آقای وکیل‌پور ۵۰ رای، آقای ناظرزاده ۴۹ رای، آقای نجفی ۴۵ رای، آقای شوکتی ۴۴ رای، آقای جلیلی ۳۶ رای، آقای حمیدیه ۳۵ رای، آقای کریمی ۳۵ رای، آقای شهیدی ۳۱ رای، آقای زهری ۱۷ رای، آقای دکتر فاخر ۱۲ رای، آقایان اقبال وشاپوری هر یک یک رای.

رئیس: از ۷۱ نفر عده حاضر در این سه صورتی که به بنده داده‌اند فقط یک رای اختلاف دارد ولی بقیه درست است آقای معتمد دماوندی ۵۸ رای، آقای وکیل‌پور ۵۰ رای، آقای ناظرزاده ۴۹ رای، آقای نجفی ۴۵ رای، آقای شوکتی ۴۴ رای، آقای جلیلی ۳۶ رای فقط یک رای آقای نجفی است که در یک جا ۴۴ نوشته شده و در نتیجه تاثیری ندارد بنابراین آقایان معتمددماوندی، وکیل پور، ناظرزاده، نجفی، شوکتی، جلیلی به سمت منشیگری انتخاب شدند (نمایندگان: مبارک است) برطبق ماده ۱۵ ازآقایان معتمددماوندی، وکیل‌پور، ناظرزاده ونجفی دعوت می‌شود که تشریف بیاورند بالا. شروع‌می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز انتخاب جمعی و نسبی است، قبل از آن آقای دکتر طاهری اجازه خواسته‌اند بفرمایید.

دکتر طاهری: چون در فراکسیون کشور برای کارپردازی آقای مصدقی کنار رفتند آقای شهاب خسروانی از طرف فراکسیون کشور کاندید کارپردازی هستند.

رئیس: شروع‌می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعی و اکثریت هم نسبی است (اسامی آقایان نمایندگان بوسیله آقای دادور به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق حاضر و رای دادند)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، پارسا، دکتر ملکی، انگجی، میلانی، شبستری، محمد ذوالفقاری، خسرو قشقایی، دکتر کیان، گنجه، فرزانه، پورسرتیپ، امامی‌اهری، مجتهدی، کهبد، عامری، حاج سیدجوادی، بهادری، عبدالرحمن فرامرزی، موسوی، مکی، حمیدیه، افشارصادقی، دکتر بقایی، کریمی، قنات‌آبادی، زهری، جلالی، شهیدی، دکتر فلسفی، اخگر، مهندس غروی، ریگی، جلیلی، نبوی، فتحعلی‌افشار، مدرس، خلخالی، مصدقی، ملک‌مدنی، دکتر طاهری، احمد فرامرزی، ذکایی، مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، شادلو، منصف، تولیت، میراشرافی، دکتر فقیهی، صراف‌زاده، شهاب خسروانی، اقبال، صفایی، نریمان، حائری‌زاده، رفیع، هدی، شوکتی، وکیل‌پور، معتمددماوندی، ناظرزاده، ناصر ذوالفقاری، نجفی، امیرافشاری، دکتر معظمی، دادور، (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رای شماره شده و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد): مهره تفتیشیه ۷۱، اوراق رای ۷۱، آقای دکتر فلسفی ۴۱ رای، آقای فتحعلی‌افشار ۳۹ رای، آقای شهاب خسروانی ۳۹ رای، آقای میراشرافی ۳۸ رای، آقای بهادری ۳۱ رای، آقای دکتر شایگان ۵ رای، آقای افشارصادقی ۳ رای، آقایان مصدقی، قشقایی، خلخالی، کهبد، نریمان، و حمیدیه هر یک یک رای، به نام میرافشاری یک رای، به نام ساعد افشار یک رای.

رئیس: یک رای هست که نوشته میرافشاری و یک رای هم به نام ساعد افشار است که به این ترتیب نتیجه اعلام‌می‌شود: آقای دکتر فلسفی ۴۰ رای، آقای فتحعلی‌افشار ۳۹ رای و آقای میراشرافی هم ۳۸ رای دارند به‌غیر از یک رای به نام میرافشاری، بفرمایید آقای عبدالرحمن فرامرزی.

عبدالرحمن فرامرزی: اجازه می‌فرمایید این اسامی که مورد اشتباه قرارمی‌گیرد این را غالبا در انتخابات اعلام می‌کنند مثلا فرض کنید یکی نوشته شهاب و یکی نوشته شهاب خسروانی یک نفر نوشته افشار و دیگری می‌نویسد ساعد افشار و مخصوصا درمورد افشار و اشراف سبق‌اللسان است و وقتی میراشرافی کاندید باشد و میرافشاری نوشته می‌شود که اصلا در توی مجلس میرافشاری نداریم این همان میراشرافی است اگر داشتیم درست بود (مهندس حسیبی: اشتباه می‌کنید شما) بنابراین باید آن یک رای را به نام میراشرافی حساب کنید.

رئیس: روی رای قضاوت می‌شود بنابراین بنده نتیجه را اینطور اعلام می‌کنم: آقای دکتر فلسفی ۴۰ رای، آقای افشار ۳۹ رای، و رای ساعد افشار را کم می‌کنیم آقای شهاب خسروانی ۳۹ رای، آقای میراشرافی ۳۸ رای، بنابراین سه نفر آقایان دکتر فلسفی، فتحعلی‌افشار، شهاب خسروانی به کارپردازی مجلس انتخاب شدند حالا بسته‌است به نظر آقایان.

عبدالرحمن فرامرزی: این سومی باید تجدید بشود چون یک رای میراشرافی را کم کردید.

رئیس: ساعد افشار را هم کم کردم میرافشاری را هم کم کردم (نادعلی کریمی: یک رای در میراشرافی موثر است ولی در افشار موثر نیست) بنده قبلا عرض کردم آقایان نظار هم باید نظرشان را بفرمایند چون بنده معتقدم باید کاملا رعایت بشود.

ناصرذوالفقاری: بنده معتقدم که قرعه بکشند.

مهندس حسیبی: خیر آقا میرافشاری همان امیرافشاری است (زنگ رئیس)

دکترسنجابی: امیرافشاری در مجلس داریم.

عبدالرحمن فرامرزی: امیرافشار یک (الف) ویک (ی) در آخر ندارد و آنوقت افشار و اشراف بهم نزدیک است آن را قبول دارید ولی این را قبول ندارید.

مهندس حسیبی: سماعی چرا ولی در نوشتن خیلی اختلاف دارد.

دکترسنجابی: اگر امیرافشاری در مجلس نبود حرفی نبود ولی حالا که امیرافشاری هست به اسم ایشان نزدیکتر است.

رئیس: از اینکه رای مخدوش است هیچ تردیدی نیست و مسلم است که این یک رای به نام میرافشاری است وبنده تردیدی ندارم ونمی‌توانم میرافشاری را میراشرافی قبول کنم و عرض می‌کنم که نتیجه انتخابات صحیح است و آقایان دکتر فلسفی و فتحعلی‌افشار و شهاب خسروانی انتخاب شده‌اند.

میراشرافی: بنابراین آقای رئیس از قدم اول باید حق‌کشی را معمول کنید؟ باید تجدید انتخابات کنید شما حق ندارید که حق مرا از بین ببرید شما آنجا نشسته‌اید که حق را حفظ کنید باید از نو تجدید کنید شما به ۴۰ نفر وکیل توهین می‌کنید ۴۰ نفربه من رای داده‌اند من از آن آدمهایی نیستم که بگذارم حقم از بین برود.

مهندس حسیبی: نه آقا تجدید انتخاب چرا؟

عبدالرحمن فرامرزی: آقا یک قدری عینک تعصب را از چشمهای خودتان بردارید میرافشاری به میراشرافی نزدیک‌تر است تا به میرافشار.

مهندس حسیبی: ابدا.

میراشرافی: بنده از حق خودم نمی‌گذرم آقای رئیس.

رئیس: بنده نظر قطعیم این است و برای اینکه بی‌طرفیم محفوظ بماند از مجلس رای می‌گیریم به تجدید یا عدم تجدید. آقای نبوی فرمایشی دارید، بفرمایید.

احمد فرامرزی: این قابل رای نیست برای اینکه معلوم شود من پنجاه سال سن دارم یا شصت سال قبل رای نیست باید تجدید شود.

نبوی: به مشکلی که برخوردیم بایستی مطابق آئین‌نامه مجلس عمل کنیم، تجدید انتخاب در آئین‌نامه ذکر نشده یا ایشان یک رای کم دارند که انتخاب نشده‌اند و آن ورقه حساب است و هر دو مساوی هستند باید با قرعه تعیین شوند.

رئیس: اجازه بفرمایید این رای میرافشاری است (میراشرافی: میرش درست است) مخصوصا می‌خواهم اقلیت حقوقشان محفوظ باشد ولی در عین حال متاسفانه این قسمت را صحیح نمی‌دانم از نظر اصول ولی باز هم اگر مجلس بخواهد یک قضاوت دیگری بکند بنده تن می‌دهم که مجلس رای بدهد والا در اینکه این رای میراشرافی نیست حرفی نیست.

عبدالرحمن فرامرزی: عرض کنم تذکری که من می‌خواهم به آقایان بدهم این است که الان حق دو نفر مورد تهدید است نه حق یک نفر. مثلا آقای میراشرافی می‌گویند حق من از بین می‌رود خوب اگر حق ایشان ثابت شد حق آن یکی از بین می‌رود پس حق دو نفر در میان است الان باید راه حلی پیدا کنیم که هر دو نفر بدانند اعمال نظر نشده حالا آقای نبوی می‌فرمایند با قرعه باید تعیین شود که مطابق آئین‌نامه‌است اشکالی ندارد با قرعه تعیین کنید.

رئیس: قرعه درصورتی است که آراء دو نفر مساوی باشند.

خلخالی: رای بگیرید که قرعه بکشند یا نکشند.

نبوی: اگر مساوی است که قرعه و اگر مساوی نیست که تمام شده.

مهندس حسیبی: تمام شده آرا مساوی نیستند ۳۸ رای قطعی بعلاوه یک رای مخدوش در مقابل ۳۹ رای قطعی است.

میراشرافی: شما فقط راجع به نفت اظهارنظر بفرمایید.

رئیس: آقای حائری‌زاده بفرمایید.

حائری زاده: این موضوع انتخاب هیأت رئیسه یک موضوع داخلی مجلس بود ولی یک رنگ سیاسی و کشمکش بین اقلیت و اکثریت به خودش گرفت و نتیجه‌ای که ما در انتخاب هیأت رئیسه گرفتیم این است که فقط یک رای بین طرفداران دولت و مخالفین دولت بیشتر فاصله نیست این نتیجه عاید شده‌است و من معتقد هستم که آقایان اگر میل دارند که یک نفر هم از اقلیت در هیأت رئیسه باشد یک رویه‌ای اتخاذ بکنند که ما هم یک نماینده در هیأت رئیسه داشته باشیم والا ما نظری نداریم.

رئیس: نظرتان را هم بفرمایید بنده به رای مجلس واگذار می‌کنم که انتخابات تجدید شود یا نه.

حائری زاده: عرض کردم نظر بنده بسته به نظر مقام ریاست است.

رئیس: به نظر بنده این یک رای حساب نمی‌شود ولی اگر مجلس اجازه بدهد تجدید انتخاب می‌کنیم.

دکتربقایی: چون رای مخفی بوده حالا که نتیجه معلوم شده اگر بخواهید که مجلس اظهارنظر بکند که این رای تجدید شود یا نه باید آن را هم به رای مخفی مجلس واگذار کنید.

رئیس: رای مخفی را باید ۱۵ نفر تقاضاکنند، رای می‌گیریم که این قسمت اخیر راجع به یک نفر را تجدیدکنیم یا خیر آقایانی که موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) ۳۵ نفر است و چون عده حاضر ۷۱ نفر است تصویب نشد.

میراشرافی: آقای رئیس بالاخره باید ثابت کنید که شما رئیس مجلس نیستید.

- اقتراع شعب شش‌گانه

۳ - اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس: شروع‌می‌کنیم به استقراع و برای هر شعبه‌ای ۱۲ نفر ابتدا به ردیف تا شعبه ششم انتخاب می‌شود بعد از شعبه اول تا شبعه پنجم به هر شعبه یک نفر اضافه می‌شود ولی قبل از این قسمت لازم است یک چیزی را که بنده اشتباه کردم برای اینکه در صورت‌مجلس اضافه بشود یادآورشوم در موقعی که آرای منشی‌ها خوانده‌شد آقایان حمیدیه ۳۵ رای، کریمی ۳۵ رای، زهری ۱۷ رای، دکتر فاخر ۱۲ رای داشتند فراموش شد قرائت بشود حالا یادآوری کردم که در صورت‌جلسه ضبط گردد حال شروع‌می‌کنیم به استقراع شعب.

بعضی از نمایندگان: ناظر بانک (بوسیله آقای ناظرزاده اقتراع بعمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد): شعبه اول - آقایان: قنات‌آبادی، پارسا، احمد فرامرزی، دکتر شایگان، حسینعلی راشد، مهندس حسیبی، نریمان، مجدزاده، شاپوری، اورنگ، امامی‌اهری، عبدالرحمن فرامرزی. شعبه دوم - آقایان: شهاب خسروانی، شبستری، باقر جلالی، دکتر مصباح‌زاده، وکیل‌پور، مصدقی، منصف، مکی، صراف‌زاده، احمد بهادری، دکتر فلسفی، خسرو قشقایی. شعبه سوم - آقایان: پورسرتیپ، علی‌اصغرمدرس، نادعلی کریمی، مهندس غروی، مجتهدی، میراشرافی، دکتر کیان، میلانی، دکتر معظمی، احمد اخگر، محمدعلی دادور، محمود جلیلی

میراشرافی: آقا بنده را با آقای رئیس توی یک شعبه نگذارید آبمان توی یک جوی نمی‌رود.

(شعبه چهارم - آقایان: افشارصادقی، فتحعلی‌افشار، فرزانه، رضا رفیع، حائری‌زاده، اقبال، شهیدی، حاج سیدجوادی، مهندس رضوی، صفایی، میرمجید موسوی، ناصرذوالفقاری. شعبه پنجم - آقایان: دکتر حسن امامی، انگجی، دکتر طاهری، مهندس زیرک‌زاده، شادلو، حمیدیه، امیرافشاری، محمد ذوالفقاری، دکتر ملکی، دکتر فاخر، جواد عامری، گنجه. شعبه ششم - آقایان: خلخالی، ریگی، شوکتی، هدی، ناظرزاده، نجفی، زهری، نبوی، دکتر سنجابی، سیدابوالقاسم کاشانی، دکتر فقیهی، تولیت. به شعبه اول اضافه می‌شود آقای کهبد، به شعبه دوم اضافه می‌شود آقای معتمددماوندی، به شعبه سوم آقای ملک‌مدنی، به شعبه چهارم: آقای ذکایی، به شعبه پنجم آقای دکتر بقایی.

رئیس: بعضی از آقایان یادداشت فرستاده‌اند و تذکر داده‌اند که نظار بانک هم امروز انتخاب شوند می‌خواستم ببینم مخالفی هست یا خیر (رفیع: بنده مخالفم) پس چون باید جز دستور گذاشته شود به عقیده بنده بهتر است جز دستور بگذاریم برای جلسه بعد (صحیح است)

میراشرافی: حکومت نظامی را بگذارید جز دستور که مردم را مثل گوسفند می‌گیرند.

رئیس: قرار است فردا عصر در هیأت رئیسه مطرح شود و جلسه فوق‌العاده برای این کار تعیین شود.

میراشرافی: شما که نگذاشتید من جزو هیأت رئیسه باشم.

- قرائت استیضاح آقای زهری

۴ - قرائت استیضاح آقای زهری

رئیس: یک استیضاحی از آقای زهری رسیده‌است قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد:)

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی، چون طبق اطلاعات موثقی که بدست آمده‌است و قرائن و مدارک موجود دستگاههای انتظامی و مامورین کشف قتل فجیع رئیس سابق شهربانی و تعقیب مرتکبین و محرکین آن درمورد متهمین پرونده مربوطه به منظور اخذ اعترافات و اقاریر معین و خلاف واقع و کتمان حقایقی که مامور کشف آنها بوده‌اند مرتکب زجر و آزار و شکنجه متهمین گردیده‌اند، و چون توسل به وسائل مذکور طبق قوانین جاریه کشوری جرم و قابل تعقیب می‌باشد و با وجود اعلام جرمی که اکنون بیش از دو ماه است توسط دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به‌عمل آمده‌است مقامات دادگستری برای تعقیب مرتکبین و مجازات آنان اقدام موثری به‌عمل نیاورده‌اند، و چون استقرار اصول دادگستری و کشف جرائم و تحقیق بر زجر و آزار و شکنجه متهمین نه تنها جرم مسلم برعلیه نفس و مصونیت‌های فردی می‌باشد بلکه اساس امنیت و مصونیت اجتماعی و قضایی و فردی را که اصول قانون اساسی حق مسلم افراد شناخته‌است و حیثیت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرارداده و اصل آزادی و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتیجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطر می‌اندازد بدینوسیله شخص جناب آقای دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملی و ریاست فائقه بر دستگاههای انتظامی و جناب آقای لطفی وزیر دادگستری را از لحاظ تصدی وزارت دادگستری و جناب آقای دکتر صدیقی وزیر کشور را ازلحاظ ریاست فائقه بر دستگاه شهربانی که یک عده از مرتکبین شکنجه از کارمندان آن وزارتخانه بوده‌اند و همچنین شخص آقای دکتر مصدق را از لحاظ ریاست وزراء و وزاری دولت ایشان را از لحاظ مسئولیت مشترک وزراء استیضاح می‌نمایم، خواهشمندم طبق مقررات آئین‌نامه دستور فرمایند هرچه زودتر دولت برای پاسخ استیضاح اینجانب در مجلس حاضرشود با تقدیم احترامات فائقه، علی زهری.

رئیس: برای دولت فرستاده می‌شود و روزش بعد معین می‌شود آقای دکتر بقایی اجازه خواسته بودند (دکتر بقایی: ماده ۹۰ خواسته بودم)

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس: فعلا کاری در دستور نداریم پس جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه‌است از آقایان تمنی می‌کنم برای ساعت ۹ تشریف بیاورند چون ساعت ۱۰ زنگ داخلی زده خواهد شد برای انتخاب هیأت رئیسه شعب و انتخاب کمیسیون‌ها بنابراین در آن ساعت آقایان باید حاضرباشند چون اگر غایب باشند اعتراضی پذیرفته نیست و دعوت جداگانه هم برای آقایان فرستاده خواهدشد و پس از اینکه نتیجه کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه شعب معلوم شد نزدیک ظهر زنگ جلسه زده خواهدشد برای اینکه تشکیل کمیسیونها به عرض مجلس شورای ملی برسد و برای هفته آتیه مجلس آماده کار باشد دو نفر ناظر بانک هم جزو دستور است.(مجلس نیمساعت قبل‌ازظهرختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی، دکترعبدالله معظمی