مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۱۶ صورت مشروح مذاکرات مجلس

روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۴ فهرست مطالب

۱ – قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ – انتخاب هیئت رئیسه.

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید

- قرائت و تصویب خلاصه صورت جلسه

۱ – قرائت و تصویب خلاصه صورت جلسه

پیش صورت مجلس روز یک شنبه بیست و هفتم اسفند ماه را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند مجلس یکساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و چون عده برای اخذ رأی کافی نبود تصویب آن موکول ببعد گردید.

اسامی غائبین با اجازه – آقایان تهرانچی – تهرانی – دکتر عبده – فتوحی – فرمانفرمائیان – رضا تجدد – روحی – امیرابراهیمی – سید ضیاء الدین – صمصام – ساسان – اخوان – امینی – اکبر – گرگانی – قشقائی – صفوی – نقابت – مؤید قوامی – پوررضا – گله داری – سلطانی – دولت آبادی – سیف پور – حیدرعلی امامی نتیجه استخراج آراء متخذه جلسه قبل موبوط بیکنفر ناظر بانک قرائت و انتخاب آقای مخبر فرهمند باکثریت ۴۷ رأی باین سمت اعلام پس از آن برای شرفیابی حضور ملوکانه جهت تبریک عید نوروز اقتراع بعمل آمده: آقایان:

اقبال – منصف – رفیعی – فاطمی – آشتیانی – ثقة الاسلامی – گله داری – کفائی – پروین – گنابادی – عزت الله بیات – اردلان و محمد گرگانی تعیین و چون عده برای اخذ رأی کافی شده بود صورت جلسه قبل تصویب و عده از آقایان ورود در دستور را تقاضا و پس از مخالفت آقای دکتر مجتهدی و موافقت آقای مهندس فریور بورود در دستور رأی گرفته شده تصویب و دو فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی دائر بموافقت با مرخصی آقایان:

سنندجی و منصف قرائت و چون معارضی نبود نسبت بهریک جداگانه اخذ رأی شده هر دو فقره تصویب و آقای مهندس فریور پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع باصلاح قانون نظام وظیفه مطرح شود آقای محمد طباطبائی باستناد اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ آئین نامه داخلی از لحاظ عدم حضور وزیر مسؤل یا معاون او با طرح گزارش نامبرده مخالف و آقای مهندس فریور پس از مختصر توضیحی دائر بمسؤلیت مشترک هیئت وزیران در مقابل مجلس شورای ملی پیشنهاد خودرا مسترد و تقاضا نمودند به آقای نخست وزیر تذکار داده شود معاون پارلمانی وزارت جنگ را زودتر تعیین و معرفی نمایند تا در غیاب آقای وزیر جنگ که بیمار هستند در مجلس حاضر و از لوایح دفاع نمایند. گزارش کمیسیون بودجه راجع ببقیه مواد و دوازدهم مطرح و آقای نبوی پیشنهاد نمودند ماده دوازدهم گزارش که مربوط بشهرداریهاست ماده مستقلی تلقی شده و خبر آن جدا گانه تنظیم شود آقای دکتر شفق معتقد بودند مذاکره شور کلیات گزارش کمیسیون که در جلسه قبل مطرح شده خاتمه یافته تلقی گردیده و پس از ورود در شور مواد بترتیب اساسی و منظم کلیه مواد مطرح و تصویب شود.

آقای ملک مدنی نیز با پیشنهادد آقای نبوی موافق و معتقد بودند چنند ماده ضروری و مورد احتیاج دیگر نیز از گزارش کمیسیون مجزی و بعنوان خبر مستقل مطرح و قبل از سال جدید بتصویب مجلس شورای ملی برسد، بالاخره بر حسب تذکار آقای دکتر معظمی، آقایان فاطمی مخبر کمیسیون بودجه و اردلان وزیر دارائی موافقت خود را با پیشنهاد آقای نبوی اعلام و نسبت بآن رأی گرفته شد تصویب و ماده دوازدهم و تبصره گزارش کمیسیون راجع بوصول صدی سه اضافه بر قیمت دولتی تریاک و دخانیات و قماش و قند و شکر و چای و تسلیم عوائد هر شهرستان بشهرداری همان محل و استهلاک مبلع مسترد نشده از وام پرداختی بشهرداریها ظرف سال ۱۳۲۴ قرائت و آقای فرهودی با وضع مالیات بعنوان شهرداریها بر قند و قماش شکر و چای که حزو ما یحتاج عمومی و ضروریات اولیه طبقه دوم و سوم می‌باشد مخالف و معتقد بودند هزینه شهرداری هر شهر بوسیله ساکنین هممان شهر پرداخته شده و تحمیل آن بر بودجه عمومی کشور و عموم طبقات برخلاف اصل بوده گذشته از این معایب تصویب این ماده موجب سوءاسنفاده و ایجاد طرق قاچاق خواهد بود.

آقای مهندس فریور بعنوان اخطار نظامنامه موضوع را مربوط بوضع مالیات جدید و طبق مقررات آئین نامه داخلی در حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارائی دانسته و اظهار نمودند گزارش مربوطه برای اظهار نظر باید بکمیسیون نامبرده ارجاع گردد. آقای محمد طباطبائی با این نظریه مخالف و توضیح دادند بر طبق قانون تعیین بهای کالاهای انحصاری با خود دولت بوده و صدی سه اضافه پیش بینی شده وضع مالیات جدید نبوده و با وضع مفلوک شهرداریها تخصیص این اضافه بهای غیر محسوس از انحلال شهرداریها جلوگیری نموده و موجب رفاه و فعالیت این سازمان‌های ملی خواهد بود. آقای قبادیان نیز با اصل موافق ولی تجزیه آنرا از گزارش کمیسیون بودجه برخلاف اصل دانسته و معتقد بودند باالفعل از دستور خاج شود. آقای دکتر زنگنه نیز شمه دائر بر موافقت با ماده و ضرورت تصویب آن برای بهبود حال شهرداریها ایراد و آقایان دکتر شفق و صادقی با نظریه آقای مهندس فریور دائر بلزوم ارجاع ماده بکمیسیون قوانین دارائی موافق و آقای وزیر دارائی توضیحاً اظهار نمودند وضع مالیات تجدیدی منظور نظر نبوده و چون تعیین نرخ اجناس انحصاری با دولت است این افزایش جنبه مالیاتی نداشته منتهی اجازه خرج آن برای مورد مخصوص باید با اجازه و تصویب مجلس شورای ملی بوده و دولت نیز از نظر علاقه آقایان نمایندگان با موضوع موافقت کرده و بارجاع آن بکمیسیون قوانین دارائی نیز موافقت حاصل است.

آقای نبوی مجدداً شرحی مبنی برلزوم تصویبی ماده ایراد و بالاخره قرار شد با موافقت آقایان نمایندگان و وزیر دارای موضوع بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع شود، آقای محمد طباطبائی بااین نظریه مخالف و موضوع را صرفاً اجازه خرج و از حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارائی خارج و مربوط بکمیسیون بودجه می‌دانستند و بالاخره با اظهار نظر آقای دکتر شفق مقرر گردید متن پیشنهاد بهمین ترتیب اصلاح شده و مطرح گردد. آقای فداکار پیشنهاد نمودند وجوه حاصله بمصرف بهداری هر محل اختصاص خواهد یافت پس از توضیح در اطراف آن و پاسخ اقایان ملک مدنی و هاسمی و نبوی در تأمین نظریه ایشان آقای فیروز آبادی نیز مختصری در اطراف ماده تقریر و آقای نبوی بجای ماده مورد بحث پیشنهاد نمودند دولت مکلف است صدی سه از فرش قند و شکر و چای و قماش را بشهرداریهای هر محل اختصاص دهد آقای دکتر معظمی با موافقت در اصل موضوع و ضرورت تعیین تکلیف شهرداریها از لحاظ رعایت اصول و مقررات در وضع قوانین معتقد بودند موضوع بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع و گزارش جامعی که منظور مجلس شورای ملی را تأمین نماید تقدیم و مطرح گردد آقای طوسی پیشنهاد خروج از دستوررا نموده و پس از توضیح آقایان طباطبائی و دکتر زنگنه آقای نجومی بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی را از طرف اداره کار پردازی تقدیمم و بکمیسیون محاسبات مجلس ارجاع شده و نسبت بارجاع پیشنهد آقای نبوی بکمیسیون قوانین دارائی مجدداً بجث مختصری بعمل آمده و با تذکار آقای دهستانی دائر بلزوم فعالیت از طرف مجلس شورای ملی در تصویب لوایح بالاخره حسب پیشنهاد آقای دکتر شفق جلسه آتیه بروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بقیه دستور همین جلسه مقرر و مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد. نایب رئیس – جلسه برای روز ۲۸ اسفند ماه اعلام شده بود بعلت اینکه اکثریت حلصل نشده بود جلسه تشکیل نگردید آقای حاذقی نسبت بصورت جلسه اعتراض داشتید؟ حاذقی – آقای مؤید قوامی راکه غایب بدون اجازه نوشته بودند در اثر عارضه کسالت بستری بودند و تقاضایشان را نهم بوسیله بنده بمقام ریاست داده بودند تقاضا می‌کنم مقرر بفرمائید غیبتشان با اجازه تلقی شود اصلاح بفرمائید.

نایب رئیس – در صورت جلسه دیگر اعتراضی نیست؟ (گفته شد-خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- انتخاب هیئت رئیسه

۲ – انتخاب هیئت رئیسه

نایب رئیس – مطابق نظامنامه دستور جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه‌است یعنی از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند ولی مطابق نظامنامه و سوابق ابتدا باید انتخاب هبئت رئیسه بعمل بیاید بنابراین بدواً برای استخراج آراء سه نفر بقرعه معین می‌شوند (اقتراع بعمل آمد و آقایان بهادری و فاطمی و ذکائی برای نظارت در استخراج آراء معین شدند)

نایب رئیس – آقای دشتی راجع بانتخاب هیئت رئیسه‌است بفرمائید.

دشتی – اینجا صحبت بود راجع بانتخاب رئیس و کاندیداها و یکی از کسانی هم که در اطراف او صحبت می‌شد خود بنده بودم ولی در این چند روزه هم که صحبت بود عقیده بنده این بود که برای ریاست مجلس یک اکثریت قاطعی ایجاد بشود (صحیح است) برای اینکه هر گونه تشتت و اختلافی خوب نیست و بالاخره بنده فقط می‌خواستم عرض بکنم که بنده کاندیدا نیستم زیرا ممکن بود بعضی از آقایان ببنده رای بدهند و رای راجع بکاندیداهای مسلم کم بشود خواستم عرض کنم که کسی ببنده رای ندهد.

نایب رئیس – شروع می‌کنیم بانتخاب رئیس عده حاضر در مرکز ۱۰۴ عده حاضر در مجلس ۱۰۳ رای هم بایستی بطور مخفی نوشته شود و داده شود آقای ذکائی آقای بهادری آقای فاطمی تشریف بیاورید. (اخذ وشمارش اراء بعمل آمده و نتیجه بطریق زیر حاصل شد) عده جاضر ۱۰۳ مهره تفتیسییه ۱۰۲ عده آراء ۱۰۲ آقای سید محمد صادق طباطبائی ۴۷ رأی آقای فرخ ۴۴ رای آقای امیر تیمور ۲ رای آقای سید محمد طباطبائی یک رای ورقه سفید علامت امتناع ۹ تایب رئیس – عده حاضران در موقع اعلام رای ۱۰۳ نفر مهره تفتیشیه ۱۰۲ عدد آراء ۱۰۲ آقای طباطبائی ۴۷ آقا فرخ ۴۴ آقای امیر تیمور ۲ آقای سید محمدطباطبائی ۱ ورقه سفید بنابراین اکثریت حاصل نشده‌است مجدداً شروع می‌کنیم بانتخاب رئیس عده حاضر فعلا ۹۷ نفر است اقایان ذکائی و فاطمی و بهادری تشریف بیاورند. (اخذ و شمارش آراء بعمل آمده ۱۰۰ مهره تفتیشیه شماره شد) نایب رئیس – سه نفر از آقایان آقای کاظمی و دو نفر دیگر بعداً آمدند عده صد نفر شد (نتیجه شمارش آراء بقرار ذیل شد) مهره تفتیشیه ۱۰۰ عده آراء ۱۰۰ آقای طباطبائی ۴۹ آقای فرخ ۴۸ آقای سیدمحمد طباطبائی ۱ ورقه سفید ۲ نایب رئیس – عده حاضر ۱۰۰ عده آراء و مهره تفتیشیه ۱۰۰ آقای طباطبائی ۴۹ آقای فرخ ۴۸ بنابراین باز هم اکثریت حاصل نشده‌است در مرتبه سوم بایستی با اکثریت نسبی انتخاب بشود و ار طرفی آقای امینی پیشنهاد داده‌اند.

آقای امینی – بنده توضیح زیادی ندارم فقطخواستم عرض کنم همانطور که آقای دشتی هم تذکر دادند چون بایستی رئیس مجلس با اکثریت کافی انتخاب شود تا اتفاق رأی حاصل شود.

نایب رئیس – آقای هاشمی هاشمی – اولا آقایان خوب است قبل از استماع حرف طرف متفرق نشوند بعد عرض می‌شود آقا پیشنهار تنفس فرمودند بنده مخالفم برای اینکه چنین چیزی سابقه نداشته‌است روز چهاردهم فروردین می‌بایستی هیئت رئیسه مجلس انتخاب بشود هیچوقت هم پیش بینی نشده بود که این اندازه بااین گرفتاریهای دنیا تشتت آراء باشد حالا ایندفعه نظامنامه مجلس تکلیف را قطعی خواهدکرد یعنی هر کس اکثریت نسبی دارد انتخاب می‌شود آقایانی هم که ورقه سفید میدهند خدا را شاهد بگیرند و حاضر بدانند هر کس راصالح میدانند برای این مقام بنویسند جای عصبیت نیست.

یمین اسفندیاری – صالح بودن تنها کافی نیست.

هاشمی – صلح را در نظر بگیرید.

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای امینی. عده از نمایندگاه مورد ندارد اعلام رأی شده‌است. صحیح است.

نایب رئیس – بسیار خوب بنابر این شروع می‌کنیم بأخذ رأی عده حضار فعلا ۹۲ نفر و تمنا می‌کنم آقایان بعد از رأی دادن بیرون تشریف نبرند و در موقع رأی هرکدام از آقایان وارد شدند بعده فعلی اضافه می‌شود،

آقای فاطمی – آقای ذکائی آقای بهادری تشریف بیاورند. (اخذ رأی شروع شد)

نایب رئیس - الان عده ۹۴ نفر شد. اخذ رأی بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی نتیجه بقرار ذیل حاصل شد.) مهره تفتیشیه ۱۰۱ اوراق رأی ۱۰۱

بعضی از نمایندگان – عده ۹۴ نفر بود.

نایب رئیس - در موقع اخر رأی آقایان خاکباز – جلیلی – لنکرانی – بعد از اعلام رأی وارد جلسه شدند استخراج آراء بعمل آمده و نتیجه بدین قرار حاصل گردید آقای طباطبائی ۴۹ رأی – آقای فرخ ۴۸ رأی آقای سید محمد طباطبائی ۱ رأی ورقه سفید ۲. (سنندجی –این طور نیست) بنابراین آقای سید محمد صادق طباطبائی باکثریت نسبی بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

بعضی از نمایندگان – این طور نیست.

نایب رئیس - مطابق نظامنامه تشخیص با هیئت رئیسه‌است و بنده هم ناچارم نهایت بی طرفی را حفظ کنم. بنده که این در را باز می‌کنم میآیم اینجا تمام علائق و دوستی و دشمنی را پشت در می‌گذارم فقط وظیفه‌ام را انجام می‌دهم در اینجا ۴۹ رأی است که دو سه رأی باسم طباطبائی مطلق است اولا در مجلس غیر ار آقای سید محمد صادق طباطبائی طباطبائی دیگر کاندید نبود و کاندید‌ها معین بودند و ثانیاً طباطبائی مطلق آقای

سید محمدصادق طباطبائی بود و نظر بوظیفه وجدانی که بمن محول شده‌است ناچارم وظیفه‌ای را که نظامنامه بمن محول کرده‌است انجام دهم. بنابراین آقای سید محمدصادق طباطبائی بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است) آقای سنندجی اعتراضی دارید؟ بفرمائید.

سنندجی – عرض کنم آراء موجود است اینجا ۴۸ رأی باسم آقای طباطبائی است و ۴۹ رأی باسم آقای فرخ در صورتی که آراء آقای سید محمد صادق طباطبائی فقط ۴۶ رأی است یک رأی هم باسم آقای سید محمد طباطبائی بود و همین دلیل است که طباطبائی مطلق کاندید نیستند و طباطبائی دیگری هم در مجلس هست آقای آقا سید محمد طباطبائی هستند و با این ترتیب نبایستی طباطبائی مطلق بحساب ایشان بیاید و آقایانی که طباطبائی نوشته‌اند مقصودشان آقای سید محمد صادق طباطبائی نبوده‌است. آراء هم موجود است ممکن دوباره آراء را قرائت بفرمائید و اگر هم تردیدی هست دومرتبه رأی گرفته شود و تصریح شود که آقای طباطبائی مطلق فقط ایشان هستند.

مظفر زاده – هیئت رئیسه اعلام رأی کرده‌است این حرف‌ها فایده ندارد.

نایب رئیس - آقای بهبهانی.

بهبهانی – اولا تشخیص آراء با هیئت رئیسه‌است (صحیح است) و هیئت رئیسه هم اعلام کرد و عقیده خودش را گفت این نکته ایرا که اینجا بیان کردند راجع به طباطبائی مطلق و محمد طباطبائی و محمد صادق طباطبائی و صادق طباطبائی این‌ها یک چیزهائی است که بنظر عمیق و نظر دقت معلوم است والا آقای طباطبائی مطلق ایشان هستند بمناسبت اینکه بایشان میگویند آقای طباطبائی، میرزا محمد صادق نمی گویند و بآقای آقا سید محمد ضیاءاالدین طباطبائی (همهمه نمایندگان) استدعا می‌کنم مخالفت نکنید آقایان، آخر این که وضع پارلمان نیست، هر کس که مخالفت دارد بعد مخالفت کند.

نایب رئیس - بفرمائید آقا

بهبهانی - آقای طباطبائی را تمام میگویند طباطبائی، آقای سید محمد طباطبائی را آقا سید ممحمد طباطبائی میگویند آقای سید ضیاءالدین را هم میگویند آقای سید ضیاء الدین طباطبائی بنابراین رأی مطلق طباطبائی مال آقای میرزا محمد صادق است (یکنفر از نمایندگان نیست– اینطور) با دلیل بگوئید بی دلیل که نمی‌شود، عرض کنم آن رأی سید محمد طباطبائی را هم که آقایان مناقشه می‌کنند علیحده گذاشته‌اند، بنابراین بنده تصور می‌کنم که رأی اعلام شده‌است و روی صحت هم اعلام شده‌است (صحیح است)

نایب رئیس - اجازه بفرمائید بنده و ظیفه وجدانی و نظامنامه‌ای خودم را عرض کردم بنابراین رأی را اعلام کردم، اگر اجازه میفرمائید یک پیشنهادی از آقای بهبهانی رسیده‌است قرائت بشود: (صحیح است) پیشنهاد می‌نمایم تنفس داده شود. (همهمه نمایندگان)

سنندجی – آقا باید اول تکلیف رئیس معلوم شود

جمعی از نمایندگان – تکلیف معلوم شده‌است اعلام هم شد.

سنندجی – نیست اینطور

نایب رئیس - بفرمائید توضیح بدهید

بهبهانی - انتخاب رئیس که تمام شد آراء را ببرند بیرون …

جمعی از نمایندگان – تنفس موضوع ندارد.

بهبهانی – چرا! تنفس هم موضوع دارد برا اینکه در سایر مواقع هم موقعی که رئیس انتخاب می‌شد تنفس داده می‌شد و بعد از تنفس مجدداً جلسه بریاست رئیس تشکیل می‌شد و بانتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه می‌پرداختند.

سنندجی – هنوز تکلیف انتخاب رئیس معلوم نشده‌است آراء حاضر است و از نو شماره بشود.

هاشمی – چرا نشده‌است آقا؟ من علاقه‌ای بعضویت هیئت رئیسه ندارم ولی اینکه ترتیب کار نیست اگر اعلام رأی فرمودید پس چرا این قدر صحبت می‌شود. زنگ نایب رئیس

نایب رئیس - آقای هاشمی بفرمائید چرا بی اجازه صحبت می‌کنید.

هاشمی – با عصبانیت آخر این که وضع نمی‌شود، چرا ما باید این قدر رعایت نکنیم وقتی هیئت رئیسه اعلام کرد دیگر این حرف‌ها موضوع ندارد، چرا باید این حرفها را بزنند

نایب رئیس - آقای هاشمی چرا بدون اجازه صحبت می‌کنید من بشما اخطار می‌کنم.

هاشمی – معذرت می‌خواهم نایب رئیس آقای بهبهانی توضیحتان را بدهید.

بهبهانی – عرض کردم بنده معتقدم تنفس داده شود و بطوریکه معلوم شد در باب تعیین نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه که باید انتخاب بشوند هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده‌است و اگر بعضی‌ها هم گرفته باشند عده دیگر نگرفته‌اند رئیس هم که تعیین شده‌است.

سنندجی – نخیر نشده‌است باید تکلیف این کار معلوم شود.

بهبهانی – و چون انتخاب رئیس بعمل آمده‌است علی العجاله تنفس داده شود تا نسبت ببقیه اعضاء هیئت رئیسه هم تصمیمی اتخاذ شود و استدعا می‌کنم بپیشنهاد بنده رأی گرفته شود.

مجید ضیائی – اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس - بفرمائید.

مجید ضیائی – ماده نهم نظامنامه داخلی می‌گوید هیئت رئیسه دائمی تا شش ماه در مشاغل خود باقی است و همه ساله در چهاردهم مهر ماه و چهاردهم فروردین تجدید انتخاب بعمل می‌آید امروز هم روز چهاردهم فروردین است در موضوع رئیس هم که انتخاب شد نظر هیئت رئیسه قاطع است و اگر دقت بفرمائید هیت رئیسه را هم برای همین کار گذاشته‌اند و اگر یک وقتی مورد نظر شد رأی هیئت رئیسه مورد قبول ولقع می‌شود و علاوه بر این در باب نواب رئیس چون بنده منفرد هستم و نظری هم ندارم باعتقاد بنده آقایان نواب رئیس سابق با کمال حسن انتظام انجام وظیفه کرده‌اند وبنده معتقدم که خوب است همین امروز بقیه اعضای هیئت رئیسه انتخاب شوند و همان آقایان نواب رئیسی که سابق بوده‌اند مجدداً انتخاب شوند برای اینکه تشتتی پیش نیاید و وقت هم تلف نشود.

نایب رئیس - بنابر این باید رأی بگیریم بپیشنهاد آقای بهبهانی..

امیر تیمور – رأی گرفتن لزومی ندارد آقا بعد از انتخاب رئیس می‌بایستی خود ایشان مجلس را اداره نند و بنابراین احتیاج برأی نیست وباید تنفس داده شود (صحیح است)

نایب رئیس - بسیار خوب، بنابراین تنفس داده می‌شود.

(در اینموقع نیمساعت بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر معظمی

بتاریخ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ شماره ۳۲

گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی لایحه شماره ۳۵۰۶۷ دولت مربوط باصلاح دفاتر اسناد رسمی قبلا در کمیسیون دادگستری مطرح و با اصلاحاتی تصویب و گزارش آن بشماره ۱۸ مورخه ۲۳/۱۱/۹ بمجلس تقدیم شده بود پس از طرح در مجلس و وصول پیشنهادات مجدد بکمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری در دو جلسه مورد شور و مداقه کامل قرار داده قسمتی از پیشنهادات مورد قبول کمیسیون واقع و بقیه رد شد اینک گزارش ثانوی لایحه مزبور را با اصلاحات و تغییراتی برای طرح در مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده ۱ – شرایط علمی و عملی و اخلاقی سردفتران و دفتر یاران و تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در محل بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت داد گستری تهیه و بتصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد تعیین خواهد شد و وزارت دادگستری مکلف است که از تاریخ تصویب آئین نامه مزبور تا سه ماه در تهران و تا ششماه در سایر شهرستانها نسبت بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی و سردفترداران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شورای عالی ثبت تجدید نظر نموده کسانی را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را بر حسب تقدم تاریخ تاشتغال انتخاب نماید. در این مورد بخصوص شورای عالی ثبت تحت نظر وزیر یا معاون وزارت دادگستری تشکیل ویک نفر از کارمندان قضائی یا اداری وزارت دادگستری نیز بانتخاب وزیر دادگستری بعضویت شورای مزبور معین خواهد شد رای اکثریت شورای عالی قطعی است.

تبصره ۱ – سر دفتران و دفتر یاران واجد شرایط که از لحاظ کاسته شدن از عده دفاتر اسناد رسمی از کار برکنار شوند در صورتیکه در آینده وزارت دادگستری احتیاج به سر دفتر یا دفتریار پیدا کند بر سایر داوطلبان حق تقدم خواهند داشت
تبصره ۲ – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس ببالا از دانشکده حقوق یا سیاسی یا دانشکده معقول و منقول هستند یا اجازه اجتهاد از طرف مراجع مسلم تقلید دارند از رسیدگی بصلاحیت علمی معافند.
تبصره ۳ – تبصره اول از ماده ۴ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ از این تاریخ ملغی است.

ماده ۲ – هر کاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب هر یک از جرائم دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و کلیه هر نوع جرمی که بالنتیجه ضرر مالی باشخاص با دولت واردآید اعم از اینکه جرائم مزبور بامور دفاتر اسناد رسمی و ثبت مربوط باشدیا بغیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامنا مسؤل پرداخت تمام ضرر و زیان مدعیان خصوصی خواهند بود اگر چه منشاء این خسارات حد اکثر سه سال قبل از تصویب این قانون باشد. در مورد این ماده اگر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین بقصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی کرده‌اند حکم بطلان آن معاملات و جبران خسارات وارده بمدعی خصوصی را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد

تبصره ۱ – درجه مسؤلیت مالی معاونین جرم را برای جبران خسارت وارد بمدعیان خصوصی دادگاه در ضمن حکم خودتعیین می‌نماید کسانی که برای جبران خسارت وارد متضامنا محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت بمقدار مسؤلیت خود بیکدیگر رجوع نمایند.
تبصره ۲ – در بزه‌های مذکور در ماده فوق دادستان می‌تواند مستقلا اموال متهم را بعنوان تامین توقیف نماید ولی اگر تا مدت دو ماه از تاریخ توقیف مدعیان خصوصی بتوسط دادگاه اموال مزبور را تامین نکردند دادستان مکلف است از اموال رفع توقیف نماید و در صورتیکه مقدار تامین شده ار طرف

سؤالات نمایندگان

بقرار اطلاع آقای محسن بدر از طرف وزارت پیشه و هنر بخرج دولت ببهانه خرید اثاثیه یدکی کارخانهای قند بامریکا عازم است.

آیا واقعا کارخانه قند احتیاج باثاثیه یدکی دارد؟ بفرض اینکه تهیه آنها در ایران غیر ممکن باشد آیا از همین جا نمی‌توان سفارش داد و حتماً اعزام یکنفر بآمریکا لازم است (با وجود یک هیئت اقتصادی در آمریکا) بفرض لزوم اعزام شحصی بآمریکا برای اینکار آیا انتخاب مشارالیه متکی بکدام سابقه یا معلومات مخصوصی است؟ و آیا در وزارت پیشه و هنر مهندس ماشین یا مهندس مکانیک سابقه داری وجود نداشته که اینکار بایشان که ظاهرا در نبات شناسی تحصیلاتی دارند واگذار شده‌است؟ --غلامعلی فریور

دادگاه کمتر از میزانی باشد که دادستان توقیف نموده دادستان باید از مازاد نیز رفع توقیف کند مخبر کمسیسون دادگستری نبوی ---- هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر:

  • ۱ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
  • ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه.
  • ۳ – از کارخانه‌ها اعم از اینکه موتوری باشند یا نباشند بتناسب قوه اسب هر اسب ۵ ریال در ماه کارخانه‌های غیر موتوری از نظر تعیین قوه اسب باکارخانه‌های موتوری تطبیق خواهد شد.
  • ۴ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰
  • ۵ – از هر دستگاه اتوبوسهای کرایه۵۰۰ تا۲۵۰۰ ریال تاکسیهای کرایه از ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال درشکه ۲۴۰ ریال درسال از عرابه‌های اسبی ۱۲۰ ریال دوچرخه‌های پائی ۱۲۰ ریال در سال
  • ۶ – از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش وبچه گاومیش ۵۰ ریال خوک یکصد ریال
  • ۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن. از رادیو و تلفن در سال ۲۴۰ ریال از کلیه معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ از تمبر الصاقی باسناد. اجناس صدوری از هر قبیل باستثناء قالی و گلیم هر عدلی یکریال قالی و گلیم هر عدلی ۱۵ ریال.

۱۲ – جهارات بادی از ده تن تا ۲۰ تن سالیانه پنجاه ریال از ۲۱ تن الی ۳۰ تن سالیانه یکصد ریال از ۳۱ تن تا ۷۵ تن سالیانه ۳۰۰ ریال از ۷۶ تن تا ۱۰۰ تن سالیانه ۳۵۰ ریال از ۱۰۱ تن ببالا سالیانه پانصد ریال موتو سنج دریائی از یک الی پنج تن سالیانه ۳۰۰ ریال از پنج تن تا ده تن سالیانه ۶۰۰ ریال از ده تن تا پانزده تن سالیانه یکهزار ریال از ۱۶ تن تا ۲۰ تن سالیانه یکهزار و پانصد ریال از ۲۱تن تا ۲۵ تن سالیانه دو هزار ریال از ۲۶ تن ببالا سالیانه ۲۵۰۰ ریال بنفع شهرداری بندر عباس دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر

- مذاکرات جلسه خصوصی

مذاکرات جلسه خصوصی بلافاصله پس از تعطیل جلسه علنی روز چهار شنبه بر حسب خواهش آقای آصف وزیری نماینده کردستان از کلیه آقایان نمایندگان توسط آقای هاسمی از آقای طباطبائی رئیس مجلس خواهش نمودند که ایشان نیز در جلسه خصوصی حضور بهم رسانند آقای رئیس اظهار داشتند که حضور من در این جلسه لزومی ندارد و در هر حال و در هر پیش‌آمد من مطیع نظر مجلس و آقایان می‌باشم.

بخواهش حضار در سالن جلسه خصوصی آقای فیروز آبادی جلسه را اداره کردند نخست ایشان چنین اضهار داشتند «اینجا بنا شد یک جلسه خصوصی دوستانه‌ای بشود و اگر آقایان مطالبی دارند اظهار دارند همه میدانند که چه اندازه مردم گرفتارند و دولت چه گرفتاریهای زیادی دارد چه در امور داخلی و چه نسبت بامور خارجی و امیدوارم در این جلسه بطور مسالمت صحبت هائی که باید بشود گفته شود بلکه موضوع بقیه هیئت رئیسه و هر کار دیگری که داریم حل گردد.»

آقای آصف – آقایان محترم جلسه خصوصیی تفاوتش بااطاق رسمی مجلس اینست که مخبرین جرائد و تماشاچیان حضور ندارندو جلسه منحصر بآقایان نمایندگانست و می‌توانیم هر حرف و هر مطلبی که داریم باصطلاح خودمانی صحبت کنیم. از اینجهت بنده تشکیل جلسه خصوصی را مناسب بلکه لازم دیدم و از هفته گذشته بنده تقاضای چنین جلسه‌ای راداشتم و تشکیل آنرا لازم می‌دانستم ضمناً تصور نشود که آنچه را که من می‌خواهم عرض کنم از آن جهت است که من بییش از سایر آقایان و زیادتر از دیگران چیزی میدانم نه بهیچوجه چنین نیست من نسبت بهمه آقایان خود راکوچک فرض می‌کنم نهایت آنچه را بنظرم می‌رسد از باب تذکر حضور آقایان محترم یاد آوری می‌نمایم در آغاز چهاردهمین دوره تقنینیه بنده با عده‌ای از آقایان محترم یعنی نمایندگان دورره چهاردهم یک جلساتی را با هم داشتیم رفته رفته نامش فراکسیون ملی گذاشته شد هنگامیکه بنده مسافرت کردستان رفتم آن عده از نمایندگان که فراکسیون ملی را تشکیل می‌دادند با فراکسیون اتحاد در مجلس توأم شده و یکی شدند فراکسیون نمایندگان محترم با عقیده‌ای بودند متأسفانه در پیش آمد تاخیر یعنی اختلاف نسبت بکار دوولت این فراکسیون منقسم شد، بنده نگاه و دقت کردم دیدم در هر دو قسمت اشخاص مهم و با عقیده‌ای وجود دارند که عده‌ای از آنها سوابق بسیار خوبی دارند در اینجا بنده نسبت بکار خود متحیر ماندم صلاح و صرفه خود را چندی در انفراد دیدم بقول تقویم نویسهای قدیم که راجع به بعضی روزها می‌نوشتند فراغت اولی است منهم نسبت بخود دیدم با این پیش آمد فراغت اولی است و منفرد شدم و این رویه را چندی پیش گرفتم.

آقایان بسیت سال آرزو داشتیم که ملت و نمایندگان ملت یکروزی بیاید که بتوانند آزاد مطالب خود را بگویند و درد‌های ملت را تشریح نمایند، دست تقدیر چنین کرد و چنین روزی را پیش آورد ولی نمیدانم در این یکسال اخیر چطور شدکه همه اینگونه بخود گرفتار شدند و نمی‌توانیم بهیچکاری برسیم پارسال که ملت بما مأموریت نمایندگی داد مردم چه امید واریهائی باین مجلس داشتند شمارا بخدا حالا ببینید مردم چه نظری بما دارند، البته واضحست که هر رژیمی مخالفینی داشته و دارد و آن مخالفین منتظر و منتهز فرصت اند که بتوانند مقاصد خود را انجام دهند و آن رژیمی که روی کار است آنرا بد قلمداد کنند بعقیده من در این یک سال نتوانسته‌ایم خدمتی امجام بدهیم و مخالفین حقیقی مشروطیت یک اوضاع و اسبابی فراهم آوذده اندکه برای کسی مجالی نگذارده‌اند، من می‌ترسم یکروزی بیاید که همان مخالفین دموکراسی کاسه و کوزه را توی سر ما بشکنند بنده در کابینه آقای ساعد عرائضی را که لازم می‌دیدم عرض کردم و عده‌ای دیگر سکوت نمودند و همکار عزیز بنده آقای دکتر کشاورز در آنوقت بمن جواب منفی دادند امروز مستدعیم جواب مثبت بدهند.

آقایان عقیده مندم که ما ایرانیان هم از دول و ملل بزرگ دنیا سر مشق بگیریم و اختلافات مسلکی را کنار بگذاریم من هر چه فکر می‌کنم، اختلاف اساسی نداریم مثل افراد یک خانواده بوده و هستیم بلکه در کلیات هم اختلاف نداریم و در یک جزئیاتی اختلاف نظر وسلیقه موجود است که آن قابل مذاکره نیست یا آنکه حل کردنی ات مثل اینکه همه در نهایت یکی نطرش اییست که پرده این اطاق فلان رنگ باشد بهتر است و دیگری سلیقه اش با رنگ دیگر توافق دارد، حال اختلافاتی هم که در این مملکت مشاهده می‌شود مانند همین چیز هاست.

آقایان شما را بوجدان پاک خودتان، بشرافتتان بآن قرآنی که بآن در مجلس قسم خورده‌اید سوگند می‌دهم که بیائید برادرانه اختلاف را کنار بگذاریم و بملت ثابت کنیم که ما در کلیات اختلاف نداشته و نداریم حتی بجای این فراکیبونهای مختلف همه در این تالار جمع بشویم و اسم این تالار بگذاریم محل فراکسیون ایران در این جا مانند یک خانواده با کمال محبت و یگانگی با هم کار کنیم، عده‌ای میگویند بکسال بانتخابات مانده ولی درست فکر بفرمائید ششماه هم نمانده، بعد از این پنج شش ماه می‌ترسم هیچ توفیق کار نیابیم یعنی افکار عده‌ای متوجه انتخابات شود. البته شک نیست جمعی می‌روند روی قضیه انتخابات.

ببخشید من برادر کوچک شما هستم از عرایض خود معذرت می‌خواهم آرزومندم آن روزی که از این در بیرون می‌رویم با پیشانی باز بیرون برویم و سرشکستگی نداشته باشیم پس در این وقت کم نباید قضایا و غفلت گذشته تجدید شود این بود آمال و آرزوی من دیگر بسته بنظر آقایان محترم است (صحیح است)

آقای قبادیان – بنده خیلی خوشوقت از بیانات آقای آصف همکار محترم خود هستم منهم می‌خواستم عرض کنم که مطالبی را که ایشان فرمودند نسبت بمجلس و طرز عملیات یکساله کاملا منطقی بود شک نیست اگر ما بروی تشتت بیفتیم نه تنها خودمان را از بین برده‌ایم، آیا ما فرصت یافته‌ایم یک لایحه خوب از مجلس بگذرانیم یا توانسته‌ایم که یک خدمت شایانی بملت انجام دهیم یا کدام سیاست روشن را نسبت بسیاست خارجی خود داشته و امور مربوط به سیاست را اصلاح کرده ایم یا کدام دولت قوی متکی بپارلمان را روی کار آورده‌ایم که آن دولت حوائج مردم را برآورد یا نسیبت به ارزاق و رفاه مردم در این قسمت چه خدمتی توانسته‌ایم انجام دهیم. همه میگویند مقصر شما آقایان نمایندگاه هستید من قسم بخدا و شرافت خانواده‌ام غرض شخصی ندارم و منظوری جز خدمت باین کشور و ملت نداشته و ندارم و در همان روزهای اول هم عرض کردم کمال اصرار را نسبت باتحاد و یگانگی با یکدیگر داشتم جای شک نیست ما باید دست اتحاد و یگانگی بهم بدهیم تا کلیه کارهای ما رو ببهبود رود، آقایان محترم قابل انکار نیست که وضع سیاست ما از هر جهت خوب نیست اوضاع داخلی و سیاست خارجی ما قسم دیگر می‌باید باشد کلیه اوضاع داخلی ما بسیار بسیار بد است اینجا جلسه خصوصی است همه حرفی را می‌شود گفت.

همه قسم خورده‌ایم و عقیده بآن داریم من تصور می‌کنم که اگر این عرأیض را نکنم خیانت کرده‌ام و اگر کسی هم گوش ندهد پسندیده نیست، من روزی که وارد مجلس شدم واقعا بخدمت عشق داشتم می‌گفتم پس از زحمات بسیار و رنجها و حبسهای چند ساله کاری کنم ولی پس از چندی چنان از کار دلسرد شدم که رفتم بکرمانشاه و قصد داشتم که حقیقه برنگردم، رفقای آن حدود باصرار مرا باز برگردانیدند من نمیدانم ما بر سر چه چیزی اختلاف داریم سر مال یا سر ملک یا منصب یا چیز دیگر ما همه یک هدف داریم و آن اینست که هر کس می‌خواهد برأی کشور خود خدمت کند و ما باید از روی عقیده هر وقت دیدیم که یک کسی می‌خواهد واقعا بری کشور خود خدمت کند زیر بازوهایش را بگیریم و او را کمک کنیم دولت ما امروز آنقدر قوه ندارد که یک استاندار یا مامور خود را عوض کند خدا میداندکه خبر ندارید در شهرها چه خبر است بگذارید اگر یک روز بدی برأی این ملت در پیش است یا خدای نکرده یک روز بدی مقدر شده ما واسطه آن نباشیم همین عمل دیروز مجلس مگر خوش نما یا خوش آیند بود مگر آقایان ما برابر هم فرونت تشکیل می‌دهیم، پنجاه نفر این طرف و پنجاه نفر آن طرف، مگر ما با هم جنگ داریم، دولت پنج ماه بلاتکلیف است، عده‌ای مخالف دولت هستند و رفته رفته اختلاف بمجلس هم باین صورت سرأیت کرده‌است.

آقایان چطور می‌شود یک نفر با یک رأی رئیس مجلس بشود (عده زیادی از نمایندگان – اهمیت ندارد) مگر کسی منکر صلاحیت و شرافت آقای آقا سید محمد طباطبائی است. در شرافت این پیرمرد محترم کسی تردیدی ندارد و من ممکن است با آقای فرخ هم دوستی داشته باشم ولی هزار فرخ قربان ایران و همچنین جان خود من قربان کشور (نمایندگان – صحیح است احسنت)‌خواهش می‌کنم آقای فرخ کنار بروند و آنوقت مجلس با یک وحدت نظری و آراء بیشتری رئیس را انتخاب کند (عده از نمایندگان – آن موضوع گذشته‌است) آقایان چطور دولت می‌تواند با این وضع و این ترتیب مجلس کار کند بیائید بحق خدا اغراض را کنار بگذاریم، ار خود جناب آقای سید محمد صادق طباطبائی خواهش کنند خودشان عقب بروند (آقای مظفر زاده –چرابروند عقب رأی مجلس همین است) من عرضی ندارم عداوتی با کسی ندارم من بنفع دوست خود صحبتی نمی‌کنم میگویم بعدا خود آقای سید محمد صادق باز رئیس بشوند (آقای ندارد) آقایان من نمی‌خواهم آنچه را دیده‌ام اظهار کنم من خودم آن روز دیدم یکنفر از آقایان نمایندگان (آقای طوسی) دوبار رأی دادند یک رأی رأی آقا بوده که آوردند (آقای هاشمی - تکذیب می‌کنم و بشما دیروز توضیح دادم که آقای طوسی رأی من و آقای دکتر معظمی را که مجبور بودیم در بالا باشیم آوردند) آقایان فردا جلسه تشکیل می‌شود دوستانه قضایا را بهتر است که حل کنیم (همهمه وکلا)

آقای فیروز آبادی – من عرایضی داشتم بعد دیدم سایر آقایان محترم هم مطالبی گفتند که صحیح و درست بود بخدا آقایان این وضع خوب نیست وضع را متلاشی می‌کند، البته خبر دارید که وضع مالیه بد است خیلی هم بد است نمیدانم خزانه دولت عایداتش چیست و در چه راهی خرج می‌شود چه خرج می‌شود؟ منکه خبر ندارم چه خرج می‌شود وضعیات بطور کلی بوی اغتشاش و اختلال می‌دهد اگر این وضع است راجع بکاندید هر کس را آزاد بگذارند بهر که میل دارند آقایان رأی بدهند و بگذارند مملکت یک سر وصورتی پیدا کند، این مسائل جزئی قابل اینهمه بحث و کشمکش نیست.

آقای لنکرانی – نوبت من محفوظ باشد.

آقای دکتر آقایان – اگر وقتی که بناست مجلس تشکیل بشود و کار بکند عده‌ای نیایند و در مجلس حضور نیابند هیچوقت چنین مجلس موفق بکار نمی‌شود مثلا اگر بنا شد بلایحه دولتی رأی داده بشود و هشتاد و یک نفر نماینده برای موقع رأی حضورشان لزوم داشته باشد یکنفر فقط بیرون برود مجلس از اکثریت می‌افتد و هیچکار را نمی توان انجام داد اینک در مجلس این وضع پیشآمد کرده و اخلال کلیه امور مملکت است در دنیا یک اصل ثابت داریم و آن این است که اقلیت حرف خود را می‌زند نسبت بمنظور خود اقامه دلیل و برهان می‌کند و کوشش و سعی در راه پیشرفت منظور خود می‌نماید بعد که منجر برأی دادن شد رأی اکثریت قاطع است و باید اقلیت تسلیم اکثریت شود، دیگر نباید در منظور خود لجاح و الحاح کند یا مجلس را از اکثریت بیندازد (صحیح است) اگر ما این کار را بکنیم و این رویه یعنی از اکثریت انداختن مجلس را پیش بگیریم هیچکاری پیشرفت نمی‌کند عده‌ای نسبت بدولت مطالبی میگویند آخر رفتن یا آمدن دولتی باید با اصول اجتماعی و اصول پارلمانی درست باشدیا همین قضیه امروز راجع برئیس عده‌ای اعتراض داشتند اما بموجب آئین نامه تشخیص اینکه چه کسی رئیس شده و که حائز اکثریت بود با هیئت رئیسه مجلس است مگر شکی است در این که طباطبائی مطلق آقای سید محمد صادق طباطبائی است دیگر پس از تشخیص هیئت رئیسه و اعلام آن اینگونه مطالب یا اینگونه ایرادات بنی اسرائیلی است (یکی از نمایندگان – آقای اریه تکذیب می‌کنند – خنده حضار) این مثل است و در مثل مناقشه نیست بنده هم تصدیق دارم که حق این بود برای ریاست کاندیدائی را معین کنیم و با هفتاد یا هشتاد یا نود رأی انتخاب شود (نمایندگان – صحیح است) ما میدانیم هر قدر دولتی بیشتر رأی داشته باشد احترام و قوه اش بیشتر است و هر اندازه رئیس مجلس با آراء بیشتری انتخاب بشود بهتر است بهر حال گرفتاری زیاد است و رفع همه آن گرفتاری‌ها هم از وظایف مجلس است که با این وضع هیچ کاری پیش نمی‌رود مثلا عده‌ای نسبت بآقای بیات ایراداتی دارند یا میگویند دولت آن قسمی که باید کار بکند نکرده آقایان شما اشکالات کار را در نظر بیاورید تنها همین اشکالات مطبوعات و مجلس کافی است که یک دولتی نتواند چنانکه باید و شاید کار از پیش ببرد مثلا بعد از شهریور ۱۳۲۰ ببینید چه اوضاعی دراین کشور و مملکت پیش آورده‌اند چه اشخاصی نگذارده‌اند که کسی سالم و بی لکه در این مملکت باقی بمماند همه رجال را بدنام کرده و همه را لجن مالی کرده‌اند این عیب و سایر عیب‌ها بما و مطبوعات متوجه‌است که باید در صدد رفع آن معایب برآئیم و باید امور را طبق عقل و منطق حل کنیم.

آقای طوسی – بنده حق داشتم بعد از بیانات آقای قبادیان و نسبتی که دادند از خودم دفاع کنم نمیدانم همکار محترم آقای قبادیان بخوبی بنده را می‌شناسند یا نه من در سوابق طولانی ممتدی که در امور مجلس و اداری داشته‌ام خدا را شاهد می‌گیرم هیچوقت قدمی برخلاف مقررات بر نداشته‌ام همه ترتیب و وضع رأی دادن را می دانیم که باید هنگامی که وکیل رأی خود را می‌دهد و مهره تفتیشیه را در آنجا تقدیم کند و یکنفر باید از هیئت رئیسه نسبت باین امر مراقبت نماید و در آن جلسه از آقایان منشیان محترم مجلس غیر از آقای هاشمی و بنده کسی نبود و ایشان در هر دوسه مرتبه مراقب این قسمت بودند و رأی خود را بمن می‌دادند و همچنین آقای دکتر معظمی و بنده هم بعد از همه آقایان می‌آوردم ودر وقت تسلیم آراء بلند بهیئت نظار می‌گفتم و در برابر رأی خود و رأی آندو نفر آقایان مهره تفتیشیه می‌گرفتم حال آیا در این عمل چه خلاف ترتیبی شده نمیدانم سابقا هم رسم ما همین بود یکنفری که نسبت بمهره‌های تقتیشیه ملزم بوده که در بالا بمماند رأی خود را بدیگری که مورد اعتمادش بوده می داده‌است که تسلیم کند و بنده اصولا موافقم که اگر منظور آنست که قضایا حل شود راه حلی پیدا کنیم شما را بخدا آیا وضع مجلس گذشته خوب بود؟ و آیا شایسته‌است که دیگر آن وضع تکرار شود؟ همه تصدیق داریم که خوب نبود و همه آرزو داریم که کاش جلسات مرتب تشکیل می‌شد و به بدبختی‌ها و درد‌های این مردم رسیدگی میشدحالا نسبت بنایب رئیس قضیه را حل کنید بلکه استدعا می‌کنم همینجا کلیه قضایا را خاتمه دهید هیچکس که عرض ندارد من نمیدانم پس چرا باید وضع اینگونه پیش آمد کند (آقای قبادیان – من گفتم که آقای مصدق السلطنه را رئیس کنیم که اختلافی پیش نیاید) (نمایندگاه – کسی مخالف ایشان نبود ایشان از اول قبول نکردند) همه می گویند که نصف مدت مجلس باقی نمانده باین معنی که عده‌ای از همین اکنون فکرشان مشغول بانتخابات شده و در پی انتخابات آتیه هستند نه کار مجلس پس با این کمی وقت دیگر چه عرض کنم جز اینکه عرض خود را نسبت بحل قضایا تکرار نموده و استدعا کنم و استرحام نمایم که از همین جا بگذریم.

آقای دکتر کیان – من از اشخاصی هستم که خیال می کنند که غرض خاصی ندارم و منظور مخصوصی در نظر داشتم و از سبکبارترین وکلا هستم یعنی کاری نمی‌خواهم یا مقامی نمی‌خواهم و توقعی از وزارتخانه‌ها ندارم ولی بدین موضوع علاقه تام دارم که در محیط آرام و منظمی زیست کنم و بآتیه این مجلس هم زیاد امیدوار نیستم ولی اینقدر را مقیدم که داخله مجلس یک نظم مرتبی داشته باشد اما با این وضع که پیش آمده نه تنها امیدی به بهبود وضع نیست بلکه حتمی بنظر می‌رسد که وضع از گذشته هم بدتر شود.

آقای طباطبائی مورد احترام همه‌اند کسی در شرافت و احترام ایشان تردیدی ندارد ولی از نقطه نظر اداره مجلس قوای ایشان مستعد نیست عقید‍‎‏ه ما آنست که یکنفر قوی تر مجلس را اداره کند(آقای مظفرزاده – پس یک سرلشگر بیاورید برای ریاست مجلس)اگر ما اوضاع مجلس را هم بیندازیم روی دو دستگی چه عرض کنم چه نتیجه خواهد داد البته برای مجلس بک مواقع مهمی پیش آمد می‌کند که ممکن است بین دستجات مجلس یک اختلافاتی پیش بیاید در آنوقت تأثیر حرف رئیس البته زیاد است که باید از رئیس حرف بشنود و با این وضع کار از پیش نمی‌رود قدر متیقن آنست که یک رأی خوانده نشد(یکی از نمایندگان رسیدگی شد بنام آقای طباطبائی بود) پس بهتر اینست که اگر موافقت فرمایند استعفا بدهند و تجدید انتخاب بشود با آنکه هر دو کاندیدا بر کنار بروند یا نسبت به آقای طباطبائی موافقت کامل پیش آمد کند که هم این سوء تفاهمات مرتفع شده و هم رئیس مجلس با یک آراء بیشتر و قدرت بیشتری مشغول کار گردد این بود پیشنهاد من

آقای ملک مدنی – یا آقای طباطبائی یا یکی از آقایان که در امور مجلس سابقه ممتدی دارند آماده کار شوند منظور آنست که با احترام و قدرت بیشتری که شایسته مقام ریاست مجلس است رئیس انتخاب گردد.

آقای دکتر معظمی – یکی از موارد قسمی که در مجلس بقرآن مجید خورده‌ایم آنست که باید حقوق مجلس و مجلسیان را محفوظ بداریم و یکی از آن موارد که باید حقوق مجلس و مجلسیان محفوظ بماند آن است که همواره نظر آقایان نمایندگان بر طبق قوانین و نظامنامه اعلام گردد بنابراین بنده در این مورد مطابق همان قسم و وجدان خود حقوق مجلس و مجلسیان را حفظ کرده‌ام اصولا هیئت رئیسه موظف است که با در نظر داشتن قوانین و نظامنامه در پاره از موارد طبق قضاوت خود اتخاذ تصمیم کند و قضاوت او هم باید صرفنظر از دسته بندیها باشد و بالطبع نتیجه قضاوت بضرر یک دسته و نقع دسته‌ای دیگر تمام خواهد شد چنانکه در این مورد تصادفاً اعلام رأی به تشخیص هیئت رئیسه بنفع آقای طباطبائی شد و گر نه نظر مخالفت یا مساعدت با احدی در بین نبوده‌است و حتی بشهادت اغلب آقایان شخص این جانب همیشه از آقای فرخ در این مجلس جه در فراکسیون زمانی که با هم بودیم و چه در سایر موارد دفاع کرده‌ام و بعلاوه خانواده من نسبت بایشان ارادت دارند و خود من نیز ایشان را شخص شریف و وطن پرستی می دانم بنابراین دلیلی نداشته‌است که نظر حب و بغضی در بین باشد و اگر جز این رفتاری می‌شد با مقررات مطابقت نداشت (عده‌ای از نمایندگان صحیح است) بهر حال گر چه اقایان از جریان اعلام رأی در مجلس مسبوق برای رفع هر گونه شبهه‌ای طریقه اعلام رأی را در مجلس شورایملی بعرض آقایان محترم میرسانم. برای استخراج رأی نخست سه نفر ناظر انتخاب می‌شوند و این سه تن مسئول دادن مهره‌های تفتیشیه و اخذ رأی و بطورکلی نظارت در جریان رأی و خواندن آراء می‌باشند و علاوه بر این عده‌ای از مأمورین با سابقه و مورد اطمینان مجلس مأمور ثبت آراء قرائت شده هستند که در طرفین ترییبون از طرف اداره تفتینیه عهده دار انجام دادن این مسئولیت می‌باشند و گذشته از این منشی‌های مجلس نیز نظارت در کار آنها دارند و برای اعلام رأی پس از اینکه نتیجه استخراج آراء از طرف کارکنان مسئول اداره تقنینیه رسید رئیس با نظر منشیها آن را اعلام می‌کند و رئیس مجلس در آنروز عیناً همین کار را انجام داد و خوشبختانه عین صورت آراء که بخط همان هیئت می‌باشند پیش من حاضر است که برای آقایان می‌خوانم.

۱ – مرتبه اول رأی باین ترتیب اعلام گشت. عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۳ نفر مهره تفتیشیه ۱۰۲ – عده آراء ۱۰۲ - آقای طباطبائی ۴۷ رأی «فرخ ۴۴ ««امیر تیمور ۲ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ رأی سفید ۹ «

۲ – مرتبه دوم آراء بطریق ذیل اعلام شد. مهره تفتیشیه ۱۰۰ - اوراق رأی ۱۰۰ - آقای طباطبائی ۴۹ رأی آقای فرخ ۴۸ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ «سفید ۲ «

۳ – مرتبه سوم نتیجه آراء اینطور اعلام شد. مهره تفتیشیه ۱۰۱ - عده آراء ۱۰۱ - آقای طباطبائی ۴۹ رأی آقای فرخ ۴۸ «آقای سید محمد طباطبائی ۱ «سفید ۲ «

بنابراین چنانکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند در هیچیک از این سه مرتبه جمع آراء از طرف اداره تند نویسی داده نشده‌است و عین آرائی که در مجلس قرائت شده در اداره تقنینیه محفوظ و موجود نگاه داشته می‌شود و در مجلس علنی بشهادت صورت جلسه روز انتخاب رئیس تنها چیزی که مورد اعتراض آقایان نمایندگان محترم بود این بود که چرا طباطبائی مطلق را جزو آراء آقای سید محمد صادق طباطبائی محسوب دئاشته‌ایم آن ایراد وارد نبود زیرا اولا در مرتبه اول و دوم آراء طباطبائی مطلق بنام ایشان اعلام شد و بشهادت صورت چلسه کسی اعتراض نکرد (یکی از نمایندگان – چرا اعتراض شد) صورت جلسه حاضر است چنین اعتراضی نشد و بعلاوه هر اصطلاحی معنی خاص دارد و اعتراض در مجلس عبارت از این است که آقایان رسماً اجازه بخواهند و مطلبی را که دارند اظهار بدارند و در صورت جلسه قید شود و اگر دو نفر با هم صحبتی بکنند با کلمه‌ای بگویند که هیئت رئیسه متوجه نشود و تند نویسی ثبت ننماید نمی‌توان آنرا اعتراض محسوب داشت.

ثانیا تمام آرائیکه اعلام شده‌است بنام طباطبائی مطلق نه آقای سید محمد صادق طباطبائی.

ثالثا آقای سید محمد صادق طباطبائی علاوه بر اینکه در خارج مشهور به طباطبائی هستند در اینروز نیز کاندیدای ریاست مجلس بودند.

اما راجع بآنچه یکی از آقایان نمایندگان محترم فرمودند که یک رأی در جمع خوانده نشده و تفاوت دارد اولا در ورقه اعلامیه معمول نبود که جمع ذکر شود و تند نویسی همانطور که نظار قرائت می‌کنند ثبت می‌نماید و راجع باین موضوع حتی یک نفر از آقایان نمایندگان هم تا جلسه ادامه داشت اعتراض نکرد وفقط در بیرون جلسه آقای فرهودی این نکته را متذکر شدند و آقای دکتر طاهری هم فرمودند را در اداره تند نویسی محفوظ می‌دارند و بنده حتی از این موضوع نیز مطلع نبودم و سابقه نداشتم و پس از آنکه عده آراء خوانده شد معلوم گشت که یک رأی از قلم افتاده یا خوانده نشده‌است و آن یک رأی هم بنام آقای طباطبائی بود بنابراین چنانکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند هیئت رئیسه بهیچوجه از وظائفی که قانون و نظامنامه باو محول نموده عدول نکرده‌است و جز بوظیفه وجدانی خود رفتار ننموده و اگر در آینده نیز خدمتی از جانب مجلس شورای ملی باینجانب محول شود همین رویه را خواهم داشت.

آقای نبوی – بنده عرض مفصلی ندارم آقایان گفتند که بهتر آن بود که رئیس با رأی بیشتری انتخاب شود (صحیح است – صحیح است) این را بنده هم منکر نیستم آیا بهتر نبود که در میان ما اختلاف نبود و سر وقت می‌آمدیم و با کمال نظم کار می‌کردیم اینها را کسی منکر نیست اما چه کنیم که نشد و این موجبات فراهم نیامده حالا که چنین شد وچنین تشتتی پیش آمد کرد مجلس عملی را کرده که نظامنامه همانرا راه حل قضیه قرار داده‌است (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) آقای طباطبائی یک سال در مجلس بودند ریاست مجلس را عهده دار بودن اخیراً هم کاندیدای ریاست بودند و غیر از ایشان کسی بدین نام برای ریاست کاندیدا نبود و اینهم تردیدی نیست که اطلاق مطلق راجع بفرد اکمل است (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) بهر حال بموجب آئین نامه مجلس رئیس شدند حال عده‌ای میگویند آقا استعفا بدهند این امر با خود ایشانست ما نباید تکلیف از برای ایشان معین کنیم من می‌گویم خوبست همه ماها استعفا بدهیم تا بلکه وضع مملکت بهتر از این بشود (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است – احسنت)

آقای دکتر مصدق – نتیجه مذاکرات بعضی از آقایان این است یکی اینکه با جریان انتخاب رئیس موافق نیستند و دیگر اینکه شایسته مقام ریاست این است که با اکثریت بیشتری انتخاب شوند در موضوع اول باید از آقایان معترضین سئوال کرد آیا پس از اعلام رأی از طرف هیئت رئیسه می توان رأی مجلسی را مورد تردید قرار داد یا نه اگر ممکن است چرا بعد از اعلام رأی رجع برد اعتبار نامه آقایان پیشه وری و رحیم زاده خوئی فرمایشی نفرمودند راجع بموضوع دوم چون بیانات آقای نبوی جامع است بنده لازم نمی دانم از اینباب چیزی عرض کنم و نظریات ایشان را از هر جهت کافی می دانم.

آقای معدل – آنچه در اینجا مذاکره شد یک سلسله کلیاتی بود که مورد قبول همه آقایان هم هست والبته گفتن آنهم بجا و بمورد بوده بهتر آنست که حال راه حلی پیدا کنیم من چون تازه وارد هستم بفکر خود مراجعه کردم و چنین تشخیص دادم و شاید فکر بنده هم بی اساس نبوده که این اختلاف در موضوع هیئت رئیسه مجلس نیست بلکه این اختلاف بیشتر ریشه دارد و بسته بیک امور دیگری است که بنده بخود ایشان یعنی آقای طباطبائی هم عرض کرده‌ام در اینجا مطلبی را می‌خواهم عرض و خاطر آقایان را بدان متوجه کنم، البته بدیهی است در هر هیئت و دسته‌ای یک افراد بر جسته‌ای هستند که تکلیف آنها نسبت بآن دسته و جماعت یک وظائف مهمتری را عهده دارند در اینجا می‌خواهم قدری از جناب آقای دکتر مصدق گله کنم چون آفای دکتر بعقیده بنده جزو همان افرادی هستند که در مجچلس وظائف سنگین تری دارند و همه افراد مجلس بایشان علاقه مندند پس در اینصورت اگر داخل هیچیک از دو دسته نشوند بهتر بود (عده‌ای از نمایندگان – دو دسته نیست و چرا آقای دکتر نباید جزو جماعتی باشند) البته اینهم مورد ندارد که ما بگوئیم مجلس یکپارچه بشود اگر مجلس یکپارچه بشود کسی دیگر نیست که انتقاد کند و از راه انتقاد معایب را اصلاح کند اگر کسی مانند آقای دکتر مصدق وظیفه خود را آن بداند که موازنه را حفظ کند خوبست هنوز هم چون دو دستگی شدیدی نشده آقای دکتر می‌توانند حفظ موازنه را بنمایند و بنده بعنوان راه حل عرض می‌کنم که از هر فراکسیونی یک یا دو نفر امروز در ساعت شش بعداز ظهر بیایند و شور کنند و راه حلی پیدا کنند ما هر چه میگوئیم بعد که فکر می‌کنیم می بینیم یک منافعی دارد و یک مضاری مثلا پیشنهاد راجع باستعفای آقای طباطبائی را بنده دیروز اظهار داشتم و با جند نفر از رفقا صمیمانه این مطلب را اظهار کردم بعد خیال کردم که این تکلیف هم بآقای طباطبائی که یک مرد محترم و با سابقه‌ای هستند چندان و خوش آیند نیست البته بنده می‌گویم گاهی پیش آمد می‌کند که مبارزه پارلمانی در مجلس پیش می‌آید ولی مبارزه سیاسی با کمال متانت و انصاف نباید منجر بلجاجت شود و هیچگاه نباید لجاجت کرد همانطوریکه یک لطیفه ایست و یک قضاوت خیلی کو چکی است ما بین جود و بخشش بمورد با اصراف و تبذیر که اولی ممدوح و دومی مذموم است همین قسم مبارزه سیاسی بجاست ولی لجاجت بسیار بد است عقیده دارم که ما باید نقادی بکنیم در اصول نه اینکه آنرا بصورتی در آوریم که در خارج بگوئید که غرض شخصی دارند (یکی از نمایندگان – این را که میگویند) می آئیم در موضوع نایب رئیس آنهم حل شدنی است همان هائی که بوده‌اند وانجام وظیفه کرده‌اند چه عیبی دارد که همانها باز انتخاب شوند اما نسبت ببقیه هیئت رئیسه که آقایان حالا وارد مذاکره نمی‌شوند مثل این است که خیال می‌کنند هر فراکسیون و دسته‌ای بیک جماعتی را مجهز و آماده برای کار مباشرت یا امور هیئت رئیسه دارند در صورتیکه چنین نیست، عده زیادی داوطلب نیستند بر فرض یکی داوطلب فلان مقام باشد در بین ما این اندازه حسن تفاهم وجود دارد و می‌توانیم از دوست خود خواهش کنیم که صرف نظر کند او هم البته می‌گذرد پس باز پیشنهاد خود را تکرار می‌کنم عصر امروز جلسه‌ای تشکیل شود و آقایان نمایندگان فراکسیون‌ها این قضیه را حل کنند و هنگامی که جلسه رسمی تشکیل دیگر صحبتی از گذشته نشود و دیگر آنکه وارد شخصیات نشویم و اگر می‌خواهیم انتقاد کنیم از اصول باشد وهمان هیئتی که از فراکسیون‌ها می‌نشینند و از هر فراکسیونی یکنفر یا دو نفر با شرکت منفردین همانها راه حلی برای کلیه قضایا پیدا کنند اینکه دو طرف و دو صف باشیم بهیچوجه خوب نیست بنده احساس می‌کنم که حرفهائی اینها دارند و حرفهائی آنها دارند و که مذاکره اش در مجلس چندان لطفی ندارد و شایسته نیست (یکی از نمایندگان بگذارید هر حرفی دارند بگویند)

آقای حکمت – نسبت بجلسه نمایندگان و فراکسیونها شرحی اظهار فرمودند که توضیحاً عرض می‌کنم دیروز عصر بنا بود جلسه رسمی بشود سپس بواسطه همین موضوع تأخیر افتاد و بالاخره هم بنتیجه نرسید و محول بامروز صبح شد و بنده تعجب می‌کنم شخصاً بعضی مطالب را اگر اشخاصی بگویند که دنیا را ندیده باشند و پارلمان‌های ممالک مختلف را ندیده یا بجائی مسافرت نکرده باشند تعجب نیست ولی از آقایانی که بخارج مسافرت کرده‌اند مثل آقای دکتر کیان نعجب است آقا این چه حرفی است که رئیس با یک رأی یا دو رأی نمی‌شود اینجا انتخابات مملکت آمریکا نیست چندین میلیون رأی لازم داشته باشد وقتی که در یک آراء معدودی بدین طریق پیش آمد البته یکرأی و دو رأی نیز مؤثر است و موضوع قابل این همه مذاکره نیست.

آقای فرمند – نسبت بآقای دکتر معظمی و بی غرضی ایشان هیچکس تردیدی ندارد و ایشان هم مفصلا موضوع رأی دیروز را توضیح دادند و این که آقای معدل فرمودند چون عده‌ای از آقایان رفته‌اند پس بهتر اینست که چنین جلسه‌ای بماند بفردا صبح و آقایان بنشینند و مذاکره کنند.

آقای هاشمی – عرضی ندارم وقت گذشته‌است. یکساعت و نیم بعد از ظهر جلسه پایان یافت.

اخبار مجلس

صبح چهارشنبه پانزدهم فروردینماه تا ساعت یازده و سه ربع بعضی فراکسیونها مشغول مذاکره در موضوع انتخاب بقیه هیئت رئیسه بودند و در این هنگام زنگ انعقاد مجلس بامر آقای طباطبائی رئیس مجلس زده شد و یکعده پنجاه نفری قریب بیست و پنج دقیقه در مجلس حضور داشتند چون بقیه آقایان نمایندگان مشغول مشاوره بودند و بتالار مجلس حاضر نشدند آقای رئیس یک ربع بعد از ظهر مجلس را تعطیل و تشکیل جلسه را بصبح پنجشنبه شانزدهم محول کردند.

کمیسیون عرایض و مرخصی

مجلس شورایملی کمیسیون عرایض و مرخصی با حضور آقایان هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون روز پنجشنبه شانزده فروردین ماه ۱۳۲۴ تشکیل و علاوه بر عرایضی که در اینهفته روزهای (شنبه و سه شنبه) رسیدگی شده مقدار (۱۰۸) عریضه دیگر که از متظلمین و نقاط مختلفه کشور بمجلس رسیده بود مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته هر یک بوزارت خانه‌های مربوطه رجوع شد که با تحقیقات لازمه موجبات احقاق حق و رفع شکایت فراهم شود هم چنین مقدار (۶۵) جواب مرجوعات قبل متضمن اعلام نتیجه اقدامات وزارتخانه‌های مربوط واصل و از دبیرخانه قانون گزاری بمتظلمین ابلاغ شده‌است.

تصویب نامه‌ها

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ بر طبق پیشنهاد شماره ۳۲۲۱۵/۷۷۱مورخ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که از این تاریخ صدور سیب زمینی در هر مورد با اجازه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مجاز بود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر ۱۳۲۳/۱۲/۲۹

شماره ۲۰۵۰۶ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هیئت بازرگانی در جلسه ۲۱ اشفند ماه بنا بر پیشنهاد شماره ۷۲۶۷/۲۶۰۴۰ مورخه ۲۳/۱۱/۲۴ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که از این تاریخ صدور نخ پشم محصول ایران از کشور در هر مورد با تحصیل اجازه قبلی از وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مجاز خواهد بود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر

انتصاب و احکام

شماره ۴۲۰۱/۲۸۷ ۱۳۲۴/۱/۱۴

وزارت کشور

تیمسار سرتیپ ابراهیم ضرابی از این تاریخ بریاست اداره کل شهربانی منصوب می‌شوند. وزیر کشور


شماره ۵۳۴/۳۹۷/۱ ۲۴/۱/۱۶آقای محمد مودبی عراقی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود بمحل ماموریت با پایه پنج و دو هزار ریال حقوق و یکهزار ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و چهار صد ریال فوق العاده بدی آب و هوا بسمت بخشداری گنبد کاوس منصوب می‌شوند هزینه مسافرت و فوق العاده انتقال شما طبق مقررات از تهران تا گنبد کاوس پرداخته خواهد شد. از طرف وزیر کشور

وزارت دارائی

آقای عبدالحسین بهنیا از تاریخ صدور بریاست اداره کل خرید منصوب می‌شوند. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر

آقای مهدی وثوق از تاریخ صدور حکم بریاست اداره کل جیره بندی منصوب می‌شوند. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر

آقای سید جلال الدین شادمان از تاریخ صدور این حکم بریاست اداره دفتر کل سازمان اقتصادی دولت منصوب می‌شوند. اداره تمرکز کارگزینی‌ها. نیز تحت نظر شما خواهد بود. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر شماره ۲۷ ۲۴/۱/۸

آقای محمد نجم آبادی از تاریخ صدور این حکم بریاست اداره حقوقی و آمار و مطالعات اقتصادی منصوب می‌شوید.