مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۳

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۵ توسط Zamzam (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۳

دوره چهاردهم قانونگذاری

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یک نفر منشی

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش ازظهر بریاست آقای محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه ۱۲ فروردین ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

]۱- تصویب صورت مجلس[

'رئیس-' آقای فاطمی

فاطمی- بنده چنین استنباط کردم که در صورت مجلس بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده کسالت داشتم خواستم این را عرض کنم که تقاضای اجازه هم کرده بودم.

طوسی- همینطور فرمودند غیبت ایشان بعلت کسالت بوده و به کمیسیون هم فرستاده شده است چون کمیسیون عرایض و مرخصی تشکیل نشده است لذا به بعد موکول شد.

رئیس- در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟ (گفته شد- خبر) صورت مجلس تصویب شد. در جلسة گذشته ۴ نفر از آقایان قبل از دستور اجازه نطق خواسته بودند موکول شد بامروز (جمعی از نمایندگان- دستور) آقای فاطمی فرمایشی دارید؟

فاطمی- عرض کنم مطابق نص صریح نظامنامه در ۱۴ فروردین هیچ چیز نمی‌شود مطرح شود جز انتخاب هیئت رئیسه و آقایانی که تقاضای اجازه کرده‌اند استدعا می‌کنم که مذاکراتشان را به بعد موکول بفرمایند.

دکتر کشاورز- بنده مخالفم با ورود در دستور.

رئیس- نمی‌شود نظامنامه صریح است باید هیئت رئیسه بعمل آید.

دکتر کشاورز- بنده تذکری داشتم.

رئیس- بفرمائید.

دکتر کشاورز- آقای فاطمی فرمودند که مطابق نص صریح نظامنامه هیچ مطلبی امروز نمی‌شود مورد مذاکره واقع شود جز انتخاب هیئت رئیسه انتخاب هیئت رئیسه حتماً باید امروز شروع شود ولی مانع از این نیست که قبل از دستور هم اگر آقایان مطالب لازمی داشته باشند بفرمایند چون بعضی از آقایان مطالب لازمی دارند خواهش می‌کنم قبل از دستور اجازه بفرمائید مطالب لازم گفته شود بعد وارد دستور شویم و بنده پیشنهاد می‌کنم آقایان مذاکرات لازمی که دارند بفرمایند بعد وارد انتخاب هیئت رئیسه شویم.

رئیس- راست است که می‌شود مذاکراتی هم کرد ولی در اول دستور بعقیدة آقایان همان انتخاب هیئت رئیسه باید باشد (صحیح است) آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- روز چهاردهم فروردین و چهاردهم مهر مذاکراتی ندارد فقط باید انتخاب هیئت رئیسه بعمل آید حالا هم تقاضا می‌کنم مقام ریاست اعلام رأی بفرمایند.

رئیس- چند نفر از آقایان که اجازه خواسته‌اند به بعد موکول می‌شود. آقای طوسی

طوسی- در جلسه قبل نسبت به پرونده و نمایندگی آقای مهندس فریور مخالفتی شد و حسب المقرر در جلسة بعد تکالیف آن معلوم شود خواستم استدعا کنم که آقایان موافقت بفرمایند اول تکلیف آنرا معلوم بفرمایند بعد وارد کار انتخاب هیئت رئیسه بشویم.

جمعی از نمایندگان- نمی‌شود امروز فقط هیئت رئیسه باید انتخاب شود ومقدم بر هر چیز است.

- انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یکنفر منشی

]۲- انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یکنفر منشی[

رئیس- شروع می‌شود بانتخاب هیئت رئیسه … آقای دکتر زنگنه در این موضوع نظری دارید؟

دکتر زنگنه- بنده می‌خواستم عرض کنم که کاندید فراکسیون دمکرات و عده از آقایان دیگر برای ریاست آقای امیر جنگ اسعد است.

رئیس- آقای اقبال

اقبال- بهیچوجه معمول نبوده است که اسم کاندیدها در مجلس برده شود (دکترزنگنه- آنروز خود شما اسم بردید) اگر اینطور باشد بنده هم عرض می‌کنم که کاندید اکثریت مجلس آقای میرزا محمد صادق طباطبائی است.

رئیس- بدواً سه نفر بقرعه معین می‌شوند برای نظارت در استخراج آراء

(اقتراع بعمل آمده آقایان نراقی و نقابت و خاکباز معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود بانتخاب رئیس.

(اخذ و شماره و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

مهرة تفتیشیه ۹۱ اوراق رأی ۹۱

آقای سید محمد صادق طباطبائی ۵۰ رأی آقای اسعد ۳۹ رأی ورقه سفید۲

رئیس- عده رأی دهندگان ۹۱ نفر سید محمد صادق طباطبائی ۵۰ رأی آقای اسعد بختیاری ۳۹ رأی ورقه سفید ۲ بنابراین سید محمد صادق طباطبائی انتخاب شد. خیلی آقایان که ابراز اعتماد به بنده فرموده‌اند تشکر می‌کنم شروع می‌شود به انتخاب یکنفر نایب رئیس. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آراء بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج رأی نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۹۰ اوراق رأی ۹۰

آقای جواد عامری ۴۱ رأی آقای ملک مدنی ۴۰ رأی آقای امیرتیمور ۲رأی آقای فاطمی ۱ رأی ورقه سفید ۶

رئیس- عدة رأی دهندگان ۹۰ آقای عامری ۴۱ رأی آقای ملک مدنی ۴۰ رأی ورقة سفید ۶ آقای امیر تیمور۲ رأی آقای فاطمی ۱ رأی دارند بنابراین اکثریت حاصل نشد تجدید انتخاب می‌شود.

(اخذ رأی بعمل آمده و پس از شماره نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید)

مهرة تفتیشیه ۹۰ اوراق رأی ۹۱

رئیس- اشکالی ندارد ممکن است یک ورقه سفید اضافه شده یک ورقه همین طور از سفیدها باطل می‌شود.

(استخراج آراء بعمل آمده نتیجه اینطور شد) آقای جواد عامری ۵۰ رأی آقای ملک مدنی ۴۰ رأی

رئیس- عده حاضرین ۹۰ آقای عامری ۵۰ رأی آقای ملک مدنی ۴۰ رأی دارند بنابراین آقای عامری به اکثریت انتخاب شدند.

عامری- از حسن ظن و محبت آقایان تشکر دارم.

رئیس- شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس دیگر (اخذ آراء بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

مهرة تفتیشیه۸۸ اوراق رأی ۸۸

آقای تیمور ۴۵ رأی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان ۳۲ رأی آقای ملک مدنی ۶ رأی آقای دکتر شفق ۳ رأی آقای فاطمی ۱ رأی ورقه سفید ۱

رئیس- عده رأی دهندگان ۸۸. آقای امیر تیمور ۴۵ رأی آقای فرمانفرمائیان ۳۲ رأی آقای ملک مدنی ۶ رأی آقای دکتر شفق ۳ رأی دارند بنابراین آقای امیرتیمور به اکثریت به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند آقای روحی.

روحی- بنده عقیده دارم یا آقایان موافقت بفرمایند تنفس داده شود که یک وحدت بیشتری ایجاد شود یا جلسه را ختم کنیم چون روز ۱۴ فروردین بایستی این کار شروع شود و پایان و انجامش الزامی نیست بنده استدعا می‌کنم فعلاً جلسه ختم شود و فردا صبح تشکیل شود و انتخاب بقیة اعضاء هیئت رئیسه تمام شود.

رئیس- آقای فاطمی.

فاطمی- بنده هم با نظر آقای روحی موافقم.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- در نظامنامه معین شده است که هیئت رئیسه را ما باید امروز انتخاب کنیم و الآن هم چهل دقیقه از ظهر گذشته است و بنده هم عقیده دارم همانطور که آقای دشتی مکرر می‌فرمودند در این طور مواقع که اختلاف نظر پیدا می‌شود وقتی که به نتیجه نرسید قاطع امر نظر اکثریت مجلس است چنانچه در قسمت‌های دیگر بعمل آمد و نسبت به بقیه هم موافقت بفرمایند آقایان که کار تمام شود.

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.

روحی-' بنده پیشنهادی داده‌ام باید رأی گرفته شود.

رئیس- آقای فداکار.

فداکار- بعقیدة بنده نمی‌شود برای یک قضایای جزئی ما نظامنامه را نقض کنیم (بعضی از نمایندگان- اینجا نقض نظامنامه نمی‌شود) این عمل نقض نظامنامه است و باید امروز کار تمام شود.

رئیس- آقای اقبال.

اقبال- آقای روحی پیشنهادی داده‌اند و هر نمایندةحق دارد هر موقع یک چنین پیشنهادی بدهد و یکنفر هم مخالفت کرده است باید رأی گرفته شود و تکلیف آن معلوم شود (صحیح است).

رئیس- رأی گرتفه می‌شود به پیشنهاد آقای روحی دائر به ختم جلسه آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. شروع می‌شود بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آراء بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه اینطور حاصل گردید)

مهره تفتیشیه ۹۰ اوراق رأی ۹۰

آقای دکتر اعتبار ۵۰ رأی آقای طوسی ۴۳ رأی آقای دکتر کشاورز ۴۰ رأی آقای هاشمی ۳۹ رأی آقای امینی ۳۹ رأی آقای جواد مسعودی ۳۵ رأی آقای بوشهری ۳۲ رأی آقای تیمورتاش ۳۰ رأی آقای مجد ضیائی ۲۳ رأی. آقای صمصام ۳ رأی آقای دکتر شفق ۲ رأی آقایان اصف آصف- امیرتیمور- دکترزنگنه- ذوالفقاری- حسن اکبر هر یک یک رأی.

رئیس- عده رأی دهندگان ۹۰ آقای دکتر اعتبار ۵۰ رأی آقای طوسی ۴۳ رأی آقای دکتر کشاورز ۴۰ رأی آقای هاشمی ۳۹ آقای امینی ۳۹ رأی آقای مسعودی ۳۵ رأی آقای بوشهری ۳۲ رأی آقای تیمورتاش ۳۰ رأی آقای مجد ضیائی۲۳ رأی دارند بنابراین فقط آقای دکتر اعتبار باکثریت انتخاب شده‌اند. آقای اقبال فرمایشی دارید.

اقبال- بنده خیال می‌کنم چون وقت خیلی گذشته است آقایان خوب است موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم و فردا صبح اول وقت بقیه هیئت رئیسه را انتخاب کنیم.

رئیس- آقای طباطبائی.

محمد طباطبائی- بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که اجازه هائی که مرحمت می‌فرمایند مطابق آن یادداشت هائی باشد که خدمتتان هست و از خارج توجه می‌کنید باشخاصی که اجازه می‌خواهند و اجازه‌های قبلی مورد نظر واقع نمی‌شود این است که خواستم تذکر بدهم که رعایت نوبت را بفرمایند و ضمناً خواستم از آقایان تقاضا کنم چون توافق نظری در انتخاب هیئت رئیسه نیست اگر موافقت بفرمایند بقیه انتخاب هیئت رئیسه بماند برای جلسة بعد که بهتر بتوانیم توافق نظر حاصل کنیم.

رئیس- آقای دهستانی هم پیشنهادی در این زمینه فرستاده‌اند. آقای صمصام.

صمصام- بنده می‌خواستم عرض کنم لااقل انتخاب منشی‌ها را امروز تمام کنیم و بقیه را برای فردا صبح بگذاریم.

رئیس- آقای اردلان.

اردلان- عرض کنم متأسفانه ما خیلی دیر می آئیم و می‌خواهیم زود برویم لااقل آقایان خوب است اجازه بفرمایند انتخاب بقیه منشی‌ها هم تمام کنیم و جلسه را ختم کنیم و نیمساعت بیشتر وقت لازم ندارد.

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

]۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- فعلاً در نظر مجلس نسبت به ختم جلسه اختلاف است رأی می‌گیریم آقایانیکه موافقند با ختم جلسه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

جلسه آینده فردا ساعت ۹ و دستور هم انتخاب بقیه هیئت رئیسه است.

(مجلس یکساعت و ربع بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی