مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۲

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۷ توسط Zamzam (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۲

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۲

شماره مسلسل ۱۲۵۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تصویب شصت و شش استوارنامه و مخالفت با ده استوارنامه

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسعد تشکیل گردید)

صورت مجلس روز شنبه ششم اسفند ماه را آقای جواد مسعودی منشی قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست(؟گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد

- تصویب ۶۶ استوارنامه و مخالفت با ده استوارنامه

۲- تصویب ۶۶ استوار نامه و مخالفت با ده استوار نامه

رئیس- دستور امروز رسیدگی به گزارش شعب راجع به اعتبارنامه هاست. آقای دکتر زنگنه (مخبر شعبه۱) گزارش از شعبه اول به مجلس شورای ملی.

مجلس شورای ملی انتخابات شهرستان بجنورد در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۲۲ شروع و بر طبق مقررات قانونی جریان یافته در تاریخ ۱۷ شهریور۱۳۲۲ آقای داود طوسی خراسانی با ۱۰۳۸۸ رأی از مجموع ۱۲۹۱۱ رأی حائز اکثریت معرفی شده اند- در ظرف مدت قانونی اعتراضی بانجمن نظار نرسیده‌است بنابراین بنام آقای داود طوسی خراسانی اعتبار نامه برای نمایندگی بجنورد صادر شده چون در ظرف مدت یک هفته از افتتاح مجلس شورای ملی هم اعتراضی نرسیده‌است شعبه اول باتفاق آراء صحت انتخاب آقای داود طوسی خراسانی را تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای طوسی از بجنورد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)- تصویب شد. آقای امینی (مخبر شعبه۲)

گزارش از شعبه دوم به مجلس شورای ملی جریان انتخابات حوزة دزفول بترتیبی است که ذیلاً بعرض می‌رساند در تاریخ ۱۳۲۲/۵/۱۸ طبق مادة ۱۴ قانون انتخابات انجمن نظار تعیین و پس از انتشار آگهی از تاریخ ۲ مهرماه تا دهم مهرماه ۱۳۲۲ در انجمن مرکزی و انجمن‌های فرعی اندیمشگ و بلوک شرقی و غربی تعرفه توزیع و اخذ رأی شده‌است از مجموع آراء مأخوذه که ۸۷۵۵ رأی بوده‌است آقای اسعد باکثریت ۶۴۱۸ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه منتخب شده‌اند و انجمن پس از انقضاء دو هفته برای دریافت و رسیدگی بشکایات چون مطلقاً شکایتی نرسیده بود صورت مجلس تنظیم و صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبارنامه صادر کرده‌است. شعبة دوم پس از رسیدگی و مطالعة دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای اسعد را تصدیق نموده و گزارش مربوطه را بدینوسیله تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی نماینده دزفول آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقای مخبرفرهمند (مخبرشعبه۳)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شورای ملی

جریان انتخابات همدان به شرحی است که به عرض می‌رسد در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۲ انجمن نظار طبق مقررات قانون از طبقات ششگانه و معتمدین و معتمدین محل انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه و نشر آگاهی و تعیین حوزه‌های فرعی از تاریخ دوم مهر تا ۱۵ مهر ۲۴۳۴۵ تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای حسن مخبر فرهمند به اکثریت ۱۹۹۴۰ رأی به سمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گزاری انتخاب شده‌اند و چون اعتراض قابل توجهی در مدت مقرر نرسیده انجمن نظار صورت مجلس را امضا و اعتبارنامه صادر نموده‌است شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه چون شکایتی هم به مجلس نرسیده بود صحت نمایندگی آقای مخبر فرهمند را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

مخبر فرهمند ـ این خبر متاسفانه یا خوشبختانه تصادفاً به طور ابجد به شعبه که خود بنده مخبر بوده‌ام تصادف کرده‌است.

بعضی از نمایندگان- اشکالی ندارد

رئیس – رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای مخبر فرهمند از همدان آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

آقای طوسی (مخبر شعبه ۴)

(آقای طوسی گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای امیر تیمور را از مشهد قرائت نمودند.

انتخابات حوزه انتخابی مشهد مطابق دستور وزارت کشور و بشرحیکه پرونده مربوطه حاکی است با مراقبت استانداری استان نهم و فرمانداری مشهد در بیستم مرداد ۱۳۲۲ شروع و انجمن مرکزی و انجمن‌های فرعی از طبقات ششگانه تشکیل طبق آگهی‌های منتشره انجمن اخذ آراء به ۱۵ شهریور ششم رمضان مقرر بر حسب دستور وزارت کشور با موافقت انجمن به اقتضای وقت که تفصیل آن در پرونده مصرح است اخذ آراء را به بعد از رمضان نهم مهر موکول از نهم مهر ۲۰ روز برای اخذ آراءمعین و آگهی‌های انجمن نیز انتشار یافته تا بیست و نهم روز آخر آگهی ۴۷۷۰۵ تعرفه توزیع و اخذ آراء به عمل آمده در نتیجه از کلیه آراء مستخرجة مذکوره آقای محمدابراهیم امیر تیمور به اکثریت ۳۰۷۸۴ رأی به سمت نمایندگی مجلس انتخاب و انجمن پس از انقضای مدت قانونی در طول مدت رسیدگی ۱۴ فقره شکایت دریافت داشته و شکایات مذکوره را رسیدگی کرده و غیر وارد تشخیص داده صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر کرده‌است شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده شکایات رسیده گفته شده را رسیدگی نموده طبق پرونده این شکایات را نیز وارد ندانسته صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای امیرتیمور را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

رئیس – رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای امیرتیمور از مشهد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقای فاطمی (مخبر شعبه ۵)

(آقای فاطمی گزارش شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقای مرآت اسفندیاری را از سیرجان اینطور قرائت نمودند)

گزارش از شعبه ۵ به مجلس شورای ملی.

انتخابات سیرجان در پانزدهم مرداد ماه شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت شروع بکار نموده و شعبات فرعی را تشکیل و پس از نشر آگهی در انجمن مرکزی و شعبات تابعه مقرر می‌شود که از تاریخ ۱۲ شهریور ماه به نشر تعرفه و اخذ رأی اقدام شود و پس از خاتمة انتخابات بشرحی که در صورت مجلس نوشته شده قرائت آراء انجمن اصلی و شعبات فرعی شروع و در نتیجه آقای حسن مرآت اسفندیاری با داشتن ۹۸۳۵ رأی به نمایندگی منتخب می‌شوند شعبة پنجم تمام پرونده را بدقت مورد مطالعه قرارداده شکایتی که مورد توجه باشد دیده نشد فقط یکنفر که در طهران سکونت دارد و کاندید بوده روی کلیات شکایتی نموده بود که بهیچوجه تأثیر قانونی نداشت و شعبه به اتفاق صحت نمایندگی آقای حسن مرآت اسفندیاری را تصدیق می‌نماید.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای مرآت اسفندیاری از سیرجان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقای صفوی (مخبر شعبه۶)

(آقای صفوی گزارش شعبه ششم راجع بنمایندگی آقای عماد تربتی را از تربت حیدریه بشرح زیر قرائت نمودند) جریان انتخابات حوزه انتخابیه تربت حیدریه بشرحی است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد. بموجب دستور وزارت کشور در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۲۲ ۲۴ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محلی از طرف فرماندار شهرستان تربت حیدریه دعوت شده و پس از تشکیل انجمن و تعیین هیئت رئیسه و انجمن‌های فرعی از روز نهم مهرماه ۱۳۲۲ تا ۲۱ مهرماه در انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی آن توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آمده و پس از استخراج آراء آقای عمادالدین تربتی با کثریت ۱۳۶۲۵ رأی از ۱۵۷۸۳ رأی مجموع کلیه آراء بسمت نمایندگی تربت حیدریه انتخاب شده‌اند در مدت قانونی هیچگونه شکایتی به انجمن نظارت و مجلس شورای ملی نرسید. بنابراین شعبه ششم باتفاق آراء صحت جریان انتخابات تربت حیدریه و نمایندگی آقای عماد تربتی را تصدیق و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای عمادالدین تربتی از تربت آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه.

(آقای دکتر زنگنه گزارش انتخابات بوشهر و نمایندگی آقای خلیل دشتی را بشرح آتی خواندند)

گزارش از شعبه اول بمجلس شورای ملی.

مجلس شورای ملی- انتخابات شهرستان بوشهر در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۲۲ شروع و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقای خلیل دشتی با ۱۸۹۳۰ رأی حائز اکثریت بوده اند- در مدت قانونی چهار فقره اعتراض به انجمن نظارت رسیده چون آنها را غیر موجه و بدون دلیل تشخیص داده‌اند اعتبارنامه بنام آقای خلیل دشتی برای نمایندگی بوشهر در چهاردهمین دوده قانونگزاری صادر کرده اند- چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتراضی نرسیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز شعبه اول پس از رسیدگی قابل توجه ندانست صحت جریان انتخاب آقای خلیل دشتی را باتفاق آراء تصویب نموده برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای خلیل دشتی از بوشهر آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای امینی

آقای امینی گزارش انتخابات زنجان و نمایندگی آقای افخمی را اینطور خواندند)

زنجان مربوط به آقای ابراهیم افخمی

جریان انتخابات حوزه زنجان بترتیبی است که ذیلاً بعرض می‌رسد در تاریخ ۲۲/۵/۱۹ بموجب ماده ۱۴ قانون انتخابات

انجمن نظار تعیین و پس از انتشار آگهی از تاریخ ۲۲/۷/۲۳ تا ۲۲/۷/۳۰ در انجمن مرکزی و از ۲۲/۷/۲۳ تا۲۲/۷/۲۷ در انجمن‌های فرعی توزیع تعرفه و اخذ آراء بعمل آمد. در نتیجه از مجموع ۱۶۳۶۱ رأی مأخوذه آقای ابراهیم افخمی باکثریت ۱۰۶۲۶ رأی بسمت نماینده زنجان انتخاب شدند انجمن پس از دو هفته مقرره بشکایات واصله رسیدگی و چون شکایات را وارد ندانسته و با دلایل صحیح رد کرده‌است صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبارنامه به اسم آقای ابراهیم افخمی صادر کرده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی دقیسق صورت مجلس و دقت و بررسی نسبت به شکایات آقایان محمد رهبری و رضا اصانلو و مراجعه به پرونده امر شکایات نامبردگان را وارد ندانسته و صحت نمایندگی آقای ابراهیم افخمی را به اتفاق آراء تصدیق و گزارش مربوطه را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای افخمی از زنجان آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش حوزه انتخابیه همدان راجع بنمایندگی آقای حسنعلی فرمند را بشرح زیر قرائت فرمودند

جریان انتخابات همدان بشرحی است که در گزارش راجع به انتخابات آقای مخبر فرهمند بعرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقای حسنعلی فرهمند باکثریت۱۹۷۹۳ رأی از مجموع ۲۴۳۴۵ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری انتخاب شده‌اند و شعبه سوم صحت نمایندگی ایشانرا تصدیق نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای فرمند از همدان آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای طوسی

(آقای طوسی گزارش شعبه راجع به انتخاب آقای علی اقبال را از مشهد بشرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابیه مشهد طبق گزارش شماره ۲ مربوط به آقای امیرتیمور نماینده محترم است و آقای علی اقبال از کلیه ۴۷۷۰۵ آراء مستخرجه باکثریت ۳۰۱۷۴ رأی بنمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری مجلس انتخاب و شعبه چهارم صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای اقبال را تصدیق نموده اینک گزارش آن را بعرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای اقبال از مشهد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی (آقای فاطمی گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سراب و نمایندگی آقای فرمانفرمائیان را اینطور قرائت نمودند)

گزارش از شعبه ۵ به مجلس شورای ملی

انتخابات سراب و گرمرود در تاریخ ۲۲/۵/۱۷ شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت اصلی که انجمن‌های فرعی را معین و نمایندگان خود را برای نقاط تابعه معین می‌نمایند ولی در تاریخ نهم شهریور ماه بنا به دستور مرکز انتخابات توقیف می‌شود مجدداً در نهم مهرماه از مرکز دستور شروع بکار می‌رسد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۲ که انجمن تشکیل می‌شود آگهی انتخابات را نشر می‌دهند که از تاریخ ۲۲/۷/۲۰ تا آخر روز ۲۲/۸/۴ اقدام به نشر تعرفه و اخذ رأی می‌نمایند کلیه آراء مأخوذه ۱۴۸۱۸ رأی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان باکثریت۱۳۳۶۰ رأی بنمایندگی منتخب می‌شوند. در شعبه پنجم با کمال دقت به پرونده امر و شکایاتی که رسیده بود رسیدگی شده و از اول تا آخر در شعبه قرائت گردید شکایات وارده هیچ یک قابل توجه نبود فقط شکایاتی در اول امر می‌شود که یکنفر از اعضا علی البدل انتخاب می‌شود و دیگر اشکالی وارد نبوده لهذا (شعبه صحت نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان را تصدیق می‌نماید

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای فرمانفرمائیان از سراب و گرمرود آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند)

تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه رشت دائر بنمایندگی آقای مظفر زاده را بقرار ذیل خواندند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه رشت بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد

بر حسب دستور تلگرافی وزرات کشور در تاریخ یکشنبه ۳۰ مرداد سال جاری ۳۶ نفر از طبقات چهارگانه برای تشکیل انجمن نظارت از طرف استاندار استان اول دعوت و در همان جلسه اعضاء اصلی و علی البدل و هیئت رئیسه انجمن نظارت رشت را انتخاب نموده و در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۲۲ آگهی توزیع تعرفه و اخذ آراء منتشر و از اول آبان ماه تا دهم آبان در انجمن مرکزی ۵ حوزه فرعی شروع بدادن تعرفه و اخذ رأی شده کلیه آراء مأخوذه در رشت و شعبات فرعی آن ۲۹۱۷۱ رأی بود که در نتیجه استخراج آراء آقای میرصالح مظفرزاده پسر مرحوم مظفرالحکماء باکثریت ۲۳۸۵۱ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه از رشت انتخابات رسیده که پس از رسیدگی هیچیک آنها را قابل توجه ندانسته اند- شعبه ششم به پرونده انتخابات رشت رسیدگی بعمل آورده و چون اعتراضات مدارک قانونی نداشته در مدت قانونی هم به مجلس شورای ملی شکایتی نرسیده صحت انتخاب آقای مظفرزاده از رشت تصدیق و گزارش آنرا تقدیم می‌دارد مخبر شعبه ششم

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای مظفرزاده از رشت آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول و نمایندگی آقای صفوی را از بوشهر بشرح ذیل قرائت نمودند)

مجلس شورای ملی- انتخابات شهرستان بوشهر در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۲۲ شروع و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقای شکرالله صفوی با ۱۳۹۷۰ رأی حائز اکثریت بوده‌اند در مدت مقرر چهار فقره اعتراض بانجمن نظار رسیده چون آنها را غیر موجه و بدون دلیل تشخیص داده‌اند اعتبار نامه بنام آقای شکرالله صفوی برای نمایندگی بوشهر در چهاردهمین دوره قانونگزاری صادر کرده‌اند چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتراضی نرسیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز قابل توجه ندانسته‌است شعبة اول صحت جریان انتخابات آقای شکرالله صفوی را باتفاق آراء تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای صفوی از بوشهر آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فدارکار- تصور می‌کنم در قرائت گزارش‌ها به ترتیب حروف تهجی تغییری پیدا شده چون اصفهان الف است و بایستی مقدم باشد

رئیس- مطابق شماره گزارشهایی که داده شده مرتباً قرائت می‌شود. آقای امینی

آقای امینی گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقای ذوالفقاری را از زنجان اینطور قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره ۲ مربوط به جریان انتخابات حوزه زنجان معروض می‌دارد که آقای محمد ذوالفقاری باکثریت ۸۳۳۳ رأی از ۱۶۳۶۱ رأی به سمت نمایندة دورة چهاردهم تقنینیه از زنجان انتخاب شده‌اند. جریان پرونده بنحویست که در مورد آقای ابراهیم افخمی نمایندة اول زنجان بعرض رسید. شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق نموده‌است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ذوالفقاری از زنجان آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای مخبر فرهمند.

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات یزد و نمایندگی آقای جلیلی را اینطور قرائت نمودند)

جریان انتخابات یزد بشرحی است که بعرض می‌رسد در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۲۲ انجمن نظارت از طبقات ششگانه

طبق مقررات قانون انتخاب و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و نشر آگهی از تاریخ دوم مهر تا نهم مهر در تمام حوزه‌های مرکزی فرعی ۲۷۱۹۴ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی شده در نتیجه آقای آقا سید کاظم جلیلی با کثریت ۲۵۵۷۴ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند پس از انقضاء مدت قانونی انجمن شکایات واصله را قانونی ندانسته صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده‌است شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه و شکایات واصله جریان انتخابات را مطابق مقررات قانون دانسته و صحت نمایندگی آقای آقا سید کاظم جلیلی را تصدیق نموده‌است اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأی گرفته شود به نمایندگی آقای آقا سید کاظم جلیلی از یزد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای طوسی

(آقای طوسی گزارش شعبه چهارم راجع به انتخاب آقای فاطمی را از نائین بشرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه نائین در تاریخ پانزدهم شهریور ۱۳۲۲ طبق دستور وزارت کشور شروع انجمن نظارت انتخابات تشکیل و بر اثر شکایتی که به وزارت کشور راجع به تشکیل انجمن می‌رسد تلگرافاً امر به توقیف انتخابات می‌دهند در رو دفعه آقایان ساری اصلانی و روشن را برای بازرسی بمحل اعزام و بازرسان اعزامی به شکایات اهالی رسیدگی نموده نظر به اینکه انجمن اولیه را متعمداً از اشخاصی دعوت کرده که در شهر نبوده هنوز نمی‌توانسته در ساعت مقرره در جلسه حاضر شوند و بقیه نیز رأی خود را در خارج نوشته با خود آورده و هیئت رئیسه را هم معین نکرده‌اند بازرس وزارت کشور مجدداً دعوت نموده در نتیجه انجمن ثانوی تشکیل انتخابات را جریان داده و به پایان می‌رساند مدت قانونی بدون وصول شکایات امرار و در نتیجه جناب آقای مهدی فاطمی (عماد السلطنه) از کلیه ۵۹۷۵ آراء مستخرجه باکثریت ۵۵۸۶ رأی بسمت نمایندگی دورة ۱۴ مجلس انتخاب شده انجمن صورت مجلس تنظیم و استوار نامه صادر نموده‌است شعبه چهارم به محتویات پرونده رسیدگی صحت جریان انتخابات نائین و نمایندگی جناب آقای مهدی فاطمی را تصدیق و اینک گزارش امر را باستحضار مجلس شورای ملی می‌رساند مخبر شعبه چهارم

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای فاطمی از نائین آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی مخبر شعبه پنجم گزارش حوزه انتخابیه اراک راجع به نمایندگی آقای عزت الله بیات را بشرح ذیل قرائت فرمودند) در تاریخ روز ۲۲ مرداد ماه انتخابات شهرستان اراک طبق دستور کلی شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و تشکیل شعبات فرعی مقرر می‌شود که از تاریخ دهم شهریور ماه شروع به نشر تعرفه و اخذ آراء نمایند و در تاریخ ۲۵ شهریور ماره استخراج آراء شروع شده و رد تاریخ ۲۶ مهر ماه قرائت آراء تمام می‌شود و در نتیجه از مجموع ۳۵۰۵۲ رأی آقای عزت الله بیات باکثریت ۲۴۸۸۰ رأی بنمایندگی شهرستان اراک انتخاب شده‌اند شعبه پنجم با کمال دقت پرونده امر را مورد رسیدگی قرار داده شکایاتی که رسیده بود هیچیک تأثیر قانونی نسبت به انتخابات آنجا نداشت و علاوه بر اینکه انجمن نظارت مرکزی شکایات را قابل توجه ندانسته در شعبه هم با توجه کاملی که به عمل آمد غیر وارد دانسته و صحت نمایندگی آقای عزت الله بیات را تصدیق می‌نمایند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای عزت الله بیات از شهرستان اراک برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای ابوالقاسم امینی از رشت بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات رشت به قراری است که در گزارش شماره ۲ بعرض مجلس شورای ملی رسید از ۲۹۱۷۱ رأی که در حوزه انتخابیه رشت و پنج شعبه فرعی انتخابات گرفته شده آقای ابوالقاسم امینی پسر آقای حاج میرزا محسن امین الدوله باکثریت ۲۳۸۵۱ رأی در درجه دوم بسمت نمایندگی دوره چهاردهم از رشت انتخاب گردیده شعبه ششم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ابوالقاسم امینی از رشت آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر عبدالحمید زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه بروجرد دائر بنمایندگی آقای دکتر عبدالحسین اعتبار را بقرار ذیل قرائت نمودند.)

مجلس شورای ملی

انتخابات شهرستان بروجرد در تاریخ شهریور ماه ۱۳۲۲ شروع و بر طبق مقررات قانونی جریان یافته در نتیجه در تاریخ۳۱ شهریور ۱۳۲۲ آقای دکتر عبدالحسین اعتبار با ۲۲۹۰۹ رأی از ۲۳۶۴۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند چند فقره اعتراض در موعد قانونی بانجمن نظار رسیده بود که بدون دلیل و غیر موجه تشخیص داده‌اند و برای آقای دکتر عبدالحسین اعتبار جهت نمایندگی بروجرد در چهاردهمین دوره قانونگزاری اعتبارنامه صادر کرده اند- در هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی نیز همان اعتراضات و اعتراضات دیگر به شعبه واصل گردید پس از رسیدگی دقیق چون اعتراضات واصل شده را قابل توجه تشخیص نداد شعبه اول باکثریت آراء صحت انتخابات آقای دکتر عبدالحسین اعتبار را تصویب کرده برای تصویب مجلس شورای پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر عبدالحسین اعتبار از بروجرد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای امینی

(آقای امینی راپرت شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای مجد ضیائی از زنجان به شرح زیر قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره ۲ مربوط به جریان انتخابات حوزه زنجان معروض می‌دارد که آقای حبیب الله مجد ضیائی باکثریت ۸۳۲۵ رأی از ۱۶۳۶۱ رأی به سمت نماینده دوره چهاردهم تقنینیه از زنجان انتخاب شده‌اند. جریان به نحویست که در مورد آقای ابراهیم افخمی نماینده اول زنجان به عرض رسیده‌است شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای مجد ضیائی از زنجان آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد آقای مخبر فرهمند.

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات یزد بشرحی است که در طی گزارش شماره ۳ راجع بنمایندگی آقای آقا سید کاظم بعرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقای دکتر طاهری از مجموع ۲۷۱۹۴ رأی باکثریت ۲۵۳۵۶ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانون گزاری انتخاب شده‌اند و شعبه سوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای طوسی

(آقای طوسی مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مشهد دایر به نمایندگی آقای علی مؤید ثابتی بقرار ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه مشهد به تفصیلی است که ضمن شماره ۲ مربوط بانتخاب آقای امیر تیمور و اقبال باستحضار مجلس شورای ملی رسید از کلیه آراء ۴۷۷۰۵ مستخرجه مذکوره آقای علی مؤید ثابتی باکثریت ۲۳۳۳۳ رأی به نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه چهارم صحت جریان انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای علی مؤید ثابتی را گواهی داده و اینک مراتب را بعرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای علی مؤید ثابتی از مشهد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی مخبر شعبه ۵ گزارش راجع به جریان انتخابات

اراک و نمایندگی آقای حسین خاکباز را بشرح ذیل خواندند)

گزارش انتخابات شهرستان اراک بشرحی است که بشماره ۳ بعرض رسیده آقای حسین خاکباز از مجموع ۳۵۰۵۲ آراء ماخوذه با کثریت ۲۱۸۹۸ رأی بنمایندگی منتخب شده‌اند یک فقره شکایت در روز آخر بشعبه رسید مبنی بر این که ایشان سواد فارسی ندارند با اینکه اغلب اعضاء شعبه این شکایت را بیمورد می‌دانستند معهذا خود ایشان بشعبه دعوت و در ضمن امتحانیکه بعمل آمد معلوم گردید این شکایت اساسی نداشته لهذا شعبه صحت نمایندگی آقای حسین خاکباز را تصدیق می‌نماید.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای خاکباز از اراک آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای شکرالله صفوی مخبر شعبه ششم گزارش راجع بجریان انتخابات خرم آباد و نمایندگی آقای اسمعیل نجومی را بشرح زیر قرائت نمودند)

گزارش انتخابات خرم آباد بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

در تاریخ دوشنبه ۲۴ مرداد بموجب دستور تلگرافی وزارت کشور طبقات چهارگانه و معتمدین محلی دعوت و پس از تعیین اعضاء انجمن اصلی و علی البدل هیئت رئیسه را تعیین و آگهی انتخابات منتشرو از تاریخ ۱۰ تا۲۵ آبان ۱۳۲۲ تعرفه توزیع و اخذ رأی بعمل آمد و پس از استخراج آراء آقای اسمعیل نجومی با کثریت ۱۴۰۴۳ رأی از ۱۷۰۵۰ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم از خرم آباد انتخاب شده‌اند در مدت یکهفته که انجمن برای قبول شکایات حاضر بوده تلگرافاتی مبنی بر سوء جریان انتخابات بانجمن رسیده و بوزارت کشور مخابره نموده‌اند که در انجمن مطرح و پس از مطالعه مورد توجه قرار نداده و صحت جریان انتخابات را تصدیق نموده‌اند شعبه ششم بپرونده انتخابات خرم آباد رسیدگی کامل نموده و چون اعتراضات و شکایات را بر طبق مقررات قانون تشخیص نداد صحت انتخاب آقای اسمعیل نجومی را تصدیق و اینک گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای اسمعیل نجومی از خرم آباد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای دکتر زنگنه.

(آقای دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش راجع بجریان (انتخابات بروجرد و نمایندگی آقای امیرقاسم فولادوند را بشرح ذیل خواندند)

مجلس شورای ملی

انتخاب شهرستان بروجرد در تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۲۲ شروع و برطبق مقررات قانونی جریان یافته در نتیجه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۲۲ آقای امیرقاسم فولادوند با ۲۲۵۳۲ رأی از مجموع ۲۳۶۴۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند – چند فقره اعتراض در موعد مقرر بانجمن نظار رسیده بود که بدون دلیل و غیرموجه تشخیص گردیده برای آقای امیرقاسم فولادوند جهت نمایندگی بروجرد در چهاردهمین دوره قانونگزاری اعتبارنامه صادر کرده‌اند – پس از رسیدگی بپرونده و رسیدگی بشکایاتیکه در هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی رسیده و عین اعتراضات وارده بانجمن نظار بود شعبه اول آنها را قابل توجه ندانسته و با کثریت آراء صحت انتخاب آقای امیرقاسم فولادوند را تصویب نموده برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای امیرقاسم فولادوند از بروجرد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امینی

(آقای امینی مخبر شعبه دوم راجع انتخابات حوزه دولت آباد و نمایندگی آقای ملک مدنی را بشرح ذیل خواندند)

جریان انتخابات حوزه دولت آباد بترتیبی است که ذیلاً بعرض می‌رسد:

انجمن مرکزی طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات روز ۵ شهریور ماه ۱۳۲۲ در ملایر تشکیل و پس از انجام تشریفات قانونی آگهی مربوطه منتشر و از ۱۵ تا آخر روز ۲۲/۶/۲۶ برای توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید انجمن مرکزی و شعب فرعی دهستانهای ملایر و نهاوند و تویسرکان در روزهای معین بگرفتن رأی اقدام و از کلیة آراء مأخوذه آقای ملک مدنی با کثریت ۲۴۷۹۶ رأی از ۳۰۵۳۰ رای بنمایندگی چهاردهمین دوره قانون گزاری از حوزة دولت آباد انتخاب شدند انجمن باتکاء ماده ۴۱ قانون در ظرف یک هفته برای پذیرفتن شکایات آماده بوده و چون شکایات واصله را وارد ندانسته صحت جریان را تصدیق و اعتبارنامه صادر کرده‌است شعبه پس از رسیدگی بصورت مجلس و محتویات پرونده و توجه کامل به شکایات موجوده درد و سیه انتخاباتی و شنیدن اظهارات شاکیان که در ظرف یک هفته به شعبه مراجعه نمودند چون مدارک کافی در پرونده ندیده و دلایل قانع کننده از مراجعین نشنید صحت نمایندگی آقای ملک مدنی را تصدیق نمود.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای ملک مدنی آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد (آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخاب آقای سید ضیاء الدین طباطبائی را از یزد اینطور خواندند) جریان انتخابات یزد بشرحی است که در طی گزارش شماره ۴ راجع به نمایندگی آقای سید کاظم به عرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقای سید ضیاء الدین طباطبائی از مجموع ۲۷۱۹۴ رأی باکثریت ۲۱۹۱۴ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانونگزاری انتخاب شده اند- شعبه سوم صحت نمایندگی ایشانرا تصدیق نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

(در این موقع آقایان دکتر مصدق و دکتر رادمنش و فداکار اجازه خواستند)

رئیس- آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق- مخالفم

رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد

تهرانچی- اجازه میفرمائید

رئیس- بفرمائید.

تهرانچی- تصور می‌کنم اگر مخالفی هست بایستی بعد از آنکه اجازه خواست مخالفت خود را اعلام نماید و بعد از آن به جلسة بعد موکول شود (صحیح است)

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده هم عقیده دارم بعد از آنکه یک کسی اجازه می‌خواهد باید از او استفسار شود که مخالفید یا موافق؟ اگر مخالفت نمودند می‌ماند برای جلسه بعد

رئیس- آقای دکتر مصدق گفتند مخالفم. آقای هاشمی

هاشمی- آقای تهرانچی درست می‌فرمایند بصرف بزمین زدن مداد که درست نمی‌شود باید استعلام شود که در صورت مجلس نوشته شود (صحیح است)

رئیس- آقای رادمنش

دکتر رادمنش- مخالفم

رئیس- آقای فداکار.

فداکار- بنده هم مخالفم.

(آقای طوسی گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه انتخابیه گرگانرود و طوالش و نمایندگی آقای رفیع را اینطور خواندند).

انتخابات حوزة انتخابیه گرگانرود و طوالش در تاریخ دوم شهریور ۱۳۲۲ بشرح پرونده مربوطه بر حسب دستور وزارت کشور شروع انجمن تشکیل و در تاریخ ۱۱ شهریور بر حسب تلگراف استانداری در حین جریان توزیع تعرفه متوقف و در ۱۴ مهر بر حسب اجازة استانداری به توزیع تعرفه می‌پردازند و ضمنا چنانکه در پرونده تصریح شده نسبت به صندوق آراء طالش و دولاب بر اثر شکایات واصله به انجمن نگرانی دست خوردگی به صندوق طالش و دولاب ایجاد می‌شود انجمن نظارت به مراتب رسیدگی کرده چون دست خوردگی در نظر انجمن مسلم شد صرف نظر نمودن از آراء سایر صندوق‌ها را استخراج نموده در نتیجه از کلیة ۴۷۲۳ آراء مستخرجه باستثنای آراء صندوق طالش و دولاب بشرح گفته شده آقای حاج آقارضا رفیع (قائم مقام الملک) باکثریت ۲۰۰۸ رأی بسمت نمایندگی دوره ۱۴ از حوزه گرگانرود و طوالش انتخاب شده‌اند انجمن صحت جریان را تصدیق صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر می‌نماید شعبه چهارم نیز با رسیدگی بپرونده مربوطه انتخابات این حوزه و دلائل انجمن را در مردود قراردادن صندوق طالش دولاب صحیح دانسته صحت نمایندگی ایشان را تأیید اینک گزارش آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای رفیع از طوالش و گرگانرود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی گزارش شعبه پنجم راجع بانتخابات فسا و نمایندگی آقای ذوالقدر را بشرح زیر خواندند)

انتخابات شهرستان فسا در تاریخ ۲۲/۶/۲۶ طبق دستور شروع انجمن نظارت اصلی تشکیل شده و در ضمن دستور تشکیل انجمن‌های فرعی را هم می‌دهند و پس از نشر آگهی مقرر می‌شود از تاریخ ۲۲/۷/۳ لغایت ۱۵/۷/۲۲ به نشر تعرفه و اخذ رأی مبادرت شود به شعبات فرعی دستور داده می‌شود که پس از خاتمه امر آراء مأخوذه را با مراقبت لازم بانجمن مرکزی بفرستند و همینطور اقدام و از تاریخ ۲۲/۷/۱۶ تا سه روز استخراج آراء بعمل آمده و از مجموع کلیة آراء آقای محمد تقی ذوالقدر فسائی با داشتن ۱۴۲۵۲ رأی حائز اکثریت شده‌اند شعبه پنجم با کمال دقت پرونده امر را مورد مطالعه قرارداده یکی دو فقره شکایتی که بانجمن رسیده بود و خود انجمن جواب قانونی داده بود بهیچوجه تأثیر قانونی نداشت و باین جهت شعبه صحت نمایندگی آقای محمدتقی ذوالقدر فسائی را تصدیق می‌نماید.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ذوالقدر از فسا آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند). تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش راجع بانتخابات خرم آباد و نمایندگی آقای جواد شجاع را اینطور خواندند)

جریان انتخابات خرم آباد بقراری است که در گزارش شماره ۴ بعرض مجلس شورای ملی رسید. از ۱۷۰۵۰ رأی که در انجمن مرکزی خرم آباد و شعب فرعی آن گرفته شده آقای جواد شجاع باکثریت ۱۱۹۵۵ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه از خرم آباد انتخاب گردیده و شعبه ششم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای جواد شجاع از خرم آباد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع بانتخابات بندر پهلوی و نمایندگی آقای دکتر فریدون کشاورز را اینطور خواندند)

مجلس شورای ملی – انتخابات بندر پهلوی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۲۲ شروع و برطبق مقررات قانونی جریان یافته در نتیجه آقای دکتر فریدون کشاورز با ۳۸۵۲ رأی از مجموع ۶۱۵۱ رأی حائز اکثریت تشخیص شده‌اند – اعتراضاتیکه در موعد مقرر بانجمن نظار رسیده بود مورد قبول انجمن نگردیده و غیرموجه تشخیص شده‌است بنابراین اعتبارنامه آقای دکتر فریدون کشاورز برای نمایندگی بندر پهلوی در چهاردهمین دوره قانونگزاری صادر شده‌است – در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی یک فقره اعتراض هم بشعبه رسید چون هیچیک از اعتراضات با اسناد و مدارک مثبته موجه نگردیده بود شعبه اول با کثریت آراء صحت انتخاب آقای دکتر فریدون کشاورز را تصویب نموده برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بانتخاب آقای دکتر فریدون کشاورز از بندر پهلوی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

آقای امینی

(آقای امینی گزارش شعبه دوم راجع بانتخابات زرتشتیان

و نمایندگی آقای رستم گیو را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات زرتشتیان ایران بترتیبی است که ذیلاً بعرض می‌رسد.

در تهران – روز یکشنبه اول آبان ماه ۱۳۲۲ طبق ماده چهارده قانون انتخابات انجمن نظار از طبقات ششگانه و معتمدین محل تعیین و پس از انتشار آگهی روزهای۲۰و ۲۱ و ۲۲ آبان برای توزیع تعرفه و اخذ آراء و روز ۲۳ برای استخراج آراء معلوم گردیده از ۳۵۴ تعرفه توزیع شده آقای رستم گیو به اکثریت ۳۱۹ رأی از زرتشتیان تهران انتخاب شدند.

یزد- جریان انتخابات زرتشتیان یزد طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات انجام و ۱۶۱۹ رأی مأخوذه آقای رستم گیو باکثریت ۱۵۵۹ رأی بنمایندگی زرتشتیان یزد انتخاب شدند.

کرمان – انتخابات زرتشتیان کرمان طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات شروع و از کلیه ۷۴۹ رأی مأخوذه آقای رستم گیو به اکثریت ۷۳۹ رأی بنمایندگی دوره چهاردهم انتخاب شدند.

شیراز- بر طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات انتخابات زرتشتیان شیراز انجام و از ۲۶ رأی مأخوذه آقای رستم گیو به اکثریت ۲۵ رأی حائز اکثریت شدند.

بنتیجه اینکه آقای رستم گیو به اکثریت ۲۶۴۲ رأی از طرف زرتشتیان ایران بسمت نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه انتخاب شدند انجمنهای مربوطه پس از انقضاء مدت دو هفته برای دریافت و رسیدگی بشکایات آماده بودند و در مدت مقرره هیچ نوع شکایتی نرسیده‌است و صحت جریان انتخابات تصدیق و اعتبارنامه صادره شده‌است. شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورتمجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای رستم گیو را تصدیق نموده و گزارش مربوطه تقدیم شد.

رئیس – آقایان موافقین با نمایندگی آقای رستم گیو قیام نمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد

آقای مخبر فرهمند

آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم راجع بجریان انتخابات کاشان دائر بنمایندگی آقای ابوالقاسم نراقی را بشرح زیر قرائت نمودند:

جریان انتخابات کاشان بشرحی است که ذیلاً بعرض می‌رسد. در تاریخ سوم شهریور ۱۳۲۲ انجمن نظار طبق مقررات قانون تشکیل و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و نشر آگهی از تاریخ ۱۲ مهر تا ده روز ۱۲۱۸۹ برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی بعمل آمده در نتیجه آقای ابوالقاسم نراقی باکثریت ۱۱۲۸ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری انتخاب شده‌اند – چون در مدت قانونی شکایتی بانجمن نرسیده صورت مجلس و اعتبارنامه تنظیم و امضاء نموده‌اند شعبه سوم پرونده مربوطه را تحت مطالعه و بررسی قرار داده چون اعتراضی در هفته مقرر بمجلس نرسیده و بانجمن هم شکایتی نرسیده بود صحت نمایندگی آقای ابوالقاسم نراقی را تصدیق نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای ابوالقاسم نراقی از کاشان آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصوب شد. آقای طوسی.

(آقای طوسی گزارش شعبه چهارم راجع بانتخابات حوزه نیشابور و نمایندگی آقای حسن نبوی بشرح زیر قرائت نمودند)

در تاریخ نهم مهر ۱۳۲۲ برحسب دستور وزارت کشور بتفصیلی که در پرونده مربوطه تشریح شده انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور با مراقبت فرماندار محل برای چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی شروع انجمن اصلی در انجمن‌های فرعی در سایه مقررات قانون از طبقات ششگانه تشکیل آگهی انجمن برای توزیع تعرفه در مدت ده روز منتشر در ۲۱ مهر استخراج آراء بعمل آمده بطوریکه قانون مقرر داشته در مدت قانونی برای دریافت و رسیدگی بشکایات سه فقره شکایت بانجمن می‌رسد که خود انجمن معلول بغرض و از ناحیه شخص دیگری که مایل بانتخاب شدن بوده و بداشتن رأی نایل نگردیده دانسته و چون مدرکی هم برای صحت شکایات نیافته ترتیب اثر نداده و جریان انتخابات را صحیح و بی شایبه تشخیص داده خاتمه انتخابات را اعلام صورت مجلس تنظیم و بنام آقای حسن نبوی که از کلیه ۱۱۵۸۰ آراءمستخرجه با کثویت ۸۶۷۱ رأی به نمایندگی از این حوزه انتخاب شده‌اند استوارنامه صادر کرده شعبه چهارم پرونده مزبور را تحت رسیدگی قرار داده شکایات رسیده در پرونده را وارد ندانسته صحت جریان انتخابات نیشابور و نمایندگی آقای حسن نبوی را تصدیق و اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای حسن نبوی از نیشابور قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی

آقای فاطمی مخبر شماره ۵ گزارش حوزة انتخابیه فسا دائر به نمایندگی آقای موید قوامی بقرار زیر قرائت نمودند جریان انتخابات فسا به شرحی است که در شماره ۵ بعرض رسیده آقای مؤید قوامی با داشتن ۱۲۵۵۴ رأی در درجه دوم حائز اکثریت بوده شعبه پنجم صحت نمایندگی آقایان را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای مؤید قوامی از فسا آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی

آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه خرمشهر را دائر بنمایندگی آقای نقابت بشرح ذیل خواندند گزارش انتخابات حوزه انتخابیه خرم شهر بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

بر حسب دستور تلگرافی وزارت کشور در تاریخ ۲۲ مرداد فرماندار خرمشهر طبقات ششگانه و معتمدین محلی را برای تشکیل انجمن نظارت مرکزی خرمشهر را انتخاب و از تاریخ اول آبانماه ۱۳۲۲ تا چهاردهم آبان در خرمشهر و شعب فرعی انتخابات شروع بدادن تعرفه و اخذ رأی نموده و پس از استخراج آراء آقا سید ضیاء الدین نقابت باکثریت ۸۴۰۱ رأی از ۱۰۴۴۶ رأی مجموع آراء حوزه‌های اصلی و فرعی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم انتخاب شده‌اند. در موعد قانونی شکایتی بانجمن نظار نرسیده ولی قبل از موعد مقرر شکایتی رسیده‌است که مورد رسیدگی قرار گرفته و چون شکایت کنندگان مقیم حوزه خرمشهر نبوده‌اند مورد تصدیق انجمن قرار نگرفته و چون شکایتی هم به مجلس شورای ملی نرسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات خرمشهر و نمایندگی آقای نقابت را تصویب و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای نقابت از خرمشهر آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخابات اصفهان و نمایندگی آقای فداکار به شرح ذیل قرائت نمودند) مجلس شورای ملی: انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۲۲ شروع شد و بر طبق قانون جریان یافته در تاریخ ۵/۹/۲۲ آقای تقی فداکار با ۳۰۴۲۴ رأی از ۴۰۱۳۲ رأی حائز اکثریت معرفی شده‌اند در مدت مقرر اعتراضی از طرف عدة از اهالی سده به انجمن رسیده و نیز جمعی از اهالی شهر اصفهان شکایت کرده بودند انجمن اعتراضات وارد را بدون دلیل و غیرموجه دانسته بنام آقای تقی فداکار برای نمایندگی اصفهان در چهاردهمین دوره قانونگزاری اعتبارنامه صادر کرده است- چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتراضی واصل نگردیده و اعتراضات موجود در پرونده را نیز شعبه اول قابل توجه و مدلل تشخیص نداد صحت انتخاب آقای تقی فداکار را به اتفاق آراء تصویب و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- آقای صفوی

صفوی- بنده مخالفم

رئیس- می‌ماند برای جلسة بعد. آقای امینی

(آقای ابوالقاسم امینی مخبر شعبه دوم گزارش حوزه انتخابیه زابل را دایر به نمایندگی آقای مهدی فرح بشرح ذیل خواندند)

زابل- جریان انتخابات حوزه زابل بترتیبی است که ذیلاً بعرض میرساند- طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات انجمن نظار زابل در روز ۲۲/۵/۲۰ تشکیل و پس از انتشار آگهی از تاریخ ۲۲/۶/۵ تا ۲۲/۶/۱۶ در انجمن مرکزی و حوزه‌های سه گانه فرعی توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آمد و از مجموع ۱۱۸۸۸ رأی مأخوذه آقای مهدی فرخ باکثریت ۱۰۰۸۰ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانونگزاری از زابل انتخاب شدند. انجمن طبق قانون برای وصول شکایت و رسیدگی به آنها در موعد مقرره تشکیل ولی چون شکایتی نرسیده بود انتخابات زابل را صحیح تشخیص داده و اعتبار نامه صادر کرده‌است شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای مهدی فرخ را تصدیق و گزارش مربوطه را تقدیم داشت.

رئیس- آقای جواد مسعودی

جواد مسعودی- بنده مخالفم

رئیس- می‌ماند برای بعد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند شعبه سوم گزارش حوزه انتخابیه کاشان را دایر به نمایندگی آقای احمد اخوان به شرح ذیل خواندند)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شورای ملی- جریان انتخابات کاشان بشرحی است که در طی گزارش شماره ۶ بعرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقای احمد اخوان باکثریت ۱۱۴۷۳ رأی به سمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گزاری انتخاب شده اند- شعبه سوم صحت نمایندگی آقای اخوان را تصدیق و اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای احمد اخوان از کاشان آقایان موافقین برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویت شد آقای طوسی.

(آقای طوسی مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مشهد دایر بنمایندگی آقای حسن کفائی را بقرار ذیل قرائت نمودند)

بشرح گزارش شمارة ۲ راجع به انتخابات آقای امیرتیمور نماینده محترم انتخابات حوزة انتخابیه مشهد جریان و پایان یافته در نتیجه از کلیه ۴۷۷۰۵ آراء مستخرجه آقای حسن کفائی باکثریت ۲۷۹۸۲ رأی بنمایندگی دورة۱۴ قانون گزاری مجلس شورای ملی انتخاب و شعبه چهارم صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای حسن کفائی را تصدیق و اینک گزارش آنرا باستحضار مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای حسن کفائی از مشهد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات سمنان و نمایندگی آقای جواد عامری را بشرح زیر خواندند)

انتخابات شهرستان سمنان در تاریخ ۱۴ مرداد ماه طبق دستور مرکز شروع می‌شود انجمن نظارت مرکزی تشکیل ولی در تاریخ ۲۹ مرداد آقای کاظم شریعت پناهی رئیس انجمن مستعفی شده و آقای حاج اسمعیل دانائی عضو علی البدل بجای مشارالیه انتخاب می‌شود و پس از نشر آگهی مقرر می‌شود که از تاریخ ۱۲ مهر تا ۲۵ مهر به نشر تعرفه و اخذ رأی مبادرت شود و در روز ۲۶ مهرماه باستخراج آراء شروع می‌شود و در نتیجه آقای جواد عامری با داشتن ۱۱۸۲۴ بنمایندگی شهرستان سمنان منتخب شده‌اند شکایاتی که رسیده یک قسمت که خارج از موضوع است مثل این که اهالی دامغان تقاضای داشتن یک نفر نماینده نموده‌اند یا پارة نقاط از کمی تعرفه شکایت کرده‌اند که آنهم از طرف انجمن و وزارت کشور طبق مقررات که برای همه جا در نظر گرفته‌اند جواب داده‌اند شکایات دیگری با کمال دقتی که بعمل آمده هیچیک را شعبه وارد ندانسته و صحت نمایندگی آقای جواد عامری را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای جواد عامری از سمنان آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی گزارش شعبه ششم راجع بانتخابات قوچان و نمایندگی آقای رحیمیان را اینطور قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه قوچان بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

بموجب تلگراف وزارت کشور در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۲۲ طبقات ششگانه و معتمدین محلی از طرف فرماندار قوچان دعوت و پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل آگهی انتخابات از طرف انجمن مرکزی منتشر و از تاریخ دوم آبان تا ۱۷ آبان ماه شروع به دادن تعرفه و اخذ رأی شده از مجموع آراء مأخوذه که ۱۶۷۲۲ رأی بوده‌است آقای غلامحسین رحیمیان باکثریت ۱۵۷۰۴ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم از قوچان انتخاب شده‌اند در مدت قانونی هیچگونه اعتراضی به انجمن نظار و مجلس شورای ملی واصل نگردیده بنابراین شعبه ششم صحت جریان انتخابات قوچان و نمایندگی آقای رحیمیان را تصویب و گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای رحیمیان از قوچان آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای حاج آقا حسام دولت آبادی را از اصفهان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۲۲ شروع شده بر طبق مقررات قانونی جریان یافته در تاریخ ۲۲/۹/۵ آقای حاج آقا حسام دولت آبادی با ۲۹۷۵۴ از ۴۰۱۳۳ رأی حائز اکثریت معرفی شده‌اند در مهلت مقرره اعتراضی از طرف جمعی از اهالی شده و اعتراض دیگری از اهالی اصفهان واصل شده‌است – انجمن اعتراضات وارده را بدون دلیل و غیر موجه دانسته بنام آقای حاجی آقا حسام دولت آبادی برای نمایندگی اصفهان در چهاردهمین دورة قانون گزاری اعتبارنامه صادر کرده‌است چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتراضی واصل نگردیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز شعبه اول غیرموجه می‌داند صحت جریان انتخاب آقای حاجی آقا حسام دولت آبادی را به اتفاق آراء تصویب کرده برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دولت آبادی از اصفهان آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای جواد مسعودی مخالفت خودشان را با آقای فرخ پس گرفته‌اند بنابراین رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای فرخ از زابل آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) آقای دکتر کشاورز

دکتر کشاورز- بنده عرض دارم. این برخلاف نظامنامه‌است.

رئیس- بفرمائید.

دکتر کشاورز- همیشه مخالفت را باید قبل از رأی گرفتن اظهار کرد. بنده مخالفم که از ابتدای کار یک بدعتی در مجلس شواری ملی گذارده شود و باید آقایان در نظر داشته باشند که مردم ایران نگاه می‌کنند به مجلس شورای ملی در این وضعیت بد آقای مسعودی یا مخالف با آقای فرخ بودند یا نبودند اگر مخالف نبودند چرا اظهار مخالفت کردند و اگر مخالف هستند پس این عمل معنا ندارد استدعا می‌کنم که حیثیت مجلس را از حالا حفظ کنند که در انظار مردم ایران این طور نباشد.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- این بدعت نیست اولاً وکیل از وکیل استیضاح نمی‌کند هر وکیلی در فکر خودش مختار است اختیار داشت مخالفت کند و بعد از آن هم منحرف شد دیگری نمی‌تواند سلب اختیار از او بکند.

فاطمی- بنده می‌خواستم به آقای دکتر عرض کنم که این عمل برخلاف نظامنامه نیست و سابقه زیادی هم دارد و برخلاف نظامنامه نیست در یک موارد دیگری هم همینطور شده مخالفت شده و بعد پس گرفته‌اند و اشکالی هم ندارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای فرخ

بعضی از نمایندگان- آقا رأی گرفته شده و تصویب شده دیگر لازم نیست.

بعضی از نمایندگان- برای اینکه اشتباه نشود دو مرتبه رأی بگیرید

طباطبائی- اعلام رأی کردند یعنی گفتند رأی می‌گیریم پس نتیجه معلوم شد

بعضی از نمایندگان- اجازه بدهید دو مرتبه رأی گرفته شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای فرخ از زابل آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای امینی

(آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات دشت میشان و نمایندگی آقای حسین فرهودی را بشرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات دشت میشان به ترتیبی است که ذیلاً بعرض میرساند:

انجمن نظارت طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات روز ۲۲/۵/۳۰ در سوسنگرد تشکیل و پس از انتشار آگهی از روز ۲۲/۹/۸ تا آخر روز ۲۲/۹/۱۰ به توزیع تعرفه و اخذ آراء در انجمن اصلی و انجمن‌های فرعی اقدام گردید. در نتیجه آقای حسین فرهودی باکثریت ۶۷۲۵ رأی از ۷۵۰۴ رأی مأخوذه بنمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه از دشت میشان انتخاب شدند.

انجمن نظار طبق ماده ۴۱ قانون مدت یک هفته برای پذیرفتن شکایات آماده بوده‌است و چون مدت مقرره شکایتی نرسید به صدور استوارنامه مبادرت ورزیده‌است.

شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت جریان انتخابات ایشانرا تصدیق نمود.

رئیس- رأی می‌گیریم …

دکتر معظمی- بنده مخالفم

رئیس- می‌ماند برای جلسة بعد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کرمان و نمایندگی آقای مصطفی کاظمی را به شرح آتی خواندند) گزارش از شعبه سوم به مجلس شورای ملی

جریان انتخابات کرمان بشرحی است که به عرض میرساند:

در تاریخ شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۲۲ انجمن نظارت مرکزی از طبقات ششگانه تشکیل طبق قانون انتخابات پس از تعیین حوزه‌های فرعی به نشر آگهی اقدام از تاریخ چهارشنبه ۱۶ شهریور ۲۲ تا غروب جمعه ۲۵ ماه نامبرده در مرکز انتخاباتی و تمام حوزه‌های فرعی ۱۷۱۷۱ برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی شده و در نتیجه آقای آقا سید مصطفی کاظمی باکثریت ۱۶۰۸۰ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانونگزاری انتخاب شده‌اند و در مدت مقرره قانونی انجمن برای قبول شکایات حضور بهم رسانیده و بهیچوجه شکایتی نرسیده علیهذا صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نمودند شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مزبور جریان انتخابات کرمان را مطابق قانون و مقررات دانسته و صحت نمایندگی آقای سید مصطفی کاظمی را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای کاظمی از کرمان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای طوسی (آقای طوسی مخبر شعبة چهارم گزارش حوزه انتخابیه مهاباد راجع به نمایندگی آقای ابوالقاسم صدرقاضی را بشرح آتی خواندند)

برای چهاردهمین دورة مجلس شورای ملی انتخابات حوزه انتخابیه مهاباد بر اثر دستور وزارت کشور در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۲۲ شروع انجمن اصلی و انجمن‌های فرعی نیز مطابق قانون از طبقات ششگانه معین و از روز سوم تا ۱۲ شهریور به توزیع تعرفه و اخذ آراء پرداخته در ۲۱ شهریور قرائت آراء خاتمه یافته در نتیجه از کلیه ۱۴۸۱۵ آراء مستخرجه آقای ابوالقاسم صدرقاضی باکثریت ۱۳۱۳۲ رأی بنمایندگی دورة چهاردهم مجلس انتخاب شده‌اند انجمن کلیة جریان انتخابات را صحیح دانسته صورت مجلس تنظیم کرده و استوارنامه بنام آقای ابوالقاسم صدرقاضی صادر نموده است شعبه چهارم محتویات پرونده را با نهایت دقت رسیدگی کرده صحت جریان انتخابات مهاباد و نمایندگی ایشانرا گواهی داده اینک مراتب را بعرض مجلس شورای ملی میرسانم.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای صدرقاضی از مهابا برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی. (آقای فاطمی راپرت شعبه پنجم راجع بنمایندگی آقای فرج الله آصف را از سنندج بشرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات سنندج در تاریخ ۲۲/۸/۲۴ شروع و پس از اقدامات مقدماتی از تشکیل انجمن مرکزی و تعیین شعبات فرعی چون تصادف با ایام عید قرران و تعطیل‌های دیگر بوده روز بعد شروع به توزیع تعرفه و اخذ رای می‌نمایند و در کلیه آراء مأخوذه آقای فرج الله آصف با داشتن ۲۴۸۵۶ رای بنمایندگی منتخب می‌شود به تمام محتویات پرونده مراجعه هیچگونه شکایتی نداشت و مدت قانونی کوچکترین شکایتی به مجلس شورای ملی نرسید.

بنابراین شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای فرج الله آصف را به اتفاق آراء تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای فرج الله آصف از سنندج آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش راجع به انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای محمد علی امیر ابراهیمی را بشرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه رفسنجان به قراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۲۲ بموجب تلگراف وزارت کشور بخشداری رفسنجان ۳۶ نفر طبقات ششگانه و معتمدین انتخابات آن حوزه را تشکیل داده اند- از تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۲ تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی در حوزه‌های اصلی و فرعی بعمل آمده و از مجموع ۹۸۹۱ رأی آقای محمدعلی امیر ابراهیمی به اکثریت ۸۸۷۲ رأی بسمت نمایندگی دورة چهاردهم مجلس شورای ملی از رفسنجان انتخاب شده اند- نظر به اینکه هیچگونه شکایتی به انجمن نرسیده و در مدت قانونی هم شکایتی به مجلس شورای ملی واصل نگردید شعبه ششم صحت انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای امیر ابراهیمی را به اتفاق آراء تصویب و گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای محمدعلی امیر ابراهیمی از رفسنجان. موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. چه می‌فرمایند آقایان

بعضی از نمایندگان- وقت نیست.

مرآت اسفندیاری- چطور وقت نیست یکساعت بظهر است مجلس باید آماده کار باشد.

رئیس- راجع بقسمت ختم جلسه…

بعضی از نمایندگان- وقت هست آقایان وقت هست

رئیس- آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه اصفهان راجع بنمایندگی آقای حیدرعلی امامی را بشرح زیر قرائت نمودند)

مجلس شورای ملی- انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۲۲ شروع شده برطبق مقررات قانون جریان یافته در تاریخ ۱۳۲۲/۹/۵ آقای حیدرعلی امامی با ۲۸۲۵۶ رأی از ۴۰۱۳۳ رأی حائز اکثریت شناخته شده- در مهلت قانونی اعتراضاتی از طرف جمعی از اهالی رسیده و جمعی از اهالی اصفهان به انجمن نظار رسیده‌است انجمن اعتراضات را بدون دلیل و غیرموجه دانسته به نام آقای حیدرعلی امامی برای نمایندگی اصفهان در چهاردهمین دوره قانونگزاری اعتبارنامه صادر کرده است- چون از طرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی هم اعتراضی واصل نگردیده و شعبه اول اعتراضات موجود در پرونده را غیر وارد تشخیص داده‌است صحت انتخاب آقای حیدرعلی امامی را از اصفهان باکثریت آراء تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای امامی از اصفهان قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امینی: (آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارشی راجع به جریان انتخابات دماوند و فیروزکوه و نمایندگی آقای جواد مسعودی بشرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات دماوند و فیروزکوه به ترتیبی است که ذیلاً معروض می‌دارد:

انجمن نظارت طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات روز ۲۲/۵/۲۲ در دماوند تشکیل و پس از انتشار آگهی از روز ۲۲/۷/۲ تا مدت ۱۰ روز در قصبه دماوند توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای جواد مسعودی باکثریت ۳۴۲۱ رأی از ۱۰۱۱۵ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانونگزاری از دماوند و فیروزکوه انتخاب شدند. انجمن طبق ماده ۴۱ قانون تا یکهفته برای قبول شکایات حاضر و مهیا بوده‌است. شکایات واصله چون بدون مدرک و دلیل تشخیص شده انجمن بصدور استوارنامه مبادرت ورزیده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی بصورت مجلس و محتویات پرونده و بررسی کامل نسبت ب شکایاتی که در هفته اخیر به شعبه رسیده‌است جریان انتخابات حوزه دماوند و فیروزکوه را صحیح دانسته و شکایات بدون مدرک و دلیل را غیر وارد میداند و با تقدیم این گزارش صحت انتخاب آقای جواد مسعودی را تصدیق می‌نماید.

فرخ- بنده مخالفم و یک عرضی هم دارم و آن این است که…

رئیس- نمی‌شود حالا. می‌ماند برای جلسة بعد

بعضی از نمایندگان- باشد برای جلسه بعد.

رئیس- آقای مخبر فرهمند.

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش راجع به جریان انتخابات شهر کرمان و نمایندگی آقای سید محمد هاشمی بشرح زیر قرائت نموده‌اند)

با توجه به گزارش شماره ۸ انتخابات شهر کرمان از مجموع ۱۷۱۷۱ رأی مأخوذه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی آق سید محمد هاشمی باکثریت ۱۴۵۳۱ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری انتخاب و هیچگونه شکایتی در موعد مقرر بانجمن نرسیده لذا صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده‌است شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مزبور جریان انتخابات کرمان را مطابق مقررات قانون دانسته و صحت نمایندگی آقای سید محمد هاشمی را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

رئیس- رأی می‌گریم بنمایندگی آقای سید محمد هاشمی از کرمان آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای طوسی

(آقای طوسی مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به انتخابات حوزة مراغه و نمایندگی آقای اسکندر مقدم را بشرح ذیل قرائت نمودند)

در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۲ بموجب دستور وزارت کشور بشرحی که در پرونده مصرح است انتخابات حوزه انتخابیه مراغه شروع انجمن اصلی از طبقات ششگانه تشکیل و از لحاظ اهمیت محل نه حوزه فرعی نیز طبق مقررات قانون معین برای حوزه‌های مربوطه به مقتضیات خود از ۴ تا ۱۰ روز مدت اخذ آراء مقرر داشته و آگهی‌های لازم منتشر ساخته از روز دهم شهریور درتمام حوزه‌ها اخذ آراء شده و در ۱۰ آبان قرائت آراء نیز خاتمه یافته از کلیه ۱۴۱۹۷ آراء مستخرجه آقای اسکندر مقدم باکثریت ۱۲۴۶۵ رأی بنمایندگی دوره چهاردهم مجلس انتخاب شده و بعد از انقضای مدت قانونی و رسیدگی انجمن به چند فقره شکایات واصله و وارد ندانستن شکایات مزبوره صورت مجلس تنظیم و استوار نامه صادر کرده‌است شعبه چهارم محتویات پرونده را دقیقاً رسیدگی کرده صحت جریان انتخابات مراغه و نمایندگی آقای اسکندر مقدم را تصدیق و اینک گزارش آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای اسکندر مقدم از مراغه آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی گزارش شعبه پنجم راجع به انتخاب آقای عبدالحمید سنندجی را اینطور خواندند)

بشرحی که در گزارش شماره ۸ بعرض رسیده آقای عبدالحمید سنندجی از کلیه آراء مأخوذه باکثریت ۲۴۳۰۹ رأی بنمایندگی دوره چهاردهم از شهرستان سنندج منتخب و شعبه پنجم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق می‌نماید.

رئیس-رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای سنندجی از سنندج آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه شهرکرد را دایر به نمایندگی آقای احمد قلی صمصام بشرح ذیل قرائت نمودند) گزارش انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابیه شهرکرد بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد. بیست و چهار نفر از طبقات ششگانه و معتمدین محلی حوزه انتخابیه شهر کرد در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۲۲ دعوت شده و انجمن نظار شهرکرد تشکیل یافته‌است از تاریخ اول آبان تا دهم آبانماه ۱۳۲۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی در حوزه‌های اصلی و فرعی شهرکرد بعمل آمد در نتیجه از ۲۰۱۵۸ رأی که اخذ شده در انجمن مرکزی و هشت شعبه فرعی آقای احمدقلی صمصام باکثریت ۱۵۳۵۸ رأی به نمایندگی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انتخاب شدند نظر باینکه در مدت قانونی شکایتی به انجمن نرسیده و نظر به اینکه در موعد قانونی شکایتی به مجلس شورای ملی نرسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات چهارمحال بختیاری و نمایندگی آقای احمدقلی صمصام را تصویب و گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای احمدقلی صمصام از شهرکرد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد.

طباطبائی- پیشنهادی آقای ملک داده‌اند

رئیس- مرقوم داشته‌اند برای ختم جلسه

بعضی از نمایندگان- ما مخالفیم

طباطبائی- پس رأی بگیرید آقا

بعضی از نمایندگان- اقلاً تا ظهر را موافقت کنید

رئیس- مطابق پیشنهاد آقای ملک رأی می‌گیریم به ختم جلسه…

صفوی- عده کافی نیست

ملک مدنی- اجازه میفرمائید؟ (رئیس- بفرمائید) بنده از این پیشنهادی که کردم نظرم این بود که از یک تشنجی که احساس می‌شود رد مجلس ایجاد شد جلوگیری شود و حقیقت را عرض می‌کنم بنده مخالف نیستم از اینکه اعتبارنامه همه آقایان بگذرد و تصویب شود بنده همه آقایان را صلاحیتشان را تصدیق می‌کنم که شاید موجب یک تشنجی شود که در اولین جلسه دوره ۱۴ مصلحت مجلس و مصلحت مملکت نیست بنده باین جهت پیشنهاد کردم حالا اگر آقایان می‌فرمایند که چه بهتر والا بماند برای بعد در هر حال بسته بنظر مجلس است

اردلان- بنده اجازه می‌خواهم عرض کنم که تا ظهر مذاکره شود و بعد از ظهر تعطیل کنیم

نراقی- تشنجی در مجلس نیست و بطور طبیعی اعتبارنامه می‌گذرد و هیمن کار است که اسباب سوء تفاهم می‌شود

ملک مدنی- بنده مخالف نیستم که ادامه دهیم اگر تشنجی نیست بنده حرفی ندارم و پیشنهادم را پس می‌گیرم

رئیس- آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه بیرجند را دایر بنمایندگی آقای محمدعلی منصف بشرح ذیل قرائت نمودند)

مجلس شورای ملی- انتخابات شهرستان بیرجند در تاریخ ۱۳۲۲/۵/۱۶ شروع شده بر طبق مقررات قانون انتخابات جریان یافته در نتیجه از ۱۱۸۵۸ رأی که گرفته شده‌است آقای محمدعلی منصف با ۸۰۷۵ رأی حائز اکثریت بوده‌اند در مدت مقرر اعتراضی بانجمن نظار نرسیده و بنابراین اعتبارنامه بنام آقای محمدعلی منصف برای نمایندگی بیرجند در چهاردهمین دوره قانون گزاری صادر شده‌است نظر باینکه هیچگونه اعتراضی هم در هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی راجع به انتخابات بیرجند نرسیده‌است شعبه اول باتفاق آراء صحت انتخاب آقای محمدعلی منصف را تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای محمدعلی منصف از بیرجند آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امینی

(آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات جیرفت و نمایندگی آقای عطاءالله روحی را بشرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات جیرفت به ترتیبی است که ذیلا معروض می‌دارد:

انجمن نظارت طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات روز ۱۶ مرداد ماه ۱۳۲۲ تشکیل و پس از انتشار آگهی از روز ششم شهریور ماه تا مدت ۱۵ روز توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای عطاءالله روحی باکثریت ۵۷۸۳ رأی از ۶۴۴۰ رأی به نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه از جیرفت انتخاب شدند.

انجمن طبق ماده ۴۱ قانون برای قبول شکایات مدت شکایتی نرسید صدور استوار نامه اقدام نمود.

شعبه دوم پس از رسیدگی بصورت مجلس و محتویات پرونده و شکایاتی که در هفته اخیر رسیده چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده‌است صحت انتخاب آقای عطاءالله روحی را تصدیق می‌نماید.

فرمند- بنده مخالفم

رئیس-پس می‌ماند برای جلسه بعد

رئیس- آقای مخبر فرهمند

تیمور تاش- بعد از کاشان باید کاشمر خوانده شود نه گلپایگان و کرمان

(آقای مخبر فرهمند گزارش حوزة انتخابیه شهرستان گلپایگان راجع بنمایندگی آقای دکتر عبدالله معظمی را بشرح ذیل خواندند)

جریان انتخابات شهرستان گلپایگان بشرحی است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۲۲ انجمن نظارت از طبقات ششگانه طبق قانون انتخابات تشکیل و پس از تعیین انجمنهای فرعی و نشر آگهی از تاریخ اول شهریور تا پانزدهم ماه مزبور در تمام حوزه‌های مرکزی و فرعی تعرفه توزیع و اخذ رأی گردید از مجموع ۱۶۱۷۹ رأی باکثریت ۱۱۱۱۹ رأی آقای دکتر عبدالله معظمی بسمت نمایندگی چهاردهمین دورة قانونگزاری انتخاب شدند انجمن در مدت مقرر بشکایات واصله رسیدگی کرده و اعتراضات معترضین را غیر وارد و صحت انتخابات را اعلام و صورتمجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده‌است شعبة سوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه جریان انتخابات را مطابق مقررات قانونی دانسته و صحت نمایندگی آقای دکتر عبدالله معظمی را تصدیق نموده و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای دکتر معظمی از گلپایگان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای طوسی

(آقای طوسی مخبر شعبة چهارم گزارش حوزه انتخابیه مراغه را دایر به نمایندگی آقای موسی فتوحی بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه مراغه طبق پرونده متشکله بشرحی است که در شماره ۹ مربوط به انتخاب آقای اسکندر مقدم نماینده محترم اشعار شده‌است در پایان جریان قانونی و خاتمه انتخابات مراغه آقای موسی فتوحی نیز از کلیه ۱۴۱۹۷ آراء مأخوذه باکثریت ۱۲۱۴۳ رای بنمایندگی دوره ۱۴ مجلس شورای ملی از حوزه مراغه انتخاب و استوار نامه صادر گردیده شعبه ۴ با تصدیق حسن جریان انتخابات مراغه و صحت نمایندگی آقای موسی فتوحی اینک گزارش آن را باستحضار مجلس شورای ملی میرساند

رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای موسی فتوحی از مراغه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی مخبر شعبه پنجم گزارش حوزة انتخابیه سنندج را دایر به نمایندگی آقای ناصرقلی اردلان بشرح زیر قرائت نمودند)

بشرحی که در گزارش شمارة ۸ بعرض رسید آقای ناصرقلی اردلان از کلیه آراء مأخوذه با داشتن ۱۷۹۵۷ رای به نمایندگی دوره چهاردهم از شهرستان سنندج منتخب و شعبه پنجم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ناصرقلی اردلان از سنندج آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی

(آقای صفوی مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه قم راجع به نمایندگی آقای ابوالفضل تولیت را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه قم بقراریست که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

بر حسب دستور تلگرافی وزارت کشور در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۲۲ طبقات ششگانه و معتمدین محلی دعوت شده انجمن نظارت مرکزی و اعضاء علی البدل انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه آگهی انتخابات منتشر شده و از تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۲۲ تا دوازدهم مهر ماه برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده از مجموع ۱۰۱۱۲ رأی که در انجمن مرکزی و حوزه‌های فرعی انتخابات قم گرفته شده آقای ابوالفضل تولیت با کثریت ۹۷۴۰ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم انتخاب شدند در مدت مقرر شکایتی بانجمن نظار نرسیده فقط تلگرافی در تاریخ دهم اسفند به مجلس شورای ملی رسیده و از طرز جریان انتخابات قم شکایت شده‌است که در شعبه مطرح و چون مدراک قانونی از طرف شکایت کنندگان ابراز نشده بود شعبه ششم صحت انتخابات قم و نمایندگی آقای ابوالفضل تولیت را تصدیق نموده گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای ابوالفضل تولیت از قم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه

(آقای دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش راجع به جریان انتخابات بیجار و نمایندگی آقای سید اسمعیل شیخ الاسلام ملایری را بشرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان بیجار در ۲۲/۶/۲۶ شروع شده و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقای سید اسمعیل شیخ الاسلام ملایری با ۶۰۲۷ رأی از ۶۰۷۳ رای حائز اکثریت شناخته شده چون در مدت مقرر شکایتی نرسیده‌است انجمن به آقای سید اسمعیل شیخ الاسلام ملایری برای نمایندگی بیجار در چهاردهمین دوره قانونگزاری اعتبارنامه صادر کرده‌است در هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتراضاتی واصل شده بود که مورد رسیدگی واقع گردیده و تحقیق لازم به عمل آمد- نظر به اینکه شعبه اول شکایات را غیر وارد دانست باکثریت آراء صحت انتخاب آقای سیداسمعیل شیخ الاسلام ملایری را تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنند.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده مخالفم

اقبال- بنده هم مخالفم

رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد آقای امینی

(آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات در جزو نمایندگی آقای حبیب الله دری را بشرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات در جز به ترتیبی است که ذیلاً معروض می‌دارد:

انجمن نظارت طبق ماده ۱۴ قانون روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۲۲ تشکیل و پس از انتشار آگهی از روز ششم شهریور تا مدت ۱۵ روز در حوزه مرکزی در گز و ۱۳ روز در سرخس و کلات توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای حبیب الله دری باکثریت ۵۲۲۲ رأی از ۵۹۴۶ رأی به نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه ازدرجز انتخاب شدند و چون در مدت مقرره ره انجمن شکایتی نرسید استوارنامه به نام آقای دری صادر گردید. شعبه دوم پس از رسیدگی به صورت مجلس و محتویات پرونده صحت انتخاب آقای دری را تصدیق می‌نماید.

رئیس- آقای کاظمی

کاظمی- بنده مخالفم

رئیس- آقای امیرتیمور

امیر تیمور- بنده هم مخالفم

رئیس- پس می‌ماند برای جلسة بعد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کاشمر و انتخاب آقای منوچهر تیمورتاش را این طور خواندند)

جریان انتخاب کاشمر به قراری است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

انجمن نظار طبق مقررات قانون از طبقات ششگانه و معتمدین محل انتخاب و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و نشر آگهی در حوزة مرکزی و حوزه‌های فرعی از تاریخ ۲۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۲۷۵۵ ورقه توزیع و اخذ رأی بعمل آمده و در نتیجه آقای منوچهر تیمورتاش باکثریت ۱۰۴۱۴ رای بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری انتخاب شده‌اند چون اعتراض قابل توجهی نرسیده انجمن صورتمجلس و اعتبارنامه را امضاء نموده. شعبه سوم پس از رسیدگی به پروندة مربوطه چون شکایتی در مدت مقرر به مجلس نرسیده بود صحت نمایندگی ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رای گرفته می‌شود بنمایندگی آقای تیمورتاش از کاشمر آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای طوسی

آقای طوسی – (مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به جریان انتخابات ساوه و نمایندگی آقای سید فتح الله فرود را بشرح زیر قرائت نمودند) بر حسب دستور وزارت کشور انتخابات حوزة انتخابیه ساوه بشرحیکه در پرونده مذکور است از ۲۴ تیر ۱۳۲۲ شروع شده‌است قبل از دستور وزارت کشور و انتخاب انجمن نظار یک سلسله شکایاتی جریان یافته که می‌توان این شکایات را مقدمات مبارزة انتخاباتی نامید بر اثر این شکایات وزارت کشور اعزام بازرس برای حسن جریان و تأمین انتظامات لازم دانسته و به محل فرستاده‌اند در نتیجه تحت نظارت و مراقبت فرماندار و بازرس اعزامی انتخابات جریان یافته و بطوریکه پرونده حکایت می‌کند نکات قانونی رعایت شده و از کلیة آراء مستخرجه حوزة انتخابیه ساوه آقای سید فتح الله فرود باکثریت ۱۰۸۶۸ رأی بنمایندگی دورة ۱۴ مجلس انتخاب و در عرض مدت قانونی که برای دریافت و رسیدگی به شکایات مقررات انجمن شکایات واصله را رسیدگی و غیر وارد دانسته صورت مجلس ترتیب داده و استوارنامه به نام آقای سید فتح الله فرود صادر نموده‌است شعبه چهارم نیز به نوبة خود محتویات پرونده را رسیدگی شکایات رسیده در پرونده را وارد ندانسته جریان انتخابات این حوزه و صحت نمایندگی ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای فتح الله فرود از ساوه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای فاطمی.

(آقای فاطمی مخبر شعبه پنجم گزارش راجع به جریان انتخابات فومن و نمایندگی آقای حسن اکبر بشرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات فومن در مهرماه امسال شروع انجمن مرکزی تشکیل و شعبات فرعی را تعیین می‌نماید ولی بواسطه اختلافات محلی انجمن اصلی در تاریخ ۲۲/۷/۲۳ استعفا می‌دهند و بخش دار محل به وسیله استانداری بوزارت کشور گزارش داده و مدتی به حال وفقه می‌ماند تا مجدداً بر طبق دستور مراکز قانونی در تاریخ ۲۲/۹/۱۶ مجدداً انجمن مرکزی تشکیل می‌شود انجمن فرعی سابق هم مورد موافقت انجمن مرکزی واقع و از تاریخ ۲۲/۹/۱۷ شروع به کار می‌نمایند در تمام شعبات از تاریخ ۲۲/۹/۲۰ تا ۲۲/۹/۲۷ به نشر تعرفه و اخذ آراء پرداخته کلیه آراء مأخوذه ۱۲۵۹۲ و در نتیجه آقای حسن اکبر به اکثریت ۱۱۴۴۱ رأی به نمایندگی منتخب و آگهی منتشر می‌شود شعبه پنجم با کمال توجه و دقت به پرونده امر رسیدگی شکایاتی که رسیده بود چون اثرات قانونی نداشته قابل توجه نشده و شعبه صحت نمایندگی حسن اکبر را تصدیق می‌نماید.

رئیس- آقای فرمند.

فرمند- بنده مخالفم.

رئیس- پس می‌ماند برای جلسة بعد آقای صفوی.

(آقای شکرالله صفوی مخبر شعبه ششم گزارشی راجع به جریان انتخابات شوشتر و نمایندگی آقای محمد صادق بوشهری را بشرح زیر قرائت نمودند.

گزارش انتخابات شوشتر بقراری است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۲۲ بر حسب دستور وزارت کشور بیست و چهار نفر از طبقات ششگانه و معتمدین محلی دعوت و انجمن مرکزی انتخابات شوشتر تشکیل گردیده و پس از اجرای مقررات و انجام تشریفات و انتشار آگهی از روز ۱۱ آبان ۱۳۲۲ تا روز ۱۸ آبان دادن تعرفه و اخذ رأی ارائه داشته و از روز ۱۸ تا ۲۲ آبان آراء مأخوذه قرائت و در نتیجه از مجموع ۱۳۴۶۶ رأی آقای محمد صادق بوشهری باکثریت ۸۷۹۷ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انتخاب شده اند- شکایات واصله بانجمن مورد رسیدگی واقع و مؤثر شناخته نشده شکایات واصله به مجلس شورای ملی نیز بدون دلیل و شعبه ششم مورد نظر قرار نداد و بصحت نمایندگی آقای بوشهری رأی داده شد که اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای بوشهری از شوشتر آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای دکتر زنگنه.

(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای سلطانعلی شیخ الاسلامی از بهبهان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان بهبهان در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۲۲ شروع شده و بر طبق مقررات قانون جریان یافته‌است در نتیجه آقای سلطانعلی شیخ الاسلامی (سلطانی) با ۱۱۴۱۱ رأی حائز اکثر شناخته شده‌اند در مدت مقرر فقط یک فقره اعتراض به انجمن رسیده‌است که غیر وارد تشخیص شده و اعتبارنامه به نام آقای سلطانعلی شیخ الاسلامی برای نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری صادر گردیده‌است نظر به اینکه در ظرف مهلت قانونی اعتراضی به مجلس شورای ملی نرسیده شعبه اول اعتراض موجود در پرونده را نیز غیر موجه میداند صحت انتخاب آقای سلطانعلی شیخ الاسلامی را تصویب و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای سلطانی شیخ الاسلامی از بهبهان آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد آقای مخبر فرهمند.

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کردان و نمایندگی آقای دهستانی را اینطور خواندند)

جریان انتخابات کردان بشرحی است که بعرض می‌رسد. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۲۲ انجمن نظار طبق مقررات قانون انتخابات تشکیل و پس از تعیین هیئت عامله و حوزه‌های فرعی و نشر آگهی از تاریخ ۶ شهریور تا ۱۱ شهریور در حوزه مرکزی و حوزه فرعی ۱۰۹۷۹ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی شده در نتیجه قرائت آراء آقای یدالله دهستانی باکثریت ۶۱۲۶ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانون گذاری انتخاب شده‌اند و پس از انقضای مدت قانونی برای اخذ شکایات چون دو فقره اعتراض واصلة بانجمن قابل توجه نشده صورت مجلس امضاء و اعتبارنامه صادر شده شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده و اعتراضات واصله به مجلس را وارد ندانسته صحت نمایندگی آقای دهستانی را تصدیق و گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دهستانی از کردان آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای طوسی.

(آقای طوسی مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به جریان انتخابات لاهیجان و نمایندگی آقای دکتر رضا رادمنش را بشرح زیر قرائت نمودند)

بموجب دستور وزارت کشور انتخابات حوزه انتخابیه لاهیجان مطابق شرحیکه پرونده مربوطه حاکی است برای چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۲۲ شروع طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات از طبقات ششگانه دعوت بعمل آمده و انجمن تشکیل گردیده بعد از طی مراحل قانونی در انجمن اصلی و شعب فرعی جمعاً۲۴۹۳۶ رأی استخراج و آقای دکتر رضا رادمنش با کثریت ۱۸۷۴۴ رای بنمایندگی دوره ۱۴ مجلس شورای ملی از حوزه لاهیجان انتخاب شده و در عرض مدت مقرره قانونی و در جریان انتخابات نسبت بعدم صلاحیت بعضی از اعضا انجمن و مداخله مأمورین دولت در امر انتخابات و تقاضای ابطال آراء بعضی از شعب شکایاتی بانجمن مرکزی رسید و بعد از خاتمه انتخابات آنها را مورد رسیدگی قرار داده و با دلائلی که در صورت مجلس مصرح است انجم شکایات مزبوره را در تحت شش ماده رد کرده صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر نموده‌است شعبه چهارم نیز با مراجعه به محتویات پرونده آن شکایات را وارد ندانسته صحت نمایندگی ایشانرا تصدیق و اینک گزارش آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند.

رئیس- آقای امیرتیمور.

امیرتیمور- بنده مخالفم.

رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد. آقای فاطمی

(آقای فاطمی مخبر شعبه ۵ گزارش راجع به جریان انتخابات فردوس و نمایندگی آقای سید ولی شهاب را بشرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات فردوس در مرداد ماه شروع انجمن نظارت مرکزی تشکیل و شعبات فرعی را معین و نمایندگان مأمور می‌شوند که از ۱۲ شهریور ماه تا ۱۶ شهریور ماه اقدام به نشر تعرفه و اخذ رأی نمایند ولی در اینموقع طبق دستور استانداری مسترد می‌شود انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول گردد مجدداً در تاریخ ۲۶ شهریور ماه آگهی منتشر می‌شود که از نهم تا بیستم مهرماه توزیع تعرفه و اخذ رأی بعمل آید و حوزه‌های فرعی هم همینطور دستور می‌دهند در نتیجه پس از استخراج آراء بنمایندگی فردوس منتخب می‌شوند شکایاتی که رسیده تماماً در شعبه مورد توجه و دقت کامل شده ولی هیچیک را قابل توجه ندانستند جز یک فقره شکایتی که می‌گوید آقای شهاب در موقع انتخابات دادستان بوده در این باب از خودشان استعلام حکم رسمی وزارت دادگستری را به شماره ۱۰۰۱۷-۱۳۶۷۹ ارائه دادند که از تاریخ ۲۲/۵/۱۱ ماموریت ایشان بشهر مشهد منتقل گردید بنابراین از این حیث هم ایرادی وارد نبوده و شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای سید ولی الله شهاب را از فردوس تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای سید ولی الله شهاب از فردوس آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای مخبر فرهمند.

(آقای مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کرمانشاه و نمایندگی آقای ساسان خواجه نصیری را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاه بشرحی است که در زیر بعرض می‌رسد:

در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۲۲ از طرف وزارت کشور بفرماندار وقت کرمانشاه تلگرافی دستور داده شده که امور حوزه فرمانداری خود را بعضو مقدم واگذار نموده و فوراً بمرکز حرکت نماید. فرماندار نام برده در ۲۴ آذر شروع به تشکیل انجمن نظار نموده و اعضاء انجمن را به وزارت کشور معرفی می‌نماید وزارت کشور جواب داده که چون شما در ۲۳ آذر سمت رسمی نداشته‌اید انتخاب اعضاء انجمن و دخالت شما در امر انتخابات صورت قانونی ندارد و تا رسیدن استاندار باید بماند و در تحت نظر فرماندار جدید انتخابات شروع بشود. پس رسیدن استاندار به محل که سمت فرمانداری کرمانشاه را هم داشته‌است در تاریخ ۱۲ مهر انجمن نظار طبق مقررات قانون انتخاب و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و نشر آگهی از تاریخ ۳۰ مهر تا ۱۴ آبان ۱۸۳۷۴ برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی بعمل آمده و آقای ساسان خواجه نصیری باکثریت ۱۳۱۵۲ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره قانونگزاری انتخاب شده‌اند. انجمن نظار بعذر اینکه ایشان دادستان استان پنج که کرمانشاه هم جزو آن استان است بوده‌اند صلاحیت ندارند از دادن اعتبار نامه خودداری می‌کنند وزارت دادگستری تصدیق داده که ایشان در ماه شهریور چون ترک خدمت کرده‌اند منتظر خدمت شده‌اند بنابراین در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۲۲ انجمن نظار تشکیل و اعتبارنامه برای ایشان صادر می‌نماید شعبه سوم پرونده مربوطه و شکایات واصله بانجمن و مجلس را تحت مطالعه و بررسی قرار داده چون اعتراضات و شکایات واصله را منطبق با موازین قانونی ندانسته صحت نمایندگی آقای ساسان خواجه نصیری تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- بنده مخالفم.

کاظمی- بنده هم مخالفم.

رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای امینی

(آقای ابوالقاسم امینی مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات دولت آباد و نمایندگی آقای اسمعیل ظفری را به شرح زیر خواندند)

پیرو گزارش شماره ۵ در خصوص انتخاب آقای ملک مدنی از دولت آباد معروض می‌دارد که شعبه صحت نمایندگی آقای اسمعیل ظفری را باکثریت ۲۴۶۹۶ رأی از ۳۰۵۳۰ رأی مأخوذه در دولت آباد تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای اسمعیل ظفری از دولت آباد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشی راجع بانتخابات کرمانشاهان و نمایندگی آقای دکتر عبدالحمید زنگنه را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاهان بشرحی است که بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۲۲ انجمن نظار تشکیل در حوزه‌های اصلی و فرعی از سی ام مهر تا چهاردهم آبان ۱۸۳۴۷ برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی بعمل آمده و در نتیجه آقای دکتر عبدالحمید زنگنه به اکثریت ۱۲۷۶۹ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دورة قانون گذاری انتخاب شده و نسبت به ایشان شکایتی در موعد مقرره نرسیده و انجمن اعتبارنامه صادر و شعبه سوم صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تصدیق اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر عبدالحمید زنگنه از کرمانشاهان آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشی راجع به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگی آقا عباس قبادیان را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاهان به شرحی است که طی گزارش شماره ۱۴ بعرض رسیده و در نتیجه آقای عباس قبادیان از ۱۸۳۴۷ رأی با کثریت ۱۰۲۴۴ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانونگزاری انتخاب شدند و انجمن نظار شکایات واصله را مورد رسیدگی قرار داده و مردود دانسته‌اند و بالنتیجه اعتبارنامه ایشانرا صادر نمودند و شعبه سوم را مراجعه به پرونده مربوطه و شکایات واصله صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشانرا تصدیق نموده و اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای عباس قبادیان از کرمانشاه موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشی راجع بانتخاب کرمانشاهان و نمایندگی آقای دکتر

حسین معاون را بشرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات کرمانشاهان بشرحی است که طی شمارة ۱۴ بعرض رسیده و در نتیجه آقای نصرت الله منتظر به اکثریت ۱۲۷۶۹ از ۱۸۳۴۷ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم قانونگزاری انتخاب می‌شوند و در جواب استعلام از قبول نمایندگی معذرت خواسته‌اند لذا آقای دکتر حسین معاون که در درجةدوم با ۵۵۹۷ حائز اکثریت بوده‌اند بسمت نمایندگی دورة چهاردهم انتخاب شده‌اند و انجمن اعتبارنامه صادر نموده شعبه سوم با مراجعه به پرونده صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر حسین معاون از کرمانشاهان. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد: آقای مخبر فرهمند

(آقای مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش راجع به انتخابات کنبد قابوس و نمایندگی آقای جرجانی را بشرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کنبد قابوس بقراری است که بعرض می‌رسد.

انجمن نظار طبق مقررات قانون پس از تعیین حوزه‌های فرعی و نشر آگهی از تاریخ ششم شهریور تا ۱۶ شهریور در حوزه‌های اصلی و فرعی ۱۳۷۲۴ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی بعمل آمده در نتیجة آقای محمد گرگانی باکثریت ۱۱۴۶۴ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دورة قانونگزاری انتخاب شده‌اند و انجمن پس از انقضاء مدت قانونی برای اخذ شکایت مهیا چون شکایتی نرسیده صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه چون شکایتی به انجمن و مجلس نرسیده بود صحت نمایندگی آقای محمد گرگانی را تصدیق نموده و اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای محمد جرجانی از کنبد قابوس. آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.


- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

کارهای حاضر خاتمه پیدا کرد در دستور هم چیزی نداریم با اجازه آقایان جلسه را ختم کنیم و جلسه آینده روز سه شنبه ساعت ۹ دستور مذاکره در اعتبارنامه هائی که مخالفت شد و اعتبار نامه هائی که بعداً حاضر می‌شود. (صحیح است)

اقبال- معمولاً وقتی که عدة اعتبارنامه‌ها تصویب می‌شود و بحد نصاب می‌رسد رسمیت مجلس را باید اعلام کنند.

رئیس- هنوز نرسیده‌است. (اقبال- پس به بخشید عرضی ندارم)

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- محمد تقی اسعد