مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۲۶۲ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۴۵۹

مذاکرات مجلس

بقیه جلسه ۱۷۷

پنجاه دقیقه قبل از ظهر روز ۵ شنبه ۱۳ دیماه مجلس مجددا بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

فهرست مطالب: ۱- بقیه نطق آقای طوسی بعنوان قبل از دستور

۲- اعلامیه تصمیم هیات رئیسه در خصوس تشکیل جلسات
۳- سوال آقای فداکار از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ آقای وزیر
۴- معرفی آقای مهندس بیات به سمت معاونت وزارت کشاورزی
۵- تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه استقراض از بانک ملی برای کمک به حریق‌زدگان قزوین
۶- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به تلگرافات اهالی شهرستانها در موضوع قضایای آذربایجان
۷- تصویب فوریت طرح راجع به کارمندان پیمانی
۸- بقیه مذاکره در لایحه ۳ دوازدهم
۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- بقیه نطق آقای طوسی بعنوان قبل از دستور

۱- بقیه نطق آقای طوسی بعنوان قبل از دستور

- اعلامیه تصمیم هیات رئیسه در خصوس تشکیل جلسات

۲- اعلامیه تصمیم هیات رئیسه در خصوس تشکیل جلسات

- سوال آقای فداکار از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ آقای وزیر

۳- سوال آقای فداکار از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ آقای وزیر


- معرفی آقای مهندس بیات به سمت معاونت وزارت کشاورزی

۴- معرفی آقای مهندس بیات به سمت معاونت وزارت کشاورزی


- تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه استقراض از بانک ملی برای کمک به حریق‌زدگان قزوین

۵- تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه استقراض از بانک ملی برای کمک به حریق‌زدگان قزوین

- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به تلگرافات اهالی شهرستانها در موضوع قضایای آذربایجان

۶- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به تلگرافات اهالی شهرستانها در موضوع قضایای آذربایجان

نایب رئیس - گزارشی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده‌است برای اطلاع مجلس خوانده می‌شود آقای مجد هم پیشنهاد فرموده بودند که لایحه کمک بآسیب دیدگان قزوین جزو دستور باشد اول آقای کامبخش پیشنهادکرده بودند بعد هم آقای مجد ضیائی جون هر دو منظور یکی بود گفته شد آقای کامبخش پیشنهاد کرده‌اند - اینک گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود.

(بشرح آتی خوانده شد)

ریاست مجلس شورای ملی - در ظرف یکماه و نیم اخیر که در آذربایجان حوادث ناگواری پیش آمده از طرف وجوه طبقات و افراد برجسته و معاریف مرکز و تمام استانها و شهرستانها از سکنه شهرها و ایلات تلگراف‌های متعددی دایر بابراز احساسات وطنپرستی و داوطلب بودن برای همه گونه فداکاری و همکاری باولیای دولت بمنظور رفع غائله و جلوگیری از ادامه عملیات مخالف قانون اساسی که در آن استان بعمل آمده و می‌آید بمجلس شورای ملی واصل گردیده‌است که صورت قسمتی از آنها بضمیمه بعرض مجلس شورای می‌رسد تا در صورت موافقت از طرف مقام ریاست بدولت ابلاغ شود بوسیله مقتضی از آنها قدرشناسی بعمل خواهد آمد.

مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی - حاذقی

بعضی از نمایندگان - بحث ندارد.

حاذقی - بنده خواستم از طرف کمیسیون عرایض یک توضیحی عرض کنم.

نایب رئیس - بنظر بنده موضوع قابل بحث نیست. بکمیسیون عرایض و مرخصی تلگرافاتی از ولایات و استانها رسیده راجع باوضاع آدربایجان که لازم دانسته بودند بعرض مجلس برسد این موضوع احتیاج به بحث ندارد و حالا مطرح نیست. مقصود کمیسیون عرایض و مرخصی این بود که تلگرافاتی که از ولایات و استانها رسیده‌است و راجع به اوضاع آذربایجان اظهاراتی کرده‌اند و نظریه خودشان را اظهار کرده‌اند دیگر مطرح نیست و تصمیمی لازم ندارد.

طوسی - بنده یک تذکری داشتم.

نایب رئیس - فعلا اکثریت نیست و تذکر هم باید در موقع خودش باشد.

طوسی - راجع به پیشنهادهایی که قبلا تقدیم شده‌است از طرف بنده.

نایب رئیس - اکثریت نیست.

بعضی از نمایندگان - اکثریت شد.

- تصویب فوریت طرح راجع به کارمندان پیمانی

۷- تصویب فوریت طرح راجع به کارمندان پیمانی


- بقیه مذاکره در لایحه ۳ دوازدهم

۸- بقیه مذاکره در لایحه ۳ دوازدهم


- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه