مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۲۹۳ نشست نخست

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۲۹۳ نشست نخست

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۲۹۳ نشست نخست

جلسه اول صورت مجلس روز یکشنبه ۱۷شهر محرم الحرام ۱۳۳۳

یکساعت وسه ربع قبل ازغروب مجلس با(۶۸)نفراعضاء حاضره طهران درتحت ریاست سنی آقای حاج سهم الملک ومنشی گری آقایان نجفقلی میرزا ومبین السلطنه وحاج میرزا اسدالله خان وملک الشعراء افتتاح شد وآقای رئیس سنی برای تعیین رئیس موقتی اعلام اتخاذ رأی کردند پس ازاخذ آراء آقایان ارباب کیخسرو وحاج عزالممالک وشیخ محمد ننجی که بحکم قرعه معین شده بودند باتفاق آقای نجفقلی میرزا منشی مشغول استخراج آراء شدند آقای موتمن الملک باکثریت (پنجاه ودورای )بریاست موقتی منتخب پس ازآن شروع بانتخاب نایب رئیس اول شد آقایان سید امان الله وحاج سید رضای فیروز آبادی وآقا سید فاضل کاشانی بتعیین قرعه بمعیت آقای نجفقلی میرزا استخراج آراء کرده وآقای سردارمعتمد باکثریت تام سی وهشت رأی برای نیابت اول ریاست منتخب شدند سپس شروع باخذ آراء برای نایب رئیس دوم گردید آقایان میرزا محمد صادق طباطبائی ودکتر لقمان وموتمن الملک بتعیین قرعه باآقای نجفقلی میرزا مشغول استخراج آراء شدند چون در دفعه اول آقای متتصر السلطان دارای سی ودو رأی بودند واکثریت نداشتند لهذا تجدید انتخاب شد ودر دفعه ثانی آقای متتصر السلطان با کثیریت سی وشش رأی به نیابت دوم ریاست منتخب گردیدند پس ازآنکه هیئت رئیسه موقتی باین ترتیب تکمیل شد آقای موتمن الملک بمقام ریاست موقتی جلوس ومطابق نظامنامه نمایندگان حاضر‌‌‌‌ه ی طهران رابحکم قرعه برای رسیدگی باعتبار نامه ها بشش شعبه تقسیم نمودند ازقرار تفصیل ذیل:

شعبه اول –آقای آقا میرزا طاهر آقای نظام السلطان آقای حاج اعتبار السلطنه آقای آصف الممالک آقای مشیر الدوله آقای میرزا سلیمان خان آقای حاج شیخ حسین یزدی آقای میرزا قاسم خان تبریزی آقای حاج میرزا حسین آقای آقا شیخ حبیب الله آقای حاج سید نصرالله آقای حاج عزالممالک

شعبه دوم – آقای شریف العلماء آقای میرزا عبدالحسین خان سردار معظم آقای صدر الممالک آقای حاج سید رضای فیروز آبادی آقای نجفقلی میرزا آقای آقا شیخ محمد جواد آقای ذکاء الملک آقای سردار منصور آقای آقا شییخ محمد حسین خونساری آقا سید اسد الله چهار سوقی آقای ارباب کیخسرو آقای حاج معین التجار

شعبه سوم – آقای آقا سید امان الله آقای حاج محتشم السلطنه آقای عدل الملک آقای آقا سید حسین کزازی آقای حاج آقا آقای عماد السلطنه آقای یار محمد خان افشار (سردار اسعد)آقای ناصر الاسلام آقای مشار السلطنه آقای میرزا محمد صادق طباطبائی آقای آقا شیخ حسن آقا زاده آقای امیر مؤید

شعبه چهارم –آقای سلیمان میرزا آقای حاج میرزا شمس الدین آقای فرج الله خان سردار معظم آقای حاج آقا حسن شریعتمدار آقای شیخ محمد ننجی آقای حاج میرزا اسد الله خان آقای مبصر الملک آقای حاج میرزا علیرضا آقای سردار معتمد آقای مبین السلطنه آقای حاج میرزا حسین خان آقای آقا سید فاضل

شعبه پنجم – آقای منتصر السلطان آقای مرات السلطان آقای دکتر حسینقلی خان آقای آقا شیخ محمد حسن گروسی آقای حاج شیخ محمد حسین استر آبادی آقای آقا میرزا محمد نجات آقای حاج امام جمعه خوئی آقای مستوفی الممالک آقای دکتر لقمان آقای موتمن الملک آقای ملک الشعراء آقای حاج شیخ اسد الله

شعبه ششم - اقای حاج شیخ اسمعیل اقای دکتر اسمعیل خان اقای معل الدله آقای میرزای اورنگ و قارالسلطنه آقای حاج سهم الملک آقای حاج فضلعلی اقا اقای حاج سید اسدالله ( نماینده قزوین ) آقای اقا شیخ یحیی اقای اقا سید حسن مدرس اقای اعزاز السلطنه اقای محمد هاشم میرزا

پس از ان برای تعیین اوقات جلسات مذاکراتی بمیان امده و چون در مجلس نتیجه حاصل نشد قرار بر این گردید که بعد از تعیین روسای شعب اقایان روسایا هیئت رئیسه تعین اوقات نموده مشمول رسیدگی باعتبارنامه ها شوند مجلس یکساعت از شب گذشته ختم گردید.