مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم - شماره ۱۱۵۸

مدیر: سید محمد هاشمی

شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۶۶۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۴۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۳۲۷ نشست ۱۴۰

مجلس چهل وپنج دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

صورت جلسه قبل را آقای صدر زاده منشی بشرح زیر قرائت کردند ده دقیقه بظهر روز یکشنبه دهم بهمن ماه مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل وصورت جلسه پیش قرائت شد

اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غائبین بااجازه آقایان مهندس رضوی حسن اکبر صاحب جمع سلطان العلماء دکتر فلسفی اورنگ ایلخان افخمی فرامرزی حسین وکیل عباس اسکندری عرب شیبانی

غائبین بی اجازه آقایان بیات دکتر بقائی تولیت سلطانی اخوان منصف ابوالقاسم بهبهانی رضوی اصف ناصری بهار مسعود ثابتی یمین اسفندیاری

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: اقبال - دکتر طبا - دکتر راجی - ناصر ذوالفقاری - محمد ذوالفقاری

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: مکرم - نیک پی - دکتر امینی - شهاب خسروانی - مسعودی - سزاوار - نراقی - آقاخان - بختیار - لاهوتی - زنگنه دکتر اعتبار اشتیانی زاده

آقای حاذقی یادآور شدند که قطع کلام آقای عباس اسکندری مربوط بلزوم استیفای کامل حقوق ایران از شرکت نفت نبود آقای محمد علی مسعودی بعنوان 109 درپاسخ آقای عباس اسکندری شرحی راجع بحزب دموکرات واعتراض باعضاء‌ فراکسیون دموکرات وترتیب تشکیل جلسات معترضین وبیانات خودشان دریکی از جلسات ومخالفت باکابینه قوام درمجلس بیان داشته اضافه نمودند که اظهارات آقای قوام راجع به نفت و بحرین نیز بعد از اعلام عدم اعتماد مجلس بوده است

آقای دهقان تلگرافی از کارمندان پیمانی خلخال بمقام ریاست تقدیم و تقاضای قرائت نمودند درین موقع چون عده برای مذاکره کافی نبود جلسه ختم واستیضاح آقای رحیمیان بجلسه روز سه شنبه محول گردید

رئیس - نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست آقای دکتر راجی نسبت بصورت مجلس نظری دارید دکتر راجی چون درچند جلسه قبل بنده راجع بقاچاق خوزستان عرایضی کردم اگر مجلس موافقت بکند عرضی دارم (صحیح است) بفرمایید

رئیس - دیگر نظری نسبت بصورت مجلس نیست گفته شد خیر چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته اند منجمله آقای دکتر راجی دستور دستور حالا اگر آقایان موافقت مینند ایشان اول صحبت کنند بفرمایید آقای دکتر راجی

بیانات قبل از دستور آقای دکتر راجی

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر راجی

دکتر راجی - در چند جلسه قبل راجع بموضوع قاچاق خرم شهر مطالبی بطور خیلی اختصار متذکر شدم از انجائی که در اذهان آقایان نمایندگان افکار عمومی وجراید انعکاسات و تعبیراتی تولید نموده همانطور یکه وعده داده‌ایم لازم است توضیحاتی بعرض مجلس شورای ملی برسانم. قبل از ورود بمطلب ناگزیرم یک کلمه راجع بخود تذکر دهم ورود بنده بزندگانی سیاسی بدون مطالعه نبوده و در این زندگانی که بامطالعه وارد آن شده‌ام نه می‌توان مرا ترساند ونه می‌شود مرا خرید (احسنت) دزد در همه نقاط جهان وجوددارد ودزدی درهمه اکناف عالم بعمل می‌آید ولی در هیچ نقطه ی دنیا دزدان بقدر کشور ما حامیانی از رجال شریف و متدین و موجه ندارند. (صحیح است) (اردلان - آنها هم شریف نیستند که حمایت از آنها می‌کنند) ممالکی که خیانت رابچشم بد ننگرند و حمایت از انرا جزو گناهان بزرگ ندانند آن کشور‌ها محکوم بفنا وزوال می‌باشند (صحیح است)

عایدی کلان گمرک خرمشهر از کشورخار شد فعلا بحثی در مخاصمه عرب ویهود ندارم ولی اگر می‌شد بحثی بکنم یقینا از هم کیشان خودجانب داری می‌نمودم همین اندازه عرض می‌کنم که رقم بزرگ عواید قاچاق بمصرف انهدام و هلاکت مال و جان مسلمین رسید. آن وقت در داخله کشور عده روی تعصب همشهری گری وهم ولایتی واحترام حس رفاقت ودوستی دراین فکرند که مختصر ابروی عده ی ممکن است بباد رود یا همان چند تاجر کم ابرو ورشکست شوند ازاین لحاظ بروی انواع خیانتها سرپوش می‌گذارند و برای انجام مقصود اگر شخص صالح وشریفی که در مصدر کار است حاضر نشود درامر ماست مالی نظریه انانرا تامین کندبدون کمترین رحم وشفقتی از کار برکنارش می‌کنند (صحیح است) وچنین مردانی پس از ۳۶ سال خدمت صادقانه امرز باید برای ادامه حیات وفکر اعاشه زندگی باین خیال بیفتند که درموسسه یاتجارتخانه سمت منشی گری یاثباتی قبول نمایند وباوجود این بیم انرا داشته باشند که درآنجا نیز از گزند ایمن نخواهند ماند

مکی - اینکار را کی کرده هژیر کرده‌است

کشاورز صدر - به هژیر چه مربوط است هژیر خدمت کرده

رئیس - آقایان ساکت باشید گویا می‌خواهید نگذارید گفته شود پس چرا ساکت نمی‌شوید

دکتر راجی - همیشه در مرز غربی و جنوبی یعنی خلیج مقداری قاچاق از کشور خارج میشده ومقداری هم مال التجاره قاچاق وارد میگردیده ودراینمورد هیچکس تردیدی ندارد (صحیح است) پرونده که درخوزستان از آقای لطفی سرقت کرده‌اند مربوط بقاچاق گمرک خرمشهر نبوده این پرونده مربوط به کاظم محمدی شوشتری است که درجنگ اخیر کسب مالی نموده و چندماه قبل هم درکابینه جناب آقای حکیمی استاندار خوزستان باطلاع دادستان بعلت قاچاق چای او را بازداشت نموده وباتفاق چند نفر باپرونده کامل بتهران میفرستندوزارت کشور بفاصله چند هفته انانرا ازاد نموده محمدی باهواز مراجعت می‌کند وبرتجری خودمیفزاید الان هم درباز داشت آقای لطفی بسر می‌برد وپرونده سرقت شده مربوط باعمال این شخص بوده وباید از پرونده خرمشهر مجزا ومنفک دانست (صحیح است)

قضیه قاچاق چای روزی درزمان ریاست آقای محمد ابادی بگمرک اطلاع می‌رسد که یازده هزار صندوق چای از هندوستان به بنادر جنوبی حمل شده وتدریجا درخلیج ببنادر وارد خواهد شد متعاقب آن ۷۵ صندوق چای دربازار تهران که قاچاق آن مسلم بود گرفته می‌شود بعدا ۶۰ صندوق درقم وسپس مقداری دراصفهان واهواز کشف می‌شود این چای‌ها اکثرا به بنادر خلیج وبنادر کوچک خوزستان وارد وتصور می‌رود که از معاملات محمدی که قبلا ذکر شد منشعب شده باشد تعقیب محمد ی و تحقیقات باید قضایای چای را کشف کند در همان اوان به گمرک خبر می‌رسد که درخرمشهر یکنفر انباردار گمرک از انبار گمرک مقداری از صندوقهای چای راسرقت میکرده ومیفروخته متعاقب این خبر آقایان اکرمی و شمسا رای کشف اینموضوع مامور می‌شوند وتصادفا بکار جعل فاکتور در گمرک برخورد می‌نمایند.

درگمرک خرمشهر از سال ۱۳۲۱ بافاکتور واسناد جعلی که مبدء انان یکی از ممالک اروپا یا امریکا بوده اسنادی جعل وقیمت اجناس را غالبا نصف یا کمتر از قیمت واقعی قلمداد کرده و آنچه تاکنون کشف شده زیان دولت در حدود سی الی چهل میلیون تومان سوء استفاده‌است کسی که این اسناد را کشف کرد نه از تهدید هر اسید ونه بپول رام شده احسنت جوان اراسته فاضلی است هنوز خوشبختانه امثال اودردادگستری وسایر وزارتخانه‌های ماه ستند وزیاد هم هستند (صحیح است) مثلا نصرت الله امینی درسه سال قبل مامور کشف قاچاق درخرمشهر می‌گردد پس از آنکه مقادیر قابل ملاحظه‌ای قاچاق از کلیمیان مقیم خرمشهر کشف می‌کند بتهران مراجعت وطبق ائین نامه گمرکی چند درصدی که بابت حق الکشف باومیرسد درحدودسی هزار تومان بوده اینمرد مسلمان که لحظه ی ای بدون قران زندگی نمی‌کند ووضعیت داخلی خانه اش خوب نیست این پول را قبول نکرده انرا حرام دانسته وباطلق تجارت خرمشهر مسترد می‌دارد (صحیح است) که بصاحبانش پس دهند وهنوز درخانه ی محقر کرایه‌ای زندگانی ابرومندانه ی خودرا ادامه می‌دهد خلاصه شخصی که اسناد مجعول را کشف کرده شایسته‌است که نامش درذهن آقایان بماند. (صحیح است)

این شخص برای تکمیل معلومات حقوقی خودوکشف اسناد مجعول از اروپا وامریکا کتی وارد کرده و نزد خود مطالعه و تحقیقاتی نموده وروی همان فضائلی که کسب کرده توانسته برای اولین بار جعل اسناد راکشف و دزدیهای بزرگی را مبرهن کند نام این شخص اکرمی است (صحیح است) من از دولت نه این دولت هر دولتی که بعدازاوهم بیایدبنام مردم بنام تجاروبنام وکلای خوزستان می‌خواهم که ازاین جوان از هر جهت حفاظت و حراست کنند با تغییر معاون و وزیر و غیره کمترین اشکالی درکارش ایجاد نکنند احتیاج بکمک هم ندارد حتی اگر کمک یکی از وزیران هم باشد اعتراض خواهم کرد بگذارند کار خودش رابکند و گزارش خود را تنظیم وتقدیم هیئت دولت بنماید بعداز وصول نتیجه اگر خواستند مطالعه ویاتحقیق بیشتری بعمل اید راجع برویه وطرز عمل ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمود این نکته را هم باید اینجا متذکر شوم که باسناد مجعول بندرشاهپور تاکنون رسیدگی بعمل نیامده ولازم است این عمل هم هر چه زودتر بوسیله شخص صالحی انجام گیرد (صحیح است) دراداره گمرک باوجوداینهمه حیف ومیل وسوء استفاده که می‌شود عایدی سالیانه اش ۲۵۰ میلیون است اگر این چرخ درست بگردد عوایدش چه خواهد بود اکنون در خوزستان آقای لطفی از طرف وزارت دارائی مامور شده‌اند که بسوءاستفاده‌های گمرکی رسیدگی فرمایند بنده ایشان را در عمرم ندیده‌ام ولی آنچه راکه اطلاع دارم عده زیادی به صحت وصائب بودن نظر و رشادت قضائی ایشان ایمان دارند برزین ایشان از قضات درجه اول هستند فقط از انهائی که ایشانرا خوب می‌شناسند شنیده‌ام که نسبت باشخاص اعتماد ندارند ونسبت بهمه مظنونند نبوی همینطور است تاانکه خلاف آن ثابت شود.

درکشوریکه بواسطه فقر و حسد از بدگوئی نمی‌توان جلوگیری کرد ممکن است عده از اشخاص باحیثیت اعم از تاجر مالک یا شیخ قبیله تحت توقیف درآیند والبته طبق قانون تاخاتمه تحقیقات دربازداشت بمانند وبعدهم ازاد شوند ولی درشهرهای کوچک که اشخاص سرشناس آن محدود هستند ومخصوصا اشخاص باحیثیت تعصب زیادتری بنام نیک خوددارند بی تقصیر حبس بودن راز ود فراموش نمی‌کنند بدون اینکه کسی بخواهد یا بتواند درکاریکه آقای لطفی مسئولیت انرا دارند می‌دهم که بگویم سیاست مرزی و محلی رانیز باید بیشتر در نظر بگیرند (صحیح است) برزین اگر باید دزدی قطع شود دیگر سیاست بردار نیست (صدرزاده - سیاست را باید از قضاوت تفکیک کرد.)

مطلبی که کاملا درتحقیقات آقای اکرمی روشن شده وگزارشی که آقای لطفی بجناب آقای گلشائیان داده‌اند این است که وکلای خوزستان هیچکدام در این امور مداخله نداشته‌اند و همینطور در گزارش‌ها اشاره وکنایه بمامورین کشوری وزارت کشور نشده‌است برای شخص بنده هم تاکنون این قضیه محقق بوده‌است قسمت اعظم سوءاستفاده‌های قاچاق را یهودیان غیر ایرانی برده‌اند اینها درمحل نمایندگان حق العمل کاری دارند که تشکیل شرکت هائی داده‌اند و اسم شرکتها هم طوری نیست که مورد توجه خاصی قرار گیرد انوقت توجه کنید دولتهای وقت می‌آیند و پشت دیوار گمرک خرمشهر ۷۰۰۰۰ متر زمین بیک کلیمی اجنبی واگذار می‌کنند که ماشین دودزدن وضدعفونی کردن حبوبات وبقولات خشکبار و قالی ایران را نصب کند و تصدیق صحت صادرات کشور راایشان صادرکند بنده دولت را متوجه مضار حقیقی اینعمل می‌کنم وبشما جناب آقای وزیر دارائی عرض می‌کنم بفرمایید بااین شخص موسساتش راجع کند وبرود ویا طبق فاکتور گمرکی به اطاق بازرگانی اهواز و خرمشهر که حاضر هستند انرا خریداری کنند بفروشد متخصص هم اگر برای گرداندن آن دستگاه لازم بود از خارج استخدام نمایند اگر هم استناد کرد که این موسسه مال فرزندش می‌باشد چون فرزندش تبعه ایران است مورد قبول نیست باید برخذر باشد چون طبق گزارشاتیکه به من رسید عده‌ای درصددند بآن موسسه گزند برسانند وظیفه من اینست که دولت را مطلع کنم که از لحاظ حفظ اموال بیگانه هم شده نسبت باین موسسه مراقب باشند.

یک حق العمل کار غیر یهودی دیگر رانیز اسم می‌برم شخصی است بنام مدحت که اصلا اهل خوی می‌باشد سابقا مستخدم گمرک بوده در خرمشهر از چندی پیش حق العمل کاری می‌کند دفتر ایشان الان درتوقیف دادگستری است واین دفاتر حاکی از دادن رشوه بمامورین و منظورداشتن آن رشوه‌ها بحساب تجار بوده و از ایشان نیز نامه بدست امده که وصول فاکتور‌های سفید مجعول را تایید می‌کند و نام کلیه تجار غیریهودی در آن دفتر ثبت است حالا بنده از مجلس سوال می‌کنم ایا حمایت از چنین اعمالی شرکت درآن نیست برزین چراشرکت درجرم است (یکنفر از نمایندگان - کی حمایت می‌کند حالا مرا تهدید کردن که حقیقت رانگو انصاف است من وجدانا باید از حق مردمیکه بحق یابناحق مرا وکیل خودمیدانند دفاع کنم بهرقیمتی که برایم تمام می‌شود بشود خوشوقتم که وظیفه که بمن واگذار شده تاجائیکه توانسته‌ام انجام داده‌ام مطابق اطالاعایتکه باینجانب رسیده سوءاستفاده هائیکه درگمرکات خوزستان بعمل آمده نسبت به سوءاستفاده هائیکه درکمیسیون ارز شده نسبت ده بیک رادارد یعنی اگر تحقیق وتفتیش وبازرسی درستی از کمیسیون ارز بعمل آید حتما مبلغیکه از ۲۱ تا ۲۶ موردسوءتجاوز خواهد کرد ومن دولت جناب آقای ساعد راملزم می‌کنم که این عمل را توسط اشخاص شریف ومورد اعتمادی انجام دهند چون برعکس اسنادیکه درگمرک جعل نموده وقیمت‌ها رابرای کم دادن حقو ق گمرکی پایئن آوردند در کمیسیون ارز عمل عکس انرا انجام داده‌اند بدین معنی که درفاکتورهای جعل شده قیمت اجناس رابرای استفاده از ارز بیشتر ی بیش ازارزش حقیقی اظهار کرده‌اند.

رئیس گمرک فعلی خرمشهر شخصی است که حوادثات وتصادف او را مامور خرمشهر نمود نمیدانم بیچاره چه گناهی مرتکب شده بود که مصالح سیاسی محلی بوشهر دیگر اجازه نمی‌داد ایشان درانجا بمانند بهر حال از قراری که تحقیق کرده‌ام هم سوابق درخشنده درگمرک دارد وهم شخص درستکاری است و هم تجار ایرانی تاکنون باوایرادی نداشته‌اند.

اینموضوع قاچاق موضوع کوچکی نیست موضوعی است که دولت جناب آقای ساعد راتاکنون بدون وزیر دادگستری گذارده وحتی دردولت گذشته قرار بود طرحی به تصویب دولت برسد که تخفیفی درتخلفات گمرکی بدهد ولی خوشبختانه چنین تصویب نامه‌ای نگذشت وعده‌ها داده شد که دفتر مکشوف حق العمل کاری مدخت راندیده بگیرند حتی وعده پست وزارت لذاچون قضیه از دوطرف تحت بازرسی است یکطرف تهران درتحت نظر آقای اکرمی که مامور بازرسی فاکتورهای مجعول می‌باشد دیگر جناب آقای لطفی درخوزستان جدا مشغول تحقیق می‌باشند لذا بیش از انچه ذکر کردم نامی نمی‌برم واز دولت خواستارم که بهر قیمتی شده از فشارها وتهدیدات نهراسیده این قضیه را تاجائیکه لازم است تعقیب نموده واخرن گزارش آنرا باذکر اسامی تقدیم مجلس شورای ملی بنماید (چند نفر از نمایندگان - اسامی را بگویید) موضوع مبادلات مرزی صرف نظر از یکعده کاسب که جمع کل معاملات سالیانه آنها از پنجهزار تومان تجاوز نمی‌کند وعده زیاد آنها در آبادان هستند و متاسفانه هنوز گرفتار اشکالات وزارت اقتصاد بابت سال ۲۴- ۲۵ -۲۶ می‌باشند قسمت اعظم مبادلات مرزی بنفع عده خاصی انجام می‌گیرد بنظر اینجانب لازم است که وزارت دارائی برای جلوگیری از امر قاچاق باسم مبادلات مرزی و همچنین برای کمک بساکنین مرزنشین احتیاجات حوزه‌های مختلف مرزی را تعیین و بهر حوزه اجازه دهد که درحدود مقدار تعیین شده از مبادلات استفاده نمایند بنده بنام ملت خیر بنایکنفری که مایل است وضعیت اجتماعی مایک تغییر فاحشی فوری نکند بانهائیکه ازاین نوع استفاده‌ها سوءاستفاده‌ها می‌کنند عرض می‌کنم بس است (صحیح است)

بهادری - آقای دکتر راجی اسامیشان راببرید

حاذقی - برید تعقیبشان بکنید چی چی بس است بس است یعنی چه شما باید از دولت بخواهید اینها را تعقیب بکند

یکی از نمایندگان - چرا میگویید نمایندگان شرکت دارند اسامیشان را ببرید

دکتر راجی - اجازه بدهید بنده خیال می‌کنم که ازاین ۱۸ ماهی که گذشته و ما کاری انجام نداده‌ایم اگر با هم متفق شویم می‌توانیم برای مردم وبنفع مردم کاری انجام بدهیم (دکتر طبا - بااین محافظه کاری‌ها نمی‌شود) دیشب دریک جائی بودم یکنفر امریکائی باسم کلنل ویلیامس که رئیس ادویه مخدره وزارت دارائی امریکا است آنجا بود می‌گفت دولت ایران از ۱۳۱۲ متعهد شده‌است که کشت تریاک را محدود بکند (صحیح است) دولت ایران در ۱۳۲۵ و۲۳ قراردادهائی را امضاء کرده که تاکنون به آن قراردادها عمل نکرده‌است دو هفته ۱۲ شیره کش خانه و مرکز کشیدن تریاک را دیدن کرده وقتی مطالبش را دیشب بمن می‌گفت خدا میداند مثل اینکه طاق بسرم فرود می‌آمد میگفت دراین شیره کش خانه‌ها وخانه هائی که تریاک می‌کشند دخترهای دهساله و پسرها و جوانهای ده پانزده ساله عمل فحشاء را انجام می‌دهند آن وقت مااین کارهای اساسی مهم را برای نفع یک عده‌ای که ممکن است برایشان از لحاظ کشت تریاک ضرری برسد اینها را ندیده بگیریم و بگذاریم این قبیل کارهای ناشایست انجام شود و یکعده مردم بدبخت بحال افلاس زندگی کنند اینکار صحیح نیست (جمعی از نمایندگان - اسامی رابفرمایید) عرض کنم از لحاظ قوانین دادگستری چون قضیه تحت تعقیب است و تا تحقیقات تمام نشود مستنطق نمی‌تواند اسم بدهد باینواسطه باوجود اینکه بنده اسامی را میدانم فعلا عرض نمی‌کنم

صدرزاده - تحقیقات که تمام شد معلوم می‌شود

دهقان - تاتحقیقات تمام بشود اینها اعمال نفوذشان را میکنند و دزد را تبرئه می‌کنند

رئیس - بعنوان قبل از دستور آقایان موافقت کردید آقای دکتر راجی صحبتهائی بکنند حالا عده‌ای هم دراین زمینه صحبتهائی دارند آقای ارباب مهدی هم قبل از دستور ثبت نام کرده‌اند (نمایندگان - دستور دستور) (دهقان - بنده مخالف بانطق قبل از دستور هستم) چون اکثریت حاصل شد صورت مجلس چهار جلسه پیش تصویب شد. بفرمایید آقای رحیمیان.

مکی - اسم دوتا یهودی را بردن که فایده ندارد اسم یهودیهای دفتر دار راببرند اما اسم گردن کلفتها را نیاورند کمپانی بیمه دزدان بزرگ تشکیل شده‌است (زنگ رئیس)

بقیه استیضاح آقای رحیمیان

۳ - بقیه استیضاح آقای رحیمیان

رحیمیان - بنده بااینکه خدمت جناب آقای دکتر راجی ارادت صمیمانه دارم و او را یک مرد شریف ووطن پرستی میدانم ولی وقتیکه یک وکیلی وظیفه نمایندگی ملت را بعهده گرفته اسن وانروز هم وعده فرمودند که یا بایستی وزیر دادگستری این اظهارات رابکند یا می‌خواهم گفت بنا براین وقاعا خوب است این اندازه خودداری نفرمایند از ذکر اسامی یک اشخاصیکه باین کشور خیانت می‌کنند ومن کمال تاسف را دارم

نمایندگان - صحیح است

دهقان - بایداسامی گفته شود

نورالدین امامی - نگفتن اسامی تقویب دزدها است

رحیمیان - قبل از شروع بعرایضم درباره استیضاح بمن اجازه دهید که عرض کنم جلسه روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه یک روز مهم تاریخ مشروطیت ایران تلقی می‌شود زیرادراینروز جناب آقای تقی زاده که یکی از عاقدین اجباری قرارداد شوم (زنگ رئیس)

رئیس - آقای رحیمیان استیضاح شما راجع بموضوع نفت نیست موضوعی که مربوط باستیضاح شما نیست مطرح نکنید

رحیمیان - آقای اسکندری از تاریخ رم صحبت کردند

رئیس - خوب مانعی ندارد شما هم از تاریخ رم صحبت کنید

رحیمیان - من می‌خواهم نظر ایشان را که جوانمردانه اظهاراتی کردند تایید کنم ودیگر عرضی نمی‌کنم بابا تاریخ رم ویهود باتاریخ امروز چه فرقی دار بنده می‌خواهم بیانات جناب آقای تقی زاده راتایید بکنم چون واقعا بنفع ملت ایران تمام شده‌است مابایستی تشکر بکنیم ونتیجه بگیریم

رئیس - این صحیح است اشکالی ندارد بفرمایید

رحیمیان - نه قربان مطمئن باشید من فقط مطالبی اظهار می‌کنم که بنفع ملت ایران باشد بله عرض کردم زیرا درای روز جناب آقای تقی زاده که یکی از عاقدین شوم اجباری قرارداد ۱۳۱۲ بودند باکمال شهامت وجوانمردی صریحا اعتراف کردند که تمدید این امتیاز مبنی براجبار بوده ویک اقدامی عادی وقانونی نبوده‌است (صحیح است) یعنی از بیانات جناب آقای تقی زاده که امضاءکننده این قرارداد بوده‌اند برای تمام رجال دنیا ثابت شده‌است که این امتیاز وم درنظر ملت ایران از درجه اعتبار ساقط وباطل است وبهه چ وجه ملت ایران انرا برسمیت نمی‌شناسد (نمایندگان - صحیح است) ومن ازاینکه جناب آقای تقی زاده باکمال فداکاری نسبت بحقوق غصب شده این ملت ستمدیده وگرسنه حقیقت را بیان فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنم من دردوره ۱۴ اولین فردی درایران بودم که باصدای رسا وبدون هیچ ترس وبیمی از هیچ قدرتی طرح لغوامتیاز نفت جنوب را بمجلس شورای ملی تقدیم کردم در این دوره هم افتخار همکاری باآقایان نمایندگان محترم را برای دفاع از حقوق ملت ایران نسبت بنفت جنوب داشته‌ام ولی بجناب آقای تقی زاده و سایر آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم تنها حرف برای جناب ایشان ودیگران و من کافی نیست باید جناب آقای تقی زاده برای تامین حقوق ملت ایران وبرای جبران گذشته خودشان پیشقدم بشوند و هر روزی را تا خاتمه دوره پانزدهم مقتضی بدانند رسما ابطال امتیاز نفت جنوب را بدنیا اعلام کنند و هیچ تردیدی نیست که تمام نمایندگان ملت ایران باایشان هم‌صدا و هم رأی خواهند بود (نمایندگان - صحیح است) وملت ایران این انتظار را از جناب ایشان دارند واقعا ما امروز می‌بینیم که اغلب از ملل دنیا که مدتی تحت تسلط شوم استعماری بوده‌اند زنجیرهای پوسیده استعمار را یکی بعد از دیگری پاره می‌کنند لااقل از ملت رشید اندونزی که تا دیروز تحت تسلط شوم استعماری بود و امروز باکمال افتخار برای ازادی و استقلال خودجانبازی می‌کند باید کمترباشیم ماملت ایران افتخار سه هزار ساله داریم نباید اینقدر ترسوباشیم که برای تامین حقوق غصب شده خودمان اقدام جدی نکنیم من امیدوارم که تمام نمایندگان محترم مجلس تاخاتمه دوره پانزدهم موفق بگرفتن حقوق غصب شده ملت ایران بشوند که افتخار بزرگی برای مشروطیت ایران خواهد بود بازهم تکرار می‌کنم پس از اعتراض جوانمردانه جناب آقای تقی زاده این امتیاز نامه شوم از نظر ملت ایران از درجه اعتبار ساقط وباطل است وهیچگونه رسمیت ندارد و قضاوت درباره امتیازدهندگان هم باملت ایارن خواهدبودممکنست روزی را بمناسبت اعتراف جوانمردانه آقای تقی زاده بنفع کشور امضاء اجباری واضطراری او را ندیده بگیرد یا اینکه مثل مارشال پتن فرانسوی بااینکه افتخار ملت فرانسه بود بمحاکمه دعوت نماید سوم ندارد تمام شد باید عرض کنم که من تمایی برای ماندن در تهران نداشتم چون فکر می‌کردم که سیاست من طرفداری از تمام طبقه توده مردم است و بانهایت تاسف درین دوره تاکنون هیچگونه اقدامی برای رفاهیت این مردم نشده و نتیجه‌ای گرفته نشده‌است و تا آخر دوره هم محل تردید بود و با دولتهای وقت هم نمی‌توانستم موافقت بکنم چون یقین داشتم که این دولتهائی که می‌آیند و می‌روند با مردم که کاری ندارند فقط برای تامین نظر هیئت حاکمه بود که مربوط بتامین رفاهیت واسایش عموم مردم نیست از طرف دیگر از طرف دولتهای وقت شفاها و کتبا مکرر برای تامین حداقل احتیاجات عمومی حوزه انتخابیه خودم تقاضی کردم روی هر نظری بود توجهی نمی‌کردند خوب لابد از بنده هم رای می‌خواستند من یکنفر وکیل منفرد و در اقلیت بودم و باضافه یک عقیده سیاسی من با نظر فراکسیونهای تشکیل شده توافقی نداشت رای من هم برای این قبیل دولتها غیر قابل تغییر بود روی همین اصل اجازه مرخصی گرفتم که بخراسان بروم و تا خاتمه دوره ۱۵ آنجا بمانم اما متاسفانه درین سفر وقتی وضع زندگی مردم را پس از دوسال از نزدیک مشاهده کردم واقعا متاثر و متاسف شدم و با دیدن آن وضع اسفناک برخلاف جوانمردی دانستم که از وظیفه خود منحرف بشوم درخراسان درفکر استیضاح بودم و به ورودم هم ورقه استیضاح را بمقام ریاست مجلس تقدیم کردم چون خیال کردم اگر برای چندمین مرتبه از دولت جناب آقای ساعد تقاضای عطف توجه نسبت بمردم بکنم شاید ایشانهم مثل دیگران از بنده رای بخواهند و یا توجهی نفرمایند تقاضای منهم جنبه استدعای عاجزانه و این حرفها نیست بنابراین چاره‌ای جز استیضاح نداشتم و در برابر تاریخ و برای اسایش وجدان باید وظیفه خودم را تا اخرین دقیقه انجام بدهم دراین سفر بیک مطلب تازه‌ای برخوردم که لازم میدانم برای رفع شبهه از اذهان مطلالبی را عرض کنم وان این بود که بعضی از دوستانم درخراسان بمن اظهار می‌کردند بالخصوص از کابینه هژیر باینطرف چنین انتشار داده‌اند که شما مخالف نظر شاه وارتش هستید واگر حقیقت داشته باشد ممکن است بااین وضع فجیع از طرف بعضی از مامورین دولت مزاحمتی برای ماایجاد شود و کسی بداد مانرسد درجواب گفتم که این انتشارات مغرضانه وخائنانه‌است ومن هیچوقت براین نظر نبوده ونخواهم بودولی انچه تاریخ وحوادث گذشته که درایران بمانشان می‌دهد وباید درس عبرت برای ماباشد جناب آقای وزیر جنگ استدعا می‌کنم جنابعالی هم مخصوصا باین مطالب توجه بفرمایید این است که دولتهای بیگانه که نظر نفوذ استعماری و منافع سرشار و یا سوء نیت یا خیلی چیزها درباره کشور ما دارند دردرجه اول به محبوبیت شاه نزد مردم و باقتدار واقعی ارتیش ایران علاقه مند نیستند مستقیما هم که نمی‌توانند دخالت بکنند چکار می‌کنند عمال پست وخائن خودرا وادار می‌کنند که بهر وسیله‌ای ممکن باشد بعناوین مختلف باین مقامات نزدیک شوند واین مقامات را از وظیفه معنوی خودشان منحرف می‌سازند تا آنجا که شاه را بدون نفوذ معنوی نموده ویک ارتشی ا باقدرت پوشالی وتوخالی بوجود بیاورند که بالنتیجه مثل سوم شهریور اگر خواستند بازهم بایران تجاوز کنند بدون کوچکترین صدمه‌ای که حتی خون از دماغ یک سربازشان بیرون بیاید بمقاصد شوم خودشان موفق بشوند وتمام تشکیلات کشوری ولشکری درفاصله ۲۴ ساعت از هم بپاشد تاهرروز بعناوین مختلف درنتیجه ضعف موفق بتحصیل امتیازاتی درایران بشوند بااین حال اگر مردمان شرافتمند واز خودگذشته‌ای حاضر بشوند که این انحرافات راتذکربدهند فورابوسیله این عمال خائن وپست تودهنی باومیزنند که حرف نزن وخفه اش می‌کنند دراینموقع مجلس از اکثریت افتاد وپس از دقیقه‌ای اکثریت حاصل شد بفرمایید واقعا اگر بنا باشد همین عمال پست موفق شوند که شاه کشور را از رجال شریف و صحیح العمل و وطن پرست و امتحان داده دور سازند و اشخاص پست تر از خود را مورد توجه شاه کشور قرار بدهند که از محبوبیت شاه در نزد مردم بکاهند و در نتیجه مقاصد شوم خودشان موفق شوند شخص بنده که از نقطه نظر مصلحت کشور مخالفم اگر ارتش ایران که یک وظیفه ی مقدس ملی دارد وباید مورد تقویبت افراد عموم این کشور باشد وبروی همین اصل هم ملت ایران یک بودجه هنگفتی که خارج از حدود استطاعت وتوانائی اوهست باکمال فداکاری می‌پردازد و البته درانجا بیشتر برادران ماهستند و اگر بنا باشد جناب آقای وزیر جنگ ارتش ایران درعوض انجام وظیفه مقدس خودش بتحریک همین عناصر پست منحرف بشود ودرفکر حزب سازی ووکیل تراشی و تقویت عناصر پست باشد از نقطه نظر مصلحت کشور بنده شخصا مخالفم باید ارتش ایران متکی بملت ایران وقانون وحامی تمام افراد کشور باشد نباید گذاشت سوم شهریور دیگری باآن افتضاح تجدید شود این عقیده من است دراینصورت باید هر کس که دراین کشور یک وظیفه ی مهم اجتماعی برعهده اوست باید تااخرین دقیقه وظیفه خودش را انجام دهد تا درنتیجه موفق شویم این کشور واین پرچم سه هزارساله ی خودمان را حفظ کنیم عرایض بنده درباره استیضاح مختصر خواهد بود البته شاید یک کمی هم طول بکشد البته عقیده هم ندارم که بجناب آقای ساعد رای موافق بدهند یا مخالف بدهند برای اینکه واقعا بنده خودم که طرفدارتغییات و اصلاح وضع کشو ر هستم ولی چون باین دولتها واقعا اطمینان ندارم که طرفدار تغییرات و اصلاحاتی بنفع کشور باشند برای من فرقی نمی‌کند که آقای ساعد باشد یادیگری تاوقتی که بمن یقین شود که دولتهای وقت بنفع تمام مردم کاری انجام بدهند البته بنده باکمال افتخار حامی وپشتیبان آن دولت خواهیم بود واینها بهر قیمتی که برایشان باشد طرفدارحفظ وضعیت حاضر هستند وچون بااین نظر بنده مخالفم البته بنده نمی‌توانم موافقت بااین قبیل دولتها بکنم وبدولتهای قبلی هم رای نداده‌ام وبدولت شخص ایشان هم بنده رای نخواهم داد دومساله‌است که می‌خواهم عرض کنم که طرفدار وضعیت حاضر هستند یکی همین کشف قاچاقی است که جناب آقای دکتر راجی دراینجابیان کردند این باندی است که از ۱۳۲۲ تشکیل شده‌است منحصر بدیروز وپریروز نبوده‌است وتاکنون هزاران تن غله قاچاق صادر کرده‌اند ودرعوض قند وشکر وارد کرده‌اند وبطوری که آقای دکتر راجی که خودشان نماینده خوزستان هستند خودشان اعتراف می‌کنند که چهل میلیون تومان بضرر مردم ایران بوده شاید هم ازاین مبلغ زیادتر باشد ولی بنده می‌خواهم یک نتیجه بگیرم ازاین قسمت وآن اینستکه استاندار خوزستان ۱۴ سال است درانجا باین مقام باقی است ویک استانداری که ۱۴ سال دریک محلی باشد باید بتمام جزئیات امور وارد باشد دربودن چنین استانداری که چهل میلیون بمال مردم ضرر وارد شود ویک بندری مثل بندر معشور درآنجا ازاد گذاشته شود وازادی در آنجا برقرار باشد وباز این را دولتهای وقت باقی بگذارند پس این دولتها طرفدار حفظ وضعیت موجود بضرر مردم ایرانند والا چه دلیل دارد وبنده این را می‌خواهم که یکفرد شرافتمند برای من تشریح کند چطور ممکن است استاندارهای دیگر هر روز تغییر وتبدیل می‌کنند وبیشتر از ۵ماه تایکسال نمی‌توانند بمانند ولی این استاندار شما ۱۴ سال آنجا می‌ماند ودرزیر نظر اوهزاران فجایع واعمال ناپسند انجام می‌شود اگر شما توانستید اینکار را بکنید میدانم که شما می‌توانید مملکت را حفظ کنید چطور ممکن است این حرف را یابایدوارونه زد یا باید از حقیقت منحرف شد ویا باید بندوبست کرد یااینکه نه باید حقیقت را گفت این استانداری که چهل میلیون تومان درزیر نظر اوکه ۱۴ سال درانجا باشد بنده پنج سال دراین تهران هستم تمام گوشه‌ها رایاددارم چطور درظرف ۱۴ سال نتوانست کشف کند که چگونه اینهمه فجایع درآن اعمال شده‌است این بازهم آنجا باشد چون البته یک نظریات دیگری است ومن نمی‌خواهم صریحا عرض کنم عبدالقدیر ازاد بفرمایید باتمانقلیج نخیر عاملین را هم بفرمایید حق دارم که باین قبیل دولتها رای ندهم دولتی که در زیر گوش او در دادگستری پرونده دادگستری راسرقت بکنند وآن دولت عوض اینکه متجه این حقایق باشد شب می‌نشیند وفکر می‌کند ووقتشان راتلف می‌کنند که تصویبنامه‌ای صادر کنند که یک پالتوی بچگانه برای یکنفر از افراد چون درایران پیدا نمی‌شود یک پالتوی بچگانه ارا از اروپا وارد کنند این دولتها انتظار دارید که بنفع مردم کار بکنند یکی از نمایندگان برای که آقای رحیمیان من نمیدانم برای کی درهمانوقت که تذکر سیاسی بنام سرلشکر خدایار خان وبنام بانوبرای اروپا صادر می‌شود بفرمایید آقا سرلشکر خدایار خان چه ماموریت سیاسی درکشور اروپا دارد دکتر اقبال وزیر بهداری قانون دارد وزیر سابق بوده حق دارد رحیمیان خوب البته آقای دکتر شرافت اخلاقی بمن اجازه نمی‌دهید من می‌خواستم از شما بپرسم که خانمهای دیگر هم حق دارند باتذکر سیاسی بروند دکتر اقبال خانم وزیر حق دارد رحیمیان خیر غیر خانم وزیر حال ار بنده ثابت کنم که خانم دیگری هم بعنوان ماموریت سیاسی رفته‌است بارویا چه میگویید یکی از نمایندگان باتذکره سیاسی باتذکره سیاسی من دراین قضیه هزاران مدرک وهزاران صحبت دارم ولی نمی‌خواهم وارد شوم فقط برای نمونه عرض می‌کنم این استیضاح بنده راجع بعدم توجه نسبت بامور اجتماعی خراسان است و تبعیض دربودجه عمرانی تمام کشور است (دکتر راجی - درکجا تبعیض نشده‌است)

باید بگویم آقای دکتر راجی که تمام ایران مثل خراسان است برای هر گوشه از کشور ایران باید دولت مرکزی وقت را مورداستیضاح قرار بدهند ولی متاسفانه وکلای شهرستان مابابنده موافق نیستند والا تکلیف دولت را ما دراینجا زودتر تعیین می‌کردیم تمام ۱۵ میلیون جمعیت ایران باستثناء عده محدودی هر کسی یک ورقه استیضاح برضددولت دارد ولی این تقصیر ما وکلای شهرستانهاست که دراینجا اقدام نمی‌کنیم ودولت مرکزی هرچه می‌خواهد بنفع بعضی وبنظرهای شخصی خودش انجام می‌دهد والا شما ببینید تمام نمایندگان که باروزنامه‌ها سروکار دارید هرروز خروارها کاغذ تمام جراید این کشور بالاتفاق از وضع خرابی این کشور سیاه می‌کنند آیا مورد توجه هیچیک از طبقات موثر این کشور واقع شده‌است نشده‌است نشده‌است هیچ نشده اگر راجع بخراسان استیضاح کرده‌ام برای این است که کاسه صبر وتحمل مردم لبریز شده‌است وکار باستخوان رسیده‌است وبااینکه میدانم این اعتراض بعهده دولت آقای ساعد نیست آقای ساعد زمامدار امور این کشور هستند یاباید بیایند اینجا صراحة نه تنها راجع بخراسان بلکه راجه بامورتمام شهرستانهای دیگر اگر تبعیضی شده یا باید صراحة قول بدهندکه توجه بیشتری می‌شود وانجام بدهند یااینکه وقت مردم راتلف نکنند و تشریف ببرند راجع بخراسان وقتی که قضایای شهریور پیش امد این رااستدعامیکنم که آقایان قدری توجه بفرمایید که خراسانی چه فداکاری کرده آن وقتی که قضایای شهریور پیش امد همه میدانند موجبات عدم رضایت درخراسان از هرحیث فراهم بود ولی تمام طبقات خراسانی وقتی که مشاهده کردندکشور کشور آنها دچار چه مشکلاتی شده گذشه رافراموش کرده وموجب اخلال درکارهای حکومت مرکزی نشدند (صحیح است) و در روزهائی که حکومت مرکزی دچار مشکلات قضیه اذربایجان فارس مازندران وگیلان و باصطلاح خودشان حتی خودهمین تهران بود خراسانی باتمام قوا وجدیت باعث تقویت حکومت مرکزی بود ومن باکمال جسارت عرض می‌کنم اگر خراسانی درآنموقع کوچکترین اخلالی درکارهای دولت مرکزی می‌کرد معلوم نبود امروز جناب آقای وزیر نگ شما وزیر باشید یا نباشید معلون م نبود که تمام نمایندگانی که الان اینجا تشریف دارند ایا این صندلیها را اشغال میردند یا نمی‌کردند باید بگویم خراسانی باعث تثبیت مقام سلطنت شده باید عرض بکنم خراسانی باعث تثبیت حکومت مرکزی شد باتمام این مراتب وقتی کارهاباصطلاح خودشان سروصورتی پیداکردخراسان از نظرها محوشدوفداکاری اهالی خراسان فراموش گردید یکی از نمونه‌های اطاعت مردم از حکومت مرکزی یک مسئله ایست که می‌خواهم عرض کنم وآن مسئله منع کشت تریاک است البته باعذرخواهی از آقای دکتر طبا دولت مرکزی دراینجا اعم از آنکه فکری صحیح بوده یا غلط بوده ولی بعقیده بنده صحیح بوده و بنده هم باکشت تریاک مخالف هستم وطرح مربوط بمنع کشت تریاک را امضاء کرده‌ام و در دوره چهاردهم هم امضاءکرده بودم والان هم اگر مطرح بشود درعقیده خود باقی هستم ولی ازنظر اطاعت خراسانی نسبت بحکومت مرکزی عرض می‌کنم دولت تصویب نامه‌ای صادر کرده که در کشور ایران تریاک کشت نشود خراسانی فقط ازنقطه نظر اطاعت از حکومت مرکزی دوسال کوچکترین دخالتی در امور کشت تریاک نکرد وتریاک نکاشت درنتیجه صدوپنجاه میلیون تومان بخراسانی ضرر وارد شد برای مصلحت کشور ولی همین دولتی که تصویب نامه را صادر کرده د ر جنوب اجازه داد کاشتندودولت باکمال احترام رفت واز آنها خریداری کرد وانها تریاکشان رابخراسان بردندوخراسانی اگر تریاکی بود وتریاک منی صد تومان می‌بایست خریداری کندوبکشد منی هزارتومان خرید و بقیه قوه آنها باین وسیله از دست آنها رفت صاحب‌دیوانی هیچ صحیح نیست درحوزه انتخابی بنده دوسال هیچ تریا ک کاشته نشده این است نمونه اطاعت خراسانی ومقصود عرض بنده این است که اطاعت مردم از مرکز ضرر بخودشان زد ولی امسال درهمه جا کاشتند دهقان کدام دولت بود خودتان میدانید دولت آقای قوام السلطنه بود البته این کار بنفع ایران بود

دکتر طبا - انشاءالله هفته دیگر طرح مطرح میشود البته آقای کشاورز صدر طرح مطرح خواهد شد و امیدوارم مجلس دراین کار موفق بشود آقای کشاورز صدر موضوع این است

دکتر طبا - آقای کشاورز صدر نیستند و خود ایشان هم با منع کشت تریاک موافق هستند بله تریاک را از لرستان و جاهای دیگر منی هزار تومان می‌برند بخراسانی می‌فروشند ولی دولت عوض این اطاعت خراسانی چه داده‌است بخراسان در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه مجددا اکثریت حاصل شد نظر دیگری که راجع بامور خراسان است و توجهی نشده موضوع استان قدس است البته همه میدانید درزمان مرحوم اسدی اصلاحاتی در تمام شئونات آنجا حاصل شد واز بودجه آستان قدس بیمارستان شاهرضا احداث قنات گناباد ساختمان کوه سنگی احداث خیابان شاهرضا ساختمان دارالتولیه ایجاد کارخانه نخریسی و برق خسروی و دبیرستان شاهرضا و سایر اصلاحات دیگر و واقعا چنانچه این قضیه پیش آمد نمی‌شد شاید خراسان از بودجه استان قدس تا بحال اباد شده بود وخراسان از هر حیث احتیاجی ببودجه عمومی کشور نداشت (صحیح است) بعداز شهریور بانیطرف ماهیچ نفهمیدیم که بودجه آستان قدس بچه مصرف رسیده‌است ودرکجا خرج کرده‌اند وهیچگونه اصلاحی هم از بودجه آستان قدس درمشهد بعمل نیامده‌است (صحیح است) اخیرا آقای بدر قهرمان معروف تسلیم یازده میلیون دلار بامریکائیها که یک روزی معاون وزارت راه تصریح کردند که این معامله بنفع ملت ایران نبود من تعجب می‌کنم که هر کسی که بنفع ملت ایران کار نکرد مورد توجه قرار خواهد گرفت این شخص مامور تولیت استان قدس مشهد شده‌است اولا شرکت فلاحت آنجا را منحل کرده املاک آنجا رابرای منفعت آستان قدس بمردم باجاره واگذار کرده البته بقیمت خیلی گرانی و این اشخاصی که این املاک را اجاره کرده‌اند در محل زارعین را مورد تعدی قرار داده‌اند یعنی زارعین محلی مورد تعدی قرار گرفته‌اند (حاذقی - اگر هم کم داده بود که می‌گفتید مال استان قدس راحیف ومیل کرده)

آقای حاذقی من استدعا می‌کنم که درمیان نطق بنده حرف نزنید من باکمال ادب ومتانت حرف خودم را تمام می‌کنم واگر خواستید چیزهای دیگر دارم عرض می‌کنم فولادوند نخیر نفرمایید واقعا یک وضعیت عجیبی است درخراسان این املاک استفاده اش مال تمام مردم است باید این را بزارعین خود محل بقیمت ارزانتری بخود محلی‌ها یعنی بزارعین می‌دادند که هم برای استان قدس خیلی خوب بود وهم برای مردم مفیدتر واقع می‌شد چونکه دیگر تحت فشار واقع نمی‌شدند

حاذقی - فوری اعلام جرم می‌کردید (زنگ رئیس)

رئیس - آقای حاذقی شما تحریرتان را بکنید

رحیمیان - بگذارید آقای حاذقی حرفم را بزنم پس از انحلال شرکت فلاحتی کارمندان آن شرکت بیکار شدند البته عده زیادی از کارمندان شرکت فلاحت بودند که خود آقای گلشائیان میدانند که از بودجه وزارت دارائی شرکت فلاحتی خراسان تاسیس شد و هریک از کارمندان ده پانزده سال سابقه کار دارند اینها متحصن شده‌اند برای اینکه به آنها کار بدهند بتقاضا‌های آنها عطف توجهی بشود هیچکدام از آنها عطف توجهی نکردند و اینها مدت زیادی درتحصن بودند الان هم نمیدانم در تحصن هستند یا خیر یکنفر از انها مدت 12 سال سابقه خدمت داشته وخیلی هم اصرار کرد ونامه‌ای هم نوشته بود بآقای گلشائیان که آقا پس از 12 سال خدمت بمن یک کاری بدهید ترتیب اثر ندادند و گفتند که برای دیگران هم باید انوقت یک کاری کنیم و ان شخص رفت پی کارخودش یکروزی اینجا راجع باضافه کارمندان صحبت شد یکی از نمایندگان محترم اظهار فرمودند که ما هم میدانیم که کارمندان دولت زیاد هستند ودرواقع مایک حق سکوتی بآنها می‌دهیم البته شاید این حرف از نظر سیاسی یک عقیده خوبی باشد ولی بنده تعجب می‌کنم چرا بچند نفر خراسانی حق سکوت نمی‌دهید آنها هم کارمندان این کشور بودند و آنها هم مدت زیادی کار کرده‌اند و الان در نتیجه این عمل آواره وبیچاره شده‌اند وحتی نمیدانم هنوز توجهی شده‌است یا خیر البته بعدا آقای وزیر دارائی توضیح خواهند داد غله خراسان این مربوط بجنابعالی است آقای وزیر دارائی اشاره بآقای گلشائیان خوب توجه بفرمایید آقای هژیر یک روزی دراینجا راجع بنان صحبت کردند وماهم می‌دانستیم که وضعیت محصول امسال تایک اندازه‌ای بهتر بوده وموجب نگرانی بود بنده بایشان عرض کردم که ممکن است شما یک سیاست نان داشته باشید والااینطور ی که می‌فرمایید موجب نگرانی نیست ایشانهم گفتند که بله عقیده من هم همین سیاست نان است وایشان این سیاست نان را تعقیب کردند که طبعا موجب بدبختی یک عده‌ای از مردم شدند (صحیح است) وراجع بغله خراسان دربدوامر که محصول بدست امده بود و باید می‌گرفتند مدتی جلوگیری کدرند ونگرفتند عوض اینکه ار مردم تعهد بگیرند دم دروازه‌ها را چوب گذاشتند همین چوبی که گفته شد بردارند ومردم وخرده مالکین هم احتیاج باذوقه دارند دربدوامر ازاین شهرهائی که گندم دارند بطوریکه بنده شنیده‌ام هر ماشینی سیصد تومان یا چهار صدتومان پول بعنوان رشوه می‌گرفتند وهرجاکه دلشان می‌خواست گندم می‌بردند بمشهد می‌آوردند وازمشهد بهر جا که می‌خواستند میبردند بعد یکوقتی خرده مالکین گندمشان کمتر شده بود درخودمشهد یکی از ملاکین بزرگ یعنی استان قدس یعنی آقای بدر که می‌بایستی گندم خودشانرا تحویل دولت بدهند ودرواقع هر سال که برداشت محصول خوب بوده‌است سالی هشتهزار تن نه هزار تن تحویل می‌دادند آقای بدر راجع باین قسمت در بدو امر خوداری کردند وندادند وسایر ملاکین هم پیروی از نظر ایشان کردند ومی‌توانم ادعا کنم که ملاکین بزرگ خراسان شاید سی درصد از محصولات خودشان راندادند وایشانهم ندادند وآقای بدر گندم استان قدس یعنی غله مال وقف مال مردم را که بایستی بدرد احتیاجات مردم برسد برای اینکه ببودجه اضافه کنند برای خوش نمائی خودشان بقیمت ازاد فروختند وقتیکه آقای بدر گندم را بقیمت بازار ازاد فروختند انوقت چکار کردند رفتند از خرده مالکین که دراین مجلس قانون گذشت که باید کمتر از سه تن را نگیرند از آنها گرفتند ونان مشهد را تامین کردند حالا بااینکه اینکار را برخلاف قانون وهرچه تصور بفرمایید انجام دادند.

تصویب نامه‌ای که اخیرا از طرف هیئت دولت تصویب شده برای گندم استان قدس دراینجا خدمت آقایان عرض می‌کنم اینجا نوشته‌اند بطوریکه از دارائی اطلاع می‌دهند بموجب تصویب نامه هئیت وزیرران شماره 15987 مورخه 27/10/12 مقرر گردیده‌است که گندمی که از طرف آستان قدس رضوی به تثبیت غله تحویل می‌گردد تامیزان تحویلی 1326شرکت فلاحتی خراسان بنرخ دولتی وهر چه از میزان سال نامبرده زیادتر بود از قرار تنی دوهزار ریال علاوه برنرخ دولتی خریداری گردد (نبوی - این خلاف صریح قانون است)

حالاعرض می‌کنم واقعا من نمیدانم این ملت بیچاره بااینکه این طبقه حاکمه میدانند آقائی آنها ازاین افراد است چرا اینقدر نسبت بانها کینه دارند آقا چطور ممکن است شما برای استان قدس اضافه بدهید وبروید زارع بیچاره را خفه اش کنید و نان مشهد را تامین بکنید (صحیح است) ایا واقعا این انصاف است قوچان حوزه ی انتخابیه بنده محصول پنبه ندارد و محصولش فقط منحصر به غله وخشکبار است و در انجا ملاک بذرک هم وجود ندارد رفته‌اند 1500تن تا دو هزار تن از خرده مالکین قوچان با فشار و زور گرفته‌اند برای اینکه ملاکین عمده خراسان گندم ندادند و آستان قدس گندم خودش را دربازار ازاد فروخت و نان نبود برای تامین نان مشهد از مردم گرفته و یک میلیون بقوچانی ضرر زدند و انوقت برای استان قدس تصویب نامه صادر کردند آقا اگر به آستان قدس می‌دهند چرا بمردم بیچاره نمی‌دهند (مکی - برای اینکه یک شهر و دو نرخ باید باشد)

و من روی این نظر و روی این تصویب نامه اخیر که چرا بنفع فقرا و بنفع خرده مالکین انجام نشده واز طرفی هم چرا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کرده‌اند و از خورده مالکین گرفته‌اند دراین دو قسمت اعلام جرم می‌کنم و استدعا می‌کنم دولت هم از طرف دیوان کیفر یکنفر را تعیین کند من او را برمیدارم می‌برم و ثابت می‌کنم که در خراسان آنچه گندم گرفته‌اند از خرده مالکین گرفته‌اند وبرخلاف قانون مصوب مجلس گرفته شده‌است وبرای خوش‌آیند خودشان وبرای تامین نان مردم که خودشان نداده‌اند تمام اینها را بمحاکمه می‌کشم اگر این قانون واقعا صحیح نبوده خوب ممکن بود دولت میامد اینجا مراجعه می‌کرد و می‌گفت این قانون بمصلحت کشور نیست و مجلس این قانون را تعدیل می‌کرد ولی وقتی قانون بود و برخلاف قانون عملی کردید این جرم است وباید محاکمه بشوید آنوقت از مردم خراسان ده کیلو و پانزده کیلو جمع کنند و آن قوچانی بدبخت گندم را بیاورد ده کیلو پانزده کیلو بدهد و آقای بدر گندم را بقیمت ازاد بفروشد این است رفتار نسبت بمردم این کشور انچه آقای نخعی به بنده اظهار کرد گفت تا بحال تقریباهشت هزار تن گندم جمع اوری شده‌است از این هشت هزارتن گندم جمع اوری شده‌است از این هشت هزار تن در تمام خراسان از قوچان ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ تن بوده‌است خوب چون خراسانی ضعیف است وکیلش هم بنده هستم که با دولت‌ها موافقت نمی‌کنم قوچانی وضعش اینطور است وعده‌ای در آنجا بنفع خودشان داخل بند و بست شده‌اند باید تمام فشار بروی افراد خرده مالک بیچاره باشد وکیلی که خواست وظیفه مقدس خود را انجام دهد باید تمام موکلین او را قتل عام کنند که در دوره دیگر بنده را انتخاب نکنند که چون من با دولت‌ها مخالفت می‌کنم و مصلحت کشور را در اینجا صریحا عرض می‌کنم شما بفرمایید تمام خراسان چرا هشت هزار تن گندم بدهد وشما از قوچان دوهزار تن گندم بگیرید شادلو بجنورد هم همینطور است دوهزار تن گرفته‌اند چرا بجنورد وقوچا ن چهار هزار تن بدهد وچهار هزار تن دیگر از تمام خراسان برای اینکه آقای بدواز دادن هشتهزار تن ونه هزار تن گندم وقف مردم خودداری کرده‌است و سایر ملاکین هم سی درصد از مازاد خودشان را نداده‌اند وبرای تایید عرایضم این روزنامه شرح مفصلی نوشته که نمی‌خواهم این رادراینجا بخوانم و وقت آقایان را بگیرم ولی این عین حقیقت استکه خدمت آقایان عرض می‌کنم ششم بهداری قوچان آقای وزیر بهداری خواهش می‌کنم توجه بفرمایید دراول هم فرمودید جواب شما راخواهم داد در سال ۱۳۲۷ بودجه امسال شما ۲۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان بود اضافه برآن ۱۸ میلیون ریال ه مبرای خرید دارو که جمعا ۶۵ میلیون ریال باشد و نمیدانم این جرو ۲ ۲ میلیون هست یا خیر ولی ۲۲ میلیون جمعا بودجه تان هست و از این بخراسان چه داده‌اید برای هزینه تمام بیمارستانهای خراسان ۱۲۵ / ۶۹۴ / ۳ ریال داده‌اید وهزینه و حقوق پرسنلی آنجا هم ۴۴۹/۴۹۶ ریال است (دراینموقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند ثانیه اکثریت حاصل شد)

از این ۲۲ میلیون تومان بااینکه خودتان خراسانی هستید بخراسان ۸/۱۸۹/۰۸۵ ریال می‌دهید این راجع به تبعیض بودجه که عرض کردم دراین هزینه بیمارستانها که ۳۶۹ هزار تومان باشد خودتان تصدیق خواهید فرمود که صدی پنجاه باشصت بخرج واقعی خودش نرسیده‌است انوقت دومیلیون ونیم جمعیت خراسان بوده وصدهزار تومان مخارج بهداری آنجا نشده‌است البته این بودجه بهداری خوب کافی نیست بنده کاری ندارم ولی ازاین بودجه بیست ودومیلیون وششصدهزار تومان چرا سهم خراسان هشتصدهزار تومان است این یک نظر خصوصی است که شایدهمتوجه نمی‌فرمایید دکتر مجتهدی تمام بودجه درتهران مصرف می‌شود یک نظری است که بشهرستانها توجه نمیفرماییدالبته بنده تمام اینها را عرض می‌کنم اینمال بهداری بود مال کشاورزی در سال ۱۳۲۷ - ۷۷/۶۹۸/۰۰۰ ریال وبودجه عمرانی ۱۸۵/۳۱۰/۰۰۰ جمعا ۲۶۳ میلیون وهشت هزار ریال بوده‌است وازاین ۲۶ میلیون تومان و کسری مخارج کشاورزی خراسان روی هم رفته از حقوق وغیره یک میلیون ریال این مال کشاورزی است دراینموقع جلسه از اکثریت افتاد وپس از چند لحظه اکثریت حاصل شد کشاورزی راعرض آبیاری و سدسازی بنده صورت بودجه اش را از سال ۲۳ دارم تا سال ۲۷ با این ۱۸۵ میلیون ریالی پولی که دیدید ۴۵۳ میلیون و۳۱۰ هزار ریال بودجه آنجا است خوب این سدسازی که در خراسان شده‌است در کجاست مگر خراسان نسبت ببودجه سدسازی سهم ندارد و از این قسمت در بودجه خراسان تبعیض شده‌است و در سدسازی خراسان ابدا توجهی نکرده‌اند و بنده خودم را جع بقوچان که د رسال ۱۳۱۹ مطالعاتی در آنجا شده بود و در دولت آقای هژیر هم پیشنهاد کردم و قول دادند که این عمل انجام شود خوب بعدا ترتیب اثر ندادند و اخیرا که آقای احمد حسین عدل رفته‌اند ایشان هم مطالعه کردند اگر واقعا این سد ساخته شود راجع به غله خراسان کمک بزرگی خواهدکرد و البته مورد توجه واقع نشد در این قسمت نسبت بخراسان تبعیض شده‌است و اعتراض و استیضاح بنده روی همین اصل است که چرا خراسان مورد توجه دولت واقع نشده‌است اینهم راجع بکشاورزی و سدسازی و آبیاری (نبوی - هیچ نداده‌اند) خوب پس این پول چطور شده واین ۴۵ میلیون تومان درکجا خرج شده بودجه فرهنگ درسال ۱۳۲۷ - ۵۷۱ میلیون ریال بوده‌است آقای دکتر زنگنه من بشما ارادت دارم ۵۷۱ میلیون ریال بغیر از بودجه دانشگاه البته بودجه دانشگاه علیحده‌است ۱۳۳ میلیون و۸۰۰ هزار ریال است چون دانشگاه مال همه ی ایران است وهمه ی استفاده می‌کنند من از آن صحبت نمی‌کنم فقط راجع ببودجه ی خودوزارت فرهنگ صحبت می‌کنم ازاین ۵۷۱ میلیون ریال شما بخراسان داده‌اید ۴۸۰ / ۶۰۷ / ۴۳ ریال از این هم مال شهر مشهد که واقعا باید از بودجه استان قدس تامین می‌شد ۵۴۹- ۲۲۲-۱۹ ریال بمشهد داده‌اند و بقیه اش دومیلیون و خرده‌ای مال سایر شهرستانهای خراسان است البته از این ۵۷۱ میلیون ریال سهم خراسان که یک پنجم این کشور را واقعا از حیث زمین و از حیث مردم شامل است و اینهم یک اعتراض بنده‌است که چرا بخراسان کمتر توجه شده و وقتی هم توجه شده چرا بشهر مشهد بیشتر داده‌اند و نسبت بسایر شهرها کمتر داده‌اند این رویه میرساند گذشته از تهران باید شهری تحصیل کند اهل دهات باید از تحصیل باز بمانند که مبادا روزی مورد استفاده هموطنانشان واقع شوند واقعا همینطور است والا چه دلیلی دارد که تمام بودجه را در یکجا مصرف کنند و بدیگران توجه نکنند اینهم مال فرهنگ مال وزارت راه درسال ۲۷ اداره کل شوسه و بنادر پنج میلیون تومان برای تمام راههای شوسه و۱۷ میلیون تومان بعد این بیست و دو میلیون تومان بودجه وزارت راه سال ۲۷ است بخراسان داده شده‌است چهار میلیون وهشتصد هزار ریال یعنی ۴۸۰ هزار تومان خوب برای راههای خراسان بودجه تعیین شده ولی هنوز کاری نشده وهنوز شروع نشده البته این از این نظر چرا خراسان واقعا ۴۸۰ هزار تومان سهم داشته باشد و انجا هم هنوز عمل نکرده باشند چرا خراسان از این بودجه استفاده نکند یک مسئله دیگری بود راجع به راه اهن خراسان خوب چندین سال است که تصمیم گرفته شده‌است که این راه باید ساختمان بشود و این ار تا بحال عملی نشده واگر عملی می‌شد نسبت بسایر بودجه‌های دیگر شاید اعتراض نداشتم ومن نمیدانم چرا توجه نشده‌است جناب آقای وزبر راه البته شما دراین ساختمان راه اهم ایران یک سهم بزرگی دارید (صحیح است) حالا من کاری ندارم که فعلا آلت هوی وهوس یک عده‌ای شده‌است واین راه‌آهن را دارند ازبین می‌برند نه تنها باید دراین قسمت مورد توجه شما قرار بگیرد یکی دیگر هم راه خراسان باید حتما اینکار عملی بشود واین مطلب واقعا مورد اعتراض تمام خراسانی‌ها است (صحیح است)

وانچه که بنده شنیدم یعنی ازخودآقای وزیر راه آقای دکتر اظهار کردند که بودجه برای من پول نیست اگر چنانچه این پول بمن نرسد نه تنها موفق نمی‌شوم راه خراسان رادرانجا ادامه بدهم وبرای آنجا اقدامی بکنم همین راه‌آهن فعلی دارد ازبین می‌رود (مکی - از بین رفته هیچ چیزی نمانده) ومن معتقدم که مجلس شورایملی وآقایان نمایندگان محترم ازاین ۵ میلیون وهفتصدهزار لیره‌ای که انگلیسها حاضر شدند بایران بدهند این پول را بایران بدهند وراه آهن ماراازاین خرابی نجات بدهند وشاید برای خراسان هم کمکی بشود بنده خودم ازآن اشخاصی هستم که واقعا اعتراض من نسبت بانگلستان این است که ۵ میلیون وهفتصد هزار لیره سهم ما نیست و شاید از صد میلیون هم باید زیادتر بدهند ولی خوب حالا ندادند یعنی بنده باین اندازه بدبینم که اینها حاضر شدند که ۵ میلیون وهفتصد هزار لیره رابرای جبران قسمت خودشان بدهند وممکن است چون بنده نمی‌توانم اینرا بگویم چون بدبین هستم وممکن است یک عده از ایادی خودشان راوارد بکنند که این سهم مانیست باید بیشتر بمابدهند این حق مااست ولی برای گرفتن این ۵ میلیون و هفتصد هزار لیره رابگیریم ونه ماموفق بشویم راه مشهد را تکمیل بکنیم (صحیح است) این را بنده یکقدری از نظر بدبینی خودم عرض می‌کنم بنابراین لازم است که این ۵ میلیون وهفتصد هزار لیره رابراه آهن بدهند که راه‌آهن از این وضعیت خلاص بشود ولی بشرطی که آقای دکتر سجادی خودشان شاید مورد نظر مجلس باشند (صحیح است) و ما این اعتقاد را داریم که آن ایادی که واقعا بیشرمانه برای نظریات شخصی خودشان اعم از اینکه هر کسی باشد اعم از اینکه هر مقامی باشد واقعا بخواهد صدمه‌ای براه آهن ما بزند و نظر شخص خودش را اعمال بکند کاملا جلوگیری بکند و البته من اطمینان دارم که مجلس شورای ملی با نظر شما همراه‌است (صحیح است) جناب آقای نبوی شرحی نوشته‌اند که راه از شاهرود تا جوین خاتمه یافته و باید ریل بخرند استدعا دارم که برای خرید ریل هم بفرمایید البته ریل یا سایر کارهای دگر هم مستلزم بودجه‌ای است که داشته باشد ما امیدواریم جدا استدعا می‌کنیم یعنی خراسانی جنبه استرحام عاجزانه ندارد یعنی این اندازه شخصیت دارد که یکدفعه اگر خواست اقدام خودش رابکند بااین نظر بنده شاید بتوانند وحالا که هنوز بانجا نرسیده‌است شما بخراسان توجه بیشتری بکنید راجع براه شوسه عرض شود بنده دراین سفر برخوردم ودرخراسان که آقای شادلو نماینده محترم میدانند انی قضیه رارفتم باسفر این واز راه سلطان اباد باسفر این ۱۸ فرسخ است وآن روز هم خدمتتان عرض کردم که اسفراین یک محل ابادی است ومحصول پنبه آنجا درحدود ششهزار عدل است وپانصد تن مازاد غله بدولت داده‌اند خوب این پانصد تن غله واقعا ۰۰۰/۲۰۰ تومان تفاوت معامله‌است و خود دولت متجاوز از صد هزار تومان خرج اضافه کرایه می‌دهد ومن متعجبم که چرا تاامروز مورد توجه قرار نداده‌اند ونمیدهند واقعا یک شهرستانی که آباد است چرا دارید خرابش مینید اینکه اباداست باید مورد توجه شما قرار بگیرد نه اینکه درواقع برای ساختن یک راهی یک بلوکی راشما اباد می‌کنید من متعجبم که چرا تاحالا مورد توجه قرار داده نشده راجع بقسمت راه هم عرایض بنده تمام شد راجع به به بودجه ساختمان دولتی این درسال ۱۳۲۷ - ۲۱ میلیون تومان بوده سالهای دیگر هم ۲۱ میلیون تومان و۳۰ میلیون تومان درحدود ۶۷ میلیون تومان بودجه ساختمانی بوده‌است این بودجه ساختمان دولتی را آقای وزیر دارائی خراسان دراین سهم دارد این بودجه ساختمان دولتی چرا درتهران تمامش خرج شده ودرجای دیگر نشده ازاین بودجه چرا سهمی بخراسان نداده‌اید اگرواقعا تمام مردم مالیات می‌دهند که بایستی واقعا این بودجه ساختمان دولتی را یک مردم علیحده‌ای بشما می‌دهند آن امری است علیحده ولی این هم یک اعتراض بنده‌است که چرا درخراسان ازاین قبیل ساختمانها نشده اس این بودجه یعنی سال ۱۳۲۷ البه من کاری بوزارت جنگ وخارجه ودارائی وپست وتلگراف واینهاندارم برای اینکه راجع باین چهار وزارتخانه بنده صحبت کردم برای اینکه بنده باین چهاروزارتخانه ااعتراض دارم بودجه‌ای که بنده صحبت کردم یعنی بودجه سال ۱۳۲۷ مال کشاورزی وبهداری وفرهنگ وراه ازاین ۱۴۹ میلیون وهشتصد هزرا تومان دهقان اینها که هنوز تصویب نشده چرا خرج کرده‌اند اگر تصویب نشده ۲۸ میلیون تومان در جای دیگر خرج نمی‌کردند دراین فرهنگ وبهداری وکشاورزی وراه تمام ازاین۱۴۹ میلیون تومان می‌شود گفت ۱۵۰ میلیون تومان خراسانی گرفته‌است ۵ میلیون وهفتصد و پنجاه و دو هزارتومان اخر بچه دلیل ۱۴۹ میلیون تومان ۱۵۰ تومان بودجه می‌گیرید از این کشور و بخراسان پنج میلیون وهفتصد هزار تومان می‌دهید از نقطه نظر وضعیت مردم یک پنجم خراسانی حق دارد وبایدازاین ۴۵۰ میلیون تومان سی میلیون تومان برای خراسان مصرف بشود نه پنج میلیون تومان این هم یکی از موارد تبعیض است که دولتهای وقت بنفع نظرهای شخصی انجام می‌دهند بنده صورت گرفته‌ام دراین سه سال این سه وزارت خانه کشاورزی وراه واداره کل ساختمان ۶ / ۳۹۵۹۶۹۸۳ تومان بودجه گرفته‌اند این سه وزارتخانه درحدود چهار صدمیلیون تومان از مردم فقیر وبیچاره بودجه گرفته‌اند عرض کنم صد میلیون تومان از شیر مادر حلال تر مال مامورین شما مال بازرسهای شما مال بازرسهای وزارتی بازرس ویژه بازرس فنی بازرس عالی این سیصدمیلیون تومان دیگر باید معلوم بشود که درکجا مصرف شده‌است این سیصد میلیون تومان را شما بمانشان بدهید که آقا این ساختمان درکجا شده‌است این راه درکجا ساخته شده‌است این بهداری درکجا تامین شده‌است فرهنگ از نقطه نظر تعلیم وتربیت درکجا انجام شده واقعا این سیصد میلیون تومان صرف مردم شده باشد پس از صرف صدمیلیون تومان مخارج درصورتیکه درهیچ کجای دنیا صدی بیست وپنج باشخاص نمی‌دهند که دراینجا مصرف بشود صد ۲۵ مال شما صد میلیون تومان مال شما سیصد میلیون تومان بقیه را نشان بدهید درکجا مصرف کرده‌اید راه شهرستان‌ها رانشان بدهید روی کاغذ که نمی‌شود گفت یکی از نمایندگان روی کاغذ هم نمی‌توانند نشان بدهند شما که وکلای شهرستانها هستیدوکلای ملت هستید بپرسید این سیصد میلیون تومان را درکجامصرف کردید بروید درتمان این کشور ده قصبه شهر جار بزنید جارچی درست بکنید که آقا مریضی که مریض شده و در مریض خانه دولتی معالجه شده خودش را معرفی بکندبه بینید درمریضخانه دولتی چند نفر معالجه شده‌اند ازنقطه ی نظرتعلیم وتربیت چه پیشرفتی حاصل شده‌است از نقطه نظر راه کجا ساخته شده‌است از نقطه نظر ساختمان درکجا است بمانشان بدهید نبوی تمام اینها خرج میز وصندلی درتهران شده عرض کنم باتمان این باز صدمیلیون تومان کافی است آقای نبوی آقا وظیفه ماچیست وظیفه مااین است که رسیدگی بکنیم ۴۰۰ میلیون تومان دراین سه سال از تاریخ پارسال است۴۰۰ میلیون تومان من نماینده ملتم ۱۰۰ میلیون تومان مال شما سیصد میلیون را نشان بدهید ازاین چهار صد میلیون چقدر سهم خراسان است ۸۰ میلیون شما چه داده‌اید بخراسان ده میلیون مردم چرا فقیر وبدبخت شده‌اند میگویید مالیات بدهند البته درتمام دنیا مالیات می‌گیرند ولی از طرف دیگر برمیگردانندولی دراینجا گلوی مردم بدبخت رامی فشارند ومالیات رامیگیرند وبمردم برنمیگردانند فقر وبدبختی مردم نتیجه همین است همین است که مردم بیچاره در بغل سگ جان می سپارند وچهارصد میلیون بودجه ماراشما حیف ومیل می‌کنید انوقت البته بدیهی است که خراسانی باید زندگیش بدتر شده باشد یا سایر جاهای دیگر اکثریت نیست

رئیس - راجع بقاچاق خوزستان یک سوالی از دولت شده بود و باید آقای معاون وزارت دادگستری حاضر شوند جواب بدهند چون موضوع مهم است وآقایان مصرا خواستارند

امامی - امر بفرمایید برای اول جلسه آینده بیایند جواب بدهند

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم میکنیم جلسه اینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح وآقایان برای جلسه خصوصی هم تشریف بیاورند یکساعت بعداز ظهر جلسه ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت