مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۰

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۱۲۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۷

مجلس در ساعت چهار بعد از ظهر به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان اهری- ریگی – دکتر ستوده – فخر طباطبائی – محمد اسدی – شکیبا – مروتی – دکتر یگانگی.

غائبین مریض

آقایان سعید وزیری – فیاض – سلیمانی کاشانی – دکتر قهرمان – دکتر اسدی – بوشهری – مهندس معتمدی ارسنجانی امام مردوخ – پرویزی – تیمسار حکیمیان – دکتر ضیائی – مرندی – فولادوند.

- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۲- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

رئیس- وارد دستور می‌شویم بودجه سال ۱۳۴۸ کل مطرح است پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

در تبصره ۱۴ سطر دوم بعد از جمله مذکور در بودجه جمله (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) افزوده شود.

با تقدیم احترام – محمد ولی قراچورلو.

رئیس – آقای قراچورلو بفرمائید.

محمد ولی قراچورلو- با اجازه مقام معظم ریاست این پیشنهاد را بنده از این جهت تقدیم کردم که در این تبصره روشن نیست این پانصد میلیون ریالی که اعتبار تخصیص داده شده آیا فقط از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی کسر می‌شود یا از موسسات خیریه و عام المنفعه هم کسر می‌شود؟ بنده خواهش می‌کنم از آقای وزیر دارائی توضیحی در این مورد بفرمایند و گر چنانچه فقط این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است بنده عرض ندارم و پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی اگر در مورد موسسات خیریه است عرایضی دارم که بعداً توضیح خواهم داد.

رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی) – همانطور نکه گفتند از موسساتی که بعنوان اعانه و یا کمک در بودجه دولت اعتباری برای آنها منظور شده بهیچوجه کسر نمی‌شود و این تبصره مربوط به این قبیل موسسات نیست و رقم اعتبار منظور در بودجه کلا به آن موسسات پرداخت می‌شود.

رئیس – نظرتان تامین شد آقای قرچورلو؟ (قراچورلو نظرم تامین شد عرضی ندارم) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

نظر به اینکه با تشکیل صندوق کشاورزی موجبات سرمایه گذاری در امر کشاورزی واحدهای بزرگ فراهم شده است و با اجرای آخرین مرحله قانون اصلاحات ارضی وظیفه اساسی و سنگین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در حمایت از روستائیان شروع شده است پیشنهاد می‌نماید.

 • تبصره- بانک کشاورزی با سرمایه موجود و تغییر اساسنامه به نام بانک تعاون روستائی نامیده می‌شود و با فروش سهام آن به شرکتهای تعاونی روستائی عملا عده دار تامین پیشرفت و توسعه زراعت در روستاها می‌باشد.

فرهادپور.

رئیس- آقای فرهاد پور چون این پیشنهاد را در لایحه بودجه نمی‌توانیم منظور کنیم با اجازه جنابعالی به کمیسیون ارجاع می‌شود. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به بودجه کل کشور اضافه شود.

 • تبصره – هیچیک از افراد کادر آموزشی تمام وقت دانشکده‌ها حق اشتغال به چگونه کاری اعم از دولتی یا غیر دولتی نخواهند داشت چنانچه ثابت بشود که خلاف آن عمل کرده‌اند در مرتبه اول حقوق آنان برای مدت شش ماه قطع و در صورت تکرار از خدمات دانشگاهی منفصل خواهند شد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- این پیشنهاد هم نظیر آقای فرهادپور است به کمیسیون علوم و آموزش عالی ارجاع می‌شود.

(دکتر اسفند یاری – بسیار خوب تشکر می‌کنم).

پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

از آنجا که انقلاب اداری بدون رفع تبعیض در دستگاههای اداری ممکن نیست و پرداختهای حقوق‌های کلان و برداشت مبالغ زیادی از خزانه مملکت بعنوان مزایا و پاداش و غیره مهمترین جلوه تبعیض اداری است.

از آنجا که حقوقها و مزایای کلان بیشتر در سازمانهای انتفاعی دولت و یا شرکتهای بازرگانی با سرمایه دولت پرداخت می‌شود و برای آنکه دیگر جای هیچگونه ایراد و بحث و گفتگوئی برای نمایندگان حزب اکثریت باقی نماند، پیشنهاد می‌گردد تبصره زیر که بعنوان اولین گام برای رفع این تبعیض می‌باشد به لایحه بودجه سال ۴۸ اضافه گردد:

 • تبصره الحاقی – پرداخت حقوق و مزایائی مجموعاً بیش از حقوق و مزایای نخست وزیر به کارمندان دولت و کارمندان سازمانهای انتفاعی و شرکتهای بازرگانی وابسته به دولت ممنوع و در حکم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی‌است.

با تقدیم احترام – گروه پارلمانی پان ایرانیست.

محسن پزشکپور.

رئیس- آقای پزشکپور در مورد این تبصره اگر متمم بودجه مطرح بود ممکن بود مطرح شود چون مربوط به بودجه نیست که در بودجه امسال مطرح کنیم اجازه بفرمائید این پیشنهاد را هم به کمیسیون ارجاع کنیم تا مطالعه بشود (پزشکپور – سال گذشته چنین پیشنهادی مطرح شد) لابد در متمم بودجه بوده است. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

در قسمت چهارم لایحه بودجه کل کشور صفحه ۲۶ ردیف‌های ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶ کلمات اعانه به کمک تبدیل شود همچنین در صفحه ۲۷ همین بخش ردیف ۱ /۴۳۰ کلمه اعانه به کمک تبدیل گرددو نیز در همین قسمت صفحات ۲۸ و ۲۹ در ردیفهای ۴۳۲،۴۳۵، ۴۴۰ و ۴۴۱ نیز کلمات اعانه به کمک تبدیل گردد.

با تقدیم احترام – دکتر بهبهانی.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به این پیشنهاد خانم‌ها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۹ یاً کمیسیون بودجه ً حذف شود یا جمله آخر تبصره.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسنفدیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – در تبصره ۹ گر آقایان توجه کرده باشند به دفتر بودجه اجازه داده شده است بعضی از اعتبارات که مربوط به یک قسمت از دستگاههای پخش صدا است از دستگاه وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت اطلاعات منتقل بشود در این اجازه‌ای که گرفته شد و از طریق مجلس اجازه گرفته شد بطور کلی این عمل که انجام می‌شود با اطلاع مجلس شورای ملی باشد یا اصلا جمله آخر این تبصره زائد است یا اینکه سطر آخربه این صورت اصلاح شود. ا ز این جهت استدعا می‌کنم به سطر آخر تبصره ۹ نگاه کنید نوشته باید به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد بنده پیشنهاد کردم به جای کمیسیون بودجه، مجلس شورای ملی باشد چون اجازه را مجلس شورای ملی می‌دهد بطور کلی باید با اجازه مجلس باشد چون این عمل انجام شده آن جمله اول که دفتر بودجه مجاز است باید حذف شود و هر کدام از این دو حذف را که آقای وزیر دارئی قبول کنند نظر من تامین است.

رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی (رئیس کمیسیون بودجه)- اگر همکاران محترم تبصره‌ای که ضمن لایحه دولت وجود داشت در نظر داشته باشند این قسمتی که در آخر تبصره اضافه شده از اصلاحاتی است که در کمیسیون بعمل آمده و علت آن این است که مادر سال گذشته یک همچو اجازه‌ای دادیم به چند وزارتخانه به علت اینکه در آخر سال تشکیل شده بودند و اعتبارات در بودجه قبلی تامین نشده بود برای اینکه بتوانند اعتبارات را نقل و انتقال بکنند یا همچو اجازه‌ای بدون قسمت اخیر که الان در تبصره ۶ هست به تصویب رسید یکی از وظایف کمیسیون بودجه تصویب اضافه بودجه‌ها است مازاد ده درصد الان ملاکی است با قید ده درصد که در بودجه به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد خوب اگر طبق این اجازه یک اعتباری بدون اطلاع کمیسیون اعتبار به وزارتخانه دیگری داده شود ماخذ اعتبار است که در این وزارتخانه از آن ارقامی‌که ما در دست داریم استفاده بشود و اگر یک اصلاح بودجه آوردند نمیدانیم که این ده درصد بیشتر است یا کمتر است این است که این چون درکادر اختیارات یک وزارتخانه و در کادر کار کمیسیون بودجه بود دیگر یک همچو نقل و انتقالی پیش نیامد و اگر اصلاح بودجه آمد ما بدانیم ماخذ ده درصد چیست.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری قانع شدید؟

دکتر اسفندیاری- چون این ۱۰% اعتبار از نظر نقل و انتقال با نظر نخست وزیر نه کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی به جای دیگر منتقل می‌شود بنده به عقیده خودم باقی می‌مانم.

رئیس – به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام کنند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱۷ اصلاح زیر بعمل آید. تبصره ۱۷... حتی درآمدهای اختصاصی در بودجه کل منظور نمی‌شود و جزء درآمدهای عمومی‌محسوب می‌گردد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس – آقای دکتر اسنفدیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – چون در این تبصره از نظر من مرجع تشخیص دهنده و مرجع تعیین کننده معلوم نبود و مشخص نبود من پیشنهاد کردم ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور نشده جزء درآمدهای عمومی باشد.

دکتر آموزگار – بنده موافقم.

رئیس- مخالفی با این پیشنهاد نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گریم به این پیشنهاد خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقید قیام فرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید عنوان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از جدول موسسات بازرگانی وابسته به دولت منضم به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور حذف گردد.

یزدان پناه.

رئیس- آقای دکتر یزدان پناه توضیح میفرمائید؟

آقای دکتر یزدان پناه – در مورد پیشنهاد تقدیمی‌باید عرض کنم که این پیشنهاد را بنده قبل از ظهر تقدیم کردم و ضمن مذاکراتی که با جناب وزیر دارائی ش معلوم شد که در سال آینده بطور کلی تجدید نظری درمورد جدول موسسات انتفاعی و بازرگانی خواهد شد و چون با این توضیح در هر حال حذف و یا عدم حذف نامش رکت واحد از لیست موسسات بازرگانی در بودجه امسال تاثیری نخواهد داشت بنابراین تصمیم داشتم قبل از شروع جلسه خواهش کنم پیشنهاد مطرح نشود چون متاسفانه دیر رسیدم و ممکن نشد می‌خواهم از مقام ریاست استدعا کنم این پیشنهاد را کان لم یکن تلقی فرمائید.

رئیس – پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه گردد.

 • تبصره ۱۷- اعتبار طرحهای مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم جداول منضم به این قانون (که در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بعنوان جزئی از هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منظور شده است) از محل در آمد برنامه تامین و وجوه مربوط موضوع ردیف ۵۵۰۲ درآمد در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط به طرحهای مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین می‌کند به مصرف برسد.

دکتر الموتی.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی- تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم مربوط به فصل نهم بودجه و مربوط به اعتبار طرح‌های عمرانی ست و آن ۱۱ میلیاردی است که در اختیار وزارت دارائی گذاشته شده طرز خرجش هم معین ناست این تبصره از این جهت است که در بودجه سال قبل هم بود ولی من نمیدانم امسال چرا این را منظور نکردند به هر حال لازم بود توجه بفرمایند.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود بعد از عبارت تربیت بدنی در تبصره ۱۵ بودجه ۴۸ جمله پیش آهنگی اضافه شود.

با تقدیم احترام – روحانی.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به این پیشنهاد خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به تبصره‌های موقت بودجه اضافه شود.

 • تبصره ۱۶- موسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح مندرج در بودجه سال ۱۳۴۸ که از محل درآمد عمومی‌کمک دریافت می‌کنند در صورتیکه منتهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۴۸ نتوانند هزینه‌های خود را از محل درآمد خود تامین نمایند و کماکان نیازمند به دریافت کمک از محل درآمد عمومی‌باشند مصرف اعتبارات دریافتی از محل درآ»د عمومی‌از نظر مالی تبع مقررات عمومی‌بوده و بودجه شش ماهه دوم این موسسات تا معادل باقی مانده اعتبار در بودجه سال ۱۳۴۸ توسط دفتر مرکزی بودجه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات عمومی‌اجرا خواهد شد.

یزدان پناه.

رئیس – آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه – در مورد موسسات انتفاعی در موقع بحث در بودجه سال ۱۳۴۸ بحث زیادی چه در کمیسیون بودجه و چه در جلسه علنی بعمل آمد و مطالب زیادی درتمام زمینه‌های مربوط به این موسسات گفته شد بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات این مطالب بشوم بطور کلی باید عرض کنم که بسیاری از فعالیت و امور وجود دارند که به علت ماهیت آنها یا مصالح اجتماعی و اقتصادی و بطور کلی مصالح ملی ایجاب می‌کند دولت در این فعالیت‌ها مباشرت داشته باشد بدیهی است در موقع خود درباره هر یک از این موسسات و با توجه به این فلسفه کلی قوانین و مقرراتی وضع شده است که حاکم بر فعالیت این موسسات می‌باشد النهایه اگر نظرات و یا پیشنهاداتی باشد که فعالیت‌های این سازمانها را درد جهت پیشرفت کار بهتر می‌کند باید همیشه ملحوظ نظر قرار گیرد کما اینکه جناب نخست وزیر امروز صبح ضمن فرمایشات خودشان هم به این مطلب اشاره فرمودند و از نمایندگان خواستند چنانچه نظراتی داشته باشند ابراز فرمایند. پیشنهاد تقدیمی‌بطور خلاصه می‌گوید درمورد موسسات انتفاعی که از درا»د عمومی‌مملکت استفاده می‌کنند چنانچه نتوانند تا شش ماه اول سال ۴۸ از محل درا»دهای خود برنامه‌هائی را که دارند انجام دهند و بخواهند از درآمدهای خود برنامه‌هائی را که دارند انجام دهند و بخواهند از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه عمومی‌استفاده نمیاند استفاده از این اعتبارات باید تابع مقررات عمومی‌مملکت باشد و تصور می‌کنم این پیشنهاد در طریق همان نظریست که برای بهتر ساختن فعالیت‌های این سازمانها در مجلس عنوان گردیده است که امیدوارم مورد قبول واقع شود.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۱ قسمت ب سطر سوم جمله دانشکده‌ها و بیمارستانهای تابعه به بیمارستانهای آموزشی اصلاح شود.

با عرض احترام – دکتر بهبهانی.

رئیس – آقای دکتر بهبهانی بفرمائید.

دکتر بهبهانی – در این تبصره از بیمارستانها تابعه آنچه که مستفاد می‌شود اینستکه احتمال خیلی زیاد دارد منظور بیمارستانهای دانشکده پزشکی که جنبه آموزشی دارند باشد در حالیکه تعداد زیادی بیمارستان هست که آنها از نظر آموزش از طرف دانشکده پزشکی و دانشگاه تائید شده‌اند و جزو کادر آموزش دراینجا تعلیمات فنی داده می‌شود لذا خواستم موافقت بفرمایند آن بیمارستانهائی که جنبه آموزشی دارند واز نظر کادر اداری تابع دانشکده پزشکی نیستند ولی از نظر آموزش کاری را که دانشکده پزشکی می‌کند انجام می‌دهند منظور شود.

خواجه نوری – در تهران یا در تمام مملکت؟

دکتر بهبهانی – هیچ اشکالی ندارد فرض بفرمائید د رشیراز هم باشد و دانشجویان دانشکده پزشکی بروند استفاده کنند و آموزش ببینند.

خواجه نوری – بودجه اش از کج تامین می‌شود؟

دکتر بهبهانی – از درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود.

رئیس – نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه با این پیشنهاد موافقتند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد نمی‌نماید در قسمت چهارم لایحه بودجه کل کشور صفحه ۱۹ برآورد هزینه دستگاهها ردیف ۲۱۵ و ۲۱۹ (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مرکزی شرکتها) کلمات کمک حذف گردد.

با تقدیم احترام – دکتر بهبهانی.

وزیر دارائی- با تبصره قبلی که گذشت نظر ایشان تامین است و این پیشنهاد موردی ندارد.

رئیس – آقای دکتر بهبهانی بفرمائید.

دکتر بهبهانی – پیشنهاد را پس گرفتم.

رئیس – پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۴۸ عبارتی زیر بعمل آید:

شهرداری‌های مشمول ماده ۲ قانون نوسازی موظفند سهم بهداری و تربیت بدنی را از درآمدهای مستمر خود که شامل عوارض نوسازی نیز خواهد بود بهمان میزانی که بود در سال ۱۳۴۸ نیز تامین و پرداخت کنند.

با تقدیم احترام، دکتر سعید.

رئیس – آقای دکتر سعید بفرمائید.

دکتر سعید – با مذاکره‌ای که با آقای رئیس کمیسیون بودجه بعمل آمد و توضیحاتی که دادند قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس – پیشنهادی بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ردیف ۴۱۰۷ درآمد مربوط به اداره وظیفه عمومی‌حذف شود.

با تقدیم احترام – دکتر عاملی.

رئیس – آقای دکتر عامل بفرمائید

دکتر عاملی – همانطوریکه توجه دارید این ردیف مربوط است به درآمدی که از اشخاصی که معاف می‌شوند گرفته می‌شود در این مورد در ضمن عرایض قبلی خودم توضیح مفصلی دادم سال گذشته هم اگر خاطرتان باشد ۶ میلیون ریال از این بابت در بودجه بود ودر همان موقع توضیح داده شد و فرمودند که این کاری است که مربوط به دوره‌های قبل می‌باشد و مربوط به اشخاصی است که مشمول مقررات بوده ناند و تعدادی باقیمانده‌اند که این وجه راخواهند پرداخت و دیگر تکرار نخواهد شد ولی متاسفانه امسال می‌بینیم که رقم ۶ میلیون ریال را به ۱۰ میلیون ریال در بودجه افزایش داده شده این رقم از لحاظ منطق و فلسفه‌ای که با خودش دارد هم آهنگ با اقداماتی که در این دوره انقلابی می‌کنیم نیست خواستم خواهش که این رقم از بودجه خارج شود، عرض دیگری ندارم.

رئیس – تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) – با اجازه مقام ریاست، همانطوریکه استحضار دارید این موضوع مربوط به متولدین ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ که در خارج کشور هستند می‌باشد. الان دو سال است که از دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌ها مازاد نداریم و کلیه دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌ها را به خدمت می‌گیریم و بنابراین این قانون اجرا نمی‌شود واین مربوط به تعدادی از متولد ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ می‌باشد که طبق قانون نمی‌توانند به خدمت بیایند باید این پول را بدهند.

رئیس – آقای دکتر عاملی متقاعد شدید؟

دکتر عاملی – امیدوارم در سال آینده دیگر چنین رقمی‌در بودجه نباشد.

رئیس – در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای پرفسور مخبر فرهمند بفرمائید.

پرفسور مخبر فرهمند – مقام معظم ریاست، جناب آقای نخست وزیر، دوستان محترم، بنده بطور اختصار وظیفه دارم و خودم را موظف میدانم که چند کلمه‌ای در اینجا عرض کنم. البته این برای سرورانم نیست که در اینجا تشریف فرما هستند و از اول بحث در لایحه بودجه اینجا تشریف داشتند بلکه برای کسانی است که از دور یا نزدیک با علاقه مذاکرات و بحثهای ما را می‌خوانند و می‌شنوند و خدای نکرده ممکن است در اثر اینکه بحثها اغلبش خیلی طولانی و متفاوت باهم بود ابهامی‌ایجاد شده باشد که ما نمایندگان ملت ایران خدای نخواسته با هم توافق نظری نداریم. همه نمایندگان محترم در این جا قسم یاد کرده‌ایم که به وظایف ملی خودمان رفتار کنیم و به این قسم پای بند هستیم (صحیح است) در وهله اول باید با کمال انصاف تشکر کنم که برای تهیه و تنظیم این بودجه خیلی زحمت کشیده شده (احسنت) بودجه مفصلی ارائه شد که لازمه مداقه بود. نظری را باید اینجا بعرض آقایان برسانم و آن این است که وقتی کمیسیون بودجه مشغول کار بود البته کارش خیلی سنگین بود در دو سه جلسه که جناب نخست وزیر آنجا تشریف فرما شدند در همان کمیسیون صحبت شد مطالعه شد موشکافی شد خود جناب ایشان با یک مقداری از خواسته‌ها موافقت فرمودند که کار کمیسیون بودجه را خیلی سبک تر کردند طبعاً بحث آنهم در اینجا سبکتر شد آقایان در حزب اکثریت هستند ما در حزب اقلیت هستیم هر کدام مان وظایفی داریم حتی نمی‌خواهم این جمله را عرض کنم که ما در جبه‌های موافق نیستیم برای اینکه همه ما سربازان انقلاب هستیم همه مجریان انقلاب هستیم همه خدمتگزاران شاه و ملت هستیم (احسنت) اینجا اگر گاهی بحثهائی می‌شود و گاهی الفاظ تند رد و بدل می‌شود بنده و همه آقایان یمان داریم که اینها نه از روی غرض است و نه از روی مرض آن کسی که می‌آید این جا و از تزش دفاع می‌کند مسلماً خود را محق میداند و فکر می‌کند که اگر من این راهنمائی را کردم به مملکت خودم خدمت کرده‌ام و اگر این راهنمائی را نکردم در خدمت فصور کرده‌ام بنده این دو نکته را خواستم عرض کرده باشم که ملت ایران بداند در این محیط مقدس تمام ما وظایف خودمان را آنقدر که خدا به ما قدرت و توفیق می‌دهد به نحو احسن انجام می‌دهیم و از هم هیچ جدائی ندارم (احسنت).

رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.

اخلاقی – آقای فرهادپور مخالفید؟

فرهادپور – با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم جناب آقای نخست وزیر و آقای اخلاقی در این دقیقه که بعد از ۱۵ روز بحث مفصل از طرف جناحهای مختلف احزاب در پارلمان ایران بودجه باسل ۱۳۴۸ به میمنت و مبارکی به تصویب خواهد رسید زیاد دربند سفیدی و کبودی نباشید بودجه تصویب می‌شود به دنبال نتیجه بهتر باشید بنده وظیفه دارم بطور کلی از حسن توجه ولت در تسریع تقدیم بودجه به مجلس شورای ملی تشکر بکنم که به ما فرصت داد چه در کمیسیون و چه مجلس با وقت کافی بطور دقیق بودجه را موشکافی کنیم و آنچه که اقلیت گفت از روی کمال حسن نیت و شاید نوعی ارادت به دولت جناب هویدا بود (احسنت) امیدواریم تلخی گفتار منقد به شیرینی نتیجه‌ای که از این انتقادات خواهید گرفت تعادل هشتمی‌برقرار کند شخصاً هم از اظهار مرحمتی که نسبت به شخص من فرمودید تشکر می‌کنم بنده در این کلیات آخر اشاره به یک نکته را لازم میدانم پیشنهادی تقدیم کردم که مقام ریاست بودجه‌ای تلقی نفرمودند و مقرر داشتند که به کمیسیون احاله شود پیشنهاد بنده بر این اساس است که چون معتقدیم با اعلام خاتمه قانونی امر اصلاحات ارضی وظیفه سنگین وزارت اصلاحات ارضی در کمک و استعانت و راهنمائی و ارشاد و بالا بردن سطح زراعت در مملکت شروع می‌شود بطور کلی و با قانون اخیر دیگر تمام روستاهای ایران مشمول توجه و در حد وظیفه وزارت اصلاحات ارضی قرار می‌گیرند بنده پیشنهاد کردم که چون با تشکیل صندوق اعتبارات کشاورزی برای واحدهای بزرگ کشاورزی اعتباری تنظیم و تامین شده است به منظور جلوگیری از دوباره خرجی و به منظور جلوگیری از داشتن دو دستگاه اجرائی و شاید به منظور تغییر روش کار بانک کشاورزی که در اول تابستان که بابت سیلزده‌های دشت قزوین مراجعه می‌کنند رئیس محترم دولت توجه می‌فرمایند این بانک به مردم وعده می‌دهد که و شما را تجدید می‌کنیم و یک وام تازه‌ای هم بهتان می‌دهیم که سرپایتان بایستید ۶ ماه که از این تاریخ می‌گذرد یادش می‌رود برای همه اجرائیه صادر می‌کند با ۲% جریمه می‌خواهد طلبهایش را وصول کند بنده فکر کردم که اگر اعتباراتی که در این بانک هست کادر و پرسنل و تشکیلاتیکهدراین بانک هست بقسیمی‌که وزارت اصلاحات ارضی درنظر دارد بوجود بیاورد و می‌خواهد تکمیل کند افزوده شود وظیفه‌ای بطور متمرکز با قدرت‌های بیشتر انجام خواهد شد و شاید در پرسنل صرفه جوئی بشود چون می‌نماید حضور آقایان عرض کنم جناب آقای نخست وزیر ۵ /۲ از وظایف بانک کشاورزی از عهده این بانک برداشته شده ولی ۸۳ میلیون تومان خرج پرسنلیش باقی است ما برای ۵/۵ وظیفه اش ۸۳ میلیون تومان خرج می‌کردیم حالا برای۵ /۳ از این وظایف باز همان ۸۳ میلیون تومان را خرج می‌کنیم بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم از حضورتان استدعا دارم هر طور که مصلحت میدانید این اعتبارات را یک کاسه بفرمائید پرسنلش را یک کاسه بفرمائید و شاید انشاءالله در مرحله عملی اصلاحات ارضی بعد از اجرای قانون توفیق بیشتری نصیب ملت ایران بشود (انشاءالله) و رشد کشاورزی را از بودجه‌های سال آینده به واحد بیشتری اعلام بفرمائید و نتیجتاً رشد اقتصادی مملکت ما بیش از این باشد که الان همه تصدیق دارید، قبول دارید، ما هم متشکریم ولی انتظار بیش ز این داریم (آفرین).

رئیس –آقای پزشکپور بفرمائید

پزشکپور- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، جناب آقای نخست وزیر، آقایان وزراء، اکنون بعد از بحث و بررسی بسیار به پایان کار رسیدگی بودجه سال ۴۸ رسیده‌ایم. اصولا نظرات و عقایدی که پیرامون بودجه سال ۴۸ کل کشور بیان گردید همانطور که در ابتدای سخنانم متذکر شدم کوشش و تلاش گروه پارلمانی پان ایرانیست این بود و این هست که بحث بودجه را از دریچه اصول و عقایدی که برای پیشرفت امور مملکت بدان معتقد هستیم مورد مداقه و بررسی قرار بدهیم و جز ا ین نیست که کوشیدیم بهمین کیفیت عمل بشود مطالب مبسوط بیان گردید، نظرات مختلف نسبت به مسائل مختلف که مربوط به بودجه است مورد بررسی قرار گرفت کرهای شایان ستایش را ستایش کردیم مواردی را نیز که نقاط ضعف یا ابهمی می‌شناختیم بیان نودیم زیرا آن وظیفه مقدس که در برابر ما قرار دارد و ما ناچار به اجرای آن وظیفه هستیم جز این حکم نمی‌کند جناب آقای نخست وزیر تشریف داشتید، آقایان وزراء تشریف داشتند، در بسیاری از موارد نسبت به پیشرفتهای صنعتی توسعه‌های اقتصادی مملکت سخن گفتیم و حتی گروه پارلمانی پان ایرانیست به آن قسمت از سازمانها که وظایف خود را با شایستگی، با دقت و پیروزی بیشتر انجام داده بودند ما ستایش بی دریغ کردیم و جز این هم نباید باشد، اما بهمین کیفیت درست نمی‌دانستم و درست نمیدانم که نقطه‌های ابهام را بیان نکنم، موارد ضعف را توضیح ندهم و آنچه راکه معتقدیم از نظر اصول انقلاب اجتماعی ایران باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد بیان نکنیم نسبت به بررسی بودجه یک اختلاف بزرگ ما در این بود، بدیهی است منباب پر نسیب و اصول و عقایدی که به آن معتقدیم نه صرفاً منباب مخالفت و آن اینست که، عقیده داریم به هر حال نمی‌بایست قسمت اعظم از درآمد و هزینه‌های سنگین از نوعی نظارت متمرکز خارج باشد جناب آقای نخست وزیر فرمودند و گفته شان از نظر یک نخست وزیر درست است که آنچه از شمول اصول کلی خارج شده است برحسب مصوبات و قوانینی بوده است که مجلس به آن رای داده، بهمین جهت هم من در ابتدای سخنانم بیان کردم که درواقع سخن من این بار با حزب اکثریت است سخن من با حزبی است که اکثریت مطبق را درمجلس شورای ملی دارد و تصمیمات این اکثریت است که لوایحی را بصورت قانون در می‌آورد، من میدانم که خروج از شمول و از اصول کلی برحسب یک سلسله قانون‌های استثنائی است ولی سخن ما این است که باید نظم دیگری که نظم مالی و نظم متمرکزنظارت کننده بر همه درآمدها و هزینه‌های مملکتی باشد مستقر شودو من از جناب آقای نخست وزیر سپاسگزاری می‌کنم بهنگامیکه پیشنهادگروه پارلمانی پان ایرانیست در مورد جامعیت مقررات بند (پ) از تبصره یک مطرح شد بیان فرمودند که دولت به این فلسفه معتقد است و به این که نظر دادند که این تبصره حداقل تا جلسه ی عصر مراعی بماند برای اینکه از نظر تکنیک راه حلی پیدا کنند تا این فلسفه را مورد نظر و مورد اعمال قرار بدهند متاسفم که اکثریت مدام فریاد برداشتند رای، رای، رای. مگر ما چه پیشنهاد کردیم؟ پیشنهاد ما این بود که هر سازمانی که به نحوی از انحاء سرمایه‌ای از این ملت و از این بیت المال در اختیار او هست مکلف باشد گزارشی به وزارت دارائی و دفتر بودجه بدهد که درآمدهای اختصاصی آن چگونه است و هزینه‌های آن چگونه بوده است این صرفاً یک حق نظارت نیست بلکه فقط نوعی حق اطلاع است و من متعجبم که اگر این گزارشات به دفتر بودجه نیاید پس چگونه بودجه‌ای منظم، بررسی شده و دقیق ممکن است تنظیم بشود ً متاسفانه یک چنین پیشنهادی که دیدیم توضیحات جناب نخست وزیر دلالت بر این ارد که دولت هم به این فلسفه هم آهنگ هست به آن کیفیت مورد عدم عنایت کثریت قرار گرفت. با توجه به مطالبی که عرض شد با توجه بتوضیحاتیکه به تفصیل بیان گردید از چند جهت اولا از نظر عدم رعایت اصل تمرکز نظارت مالی بر درآمدها و هزینه‌های مملکتی، اصول و ضوابط کلی در این بودجه رعایت نشده ثانیاً از نظر تحقق بخشیدن به انقلاب اداری و انقلاب آموزشی چهار چوب این بودجه آن امکانات و توانائی و رسائی لازم را نشان نمی‌دهد بتخصوص به این جهت و با توجه به این سه موردی که بیان کردم و ضمن اینکه اقدامات دولت یا هر دستگاه دیگر را که در سمت تعالی مملکت، در سمت اجرای اصول انقلاب شاه و مردم باشد ما بی دریغ و از اعماق وجود تائید خواهیم کرد و در این مورد هیچ تردیدی نیست. اما به این بودجه به این جهاتیکه عرض کردم گروه پارلمانی پان ایرانیست نمی‌تواند رای موافق بدهد. البته جناب آقای نخست وزیر ف میدانم بخوبی به این تحقیق اعتقاد دارم که شخص ایشان آن ریشه‌های عقیدتی اعتقادهای جازم ما را به اعتلای ایران، به عظمت ایران به پیروزی انقلاب شاه و مردم می‌شناسند و اطمینان دارم آن دری که فرمودند که اگر رای کبود داده شود چه بسا شما را از آن در فرا نخوانند در هر هنگام جناب آقای نخست وزیر که امر دائر بر این بشود که داوریهای راستین صورت بگیرد کما اینکه تاکنون داوریها صورت گرفته است، که عناصر فداکار، وطن پرست، از جان گذشته، صادق؛، پاکباز، راستین از درهائی بگذرند و بر کرسیهای افتخار نه تنها بر کرسیهای موقعیت بنشینند، بی چون و چرا کوشندگان و مبارزان پان ایرانیست از کسانی هستند که از آن درخواهند گذشت و بر آن کرسیهای افتخار خواهند نشست (آفرین).

یکی از نمایندگان – حزب ایران نوین هم این افتخار را دارد.

رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع – بنده بهیچوجه قصد تسدیع نداشتم و نمی‌خواستم وقت همکاران عزیز را بگیرم ولی نکته‌ای جناب پزشکپور اشاره کردند که ناچارم دو سه دقیقه مزاحم بشوم اولا باید به دولت حزبی وهمکاران مجلسی و حزب ایراننوین تبریک عرض کنم به مناسبت اینکه توانستند باکمال سربلندی در راه تحقق بخشیدن به اوامر شاهنشاه بزرگ یعنی ایجاد یک محیط دموکراسی و آزادی کامل در بیان ودر انتقاد یک چنین محیطی را بوجود بیاورند که مدت ۱۹ روز بودجه دولت با کمال آزادی و با کمال حوصله‌ای که حزب اکثریت به خرح داد مورد بررسی وا معان نظر قرار گرفت و از همکاران اقلیت سپاسگزاریم که با وجود اختلاف سلیقه‌هائی که در پاره‌ای ازجهات با ما داشتند معذلک چه در بیانات خود و چه در همین دقایق تائید کردند که اقدامات اساسی دولت مورد تائید آناست ولی در بعضی جهات اختلاف سلیقه داریم این هم طبیعی است و باید باشد بخصوص رفقائیکه درمتن بودجه پیشنهادهائی ارائه می‌کردند ولو اینکه این پیشنهادها موافق عقیده ما نباشد اما این نظرات محترم و قابل بررسی است قابل جر و بحث است و چه بسا نتایج علی از آنها گرفته می‌شود جناب آقای پزشکپور گله کرده‌اندکه با وجودیک جناب آقای نخست وزیر با پیشنهاد ایشان روی موافق نشان دده بودند ولی معذالک اکثریت فریاد کرد رای و رای و نگذاشت که پیشنهاد ایشان مورد مطالعه بیشتر قرار بگیرد اصولا ما معتقد نیستیم به اینکه پیشنهادهای خلق الساعه و فوری و بدون جر و بحث مورد تصویب قرار بگیرد ما درداخل گروه خودمان هم این انضباط را رعایت می‌کنیم که پیشنهادات قبلا بحث بشود تبادل نظر بشود وقتیکه به نتیجه نهائی رسیدیم روی آن رای مثبت می‌دهیم این کاری است که در داخل گروه ما هست و به آن عمل می‌کنیم تا چه رسد به گروههای دیگر مطلب دوم این است که قانون محاسبات عمومی‌بهمت ین دولت حزبی بعد از سالیان دراز که فریاد همه بلند بود تهیه و تنظیم شده و در دستور مجلس قرار گرفته و در اینجا مجال کافی برای تمام کسانیکه به نحوی از انحاء اطلاعاتی دارند پیشنهاداتی دارند محیط باز و وسیعی است برای اینکه بتوانند مطالعه کنند نظریات خودشانرا ارائه کنند و مسلماً مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌توانیم با استفاده از ظنرات آنها یک قانون محاسبات عمومی‌جمع و کاملی برای کشور تهیه کنیم حتی افرادی در خارج از پارلمان که دارای سوابق و اطلاعات در این زمنیه بودند ما پیشنهادات و نظرات آنها را پلی کپی کردیم در اختیار کمیسیونهای مختلف قراردادیم تا اینکه بتوانند باتوجه به این پیشنهادها قانون جامعی تهیه کنند (فرهادپور- لوایح متناقض را مطرح نکنند و نیاورند) هدف ما از تنظیم لایحه همین است که ما واقعاً بتوانیم قانون محاسبات و مقررات مالی یکنواخت و واحدی در تمام سازمانها و دستگاههای دولتی داشته باشیم در هر حال بنده از همکاران عزیز حزب اکثریت و همچنین همکاران ارجمند حزب اقلیت که نظریات بسیار سودمندی ابراز داشتند تشکر می‌کنم و از خداوند توفیق خدمت دولت خدمتگزار هویدا را آروز می‌کنم (احسنت).

رئیس- در کلیات آخر لایحه بودجه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه بودجه ۱۳۴۸ با اصلاحاتی که در آن بعمل آمد رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر (امیر عباس هویدا)- جناب آقای رئیس خانمهاو آقایان، از اکثریت قاطع مجلس که به لایحه بودجه دولت بعد از ۱۹روز مذاکره و انتقاد رای دادند متشکرم ضمناً از آنهائی هم که دیسیپلین حزبشان و ایدئولوژیشان اجازه رای موافق نداده است باز هم متشکرم (احسنت) ما با ین موضوع چهار سال است عدت کرده‌ایم مسلماً در ما عادت ثانوی شده است در سالهای بعد هم عادت می‌کنیم (خنده نمایندگان) بعداز مذاکرات در کلیات اینجا نکاتی گفته شد که دوست عزیز من ارفع بطور بسیار روشن مطالب را باز کرد و خیال می‌کنم که دراین باب لازم نباشد بنده عرض بیشتری بکنم از جناب آقای مخبر فرهمند تشکر می‌کنم. آقای فرهادپور راجع به تعاون فرمودند و آن تبصره ایکه تقدیم کرده بودند پس گرفتند می‌خواستم به اطلاع ایشان برسانم که دولت بزودی لایحه قانون جدید تعاون را تقدیم مجلس خواهد کرد همانطور که اطلاع دارید شاهنشاه فرمودند که زندگی اقتصادی ایران روی اصول تعاون تنظیم شود لذا لایحه‌ای تقدیم خواهد شد و این لایحه از لحاظ تعاون بطور کلی روستائی یا شهری در آنجا دو بازوی مالی دارد یک بازوی مالی مربوط به تعاون روستائی و یک بازوی مالی مربوط به تعاون تعاونیهای شهری و تعاونیهای دیگر و شکی نیست که دولت با ایجاد تشکیلات جدیدی در موقعیکه تشکیلات موجود می‌توانند مسائل راحل کنند موافق نیست لذا پیشنهادهائیکه در موقع آن خواهید کرد حداقل از بین اقلیت جناب آقای فرهادپور رای موافق به ما خواهند داد راجع به فرمایشات جناب آقای پزشکپور باید عرض کنم که نظارت مالی همانطور که آقای ارفع فرمودند در لایحه‌ای که امروز در کمیسیون دارائی موردمداقه جنابعالی بایستی باشد در قانون محاسبات عمومی‌منظور شده من خیال می‌کنم خود آقایان فرمودند اگر یک قانونی، لایحه‌ای می‌آورید نباید لوایح مختلفی باشد فکر کردیم که درلحاظ مالی نظریه جنابعالی را تبعیت کنیم واین نظریه که بسیار از نظر فلسفه درست است بنده با آن موافق هستم در این لایحه محاسبات عمومی‌منظور شده و اطمینان دارم که نمایندگان گروه پان ایرانیست در کمیسیون دارائی حتماً به اطلاع رهبر حزب رسانیده‌اند که چنین موضوعی هست و آن نظریاتی که اینجا با حرارت فرمودند منظور شده ولی روی اصل نظر خودمان که ما لوایح مختلفی نداشته باشیم در اینجا از آن صرفنظر کردیم راجع به موضوع رای که فرمودند و رای کبود، بنده عرضی امروز کردم و استدعا می‌کنم که عرایض بنده موجب آن نشود که رای موافق به بنده بدهید دولت رای کافی دارد و روی سنت‌های پارلمانی با چنین اکثریتی برای مدت‌های طولانی مسلماً خواهد توانست به خدمتگزاری ادامه بدهد (صحیح است) ولی عرض بنده این بود که فردا اشخاصی که تاریخ را با هم خواهند نوشت محققین تاریخ از خودشان سوال خواهند کرد بعد از بیست سال، سی سال آنها برایشان مهم نخواهد بود که آیا در تبصره ۱۳ یا ۱۴ جمله نظارت مالی بالا بود یا پائین اما همانطوریکه امروز تاریخ نوشته می‌شود و ما تاریخ گذشته را می‌بینیم آنها ملاحظه خواهند کرد که دولتی بود خدمتگزار، دولتی بود که به اتکای فرمایشات تمام آقایان رشد اقتصادی سریع پیشرفتهای مهم، توسعه بی سابقه که همه آن سرچشمه اش الهام از فرمایشات و نظریات شاهنشاه ایران بود (صحیح است) مسلماً آن محقق از خودش سئوال خواهد کرد چطور می‌شود که چنین دولتی چنین دستگاه خدمتگزاری از عده‌ای که در افکارشان در اظهارتشان فرق زیادی از لحاظ مملکت ندارد و آنها هم وطنپرست هستند چطور آنها رای کبود دادند ممکن است فکر کنند راجع به اشخصا باشد (دکتر عدل- تا آنموقع عوض می‌شوند) در آن مورد صحبت نمیکنمو اگر روزی آنروز هم خواهد بود بزرگداشت ایران، بزرگداشت پیشرفت ایران بزرگداشت توسعه ایران، ۲۰، ۳۰ سال دیگر ما هم دعوت بشویم اطمینان داشته باشید که من مواظف خواهم بود برای جنابعالی یک صندلی پهلوی خود تهیه کنم این را مطمئن باشید چون ما معتقد نیستیم که خدمتگزاری انحصاری است بنده بارها عرض کردم هر فرد ایرانی مردو زن که افتخار داشته باشد در این دوره‌های اجلاسیه دراین دوره‌های انقلابی عضویت مجلس انقلابی راداشته باشد فرد خدمتگزاری است و حتماً برای اوکرسی افتخار منظور خواهد شد یک کرسی جلوتر یک کرسی عقب تر اکنون من و شما سعی می‌کنیم پهلوی هم بنشینیم و هیچ اشکالی نداشته باشیم ولی اطمینان دارم که برای مملکت ما این دولت سعی کرده است باحسن نیت با خلوص نیت دولت خدمتگزاری باشد بهیچوجه نخواستیم کار را انحصار خودمان بدانیم ولی بالمال در موقع تصمیم رقم مهم است وا کثریت قاطعی که موجود است مسلمً با در نظر گرفتن تمام پیشنهادات با در نظر گرفتن نظریاتی که این جا داده می‌شود با در نظر گرفتن اصولی که درباره آن صحبت می‌شود چون راجع به اصول کلی همه مان موافق هستیم راهها مختلف است مامعتقدیم با سرعت بیشتری پیش می‌رویم به آن هدف‌ها آقایان معتقد هستید به نظر یاتتان و به فرمایشاتتان، مامی‌توانیم راجع به گذشته و راجع به امروز صحبت کنیم ولی آقایان راجع به بعد صحبت می‌کنند ما دراین میدان کاری که درستمان بر می‌ادی انجام می‌دهیم آقایان و عده انجام می‌دهند در این جا خیال می‌کنم قضاوت باملت ایران است مسلماً ملت یران ملت هشیاری است ملیتی است که باچشم‌هایباز ملاحظه می‌کند و در موقعی که انتخاباتی پیش می‌آید انتخابات انجمن‌های شهر انتخابات مجلسین در آنموقع رای خواهد داد اگر از خدمتگزاری راضی باشد یک اکثریت قاطعی در مجلسین برای حزب ایران نوین منظور خواهدشد اگر راضی نباشد مسلماً ایران بی خدمتگزار نمی‌ماند این را اطمینان داشته باشید (احسنت) بنده با این عرایض می‌توانم بگوم از نظریاتی که قلیتمجلس دراین ۱۹ روزگاهی با لحن دوستانه و گاهی بالحن دیگر اظهار فرمودند پند گرفتم و از اینجا می‌روم بیرون، بنده میدانم که وظیفه‌ای سنگین دارم بودجه سال ۱۳۴۸ را که بودجه عظیمی‌است باید اجراء بکنم آقایان منتظر بودجه بعدی خواهند بود، ولی ما باید هم این بودجه را انشاءالله بعنایت خداوند متعال به نتیجه برسانیمو ازطرف دیگر باید بودجه سال ۴۹ را آماده کنیم که باز هم زودتر خدمتتان تقدیم کنیم که عوض ۱۹ روز بلکه ۲۹ روز راجع به آن صحبت کنیم برای ما صحبتهای شما که در سنتهای پارلمانی مورد قبول است همیشه نخست وزیر شما، چون من نخست وزیر ایران هستم پس نخست وزیر شما هستم و آماده شنیدن حرفهای شما هستم باحسن نیبت و خلوص نیت آماده گرفتن افکار صحیح هستم و مجری آن افکار صحیح هم خواهم بود با عرض تشکر باید دو نکته دیگر را هم اینجا عرض کنم بنده می‌خواهم ز زحمات کمیسیون بودجه که واقعاً با بردباری با حوصه، بامتانت دراین روزها لایحه را بررسی کردند و آماده کردند تا اینکه درجلسه علنی راجع به آن صحبت کنند مسلماً در کمیسیون بودجه هم رفقای حزبی ما و هم دوستان اقلیت وقعاً با روحیه‌ای بسار قوی و بدونهیچگونه تعصب کمک کردند تا چنین بودجه‌ای آماده شد برای تصویب در جلسه علنی، ضمناً نمتوانم فراموش کنم که جناب آقای ریاضی با حوصله بسیا زیدیمن خیال می‌کنم که شخصاگ آدمی‌هستند با حصوله ولی ایشان مثل یک پدری مهربان (صحیح است) در این مدت راجع به این کارها و راجع به حرفهایما وتکرار حرفهای ما با حوصله گوش داند و در اینجا مثل یک پدر این جلسه را اداره کردندو من بسهم خود به نمایندگی از همکاران خودم از ایشان یک دنیا سپاسگزاری می‌کنم (احسنت) ضمناً دوستانیکه دست راست و چپ من نشسته‌اند (اشاره به تندنویسان) و زحمت زیادی برای آنهاست چون حرفهای ما را بطور صحیح می‌نویسند که فرداتاریخ درمورد اعمال ما از روی این نوشته قضاوت می‌کند تشکر می‌کنم خداوند متعال بهمه ما روح شادی بدهد که در خدمتگزاری به شاهنشاه و ملت ایران وموفق وکامیاب باشیم (احسنت- احسنت).

- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۳- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لایحه‌ای ازمجلس سنا رسیده است برای اطلاع قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) درخصوص لایحه شماره۴۱۰۷۲-۱۲ /۱۱ /۱۳۴۷ دولت راجع به اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کاراموزی مصوب ۱۳۴۳ در جلسه روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۴۷ مطرح ومورد شور واقع و پیشنهاد گردید لازحه یک شوری تلقی شود. بدواً پیشنهاد و بعداً لایحه مزبور به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون نامبرده جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳

۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳

رئیس- چون این لایحه درمجلس نا با یک فوریت تصویب شده ست فوریت آن مطرح است لایحه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳

ماده واحده – قانون مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ در موارد زیر اصلاح می‌شود:

۱- شق ۵ از ماده ۱ حذف می‌گردد.
۲- صلاحیت کسانیکه داوطلب ورود به دوره کارآموزی قضائی هستند توسط هیتی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند تشخیص میگرددو سپس از طریق امتخان و مسابقه در دوره کارآموزی پذیرفته می‌شوند مدت کارآموزی علمی‌ششماه است
۳- کیفیت مصاحبه و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضائی در مورد کار آموزانی که در امتحانات کار آ»وزی قضائی توفیق حاصل نمایند بهمجوب آئین نامه وزارت دادگستری تعیینمیگردد.
۴- کسانیکه حداقل دارای پنجسالسابقه وکالت درجه اول دادگستری بوده یا دارا شوند و همچنین کارمندئان اداری وزارت دادگستری که حداقل دارای پنجسال سابقه خدمت در سازمانهای وزارت دادگستری بوده یا بعداً دارا شوند بشرط قبول شدن در امتحان خاصی که وزارت دادگستری ترتیب خواهد داد و واحد بودن شرایط مقرر در ماده ۱ قانون مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال ۱۳۴۳ و احراز صلاحیت آنان از کارآموزی قضائی معاف بوده و به خدمت قضائی پذیرفته خواهند شد.
 • تبصره ۱- لیسانسیه‌های رشته سیاسی دانشکده حقوق که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام اداری وزارت دادگستری هستند هر موقع که سابقه خدمت آنها به پنجسال تمام برسد می‌توانند از مقررات مذمکور دراین بنداستفاده نمایند.
 • تبصره ۲- با داوطلبان مذکور دراین بندز حیث احراز مشاغل قضائی ومحل خدمت طبق بند ۵ رفتار خواهدشد.
 • تبصره ۳ – پایه قضائی داوطلبان مذکور دراین بندبوسیله دادگاه عالی انتظامی‌قضات باتوجه به سابقه وکالت یا خدمت ونتایج امتحانات کارآموزی و استعداد آنان تعیین می‌شود و در هر حال موقع تعیین پایه آنان از شش قضائی تجاوز نخواهد کرد.
 • تبصره ۴- حقوق رتبه قضائی کارمندان مذکور در این بندهر گا پس ازپذیرفته شدن به خدمت قضائی آنها به مبلغ دریافتی نرسد از حقوق و مزایای قبلی استفاده خواهند کرد.
 • تبصره ۵- کسانیکه درتاریخ تصویب این قانون مشغول کارآموزی قضائی هستند در صورتیکه ازمدت کارآموزی آنان بیش از یکسال گذشته باشد مشمول مقررات قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال ۱۳۴۳ خواهند بود و سایر کارآموزان فعلی پس از اینکه مدت کارآموزی آنان بیکسال تمام برسد طبق مقررات این قانون به خدمت پذیرفته خواهند شد.
۵- بکارآموزان قضائی مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضائی پرداخت خواهد شد ودر مرکز بکار آموزی اشتغال خواهند یافت وپس از تمام دوره کارا»وزی و موفقیت در امتحانات و اخذ گواهینامه پایان کارآموزی با رتبه ۵ قضائی به سمت دادرس علی البدل دادگاه بخش یا دادیاری درجه ۲ دادسرای شهرستان درخارج از تهران منصوب خواهند شد و هر گاه در امتحانات دوره کارآموزی موفقیت حاصل نکردند دوره کار آ»وزی آنان ششماه دیگر تمیدی می‌شود و اگر بازهم از عهده امتحانات بر نیایند به کار آموزی آنها خاتمه داده می‌شود وزارت دادگستری می‌تواند این اشخاص را بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایش بشغل اداری منصوب نماید.
 • تبصره ۱- وزارت دادگستری می‌تواندبرای تامین احتیاجات دادگاههای بخش تهران در هر دوره حداکثر تا ۵ نفر از کارآموزان قضائی را به ترتیب معدل بعنوان ددرس علی البدل دادگاه بخش انتخاب نماید بکسانیکه طبق این تبصره درتهران مشغول انجام وظیفه می‌شوند رتبه چهار قضائی داده می‌شود و حداقل مدت توقف آنها برای نیل به رتبه ۵ دو سال و ربته‌های بعدی سه سال خواهد بود.
 • تبصره ۲- کسانیکه در دوره کارآموزی فاقد شرایط مقرر در این قانون بشوند وزارت دادگستری حکم کارآموزی آنان را لغو می‌نماید.
 • تبصره ۳- کارآموزانی که از ادامه کارآموزی قضائی خوداری کنند و یا درخلال یا خاتمه دوره کارآموزی استعفاء دهند باید کلیه وجوه دریافتی بابت کارآموزی را به وزارت دادگستری مسترد نمایند و قبل از پرداخت کلیه وجوه مزبور و یا سپردن تعهد پرداخت آن هیچیک از سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است نمی‌توانند آنها را استخدام نمایند و همچنین اشتغال آنها به وکالت دادگستری ممنوع خوهدبود.
۱- شرط تثبیت ربته قضائی کارآموزان وسایر افردایکه به موجب این قانون به خدمت قضائی درخارج از مرکز پذیرفته می‌شوند حداقل چهار سال اشتغال به خدمت قضائی از موقع ورود به خدمت در شهرستانهای خاج از مرکز خواهدبود ودر صورت عدم اشتغال چهار سال تمام درخارج از مرکز با یک رتبه کمتر ادامه خدمت خواهند داد.
 • تبصره – مدت توقف کارآموزنی که به موجب این قانون با رتبه ۵ قضائی به خدمت پذیرفته می‌شوند برای نیل به رتبه ۶ چهارسال و در رتبه‌های ما بعد سه سال خواهد بود.

رئیس- نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بفوریت این لایحه رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجری قانون نحوه ماشین آلات

۵- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجری قانون نحوه ماشین آلات

رئیس – نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده ًقانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ًمصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هزینه‌های ارزی عملیات مطالعات انحراف رودخانه لار که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۰۰۰ /۱۷۵ /۵ فرانک فرانسه است با شرکتهای فرانسوی ساسووسولتانش در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۵ قسط متوالی ششماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهدگرفت و سر رسید اولین قسط اصل بیست و یکم سپتامبر ۱۹۶۹ می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر.

- تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه

۶- تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه

رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز بعداز ظهر را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود دستور جلسه قبلا به اطلاع خانمها و آقایان رسیده است.

(ساعت ۴ و ۵۵ دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.