مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه :۱۱۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

۳- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر رشتی – دکترخطیبی – اهری – محمد اسدی – ریگی – دکتر ستوده – شکیبا – شیخ بهائی – فخر طبابائی – مهندس معتمدی – مهندس معینی زند – دکتر گاگیک- دکتر یگانگی.

غائبین بی اجازه

آقای کریم بخش سعیدی.

غائبین مریض

آقایان تیمسار حکیمیان پرویزی – بوشهری – بختیار – دکتر اسدی – سعید وزیری – سلیمانی کاشانی – شیخ الاسلامی‌– صادقی – دکتر ضیائی – فولادوند – فیاض – دکتر قهرمان – مرندی – مروتی – مقطفوی نائینی- تیمسار همایونی - امام مردوخ – ارسنجانی.

- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

۲- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

رئیس- وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور مطرح است آقای دکتر دادفر تشریف بیاورید.

دکتر دادفر – بنده قبل از شروع عرایضم در بودجه و بعنوان موافق با بودجه مقدمتا" باید از کلیه ناطقین محترم بخصوص ناطقین احزاب اقلیت تشکر بکنم به این معنی که بودجه ما را با کمال دقت و حوصله با داشتن فرصت و امکان کافی بررسی کردندو مورد بحث ونقد و فحص قراردادند ما معتقدیم که انتقاد درهر سازمانی درهر موسسه‌ای درهر جمعیتی درهر دولتی درهر حزبی اساس پیشرفت و اساس توسعه آن قسمت و آن سازمان و آن موسسه را تشکیل می‌دهد بر اساس اعتقاد به اهمیت انتقاد بوده است که ما امکان دادیم ۹ نفر بعنوان مخالف در لایحه بودجه صحبت کردند در حالیکه صادقانه باید عرض کنم ما می‌توانستیم با یک پیشنهاد دو خطی کفایت مذارکات بعد از اینکه دونفر یا چهار نفر صتحبت کردند این‌اندازه وقت مجلس را نگیریم ولی این کار را نکردیم چون اعتقاد داشتیم که همه ناطقین محترم باید اظهاراتشان را بکنند باید انتقاداتشان را اشهار کنند زیرا اعتقاد داشتیم که بودجه ما آنچنان بودجه درخشان و مشعشعی است که هراندازه انتقاد شوداندازه اعتبار و عظمت این وردجه بیشتر آشکار می‌شود (صحیح است) اساساً انتقاد ازچه می‌شود؟ تشکری که من از اقلیت محتم دارم از این نظر است که انتقاد همیشه از شاهکار می‌شود انتقاد از اثر جاودانی می‌شود (دکتر اسنفدیاری – از نواقص هم هست) اگر کتابی مرقوم داشتی که این کتاب واقعاً جلب توجه کرد مورد نقد ادبی قرار میگرد اگر یک نقاش تابلوجاودانی را بوجود آورد درباره اش بحث ونقد می‌شود (دکتر اسفندیاری – عکسش هم صادق است) لذا بودجه ما آنچنان بودجه مهم و قابلی بود که اقلیت محترم این‌اندازه برای نقد و بحث آن بخ خود زحمت دادند و از این نظر برما منثت گذاشتندمن خودم شخصا از نظرات نمایندگان محترم که آمدند اینجامطالبی عنوان فرمودند استفاده کردم مخصوصاً از مطالب فلسفی که چند تن از ناطقین محترم درباره بعضی از مسائل کشوری عنوان کردند حظ وافر بردم اما در ضمن بیانات یا بر اثر اشتباه یا بر اثر مهم جلوه دادن مطلب ومنظور پاره‌ای مطالب گفته شدکه این مطالب با واقعیت به نظر من لااقل باواقعیات آنچنانی کهما قبول داریم منطبق نبود که اینها را عرض خواهم کرد (صحیح است) قبل از اینکه منبه اصل مطلب بپردازم دلم میخواهدنکات ورد اتفاق بودجه را با هم بررسی کنیم چون در این مورد من بطوریکه از سخنان و فرمایشات نمایندگانی که مخالف بودجه صحبت کردند احساس کردم در بعضی از فصول بودجه هم اختلاف نظر نداریم سیاست دفاعی، سیاست اصلاحات ارضی که در این مسائل بنده دیدم نمایندگان محترم همه تقریباً اتفاق نظر دارندخوب یک بخش مهم از بودجه عادی مارا بودجه دفاعی تشکیل می‌دهد ا ین بودجه با توجه به حجم کل بودجه رقم ۱۱ و ۱۲ درصد رقم بودجه را تشکیل می‌دهد حتی نمایندگان اقلیت هم در این منظور و در این هدف اتحادنظر داشتند که مملکتی که نیروی دفاعی قوی ندارد مملکتی که ارتیش مجهیز ندارد ومملکتی که پشتیبان سیاسیش را ارتیش و نیروی دفاعی تشکیل نمی‌دهد نمی‌تواند در عرصه روزگار امروزی سرپای خود بایستد خوب ملت ایران و دولت حزبی ما چکار کره؟ آمده برای امور رعالی بودجه‌ای اختصاص داده درتقویت بنیه نیروی دفاعی ما کوشیده‌ایم آنچنان نیروی دفاعی که از یک رهبری و فرماندهی بی نظیری برخوردار است یعنی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران فرمانده فرمانده لک نیروی دفاعی مملکت ما است و لذا هر چه که ما در این منظور ودر این مقصود خرج بکنیم حقیقتاً برای بالا بردن عظمت و حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی و حفط حاکمیت ملت ما است در مواردی که باید اعمال حاکمیت بکنیم (صحیح است) در این مورد که همه ما اتفاق نظر داشتیم فراموش نکنید که ملتها برای حفظ صلح احتیاج به قدرت دارند این را تاریخ به ما آموخته درهمین جنگ بین المللی دوم که گذشت هم آلمانیهایعنی دول محور آنروز احتیاج شدید به اشغال ترکیه همسایه ما داشتندوهم متفقین یعنی شوروی وامریکا وانگلیس بلحاظ دست گذاشتن به بغازبسفر و دارد انل و برای حفظ بنادر خودشان اما هیچیک از طرفین متخاصم به تریکه حمله نکردند میدانید چراً برای اینکه ترکها در جنگ بین‌الملل دوم دارای نیروی دفاعی قوی بودند دیدند اگر حمله کنند بیش از آنچه که گیرشان بیاید تلفات خواهند داد یا درگیر خواهند شد بله اگر چنانچه یک شوری تبخواهد بیطرفی و حاکمیت خودش را نگاه درد و صلح را تامین و تضمینکند باید برای بقای خودش قوی باشد بخصوص در دنیای پر آشوب فعلی ما نظایر این مطلب را می‌بینیم که چگونه حکومتها هر روز به یک نحوی پایشان به یک جنجالهای سیاسی و نظامی کشیده می‌شود ما باید آنچنان قدرتی داشته باشیم که هیچکس درمخیله و فکر خود این مطلب را خطور ندهد کهمی‌تواند به ما تجاوز بکند می‌تواندبما تعدی بکند اما این مطلب را هم بنده باید اضافه کنم که در دنبال تقویت نیروی دفاعی و نظامی‌که مورد اتفاق کلیه نمایندگان محترم هست (صحیح است).

دولت از یک مسئله بسیار اساسی هم غافل نمانده وآن تقویت حس دفاع یعنی دفاع از خانه و لانه و کاشانه در بین تمام افراد ملت ایران است (صحیح است) من بکرات عرض کردم که تنها نیروی نظامی‌کافیباری دفاع از یک مملکت نیست تمام افرادملت بایدبرای فاع ازمملکتشان روحاً و از نظر ایمان مجهز بشوند و خوشبختانهمردم وطنما با الهام از تعالیم رهبر خردمند مملکت با الهام از نظرم شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله با الهام از تاریخ مشعشع ملی و سنن ملی ما همیشه برای دفاع از این آب و خاک تا جان در بدن دارند کوشیده‌اندو خواهند کوشید (صحیح است) سوابق بسیاری داریم قاضایا آذربایجان داریم قضایای دیگر داریم کهاینها را بهچشم دیدیم حالا به تاریخ کهن می‌خواهم اشاره کنم دنیا دیدکه ملت ایران دارایچه روحیه‌ای است و نسبت به نظم شاهنشاهی و استقلال خودش دارای چه درجه از فداکاری و جانبازی است و این جانبازی را همیشه خواهدداشت (آفرین) من اینجا باید عرض کنم جناب آقای پزشکپور همکار عزیز مناشاره فرمودند که ۲۵ سال زحمت کشیدم بله کسی نمی‌گوید شما وطن پرست نیستید من حتم دارم هر کس در این مملکت است و دراین مجلس نشسته از حد اعلای حس وطن پرستی و میهن دوستی وخدمت به وطن برخوردار است بحثی نیست نمایندگان حزب مردم هم همینطور همه دلمان برای این وطن می‌زند عاشق آب و خاک خود هستیم عاشق شاهنشاه خودمان هستیم عاشق استقلال و عظمت خودمان هستیم (صحیح است) اما ممکن است دراجرای اینهمه برنامه‌ای کلی اختلاف نظراتی داشته باشیم (صحیح است) برنامه دولت در مورد امور دفاعی مشخص است مطلب دیگری که ما تفقا نظر داشتیم بودجه‌ای است که برای وزارت امور خارجه یعنی اجرای برنامه سیاست خارجی مملکت جزء هدفها دراین بودجه امسال منظور شده بنده بازهم احساس کردم که نمایندگان محترم احزاب اقلیت هر دو با این قسمت موافق هستند و تعریف و تجلیل میکردندو حق هم همین است علاوه بر اینکه همانطورکه همکار محترم آقای دکتر مهذب اینجا عنوان کردند اسا ساً دولت یک واحدی است غیر قابل تفکیک دولت کلا همه اعضای دولت در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند نمیشودکار یک وزارتخانه را از یک وزارتخانه دیگر جدا کرد ولی اساساً شاهکار دولت هویدا اجرای دقیق وصحیح اصول متقنومحکم سیاست مستقل ملی است (صحیح است) سیاست مستقل ملی میدنیدیعنی چه؟ یعنی اینکه تا ۷-۸ سال قبل وقتی از اینجا می‌رفتیم خانه دلمان با کوچکترین خبری که از رادیو پخش می‌شد می‌لرزید ما همیشه احساس می‌کردیم که ما در همسایگی یک قدرت عظیمی‌قرار گرفته‌ایم که با ما نظر مخالف دارد یا اگر نظر موافق ندارد لااقل ممکن است هر دفعه دچار تجاوز و تعدی بشویم بخصوص که ۲۰ سال ۲۵ سال قبل یکمرتبه برخوردکرده بودیم ما همیشه دراین دنیا می‌ترسیدیم برای اینکه همسایگان ما هنوز به اجرای سیاست مستقل ملی ما اعتقاد و ایمان نداشتند اما اجرای این اصل باعث شد بر اینکه دولت همجوار و همسایه ما شوروی همنیطور بلوک شرق آنچنان با ما بر اساس احترام متقابل آنچنان با ما بر اساس دوستی ووداد رفتار کردند که دوستان غربی ما رفتار می‌کردند این بر اثر اجرای سیاست مستقل ملی است اما این سیست بهآسانی مقدور نبوده و نشده اجرای این سیاست هم بر اثر تقویت ایمان و علاقه مردم به وطن دوستی و اجرای اصول دیگری تحصیل شده و بدست آمده بنده یادم یم آید در سال ۳۶-۱۳۳۵ روابط ما با همسایه شمالی درمرحله خوبی نبود و با هم جنگ رادیوئی و جنگ سرد داشتیم از رهبر آنروزی شوروی آقای خروشچف پرسیده بودند که شما در مورد ایران چه فکری داری؟ گفته بود ایران فکری ندارد ایران یک سببی است که بخودی خود در دامن کمونیسم خواهد افتاد خروشچف در زباله دانی تاریخ فرور رفت ولی ملت ایران تحت رهبری شاهنشاه خودش و با اجرای سیاست مستقل ملی ثابت کرد که نه تنها تحت نفوذ هیچ ایسمی و هیچ نفوذی و هیچ زوری نمی‌رود بلکه راه خودش را پیش می‌گیرد و با یک رشد عالی اقتصادی بزودی آن فاصله‌ای که با کشورهای پیشرفته پیدا شده است پرخواهد کرد این است اجرای سیاست مستقل ملی در این نظر هم که نمایندگان محترم همه اتفاق نظر داشتیم که اصول این سیاست به نحو احسن و شایسته‌ای ایفاء شده است و اجراء شده است البته مامیخواستیم با تمام کشورهای دنیا دارای روابط باشیم اما اجرای این روابط حسنه مقدماتی میخواهددارای یک شرایط است که آن شرایط را خوشبختانه شاهنشاه ترسیم فموده‌انداعلام فرمودند دولت خدمتگزارش شاه و مردم هم این را بنحو احسن اجرا کرده است درنتیجه از احترام و علاقه‌ای که امروز تمام مردم دنیا نسبت به وطن ما و نسبت به رهبر وطن ما دارند همه مستحضرید اگر خودما تعریف کنیم رهبر خودمان را شاید بگویند شما ملتی هستید شاهدوست شاه خودتان را تعریف می‌کنید اما تعریف وذکر محاسن و اهمیت شهریار ایران را مقامات مسئول بین المللی مثل رئیس جمهوری آمریکا تعریف می‌کند اوکه دیگر برای شهریار یران نیخواهد که به اصطلاح نان به قرض داده باشد این یک دلیل است از اجرای سیاست متقل ملی این یک احترام خاصی که در تمام دنیا برخورد کرده است ماالان درمسائل بین المللی کشور صاح نظر شناخته شده‌ایم تام اینها قبول است همه این پیشرفتهایمامرهون رهبریهای خردمندانه شخص شاهنشاه ست (صحیح است) امامجریان صدیق و فداکار ومجریانیکه توانسته باشندنیات مقدس شاهنشاه را درک کرده باشند بیشتر زحمت کشیدند بهمین دلیل است که مابا این بودجه که این مجریان ارائه می‌دهند موافقت می‌کنیم مسئله سومیکه بنده باز احساس کردم همهمان اتفاق نظر داریم برناه مربوطبه اصلاحات ارضی است نمایندگان محترم حزب پان ایرانیست وهمینطور نمایندگانمحتر حزب مردم تا آنجا که بنده استنباط کردمکلاً از بناه‌های اصلاحات ارضی تعریف کردند و لزوم بودن بودجه کافی را به منظور گسترش هرچه بیشتر این رنامهها تذکردادند وبنده هم واقعاً با آقاین موافقم در این موارد احتیاجات ارضی ایران را باید باستحضارتان برسانم که تنها تقسیم اراضی همانطور کهآقای رامبرد فرمودند تمام نشده تقسیم اراضی به قوفل معروف فاز و مرحله اول اصلاحات ارضی ایران است اصلاحات ارضی تقسیم اراضی دارد بعد شرکتهای تعاونی لازم دارد که این دهقانان آزاد شده بتوانند امور خودشان را تامستقر شدند اداره کنند و برای انکه اعتبارات این شرکتها فرهنگ را بالا ببرندخانههای فرهنگ روستائی تاسیس شده باید از تقسیم زمین ه قطعات کوچکتر که بعنوان بهره برداری باشد جلوگیری کرد به این منظور ابتکاری ترین برنامه‌هادردنیا که برنامه‌های شرکتهای سهامی‌زراعی باشند بوجود آمد که درسال گذشته۱۵ شرکت تاسیس شد شرکت سهامی‌زراعی یک تزی است که بین کلخوزها و کیبوتس‌ها اسرائیل قرار دارد و از همه اینها بهتر بشرطیکه با آن علاقه و ایمانیکهوزیر اصلاحات ارضی همیشه درکار خودش داشته و دارد کار این شرکتهای سهامی‌زراعی را با همان ایمان دنبال بکند برای اینکهاین شرکتهای سهامی‌زراعی است که مملکت ما را ز آن کشاورزی قدیم و کشاورزی بمفهومیکه ۲ هزار سال قبل داشت به یک کشاورزی مدرن و یک کشاورزی صحیح با یک جهش به قطبهای کشاورزی مدرن مبدل خواهد کرد (صحیح است) لذا دراین هیچ بحث نیست و باید اضافه کنیم که دولت حزبی آقای هویدا درسال گذشته آخرین تصمیم نهائی خودش را بای یکسره کردن کار اصلاحات ارضی گرفت ومجلس محترم شورای ملی هم با تصویب آن لایحه که یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده مشمولا شدند تقریباً می‌شود گفت که اجرای اصل اساسی اعلام شده از طرف انقلاب شاه و مردمکه لغو رژیم ارباب و رعیتی بود بطور کلی با تصویب لایحه‌ای که پاسال یعنی چندماه قبل تصویب کردمی‌به مرحله اجرا گذاشت امادراین مورد اهمیت اصلاحات ارضی برای وطن ماچیست؟ همه آقایان میدانند که این انقلاب ما را می‌شود گفت مهمترین عامل رشدش همین برنامه اصلاحات ارضی کشور مابوده بدلیل اینکه قسمت اعظم جمعیت را در برمیگرفته یعنی ۷۵ درصد جمعیت مشمول این برنامه می‌شد برای انها شرکتهای تعاون روستائی بوجود آمد این شرکتهای تعاون روستائی با اینکه زارع ایرانی دارای آنچجنان قوه مالی نبوده معذلک در شکرتهای سهامی‌که تشکیل شد تا به حال ۱۶۷ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده زارعین ایرانی خودشان از همان دو تومان دو تومان و پنج تومان پنج تومان ۱۶۷ میلیون تومان برای اجرای اصلاحات ارضی و تشکیل شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری کردند بنده قبول دارم که سهم شرکتهای تعاونی همانطور که آقای رامبد فرمودند و به نظر ایشان کم است شاید به نظر منهم کم باشد برای اینکه سال گذشته ۴۵ میلیون تومان یا ۴۷ میلیون تومان از بانک کشاورزی وام داده شده بود مجموعاً یک رقم ۱۰۰ میلیون را نشان می‌داد که امسال این رقم ۴-۵ میلیون کم شده اما باید توجه بفرمائید که ۹۷ درصد وامیکه شرکتهای تعاونی از سازمان تعاونی گرفتند در سال گذشته برگشتهت و این حقیقتاً افتخار آمیز است و این حقیقتاً سلامت این سازمان و کیفیت اعطای وام و کیفیت برخورد با زارعین و برگشت این وجوه رانشان می‌دهد (صحیح است) ما دراینجا داریم قبل از انقلاب بانک کشاورزی درجلوی چشم همه ما و بانکهای دیگر به میلیونرهای مملکت وام می‌دادند بعد معلوم می‌شد که بعضی از اینها مجهول المکان از کاردآمدند اما درهمین دهات دور افتاده مملکت دراین گوشههای ناشناس مملکت یک سازمانی بنام سازمان تعاون روستائی آمده ۵۰ میلیون تومان وام داده که ۹۷ درصد رد سال گذشته وصول کرده که باز باید به مصرف دادن وام برسد اما همینطور که نماینده محترم تذکر دادند این مطلب قابل توجه است من مخصوصاً از جناب آقای نخست وزیر و وزرای محترم تقاضا می‌کنم که به اهمیت و عظمت این برنامه توجه بفرمایند در سال جای نمی‌شود کار شرکتهای سهامیزراعی را معوق گذاشت و همینطور ۱۵ نمونه درست کردنمیشود در ورد تعاونیهای روستائی از کوشش خودداری کرد و به آنچه تشکیل دشه اکتفا کرد برناه اصلاحات ارضی نباید بهیچ قیمت متوقف بماند نباید حتی به‌اندازه یک تومان متوقف بماند این یک برنامه ملی و انقلابی است از هر جا شده می‌توان اعتباراتی برای اینکار تامین کرد و در اختیار سازمان تعاونی گذاشت در اینجا جناب آقای رامبد تذکری فرمودندگفتند بانک مرکزی باید درمورد بانکهای خصوصی نظارت بیشتری بکند ماهم وافقیم این مطلب را من شخصاً پارسال درهنگام طرح بودجه در پشت این تریبون عرض کردم قهراً هم باید اینطور باشد این ظنرات را هم دولت دارد اما من یک چیز را اضافه می‌کنم چون ایشان از اینکه به زندانیان ماتوجه نمی‌شود شکوه داشتند بنده می‌خواهم عرض کنم که بیشتر زندانیان ما را دو طبق تشکیل می‌دهند یکدسته محکومین به قاچاق مواد مخدر هستندمعتادین هستند که با لایحهجدیدی که آقای وزیر دادگستری تقدیم داشتند انشاءالله سروسامانی پیدا میکنندو دیگر این بیعدالتیها نخواهد شد قسمت دوم که از لحاظ تعداد در زندانهای ما هستند صادر کنندگان چکهای بیمحل هستند بنده نمیدانم این چه خاصیتی است جناب آقای وزیر دارائی آنروز خدمت جناب آقای نخست وزیر شرحی عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم بنده برای جنبعالی ممر درآمدمشروعی به مبلغ ۳۰۰ میلیون در سال ارائه می‌دهم واجحافی هم بکسی نست ومملکت هم روی روالش می‌رود توجه بفرمائید اگر عملی نبود هیچ بنده عرض نمی‌کنم سابق بر این اگر بندهمی‌آمدم از جناب آقای دکتر خطیبی ۱۰۰۰ تومان قرض می‌خواستم چه سندی از من می‌خواستند؟ یا در محضر سند رسمی‌می‌دادم یا یک سفته باید می‌دادم اگر به محضر می‌رفتم ۲ در هزار باید مالیات می‌دادم اگر سفته هم می‌دادم باز هم دودر هزار به آن سفته باید تمبر الصاق کنم اما مساله کردیت و اعتبار دراین مملکت مثل آب خوردن شده نان هم که می‌خواهی بخرید یواش یواش قسطی شده اتومبیل قطی تلویزیون قسط همه چیز قسطی با اعتبار خییلی هم چیز خوبی است امامیدانیدخوددستگاههای دولتی برای فروش اینکالا چک می‌گیرند یعنی چک قائم مقام یک سند عادی حقوقی شده دیگر به بیان حقوقی کلاهبرداری حذف شده بنده آمدم یک تلویزیونخریدم دو هزار تومان ۵۰۰ تومان نقد دادم و ۵ تا چک ۳۰۰ تومانی حالا اگر این چک برگشت من کلاهبردارم؟ نه، ولی اگر این ۱۵۰۰ تومان را سفته می‌دادم باید سه تومان تمبر به سفته الصاق می‌کردم به محضر می‌رفتم باید ۵ تومان حق تحریر می‌دادم پس می‌آیم فقط ۵ تا چک می‌دهم به طلبکارم چه امکانی می‌دهم به طلبکار؟ این امکان را می‌دهم که به محض اینکه چهار ماه بعد این چک وعده دار که یک سند طلبی است پرداخت نشد مشمول مقررات صدور چک بلامحل می‌باشد و از نظر حقوقی می‌تواند اجرائیه صادر کند و مرا به زندان ببرد و از نظر جزائی پیش بازپرس ببرد و از آنجا به زندان ببرد یعنی تمام تشریفات قضائی مملکت برای این یک برگ چک در اختیار من طلبکار است حالا فرض کنید یک چک دادم حالا حرفی ندارم مالیات شما این وسط چه می‌شود؟ هیچ حساب کردید که از سال ۳۷ تا ۴۷، ۳۱ بانک خصوصی در ظرف ۱۰ سال تاسیس شد ظرف این مدت چه مالیاتی به شما دادند؟ در ظرف این مدت از پس‌اندازها یشان در برنامه‌های مملکت چه مبلغ قرار دادند من با این کار ندارم اما این سندی که عرض می‌کنم میخواد اجرا کند و صادر کند اگر سفته بود باید هزاری دو تمان می‌داد اگر به محضر رفته بود باید هزاری ۵ تومان بدهد چرا مالیات به شما ندهد چک را بکنید برگی ده تومان این چک که نباید دست مردم باشد در نتیجه ۱۰ هزار نفر درزندانها بنام صدور چک بلامحل هستندو ۹۰ درصد چک‌ها بلامحل نیست بدهکارانی هستند که نمی‌توانند بپردازند ودر همان قانون چک‌های بلامحل ماده‌ای گذاشتید که دعوای وعده دار بودن چک مسموع نیست بنده می‌گویم چرا نیست اگر بنده ثابت کردم که این چک وعده ار بوده کلاهبرداری نشده چرا مسموع نباشد؟ ۶۰ میلیارد تومان یعنی ۶۰۰۰ میلیون ریال رقم قابل توجهی است این رقم مجموع پس‌اندازهای غیر دیداری مردم در دو ماه قبل در بانکهای خصوصی است که غیر از حسابهای جاری است ۶۰۰۰ میلیون تومان رقم پولی است که مردم درحساب پس‌انداز گذاشتند که از بهره ۵ /۴ تا ۶% استفاده کنند خوب، بای این ۶ میلیارد ریال کهدر بانکهای خصوصی بعنوان سرمایه غیر دیداری است و این آقایان بانکهای خصوصی با ریح ۱۲ درصد و اگر پایش افتاد ۱۸ % صرافی می‌کنند این چه مالیاتی و چه نقشه‌ای باید طرح کر البته مطالعه خواهید کرداز این محل بدون اینکه تحمیلی باشد برای کسی مقداری صوصل خواهد شد کسی که دسته چک می‌گیرد عوض یک تومان ده تومان بدهدتازه باز مبالغی استفاده کرده و میدانید که مقداری کلی از این ممر بدست می‌آید بدون آنکه بکسی ظلم شده باشد کسانی که کار می‌کنند دسته چک می‌گیرند برای اینکه ازمزایای این کار استفاده کنند این مبلغ را بدهند هیچ دچار زورو اجحافی هم نخواهند شد آقای رامبد اینجا فرمودند که رشدملی ما درآمد ناخالص ملی ما در حدود ۵۰۰ میلیارد است بودجه دولت ۳۳۰ میلیارد است پس ۷۰% فعالیت‌های مردم بدست دولت اداره می‌شود بنده عرض می‌کنم که این محاسبه صیحیح نیست اولا درآمد ناخالص ملی ما ۵۰۰ میلیارد نیست ۶۵۰۰ میلیارد است ثانیاً باید توجه داشت سرمایه‌ای که در مملکت بکار می‌افتد درآمد ناخالص ملی فقط یک مرتبه گردش ندارد این گردش مداومومتناوب دارد ممکن است ده مرتبه گردش داشته باشد به این ترتیب با توجه به ۳۳۰ میلیاردی که دولت درمورد بودجه ارائه کرده این را نباید گفت ۷۰% در آمد ناخالص ملی ماست پول را اگر حساب کنید درامدناخالص ملی ماممکن است به ده برابر آن برسد و با توجهبه گردش پول بالا برود آقای مدرسی همکار عزیزمان در اینجا یک تذکری راجع به موسسات انتفاعی دادند بنده فقط چوننمیخواهم زیاد وقت مجلس را بگیرم عرض می‌کنم بطور کلی بحث شه و همه مجلس روشن هستند و جناب آقای نخست وزیر و وزراتی محترم هم که دراین چندر روز بحد کافی صرف وقت کرده‌اندسعی می‌کنم با یک مثال یک جوابی عرض کنم و به مسائل دیگر بپردازم در مورد بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی جنابعالی فرمودید این بنگاه ۱۳۲ میلون تومان سرمایه داشته ۶۷ میلیون تومان درآمدتحصیلکرده ۸۳ میلیونهزینه داشته یعنی ۹۳ رصد کل درآمدش صرف هزینه شده بنده می‌خواهم عرض کنم اگر ریز مربوط بدر آمد را بشکافیدملاحظه میفرمائید که درآمد بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی عبارتست از اقلامی که از فروش تراکتور عاید می‌شود این ۱۳۳ میلیون تومان درآمد حاصل از مابه التفاوت خرید و فروش نیست بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی می‌رود از رومانی یک تراکتوری می‌خرد ۲% هزینه رویش می‌کشد می‌دهد به کشاورز و پولش را با اقساط می‌گیرد درآمدش عبارت از همان پولی است که وصل می‌کند هزینه اش هم عبارت از همان پولی است که هر زارعی از بابت خرید تراکتور می‌دهد.

(دکتر مدرسی – با رومانی دو سال است معامله می‌کنیم).

لذانه تنها رقم ۹۳% هزینه‌ای که فرمودید دریست نیست بلکه تصادفاً هزینه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دراین ستون قید گردیده هزینه اداری بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی از ۱۲% کل بودجه اش تجاوز نمی‌کند بنده یک مثال عرض کردم جنابعالی که یک کارشناس مالی هستید ترازنامه یک موسسه را که مورد مطالعه قرارمیدهید به تمام زوایایش توجه کنید والا گفتن اینکه ۱۳۳ میلیون درآمدداشته ۸ میلیون سود داشته پس ۹۳ % هزینه اش بوده و خرج کرده‌اندکافی نیست شنونده خالی از ذهن هم فکر می‌کند چه خبر هست چطور از ۱۳۳ میلیون تومان فقط ۸ میلیون تومان سود کرده و اثر سوء می‌کند فرمایشات جنابعالی هست صورتجلسه هم هست مراجع بفرمائید اگر غیر از این بود اصلاح می‌کنم.

فرهادپور- چند درصد به قیمت تراکتور اضافه کردند؟

رئیس – از آقایان خواهش می‌کنم از سئوال و جواب خودداری بفرمایند فرمایشتان را فرمودید جواب را بشنوید.

دکتر دادفر – در اینجا آقای رامبداشاره فرمودند امسل ۷۶ درصد بهره وام دادیم یک شنونده خالی از ذهن خیال می‌کند ۷۶ درصد بهره وام داده‌ایم کی وامی‌را اینجان تصویب کردیم که بهره آن بیش از ۶% بود؟ اگر چنانچه یک وامی‌را ما ۳۰ ساله گرفته باشیم و در راس ۱۵ سال بخواهیم بپردازیم ودر سال اول و دوم بخواهیم قسمتی از ریح این را بپردازیم ممکنا ست برای سال جاری نسبت به کل اعتبار ۷۶% بهره‌ای راکه می‌بایستی بپردازیم پرداخته‌ایم این ممکن است اما نه اینکه ما ۷۶ درصد بهره داده باشیم ما هرگز ۷۶% بهره بهیچ جا و هیچکس نداده‌ایم و نمی‌دهیم (صحیح است) افتخار دولت هویدا اینست ومن برای این با بودجه موافقم ۵ روز قبل یکی از کسان من می‌خواست برود مکه گفتم رفتی از بانک ارز خریدی؟ گفت نه، گتم چرا؟ گفت دلار چیست ریال ما درعربستان سعودی حتی بهتر از دلار است (صحیح است) میدانید کدام ریال، ریالی که در سال گذشته حتی لیره انگلیسی از ۲۲ تومان به ۱۸ تومان تنزل کرد فرانک فرانسه تنزل کرد و اگر دنیا به فرانسه کمک نمی‌کرد ورشکست مشد دلار به تنزل افتاد، ریال شما ثابت ماند باعث افتخار است این ریال به این ترتیب حفظ شد تز اقتصادی می‌گویند بنده عرض می‌کنم من اگر یک نسخه‌ای گرفتم بردم خوردم حالم خوب شدمگر دیوانه‌ام نسخه را عوض کنم ما چهار سال است روز بروز می‌بینیم اقتصاد مملکت شکوفان تر جامع تر مرتب تر هزینه زندگی ثابت رشد اقتصادی بالاتر است من چکار دارم که تئوریهای پیچیده آقای رامبد را با ۱۲ نوع یادداشت اجرا کنم، من که از این نسخه بدی ندیدم (احسنت) شما خیال می‌کنید کار کمی‌بود وقتی انگلستان آمد لیره اش را تنزل داد برای اینکه بتواند در دنیا با کشورهائیکه صادرات دارند مثل ژاپن و آلمان رقابت کند و ۲ میلیارد دلار از تفاوت تنزل نرخ لیره دولت فخیمه انگلستان استفاده کرد یعنی تمام پولهائی که اعراب و غیره در آنجا داشتند ۲۵ درصد کم شد آنوقت یک تومان از پول دولت ایران باوجودی که پول نفت با لیره حواله می‌شد از بین نرفت این بیداری دولتخدمتگزار ماست (صحیح است) شما خیال می‌کنید نمیدانیم یک چنین تنزل‌ها به چه مسائل و برای چه گاهگاه در دنیا ایجاد می‌شود بزرگترن خدمتی که دولت هویدا کرده یکمرتبه دیگر هم گفتم برای این با این بودجه موافقم بنای اجتماعی و اقتصادی کشور ما را روی یک دمکراسی اصیل و پایه گزاری کرد آن دموکراسی اصیل که ملت ایران با الهام از فرمایشات شاهنشاه خودش نیازمند است سازمان سیاسی مملکت باید مرتب باشد ما هم با یک حزبی بودن مخالفیم برای انکه امکان فعالیت با حزاب دیگر هم داده شده واین کار را همین دوستان وطن پرست من گروه پان ایرانیست که به قول خودشان دراین مملکت ۲۵ سال زخمت کشیدند فراموش می‌کنند که در دولت حزبی هویدا توانستند به مجلس راه پیدا کنند (صحیح است) این دلیل کمال جوانمردی دولت هویداست که به تمام گروههای مخالف در حدود مقدورات و تزها و آراء آنها امکان داده، دولت هویدا چکارکرد؟ انجمنهای شهری که ۴۰ سال بود طلسم افتاده بود و تشکیل نمی‌شد این دولت آمد انتخابات انجمنهای شهر را قانون گذراند در تمام مملکت در یک روز واحد شروعکرد و تمام کرد و تمام شهرهای مملکت شمادارای انجمن شهر و شهر دارا انتخابی شدند حالا اگر شما برای یک انجمن ایراد دارید ماهم ایرادداریم آقای مهندس ابراهیمی‌جنابعای در فرمایشات خود فرمودید باید یک بانک ایجاد بشود برای خرید محصولات صنعتی یک بانک ایجاد بشود برای فوش محصولات کشاورزی یک بانک ایجاد بشود برای تقویت بنیه کشاورازان ولی نفرمودید که این بانکها با کدام سرمایه و از کجا تشکیل شوند یک بودجه داریم ۳۳۰ میلیارد این ۳۳۰ میلیارد را چطور تنظیم کنیم که ۷ بانک درست کنیم ولی معهذا یک بانک را تشکیل دادیم مگر بانک بیمه کشاورزان چیست البته لایحه بیمه کشاورزان خواهد آمد خدمتی که این دولت کرد البته قابل مقایسه با اقداماتی که قبل از انقلاب شده نیست اینست که این کاری که ما می‌کنیم دولت حزبی می‌کند یک اصل همیشه درجلوی چشم ماست حفظ حقوق اکثریت ملت است (صحیح است) اکثریاست کشاورزان، کارگران، اصناف این اصنافی که شما می‌گفتید چرا به حزب ایران نوین می‌آیند مگر اصناف تهران یا اصناف تبریز همان اصناف ۳۰ سال اخیر نیستند این مردمان روشن وطنپرست و خدمتگزاری هستند بدستگاهی می‌روند که اعتقادی داشته باشند (صحیح است) اگر به حزب ایران نوین می‌آیند بررسی کردند دلیلش را پیدا کردند جناب آقای فرهاد پور شما نباید باصناف این مملکت راکهدرواقع مشودگفت طبق متوسط مملکت ما هستند به این عنوان که برای مالیات بیایند به حزب این درست نیست؟ ما اصناف را دو میلیون نفر اصناف راتخطئه کنیم که می‌آیند به حزب کهمالیات ندهند (فرهاد پور – شورای اصناف استثنائی درست کردید) (پوربابائی – این درست نیست اصناف صغیر نیستند راه خودشان را انتخاب کردند) احزاب ما و حزب مادر گوشه و زوایای مردم رسوخ دارد چرا؟ برای اینکه طرفدار اکثریت ملت است چرا طرفدار اکثرت ملت است؟ برای اینکه انقلاب شاه ومردم بر اساس رعایت حقوق اکثریت مردم پایه گذاری شده (صحیح است) حزب ما پاسدار انقلاب است در این جا آقای رامبد فرمودند که سه هزار برابر شده بودجه امسال نسبت به دوره‌های اول مجلس شورای ملی اما دو آن وقت هفت ماه بحث می‌شد حالا یک بودجه ۳۳ میلیاردی آمده در ده روز تمام شده اولا بنده خواستم عرض کنم از فراکسیون محترم ۳۳ نفری حزب مردم حدود ۱۱ نفر یا ۹ نفر صحبت کردند (فرهادپور – ۳۲ نفریم) ببخشید زیاد گفتم کم که نگفتم اما چرا این بحث‌هائی که در سابق در می‌گرفت حالا درنمیگیرد میدانید چرا بنده عرض می‌کنم من خودم نماینده مجلس غیر حزبی هم بودم در سابق نمایندگان نماینده طبقات بودند نماینده منفعت‌ها بودند نماینده گروها بودند یکی نماینده مالکین بودن یکی نماینده تجار بود آلان نماینده از هر گروه و هر حزبی باشد نماینده افکار و عقاید و هدف‌ها هستند و لذا مادر بودجه گرو کشی نداریم که بنده دو ساعت صحبت کنم که این اعتبار را حتماً به بنده بدهید و حتی شما بگوئید این اعتبار را نمی‌دهیم سابق بر این گرو کشی بود مادام که فلان نماینده برای حوزه انتخابیه اش تا چیزی نمی‌گرفت حالا نمی‌گویم که غرض شخصی داشت تا نمی‌گرفت بودجه راتصویب نمی‌کرد حالا ما چه می‌کنیم تماممملکت برای ماعلی السویه است (صحیح است) حزب ما پاسدار انقلاب است این ا عتبارات باید بطور متعارف در تمام سطح مملکت برای همه مردم یک نواخت مورد استفاده قرار بگیرد ما هرگز از دولتمان نخواستیم که یک تومان بیشتر بگیریم آقای نخست وزیر شاهدند من قبل از اینکه نماینده باشم لااقل ماهی یک بار یا هر دو ماه یکمرته ایشان رازیارت می‌کردم به خدا از وقتی که نماینده شدم به دفترشان نرفته‌ام نمیدانم نخست وزیر در جای سابق هستند یانه چرا بروم؟ دستگاهی که کار خودش را می‌کند برنامه‌ای که تنظیم شده به دقت اجراء می‌شود دلیلی ندارد که بنده در این جا گروکشی بکنم لذا به جهت اینکه بحث به این ترتیب صوت نگیرد خیلی روشن است (صحیح است) در اینجا گفته شدکه سازمان تربیت بدنی اعتبار بیشتری گرفته (یکنفر از نمایندگان – باید هم میگرفته) و ظاهراً این اعتبار از نطقه نظر آقای رامبد خیلی زیاد آمد (دکتر بهودی – اینطور نیست) بله باید به این توجه کنیم که مملکت ما همه جانبه پیشرفت می‌کند مملکتی که الان آمده با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کند.

میگوئید مبارزه با مواد مخدره با قانون مجازارت و حبس فرزندان و غیر ذلک نمی‌شود باید جوان را از قهوه خانه از کنار خیابان جمع کرد در باشگاه ورزشی تربیت کرد این پول می‌خواهد سازمان میخواهدنسل جوان ما باید سالم بماند برای انکه نسل جوان ماست، بنابراین ایجاب می‌کند که در تربیت بدنی و رشته جسمانی جوانان خودمان کوشا باشیم تا به حال غفلت کردیم غفلت هم بر اساس نداشتن امکانات بوده حالا که امکان داریم باید این کارها را بکنیم الان شما در هر شهر کوچکی که می‌روید لااقل یک باشگاه کوچک ورزشی دارید که بچه‌ها و جوانها می‌آین در آنجا والیبال بازی می‌کنند فوتبال بازی می‌کنند کشتی می‌گیرند در رشته‌های مختلف ورزشی شرکت می‌کنند هم از گرایش به فساد جلوگیری می‌شود وهم در آنجا الفت و انس در زیر درفش شاهنشاهی احساس می‌کنند که باید برومند باشند و برای رفاع از این مملکت آماده شوند (صحیح است) پس این واقعیت است این یک چیز لوکسی نست آقای رامبد تربیت بدنی لوکس نیست تربیت بدنی یک ضرور است (فراهادپور – ایشان با بودجه وزارت بهداری مقایسهکردند آقایدکتر دادفر نگفتند تربیت بدنی بد است) اینجا هم یک مطلب اساسی همکار گرامی‌من جناب دکتر عامل که حقیقتاً از بیانات ایشان به سهم خودم استفاده کردم و هم آقای رامبد همکار عزیز دیگرمان در مورد تخصیص اعتبار بر اساس تعهد خیلی بحث کردند آقای دکتر عامل حتی قید این کلیه اختصاصی اعتبار را آنچنان وسعت دادند که گفتندمسئولیت دولت بااین کار اصلا متزلزل می‌شود و این کارها نباید مخل مسئولیت دستگاههای اجرائی بشود بنده هم قبول را به یک چیزی جلب می‌کنم و آن این است که شما چهار چوب بنامه و بودجه هر وزارتخانه‌ای را گلوبال با شرح وظایف و برنامه‌هایش تصویب کردید و دادید دست دولت مگر دفتر مرکزی بودجه می‌تواند تا آخر سال آن تخصیص اعتبار راندهد مگر خود دفتر مرکزی بودجه که زیر نظر آقای نخست وزیر اداره می‌شود فارغ از مسئولت سایر وزراء هست همچو چیزی نیست فرمودید اعتبار را در اخر سال بدهند بنده عرض می‌کنم که همان دادن اعتبار در آخر سال خودش مسئولیت دارد مگر ممکن است؟ چرا ندهند؟ اگر دولت نخواهد بیک وزراتخانه پول بدهد اعتبار بدهد این هئیت دولت روزی که بودجه را یم آورد پی شما اعتبار آن وزارتخانه‌ها را نمیدهدوخدمت می‌کند می‌گوید من به این دلیل به وزارت کشاورزی اعتبار نخواهم داد دیگرا ین چه کاری است که بخواهد بنویسد ۵۸۰ میلیون تومان اعتبر خواهیم داد بعد به دفتر بودجه بگوید نده ین اعتبار را در این ماه ندهد که نتواند کار بکند این درست نیست به این علت امر کنترل و بازرسی است که دفتر بودجه باید در کیفیت هزینه داشته باشد میدانید این تعهد و تخصیص اعتبار وقتی نباشد چه فسادی مشود بودجه تصویب می‌شود هر وزارتخانه یک مود هزینه دارد خیال می‌کند وزیر مربوط دراول سال بر اساس این مورد هزینه می‌تواند تعهد کند در ساختمانهایش ده میلیون تومان هست می‌رود بر اساس ده میلیون تومان تعهد می‌کند تیک وقت می‌بینید ساختمان تعهد کرده شروع کرده ساختمان را یک زمینی را شروع کرده که سال دیگر باید ۲۰ میلیون تومان بدهد تا این ساختمان را تکمیل کند یا آن ماده‌ای که اساساً ضرورت هزینه نداشته چون در آن ماده اعتباری منظور نشده رفته کرده گفته خدمات اداری یک میلیون ریال بهش پول دادند بدون اینکه احتیج به این خدمات اداری لااقل در ۶ ماهه اول سال باشد ممکن است وزارتخانه در اول سال آن یک میلیون تومان را خرج کرده تخصیص اعتبار وقتی تعهد بشود به این منظور است که وقتی دفتر بودجه بررسی کندکهدرست است ماد ر ظرف سال گفتیم یک میلیون تومان خدمات بخرید اما این خدمات مثلا در آبانماه برای شا ضرورت دارد نه فروردین ماه این را در آبانماه بخرید ساختمانی را که شما باید در فروردین ماه بسازید تا آبان نگاه نداری تصادفاً به نظر من خود این مساله یک کنترل و نظارت دقیق در امر تخصیص اعتبار و تعهدات وزارتخانه‌ها ایجاد خواهد کرد که برنامه‌ها دقیقاً اجراء بشود و به موقع و درست اجراء بشود.

(دکتر خزائلی – در بودجه امریکا هم تخصیص اعتبار هست).

(دکتر اسفندیاری – مااز بودجه ایران صحبت می‌کنیم).

ما با این بودجه موافقیم دلیل موافقتمان با این بودجه این است که در ظرف دو سال گذشته فقط ۷۰% این مطلب تکرار شده من از تکرارش معذرت می‌خواهم از گوشه دیگری نتیجه گیری کنیم بر میزان مالیات مستقیم افزوده شده میدانید یییعنی چه؟ بدون اینکه مالیات جدیدی وضع شود ۷۰% بر مالیات مستقیم افزوده شده و بر مالیات غیر مستقیم افزوده شده بدون اینکه نرخی بالا برود چه استنباط می‌کنید آنچه که مالیات غیر مستقیم اضافه شده دلیل خریداریمردم از خد مات و کالاهائی است که دولت ارائه کرده یعنی قدرت خرید مردم بالا رفته یعنی آنکه مالیات مستقیم ی که اضافه شده آئینه تمامنمائی است که میزان اقتصاد مملکت رشد اقتصادی طبق یمالیات بده بالا رفته تا توانسته‌اند مالیات بگیرند و این را عرض کنم که سلامت دستگاه وصول شما بوده شما خیال می‌کنید این میازن ملیات غیر مستقیم که اینجا رفته بالا که فقط در ستون گمرک یک رقم معتنابهی جلوه گر است این همه اش از زیاد بودن حقوق کمرکی است نه آن مبالغیکه سابق بر این در ایام قبل از انقلاب صرف ساختمان ویلا در سویس و اتریش و کوت دازور می‌شد با بند و بست وارد کننده و گمرکچی که بنده لااقل در ۵۰ پرونده در دیوان کیفر بعنوان وکیل مدافع شرکت داشتم این وجوه الان به خزانه دولت می‌رود برای اینکه در امر وصول اعم از مالیات مستقیم وغیر مستقیمش نظارت دارد مراقبت دارد انقلاب اداری یعنی این، آقایان انقلاب اداری یعنی این، بنده هر چه گوش کردم ببینم منظور از راه حلی که ارائه میکننند چیست، درک نکردم انقلاب اداری میدانید چیست؟ انقلاب اداری یعنی باید ذهن کارمندان این مملکت مردم این مملکت با مفاهیم انقلاب ملت ایران هماهنگی داشته باشد ما بایدذهن کارمندان را درست کنیم فرض بفرمائید انقلاب اداری بکنیم فرض کنیم که ۵۰ هزار نفر را بیندازیم اسمش را بگذاریم ما اول باید نظم انقلاب اداری بوجود بیاوریم که با قانون جدید استخدام که مرحله اولش تمام شده مرحله دومش هم در سال دیگر تمام می‌شود ا ین نظم بوجود خواهد آمد تا بتوان بمفهوم صحیح انقلاب کرد کار کردن در دستگاه انقلابی را باید به کارمندان حالی کنیم و به میزان زیادی این کار شده شما نمتوانید منکر این معنی بوید که طرز رفتار و برخورد کارمندان دستگاه دولتی حالا با پنجسال پیش فرق کرده (صحیح است) حق با شماست ما هم به طرف ایده آل می‌رویم اما خیلی بهتر شده شما این پاسبانی را که امروز دارید با آن پاسبان دهسال پیش فرق کرده ژاندارمیکه دارید بهتر از ژاندارم سابق است که ۱۰ سال قبل داشتید شما بروید به دستگاه وزارت دادگستری ببینید طرز برخورد کارمند، طرز رفتار کارمند، طرز سلوک کارمند فرق کرده به وزارت آموزش و پرورش بروید وهمه دستگاههای دیگر غیر از کارمندی است که قبل از دهسال یعنی قبل از انقلاب داشتید اما باید این مفاهیم به تدریج بر اثر یک ارشاد مداوم و هدایت مستمردر ذهن مردم عجین بشود در ذهن کارمندان باید فرو برود که با انقلاب هماهنگی بکنند این کار در یکی دو روز نمی‌شود میگوئید می‌شود برنامه عملی بدهید فردا پیاده می‌کنیم اگر گفتید چکار کنیم ما حرفی نداریم، به قول معروف چند بد شانسی آوردم بر اثر دستور ریست محترم فراکسیون نوبت بنده آ[ر قرار گرفت دوم اینکه شخصاً مریض بودم و اگر چنانچه نتوانستم مطالبم را خوب اداء کنم معذرت می‌خواهم (چند نفر از نمایندگان – بسیار خوب بود) سوم اینکه نمی‌خواهم وقت بیشتری را بگیرم ولی ناچارم در پایان عرایضم به یک مطلبی اشاره کنم که دف ما این است که بسوی ترق و تعالی برویم به قول آقای نخست وزیر از ا ین مدار بسته عدم رشد و عدم توسعه به دنیای توسعه و پیشرفت برویم اما آیا شما میدانید بحثهای انتقادی این دنیای توسته یافته هم بیشتر وحادتر ازمملکت ما وجود دارد انتقاد وگفت و شنود همیشه وجود دارد مگر درامریکا و در فرانسه نیست؟ این در هر جای دیگر هم هست ما این نظر شمارا تقدیس می‌کنیم مایک هدف داریم هدف دولت حزبی ما و ما نمایندگانی که با کمال قدرت با تمام ایمان من این مطلب را باید بگویم با تمام ایمان چون نه کارمند دولتم که بعد از اینکه ازنمایندگانی احتیاج دارم ونه اسیر حقوق این نمایندگی هستم اما من عاشق وطنم هستم من به عشق این وطن باکمال ایمان با خلوص قلب به این دولت اعتقاد دارم و پشتیبانش هستم چون میدانم ایندولت خدمتگزار است این دولتمنویات شاهنشاه ما را به‌اندازه‌ای که این دولت درک کرده اجراء بکند ما کسی را تا به امروز ندیده‌ایم (صحیح است) ما آرزو داریم وطن مادر سایه رهبری شاهنشاه بزرگ ما روز به روز با این سرعت که پیش گرفته با حرکت بیشتر مردم وطن ما با ایمان راسخ در دامن پر مهر شاهنشاهمان با عقیده واقعاً وطنپرستانه که مختص ملت ایران است با تشویق و تائید خدمتگزاران بتواند این فاصله‌ای راکه ظاهراً بین ماه و کشورهای توسعه یافته از نقطه نظر اقتصادی فقط موجود هست پر کند م ا توفیق دولت را خاهانیم این بودجه را هم موافقیم و از اینکه نتوانستم همه مطالب همکارانعزیز را جواب دهم شرمنده‌ام در یک فرصت دیگری در خاج خدمت آقای رامبد عرض خواهم کرد از تمام نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم بسهم خودم که به این بودجه که سند افتخار ملت ایران، سند حیثیت و آبروی مملکت و دولت ماسیت رای موافق بدهند (احسنت).

رئیس – جناب آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر (امیر عباس هویدا) - جناب آقای رئیس نمایندگان محترم خیالمیکنم سنت خوبی است که هر سال دولت برای یک مدت طولانی در این ساحت مقدس حضور پیدا بکند و اگر راجع به کارهای سریعی که انجام شده راجع به کارهای مملکتی که تمام شده راجع به توسعه مملکت و راجع به کارهای برجسته مملکت در اینجا حضور پیدا کند و ملاحظه کند کههر چند این پیشرفتها مهم بوده ولی باز هم امکان ایراد هست بنشیند و این ایرادها را با صبر و حصوله گوش بدهد و مسلما از آنها پند بگیرد و باز سعی بکند در سال‌های آینده با سرعت بیشتر و به نحو احسن انجام وظیفه کند، مسلماً در این ۱۸ روز که بودجه در این مجلس مورد بررسی بود، و در کمیسیون و در جلسات رسمی ما مورد مداقه قرارگرفت نکات زیادی تذکر داده شد و من خودم را آماده کرده بودم تا جواب‌هائی را که دولت دارد بعرض نمایندگان محترم برسانم ولی ملاحظه کردم که دوستان من، رفقای حزبی، تمام سوالات را جواب دادند، تقریباً تمام نکاتی را که برای دوستان اقلیت مبهم بود پاسخ دادند وخیال می‌کنم رفقای حزبی ما مسلماً به این بودجه با علاقه زاد و بامداقه زیادی توجه کرده‌اند و در پاسخها به نظر من و به نظر همکارانم نسبت به این کتابچه‌های قطور قدری ایراد می‌شود، جای ایراد هم هست پاسخها موجود بود ولی آنها انگشت روی آن پاسخها گذاشتند، آقای جوانشیر، آقای صدری کیوان، آقای رفیعی، آقای مصطفوی نائینی، خانم جهانبانی، آقای دکتر میرعلاء آقای دکتر حکیم شوشتری، آقای دکتر مهذب، آقای دکتر الموتی و آقای دکتر دادفر ف با حرارتی که در آن حرارت تنها تعصب حزبی نبود بلکهخیال می‌کنم دفاع از حقیقت بود (صحیح است) با ین حرارت به آقایان پاسخ دادند، دولت، دولت خودتان بج اینکه تشکر کند که وظیفه نخست وزیر را امروز سهل تر کردید تا اینکه عرایضی که می‌کند مختصر تر باشد و با اطمینان نکاتی که راجع به بودجهدسوتان حزبی اینجابیان فرمودند و نکاتی که اقلیت مجلس فرمودند مورد بررسی دولت قرا خواد گرفت و سعی خواهیم کرد در سال آینده بودجهمنظم تر، مرتب تر و زودتر به مجلس تقدیم کنیم (احسنت) یکی از دوستان اقلیت در کریدور به من گفت حتماً سال دیگر بودجه را خیلی دیرتر به مجلس می‌آروند گفتم چرا؟ گفت چون امسال که زودتر آوردید ۱۸ روز راجع به آن بحث کردند و من نه تنهاخوشخال می‌شوم که بودجه مملکت بیشتر در این ساحت مقدس مورد مداقه و رسیدگی قرار بگیرد بلکه معتقد هستم طبق قانون اساسی یکی از وظایف مهم مجلس رسیگی و موشکافی بودجه است (صحیح است) و ما که این بودجه را آودیم انتظار داریم که آقایان راجع به آن اظهار نظر کنید، صحبت کنید مخالفت و موافقت کنید، اگر ما علاقه داشتیم که بودجه‌ای تقدیم کنیم که در آن صحبت نشود که در گذشته چنین چیزهائی بود، دو صفحه بودجه برای شما می‌آوردیم و آقایان هم راجع به جاده فرعی و حمام صحبت می‌کردید شما به طرف کار خودتان می‌رفتید و ما هم بدنبال کار خودمان، من سنت پارلمانی را این طور نمی‌بینم من عقیده دارم کهدولت وظیفه دارد بیاید در اینجا و تمام امور را برای مجلس روشن کند و آقایان هم اظهار نظر کنند و آنوقت رای اکثریت حکمفرما خواهد بود.

در نتیجه آنچه بدست دولت می‌دهید باید آنرا اجرا کند اطمینان داشته باشید از فرمایشاتیکه آقاین کردید هیچگونه تزلزلی در من و در همکاران من ایجاد نمی‌شود، اطمینان می‌دهم هیچ خرده‌ای در قلب من نمی‌ماند و می‌خواهم این اطمینان را هم داشته باشم که عرایض امروز من هم درشما ناراحتی ایجاد نخواهد کرد همانطور که من ناراحت نشدم از شنیدن فرمایشات آقایان، استدعا می‌کنم که آقایان هم از عرایض بنده ناراحت نشوند چون گاهی حقایقی هست که برایثبت درتاریخ ایران که سالهای بعدوقتیکه سن مابه بجائی برسد که نتوانیم ر راس دولت باشیم و همکاران منسنشان به جائی رسیده باشد که احتیاج به استراحت داشته باشند و همینطور شماوجوانها جای ما را خواهند گرفت که جبر تاریخ و جبر طبیعت است امیدوارم که آنروز چون برای رسیدگی به تاریخ این زمان حتماً محققین خواهند رفت و در کتابخانه مجلس در آرشیو مجلس به این گفته‌ها و به این صحبت‌ها رسیدگی خواهند کرد و چون آقایان فرمایشاتی کردند بنده هم عرایضی میکنمکه ثابت شود دولت با سربلندی و با کمال احترام و خلوص نیت در پاسخ نمایندگان محترم عرایضش را می‌کند، اگر شخصیکه به زبان فارسی آشنا بود ولی از اوضاع مملکت ما اطلاعی نداشت و در لژ تماشائیان در این چند روز نشسته بود و گوش می‌داد دچار حیرت می‌شد و تعجب می‌کرد، یک اوراقی به او داده بودند که قرائت کرده بود، عده‌ای از خانمها و آقایان صحبت کردند از یک دید ملاحظه می‌کرد که ایران کشوری است با سرعت پیش می‌رود و از دید دیگر متوجه می‌شد که صنایع این کشور خراب است کشاورزی از بین رفته جوان‌هایش بیکار قدم می‌زنند فکر می‌کرد مدارس موجود نیست معلمینش معلوم نیست کجا هستند دستگاهها بجز اینکه یک بودجه‌های سری و اسرار آمیز و مخارج اسرار آمیز تهیه کنند کار دیگری ندارند و می‌گفت این چه مملکتی است از یکطرف عده معتقدند که این مملکت اقدامات زیادی کرده پیش رفته (فرهادپور – همه معتقدند) یک نرخ توسعه مهمی‌ بدست آورده قیمتهایش ثابت است میگوئید از طرفی همه این چیزها موجود نیست و آن دولتی که سرکار است با آوردن چنین گزارشی مسلماً ایرادهای بسیار قشنگ هم راجع به آن گزارش به اسم نخست وزیر تهیه شده و خدمتتان تقدیم شده جای ایراد هم دارد و مسلماً اگر ما که در این مملکت کارخانه ماشین سازی درست می‌کنیم چه عیب دارد بنویسیم که چهار تا باغبان را هم ما درس دادیم و با سواد کردیم مسلماً بایستی یک معیارهائی در گزارش باشد که از لحاظ صفحات بلکه کمتر باشد ولی از لحاظ سیاست پیشرفتی که منطق بیشتری داشته باشد ولی آنشخصی کهممن است از مریخ آمده باشد اینجا و به زبان ما آشنا باشد گیج می شود، این بود که بنده خیال میکنم در عرایضی که می‌کنم و سعی می‌کنم که در این عرایض پاسخی به آقایان بدهم، اولا مجبورم که راجع به بعضی از فرمایشات آقایان به قول درس حساب که در مدرسه ابتدائی و متوسطه می‌گرفتیم فاکتور بگیرم چون ماشاءالله صحیح است که ساعتهای متوالی صحبت فرمودید ولی خلاطهای که بنده کردم جز چند صفحه بیشتر نمی‌شود و این مرا به یاد کتابی می‌آورد که چند روز پیش قرائت کردم گاهی این دستگاه های دولتی که همیشه دوستان ایراد می‌گیرند که چرا بیجهت کتاب چاب می‌کنند و بیجهت اطلاعاتی چاپ می‌کنند و این را بگذارید در اختیار بخش خصوصی گاهی کتبی هست که اگر دستگاهای دولتی در چاپ آن کمک نکنند چاپ نمی‌شود، بهر حال این کتابیست راجع به فرد در شاهنامه که یکی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر است می‌گفتند که گذشتگان مردم ایران بر این عقیده بوده‌اند که خداوند به هر فردی نیروئی بنام فر می‌بخشد که هر کس و هر چیز از آن برخوردار است مسلماً این کاملاً صحیح است، در شاهنامه بجع به ین فر شاهان داری و باید بدانیم که نیروی شاهان ما بوده است که همیشه حامی‌این کشور بوده است (صحیح است) و امروز هم این سعادت را ما داریم که در سایه فر شاهنشاه محبوب توانسته‌ایم با این سرعت بی سابقه به کشور خود توسعه بدهیم (صحیح است) و توصیه می‌کنم که حتماً این کتاب را قرائت کنید نمیدانم فروش می‌رود یا توزیع می‌شود.

(یکنفر از نمایندگان – دستور بفرمائید توزیع کنند).

درهر صورت برای مجلس حتماً خواهند فرستاد، بهر حال فرهای مختلفی هست، فر پهلوانان، فر سیمرغ، فر آتشکده، فر دین که همه ما از آن و تعالیم اسلامی‌ نیرو می‌گیریم و پیش می‌رویم، (صحیح است) فر جهان هست، راجع به فر سخن هم نکاتی اینجا گفته شده در صفحه ۱۵۵ که راجع به فر سخن صحبت می‌کند می‌گوید در ششمین بزم انوشیروان با موبدان و بزرگمهر، شاه روی به بزرگمهر کرد و گفت که سخنهای برومندی بگو بزرگمهر و بزرگمهر در پاسخ گفت که اگر گوینده‌ای بهجای خود سخن نگوید از او فر و جاه دور می‌گردد. این آننکتهای نیست که ما باید در نظر گرفته باشیم ممکن است که من از فر سخن چیزی نصیبم نشده باشد ولی نکته‌ای را به شما می‌خواهم عرض کنم در آنموقع کهخدا این نیروهارا به انسانهامیداد به من و رفقایم و رفقای حزبی فر خدمتگزاری صادقانه را داد (احسنت- آفرین) فر خدمتگزاری صادقانه به شاهنشاهمان و به ملت ایران (احسنت) اگر فر دیگری نداریم معذرت می‌خواهم فر سخن ندارم معذرت می‌خواهم ولی بالهام از تعالیم دینی و باالهام از منویات شاهنشاهمان باتمام اینهامابه این فری که داریم افتخار می‌کنیم (احسنت) افتخار می‌کنیم که خدمتگزار هستیم و سعی می‌کنیم که خدمتگزار شاه و ملت باشیم تا روزی که این مسئولیت بر عده ما است اطمینان داشته باشید از این فر استفاده می‌کنیم روزی هم که به سنینی رسیدیم که این فر را در این شغل نتوانستیم انجام بدهیم در مشاغل دیگر انجام خواهیم داد و همیشه این خدمتگزاری که نصیب مابوده و امیدوارم نصیب همه ما باشد و مندر اینجا فرقی بین اقلیت و اکثریت نمی‌گذارم (احسنت) جناب آقای پزشکپور در فرمایشاتشان مثل همیشه مثل رهبر یک حزب با نیروی بسیار زیادی سخنرانیشان راجع به مرام پان ایرانیسم بود سال گذشته هم راجع به این موضوع فرمایشاتی کردند بجز اینکه من به سمت رئیس دولت آنها را یادداشت بکنم ولی با ایشان راجع به مرامشان دعواندارم و حتماً با خودشان و ملت ایران است که در این قسمت اقدام بفرمایند راجع به نکاتی کهدرباره بودجه گفتند بنده انتظار بیشتری از ایشان داشتم انتظار داشتم از لحاظ بودجه ایشان که همیشه در طرح بالاتر و در سطح مملکتی در سطح درون مرزی و برون مرزی مملکت صحبت می‌فرمایند نیایند راجع به کارهای کوچکی که واقعاً باید در حوزه‌های حزبی یا حزب ما یا حزب ایشان درباره آنها صحبت کنند درباره آنها در اینجا وقت خود را بگیرند اگر می‌توانستیم راجع به امور بسیار مهم مملکتی و راجع به سیاستهاو قالب‌های سیاسی مملکتصحبت کنیم اگر راجع به قالبهای سیاسی که در آن قسمت هم فرمایشاتی کردند بنده باید عرض کنم مسلماً شک و تردید نیست که ایشانو جناب آقای دکتر عاملی که بعداً راجع به ایدهآلهای حزب صحبت کردند بنده بدون اینکه بخواهم درباره ایده آلهای حزب صحبت کنم بعرض می‌رسانم که حزب ما از انقلاب ایران سرچشمه می‌گیرد (صحیح است) حزب ما جوان است ما راه بسیار طولانی داریم راه بسیار زیادی داریم تا بتوانیم همانطور که علاقه داریم استحکم حزبی را بطور صحیح و بطور منظم انجام بدهیم این را ما از کسی پوشیده نگاه نداشتیم فرمودند که ما ۲۷ سال است حزبمان توسعه پیدا کرده ما هم خیلی خوشوقتیم که پنج وکیل درمجلس دارید ما تعدادمان بیشتر است انشاء الله که همیشه این تعداد در حدود رقم مهمی‌باشد که هست هیچ بعید نیست که بعد از ما بعد از شما این حزب‌ها توسعه پیدا کند، اگر ارقام سالها را بگیرید امید هم برای حزب شما هست که حزبتان توسعه پیدا کند، بنده هیچ مانعی نمی‌بینم بنده اعتقاد دارم آن کسی که باید درا ین باره قضاوت کند ملیت ایران است که قضاوت خواهد کرد، در اینجا ملت ایران حتماً کارنامه دولت و کارنامه حزب را ملاحظه رمیکند در موقع خودش ا دادن رای به ما یا شما قضاوت خودش و نظر خودش را اعلام خواهد کرد و از این لحاظ بنده هیچگونه اشکالی بین من و شما نمی‌بینم برای من هر حزب قانونی در این مملکت محترم است و به سمت نخست وزیر از هر حزب قانونی تا آنجا که وظیفه دولت است حمایت می‌کنم، این را هیچ فرقی بین احزاب نمیدانم، مسلماً خودم عضو یک حزبی هستم و سعی می‌کنم وظایف حزبی خودم را به نحو احسن انجام بدهم تامن هم که نخست وزیر مملکت هستم.

مانند تمام رفقای سرباز حزبی وظایفم را انجام دهم (احسنت) مسلماً نکته دیگری که صحبت شد اگر ما نظر یات و سنن پارلمانی را قبول داریم و میگویتم ملت باید رای بدهد و رای ملت است که حاکم بر تمام اینها خواهد بود ما باید آن رای را اگر هم برخلاف منافع مابود پیروی کنمی‌و آنرا باید همیشه محترم بشماریم (صحیح است) و دولت به مجلس که طبق قانون اساسی تشکیل شده همیشه احترام می‌گذارد واین درصد وظایفش است (احسنت) و درصدر وظائفش است که این نکاتی را که در قانون اساسی تذکر داده شده عمل کند خیال می‌کنم که ملماً اگر دولت چنین نظری دارد آقایان هم با آن نظر موافق هستند راجع به نظارت وزارت دارائی صحبت کردید، برای اقلیت و اکثریت نیست برای همه است، همینطور که یک وکیل مجلس وکیل ملت ایران است خودتان گفتید من شندیم، قانون هم قانون مملکت ایران است (صحیح است) پس چنین قانونی که تصویب شده نظارت را هم انجام می‌دهد اگر نظراتی باشد دولت هیچگونه تعصبی ندارد آماد ه است بیشتر نظارت کند، بگوئید، بررسی می‌کنیم، به نتیجه می‌رسیم، راجعبه کلیاتی اینجا گفته شده که بنده نمیدانم به اسم برده شد، وزارت کار وزارت کشور یا وزارتخانه دیگری تمام این وزارتخانه‌ها که این وظایف را انجام ندادند یا وظائفشان را طوری انجام دادند که مورد پسندنبوده بنده هر چه فکر کردم چه ایرادی گرفته می‌شود در امور دخل و خ رج بیت المال اینمملکت چون عده‌ای دیگر هم صحبت کردند بایدعرض کنم مسلماً هیچ حرفی نیست که در این مملکت طبق قانونیکه از این مجلس گذشته نظارت بشود اگر معتقدید نظارت‌ها را تغییر بدهیم حرف دیگری است ولی نباید بفرمائید مخارجی هست کهنظارت نمی‌شود وقتی قانونی از تصویب مجلس محترم گذشت و به دولت ابلاغ شد ایراد گرفته می‌شود اگر ایراد نبود انقلابی نبود مملکت دارد پیش می‌رود به عرض آقایان می‌رسانم که رشد اقتصادی ۱۲ درصد است یعنی حرکتی است پس حرکت هت یعنی هنوز به آن هدف نهائی نرسیده‌ایم ولی گفتن اینکه این دستگاه کار نمی‌کند این وضع اقتصادی خراب است وضع کشاورزی خراب است موجبات پیشرفتش موجود نیست تمام این چیزیهائی را که می‌گویند بنده نمیدانم حرف شما را قبول کنم یاواقعیات را باید این مطلب راعرض کنم که بسیار مایه خوشوقتی است که در سال گذشته و این برنامه هر دو سال رشد اقتصادی بسیار خوب بوده است و امیدوارم کهامسال نیز چنین باشد (رامبد- در تمام مدت مجلس یک نفر راجعبه اینکه وضع اقتصادی بد است کمترین اشاره‌ای نکرد) جنابعالی صحبت کرده بودید خواهش می‌کنم توجه بفرمائید اگر حرفی دارید بعد بیائیدصحبت بفرمائید. (رامبد – راجع به این که وضع اقتصادی خراب است حرفی زده نشد و یکنفر از این که ۱۲ درصد رشد کردیم تکذیب نکرد) پس از جناب عالی سند می‌گیرم که وضع اقتصادی خوبست و رشد هم ۱۲ درصد است (احسنت) البته اشاره می‌کنم به تمام مواردی که اشاره شد و موارد دیگری که فرصت تذکر آن نیست اموری استکه تحقق آنها درمدت چنین کوتاهی واقعاً جنبه فوق العاده و بی سابقه داشته جناب رامبد ما کشتی هستیم که دار یم پیش می‌رویم فرمان این کشتی بدست توانای اعلیحضرت همایونی است (صحیح است) و شاهنشاه در ۱۴ مهر ماه ۴۷ فرموده‌اند دولت دولت خدمتگزاری است از فرمایشات شما سند گرفته‌ام و یادداشت هم شده وضع اقتصادی مملکت هم خوب است رشد اقتصادی ۱۲ درصد است چون یک مقدار از آن حرقهائی که باید جواب می‌دادم با این نظر جنابعالی دیگر جواب نخواهم داد (رامبد – نظر بنده برای بهبود اوضاع بود) مسلماً باید بهبود پیدا کند باید با سرعت بیشتری بهبود پیدا کندمنهم با شما موافق هستم و سال دیگر نوید بهبود و پیشرفت بیشتری را خواهم داد (نمایندگان – انشاءالله) جناب آقای دکتر عاملی راجع به موارد کوچکی که راجع به بعضی از دستگاهها است صحبت کردند ولی راجع بدو موضوع از مطالب ایشان که خیال می‌کنم اشاره به آن لازم است در اینجا بایدعرایضی بکنم بنده به ایشان احترام زیادی دارم و واقعاً باآن نظریات شخصاً موافق هستم ولی چون معتقد هستم که اگر من نمی‌توانم با شما هم عقیده باشم ولی برای اینکه شما وهمه آقایان که دراقلیت هستید بتوانید حق ا ظهار عقیده خود را حفظ کنید حاضرم جان خود را بدهم چون معتقدم که این وظیفه ایست که هر کس باید نظر خودش را بدهد جنابعالی طبیب خوبی هستید تخصص شما در بیهوشی است ولی من بیهوش نشدم مطلبی را که اینجا می‌خواهم خدمتتان عرض کنم موضوعمربوط به جمعیت است که بنده یک نکته‌ای را اینجا عرض کنم و سئوال می‌کنم آیا جنابعالی در جریان بیان این مطلب به تئری مالتوس اعتقاد دارید چون من طور دیگری نتوانستم توجیه کنک اگر آن چیزی راکه قرائت کردم خوب فهمیده باشم ولی ممکن است تقصیر از من باشد، شما با ازدیاد سریع جمعیت ایران موافق هستیدو معتقد هستید و یکی از اصول حزبی شماازدیاد جمعیت است، راجع به ازدیاد جمعیت، هیچگونه اختلافی نداریم ولی چه طرز ازدیاد، ازدیاد جمعیت روی چه اصلی؟ اگر ما خیال می‌کنیم بزرگی مملکت اهمیت مملکت امروز به تعداد آدمهایش است این صحیح نیست و به عقیده من یک روزی صحیح بود که مالتوس در قرن ۱۹ راجع به آن صحبت می‌کرد که دولتهای بزرگ اروپائی باسیاست امپریالیسنی باید انسانهای بیشتری داشته باشند که مسلح بکنند بجنگند و بروند قاره‌های دیگری را بگیرند این سیاستی نیست که دولت ایران از آ«پیروی کند خیال می‌کنم در تمام مقام‌های بین المللی راجع به آن صحبت شده اگر معتقدید که نیروی انسانی بشتری احتیاج داریم برای توسعه داخلی مملکتمان آن را حرفی ندارم یا برای برنامه‌هائی که برای پیشرفت مملکتمان می‌خواهید اگر یک روز برای یک کار ۱۸ نفر احتیاج بود امروز باوضع تکنولوژی جدید ما بیک نفر هم احتیاج نداریم بنابراین جمعیت یک سیاستی نیست که حاکمبر سیاست اقتصادی باشد سیاست اقتصادی بایستی حاکمبر سیاست جمعیتی باشد (صحیح است) بنده معتقدم که اگر ما فکر کنیم ک‌هامروز وضع اایران در چه حالی است حتما ارقامی‌هست که بدست آورده‌اید و میدانید و ما می‌توانیم بگوئیم که جمعیت از صفر به ۱۴ سال در ۱۳۴۵ در ایران رسیده و ۳ /۴۶ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌داد در سال ۳۵ این رقم ۲ /۴۲ یعنی مابا آن وضعیکه پیش می‌رویم یک تفاوت سنین عجیب و غریبی بدست می‌آوریم که از لحاظ اقتصادی هم صحیح نیست شما اگر در مملکت جمعیتتان در حد گروههای سنی درست نباشد یک مملکتی خواهید داشت یا جوان جوان یا پیر پیر ما باید بجائی برسیم که دراین مملکت هم آهنگی داشته باشد این چیزی است که ما می‌گوئیم وقتی میگوئیم تنظیم خانواده ما نمیگوئیم جمعیت ایران افزایش پیدا نکند این حرف نه درست است نه صحیح است نه با تعالیم دین ماوفق می‌دهد نه باسیاست اقتصادی و اجتماعی وفق می‌دهد بر عکس باید جمعیت طوری تنظیم بشود که گروههای مختلف برقمهائی برسند که درمملکت اشکالی از لحاظ آن نیروی انسانی که بهش احتیاج داریم پیش نیاید این آن چیزی است که ما دنبال آن هستیم شما ژاپن را درنظر بگیرید در ۱۹۲۰ اگر با همان گروه سنی ۴% حساب کنیم ۵ /۳۶ درصد و در ۱۹۶۶، ۶ /۲۵ درصد بوده پس ملاحظه میفرمائید درایران جمعیت بین صفر تا ۱۹ سال ۵۲% کل جمعیت را تشکیل میداده اینرقم بسیار زیادی است نکه یکی از کارهائیکه درنظر داریم و باید انجام بدهیم رفاه خانواده است باید درهر خانوده‌ای رفاه بیشتری باشد شما اگر دنبال این رفاه نروید مردم را فقیر می‌کنید خودتان به ما ایراد می‌گیرید که چرا درآمدها بطور صحیح بین روستانشین و شهرنشین تقسیم نمی‌شود ولی اگر با این نظریات موافق باشید حرفی نداریم باید تنظیم خانواده طوری باشد که ممکنست و درآمد رفاه خانواده در ایران دراین مملکت با یک سیاست صحیح جمعیتی پیش برود (خواجه نوری – و عامل تربیت) (دکتر عاملی – رفاه برای افزایش جمعیت است نه روی کاهش) مسلماً بنده اگر تمام ان رقمها را دراختیارتان بگذارم ملاحظه می‌کنید که چه اقداماتی شده در اینجا اگر همین ارقام را ملاحظه کنید ولی نه با عینک بدبینی نه با عینکی که واقعاً تویش تعصب دیده شود چون مملکت مال همه ما است خدمتگزاری که انحصار دولت نیست دراین مملکت می‌بینید اقداماتی شده شما همین اقدامات بهداشتی که دراین مملکت شده همین آمارگیری هائی که شده ببینید مرگ و میر را چقدر پائین برده بعد از انقلاب چی است اینها ارقامی‌است که خود جناب عالی دستتان توی کار ارقام بود قبل از اینکه در مجلس باشید با هم خیلی صحبت کرده بودیم ا ینها را مطالعه بفرمائید ملاحظه بفرمائید مسلماً بهداشت در ازدیاد جمعیت ماروز افزون اثرش را می‌گذارد ما امروز می‌بینیم درنقاط روستائی در نقاط شهری کل کشور چقدر است اگر واقعاً مرک و میر اینقدر در مملکت ما پائین آمده اینقدر بهداشت بالا رفته جای امیدواری است اگر رشد جمعیت مملکتمان را به میزان ۳% بگیریم درطول ۲۴ سال دو برابر ۵۴ میلیون می‌شود ودر طول ۴۸ سال ۱۰۸ میلیون می‌شود اگر رشد جمعیت را به میزان ۲ درصد بگیریم که سیاست ما است در طول ۳۵ سال دو برابر می‌شویم ودر طول ۷۰ سال ۴ برابر می‌شود شما می‌خواهید به این رقم ۵۴ و ۱۰۸ میلیون درعرض ۲۴ و ۴۸ سال برسیم ما روی تنظیم برنامه رفتیم (دکتر عاملی – حالا نزدیک ۲ درصد است) ملاحظه میفرمائید نزدیک ۳ % است پس اجازه بفرمائید روی اصول حرفی نداریم باید همه پیش برود همانطر که دولتهائی آ»دند جلوی استخدام را گرتفند واستخدام نکردند امروز می‌بینید که در تمام وزارتخانه‌ها بین گروههای پائین و گروههای بالا خالی است باید جمعیت ما یک سیاست صحیح داشته باشد و اگر این باشد ما رویش حرفی نداریم و مسلماً دنبال خواهیم کرد چون جناب آقای رامبد اینجا نشسته‌اند و فوراً می‌گویند که هر کسی یکرقم می‌دهد رقم یک چیزی است کههر کس یک چیزی از آنرقم می‌فهمد و جای تعجب است وقتی ما در مدرسه بودیم ریاضی می‌خواندیم می‌گفتند آنجائیکه چانهنیست رقم است ولی از موقعیکه نخست وزیر شدم دیدم که در رقم چانه هم هست درهر صورت مادارای ۲۱ هزارو خرده‌ای ده هستم که جمعیت آن بین ۵ تا ۵۵ نفر است ۲۷ هزار ده داریم بین ۵۵ تا ۲۵۰ نفر ده هزار ده داریم بین ۲۵۵ تا ۵۰۰ نفر و ۵ هزار ده داریم بین ۵۰۵ تا ۱۰۰۰ نفر آنوقت ۱۸۰۰ تادوهزار که تا پنجهزار نفر و دو هزار و هشتصد ده دیگر دارم تا ۵۸۰۰ نفر است و بیش از ۵۰۰۰ نفر شهرهای کوچک است آیا شماخیال می‌کنید توسته مملکت بدون اینکه قطب‌های اقتصادی و کشاورزیش جنیشی ایجاد کند امکان پذیر است؟ شما ممکن است از من بخواهید فوری درهر ده طبیب و بیمارستان بفرستم ولی ما میگوئیم این مردم رفاه و زندگی صحیح می‌خواهند باید ا ینها را به مراکزی بیاوریم که از زندگی بهتر و مرفه تر استفاده کنند از این موضوع بر می‌گردیم بههمان موضوع شرکتهای سهامی‌زراعی این ابتکاری که شاهنشاه فرمودند راجعبه شرکتهای سهامی‌زراعی انتقاد شد که چرا امسال بودجه‌ای نگذاشتیم سال گذشته قرار شد ۱۰ شرکت تشکیل بدهیم ۱۵ شرکت شد من چکار کنم اگر جلویش را بگیریم ایراددارد اگر خوب انجام شود و از ده شرکت به ۱۵ شرکت برسد باز ایراد می‌شود که چرا شده؟ یعنی وزارتخانه‌ای که کارش را انجام داده با همان اعتباری که داشت و به جای ده شرکت پانزده شرکت تشکیل بدهد سال دیگر همه به این سیاستادامه خواهیم داد (پزشکپور –انتقاد نشدتائید شد) و مسلماً سیاستش هم طبق یک برنامه ایست برنامه را نمی‌شود روی این حرف که یکی می‌گوید کم کن یکی زیاد انجام داده ر طرو که اکثریت رای بدهد دولت خدمتگزار آن خواهدبود وانجام خواهدداد اطمینان داشته باشید ما همیشه دراین قسمت این سیاست را مورد نظر قرار داده چون واقعاًاین چند سالی که افتخار داشتم مسئول دولت باشم باحسن نیت همیشه سعی کرده‌ام وواقعاً اینجا از فرمایشات تمام آقایان رفقای حزبی خودم که آنها هم بودجه را در کمیسیون بودجه موشکافی می‌کنند و نظریات وتغییراتی میدهندتشکر می‌کنم و گاهی حس می‌کنم دربرابرم خیلی بهانه می‌گیرید ما بچه که بودیم قضیه علی بهانه گیر یادم هست دنبال هرچه کهمیرفت بهترش را می‌خواست استدعا می‌کنم شماهمه به خودتان قوت قلب بدهید این نکاتی بودکه خواستمبگویم راجع به برناه چهارم فرمودید برنامه ایست که تصویب فرمودید مسلماً برنامه ۵ ساله است برنامه یکساله و دوساله نیست مامسئولیت داریم و بنده خودم مسئولم بیایم درآ[ر آن ۵ سال خدمتتان هر سئوالی که داریدجواب بدهم ودراختیارتان هستم و آنوقتبه بینید کهدولت انجام داده یانداده هر برنامه‌ای که مطرح می‌شود روز بهروز جناب آقای دکتر عاملی مورد بررسی قرار می‌گیرد اولویت‌ها تعیین می‌شود این موضوع بعداً در شورای عالی اقتصاد مطرح می‌شود که کتابچه اش چاپ لابد خوانده‌اید اینطور نیست که هر کس بی حساب برای خودش برنامه بدهد اگر تغییراتی داده بشود با شهامت می‌آیئم خدمتتان و به شما عرض می‌کنیم و اطمینان داریم که شما از ما پشتیبانی می‌کنید برای اینکه اگر ایجاب کند این اولویت‌ها تغییر پیدا کند همه نمایندگان محترم با منافع ایران موافق هستندو راجع به این تعالدها صحبت شده بنده در موقعیکه به فرمایشات آقای رامبد پاسخ خواهم داد در آن موقع به عرضتان می‌رسانم از این می‌گذریم مسلماً یک نکته دیگری هست خود ما قبل از اینکه در دولت باشیم همه انتقاد می‌کردیم چرا راه بد است چرا اسفالت اینطور است چرا اتوبوس خراب است چرا سد نساخته‌اند ولی مسلماً خارج گود بودیم و بعداً وقتی سرکار رفتیم دیدیم چه اشکالاتی هست و برناهم‌ها چه زمانی می‌خواهد، انسان می‌خواهد، وقت می‌خواهد، تعجب من ا ز دسوتانی است که خودشان زمانی درگود بوده‌اند بهتر میدانند اشکال چیست اینجاگفته شد برق گران شده کم شده ۳ میلیارد بود ۲ میلیارد بود ۴ میلیارد شده بنده هر چه سعی کردم این رقمها را ندیدم که واقعاً اساسش از کجا بود درهر صورت بدهی ما چقدر است رشدمان چقدر است بالاخره مملکتی دارد توسعه پیدا می‌کند واین یکی از عوامل مهم توسعه است باید برق بیاید توسعه پیدا کند اما چرا آقا اینها را به برقهای خصوصی نمی‌دهید یک کارهائی هست د رزمره اقدامات بخش خصوصی است، یک کارهائی هست باید در زمره کارهای دولتی باشد، نفت یک تولید تجارتی است خوب اگر شما مواردی از تولید تجارتی رامیگوئید که ضرر می‌کند این یکی را بگوئید که خوب کار می‌کند بالاخره مگر شما تاجر خوب و بد ندارید که گاهی تجارتش خوب است و گاهی تجارتش خوب نیست مگر شرکت نفت ما بدکار می‌کند؟ الان نمایندگان محترم اطلاع دارند که رئیس شرکت نفت از خارج می‌آید و چه نویدهائی می‌دهد الان الجزیره از ما متخصص می‌خواهد ما که این مسائل را مرتباً اعلان نمی‌کنیم ولی خیال می‌کنم که آقایان باید مطلع باشند پس ملاحظه میفرمائید که هستند یک شرکتهایی که ضرر می‌کنند یک روز که صنایع در کشور نبود دولت اجباراً درست به این صنایع زد که واقعاًیک پروژه‌هائی را شروع بکند و مردم از آن تقلید کنند ما از خدا می‌خواهیم که بخش خصوصی تقلید کند برق چیزی نیست که بدست بخش خصوصی بدهیم بنده خودم به یاد داردم در آن منزل کوچک دروس که داشتم برق خصوصی بود هنوز آقای روحانی برق را به آنجا نرسانیده بودند ایشان هم مسئول برق نبودند، و برق خصوصی بود رفتم شش هزار تومان از ما می‌گرفتند که چهار هزار تومان پیش می‌گرفتند و دوهزار تومان جدا که قسمت دوم را اصلا رسید نمی‌دادند آیا به این سایست مجدداً ادامه بدهیم یا اینکه برویم دنبال برقی که در سرح مملکت باشد یکی از عرایضیکه در خاتمه خواهم برق سد محمدرضا شاه پهلوی شهر گنبد قابوس را روشن خواهد کرد مسلماً این کارهای خوبی است و شما دوربین را از آنطرف عوضیش بگیرید و کوچکش کنید ولی محوش نکنید چون کارهائی در مملکت انجام می‌شود مسلماً شما میگوئید چرا به گنبد قابول می‌رسد، باید به نوشهر هم برسد البته سعی خواهیم کرد در سال ۴۹ به نوشهر برسد قبول داریم این کار را خواهیم کرد، راجع به آموزش و پرورش جناب دکتر عاملی فرمایشاتی کردند و مسلماً بنده چون همه روزنامه‌ها را همیشه صبح می‌خوانم در روزنامه حزبی ایشان نظریاتی در ا ین بابت می‌شود قرائ کردم و در گذشته هم ایشان واقعاً طرحهائی دادند که از آنها استفاده کردیم ولی الان دستگاه عریض و طویل شد، دستگاه خراب شد چون یکنفر را از یکجائی به جائی دیگر منتقل کردند اینکه درست نیست بنده چه میدانم واقعاً شاید کار بدی کرده باشیم که یکنفری را که شما به او علاقه داشتید از یکجا برداشتیم، بردیم جای دیگر، این شاید بد باشد ولی من خیال می‌کنم در شان شما نیست که این مسائل کوچک را بصورت اشکالات بزرگی نمودار کنید، همین اشکالاتی است که حزب ایران نوین از وزیر آموزش و پرورش می‌گیرد ممکن است طبق سیستم اداری یکنفر از جائی به جای دیگر برود ولی بالاخره این دولتها است که مدتهای زیادی می‌مانند (خنده نمایندگان) شما ایرادهائی که به آموزش و پرورش می‌گیرید بعضیهایش وارد است من خودم میدانم چون این برنامه‌هائی است که تدوین شده در کمیسیون مطرح شده وامروز دارمی‌اجرا می‌کنیم باید به پرورش بیشتر اهمیت بدهیم باید آن جوان ایرانی را با یک روح قویتری پرورشش بدهیم تااو هم بتواندخدمتگزار خوبی باشد را جعبه مدارس خارجی گفته شد جناب اقای دکتر عاملی باید یک چیزی به شما بگویم من تمام تحصیلات ابتدائی، متوسطه و عالی را در خارج کردم ولی به شما بگویم احساس وطن پرستی یک ایرانی در یک محیط خارجی خیلی بیشتر است مسلماً در برابر پیشرفت خارجی حقارت حس نمی‌کند، غرور حس می‌کند پس اگر ما فرزندمان در مدارس خارجی باشد اشکالی ندارد شما اگر می‌خواهید یانمیخواهید که اولادتان را بفرستید به خارج با خودتان است مگر حقوق بشر، مگر آزادی فردی چیست؟ بنده به آزادی فردی اعتقاد دارم این چهار بچه‌ای که می‌روند مدرسه خارجی یا به خارج می‌روند اینها که مملکت ایران را درست نمی‌کنند آنرا در یک پورسانتاژ و در یک درصد بسیار کمی‌بگذارید وظیفه پرورش در اختیار پدر و مادر است، وظیفه پرورش در دامن مادر است خانوده‌ها وظیفه دارند اولادشان را تربیت بدهند و از این اولاد یک وطن پرست، یک ایران پرست درست بکنند و اگر چند نفر منحرفند شما تعداد منحرفین را بگیرید درمقابل جوانان پرغرور این مملکت هیچ است جوانان مملکت ما قابل ستایش هستند (صحیح است) الان ممکن است از لباس پوشیدنشان من و شما خوشمان نیاید زمانی هم که ماآن لباسها را می‌پوشیدیم پدر و مادرهای ما خوششان نمی‌آمد خانمها را ملاحظه بفرمائید (خنده نمایندگان) الآن مد مردانه هر ده، پانزده سال عوض می‌شود ولی مد خانمها هر فصل عوض می‌شود چه میدانم، اسمش هم یادم رفته است (خنده نمایندگان) این اشکالات هست اینها را ما نباید ایراد بگیریم من بجوانهای این مملکت ایمان دارم، با آنها در تماس هستم، با آنها می‌روم و می‌آیم، در داانشگاه، در مدارس متوسطه و ابتدائی با آنها در تماس هستم اینها جوانانی خواهند بود که با لیاقت بیشتری فردا این مملکت را اداره خواهند کرد (صحیح است) وظیفه پدر و مادران که شما هستید اینست که بتوانید به آنها پرورش خوب بدهید که مثل خودتان خدمتگزاران بهتری باشند جناب آقای بهبودی بنده یک نکته‌ای می‌خواهم خدمتتان عرض کنم چهار سال است که جنابعالی دراین بودجه صحبت می‌کنید و من به شخص شما احترام می‌گذارم ولی یک نصیحتی است که اگر از من که سنم از شما بیشتر است و پایم را به پنجاه گذاشته‌ام بشنوید باور کنید لجاجت صحیحترین هدفها را از بین میبردروی این اصل است که من می‌خواهم روباط دولت با اقلیت روی یک منطقی باشد، روی یک منطقیکه حرف بزنید، حرف گوش بدهید ولی روی اصول صحیح می‌خواهیم از شما الهام بگیریم از نظرات شما استفاده کنیم نظریه بدهید، این صحیح نیست نخست وزیر و وزرائی که دراین مجلس هستند و با این روحیه و فکر کار می‌کنند وبا این علاقه کار می‌کنند شما هم با آنها موافقت نکنید ولی مذاکرات را در سطح بالاتری برسانید واقعاً نتیجه بهتری خواهد داد فرمودید دولت برای ایمنی شهره‌ها در مقابل حوادث از حیث غذا وغیره چه اقداماتی کرده عرض کنم در زلزله خراسان ملت ایران اقدام کرد، در سیل اهواز ملت ایران اقدام کرد دولت از نظر هماهنگی هر وظیفه‌ای مثل بودجه که از وظایف خودش بود انجام داده و الان برای کارهای دیگر بهمه استانداران دستور داده شده که از نظر سیلابها بررسی بکنند کیسه‌های شنی را آماده داشته باشند که اگر خدای نکرده با خطری در بهار مواجه شویم بتوانیم زودتر اقدام کنیم برای سیل بند در اهواز و خرمشهر ۱۲ میلیون تومان اعتبار گذاشته شده ک‌هاز دیروز شروع به کار کردندمسلماً دولت باید کار کند ولی دولت به تنهائی نمی‌تواند، شهرداریها هم باید کارشان را انجام بدهند. خود جناب آقای رامبد فرمودند نباید همه چیزها را از دولت بخواهید یک مقدار را هم از مردم بخواهیم ببینیم چکار می‌کنند گفته شد حقایق از طرف بدخواهان بگوش جوانان می‌رسد بفرمائید چه دروغهائی از طرف بدخواهان بگوش جوانان می‌رسد؟ اگر حقایق چه تلخی دارد البته گاهی آدم باحرارت دارد صحبت می‌کند این مطالب گفته می‌شود اما جنابعالی که ماشاءالله نطق را می‌خواندید ولی فکر کنیدیک طوری باشد که این جملات ناراحت کننده نباشد اطمینان دارم شما این فکر را می‌کردید ولی حرف بنده اینست که این جمله گفته نشود حقایق از طرف بدخواهان بگوش جوانان می‌رسد توی نطق جنابعالی بود از آن می‌گذریم فرمودید که انجمن شهر تهران موردتائید شما نیست نباشد بنده کاری نمتوانم بکنم به دولت چه مربوط است مسلماً یکی از رفقای من می‌گوید انجمن مثلا شهر بابل خوب نیست به دولت چه ارتباطی دارد دولت که وارد این کار نمی‌شود و با آن سر و کاری ندارد راجع به راه تهران ساوه فرمودید برای من یادداشتی فرستاده‌اند بنده نمیدانم این راه چه عیبی دارد؟ راه خوبی است یک مرتبه تشریف ببرید بساوره خواهید دید (خنده نمایندگان)(مهندس بهبوندی – اخطار نظامنامه‌ای دارم) جناب آقای سعید حکمت دوست عزیز بنده فرمایشاتی فرمودند و با دقت قرائت فرمودند مسلماً خود جنابعالی دستتان توی کار بود و هست خود جنابعالی در یکی از جلساتی که با من داشتید اخیراً بعد از یک سفری که تشریف داشتید خودتان آمدید در آن جلسه خصوصی از پیشرفت مملکت ما در مقابل ممالک دیگر ستایش کردید خودتان به من نامه‌ها ونطقهایتان را در کنفرانسهای بی المللی نشان دادید، خوب، جنابعالی یکی از آن نطقها را اینجا می‌فرمودید، واقعاً جنابعالی که با این روحیه پیش می‌افتید و واقعاً اطلاعاتان کامل است من انتظارم این بود که واقعاً جنابعالی به ما یک راه حلهائی نشان بدهید جنابعالی یک جمله‌ای اینجا فرمودید و صحبت از نور چشمیها در وزارت بهداری کردیداولا هر کسی نور چشمی‌یک کسی است این را کاری نمی‌شود کرد من نور چشم مادرم هستم شما نور چشم مادرتان آقایان نورچشم برادرشان هستند نور چشم چیز بدی نیست حالا من چکار بکنم حالا این نورچشمی‌که مربوط به من است رئیس نمیدانم بهداری تهران میش ود یا جای دیگری رئیس می‌شود این که بد نیست بهرحال هر کسی نور چشمی‌است نورچشمی‌رابه معنای بد آن درنظر نگیرید ممکن است یکی بیاید سرپست من اطمینان دارم در بین ۲۷ میلیون ایرانی یک نخست وزیر لایق تر از من حتماً پیدا می‌شود ولی خوب بنده اینجا هستم نور چشمی‌مادرم هم هستم پست نخست وزیری ایران متعلق به نورچشمیها است اینکه نشد، در این قسمت استدعای من اینست که با آن روح طلبگی با آن روح واقعاً موشکافی علمی‌که همه داشتید دنبال بکنید راجع به قیمت دارو ارقام را به بینید هنوز قیمت به نحو مطلوب نرسیده ولی به بینید که چقدر قیمتها پائین آمده بنده نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم وارقام را قرائت کنم ولی آماده هستم آمار را خدمتتان تقدیم کنم مسلماً بهتر شده اگر خیال می‌کنید که واقعآپاً می‌توانید بهترش کنید بگوئید چکار بکنیم تعداد دارو را کم کرده‌اند شما میگوئید چرا بیشتر نکرده‌اید یک عده می‌گویند ساریدون در ایران پیدا نمی‌شود گفتیم چیز دیگر بخورند می‌گویند خیر فلان چیز خوب نیست من نمیدانم ما یک فارماکوپه پیدا کرده‌ایم اینها هر چقدر بسته بندی اش قشنگ تر باشد چیزی که تویش است فرقی نمی‌کند مثل انسانها است درهر صورت بنده اطمینان درام این بیمارستانها را برای نمایش که درست نکرده‌ایم برای اینست که بتوانیم به مردم سرویس بهتری بدهیم و این را اطمینان می‌دهم که امسال اینکار را انجام خواهیم داد دارو را با یک استانداردهای مخصوصی به بیمارستانها بدهیم که این بیمارستانها به نحو احسن بتوانند کار کنند قیمت داروها بالاست ولی مذاکراتی شده باید قیمتها را پائین بیاوریم دارو یکی از آنچیزهای اسرار آمیز دنیاست شما داروو را در سوئیس با یک قیمت می‌خرید درتونس بایک قیمت دیگر می‌خرد و با یک قیمت دیگر از فرانسه می‌خرید ما هم یک یچیزیهائی یادگرفته‌ایم لابراتورهای ما دارد کار می‌کند کارهایمان را داریم انجام می‌دهیم من از شما انتظار تشویق را ندارم ولی از جنابعالی بخصوص انتظار گفتن حقایق را دارم همان حقایقی که در کنفرانسهای بین المللی بیان داشتید من با افتخار نطق‌هایتان را خواندم میفرمائید چرا اطباء نمی‌روند به دهات نمی‌روند به ولایات دوستان حزب پان ایرانیست هم این فرمایشات را کردند خوب من خیال می‌کنم که واقعاً چکار کنیم درمجلس چقدر طبیب داریم؟ (یک نفر از نمایندگان – بیست و پنچ نفر) در فراکسیون پارلمانی حزب پان ایرانیست ۳ /۲ طبیب هستند.

خوب ببینید این اطباء می‌آیند در مجلس یک عده دیگر میروند در دانشگاه، عده دیگرش در جای دیگر بنده بگویم نباشند؟ من به شما علاقه دارم و می‌خواهم باشید این اشکالات وجود دارد شما بگوئید چه راه حلهائی دارید آنرا هم‌انده‌ایم و برایش فکر کرده‌ایم بنده معتقدم با پول نمی‌شود هر کس را هر جائی که می‌خواهیم بفرستیم تا آنروزی که روستاهای ما بتوانند که یک وضع محکمتری و زندگی بهتری داشته باشندواین وقت و زمان میخواهدآمدیم فکر کردیم اطبائی را استخدام کنیم اشکال وجودداشت بعد گفتیم که بیائیم از دانشجویان دانشکده طب در سالهای آخر برای کارا»وزی استفاده کنیم که بروند در دهات تمام اینکارها شده است داریم بررسی می‌کنیم یک موضوع راکه می‌گذارند برای بررسی از طرف گروه اطباء شما خیال می‌کنید در یک کنسولتاسیون راجع به مرض یک بیمار نظریات مختلفی وجود ندارد؟ برای این موضوع هم همان نظرات وجود دارد ولی وقت میخواهدتا ما واقعاً از آن یک استفاده بکنیم. جناب آقای ابراهیمی‌راجع به نکات مختلفی فرمایشاتی کردند مسلماً دیدمبا احساسات زیادی راجع به وطن پرستی واینکه هر ایرانی علاقه دارد در وطنش کار کند، من این احساسات ایشان راستایش می‌کنم راجع به تعادل بودجه و اشکالات تعادلی گفتید، عرض می‌کنم درجواب جناب آقای رامبد خدمتتان عرض خواهم کرد راجع به اضافه صادرات و تولیدات بنده نمیدانم این رقمها را از کجا آوردید هر چقدر بنده گشتم ببینم صادرات چرا پائین آمده دیدم رفته بالا بنده رقمی‌رابه شما می‌دهم حتماًیک شبه گزارشی بوده اگر گزارشی نبوده (مهندس ابراهیمی‌– ائین رفته است تفاوت صادرات و وارداتمان زیادتر شده) مسلماً زیادتر خواهدشد چون مملکتی است که درحال توسعه است و دارد صنعتی می‌شود و به مراتب بیشتر خواهدشد اطمینان داشتهباشید مامیخواهیم دریک مدت کوتاهی این مملکت را صنعتی بکنیم در یک مدت بیست ساله مملکت را صنعتی بکنیم مانند یک کشور اروپائی اگر خیال می‌کنید ما بنشینیم تا آنکه یک کشوری کارخانه را بیاورد و درست بکند به من و شما نخواهد رسید می‌خواهم به من برسد و در عرض بیست سال اطمینان داشته باشید که این کار راخواهیم کرد، واردات را به بیندی چقدر واردات سرمایه ایست، چقدر واردات مصرف است آنمهم است جناب آقای مدرسی بنده باید عرض بکنم دیدم که اولین نطق شما در مجلس حمله به دستگاه دولتی است جنابعالی که هنوز عرقتان خشک نشده چطور حمله به دستگاه دولتی است جنابعالی که هنوز عرقتان خشک نشده چطور حمله به دولت می‌کنید خودتان در پست‌هایی بودید خودتان اطلاع داشتید ومسلماً خودتان میدانید که در بانک رهنی که شما یکی از ارگانهای واقعاً مهم این بانک بودید اگر بانک رهنی چیزی نصیبش شده جنابعالی در آن موثر بودید پس چرا ما اینطور دستگاههای دولتی راخارج بکنیم وحمله بکنیم قابل حمله هستند بله در ا|«حرفی ندارم ولی حمله از کجا شروعبشود آنمهم است شما راجعبه حقوقها صحبت کردید گفتید مدیران آب و برق ماهیانه چهلو دو هزار تومان حقوق می‌گیرند بنده انتظار دارم این رقم را دراینجا برایم ثابت بکنید تا بنده از اینجا بروم چون چهل و دو هزار تومانه حقوق برای یک رئیس آب وبرق اگر چنین چیزی بود همه می‌دانستند، چطور شد به شما که در بانک رهنی هستید این خبر رسید اگر بود حزب ایران نوین یقه مارا میگفرت شما خیال میکنیددر آنجا این آقایان از ماحمایت می‌کنند و اینطوری صحبت می‌کنند، نه، آنجا با شدت عمل نظریاتشان را با استدلال و انتقاد مطرح می‌کنند، در کجا ۴۲ هزار تومان حقوق و مزایای ماهیانه یک مدیر کل است او یک اتومبیل دارد شما نیز که بی نصیب نبودید حق استفاده از یک خانه سازمانی دارد شما میگوئید که جوانانمیروند خارج، چکار کنیم اگر اجازه ندهیم برود باید در این جا حداقل زندگی را تامین کنیم یا اجاره خانه معادل ۱۰۰۰ تومان داده می‌شود درموارد مسافرت به تهران برای کار اداری بلیط طیاره هم می‌دهند اگر پولهای دیگری پرداخت می‌شود من اطلاع ندارم وزیر دارائی اگر اطلاعی داشته باشد نمیدانم از وزیر آبادانی و مسکن پرسیدم چنین اطلاعی دارید؟ گفتند اینطور نیست بنابراین جنابعالی کهخودتان کارمند دولت بودید خودتان میدانید که واقعاً حقوق و مزایائی که می‌گرفتید چقدر بوده اگر حقوق آن اشخاص از حقوق و مزایای شما بیشتر نبود به آنها ببخشید میفرمائید در سیل چرا سازمان آب منطقه‌ای که مسئول سیل بوده کاری نکرده بنده خودم درخوزستان دیدم چه کارهائی آب وبرق خوزستان کرده است شما ببینید جوانها چکار کردند باآقایان وکلای فارس وخوزستان رفتیم واز آنها خواهش کردیم آمدند بنده نمیدانم از احزاب اقلیت کسی همراه ما بودند یا خیر رفتیم آنجا جوانان ۲۴ ساعت به ۲۴ ساعت کار می‌کردند آقای مدرسی،۲۴ ساعت به ۲۴ ساعت کار می‌کردند در زیر آب وباران (مدرسی – بنده راجع به سیل قزوین صحبت کردم نه راجع به خوزستان) سیل قزوین هم همینطور است همهکار می‌کردند بنده نمیدانم چراهمه این اطلاعات در بانک رهنی متمرکز شده بود آقاثی نیک پی تحقیق خواهند کرد و خواهند گفت (دکتر حکیم شوشتری – از ۱۶۰ میلیون متر ممکعب آب، جلوگیری کردند اگر جلوگیری نمی‌کردند به خوزستان می‌رسید و تمام آن استان را آب فرامیگرفت) آقای مدرسی فرمودند روسای موسسات مالی با اموال عمومی‌مردم چنان رفتار می‌کنند که هیچ تاجر بازاری نمی‌کند بنده نمیدانم در بانک رهنی چه کردید بفرمائید آیا بانک رهنی اینطوری است؟ درهر صورت واقعاً جنابعالی که در این مجلس جوان هستید استدعای بنده این است که ازروی اطلاعاتی جوانان را متزلزل نکنید که درست نیست جناب آقای فضائلی هر سال ایشان راجع به بودجه نکاتی می‌فرمایند بنده نمتوانم با نظر ایشان مخالف باشم یک سوال از من کردندکه ً آقای نخست وزیر می‌گوید مردم، واقعاً منظورشان چیست؟ ً نمیدانم، از خود شما سوال می‌کنم من، شما همه مردم هستیم ولی در حزب مردم نیستیم اماخود مردم کههستیم (فضائلی –انشاءالله در حزب مردم هم می‌آئید اشکالات وزارت کشور خیلی خوشحالم درناهاری که آقای خسروانی دادند شما که با آقای وزیر کشور حداقل موافق بودید. جناب آقای فرهادپو بایدعرض کنم که واقعاً از منطق ایشان از علاقه ایشان بکارها بی نهایت ممنونم بنده ایشان را درکمیسیون بودجه دیدم و دیدم با چه متانتی نظریاتی دادند کارمند دولت بوده‌اند و آن دستگاهی را که اداره میکرده‌اند به نحو احسن اداره میکرده‌اندایراداتی که میگفرتند ایراداتی بود که باید یک فرد اقلیت از دولت بگیردمسلماً راجع به گلی که به یقه من هست و فرمایشاتی کرده بودندممنون هستم زن من بیشتر ممنون خواهد بود که شما این راملاحظه و تعریف کردید و پیشنهاد می‌کنم جنابتعالی در انجمن باغبانی شرکت بکنید ممکن است از این گلها نصب شماهم بشود راجع به کارهائی که باید انجام بدهید واز لحاظ اموری که مربوط می‌شود به توسعه و پیشرفت دراینجا فرمودید که دولت هویدا یک معدل قبول دارد یعنی شما ده دادید و آقای مهذاب ۲۰ دادند بین هر دوتا به ما ۱۵ بدهید من قبول می‌کنم (فرهادپور – قبولی شما فرمان اعلیحضرت است و مدامام کهاین فرمان را دارید معدل قبول دارید) خیلی ممنونم راجع به خرج سفر ماموریتها گفتید بنده هم با شما موافقتم که ماامروز باید بجر ماموریتهائی که واقعاً احتیاج داریم به ماموریت‌های دیگری نروندمسلماً نمی‌توانیم درهای مملکتمان را ببندیم برای اینکه جناب آقای فرهادپور ایران یک شکرو کوچکی بود یک اشکالات داخلی داشت یک اشکالات بین المللی داشت امروز ما پایمان درکارهای بین المللی و صاحب نظر است لذامسافرتها بیشتر می‌شود ولی باید دقت کنیم و مراقب باشیم که بیخود این کارها انجام نشود بعضی وزارتخانه‌ها میگوئید بودجه شان بالا رفته مثل وزارت اطلاعات خود آقایان بما میگویئد چرا دستگاههای فرستنده ۲ هزار کیلوواتی کار نمی‌کند چرا صدا بغلان کشور نمی‌رسد ما سعی می‌کنیم برناه‌هائی داشته باشیم که مورد علاقه اکثریت مردم باشد. جناب آقای طباطبائی مسلماً راجع به بعضی از استانها صحبت فرمودند ولی یک جائی فرمودند که آیا مثل مردم موشکاف از امکانات خود استفاده کردید یا مثل مردم نابالغ به اجناس لوکس روی آوردید بنده نمیدانم ذوب آهن لوکس است؟ آلومینیوم لوکس است؟ پتروشیمی‌لوکس است؟ کارخانه ماشین سازی اراک لوکس است؟ لوکس بالاخره کجا است؟ لوکس فروشی هم که قدغن است (طباطبائی – سوال میفرمائید کجا است تصور میفرمائید که جوابی هم داشته باشد؟) از خودم سؤال می‌کنم از جنابعالی که جرات نمی‌کنم سوال کنم شمامیفرمائید فلان جا آقای نخست وزیر می‌آید با وجدان راحت صحبت می‌کند بله با وجدان یک خدمتگزار صادق صحبت می‌کند این را به شما اطمینان می‌دهم حالا بنده اطمینان ندارم که وجدان همهد ر فرمایشاتشان راحت باشد (احسنت) من به شما اطمینان می‌دهم و انتظار دارم که وجدان همه در فرمایشاتشان راحت باشد در بین فرمایشاتی که ایشان می‌کردند جناب آقای دکتر صدر فرمودندکه اخیراً عامل زمانی یکی از ایدئولوژی‌های حزب اکثریت شده است ما که بعد از انقلاب به دنیا آمده‌ایم هنوز عامل زمانی درما اثر نکرده است شما که ۲۷ سال است به دنیال آمده ا ید خیلی معذرت می‌خواهم نتوانستم این حرف رانزنم بااین که چنین فکری را کرده بودم جناب آقای رامبد من هر سال منتظر شنیدن فرمایشات جنابعالی هستم، ایشان مثل یک شمشیر باز ماهر همیشه حمله می‌کنند ماهم مثل یک شمشیر باز الان نمی‌خواهم عرض کنم ماهر ولی شمشیر باز متوسط شکست نمی‌خوریم امسال تشکر می‌کنم که دریک نطق نسبتاً کوتاهی درزای نطق را به کسی دیگر دادندولی کوتاهی نطق را خود حفظ کردند و نظریات بسیار مفیدی اظهار فرمودندو نکاتی که در اینجا مثل هر سال انتظار داشتم راجع به قسمتی از |آن صحبت شدو قسمتی راحتماً برای سالهای بعد گذاشتند چون به این گفت و شنود، هم ایشان علاقمندهستند هم شخص بنده، راجع به دو سه موضوعی که صحبت فرمودند بنده اجازه می‌خواهم نکته‌ای عرض کنم که آقاین دیگر هم گفتندعده‌ای از آقایان راجع به تخصیص اعتبار فرمایشاتی کردند بنده نمیدانم با اینکه دولت سعی می‌کند که مسئولیتهای دفتر بوجه را روز به روز بیشتر کند و واقعاً روزی برسد که ما با یک بودجه دقیق تری با صفحات بیشتری اطلاعات بیشتری در اختیارتان بگذاریم که بتوانید بیشتر ما را هدایت بکنید عده‌ای ازآقایان در مجلس شورای ملی ایراد می‌گیرند این تخصیص اعتبار اولا یعنی چه؟ شماخیال می‌کنید که بودجه چیزی است متعلق به یک نخست وزیر یا یک وزیر، بودجه نماینده یک برنامه و پیشرفت آن برنامه است تا اینجا که با هم موافقیم؟ پس من که می‌گویم تخصیص اعتبار یک چیزیست که هر سال عمل می‌کردند ده سال پیش ۱۵ سال پیش این تخصیص اعتبار را رئیس حسابداری وزارتخانه عمل می‌کرد الان دولت در سرح برنامه ریزی خود کرده یک وزیر ده سال پیش ۱۵ سال پیش می‌خواست که هزار تومان بدهد برای یک کاری رئیس حسابداری می‌گفت پول نیست بودجه نیست خودتان میدانید منهم میدانم الان، از این حرفهانمیزنیم الان می‌خواهیم تا بآنجا بر سی که آخر سال همینطور که اسمال کمتر شد تصحیح بودجه نیاوریم به کمیسیون بودجه مجلس شما چرا مخالفید؟ اگر یک وزیری آمده گفته من ۱۰۰۰ تومان برای فلان کار می‌خواهم آن اعتبارش کم است آن کار باید برایش هزار تومان خرج بشود آنهزار تومان بماند و بعداً بکار دیگر بزنید آیا با این مخالفید؟ باتخصیص اعتبار به این معنی که روز اول دولت می‌آید به وزیر اجازه نمی‌دهد برود درتمام کارهائی که گفته شروع بکند بدون اینکه بیاید کاری را انجام دهد کارش که تمام شد به جای انیکه بگوید این تخصیص اعتبار ما است امسال ملاحظه فرمودید تخصیص اعتبار کردیم چون لغتش را آورده‌ام در کارهای پارلمانیمان این کار را همین امسال کردیم می‌بینید که تعداد تقاضائی که بتوانیم از اعتباری به اعتباری ببریم از رئیس کمیسیون بودجه بپرسید کمتر شد چرا؟ برای خاطر اینکه این تخصیص را از اول سال کردمی‌مسئولیت وزیر که نمی‌تواند از بین برود بنده عقیده دارم و زراء هم مسئولیتشان را قبول می‌کنند و کارشان را انجام می‌دهند و جوابگوی کارشان هستندولی با تخصیص اعتبار می‌آیند همه شروع می‌کنند واقعاً می‌توانند برنامه را شروع بکنند پولش با چیست آخر سال یک وجوهی بماند از آ«استفاده نشود بعدهم بیایند باتصویب کمیسیون مجلس و تصویب نخست وزیر ده درصدس را استفاده دیگری بکنند باید دستگاههای ما عادت بکنند مادر مکتبی هستیم ما هم کارمان را روز به روز انجام می‌دهیم ۴ سال واندی کارآموزی کرده‌ایم و این موجب می‌شود که سال به سال برای کارهایمان بهتر بتوانیم راه حلهائی پیدا کنیم اینها باعث خواهد شد که سال دیگر با تخصیص اعتبار یک بودجه دقیق تری برای شما بیاوریم شما به ما یادآور شوید تا اینها را به دستگاه بودجه بدهیم که زیاد خرج نکنند نه با آن روحیه قدیم بگوئیم پولمان را خرج نمی‌کنیم من اگر اینجا آمدم گفتم ۵۰ میلیون از بودجه فعلی برای سیل زدگان خوزستان مصرف خواهیم کرد میدانم که هنوز ممکن است بودجه‌هایمان به آنجا نرسیده باشد بدون اینکه خرج شده باشد برنامه‌ها کم است مثلا یکی از آقایان گفت رشد اقتصادی ۱۲ درصد کم است بفرمائید بیشتر کنید میفرمائید کجای دنیا رشد اقتصادی ۱۲ درصد دارد حالا سعی می‌کنیم به نتیجه هم خواهیم رسید واقعاً تخصیص اعتبار را من استدعا می‌کنم روی آن هیچگونه تعبیر وتفسیر دیگری نشودو طور دیگری فهمیده نشود نه از وزیری اختیاری را می‌گیریم نه به دفتر بودجه اجازه و اختیاری می‌دهیم بالمال موقعی که بایستی در بین دو وزارتخانه از لحاظ بودجه اش حکمیت کنند نخست وزیر حکمیت می‌کند دفتر بودجه هم زیر نظر نخست وزیر است پس این اشکالات مرتفع می‌شود جناب آقای رامبد طی سالهای ۴۴ تا ۴۸ بودجه کل کشور ارقام جنابعالی را تصحیح می‌کنم تقریباً صددرصد بالا رفته است و حال آنکه افزایش تولید ناخالص ملی افزایش کمتری دارد (یکنفر از نمایندگان – درآمد) لازم است اشاره کنم که رقم تولید ناخالص ملی که جنابعالی فرمودید از آن استفاده کرده‌اید به قیمت ثابت است درحالیکه به قیمتهای جاری است این است که می‌گویم ارقام با هم نمی‌خوانند برای اینست که شما قیمت ثابت را گرفتید ما قیمتهای جاری را بنابراین بودجه کشور در سال ۴۸ نسبت به تولید ناخالص ملی ۷۰ درصد نیست بلکه حدود ۴۸ درصد است چون باید قیمتهای فعلی باشد اما چون بودجه بیش از تولید ناخالص ملی بالا رفته است اولا ملاحظه میفرمائید که درصدها را با هم مقایسه کردن صحیح نیست و شاید به نتیجه نرسیم زیرا ارقام مطلقاً باهم مقایسه نمی‌شوند و برابر نیستند و طی برنامه چهارم ما هدفهائی داریم که شما نمی‌توانید مقایسه بکنید ولی اگر با هم مقایسه بکنید با این اشکالات مواجه خواهید شد و طی برنامه چهارم هدف آنست که سهم دولت از کل برنامه گذاری به ۵۵ درصد برسد بنابراین باید بودجه افزایش بیشتری نسبت به ت ولید ناخالص ملی داشته باشد تا بتواند به سهم مورد نظر برسد بالمال جناب آقای رامبد در آمدمان از نفت که متعلق به ملت ایران است می‌آید به خزانه چه کسی؟ گفت می‌رود به سازمان برنامه و بخزانه نمی‌رود؟ اینطور نیست همه اش اول می‌رود به خزانه دولت واز خزانه به سازمان برناه می‌رود و او سهم خودش رابر می‌دارد پس ملاحظه بفرمائید م ااگر این کار را نکنیم سهم بخش خصوصی چه می‌شد صفر می‌شد پس اگر اینطور بگوئیم این ارقام تصحیح خواهدشد یکی دیگر که فرمودید عدم تعادل‌ها است مقایسه افزایش سرمایه گذاری و رشد حاصل است یعنی جنابعالی استدلال فرمودید چون سرمایه گذاری ۲۰ درصد بالارفته ولی رشد ۱۲ درصد بالا رفته پس نتیجه گرفتید که بخش خصوصی بیش از حد متعارف بهره برداری می‌نماید با تمام دقتی که میدانم جنابعالی همیشه در ارقام میفرمائید این استدلال به نظر من یک خرده صحیح به نظر من یک خرده صحیح به نظر نمی‌آید توجه بفرمائید که مقایسه درصدها دراین صورت نتیجه مطلوب رانمی‌دهد اگر ازدید دیگری نگاه کنید مقایسه میزان سرمایه گذاری در سال ۱۳۴۷ حدود ۱۵ میلیارد ریال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده این امر باعث شده که قیمت جاری ۷۲ میلیارد ریال بالارفته و در واقع می‌توان در مقابل هر یک ریال ۸ /۴ ریال بتولید افزوده شده است ممکن است این نسبت از حد مطلوب کمتر باشد و با شما موافق هستم و توجه به آن لازم است و قبول دارم ولی آنطور تعبیر بعقیده من صحیح نبود ودر اینجا از یکی از مجلات اقتصادی هفته جملاتی قرائت می‌کنم که با حزب مردم هم ارتباط دارد این ارقام را خواندم مسلماً برای مدیر آن مجله احترام زیادی قائل هستم و خودم از نزدش درموقع زلزله خراسان بودم ودیدم که با دستهایخودش خاک را بر می‌داشت که مردم را بیرون بیاورد من این را فراموش نمتوانم بکنم واحترامی‌که به ایشان دارم زیاد است ولی راجع به تئوریهای اقتصادیشان من یک کمی‌تردید دارم (خنده نمایندگان) در دو مقاله که در دو هفته پشت سر هم انتشار یافت دو تز مختلف اقتصادی ادامه دارند یک روز موافق بخش خصوصی شدند یک روزی به بخش خصوصی اعتقاد نداشتند بنده انتقادهای ایشان را درهمین مجله خواندم چون من با ایشان موافقم هیچگونه شک و تردیدی نیست بخش خصوصی را باید توسع داد باید کارهایمان روی بخش خصوصی پایه گذاری بشود ولی ارقامی‌که گفته شد در سال ۴۵-۴۶ جمع کل بودجه درآمد ناخالص به قیمت جاری در آمد درصد بودجه اینها یک خرده ارقامشان دخالت روز افزون دولت را در امور کشور نشان می‌دهد اولا این جمله ً دخالت روز افزون دولت درامور کشور ً حزب دولت اگر در امور کشور دخالت نکند پس چه بکند ولی اگر منظورشان در بخش خصوصی است بنده می‌خواهم بگویم که بخش خصوصی از ما بیشتر انتظار دارد که ما در کارهایش دخالت بکنیم به این معنی که با آن شری بشویم ما معتقد هستیم بخش خصوصی امروز مدیران خوبی دارد مردمان فهمیده و مطلعی دارد که می‌توانند روی پای خودشان بایستند و می‌توانند این مملکت را با سرعت بیشتری به طرف صنعتی شدن و پیشرفت ببرند (صحیح است) در مورد نشان دادن سیاست اقتصادی، شما مسلماً اتومبیل پیکان سوار میشویدبه فیات ایراد می‌گیرید اگر به فیات سوار بشوید به اتومبیل دیگر ایراد می‌گیرید فیات وارد می‌کنیم میگوئید به درد نمی‌خورد بنده خودم به هر دو اتومبیل سوار می‌شوم که بین این شرکتها هیچگونه ناراحتی ایجاد نشود ولی با این تاسیسات جدید می‌ترسم ناچار بشوم هر روز یک اتومبیل دیگر سوار بشوم چون هم‌هاینها را در ایران می‌سازند ولی باید عرض کنم که من به این ثبات سیاست اقتصادیمان واقعاً معتقد هستم بخش خصوصی را معتقد هستم و به آن کمک می‌کنم ذوب آهن نفت و نیروها، سرویسهای بزرگ خدمات بزرگ که امروز مممکن است استخوان بندی قیمتها را ایجاد بکنند اینها باید دست دولت باشد نمتوانیم بگذاریم تمام استخوان بندی قیمت آهن کشور دست خودمان نباشد چون با سیاست‌ها و قیمتها نمتوانیم بازی بکنیم آن گرفتاریهائی که کشورهای پیشرفته دراین مورد پیدا کرده‌اند ما برایش امروز راه حل پیدا کرده‌ایم این آقای وزیر اقتصاد و همکارانش ممکن است زیاد صحبت نکنند و قرار بر این بودکه بیشتر صحبت بکنند ولی کار بیشتر انجام می‌دهند شما فراموش نکنید جنابعالی راجع به توسعه و پیشرفت فرمودید ولی آقاین شما به یک نکته متوجه باشید و آن این است که تمام این کارهای کوچک را نگیرید درست است که جاده اسفالت خرابست بنده هم کهصبح میایم گودالهای را می‌بینم ما تردیدی نداریم توی اتومبیل کوچک برای من خیلی سخت تر است گودال‌ها را بیشتر حس می‌کنم اینها باید درست بشود حالا بیست سال است نشده بود چهار سال است پنج سال است دو سال دیگر هم صبر بکنید ما هستیم شماهم هستید ناراحت نشوید درست می‌شود این را قبول داریم اماکسی نیامد در اینجا بگوید که برای اولین بار در یک کشور در حال توسعه ودراین دولت موتوری ساخته که در سال ۴۸ اولین موتور دیزل ساخت این مملکت نه مونتاژ، در نمایشگاه آسیائی گذاشته خواهدشد این را کسی صحبت کرد؟ یعنی چه انقلابی دراین مملکت ایجاد شده که انگشتهای کارگر ایرانی برایتان یک موتوری می‌سازد که انگلیس و آمریکا به آن افتخار می‌کنند انصاف نیست که این را بدانیم آنوقت فقط آن جاده را ببیندی این یکی را هم ببینید این کارخانه ماشین سازی تبریز رادیدید آخر دیدید که چه شد؟ این ذوب آهن را رفتید دیدید الان این چیزها برای شما طبیعی شده بدمان هم نمی‌آید که طبیعی بشود و از ما انتظار بیشتری داشته باشید چون لیاقت بیشتری هم داریم (صحیح است – احسنت) این را هم ببینید حتی از آنطرف دوربین ببینید مانعی ندارد ولی ذره بین نگذارید جلوتان بنده حرفی ندارم دوست عزیز من دراین گزارش اقتصادیش چیزهائی نوشته می‌شود بنده عرض می‌کنم انتقاد بسیار خوب است اذعان بفرمائید درمورد این دولت نه انتقاد قدغن بود نه شما دست کوتاهی در انتقاد داشتیدولی قبول بکنید که انتقاد باید صحیح باشد دلم برای این مجله می‌سوزد نه برای کار دیگر برای اینکه معتقدم که یک مجله خوب دراین مملکت باشد و ما به آن احتیاج داریم باید به این مسئله توجه بشود اگر اینطور نباشد دیگر این را بخواند می‌گویم کهخوب همان است از همان مقالات است این نشد، یک استانداردی برای مقالاتی که حسابی باشد تعیین کنید آنوقت جناب آقای رامبد امکاناتی دارند که بررسی بکنند که از آنها سرمشق بگیرند حالا تمام ادعاها وایراداتیکه آقایان علیه ما صحبت کردند در دو تا روزنامه عصر تهران است ولی اگر معلومات زیادتری خواستید معلومات اقتصادی خواستیداین مجله است اینکه نشد شما خودتان می‌آئید ایراد می‌گیرید که این روزنامه‌های عصر تهران چه می‌نویسند؟ می‌نویسند دو هزار نفر در خوزستان از بین رفتند خوب آقای دکتر خطیبی باهم بودیم جنابعلای وقتی آن مقاله هزار نفر را خواندید چه گفتید؟ ملاحظه میفرمائید این را بنده می‌خواستم عرض کنم وقتیکه یک بودجه روی یک ا صول علمی‌طبق اطلاعات اقتصادی آمده طبق موازین اقتصادی آنرا بررسی بکنید اینجا رفیقمان هم امیدوارم برای خودش هم که شده ا ین موضوع را توجه بکنده (یکنفر از نمایندگان – تغییر عقیده بدهد؟) نه انتظار نداشتهباشید همه مثل ما فکر بکنند واقعاً باید روی تعاطی نظرات مختلف روی گفت و شنودها با خلوص نیست و باحوصله با هم بنشینیم صحبت بکنیم ما که ۱۸۰ نفر وکیل داریم ممکن است دولت چنین چیزی نگوید بگوید که فرمایشات اقایان را شنیدم رای بدهید ولی من برای یکنفر هم شده وقتیکه نظری داده احترام می‌گذارم بهر فرد ایرانی هر انسانیه نظر داده احترام می‌گذارم ممکن است نظری که می‌دهند با نظر من مخالف باشد من همیشه می‌نشینم گوش می‌دهم تا اینکه ببینم از این نظر می‌توانم استفاده بکنم؟ و هیچوقت هم از اینکار بدی ندیدم معتقدم که حزب ماهم وظیفه دارد گوش بدهد ما انتظار نداریم دراین مملکتی که باید چندین حزب داشتهباشد من امیدوارم که حزب مردم بیشتر توسعه پیدا کند حزب پان ایرانیست بیشتر توسعه پیدا کند چرا برای اینکه مردم ایران این گروههائی را که دارند باید داشته باشند چون ماهیچگونه تعصبی نداریم و فکر نمی‌کنم که تنها کارهای خوب این مملکت درانحصار ما است مایک شانسی داریم کهدراین موقع تاریخی توانستیم سرکار باشیم و توانستیم وظیفه مان را انجام بدهیم انجام وظیفه هم افتخاری نیست انجام وظیفه کاملاً طبیعی است هر فردایرانی انجام وظیفه اش طبیعی است من تنها ایرادی که می‌گرفتم این است که عرض می‌کنم طوری صحبت بشود که اشخاص دیگر چیز دیگری نفهمند برای خاطر اینکه چون من با همکاران اقلیت صحبت می‌کنم میدانم که در قلوبشان چه می‌گذرد و چه آتشی برای علاقه به مملکت شعله می‌کشد و چه روحیه‌ای دارندخوب حالا جنابعالی می‌خواهید با ما موافقت نکنید فکر کنید چهار سال یک نخست وزیر نشسته اینجا برای سالهای بعد هم ممکن است باشد و فکر بکنید می‌توانید بعد از ما خدمتگزار بهتری باشید داشتن یک همچو فکری عیب نیست بگذارید این فکر راداشتهباشند هیچ مانعی ندراد الان مابرناهم مان رامیدهیم ملت ایران رای می‌دهد در اینجا عرض کردم خیلی خوشوقت بودم یک روزی که حزب مردم افتخار شرفیابی بهحشور شاهنشاه آریامهر داشتند فرمایشی کردند بسیار مهم که بنده آن را فراموش نمی‌کنم و واقعاً خیال می‌کنم حزب ایران نوین و حزب پان ایرانیست هم می‌توانند از آن پند بگیرند شاهنشاه فرمودند که ً باید تشکیلات منظم سیاسی درمملکت وجودداشته باشد که در آ«اکثریت بزرگ مردم ایران وارد باشندو هر یک از این تشکیلات که بیشتر مطابق میل و سلیقه مردم عمل کرد و بیشتر امتحان خدمت داد تا مدتی که ا ین اطمینان در نزد اکثریت مدرم باقی باشد می‌تواندبر سر کار باشدً همه اینها صحیح است فرمودند دستوراتی است مسلماً ما هم کارنامه داریم تا به حال خدمت کرده ایمملت ایران به ما رای داده مانعی هم نمی‌بینیم که بعداً هم به ما رای بدهد فرمودند راجع به وظایف اقلیت هم میگویندً و دسته دیگر با چشم باز ناظر امور باشند و هر جائی که از خطوط اصلی انحرافی پیدا بشود تذکر بدهند ً مسلماً ممنون می‌شویم ًولی نه با این نظر که چون طرف م احزب اکثریت است هر کار آن را بدون استثناء مورد ایراد قرار دهند و لو اینکه اینکار مورد مبارزه با فساد باشد ً این فرمایشات شده است ماهم موافقیم پس ملاحظه میفرمائید آقایان وظیفه شان دراین است که اگر می‌بینند ما از اصول منحرف می‌شویم مارا راهنمائی بکنند مسلماً مخالفتشان برای این نیست که ما حزب ایران نوین هستیم و دولت ایران نوین است مسلماً از این خود آقایان پند گرتفه‌اند و موافقتند که دنبال این فکر بروند صادرات سال ۲۵ به نسبت سال ۱۳۴۷ جناب آقای رامبد و بهمین ترتیب سا ل۱۳۴۶ بملغ ۳۵ میلیون دلار افزایش داشته است یعنی ۱۷۵ میلیون به نسبت صدی چهل سال گذشته این را من نمیدانم رقمش از کجا آمده در هر صورت به اطلاع شما رساندم ما فکر می‌کنیم که دراین قسمت واقعاً دولت سعی کرده وظائفش راانجام داده و مسلماً انجام هیچیک از این وظائف راحتماً ما فراموش نخواهیم کرد جنابعالی مثل همیشه علاقه به شعر فارسی وادارتان کرد که شعری را بفرمائید راجع به بنده چون شعر بلد نیستم و خوب نمی‌خوانم مفهوم آ«را عرض می‌کنم که مربوط به باز کردن پرده بود از کارها بنده دیشب که رفتم خانه بعد از جلسه‌ای که داشتم یک کتابی می‌خواندم کهمتاسفم از ادبیات فارسی نبود و یکنویسنده فرانسوی اخیراً راجع به فاوست چیزی نوشته بود و حتماً جنابعالی که اطلاعات زیادی در ادبیات خارجی دارید اگر آن قصه را بخوانم مسلماً میدانید که به هیچ وجه مقایسه با شخص نیست راجع به یک طرز فکر است پیتسو می‌گوید من آن روحی هستم که همه چیز را انکار می‌کنم دکتر فاوست با پیروی از نصایح پیتسو از یک بدبختی به بدبختی دیگری دچار می‌شود تا اینکه به لعنت ابدی دچار میشودحتماً فیلمش را دیده‌اید بنده دیده‌ام با خلوص نیت با روح شاد که در من ود ر همکاران من هست حتماً نه من و نه شما بدینگونه عمل نخواهیم کردوشک را که مظهر این ظیطان و منشا همه این انحطاط است به خودمان راه نخواهیم داد و همچنان راه خودمان را دنبال می‌کنیم ما و شما چون هر دو روی یک کشتی هستیم روی کشتی‌های مختلف که نیستیم همان راه کشور ایران را که به آن اعتقاد کامل داریم دنبال خواهیم کردو بهمین دلیل پیوستهت راه روشن آنیده را درمقابل خود داریم، همه ماسرنوشتمان دراین کشتی است ما هم هستیم ماهم داریم می‌رویم بنده در یکی از عرایضم چندی پیش گفتم که درعلم اقتصاد جدید روسو صحبت از طیاره می‌کند که اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند یک طیاره‌ای است کهدر آخر باند است به آخر باندرسیده است و دارد پرواز می‌کند من هر چند درعلم اقتصاد وارد نیستم ولی گفتم که این تشبیه صحیح نیست به عقیده من بیشتر باید تشبیه به ماهواره‌ای کرد که در مدار بسته عق افتادگی درحرکت می‌باشد دارد حرکت میکندتا این ماهواره یک سرعت بیشتری بدست نیاورد نمتواند از این مدار بسته عقب افتاده خارجبشود دراین ماهواره ما نشسته‌ایم وسکان و فرمانش در دست رهبر مااست که ما و شما توی آن نشسته‌ایم ما در لژ نشسته‌ایم و شما در صندلی دیگر نشسته‌اید ولی در حقیقت این ماهواره حرکت کرده از مداربسته خارجم شده دارد می‌رود به طرف آسمانهای نامعلوم توسعه ما باید سعی بکنیم الان با یک زاویه صحیحی وارد فضای آن پیشرفتگی و توسعه بشویم مسلماً من و شما هر دوعلاقه به اینکار داریم چون اگر توسته یافتن و پ=یشرفت مملکت نصیب کشور ایران بشود نصب من و شما هم هست مانمتوانیم بگوئیم چون حزب ایران نوین سرکار بود پس این توسته به درد نمی‌خورد من خیال می‌کنم که واقعاً از این لحظا ما با این سرعت داریم پیش می‌رویم مسلماً سرعت زیاد اشکالاتی دارد من اعتراف می‌کنم اذعان می‌کنم که ماسعی نکردیم اطلاعاتمان رامخفی نگه داریم چون اگر تزی بود که می‌خواستیم مخفی نگاه داریم مجبرو نبودیم که اینقدر هزار صفحه اطلاعات بیاوریم هیچکس هم با ماحرفی ندارد انتظاری هم ندراد یک بودجه‌ای می‌گذراندیم و کارهایمان را می‌کردیم من معتقدم که برای ایجاد و توسعه دستگاههای سیاسی مملکتی ما باید چنین کارهائی بشود مردم اظهار نظر بکنند باید مجلس موشکافی کند باید مجلس وارد امور بشود بایدمجلس مطلع بشود بایدمجلس ایراد بگیرد اینها چیزهائی است که ما قبول داریم خودمان به استقبالش رفتیم واگر شما ما را بزور اینجا نیاوردید ماخودمان بدون هیچگونه حرفی به ا ستقبال رفتیم ۱۸ روز است راجع به این بودجه صحبت می‌کنید دولت آمد اینجا نشست حرفها را گوش داد و گوش می‌دهد سال دیگر هم می‌آید انشاءالله سال دیگر ۲۵ روز صحبت بکنید هر قدر دلتان می‌خواهد اینجا صحبت بکنید بنده خیال می‌کنم برای ما مسلماً امکانخواهددادکه از عقب ماندگی بیرون ببرد در مدار کشورهای توسعه یافته قراربدهد باید یک نکته‌ای را عرض بکنم که آن را هم نمی‌توانید فراموش بکنید عصر ماعصر عبور از مرحله‌ای است به مرحله دیگر و و برای افرادی که نمی‌توانند خود را با این شرایط تطبیق بدهند عصری است دردناک اگر اشخاصی نمی‌توانند خودشان را تطبیق بدهند بازمان و یا انقلاب بدبختند همه اشخصا که نمی‌توانند ولی ما و شما که می‌توانیم چون خودمان عاملش هستیم ما لوایح را می‌آوریم اینجا شما تنفیح می‌کنید بهتر می‌کنید و تصویب می‌کنید و ما آنها را اجرا می‌کنیم به بینید ما مقصودمان در این مملکت نباید این باشد.

که افراد ضعیف را مضمحل بکنیم ما باید از افراد ضعیف افراد قوی به وجود بیاوریم (صحیح است)

زیرا اندیشه ما اندیشه مبارزه و پیروزی است زیرا در دنیای ظریف جواهر سازی که نیستیم ماباید آهنگران دنیای تکنولوژی فردا باشیم ما باید کار کنیم زحمت بکشیم بایستی واقعاً روح و جان بدهیم درهر صورت بنده در اینجا عرض می‌کنم خودتان میدانید همیشه افتخار حضور داشتید فرمایشات شاهنشاه را شنیده‌اید الهام گرفته‌اید استقلال ایران به ما مجال و استفاده آن را داده است کهاز ثبات سیاسی و بی سابقه بهره‌ای بگیریم (صحیح است –احسنت) که سالخورده ترین افراد نسل معاصر شبیه آنرا به یاد ندارند بروید سوال کنید بدیهی است که درسایه این ثبات توانسته‌ایم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضع بهداشت در راه پیشرفت صلح سهم متناسب و فعالی داشته باشیم (صحیح است) و می‌بایست با ملل موجود باملل پیشرفته دنیا همکاری بکنیم و همچنین توانسته‌ایم از لحاظ ایجاد آرامش و ثبات در جاهای دیگر و کمک به کشورهای درحال توسعه دیگر وظیفه کوچکی راهم انجام بدهیم اینکار شده اینکار شوخی نیست درتمام کارهای بین المللی ایران صاحب نظر است (صحیح است) درلژیون خدمتگزاران بشر در مبارزه با بیسوادی صحیح است اینجا صحبت شد که نمی‌شود من نمی‌خواهم بگردم خودتان ارقام را ببینید ملاحظه بفرمائید که برای مبارزه با بیسوادی در ارقام بودجه عمرانی چقدر گذاشته‌اند همه اینها رقمهائی است که هم الان آقایان می‌توانند بگویند که اگر شما سرکار بودید بهتر شما می‌توانستید اگر سرکار بودید با سرعت بیشتری اینکارها انجام می‌شد خوب ببینیم تا شما سرکار باشید آنوقت اگر مطالبی نبود عرض خواهم کرد ولی خوب ممکن هم هست که به شما نرسد بیکعده دیگری برسد در هر حال می‌نشینیم با هم صحبت می‌کنیم ولی درهر صورت این چیزی نیست ماسرمشق برای ملل دیگر شدیم اراده حزب ایران نوین کدام است؟ برای اینکه باقی بماند برای فرد ایران نبرای مردم جهان ثبات ایرانیان دردپ درون مرز ثبات ایران دربرون مرز هم هست یعنی ثبات ایران به درد سایر جاها هم می‌خورد این چیزی است که شاهنشاه ما شروع کرده و پیشرفت کرده و ما به آن معتقدیم اگر کارهای کوچکی در برابر کارهای بزرگنشده ببخشید مسلماً در دو کفه ترازو اینکارها را خواهید گذاشت و من اطمینان دارم که وقتی شما در دو کفه ترازو گذاشتید خواهید دید کارهائیکه دولت انجام داده چیست و کارهائی که باید انجام بدهد یا می‌بایست انجام می‌داد چیست مسلماً ترجیح می‌دادیم که شما با واقع بینی به این بودجه نگاه می‌کردید میدانم ک هواقع بینی بی اعتنائی نیست بلکه واقع بینی عبارتست از روبرو کردن وقایع باتفسیرهای مربوطه آن و مقایسه نتیاج آن بدون اینکه بتوانیم سوء تعبیر در بررسی بکنیم بهر حال واقع بینی امری است که مرادف با بیغرضی است و امیدوارم که چنین باشد من با روحیه‌ای که در این مجلس می‌بینم می‌خواهم عرایضم را با یک نکته‌ای خاتمه دهم و آن نکته مربوط به این خواهدشد که بالمال درعرض چند سالی که در پیش داریم و مملکت ما پیش می‌رود سرعت و پیشرفت سریع است و روزی می‌رسد که تمام این اشکالات کوچک که فرمودید حل خواهد شد اشکالات دیگری خواهند بود مسلماً انگشت روی آن اشکالات گذاشتهمی‌شود و طوری نباشد روزی که من و شماسنمان به جائی می‌رسد که از این خدمات معاف می‌شویم آنروز در آن جشنی که ۲۰ سال،۲۵ سال دیگر خواهند گرفت برای بزرگداشت پیشرفت ایران بگویند که همیشه شما با رای مخالفتان سهیم دراین پیشرفت‌ها نبودید (صحیح است) چون من معتقد هستم که شما معتقد به این پیشرفتها هستید نه این که به آن ورقه کبودی که می‌دهید مورخن، تاریخ نویس همانطور که گذشتگان را امروز درکتابهایشان حلاجی می‌کنند بگویند که‌ای آقا دولتی بود خدمتگزار دولتی بود که با گرفتن الهام از شاهنشاه کارهایش راانجام داد ذوب آهن آورد این کارها را کرد ولی عده‌ای بودند که رای کبود دادند شما دراین کارها سهم دارید و آنروزی که بزرگداشتی خواهد بود آن بزرگداشتی که ما و شماه سنمان خواهد رسید ما و شما را هم دعوت خواند کرد نباشد آنروزی که ما از در بزرگ وارد شویم و شما از در کوچک و ما روی مبل بنشینیم و شما روی چهار پایه امیدوارم و انتظار دارم که با رایتان نشان بدهید که شماهم در پیشرفت ایران سهمی‌داشته‌اید (احسنت).

رئیس – ننظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای دکتر بهبهانی بفرمائید.

دکتربهبهانی (مخبر کمیسیون بودجه) – با اجازه مقام ریاست وهمکاران محترم اجازه می‌خواهم بعد از بیانات نغز و شیوای جناب اقای هویدا نخست وزیر که آموزنده و جامع و مانع بود راجع به گزارش کمیسوین و نکاتیکه در تنظیم گزارش اشتباه شده و از قلم افتاده درحالیکه در ارقام بودجه به آن عمل شده جهت اصلاح به استحضار مجلس محترم برسانم:

اول – درصورت درآمد وهزینه به پیشنهاد دولت رقمی‌معادل هشتادو پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (۸۵۲۵۰۰۰۰) اضافه گردیده که مبلغ پنجاه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال برای اضافه اعتبار دانشگاه و سی وپنج میلیون ریال به اعتبار دانشکده پزشکی و بیمارستانها اضافه می‌شود که قسمتی از آن برای اعتبار تامین حقوق تمام وقت استادن، دانشیاران و استاد یاران است که بدینوسیله ضمن تامین زندگی آنان در اجرای هدف انقلاب آموزشی و مطالعاتی صرف وقت شبانه و همانطور که آقای وزیر محترم دارائی فرمودند این اضافه به منظور خدمت دوسره نبوده برای خدمت تمام وقت ایشان است. مطلب دوم که می‌بایست به استحضار برسد در صفحه چهارم لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ زیرعنوان پیش بینی دریافتی‌ها و پرداختی‌های برنامه عمرانی ردیف ۱ توجه داده می‌شود که در گزارش از متمم افتاده و لازم است درموقع چاپ رعایت گردد واصلاح ماهوی نیست.

۱- بازپرداختاصل و بهره وامهای خارجی نه میلیارد ریال ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

۲- پرداخت بهره کارمزد و سایر هزنیه‌های مربوط به وامهای داخلی ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

که چون این دو رقم یکجا آمده بنده تقاضا دارم به ترتیبی که ذکر شد اصلاح گردد.

رئیس – آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- جناب اقای رئیس نمایندگان محترم ملت، من آنچه از فرمایشات جناب آقای نخست وزیر استنباط کردم چند نکته را لازم میدانم برای ثبت درتاریخ اینجا یادآور بشوم نه از طرف اقلیت بلکه خیال می‌کنم هر ایرانی که خون ایرانی در عروقش جریان داشته باشد پیشرفت اقتصادی عصر حاضر شاهنشاهی را تکذیب نکرده و نخواهد کرد (احسنت) من به راحتی می‌توانم بگویم ۱۲ درصد رشد اقتصادی شما ارقام وعواملی که رشون کننده آن است در هیچ جا منعکس نیست ولی دولت و مملکت متعلق بهمه هست ورقم ۱۲% را بی چون و چرا هم هدراین جا تائید کردند (صحیح است) ولی اگر آن قسمت از فرمایشات شاهنشاه رامیخوانم که ۱۲% راتائیدمیفرمایند بهتر است قسمت دیگری از فرمایشات شاهنشاه رادرموقع شرفیابی هیئت رئیسه مجلس سنا هم بخوانیم و بدانیم نه توضیح این رشد صحیح است نه نحوه ادامه این رشد به این ترتیب که کشاورزی عقب باشد صنعتبطور غیر متعاغدل با سایر بخشها جلو برود محتاج به تجدیدنظر است (صحیح است احسنت) کیست که بتواند انکار کندکه ما امروز به سازمانهای روستائی اعم از جاده، تعاون، پست، تعلیم احتایج به توجه بیشتری داریم شما معتقدید ک هباید سیصد میلیون خرج مخابرات و مدارهای مخابراتی کرد من معتقدم بایداول مواصلات داخلی راکه محصول را به شکم مردم اینمملکت می‌رساند تکمیل و ت جهیز کنیم تا بعد خبرش را مخابره کنیم، دونظر است هیچکدام نمتوانیم خدای نکرده تخطئه کنیم ممکن است شما صحیح بگوئید ولی ممکن هم هست ما صحیح بگوئیم بنابراین با هم اختلاف سلیقه و عقیده اگر داریم اختلاف هدف نداریم هدف یعنی رشدمملکت (صحیح است) جناب اقای نخست وزیر که تشریف ندارند آیا شما منکر این هستیدکه یک نفر اقلیت حق دارد بگوید درجائیکه وزیر کابینه شمامیرود مرکزی یک شهرستان را می‌بیند که چهار اداره در بالاخانه یک قهوه خانه که دیوارهای گلی آن تکان می‌خورد چوبهای زیرش پوسیده است و تکان می‌خورد نفر پنجم مراجعه کننده اگر وارد اطاق بشود.

همه سقف روی هم می‌ریزد ولی درتهان شما اطاق پذیرائی با تجملیکه در دنیای امروز دیگر به آن اعتناء نمی‌کنند وجود دارد این عدم تعادل است بداست اگر خوب است دفاع کنید بله می‌گویم اگر پرده از روی این کارها برداشته شود آ«فرد ایرانی که عاشق ایران و خدمتگزار شاهنشاه است از منطقه و شهرش که تا زانو در منجلاب است ووقتی مریض داشته، مسلولی داشته در موقع مراجعه به ادارات مامور دولت شما را مثل فرد زبونی در یک دکان محقر دیده است به تهران بیاید و کاخهای عظیم تهران را با قیمتیرین چراغها و چهلچراغهای بیقیمت از لحاظ ملت و پر قیمت از لحاظ پول دولت می‌بیند آن فرد ایرانی چه حس می‌کند عدم تعادل وجود دارد و شاهنشاه ما فرمایشاتشان راخوانده بیش از هر کس مخالف این عدم تعادل است (صحیح است) جناب آقای نخست وزیر منهم مثل حضرتعالی معتقدم اگر دیشب تشریف می‌داشتند خوب میشنیدندکه اصولاً برای رشد اقتصادی برای توسعه صنعت ما معتقدیم چاره‌ای ندارید که فاصله صادرات وواردات راقبول کنید که زیاد بشود این را قبول داریم ولی برای شما عرض کردم تا بدان جائی ممکن است این صادرات آنقدر بالا برود که این تفاوت از حد قابل تحملی نگذرد شما یک ایرانی وطنپرست، موافقیدکه صادرات فرش همه روزه پائین بیاید منهم مثل شمامیدانم رقم نسبی بالارفته ولی این پیشرفتها ئیکه شما به آن افتخار می‌کنید و ما از آن بیشتر توجه بکنید مامنکر پیشرفت مملکت نشدیم شما از ما رای سفیدمیخواهید خودتان مگر نگفتید که سال آینده از این بهتر خواهد شد مگر نمی‌گفتید که این موارد وایرادات راخودتان توجه دارید ودارید رفع می‌کنید و تذکرات ما راهم آنچه در جهت سلیقه شماست توجه می‌کنید رای سفید یک پارچه مملکت یعنی ایده آل، باید کسی دیگر بگوید اینمیزان پیشرفت را قبول داریم اما این نکته را هم اگر نکته پیشرفت بزرگتری است بگذارید آن مقدار رای بماندبرای آن پیشرفت بزرگی که آرزویش را داری چون ضمن محاسنی که برای شمادوست و دشمن قائل هستند آن اخلاق و نزاکت حضرتعالی ضمن بیانات ظرف و پر محبتتان اشاره شد که اجازه می‌خواهم تذکر بدهم آقای دکتر مدرسی تا دیروز در بانک رهنی بودند همچنان که آقای هزاره هم تادیروز در بانک مرکزی بودند اما امروز وظیفه دیگری دارند اطلاعاتیکه بنده شخصاً بعرض شما رساندم بهیچوجه متکی به اطلاعات روزنامه‌ای نبود اگر مایلید بامتخصصینی که دارید تعیین بفرمائیدتا عدد به عدد رقم به رقم خدمتشان ارائه بدهم که کمال اعتماد مرابه دولت شمامیرساند که صرفاً مبتنی بر نشریات رسمی‌دولت خود شما است آقای دکتر سعید حکمت وقتی خارج از مملکت است نماینده حزب اقلیت نیست وظیفه دارد از پیشرفت مملکت سربلند دفاع بکند ولی اینجا که یم آید وظیفه دار است که ایراد را به عرض شمابرساند مگر شماهمین حالانمیفرمودید این اکثریت محترم یکپارچه احسنت گو باشد این یک پارچهاحسنت بوئی که در اینجا هستنداین رامیگویند در فراکسیون که هستند وظیفه دارند آانچه به نظشان می‌رسد بعرضتان برسانند پس بنده بعرایضم خاتمه می‌دهم و فقط خدمتتان عرض می‌کنم که مادراین پیشرفتها شریکیم دیروز هم اینجا عرض کردم اتومیبیل که بجلو می‌رود ترمزش هم وظیفه‌ای دارد درست است گاهی ممکن است درزمانی یک قدری گیر بکند ولی گاهی اوقات هم از سقوط چلوگیری می‌کند (احسنت).

رئیس –آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری – طرح بودجه امسال موجب شد که مطالب بسیار اساسی ومهم توسط اقلیت واکثریت و آقای نخست وزیر به عرض مجلس شورای ملی برسدو من فکر می‌کردم پس از نطقیکه آقاینخست وزیر بیان کردند و البته نمتوانستندیک به یک راجع به گفته‌های چندین ساعته مخالفین دریک مدت کوتاهی جواب بگویندولی همنیطور که خودشان گفتند فاکتور گرفتند و آن نکات اساسی که گفته شده بود و لازم بود که برای رشون کردن اذهان عمومی‌پاسخی داده بشود ایشان پاسخ قانع کننده‌ای به عرض مجلس شورای ملی رساند ولیکن یک نکته هست که من همیشه به عرض همکاران محترم رسانده‌ام و آن این است که دراستدلال اگر انسان اسیر احساسات باشد همیشه از منطقه دوری می‌جوید و ما اگر پای این میکروفون و پشت این تریبون مقدس قدری عصبانی بشویم و تندخوئی بکنیم مسلماً از جنبه حقیقت وحقیقت گوئی دور می‌شویم بهتر این است که با خونسردی مطالب را بگوئیمو با خونسردی مطالب رابشنویم التبه گفتن اینکه چرا رشد اقتصادی در کشاورزی به تناسب رشد اقتصادی در صنعت و سایر فعالیتهاب مملکت ترقی نکرده است و بنابراین دولت کوتاهی کرده است ظاهر فریبنده و اقبل قبولی دارد ولیکن اشخاصیکه دست‌اندرکار هستندمیدانند که رشد اقتصادی درامر کشاورزی کار آسانی نیست رشد در امر کشاورزی مستلزم وقت است رشد درامر کشاورزی مستلزم تربیت همان روستاها است شما باید آنها را به کار جیدید آشناکنید (صحیح است) به فواید کود شیمیائی آشنا بکنید به طرز کشاورزی مردن آشنا کنید به استعمال ماشین آلات و ادوات جدید آشنا سازید تابتوانید سطح تولید رادرهکتار وسطح تولید رادرسطح تمام مملکت بالا ببرید (صحیح است) ویان لازمه اش وقت است لازمه اش تربیت است لازمه اش بالابردن نیروی انسانی و سرمایه گذاری است و هیچ جای دنیا رشد سریع در امرکشاورزی بیشتر از میزانیکه ما به آن نائل شدیم نائل نشده‌اندو البته دراین مقایسه اگر مامعکوسش را بگیریم مثل این است که ایراد بگیرید که چرا در آنجائیکه امکان رشد سریع بوده است زود ترقی کرده انهم صحیح نیست یعنی اگر ماامروز درامر صنعتی جهش‌های بزرگی می‌کنیم همین جهشها بعداً برای رشد اقتصادی درامر کشاورزی موثر است یعنی تمام اینها مثل ظروف مرتبط بهم مربوط و لازم و ملزوم هستند (صحیح است) بنده یک مطالب دیگر را خواستم عرض کنم دریک کشور درحال توسعه یکیاز فنومن‌هائی که در آنجا واقع می‌شودتاینستکه از تعداد افرادی که در روستاها می‌نشینند به تدریج کاسته می‌شود و به سوی صنعیت و شهرها حرکت می‌کند بنابراین هر قدر ما در رشد صنعتی کمک کنیم آتیه کشاورزانیکه ترک کار کشاورزی رامیکنند وبه صنعت روی می‌آورند تامین کردیم یعنی مشاغل جدیدی فراهم کردیم کارخانه جدید ایجاد کردیم اگر فعالیت و امرار معاش برای آنها فراهم کردیم یکی از طرق پیشرفت همین است (احسنت) در امر کشاورزی اشاره کردندکه ما نمی‌توانیم به یک یک روستاهای فعلی خودمان وسیله برنامه ووسایل آموزش و پرورش ببریم ولی می‌توانیم قطبهائی ایجاد کنیم از همان طریق شرکتهای سهامی‌زراعی واز راه مراکز بزرگ کشاورزی این مراکز بزرگ کشاورزی یکی از وسایل مترقی کشاورزی دراین مملکت خواهدبود یعنی تبوانیم ایجاد مکانیزه کردن کشاورزی علمی‌کردن کشاورزی اجایدمراکز ترویج وتربیت کشاورزی رادراین قطبها فراهم کنیم مانمی‌توانیم در یک یک روستاها و دهات فراهم کنیم ولی می‌توانیم دراین قطبها فراهم کنیم از لحاظ آبیاری از لحاظ نیروی برق از لحاظ وسایل مدرن برای روستائیان و کلیه مراکز مهمتر ایجادش لازم است در قرن ۲۰ ایجاد اینمراکز واین قطبهای کشاوری میسر است (صحیح است) بنابراین اگر اختلاف بزرگی بین شهرهای پایتخت و شهرهای مراکز شهرستانهادیده می‌شود به واسطه همان جهش وپیشرفتی است که درامر صنعتی شما ملاحظه می‌کنید اگر اختلافی بین دهات کوچک وقطبهای کشاورزی می‌بینید باز هم این یک فنومن طبیعی است که بایدوجود داشته باشد بنابراین ما نباید منکر این واقعیات باشیم فاصله بنی صادرات و واردات را باز جناب اقای رامبد تذکر دادند و من فکر می‌کنم آنطوریکه بایدوش اید راجع به این موضوع توجه نفرمودند و آن این است که اگر درامدی برای کارهای تولیدی باشد هست که ما مطابق آماریکه درایم ۷۰% -۸۰ % از کالاهائیکه وارد کشور می‌شود کالاهای مصرفی نیست کالائی است که کمک میکندبه توسعهصنایع و کشاورزی مملکت، بنابراین کالائی است که درجهت سرمایه گذاری کشور کمک میکندو مااز این بابت هیچ ترس و واهمه نبایدداشته باشیم حالا باید ببینیم بااین طر که اختلاف بین واردات وصادرات وجوددارد چطور شده که به وضع ارزی و اعتبارات بین المللی خللی وارد نشده یکی از حیث درآمد نفت است و یکی هم ا عتبارات بین المللی است که الان ماداریم این اعتبارات بین المللی برای اینست که اقداماتی که انجام میدهمی‌اقدامات سالم و صحیحی است اگر کارهای اقتصادی ما در مملکت سالم نبود.

هیچوقت بانکهای بینالمللی چه در غرب چه درشرق حاضرنبودند دراینجا سرمایه گذاری وهمکاری کنند و با ماسهیم شوند، وام بدهند وهمکاری بکنند برای اینکه میدانند طرحهای مااز لحاظ اقتصادی سالم است و ما مسلماً در آنیده می‌توانیم دیون خودرا بپردازیم شما اگر دراین بودجه دقت کرده باشید مجموع اعتبارات ارزی که از خارج کسب می‌کنیم ۱۰ /۱ مجموع بودجه مملکتی است این سیاستی است بسیار صحیح و از لحاظ اقتصادی هم بهیچوجه قابل ایردا نیست ولی همین ایردای که به ا ین ترقی و توسعهصنعیت می‌گیرند در جهت همان رفع اختلاف و شکاف بین صادرات وواردات است یعنی هر چقدر ماانواع و ا قسام اجناس تولیدیمان زیاد باشد می‌توانیم به همان نسبت به میزان صادرات خودمان کمک کنیمخ یک وقت بودکه ما فقط فرش صادر می‌کردیم ولی حالا مملکتی شده که پارچه صادر می‌کند کشباف صادر می‌کند کفش صادر می‌کند اتومبیل و اتوبوس صادر می‌کند اگر مادراین جهت پیشرفت کنیم درهمان جهتی است که آقایان اقلیت معتقدهستند که باید یک کاری بکنیم که صادراتمان زیاد بشود درصورتی می‌توانیمصادرات را زیاد کنیم که در قسمت صنعیت به ترقیات بیشتری نایل شویم البته راجع به جناب اقای مدسی که توضیحاتی دادند بایدعرض کنم من شخصاً خودم به جناب اقای مدرسی احترام قائل هستم در ۲۵ سال پیش آقای هویدا و من و اقای مدرسی در دانشکده افسری خدمت نظام وظیفه را انجام می‌دادیم دوستی ما از آن زمان است ومسلماً اگر مطلبی گفته شده است بسیار دوستانه و برادرانه بوده و جای هیچ تکدری باقی نمانده بنده باز هم از توضیحاتی که اقای نخستوزیر دادند اظهار تشکر می‌کنم و مطمئن هستم که انعکاسش درافکار عمومی‌بسایر مفیدو مثور خواهد بود مامعتقدیم تمام مذاکراتمجلس شورای ملی اعم از اثکریت واقلیت و توضحیات دولت باید بطور صحیح اشاع پیدا بکند تامردم بدانند بامالیه آنها و ثروت آنها بچه ترتیب رفتار میوشد و آتیه آنها بچه طریقی درجهت بهبود است (احسنت).

رئیس – نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پشنهادمیکنم در بند ب تبصره ۱ اصلاح زیر بعمل آید.

ب-..... عمومی‌از درآمد شهرداریها و درآمد اختصای بیمارستانهاب تابع دانشگاههاو کتابخانه‌هاو موزه‌ها و بناهای تاریخی... بانک‌های دیگر حساب باز و درا»د حصال رابلافاصله بهحساب مزبور منتقل کنند.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایئد.

دکتر اسفندیاری – در این بند ب تبصره یک آنچه آورده شده یک قسمت مربوطبه آموزش و پرورش سهم بهداری، سهم کتابخانه‌های عمومی‌است اینها که رقم کوچکی راتشکیل می‌دهد و همانطور که پیش بینی شده چون شهرداری نحوه کار ونحوه عملش با دستگاههای دولتی مثل دانشگاههاوموسسات دولتی فرق داردو آنچه که از درامد اختصاصی دانشگاهها و موسسسات آموزشی بدست می‌آورند به مراتب بیشتر از آنچه هست که از طریق شهرداریها به سهم آموزش و پرورش و بهداری و کتابخانه‌هایعمومی‌می‌رسد و چندین میلیون است از این لحاظ بود که بنده این پیشنهاد را کردم در قستاول این ماده یعنی سطر دوم و سوم لایحه چاپی آنجا که نوشته دانشگاههاو دانشکده‌ها حذف شودوبعد از بیمارستانهای تابعه نوشته شود دانشگاهها یعنی آنچه درامد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها بودند رد قسمت آخر ماده اگر آخر جملع را نگاه کیندًبلافاصله ً دربدجائی قرار گرفته از نظر دستور زبان باید بعد از ًحاصل ً آورده شود یعنی ً حساب ازودرامدحاصل رابلافاصله بهحساب مزبوز منتقل نمایندً واین فقط یک اصلاح عبارتی است، خیلی ممنون می‌شوم که با این پیشنهادموافقت کنید چون بیمارستانها و آنچه که مربوط به دانشگاهها بوده ما استثناء کردیم و فقط بودچه‌های اختصاصی دانشگاههارا که یک رقم خیلی بزرگی است وسر به چند میلیون میزنداز این تبصره و آنچه درشهرداریها قرار می‌گیرد منها می‌کنیم.

رئیس – نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای وزیر دارای بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی) – پیشنهاد مربوط به قسمت اخیر بند ب تبصره یک که اصلاح عبارتی استموردموفاقت دولت هست و لی خواستم عرض کنم دانشگاهها به توسط هیئت امنا اداره می‌شود، آنچه که از بودجه عمومی‌به دانشگاهها کمک می‌شود یکجا وبدون تخصیص اعتبار در اختیار دانشگاه گذاشته میوشدکه با تصویب هیئت امنا به مصرف برسد واین صورت اختصاص دادن درامدهای اختصاصی دانشگاههاو دانشکده‌ها و الزام اینکه اینپول رادرخزانه نگهدارندتقریباً متناقض خواهد بود که ما هیئت امنائی تشکیل می‌دهیم واین پولها را در اختیار هیئت امنا می‌گذاریم بنابراین می‌خواستم خواهش کنم از اقای دکتر اسفندیاری که این پیشنهاد رادر آن قسمت پس بگیرند و اجازه بدهند دانشگاهها حالا که میخواهندتوسعه وترقی و پیشرفت پیداا کنند درآمدهای اختصاصی هم دراختیار خودشان باشد و الزامیکه در اختیار خزانه بگذارند نباشد تا بتوانند کارشان راصورت بدهند.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری قانع شدید؟

دکتر اسفندیاری – بله پیشنهاد را در قسمت اول پس می‌گیرم.

رئیس – پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در سطر چهاردهم ماده واحده پس از کلمات تخصیص اعتبار اضافه شود ًکه بهتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید.

با تقدیم احترامات –دکتر عاملی.

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی –اجازه بفرمائید یک پیشنهاد دیگر هم هست که مقدم است.

رئیس – پیشنهاد دیگر آقای دکتر عاملی خوانده می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

کلمه ًتعهد ً از سطر چهاردهم ماده واحده حذف گردد.

با تقدیم احترام –دکتر عاملی.

رئیس – اقای دکتر عاملی توضیح میفرمائید یا توضیحاتی که درکلیات بودجه دادید کافی است.

دکتر عاملی – اگر اجازه بفرمائید توضیحی خواهم داد.

رئیس – بفرمائید.

دکتر عاملی – جناب آقای رئیس همکاران ارجمند من حقیقتاً می‌خواهم به این تذکر جناب آقای رئیس دقیقاً توجه بکنم دراین مورد توضیح مبسوط در عرایض خودم دادم دراینجا نوشتته شده است بر اساس تخصیص اعتبار تعهد پیشنهاد من اینستکه کلمه ًتعهدً حذف بشودمنظور اینستکه اجرای بودجه بر اساس تخصیص تعهد اعتبار نباشد و اجرای بودجه بر اساس تخصیص اعتبار باشدو نه بر اساس سند تخصیص که درواقع یک رملحه اجرائی است در توضیحات قبل عرض کردم چندین راه حل هست یاسند تخصیص رامجلس شورای ملی تصویب کند واین جای بحثنیست می‌گویند دربعضی از جاهای دنیار هم هست که سندتخصیص به تصویب قوه قانونگذاری می‌رسد و به موقع اجرا گذاشته می‌شود یااینکه بودجه بر اساس تخصیص اجرا شود ولی تعهدبر اساس سند تخصیص نباشد همانطور که سالهای قبل هم بود و ملاک مسئولیت رقم هزینه باشد. بنابراین اگجر به این توضیحات عنایت بفرمائیدو کلیه تعهد از اینجاحذف بشوددر مکانیسم اجرائی بودجه هیچ نوع تغییری پیش نمیاید وهیچ نوع محظوری هم باری دولت ایجاد نخواهد شد. کمااینکه تاکنون ایجادنشده ولی ضابطه کلی محفوظ میماندو رقمی‌که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد ملاک مسئولیت قرار می‌گیرد. عرض دیگری ندارم.

رئیس – آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی) – جناب اقای نخست وزیر ضمن بیاناتشان راجع به فلسفه تخصیص اعتبار مفصلا توضیح دادند بنده را بی نیاز می‌کنداز توضیحات بیشتر، ولی اگر کلمه ًتعهد ً طبق پیشنهاد جناب آقای دکتر عامل حذف شود نقض هدف خواهدبود به این دلیل که دستگاهها، وزارتخانه‌ها می‌توانند تعهدکنند ولی پرداخت طبق تخصیص خواهدبود ولی آ«تعهد دین دولت خواهدبود. اگر خلاف این بشود مثل اینکه اساس تخصیص اعتبار رامخدوش کردید تعهدبایدبراساس تخصیص اعتبار باشد که اگر تعهدی کردند نسبت به موسسات خصوصی این دین دولت است که باید بپردازد چون ضمن فرمایشاتتان فرمودید کهاساس تخصیص اعتبار را قبول دارید بنابراین لازمه قبول کلمه تخصیص اعتبار تعهد هم هست وخواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

رئیس – آقای دکتر عاملی متقاعد شدید؟

دکتر عاملی – خیر.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر عاملی مجدداً قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید کلمه ًتعهد ًاز سطر چهاردهم ماده واحده حذف گردد.

با تقدیم احترام –دکتر عاملی.

رئیس- به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر آقای دکتر عاملی مجدداً قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر چهاردهم ماده واحده پس از کلمات تخصیص اعتبار اضافه شودًکه به بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.

با تقدیم احترام – دکتر عاملی.

رئیس – آقای دکتر عاملی توضیحی دارید؟

دکتر عاملی – توضیح همان است که عرض کردم.

رئیس – بااین پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی) بنده تصور می‌کنم یکی از نکاتیکه جملگی برآنندوهمه بر آن معتقد ند سرعت در پیشرفت کار است این مسئله تخصیص اعتبار بهیچوجه جلوگیری از کار وزارتخانه‌هاوموسسات دولتی نمیکندودر اینجا قبلا توضیح داده شد که برای برنامه‌ها از طرف دفتر بودجه تخصیص اعتبار داده بشود اگر قرار بشود اگر قرار باشد برای هر اعتباری که میخواهندتخصیص بدهند لایحه‌ای باید بیاید به کمیسوین بودجه بمن تصور می‌کنم که کار مملکت بطور کلی متوقف خواهد شد بنابراین بنده از آقای دکتر عاملی خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند برای اینکه نظری که خودشما داریدو می‌خواهید که کارهاسرعت بیشتری داشتهباشد عملی نخوادشد و کارها فلج خواهد شد.

رئیس – آقای دکتر عاملی متقاعد شدید؟

دکتر عاملی – خیر.

رئیس – به پیشنهاد آقای دکتر عاملی رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه با این پیشنهاد موافقند خواهش میک نم قیام فرمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر بند پ تبصره ۱ بصورت زیر اصلاح گردد:

پ -... از محل آن صورت می‌گیرد به وزارت دارائی ودفتر بودجه ارسال دارند.

دکتر اسفندیاری.

رئیس – اقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – در این بند پ آنچه در سطر آخر ذکر شده موسسات دولتی موظف باشند کلیه درآمدهای اختصاصی خودرا از هر منبعی که باشد وهزینه‌های را که از محل آن صورت می‌گیرد طبق دستور العمل وزارت دارائی به وزارتخانه مزبور یعنی وزارت دارائی و دفتر بودجه بفرستند.

اگر این برای اولین بار است کهاین کار میشده جناب آقای دکتر آموزگار بنابراین بایداین دستورالعمل بهمه وزارتخانه‌ها ابلاغ شود بهمین صورتیکه درتبصره نوشته شده درست است ولی اگر برای اولین بار نیست و دستور العمل به مرحله عمل و اجرا گذاشته شده نقص آن دستور العمل یادستور العمل متناقضی درهر موردی بهر وزارتخانه دادن درست نیست اگر برای مرحله اول درست شد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم اگر برای مرحله اول این اجازه داده نشده و قبلا این دستور العمل داده شده که طبق شرایط واصولی بفرستندبه وزارت دارائی این جمله بایداصلاح بشودکه طبق دستورالعمل وزارت دارائی ًوزارت مذکور ً را حذف کنیم و جای آن بگذاریم به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال کنند.

دکتر آموزگار – دستورالعمل قبلاداده شده دنبال آن مقداری دستورات دیگر باید داده شودو با آنچه قبلا دستور داده شده متناقض نیست و از این جهت مطمئن باشید.

دکتر اسفندیاری – بنابر این بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم.

رئیس – پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ب تبصره ۱ بشحر زیراصلاح شود:

ب- وزارتخانه‌هاو موسسات دولتی موظفند حساب کلیه درآمدهیا اختصاصی ونیز کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دوئلت حساب کلیه درآمدهای خودر را از هر منبعی که باشد وهزینه‌هائی را که از محل آن صوت می‌گیرد طبق دستورالعمل وزارت دارائی به وزارت مذکور و دفتر بودجه ارسال دارند.

با تقدیم احترام – دکتر عاملی.

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی – دراینجا همانطور که ملاحظه میفرمائیدبند ب تبصره یک حکمی‌دارد مبنی براینکه وزارتخانها وموسسات دولتی موظف باشند درحساب کلیه درآمدهای اختصاصی خودشان وهزینه‌ای که از آنمحل می‌کنند مطابق دستورالعمل وزارت دارائی به وزارت دارائی بفرستندالبته همانطور که توضیح دادم گویا بعضی دستگاهها میکنندوبعضی نمی‌کنند واین حکم بر این است که همه بکنند آنچه در پیشنهادی که تقدیم کردم اضافه می‌شود این است که کلیه موسسات وابسته به دولت وموسسات انتفاعی و موسسات بازرگانی آنها هم موظف باشند که طبق دستورالعمل وزارت دارائی درآمدهای خودشان و کلیه هزنیههائیکه ازآن درآمدمیکنندبه وزارت دارائی بفرستند البته درمورد لزوم این کار ضمن توضیحات مشروح سرور پزشکپور که بعداً موردتائید جناب آقای نخست وزیر قرار گرفت دلایلش آمده است که نظارت بشود بوسیله یک مقام که مسئولیت تمشیت امور مالی مملکت رادارد بر کلیه درا»دهاو هزنیه‌هایمربوط به بخش دولتی دلیلش این هست واعتقادهم داشتند که بایدچنین کاری بشود تنها در اینجا همانطور که درآمد اختصاصی بهموجب این تبصره حکم شده است که صورت درآمد و هزینه به وزارت دارائی برود این کلمه راتکمیل کنیم به این وسیله که کلیه درا»دهای موسسات انتفاعی و بازرگانی وهزینه آنها طبق دستور اداری به وزارت دارائی برود ومورد نظارت قرار بگیرد این توجهی است درمورد پیشنهادی که تقدیم کردم.

رئیس – نسبت به پیشنهاد آقای دکتر عاملی مخالفی نیست؟ آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر – جناب آقای رئیس بامطلبی که اینجا فرمودند با ورح مطلبشان دولت مخالفتی نداردو این کار هم انجام می‌گیرد به فرض الان برای اطلاع جناب اقای دکتر عاملی عرض می‌کنم مثلا از لحاظ برق و آب مادر برنامه چهارم منظور کردیم دراپ»د برق و آب به چه میزان باشد وآن میزاندرآمد اضافیش رادرسرمایه گذاری خودش منظور کردیم اگر مراجعه بفرمائید به برنامه چهارم ملاحظه میفرمائید دراین برنامه گذاشته شده الان یک قدم بیشتر رفتیم درببرسی کارهای مربوط به آب و برق به این نتیجه رسیدیم که امسال باید یک رقم بیشتری منظور کنیم این کار انجام میگیردخیال می‌کنم اگر این تبصره پ را بگیریم که می‌گوید:

وزارتخانها و موسسات دولتی موظفند حساب کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر مبلغی که باشد و هزینه هائی را که از قبیل آن صورت یمیگرد طبق دستورالعمل وزارت دارائی به وزارت مذکرو و دفتر بودجه ارسال دارنداین کاری است که انجام خواهند داد جنابعلای که با تخصیص اعتبار مخالف وبدیدو با کلمه تعهد مخالف بویدی یک مرتبه می‌روید این پیشنهاد رامیدهید چون این کار را ما با بررسی دقیق انجام دادیم و ما الان مواجهبا یک مطلبی شدیم که نمی‌گویم مخالفم ولی الان نمی‌توانم نظر بدهم این چیزی است که باید بررسی بکنیم و متخصصین نظر بدهندولی نفعش رامیبینم و می‌بینم که شمامیخواهید پیچ یک مهره را بیشتر بچسبانید به این دستگاههاراز لحاظ فلسفی موافقتم ولیاز اینکه الان دراین دقیق ببینم چه عکس العملی درکارخواهدداشت نمیدانم اینست که استدعا می‌کنم یا بگذاریدبرای سال دیگر که با هم بنشینیم صحبت کنیم ولی آن چیزی که از لحظا دولت و حاکمیت دولت درتمام اموراحتیاج داریم در تبصره پ نظرمان را تامین می‌کند.

رئیس – آقای دکتر عاملی قانع شدید؟

دکتر عاملی – اگر این مساله‌ای است کهتا بعد از ظهر روشن می‌شود استدعا می‌کنم این پیشنهاد بماندتا بعد از ظهر.

خواجه نوری- اجازه بفرمائیدتوضیحی می‌دهم

رئیس – آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری – آنچه که اینجا نوشته شده مربوط است به وزارتخانه وموسسات دولتی که درآمدهای اختصاصی دارند فرض کنیدمثل وزارت دادگستری که حق التمبر یا چیزهای بخصوص دیگر داردو به یک مصارفی ممکناست برساندولی باسد توجه داشته باشید که یک مقدار شرکتهای دولتی وموسسات دولتی هستند که کارهای بازرگانی می‌کنند واساساً طریق کنترل این موسسات مطابق اساسنامه و مقررات خاصی بوسیله مجمع عمومی‌بوسیله رسیدگی به ترازناه سودوزیان سالیانه کنترل می‌شود و تمام این هم در بودجه مملکتی منعکس میوشد که دراختیار مجلس شورای ملی استوهم دراختیار دلوت در سطوحیکه قانون معین کرد اگرااین را به این صورت یعنی تمام دستگاهها را به یک شکل بخواهیم اداره کنیم یعنی چه دستگاههائیکه کارهای حاکمه می‌کنند و چه موسسات دولتی ک ه کارهای اقتصادی می‌کنند تابع یک دستورالعمل وحکم کل کنیم مسلماًدر وظیفه آنها خلل ایجاد می‌شود بنده می‌خواستم اجازه بگیرم از مقام ریاست اگر قرار باشد وسلفه کنترل دیگری باشد در فرصت بیشتری بنشینیم یک تبصره جداگانه‌ای فکر کنیم و یک حکم جداگانه پیش بینی کنیم و همینطور کهجناب اقای نخست وزیر فرموده ند کار اختصاصی داشته باشند نه موسسات دولتیکه کار خاکمیت دولت رامیکنند برای موسسات اقتصادی (نمایندگان. رای. رای).

رئیس – آقای دکتر عاملی متقاعد نشدید؟

دکتر عاملی –خیر.

رئیس - آقای آموزگار به این پیشنهاد موافقید بفرمائید.

آموزگار – بنده فکر می‌کنم پیشنهاد از این بهتر نمی‌شود نظر پینهاد دهنده اینست و دولت هم قبول دارد که دردستگاههائیکه بهموجب اساسنامه جداگانه به نحو انتفاعی وبصورت شکرت اداره می‌شوند یک نظارتی علاوه بر بازرسان دولت و صاحبان سهام باشد به این جهت دراینجا که موسسات وابسته به دولت و سدتگاه دولتی گفته صورت درآمد وهزینه را بفرستندوزارت دارائی چه بهتر که آن شرکتهائی که از طریق اساسنامه جداگانه و با سرمایه دولت ادراه می‌شود صورت درپامدوهزینه شان رابه وزارت دارائی ودفتر بودجه بفرستند که یک کنترل و نطارتی هم دراین کار بشود اکثریت مجلس هم موافق است.

(خواجه نوری –حکمش یکی نمی‌تواند باشد).

جنابعالی قبل از ظهر یک فرمی‌برای اینکار بنویسید این پیشنهاد اگر بوطری که آقایدکتر عاملی فرمودند مورد قبول آقایان هست اصلاح بفرمائید تاهمه موافق باشند رای بگیرند وتصویب شود و کار به بعد از ظهر نیفتند به پیشنهاد اقلیت راجع به بهتر شدن کار و نظارت کاملتر دولت درست نسبت که بخواهیم رای ندهیم واز جهت مجلس انقلابی هم درست نیست که تصویب نشود.

رئیس- به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۴۸ بشرح ذیل اصلاح و زیر عنوان تبصرهاتئیکه تا ملغی نشده است بقوت خود باقی است گذارده شود.

  • تبصره – مفاد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور وهمچنین کلیه اعتباراتیکه برای اجرایتبصره مذکور در بودجه هر سال تحت ردیف خاص منظور شده یابشود با جرای کامل آن تبصره درسالهای بعد نیز مجری وقابل تعهد و پرداخت خواهد بود.

دکتر یزدان پناه.

رئیس – آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه - پیشنهادی که تقدیم مجلس کرده‌ام مربوط است به اصلاح تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۴۸ کل کشور تبصره ۱۳ لایحه بشحی هست که قرائت می‌شود (اعتبار ردیف ۵۹۱۱ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور تا پایان سال ۴۸ قابل تعهد و پرداخت است) برای اینکه ذهن نماندگان محترم درباره لوزم اصلاح این تبصره نحویکه پیشنهاد شده است روشن گردد لازم است توضیحی دراینخصوص داده شود دربودجه سال ۴۷ تبصره‌ای تحت شماره تبصره ۱۱ درباره اجرای مرحله یکم قانون استخدام به تصویب رسیده است که مشتمل بر سه موضوع است یکی اینکه دراین تبصره گفته شده است که قبل از اجرای مرحله اول این قانون یک رتبه یایک ترفیع به کلیه مستخدمین رسمیکه استحقاق دارندداده شود ثانیاً این اضافه از محل ۲۳۰ میلیون تومانیکه دربودجه سال ۴۷ تحت ردیف ۵۹۱۱پیش بینی شده است پرداخت گردد و ثالثاً برای پایه‌های بعدی برایمستخدمین موجودآنهائیکه بعداً استخدام می‌شوند ضوابطی پیش بینی شده است بنابراین چون مفاداین تبصره بطور دائم ومستمر بایداجرا شود لازم بودکحه تبصره مزبور درهمان سال تصویب یعنی سال ۴۷ جزء تبصره‌های دائم منظوئر می‌شد ولی جزء تبصره‌های موقت نوشته شده است و علاوه چون در سال جاری مرحله یکم قانون استخدام به طور کامل انجام نشد بنابراین بعلت موقت بودن تبصره ۱۳ امکان استفاده از بقیه ۲۳۰ میلیون تومان در سال آینده مقدور نیست برای اینکه هر دومنظور تامین شود یعنی هم استفاده از بقیه اعتبار ۲۳۰ میلیون تومان فراهم گردد و هم ضوابط پیش بینی شده برای سالهای آتی بتواند اجرا شود لذا پیشنهاد اصلاحی تقدیم گردید تا با تصویب آن مشکلاتیکه عرض شد پی نیاید و استدعا می‌کنم به این شکل اصلاح شود.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ اظهاری نشد) به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

۳- تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم، جلسه بعد ساعت ۳ بعد از ظهر امرور خواهد بود.

(یکساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

ریئس مجلس شورای ملی –عبدالله ریاضی.