مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۸۶۵

شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۳۳

سال دهم

شماره مسلسل ۷۱

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۱ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۱


صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۳

مجلس سه ربع از ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

فهرست مطالب: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم ۶ فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکی ۳- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارائی ۴-تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- تقدیم ۴ فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن. ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۹- قوانین تصویب شده و فرمان‌های شاهنشاه


- تصویب صورت مجلس

تصویب صورت مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه –آقایان: دکتر سعید امامی. حشمتی. اسفندیاری. پورسرتیب. صارمی. عبدالرحمن فرامرزی. ابراهیمی. شادمان. بزرگ نیا. مهندس شاهرخشاهی. صفاری. افخمی. محمود افشار. کاشانی. غائبین بی اجازه – آقایان:شفیعی. دولت ابادی. امید سالار. مکرم. عبدالحمید بختیار.

دیرآمدگان با اجازه –آقایان:جلیلی. دولتشاهی. قراگزلو. سرمد. امیر تیمور. کریمی. دکتر پیرنیا. مهندس ظفر.

دیرآمدگان بی اجازه –آقایان:کی نژاد. اعظم زنگنه. قوامی. غضنفری. نقابت. خلعتبری. رضائی. دکتر افشار. سلطانمراد بختیار. درخشش. اریه. مهندس اردبیلی. سنندجی. خرازی. دکتر وکیل. جلیلوند. مهندس جفرودی. ارباب. مهدوی. دکتر سعید حکمت. لاری. میراشرافی. تربتی. نراقی. صادق بوشهری. سلطانی. فرید اراکی. مسعودی. تیمورتاش. قنات ابادی. خاکباز. کتر حمزوی.

غائبین در رای –آقایان:سنندجی. اریه. دکتر شاهکار. تفضلی. فرود. پیراسته. رضائی. مهندس اردبیلی. دکتر اهی. بوداغیان.

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظری هست؟ آقای ارباب.

ارباب - بنده راجزء دیر امدگان بی اجازه نوشته بودند در حالیکه مریض بودم و بوسیله تلفن هم اطلاع دادم و امروز هم با حال کسالت امدم و دیروز هم بستری بودم با اجازه هستم.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای بهبهانی.

بهبهانی - بنده را غایب در رای منظور کرده‌اند در صورتیکه بنده بودم و در رای هم شرکت کردم.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری - در صورت جلسه یک اشتباهات مطبعه‌ای هست که استدعا می‌کنم دستور بدهید اصلاح بشود.

رئیس - بسیار خوب. آقای درخشش.

درخشش - بنده علاوه بر اینکه دیر نیامدم از همه آقایان زودتر بمجلس امدم اسم جزء غائبین است.

رئیس- شاید موقع رای نبودید، غائب در رای بودید یا در اصل جلسه؟

درخشش – در هیچکدام.

شمس قنات آبادی – قربان حالا یک قلم عفو بر جرائم اعمال همه بکشید

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود آقای خلعتبری.

خلعتبری-بنده هم حاضر بودم و هم اجازه داشتم

رئیس- دیگر نظری نیست؟(اظهاری نشد)صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (قنات ابادی-بسیار کار خوبی کرده‌اند) (صحیح است)

نقابت-جلسه قبل بعنوان بعنوان تنفس تعطیل شد.

رئیس- اولا جلسه بعنوان تنفس تعطیل شود و ثانیا الان چهل دقیقه بیشتر بظهر نمانده‌است بنابراین وارد دستور می‌شویم (صحیح است)

شوشتری –آقایان مطالب مهمی داریم که دیر می‌شود و وقت ان می‌گذرد سناتورها دارند با قانون اساسی شوخی می‌کنید.

رئیس- گفتم که جلسه یا تنفس ختم شده‌است.

عبدالصاحب صفائی-مطالب مهمی راباید باطلاع مجلس برسانند (صحیح است)

- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکی

۲- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکی.

رئیس- آقای وزیر جنگ بفرمائید.

وزیر جنگ –(سپهبد هدایت)بنده در اجرای تبصره ماده واحده ۴ شهریور راجع بلغو لوایح مصدق چهار لایحه‌ای که مورد احتیاج وزارت جنگ بوده‌است راجه بپرداخت مستمری به وزارت افسران و قانون دانشجویان و قانون اصلاح ماده ۶ قانون ترفیعات ارتش و قسمتی از ماده ۹ مربوط به حقوق قضاوت را تقدیم می‌کنم و استدعای تصویب دارم ضمنا چون یکعده اشخاص بدون مجوز قانونی از کشور خارج می‌شوند و درموقع معاودت یا در موقع مراجعت انها بایستی بوضعیتشان رسیدگی بشود. یک لایحه‌ای تهیه کرده و استدعا تصویب آن را دارم که وقتی برمیگردند در یک کمیسیونی به وضعیتشان رسیدگی بشود (قنات ابادی –باستثناء روار عتبات عالیات) و یک لایحه دیگر هم راجع به بیمه افسران و درجه داران و سربازان ارتش ژاندارمری د رمورد حوادثی که د رنتیجه خدمت برای انها پیش خواهد امد تهیه شده تقدیم می‌کنم (جمعی از نمایندگان –بسیار خوب است) و استدعای تصویب انرا دارم ضمنا فوریت لایحه راجع بمجازاتی که قبلا تقدیم کرده‌ام مسترد می‌دارم و استدعا می‌کنم بکمیسیون فرستاده شود(احسنت).

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارائی

۳- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارائی

رئیس- آقای وزیر دارائی.

وزیردارائی-(دکتر امینی) چون ملت ایران و مخصوصا نمایندگان محترم بعد از حل قضیه نفت البته انتظار دارند که تصریح بیشتری د رکارهای عمرانی کشور بشود (انشاء الله)و چون متاسفانه در امد نفت در سه سال اول تکافوی این کاها را نخواهد کرد بنابراین دولتین امریکا و انگلیس حاضر شده‌اند که اعتباراتی در اختیار دولت ایران بگذارند برای کارهای تولیدی و عمرانی و لایحه‌ای د راین زمینه تهیه شده و چون گرفتن اعتبارات از یک دولت خارجی بدون مجوز قانونی میسر نیست ماده واحده‌ای تقدیم می‌کنم برای تحصیل مجوز و ضمنا خواستم توضیحا بعرض آقایان برسانم که در ماده واحده ۱۵۰ میلیون دلار اعتبار امریکا پیش بینی شده در صورتیکه عجالتا بیش از ۸۰ میلیون دلار باختیار دولت گذاشته نخواهد شد و ان اضافه پیش بینی شده که اگر بعدا احتیاج پیدا شد بتوانیم اعتبار تحصیل کنیم.

- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی

۴- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی

رئیس- آقای وزیر اقتصاد ملی. وزیر اقتصاد ملی –(دکتر شادمان) بنده نظر باجرای تبصره ماده واحده قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتز مصدق ناشی از اختیارات. شش لایحه را که ادامه اجرای انها را دولت ضروری میداند بموجب تبصره مذکور تقدیم می‌کنم یکی لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی است دوم لایحه قانونی اطاقهای بازرگانی سوم لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی چهارم لایحه قانونی مربوط به اساس نامه بانک توسعه صادرات (ثقة السلامی –همان بانکی که ورشکست شده؟) پنجم لایحه قانونی معدن ششم لایحه قانونی بانکها (دکتر جزایری –آقا لایحه بانک ساختمانی را چرا نمی‌دهید؟)(صدقی –وزیر کشاورزی بدهد و انهم برایش صرفه ندارد)

- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت بهداری

۵- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت بهداری

رئیس- آقای معاون وزارت دارائی.

معاون وزارت دارائی-(دکتر مؤید حکمت) باجازه آقایان محترم خواستم چند فقره لوایحی که مورد احتباج وزارت بهداریست تقدیم بکنم یکی تاسیس بنگاه داروئی ایران، قانون استخدام پرستاران برای ولایات، قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران، قانون برای مقررات امور پزشکی و دارائی(احسنت) ضمنا خواستم از حضور آقایان و از مقام ریاست استدعا کنم که یک لایحه‌ای قبلا تقدیم شده بود راجع بآقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور، دستور بفرمائید د رطرح و تصویب ان تسریح شود.(احسنت)

رئیس- آقایان وزراء دو اشتباه کردند یکی اینکه تاریخ لغو لوایح را ۴ شهریور نوشته‌اند و این تارخ صحیح نیست و یکی هم اینکه میگویند قانون در صوتسکه وقتی که مجلسین انرا لغو کرد باید بگویند لایحه و اینها لوایحی است در ظرف ۱۵روز بمجلس داده می‌شود بکمیسونهایی که دارای اختیار هستند فرستاده می‌شود (شمس قنات ابادی –اشتباه لیپی کردند قربان) آقای وزیر فرهنگ.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ

۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ –(جعفری) در سال ۱۳۲۸ قانونی از مجلس شورایملی می‌گذرد و بوزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که پنج نفر پزشک از خارج برای دانشکده پزشکی تبریز استخدام کنند برای مدت سه سال. در سال ۱۳۳۰هم قانون دیگری می‌گذارد که اجازه می‌دهد ۱۵نفر پزشک از اتریش و المان و فرانسه و سویس و بلژیک برای مدت سه سال جهت دانشکده‌های پزشکی شهرستانها استخدام بکنند. چون مدت قانونی این دو قانون تمام شده و ما بایستی برای دانشکده‌های پزشکی موجود و دانشکده پزشکی دیگری که در ابادان درنظر است تاسیس شود احتیاج فوق العاده‌ای برای استخدام پزشک داریم بنابراین بنده لایحه‌ای تقدیم می‌کنم برای اجازه استخدام این پزشکان (مهندس اردبیلی-این عده کم است، اضافه کنید)

- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن

۷- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب ان

رئیس- لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان که به مجلس سنا رفته بود، یک اصلاحاتی کرده بودند و به مجلس فرستاده بودند، این لایحه بکمیسیون فرهنگ ارجاع شد، گزارش کمیسیون رسیده اصلاحات مجلس سنارا تائید کرده‌است گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود و مطرح می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

  • گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی لایحه شماره ۶۱۹۷۷ مورخه۲۰-۱۱-۳۲ دولت راجع به ترمیم حقوق کمک اموزگاران و دبیران که در مجلس شورایملی بتصویب رسیده و به مجلس سنا ارسال شده بود د رمجلس سنا تغییرات و اصلاحات در بعضی از تبصره‌ها نموده و یک ماده و سه تبصره هم به ان اضافه نموده‌اند و برای اظهار نظر مجدد بمجلس شورای ملی فرستاده‌اند که بکمیسیون فرهنگ ارجاع شد کمیسیون فرهنگ در جلسه اخیر خود با آقای معاون وزارت فرهنگ با دقت لازم به اصلاحات مزبور و ماده تبصره‌های اضافی مجلس سنا رسیدگی نموده و با کثیرت اراء مورد موافقت کمیسیون واقع گردید که اینک گزارش انرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. رئیس کمیسیون فرهنگ –دکتر عمید.

رئیس- کلیات این لاحه مطرح است و برگ موافق ومخالف دارد. آقای نورالدین امامی مخالفید بفرمائید.

نورالدین امامی –این لایحه بعنوان میزان تفاوت پایه‌های کمک اموزگار و اموزگار بمجلس شورای ملی تقدیم شد، بعد به شکل یک جنگی در امد و ان اش شعله قلمکار که همه چیز این تو درامده (نقابت همه اش هم مفید بوده) همه اش، همه اش من نمی دانم اصلا این چیست، بنده اینجا مخالفت زیادی حالا بعد از اینهمه مذاکراتی که راجع باینموضوع شده نخواهم کرد و چون ان شاء الله این لایحه امروز به تصویب می‌رسد همتی بکنید بلکه این اموزگارهای ما از این وضعیت فقروفلاکت و بیچاره گی یک مختصر دربیایند، فقط یک سوالی از جناب آقای وزیر فرهنگ دارم که مربوط به تبصره ۱۰ راجع به استادان است، استادها هیچ وقت دو جا حقوق نمی گرفته‌اند، در دانشگاه یا دانشکده حقوق می‌گرفتند بعد د رفلان موسسه ابلاغ صادر می‌کردند که ۵۰۰۰تومان در ماه بشما پاداش می‌دهیم و اسن حقوق روی ان نمی‌گذاشتند اینها انجور بودند. این اگر مقصود این است، باید تکلیفش اینجا تعیین بشود (قنات ابادی –کمک هزینه بود)هرچه هست اگر موضوع اینست این را باید جنابعالی اینجا حلش کنید و فرقی نمی‌کند، بنده موافقم استاد را ببرید در دانشگاهها ماهی پنج هزار تومان باو حقوق بدهید استاد بمعنای استاد را موافقم باندازه جیبمان، بیشتر از جیبمان هم بدهبد نه هفت جا بعنوان کمک هزینه، بعنوان فوق العاده، بعنوان اضافه کار ابلاغ اندر ابلاغ، ابلاغ اندر ابلاغ که شما در فلانجا با ماهی دو هزار تومان، فلانجا ماهی هفتاد تومان فلان موسسه ماهی سه هزار تومان، من با این موافق نیستم و تقاضا دارم جناب آقای وزیر فرهنگ تشریف بیاورند اینجا این را تعهد بفرمایند از طرف دولت که یک دینار نه بعنوان فوق العاده نه بعنوان اضافه کار، نه بعنوان شب کاری، نه بعنوان روزکاری بیک استاد غیر از دانشگاه داده نخواهد شد بنده دیگر عرضی ندارم و مخالفتی ندارم، تشریف بیاورند اینجا این توضیح را بدهند بعد انشاء الله با سلام و صلوات این شب جمعه این کار خیر را انجام بدهیم

رئیس- آقای صدرزاده.

صدرزاده –دوره هیجدهم مجلس شورایملی از ابتدای تشکیل با تصویب چند قانون راجع به فرهنگ روی مساعدی بفرهنگیان نشان داده و امیداورم با این روشی که مجلس در پیش گرفته‌است مقدمات تعلیمات اجباری درسراسر کشور انشاء الله و به یاری خداوند در سال اتیه فراهم بشود و این هدف و منظور علاقه مندان به فرهنگ علمی بشود. ما در مقابل این اقدامات مجلس شورای ملی و حسن توجهی که راجع به فرهنگ ابراز می‌دارند توجه بفرمائید جناب آقای وزیر فرهنگ، دو تقاضا داریم، یک تقاضا این است که وزارت فرهنگ و کلیه فرهنگیانی که در قلمرو و وزارت فرهنگ هستند فرزندانی برای مملکت تربیت کنند که دارای ایمان راسخ و احساسات و سجایای اخلاقی باشند (احسنت) و دیگر اینکه سطح معلومات انها را بالا ببرند و از بعضی ظواهر صرف نظر بکنند زیرا که بعقیده ما بهترین سرمایه و سرمایه فناناپذیر هر کشوری مردم دانشمند و فاضل ان مملکت و کشور محصوب می‌شوند. اما راجع باین لایحه همینطور که جناب آقای نورالدین امامی فرمودند راست است که از ان صورت اولی که آقای وزیر فرهنگ بمجلس تقدیم کردند تغییرات زیادی پیدا کرد اما این تغییرات همه نافع است و بنظر بنده نافعترین تغییری که در این لایحه داده شده مسئله تاسیس دانشگاه پزشکی وکشاورزی دانشگاه نفت د رخوزستان و ابادان است (صحیح است) این بیت الغزل این لایحه‌است (صحیح است) همیشه ما باید متوجه باشیم از این ببعد در لوایحی که وزارت خانه‌ها بمجلس تقدیم می‌کنند جهت شهرستانها را محفوظ و منظور بدارند زیرا که در این مدت توجهی به که سزاوار بوده‌است د رهیچ یک از شئون نسب به شهرستانها نشده‌است (صحیح است)(صحیح است) و ما همیش دراین باب مورد گله و شکایت هم. شهریان خود هستم. اصلاحاتی که در مجلس سنا راجع باین لایحه شده‌است مشتمل بر دو قسمت است. یک قسمت اصلاحات عبارتی است و بنده ان اصلاحات سنامفید بوده‌است زیرا مقصود را راساتر کرده‌است و د رکمیسیون فرهنگ هم نسبت باین قسمت دقت شده و اما دو تبصره و یک ماده‌ای که بان اضافه شده‌است چون این اضافات هم در کمیسیون مجلس سنا با حضور جناب آقای وزیر فرهنگ بعمل امده و ایشان هم موافقت نمودند در کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی هم ان اضافات را مناسب دبدند. از این جهت از حضور محترم آقایان تقاضا می‌شود که باین لایحه رای بدهندتا قبل از تشریف فرمائی اعیحضرت بخارج این قانون بصحه ملوکانه توشیح بشود (صحیح است) و صورت عمل بخود بگیرد (صحیح است)‌اما بنده در اینجا یکی دو تا تذکر را لازم میدانم بدهم یکی راجع به تبصره ۱۰ است راجع به استفاده استادان از حقوق بموجب این قانون چون بنده شنیدم که بعضی از حسابداری‌های وزارت خانه‌ها هنوز این قانون اجرا نشده و استادان و دانشیاران از این قانون استفاده نکرده‌اند راجع به حقوق انها اشکالاتی می‌کنند درصورتیکه منظور ما در کمیسیون فرهنگ این بوده‌است که بعد از اینکه از اینقانون استفاده کردند و افزایش حقوقی تحصیل کردند از ان تاریخ دیگر درسایر سازمانها هم حقوق نگیرند (صحیح است)یک تذکر دیگری که باید داده شود اینست که بعد از اینکه استادان و دانشیاران حقوق خود را مطابق این قانون دریافت کردند دیگر حق ندارند از جاهای دیگری حقوق دریافت کنند (صحیح است) بهیچ عنوان و حتی بعنوان پاداش و انعام و اسانی دیگر هم نباید بگیرند یعنی حیله قانونی نباید از این قانون بوجود بیاید این نکته را من در مجلس عرض می‌کنم که این توضیحات خورش یک سابقه‌ای باشد برای هر دو قسمت دیگر غیر از این عرضی ندارم و استدعای تصویب لایحه را دارم (احسنت)

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ –بنده از اظهار لطفی که نمایندگان مجترم در اینجا راجع به فرهنگ کردند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم و من صراحتا بنمایندگان محترم قبول می‌دهم که این همه محبتها بهترین مشوق ما خدمتگزاران بفرهنگ است. راجع به دانشگاه و استادان و دانشیاران و جناب آقای نورالدین امامی مطالبی در اینجا فرمودند بنده می‌خواهم یک مطلبی را عرض بکنم و بعد نظریات ایشانرا تایید بکنم باستناد ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری باستادان و دانشیارانی که شاغل خدمت فنی بهشان داده می‌شود (نورالدین امامی-دردانشگاه؟) بله در دانشگاه اما مطابق یک تصویب نامه‌ای که از سه چهار سال پیش به اینطرف تصویب شده‌است آقایان استادان و دانشیاران اگر در موسسات دولتی دیگری کاری داشته باشند (دکتر جزایری-قانونست) بله قانون است، کاری داشته باشند می‌توانند در حدود ۵۰۰تومان در صورتیکه از حقوقشان زیادتر نباشد اضافه بگیرند،(یکنفر از نمایندگان –۷۵۰تومان) بله ۷۵۰تومان در صورتیکه از حقوقشان اضافه ترنباشد یعنی باندازه حقوقشان می‌توانند بگیرند مشروز براینکه از ۷۵۰ تومان تجاوز نکند (شوشتری –دریک جا یا چند جا؟) در یک جا اما در تبصره ۱۰ با توضیحاتی که جناب آقای صدرزاده دادند این مطالب بکلی منع شده‌است یعنی استاد و دانشیار حق ندارند با استفاده از حقوق استادی و دانشیاری در یک موسسه دولتی دیگری برود و انجا اضافه‌ای بگیرد بنابراین نظر جناب آقای نورالدین امامی تامین است و استادان و دانشیاران بهیچوجه حق ندارند بعد از اجرای این قانون در موسسات دولتی شغلی داشته باشند ونخواهند گرفت البته بعد از اجرای این قانون چون هنوز که قانون اجرا نشده‌است انها حق دارند. بعد از اینکه قانون اجرا شد حق ندارند دریافت کنند. راجع بتعلیمات اجباری اشاره فرمودند خود بنده هم واقعا شرمنده هستم از اینکه مدت قانونی اجرای قانون تعلیمات اجباری منقضی شده‌است و هنوز وزارت فرهنگ نتوانسته‌است در تمام کشور قانون تعلیمات اجباری را اجرا کند اما اجرای قانون تعلیمات اجباری که من میدانم مورد علاقه همه آقایان نمایندگان ووزارت رهنگ است دو عامل اصلی می‌خواهد یکی معلم و یکی هم ساختمان تا موقعی که ساختمان باندازه کافی نباشد و معلم تربیت شده باندازه کافی نداشته باشیم نمی‌توانیم قانون تعلیمات اجباری را اجرا کنیم وزارت فرهنگ از سال گذشته باینطرف یعنی از موقعی که دولت فعلی روی کار امد برای هر دو عانل اقدام اساسی و فوری کرده‌است راجع بساختمان بطوریکه خود آقایان میدانند قرار شده‌است طبق یک برنامه ساختمانی در مدت هفت سال هر سال ۳۱۰ باب مدرسه در مملکت ساخته شود ۶۰ باب درتهران و۲۵۰باب در شهرستانها آقایان خودشان اطلاع دارند که انکار شروع شده‌است و در تمام نقاط ایران مقاطعه کاران مشغول کار هستند (مهندس اردبیلی – الا آذربایجان) در آذربایجان علت این است که کسی نیامد در مناقصه شرکت کند د رنظر دارند که انجا هم عمل کنند در هز حال در تمام مملکت اینکار شروع شده‌است و اگر انشاء الله این برنامه را ادامه بدهیم بعد از عفت سال در تمام مملکت ما ساختمان باندازه کافی خواهیم داشت داجع بمعلم هم اقدام کردیم رشته‌های مختلفی برای تربیت معلم در نظر گرفتیم اعلان هم کردیم در تهران شاید قایان در روزنامه‌ها دیده باشند و از رادیو شنیده باشند خوشبختانه د رظرف چهار روز که موقع ثبت نام بود در تهزان قریب هزار نفر مراجعه کردند برای اینکه برنامه‌های تربیت معلم را ببینند د رشهرستانها همما اقدام کردیم بموجب این برنامه‌ای که تهیه شده بعد از پنج سال یا شش سال ما معلم تربیت شده باندازه کافی برای مملکت خواهیم داشت وقتی این دو عامل تامین شد مسلما قانون تعلیمات اجباری را در تمام مملکت اجرا خواهیم کرد بنده دیگر عرضی ندارم و تمنا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم در تصویب این لایحه اقدام بفرمایند

رئیس- پیشنهادی رسیده‌است که این لایحه مسکوت بماند قرائت می‌شود. دو سه دفعه این پیشنهاد رسیده و از طرف مجلس رد شده‌است.(بشرح زیر قرائت شد)این جانب پیشنهاد می‌کنم که لایحه فرهنگ مسکوت بماند. ارسلان خلعتبری

رئیس- آقای خلعتبری.

خلعتبری-بنده پیشنهاد را نسبت بلایحه دادم که میدانم مورد علاقه تمام آقایان محترم است (صحیح است)(یکی از نمایندگان –بلکه ملت ایران) و نسبت بان نمایندکان محترم مجلس منتهای علاقه را ابراز کرده‌اند در این شکی نیست علت این است که ما یک مساله‌ای داریم در مملکت که وضع موجود است و یک مسائلی داریم که مربوط بوضع اینده‌است بظر بنده اگر ما مسائل موجود مبتلا را مقدم نشماریم لااقل باید در عرض مسائل اینده قرار بدهیم (صحیح است) من باب مثال می‌خواهم عرض کنم و قبل از اینکه این مثال را عرض کنم می‌خواستم ایترا هم از پشت این تریبون بعرض برسانم که واقعا بنده در مدت این هشت ماه و کالت دیده‌ام که همه آقایان نمایندگان کارهای شهرستانها را باکنل علاقه تعقیب و اقدام می‌کنند ولی متاسفانه دستگاه دولت کمک نمی‌کند (صحیح است –صحیح است)دستگاه دولت هم تقصیر ندارد چون یک دستگاه ده پانزده ساله‌ای است وما هی اصرار می‌کنیم این رویه را باید درست کنید پس بنابر این می‌خواهم بگویم ما یک مسائلی داریم که ناچاریم تذکر بدهیم در مجلس ما وکلای مجلس دو حربه داریم یکی سوال است یکی نطق‌های قبل از دستور سوال هر وقت می‌کنیم که برای جواب ان بموقع حاضر نمی‌شوند اخیرا آقای قاسم مسعودی مقاله‌ای در پست تهران از لندن نوشته بود که در مجلس انگلستان در یک ساعت ۷۰ سوال شد و جواب دادند ما از هفت ماه پیش سوال کرده‌ایم و هنوز جواب داده نشده‌است این سوال که کار شخصی ما نیست این سوال مربوط بکارهای مردمی است که از شهرستانها منتظرند ببینند وکلایشان بزای کارهای انها چه اقدامی می‌کنند بنابراین این سوالات ما باید اینجا مطرح بشود و مقدم است بر این قبیل لوایح بنده این را عقیده دارم و حالا جهتش را عرض می‌کنم سوال وقتی که شد اولا سوالات ما …

رئیس- آقای خلعتبری این فرمایشات شما مربوط بپیشنهاد نیست.

خلعتبری-اجزه بفرمائید بنده می‌خواهم نتیجه بگیرم بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه‌ای که مطرح است اینجا ما یک کارهای دیگری هم داریم که ان کارها و در نتیجه اول سوالاتی که از دولت کردیم وباید بیاید جواب بدهند تا اطلاع از اوضاع پیدا کنیم ومردم را قانع کنیم بنظر بنده انها مقدم است ولی حالا که بنده می‌بینم مجلس شورای ملی علاقه زیادی باین قانون دارد بنده از لحاظ رعایت عقیده آنان پیشنهاد را پس می‌گیرم واز مقام ریاست استدعا می‌کنم که ترتیبی بدهند که سوالات زودتر مطرح بشود ما حاضر هستیم بیشتر کار بکنیم ما ساعت بیشتری هم می‌توانیم کار بکنیم وکارهای مهم مملکت را انجام بدهیم ومن مخالفتم از این جهت بود و جهت دیگری ندارد(احسنت)

رئیس- سوالات که یک روز در میان مطرح می‌شود اگر آقایان علاقه مند هستندکه بیشتر مطرح بشوند بایدخودتان حاضر بشوید که جلسات فوق العاده‌ای داشته باشید مکرر من گفته‌ام که هر روز میل دارید جلسه فوق العاده تشکیل بدهید(ارباب-تعیین بفرمائید حاضر می‌شویم)نمیشوند روز چهارشنبه تعیین شد نیامدید و جلسه هم تشکیل نشد (اردبیلی-وقت سوالات را اضافه بفرمائید)(یکی از نمایندگان –اعلام رای بفرمائید)اعلام رای باید ترتیب داشته باشد پیشنهاد مفایت مذاکرات را آقای درخشش داده‌اند.

شوشتری-مخالف باید صحبت بکند در یان پیشنهاد.

رئیس- آقای خلعتبری پیشنهادشان را پس گرفتند دیگر صحبت مخالف مورد ندارد (شوشتری-بنده قبول کردم)آقایان وزراء که اغلب میگویند برای جواب سوالات حاضرند باید آقایان حاضر باشید الان همین امروز ترتیب تشکیل جاسه فوق العاده رابدهید (مهندس اردبیلی-مدت سوالات را اضافه بفرمائید) باوضعی که در سوالات مذاکره می‌شود هر سوال یک ساعت طول می‌کشد این طرز سوال نیست باید آقایان توجه کنند که سوالاتشان یک ربع بیشتر طول نکشد اگر یک روز در میان آقایان بیایند ویک ساعت باینکار اختصاص بدهیم وآقایان هم یک ربع مطلقا ائین نامه بیشتر صحبت نکنند در یک ساعت که در هر روز به این کار تخصیص داده شده چهار سوال مطرح می‌شود و این ۴۸ سوال در ظرف یک ماه تمام می‌سود. بفرمائید آقای درخشش. درخشش-گمان می‌کنم مذاکراتی که درباره لایحه فرهنگیان در ابتدای طرح لایحه در مجلس شده‌است کافی باشد ولی بنده لازم میدانم که یکی دو تا تذکر داده شود برای اینکه بعدها ان اشخاصی که مواد این قانون را اجرا می‌کنند از مواد این قانون سوء استفاده نکنند تفسیر نشود کلمه مجلس سنا در تبصره ۲ اضافه کرده کلیه لیسانسیه‌ها ومهندسین تا اینجایش تصویب مجلس شورای ملی است، کلیه لیسانسیه‌ها ومهندسین که سه سال تدریس کرده باشند می‌توانند رتبه شان را تبدیل رتبه دبیری بکنند. ولی اینجا یک کلمه اضافه شده‌است نوشته‌است کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین و کسانی که ارزش تحصیلات انها عالی شناخته شده‌است (شوشتری-مثل سناتورها)(خنده نمایندگان) بنده اینطور فکر می‌کنم نظر پیشنهاد دهنده و تصئیب کنندگان و از تجصیلات عالی، لیسانسیه و لیسانسیه به بالاست نه ان تفسیری که شورایملی فرهنگ اینطور تفسیر کرده‌است که یک ادمی دیپلمه بوده‌است و میرفته یکی دوسال گردش میکرده…

رئیس- آقای دخشش شما خودتان پیشنهاد می‌کنید که دیگر صحبتی نشود خودتان دارید صخبت می‌کنید این چه صورتی دارد؟

درخشش-اجازه بفرنائید در این ماده ۲ هم بنده فقط تذکری می‌دهم

رئیس- پس اجازه بدهید که دیگر انهم تذکر بدهند الان آقایان نطابق پیشنهاد شما باید رای بدهند که مذاکره کافی است

درخشش-فقط می‌خواستم آقای وزیر فرهنگ باین کفایت توجه داشته باشند ضمنا توجهی هم بمعلمین صدو پنجاه تومانی بکنند که این صد تومان اضافه را در این زمستانی بهشان بدهند (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر جزایری مخالفید؟(دکتر جزایری- بلی)بفرمائید.

دکتر جزایری-همه آقایان محترم و ناطقین از علاقه مجلس شورای ملی نسبت به فرهنگ و فهنگیان و تامین زندگی انها تذکرانی فرمودند بنده تصور می‌کنم که در اینمورد دیگر احتیاج نداشته باشیم برای اینکه ملاحظه بفرمایئد در موقعی که هنوز و ضع نابیو بودجه ایران تعدیل نشده‌است مجلس شورای ملی در جدود ۷۰ میلیون تومان روی این لایحه تعهد جدید از نظر کمک بفرهنگیان می‌کند پس این دلیل بر علاقه کامل بوزارت فرهنگ و فرهنگیان است در مقابل همانطور که عرض کردم و خدمت جناب آقای وزیر فرهنگ تذکر دادم مجلس شورای ملی و همه مملکت انتظار دارند که اصلاحات لازم در دستگاه فرهنگ ایران بشود چه از نظر تعدیل و اصلاح برنامه تحصیلی و چه از نظر تشکیلات و سازمان فرهنگی و توجه باخلاق متصدیان فرهنگ (صحیح است) جناب آقای جعفری دستگاه شما دستکاه آدم سازی است شما باید آدم را برای خدمت باین کشور چه از نظر معلومات و چه از نظر اخلاق اگر مربیان خودشان اخلاق نداشته باشند در امتحانات پول بکیرند در موقع استخدام کارهای بد بکنند …

رئیس- راجع به مخالفت با کفایت مذاکره بفرمائید.

دکتر جزایری-بنده می‌خواستم بگویم که این عرایض بنده بایستی بشود بنده مثل آقای درخشش پیشنهاد کفایت مذاکرات نکردم.

رئیس- اینکه شکایت میفرمائید کار نمی‌کنند اگر مطابق ائین نامه رفتار کنید کارمیکنند.

دکتر جزایری – باید آقای جعفری بداند که دستگاهشان اگر بخواهد خوب کار بکند باید سماجت نکنید، رفقای نادرست را نگه ندارید، همه ما علاقه مند به شما هستیم ما همه شما را تقویت می‌کنیم ما این لوایح را میگذارنیم ولی باید فرهنگ را اصلاح بفرمائید.

رئیس- کلیات مطرح بود پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رسید رای می‌گیریم آقای موافقین قیام فرمایند (اکثرا برخاستند)تصویب شد رای می‌گیریم بوردود در مواد چون یک ماده بود و یک ماده هم مجلس سنا علاوه کرد بنابراین دو ماده شده رای گرفته می‌شود بورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثرا برخاستند)تصویب شد ماده اول با ۲۴ تبصره اش مطرح است آقای شوشتری.

شوشتری- ماده اول را که تصویب کرده‌ایم ماده سنا را مطرح بفرمائید تا مخالفت کنم.

چند نفر از نمایندگان –در ماده اول مخالفی نیست.

شوشتری-حالا که مخالفی نیست بنده مخالفم با کلیه اش مخالفم با دو ماده و ۲۴ ماده اش مخالفم

رئیس- بفرمائید.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم آقاین محترم می دانند مجلس ۱۶ شاهد است من از ادب خارج نمی‌شوم (صحیح است) من احترام مجلس شورای ملی و مجلس سنا را همیشه د رمد نظر داشته و نسبت به حیثیت و شارفت و معلومات هیچ فردی جرح و خدشه نمی‌کنم ولی ما نشسته‌ایم اینجا که عشق پیری گر بجنبد سربرسوائی زند (صحیح است) ما قانون کمک به فرهنگیان را برای تعلیمات اجباری و برای دانش و بینش و معلومات بچه‌های خودمان با کمال متانت و کمال دقت حلاجی کردیم قانون را رای دادیم ما متوقع بودیم به مجلس سنا که می‌رود پیر مردان قوم که هر یک دارای داعیه هستند و میگویند هر فردی از افراد ما بتنهائی می‌تواند چرخ مملکت را بگرداند (بعضی از نمایندگان –اشتباه می‌کنید) ما توقع داشتیم که اینها بما کمک کنند اندرز کنند نه اینکه واقعا اشکالتراشی کنند اینکه عرض کردم این جناب آقای وزیر فرهنگ شاهد من است من نسبت به فرهنگیان انچه که زحمت باید بکشم چه در مجلس چه درکمیسیون نسبت به این قانون توجه داشته‌ام اینکه امدم به این عنوان مخالفت می‌کنم برای این است که …

رئیس- از موضوع خارج نشوید.

شوشتری-من امر مقام ریاست مجلس شورای ملی را اطاعت می‌کنم اندرز عده‌ای از آقایان نمایندگان هم بگوش می‌گیرم استدعا دارم از اینجا آقایان متوجه باشند حتی د رکمیسیون مختلط نمایندگانی که از مادرانجا هستند تذکر بدهند که آقا عشق پیری خوب است اما نه جائی که سر برسوائی بزند متدکر باشند صد رای مجلس شورای ملی را سه چهار نفر نمی‌توانند خدشه وارد کند و مخافتم را پس گرفتم.

رئیس- آقای قنات ابادی موافقید یا مخالف؟(قنات ابادی موافقم)بفرمائید.

قنات ابادی-البته جناب آقای شوشتری از این مخالفت با این ماده و تبصره‌ها بیاناتی نفرمودندکه بنده انها را رد کنم یک گله هائی کردند ا زآقایان سناتورها که همه مملکت از انها گله دارند (صحیح است)بنده راجع به این موضوع عرضی نمی‌کنم فقط یک تذکری می‌خواهم بدهم و ان اینست که این لایحه وموادو تبصره‌های این مواد و این لایحه را همه آقایان در نوبتهای متعدد با دقت موشکافی مطالعه فرمودید و به تصویب ان هم رای دادید بنابراین من می‌گویم که شایسته شان مجلس شورای ملی این است که امروز این لایحه تمام شود تا بمرحله عمل برسد بیش از این هم عرضی ندارم (احسنت –صحیح است)

رئیس- آقای نقابت مخالفید؟(نقابت –خیر موافقم)آقای بهادری موافقید؟(بله موافقم) بزرگ ابراهیمی –بنده مخالفم یک عرضی دارم.

رئیس- عرایض مربوط به این قسمت است د راین قسمت موافقید یا مخالف؟(ابراهیمی –مخالفم)بفرمائید.

قنات ابادی –در خود موضوع باید صحبت بفرمائید.

ابراهیمی –خیلی معذرت می‌خواهم بنده اغلب برخلاف جریان اب شنا می‌کنم (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایان توجه کنید نمی‌گذارید بفهمم چه می‌گوید بفرمائید.

ابراهیمی –حمله کردن به سنا برای ما صلاح نیست بالاخره پارلمان یعنی سنا و شورا (همه نمایندگان –زنگ رئیس)

رئیس- آقا اینها مربوط نیست اگر خارج از حدود لایحه صحبت کنید من نمی‌گذارم اینجا که مجلس کنفرانس و خطابه که نیست که هر گاه میاید هر چه بخواهد صحبت کند یک موضوعی مطرح است باید راجع نان صحبت کرد (قنات ابادی-ریشه و پایه مشروطیت مجلس شورای ملی است)(اورنگ –آقای بزرگ ابراهیمی امساک بفرمائید)ابراهیمی-اگر اجازه نمی‌دهید بنده مخالفتم را پس می‌گیرم

رئیس- اگر مخالفتی دارید بفرمائید ولی خارج از موضوع حق ندارید صحبت کنید اگر راجع باین موضوع است بفرمائید.

ابراهیمی –مقدمه را می‌خواستم عرض کنم حلا مرخصم؟

رئیس- آقای صدر زاده شما موافقید؟(صدرزاده –بله موافقم) مخالف نیست؟(گفته شد، خیر رای بگیرید) پیشنهاد هم رسیده‌است که باید تکلیفش را معیین شود بعد رای بگیریم (دکتر بینا –برود کمیسیون درکمیسیون چند پیشنهاد دیگر هم هست) پیشنهاد آقای جفرودی قرائت می‌شود.(پیشنهاد آقای مهندس جفرودی بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره دو کلمه عالی به لیسانسیه تبدیل شود – مهندس جفرودی.

رئیس- آقای مهندس جفرودی (دکتر جزایری-آقا اینرا تفسیر کرده‌اند)

مهندس جفرودی-آقایان استحضار دارند که در مجلس شورای ملی این لایحه با نهایت دقت بررسی شد(صحیح است)و کلمات هم سنجیده شد مجلس سنا بعقیده من توجه نکرده‌است یک کلمه را ارزش فرهنگیش را نمی دانسته‌است و گذاشته‌است اینجا کلمه عالیرا نمی دانم چرا گذارده‌اند مدارج تحصیلی دیپلم عالی و لیسانس و فوق لیسانس و دکتر است بنابراین عالی یک مرحله‌ای از ارزش تحصیلی است در صورتی که مراد از تبصره این است که اشخاص که مسئول می‌شوند لیسانسیه باشند این است که تمنی می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند کلمه عالی تبدیل به لیسانسیه شود

رئیس- آقای مشایخی.

مشایخی –آقایان این لایحه جلسات متعدد وقت مجلس را گرفته بعد رفته به سنا جلسات متوالی بلکه بیشتر از یک ماه در سنا مانده (همهمه نمایندکان این طور نیست آقا)اجازه بفرمائید مجلس سنا یکی از قوای مقننه مملکت است (نادعلی کریمی –تشریفاتی است)

رئیس- راجع بموضوع صحبت کنید آقای مشایخی.

مشایخی –مربوط به همین موضوع است استدعا می‌کنم توجه بفرمائید راجع به کلمه عالی شورای فرهنگ مرجع صلاحیت داری است ارزش معلوماتی را می‌تواند تعیین کند (دکتر جزایری- او را هم مجلس بهش اختیار داده)شورای عالی فرهنگ یکعده‌ای را تحصیلاتش را عالی شناخته یعنی بین دیپلم و لیسانس و اینها باید مزایائی داشته باشند بنابراین بنده معتقدم هستم که به این مسائل در سنا توجه شده‌است و این نباید دو مرتبه بسنا برگردد این حرف حسابی است و راجع بمسئله‌ای که آقای شوشتری فرمودند امروز عصر کمیسیون مختلط مجلس تشکیل می‌شود و تکلیفش را تعیین خواهد کرد در انجا ما نمایندگان مجلس شورای ملی هستیم دفاع می‌کنیم (احسنت)

رئیس- رای گرفته می‌شود به این پیشنهاد یکدفعه دیگر قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند وقتی هم مورد توجه شد باید سنا برگردد(بشرح سابق خوانده شد)آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مراد اریه (بشرح زیر قرائت شد)‌

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بلایحه اضافه شود در ورود بدانشسراها و استخدام فرهنگ و استفاده از مزایای این قانون هیچگونه تبعیضی از لحاظ نژاد و مذهب بین داوطلبان بعمل نخواهد امد –مراد اریه

دکتر بینا –اصلا چنین چیزی نیست تبعیض نیست در فرهنگ.

رئیس- آقای مراد اریه.

اریه – طرح این لایحه فرصتی بمن داد که راجع بفرهنگ کشور حقایقی را بسمع نمایندگان ملت برسانم. بدیهی است از نظر حکومت اصول مشروطیت انعکاس حقایقی که بعرض خواهم رسانید قطعا توجه دولتی را که اکنون رمام دولتی را در دست دارد و بانهایت صداقت و از خود گذشتگی و پشتکار خدمات شایانی انجام داده مصمم است ان خدمات را شئون زندگی ملت نجیب ایران ادامه دهد و من مانند سایر اعضاء اکثریت مجلس شورای ملی از روی کمال ایمان و صداقت از ان دولت پشتیبانی می‌کنم نیز جلب خواهم کرد و یقین دارم دولت تیمسار سپهبد زاهدی دولت محبوب ایران درباره این حقیقتی که بیان می‌کنم موثر ترین اقدام رضایت بخش را بعمل خواهد اورد در قانون اساسی ما که دومین کتاب و اجب الاطاعه ملت ایران است یکی از حقیقتهای جانبخش که مانند افتاب درخشنده‌است این است که این قانون مقدس در میان ملت ایران وجود اقلیتی را نمی‌شناسد زیرا ملت ایران را یک واحد تجربه ناپذیر و افراد انرا د رمقابل قوانین متساوی الحقوق اعلام می‌دارد (چند نفر از نمایندگان –صحیح است) باید اشاره‌ای از حقیقت بنمایم که اگر در حقوقی به قسمتهایی از ملت ایران برای برگذیدن نماینده در مجلس شورای ملی اعطا شده مانند کلیمیان، زرتشتیان، ارامنه هیچگاه منظور از اعطاء ان حق شناختن وجود اقلیتی نبوده بلکه حاکی از تبعیت ازادی انقسمت‌ها از ملت ایران در پیروی از کیشی است که بان معتقدند و این معنی بهیچ وجه نمی‌تواند حاکی از وجود اقلیتی باشد (چند نفر از نمایندگان –این که نطق قبل از دستور است)

رئیس- در پیشنهادتان صحبت کنید.

اریه-بنابراین همانطوری که اصل هشتم قانون مقدس اساسی اعلام می‌دارد:افراد ملت ایران در مقابل قوانین مملکت متساوی الحقوق می‌باشند و از تمام مزایائی که بموجب قانون اساسی برای انها مقرر است می‌توانند برخوردار و بهره مند شوند (دکتر بینا –حالا هم استفاده می‌کنند) ازادی مشاغل و ازادی تحصیل و تعلیم یکی از ازادی هائی است که همان قانون اساسی در اصل هیجدهم بافراد ملت ایران داده از انجمله هر فرد ایرانی که حائز شرایط قانون اموزگاری یا دبیری باشد حق دارد در حدود قانون برای خدمتگزاری بمیهن و ملت خود بان مشاغل و خدمات اشتغال ورزد (صحیح است) این اصول و ازادی‌های مقرر در قانون اساسی تبعیض بردار نیست و بهیچوجه و با هیچ بهانه و وسیله‌ای نمی توان از افراد هیچ قسمتی از ملت ایران این حقوق را محدود و سلب نمود (کتر بینا =چنانچه سلب نشده) کلیمیان ایرانی که قسمتی از واحد تجزیه ناپذیر ملت ایران می‌باشد از ایرانیان میهن پرست و شاهدوست و عاشق تکامل و عظمت ایران می‌باشد کلیمیان ایرانی بحد کمال از عظمت ایران عزیز و عنایاتی که شاهنشاهان باستانی ایران نسبت به انها مبذول داشته اگاهی دارند و بحکم دین و مذهب و وجدان دین خود را نسبت به میهنی که بیش از ۲۵ قرن تاریخی ان را در اغوش خود حفظ و حمایت کرده و پرورش داده‌است ادا کرده و برای همیشه ادا خواهند کرد. کلیمیان ایرانی هیچ گاه از این حقیقت غفلت ندارند که اصول قانون اساسی انعکاسی از احساسات سی قرن تاریخ ملت ایران نسبت به شاهنشاه ایران است زیرا این قانون مقدس اساسی مقام عظیم الشأن شاهنشاه ایران را مافوق تمام ارکانهای مشروطیت ایران قرار داده و استقرار این عظمت مقام همان انعکاس احساسات سی قرن تاریخی ایران نسبت به شاهنشاه‌است. بهمین علل است که ملت ایران اعیحضرت شاهنشاه جوان بخت و محبوب خود را به تمام اوصاف مصرح در قانون اساسی متصف و بزرگترین مظر استقلال و عظمت ملی ایران تشخیص داده…

رئیس- اینها پیشنهاد مربوط نیست آقا من بشما اجازه دادم ولی زودتر مطلبتان راتمام کنید اگر مفصل باشد مجبورم قطع کنم. مراد اریه –متشکرم و در سیر بطرف تکامل از افکار عالی و بزرگ شاهنشاه در سایه اصول قانون اساسی پیروی می‌کند و در اینجا لازم است بلافاصله با قطعیتی هر چه تمام تر بعرض مجلس شورای ملی برسانم که شاهنشاه و دموکرات و محبوب ایران نیز پشتیبان همین قانون اساسی و بالنتیجه مخالفت هر گونه تبعیض است که درباره اتباع صدیق و شاهدوست و میهن پرست اعمال شود …

رئیس- این لایحه‌ای است دارید می‌خواهید اینها مربوط بان پیشنهاد نیست.

مراد اریه –سعی می‌کنم ازپیشنهاد خارج نشوم. تمنا دارم جناب آقای رئیس اجازه بفرمائید. بعد از بیان حقایقی که عرض شد باستحضار نمایندگان ملت ایران میرسانم که خوشبختانه در میان کلیمیان ایران هم دانشمندان نامی و جوانان تحصیل کرده و بتمام معنی شایسته و واجد شرایط قانونی برای اموزگار و دبیری می‌باشد و با این وصف خیلی متاسفم در اینجا تصریح نمایم که با وجود احتیاج شدید بافزایش عده اموزگار ودبیر بازهم با بهانه هائی ناصواب از از پذیرفتن جوانان تحصیلکرده کلیمیان ایرانی که بانهایت سختی ومضیقه مالی و گرسنگی خود را برای اموزگاری و خدمت به کشور حاضر کرده‌اند در دبستانها و دبیرستانها خود داری می‌کنند (دکتر بینا –تکذیب می‌کنم دردانشگاه هستند در دبستان هستند در دبیرستان هستند)بعلاوه مطابق شکایاتی که بوسیله این جانب داده شده‌است حتی در رایو‌ها هم تایید می‌شود این جوانان تحصیلکرده کلیمیان ایرانی را که دانشسرای مقدماتی که برای تربیت اموزگاری که هز روز بوجود انها بیشتر احتیاج پیدا می‌کنیم نمی پذیرند. ایا با این وصف تردیدی در وقع تبعیض بر خلاف اصول قانون اساسی باقی است؟ یقین دارم نمایدگان محترم مملکت د راین دوره که اعلی درجه فداکاری و جان فشانی و شایستگی را در حفظ و حراست قانون اساسی و ریشه کن نمودن عناصر ماجراجو و مخالف حکومت قانون اساسی نشان داده و د رسایه رهبری اعلیحضرت شاهنشاه و مساعی دولت خدمت گزار بر مشکلات و مخاطرات پیروزی حاصل کرده و اصل جاکمیت قانون اساسی را برای همسشه تثبیت فرموده‌اند با توضیجات صادقانه اینجانب موافق هستند و عطق توجه در ایجاد وسائل رفع تبعیض (چند نفر از نمایندگان - تبعیضی نیست) بفرمائید پیشنهاد بنده را تصویب فرمایند.

رئیس - دیگر خارج از ائین نامه و و نظامنامه شد توضیحات شما دیگر کافی است آقای تمیور تاش شما مخالفید؟ (تیمور تاش-مخالفم) بفرمائید.

مراد اریه – بنده تقاضایم این است که تبعیض بین افراد بین افراد ملت ایران قائل نشوند جناب آقای وزیر قول بدهند که قبول خواهند کرد.

تیمورتاش –جناب آقای اریه خواهش می‌کنم توجه بفرمائید آقا بعد از مشتی تعریف بیان حقایقی راجع به همان نوازی ملت ایران گله‌ای فرمودید بنده می‌خواستم صراحتا عرض کنم که گله جناب عالی بجا نبوده بدلیل اینکه مجلس همین عملی را که امروز بان کرد یعنی اجازه داد برخلاف نظامنامه آقا یک نطق قبل از دستور اینجا بفرمائید(صحیح است)بهترین نمونه توارانس و بهترین نمونه رعایت ملت ایران است که در طی قرون متوالی نسبت به اقلیت هائی که در ایران بوده‌اند همیشه کمال خوشرفتاری عطوفت و کمال مهربانی را داشته‌است بنده بدیهی است که نمی‌خواهم باب این گله را مفتوح کنم اما فقط بر سبیل تذکر عرض می‌کنم که متاسفانه این اقلیتها نسبت بمام میهن نسبت بایران با ان صافی و صداقتی که باید و شاید عمل نکردند (اریه تکذیب می‌کنم)این را می‌گویم و می‌گذرم و وارد این بحث نمی‌شوم ولیکن در طی قرون متمادی همیشه ملت ایران اقلیتها را در دامان مهرش پرورانده‌است و همه گونه حقوقی که شاید در کشورهای دیگر نداشتند (صحیح است)در این کشور داشتند (صحیح است)(اریه مقصود این است که تبعیض نشود)اقلیتهای ایران یعنی چه کلیمیان وچه عسویان در تمام ادارات ما راه دارندوهمیشه با یک نظر متساویالحوقوق بانها نگاه شده‌است. در دانگاه شما استاد دارید کهدکلیمی است قربان وقتی در دانشگاه که حد اعلای فرهنگ است شما استادداشته باشید همچو چیزی را بدیهی است در دانشسراها وجاهای دیگر هم باید بپذیرند (اریه-مقصود این است که تبعیض نشود)ماشالله وقتی شما چرخت دور می‌گردد بتوضیحات هم گوش نمی‌دهند.

رئیس - شما مطالب خود را آقای تیمور تاش بگوئید باشخص صحبت نکنید.

تیمورتاش - ممکن است که نسبت بشخص یا فردی بدلیل عدم صلاحیت علمی یا غیر ان محرومیت برایش قائل باشید (کاشانی-بدانش اموزان کلیمی خرج تحصیل می‌دهند) عرض بنده این است که ملت ایران ودولت ایران نسبت باقلیت‌ها کمال مهربانی وکمال عطوفت را داشته وهمیشه هم دارند و تمام انها متساوی الحقوقند

اریه –بنده تقاضائی کردم که تبعبضی قائل نشوند.

رئیس- ساکت باشید آقا مشروطیت ایران حقوق اقلیت‌ها را همه وقت مطابق قانون اساسی حفظ کرده‌است و خوشبختانه این طرز هم عمل شده‌است برای اینکه حقوق انها کاملا محفوظ بماند حتی حق این بود که در بین ملت ایران همانطور که جزء ملت ایران هستند برای انتخاب نماینده رای بدهند ولی یک نماینده خاصی برای انها اختصاص دادند (صحیح است)بنابراین جای هیچگونه حرفی نیست امیدوارم همیشه این ترتیب باقی بماند و انها در کمال رفاه مثل سایر افراد ملت ایران دراین مملکت زندگی کنند و وظایف خودشان را انجام دهند،

اریه- اگر جناب آقای وزیر فرهنگ قول بدهند که تبعیضی قائل نخواهند شد …

رئیس- چه تبعیضی آقا می‌گویم تبعیض نیست.

شوشتری –این چه نغمه‌ای است تازه شروع شده‌است.

رئیس- آقایان خونسردیشان را حفظ کنند خون سرد باشند. آقای وزیر فرهنگ بفرمائید.

وزیر فرهنگ –همانطوری که جناب آقای تیمور تاش فرمودند تمام اقلیتهای ایرانی ایرانی هستند و مورد کمال علاقه و احترام همه ما هستند از تمام قوانین مملکت و مزایای اجتماعی استفاده خواهند کردو هیچگونه تبعیضی در این باب نست بنده اطمینان بجنابعالی می‌دهم.

اریه –با این توضیحات که اینجا تایید کردند که همه را قبول خواهند کرد بودن تبعیض بنده پیشنهاد را پس می‌گیرم.

رئیس- دیگر پیشنهادی نیست رای گرفته می‌شود به ماده اول و ۲۴ تبصره آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند)تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود،(بشرح زیر قرائت شد)

  • ماده دوم –وزارت فرهنگ مکلف است کمیسیونهائی مرکب از روسای صلاحیت در وزارت فرهنگ و یک یا چند نفر روانشناس متخصص در تعلیم و تربیت تشکیل دهد و متدرجا نسبت بصلاحیت معلمین یا از نظر اخلاقی و روحی رسیدگی دقیق نموده وپس از تصدیق ان بکمیسیون معلمین را طور قطع بمشغول تعلیم برقرار نمایند.

رئیس- آقای ارباب.

ارباب-بنده اساسا باجریان امروز موافق نیستم زیرا یک لایحه‌ای جناب آقای وزیر فرهنگ اوردند ومدتی در اطراف لایحه و تبصره‌ها بحث شد تصویب شد و بمجلس سنا فرستاده شد انچه را که مجلس سنا باو اضافه کرده‌است بایستی اینجا مطرح بشود انچه را که ما خودمان قبلا تصویب کردیم تکرار ان دیگر معنی ندارد (صحیح است)استدعا می‌کنم توجهی بفرمائید که این لایحه مورد علاقه همه مان است زودتر تصویب شود.

رئیس- آقای ارباب شما در این موضوع تذکر ندهید چون در مجلس سنا این ۲۴ تبصره را تغییر داده‌اند و هم عبارت تبصره‌ها را تغییر داده‌اند خوب شما که مخالف نبودید. آقای نراقی شما مخالفید؟(نراقی –موافقم) ایشانهم که موافق بودند یعنی بعنوان مخالف امدند اما صحبتی نکردند، بفرمائید.

نراقی-بنده خواستم از آقایان محترم تقاضا کنم نسبت به بنده و کلیه فرهنگیان منت گذاشته امروز به این لایحه رای بدهند ضمنا خواستم از موقع استفاده کنم و بجناب آقای وزیر فرهنگ یک تذکری بدهم که بعقیده خودم خیلی مهم است چندین هزار نفر از محصلین ایرانی امروز در خارج از ایران تحصیل می‌کنند. با تهایت تاسف بعرض جنابعالی میرسانم که این محصلین وضع بسیار اشفته و پریشانی دارند و دستگاه عریض و طویل سفارت کوچکترین رسیدگی در کار انها نمی‌کند و بسیاری از انها را حتی ادرسشان را هم نمیداند. و نظریه نرسیدن پول و نخوردن غذا مریض شده‌اند و عده‌ای زخم معده گرفته‌اند فقط یک دستگاه سرپرستی بسیار مفصل درپاریس که مرکز خوشگذرانی است تشکیل داده‌اند که ابدا رسیدگی بسیار ممالک نمی‌نماید و حتی در پاریس هم اثری وجود ندارد لطفا این دستگاه بیمصرف رامنحل و یک سرپرستی محلی برای هر کشوری تعیین کنید که از این همه وجوهی که برای تحصیل تعلیم و تربیت انها فرستاده می‌شود نتیجه حاصل شود دیگر عرضی ندارم.

رئیس- رای گرفته می‌شود بماده دوم آقایان که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند)تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود. آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ –بنده می‌خواستیم از محبتی که آقایان نمایندگان محترم نسبت بفرهنگ و فرهنگیان ابراز داشتند تشکر کنم و اطمینان بدهم به آقایان که این محبت امروز مقدمه اصلاحات بزرگی در فرهنگ خواهد بود.(نمایندگان –انشاء الله)

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

رئیس- جلسه راختم می‌کنم جلسه اینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور هم دردرجه اول سوالات است.(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورایملی –رضا حکمت

قوانین

قوانین

شماره ۲۰۶۴۱ ۱۰-۹-۳۳

فرمان مولوکانه راجع به اجرای قانون دایر بالغای کلیه قوانین مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات که به تصویب مجلس شورای ملی و جلسه روز شنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصدو سی سه بتصویب مجلس سنا رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:

باتاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شهنشاه ایران

محل صحه مبارک ملوکانه

نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول – طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب دکرت مصدق ناشیه از اختیارات که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم –هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. بتاریخ چهارم ادر ماه ۳۳ طرح قانونی لغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات

ماده واحده –کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه بکهزار وسیصد و سی و یک وماده واحده تمدیدی ان مصوب بهمن ماه یک هزاروسیصدو سی و یک چون برخلاف قانون اساسی بود ملغی است.

تبصره –دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور در فوق که ادامه اجرای انها را ضروری میداند ظرف ۱۵ روز بهریک از مجلسین تقدیم نماید لوایح مزبور بکمسیونهای مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود. کمیسیونها مکلفند بارعایت ماده ۴ ائین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت ۳ ماه لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار مظر قرار دهند مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهار نظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتا قابل اجرا می‌باشد لوایحی که بدین ترتیب مورد اصلاج و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهائی مجلسین ثابل اجرا خواهد بود لوایحی که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجراء نست. طرح قانونی بالا که که مشتمل برماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه روز شنبه بیست و نهم ابانماه یکهزارو سیصدو سی و سه بتصویب مجلس سنا رسیده نائب

رئیس مجلس سنا-دکتر سعید مالک.

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر –سپهبد زاهدی

شماره ۲۰۸۵۱ ۱۳ر۹ر۳۳ فرمان همایونی دائر باجرای قانون مربوط بدعوت کارمندان از کاربر کنار شده در دولت سابق بکار و قانون مزبور که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:

باتاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر باصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی مقررمیداریم

ماده اول –قانون مربوط بدعوت کارمندان از کاربر کنار شده در دولت سابق بکار که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منظم این دست خط است بموقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم –هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند بتاریخ هفتم اذرماه ۱۳۳۳ قانون مربوط بدعوت کارمندان از کار برکناز شده در دولت سابق بکار

ماده واحده –بکلیه کارمندان دولت اعم از اداری و قضائی و لشکری که در دوره نخست وزیری آقای دکتر مصدق بعنوان تصفیه یا بازنشسگی (ولوبدرخواست خودشان) از کار برکنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند به وضع استخدامی قبلی خود بازگشت داده می‌شوند دولت مکلف است ظرف دو ماده از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا بکار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از ان نخواهد بود که چنانچه از مشمولیت این قانون تخلفات و سوء رفتاری مشهود باشد طبق مقررات انتظامی مودو تعقیب و مجازات قرار گیرند

تبصره ۱- وزیر دادگستری بطور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضات که لازم بداند از دادگاه عالی انتظامی تقاضای رسیدگی به صلاحیت انان نموده دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت و قضاوت و رتبه‌ای که مناسب بداند (اعم از اداری یا قضائی)نظر خرد را اعلام نماید

تبصره ۲- بازنشستگانی که سنین خدمت و عمر انان با مقررات قانون بازنشستگی مطابق داشته مشمول این قانون نمی‌باشد تبصره ۳-افسرانی که بدون تقاضای شخصی و یا قبلی از احراز شرایط بازنشستگی از اغاز سال ۱۳۲۷ باز نشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده و وزارت جنگ می‌تواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر انها را بخدمت احضار نمایند. تبصره کسانی که صرفا بعلت تخلف ناشی از طرز تعقیب متهمین بداشتن مرام اشتراکی یا مخالف با مقام سلطنت مشروطه در زمان حکومت سابق محکومیت انتظامی پیدا کرده‌اند و هیچگونه سابقه محکومیت دیگری نداشته باشند به وضعیت استخدامی قبلی و حیثیت قضائی خود می‌کردند. این قانون مشتمل برماده واحده و چهر تبصره‌است در جلسه پنجشنبه چهارم اذرماه یکهزارو سیصد و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی –رضا حکمت

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر سپهبد وزارت دارائی

فرمان همایونی دائر باجرای قانون ترمیم حقوق فرهنگیان و قانون مزبور که بتصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:

با تاییدات خداوند متعال ما پهلوی شانهشاه ایران محل صحه مبارک ملوکات نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقررمیداریم ماده اول –قانون ترمیم حقوق فرهنگیان که درجلسه یازدهم اذر ماه ۱۳۳۳ بتصویب مجلسین سنا شورای ملی رسیده‌است و منظم به این دست خط است بموقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم –هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. بتاریخ دوازدهم اذر ماه ۱۳۳۳. قانون ترمیم حقوق فرهنگیان ماده ۱-از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۳ میزان تفاوت حقوق پایه‌های کمک اموز کاری و اموزگاری و دبیری به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف –کمک اموزگاری حقوق پایه یک ماده دوازده قانون تعلیمات اجباری می‌باشد و د رموقع ارتفاء از پایه‌ای به پایه بالاتر تا پایه پنج ۱ سوم و از پایه شش تا پایه هشت ۱ پنجم و از پایه نه ببالا ۱ششم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد. ب-دبیری حقوق پایه یک دبیری طبق ماده دوازده قانون تعلیمات اجباری می‌باشد و درموقع ارتفاء از پایه‌ای بپایه‌ای بالاتر تا پایه چهار ۱چهارم و از پایه ۵ تاپایه ۸ یک پنجم و پایه نه یک ششم و پایه ده ا هشتم حقوق پایه مادن علاوه خواهد شد تبصره ۱- دارندگان پایه‌های کمک اموزگاری و اداری که طبق ائین نامه مخصوص که به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد به سمت مدیری یا نظامت مدارس منصوب شوند و همچنین روئسای فرهنگ د رشهرستانها مشمول تبصره دو ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری بوده و از فوق العاده فنی استفاده خواهند نمود تبصره ۲-کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین و کسانیکه ارزش تحصیلات انها عالی شناخته شده‌است که پایه اموزگاری یا اداری دارند و همچنین کسانی که قبلا پایه دبیری داشته به پایه اداری تبدیل نموده‌اند د رصورتی که در تاریخ تصویب این قانون د رخدمت وزارت فرهنگ یا دانشکده‌ها یا هنرسرای عالی باشند و سه سال سابقه تدریس عملی یا نظری داشته و یا دارا شوند می‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیری با رعایت اخرین حقوق ثابت خود تبدیل نموده و به تدریس مشغول شوند. حقوق رتبه‌های دبیری مندرج در ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک این تبدیل خواهند بود. و مدت توقف در اخرین پایه انان جزء توقف در پایه دبیری که بموجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد لیسانسیه‌ها و مهندسین که از تاریخ تصویب این قانون به خدمت وزارت فرهنگ گمارده می‌شوند د رصورتی می‌توانند پس از سه سال تدریس رتبه خود را به رتبه دبیری تبدیل کنند که لااقل سه سال در شهرستانها انجام وظیفه نمایند و در غیر این صورت پس از پنج سال تدریس می‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیری تبدیل کنند. تبصره ۳-از تارخ تصویب این قانون دبیرانی می‌توانند به خدمت اداری اموزشی وزارت فرهنگ پذیرفته شوند و از مزایای این قانون استفاده کنند که لااقل ده سال درمدارس طبق ائین نامه خدمات فنی تدیس و یا بشغل ریاست و نظامت اشتغال داشته باشند کسانی که فعلا در وزارت فرهنگ متصدی مشاغل فنی هستند و ده سال سابقه تدریس یا ریاست یا نظامت ندارند در صورتی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنندکه د رخارج از وقت اداری حداقل هفته‌ای شش ساعت بدون اخذ حقوق یا فوق العاده از این بابات تدیس نمایند تا به نصاب ده سال برسند. د رصورت عدم انجام این قسمت حق ندارند از مزایای این قانون استفاده نمایند. تبصره-۴ وزارت فرهنگ موظف است از تارخ تصویب این قانون لغایت یک ماه صورت ادارات و دائر نفتی خود را با توجه باین قانون و تبصره دو ماده ۱۲ قانون تعلیمات اتجباری و ماده ۳ ائین نامه شماره ۳ اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۳۲ کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی تهیه و به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلسین برساند چنانچه پس از انقضاء یکماه صورت مزبور به کمیسیون فرهنگ مجلس تسلیم نشود کلیه شاغلین مشاغل فنی که در وزارت فرهنگ مشغول خدمت هستند از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری نمی‌توانند استفاده نماینددر هر صورت شاغلین مشاغل فنی بهیچ وجه حق ندارند از مزایای مندرج در تبصره مزبور استفاده کنند. تبصره ۵- مدیران و ناظم‌های دبیرستانها و دبیرانی که با رتبه‌های اداری یا اموزگاری مشغول خدمت هستند (باستثناء مشمولین تبصره ۲ در این قانون) د رصورتیکه هشت سال سابقه تدریس یا ۱۵ سال خدمت اموزشی داشته باشند می‌توانند رتبه خود را خود را به رتبه دبیری تبدیل نمایند. تبصره ۶-مدیران و ناظمهای دبستانها و اموزگارانی که به رتبه اداری مشفول خدمت هستند در صورتیکه هشت سال سابقه تدریس یا ۱۵ سال خدمت اموزشی داشته می‌توانند رتبه خود را به رتبه اموزگاری تبدیل نمایند. تبصره ۷- لیسانسیه‌های دانشسرای عالی که د رخارج از سازمانهای وزارت فرهنگ مشفول خدمت هستند می‌توانند د رصورت احتیاج وزارت فرهنگ به تقاضای خودشان به فرهنگ منتقل و پایه خود را به پایه دبیری تبدیل نمایند مشروط براین که تعهد بسپارند که بتعیین وزارت فرهنگ لااقل پنج سال در خارج تهران و حومه و صرفا بتدریس اشتغال ورزند و عدم انجام این تعهد رتبه انها بوضع پیش تبدیل باز خاهد گشت و در اختیار موسسه ایکه قبلا بوده‌اند قرار می‌گیرد. تبصره ۸- برای کسانیکه به موجب قوانین موجوده فعلی و این قوانین حق تبدیل پایه خود را داشت و یا خواهند داشت در تمام موارد میزان حقوق‌های قبل از تصویب این قانون ملاک تبدیل خواهد بود و رتبه ان با رعایت حقوقو ثابت رتبه قبل از تصویب این قانون تعیین می‌شود و توقف انها در اخرین پایه از لحاظ ترفیع جزو توقف د رپایه جدید محسوب می‌گردد. تبصره ۹-دبیرانی که با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه به پایه دانشیاری نائل می‌شوند از ماذاد حقوق و کمک پایه دبیری خود تا موقعی که حقوق و کمک پایه دانشیاری انها بان میزان برسد استفاده خواهند نمود و نیز برای دبیرانی که پیش از این تاریخ بپایه دانشیاری نائل شده‌اند بشرط پیدا شدن اعتبار از تاریخ تصویب این قانون مشمول این تبصره خواهند بود. دبیرانی که دارای ده سال سابقه تدریس در دانشگاه باشند با رعایت مقررات مربوط بدانشگاه و احراز مقام دانشیاری می‌توانند رتبه خود طبق اخرین حقوق ثایت دریافتی بپایه دانشیاری تبدیل نماید. تبصره ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون میزان تفاوت حقوق پایه دانشیاری بدین ترتیب اصلاح می‌شود پایه ۱ طبق ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری می‌باشد و د رموقع ارتقاء از پایه به پایه بالاتر از پایه یک تا پایه ۵ یک پنجم و از پایه شش تا پایه هشت یک ششم و از پایه هشت به نه یک هفتم واز پایه نه به ده یک هشتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد و این اصلاح با رعایت ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری مشمول پایه‌های استادی و دانشیاری خواهد بود و منبعد هیچ یک از استادان و دانشیاران حق ندارند با استفاده از حقوق استادی یا داتشیاری خارج از دانشگاه مشاغل دیگری در وزارت خانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی بهیچ عنوان از عناوین حقوق دریافت دارند. تبصره ۱۱-ملاک پرداخت فوق العاده‌های خارج از مراکز و بدی اب و هوا و فوق العاده فنی و سایر مزایا حقوق ثابت قبل از اجرای این قانون خواهد بود. تبصره ۱۲-مایه التفاوتی که بموجب این قانون حاصل می‌شود با پیدا شدن اعتبار قانون قابل پرداخت خواهد بود چنانچه دولت نتواند بودجه لازم را برای تامین اعتبار تغییر اشل معلمین یک جا تهیه نماید با پیدا شدن اعتبار مکلف است متدرجا ترتیب اضافه اعتبار کمک اموزان –اموزگاران دبیران –دانشیاران استادان او را تامیین و پرداخت نماید. معلمین شهرستانها د رموقع تامین اعتبار مقدم خواهند بود استفاده از عواید نفت برای تامین اعتبار مایه التفاوت ممنوع است. تبصره ۱۳-وزارت دارائی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون بمحصلین ایرانی که در خارج کشور به تحصیلات عالیه مشغول می‌باشند (اعم از اینکه دوره متوسطه را در داخله یا خارجه بپایان رسانده باشند) و جریان تحصیلی انها مورد تایید وزارت فرهنگ و سرپرست محصلین خارج کشور باشد ارز نرخ دولتی بدون احتساب گواهینامه بفروشد. تبصره ۱۴-رئیس و معاون و معلمین دانشکده‌های شهرستهانها اعم از اینکه در محل آقامت داشته و در انجا استخدام شده یا بشود و یا در سایر نقاط بوده و از مرکز اعزام شده یا بشوند می‌توانند از فوق العاده اختصاصی موضوع تبصره ۳ قانون تاسیس دانشگاههای شهرستانها مصوب خرداد ۱۳۲۸ استفاده نمایند. تبصره۱۵-دارندگان پایه کمک اموزگاری در صورتی که دارای ۸ سال سابقه تدریس باشند می‌توانند تقاضا کنند پایه کمک اموزگاری انها به اموزگاری تبدیل شود. تبصره ۱۶-معلمین دانشکده‌ها که بر طبق ائین نامه خاص مصوب شورای دانشگاه تهران برای مطالعه علمی به خارج از کشور می‌روند حقوق و مزایای خود را به ارز دولتی دیافت خواهند داشت نیز وزارت فرهنگ مجاز است هر سال حداکثر ۲۵ نفر از دبیران خود را که در دبیرستانها طبق ائین نامه خدمات فنی مشغول تدریس هستند بموجب ائین نامه خاص که به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده باشد برای مدت یکسال جهت مطالعه به خارج از کشور اعزام دارد و حقوق و مزایای انان را با ارز دولتی بپردازد. تبصره ۱۷-از تاریخ تصویب این قانون رئیس هر دانشگاه از میان سه نفر از روئسای دانشکده‌ها و استادان کرسی داری که پایه استادی انان کمتر از ۹ نباشد بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت وزیر فرهنگ یک نفر بموجب فرمان همایونی برای مدت سه سال تعیین و منصوب خواهد شد. اشخاصی که دو دوره متوالی عهده دار دیاست دانشگاه شده‌اند نمی‌توانند برای دو سوم متوالیا باین سمت انتخاب شوند ودر انتخاب پیشنهاد سه نفر از طرف شورای دانشگاه نصاب رای در حداقل نصف بعلاوه یک از عدد حاضر اعضاء شوراء خواهد بود. تبصره ۱۸-وزارت فرهنگ وکشاورزی و دارائی موظفند برای اجرای قانون تاسیس دانشگاه‌های شهزستانها مصوب سوم خرداد ۲۸ ظرف مدت دو ماه بتاسیسی دانشکده پزشکی در ابادان و دانشکده کشاورزی در حمیدیه (اهواز)اقدام نمایند. تبصره ۱۹-اموزگارانی که پس از تصویب این لایحه نیز باخذ درجه لیسانس از یکی از دانشکدهها موفق شوند از لحاظ تبدیل رتبه اموزگاری به رتبه دبیری مشمول تبصره ۲ این لایحه خواهد شد. تبصره ۲۰- طلاب علوم دینی که در اعتاب مقدسه تحصیلات عالیه می‌نمایند به تصدیق وزارت فرهنگ از لحاظ گذرنامه و ارفآقات ارزی مشمول مقررات مربوط به محصلین خارج از کشور می‌باشد. تبصره ۲۱-وزرات فرهنگ و وزارت دارائی مکلفند برای اجرای قانون تاسیس دانشگاههای شهرستانها مصوب ۳ خرداد ۳۲۸ به کمک شرکت ملی نفت ایران د رظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون دانشکده نفت خوزستان را در ابادان تاسیس نمایند. تبصره ۲۲-ماده ۱۷ قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد ۱۳۱۳ بطریق زیر اصلاح می‌شود:ترتیب محاکمه اداری اعضاء دانشگاه و تعیین مجازات انها بموجب نظامنامه خاصی است که از طرف شورای دانشگاه تنظیم و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد. تبصره ۲۳ –دانشکده پزشکی تهران مجاز است با تصویب شوراهای دانشکده و دانشگاه بر طبق اجتیاجات خود کرسیهای جدید ایجاد کند. تبصره ۲۴- روئسا درمانگاه‌ها و بخشهای دانشکده پزشکی مشمول مقررات تبصره ده خواهند بود. ماده۲-وزارت فرهنگ مکلف است کمیسیونهای مرکب از روئسای صلاحیتدار وزارت فرهنگ و یک یا چند نفر روانشناس متخصص در تعلیم و تربیت تشکیل داده و متدرجا نسبت به صلاحیت معلمین از نظر اخلاقی و روحی رسیدگجی دقیق نمود و پس از تصدیق ان کمیسیون معلمین را بطور قطع بشغل تعلیم برقرار نمایند. این قانون که مشتمل بر دوماده و بیست و چهار تبصره‌است در جلسه روز ۵ یازدهم اذر ماه یک هزارو سیصد و سی و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت. اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. م-۶۵۵۱ نخست وزیر- سپهبد. تصویب نامه وزارت دارائی. هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد شماره ۴۹۷۲۴ ۶-۹-۳۳ وزارت دارائی دائر باجازه ادامه ورود اسکناس در جلسه مورخ ۱۰-۹-۳۳ تصویب نمودند که ورود اسکناسهای بانک ملی ایران بداخل کشور طبق تصویب نامه شماره ۱۱۴۷۰ بتارخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۳ هیئت وزیران برای مدت ۳ ماه مجاز شده بود ازتاریخ انقضاء تا دستور ثانوی طبق مقررات تصویب نامه‌های قبلی تمدید گردد م- ۶۵۵۰ از طرف نخست وزیر.