مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۸۳۹

۳شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳

سال دهم

شماره مسلسل ۶۱

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۳ نشست ۶۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲-اخذ رای و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان ۱۳۳۳
۳-بیانات اقای رئیس دائر ابراز تاثر و تالم از سقوط هواپیمای حامل والا حضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه - ختم جلسه

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه – اقایان:بیات ماکو، برومند، پیراسته جلیلوند، سلطانی، میر اشرفی، شیبانی، حمیدیه، مرتضی حکمت، اسکندری، دکتر جزایری، ابراهیمی، دکتر سید امامی، شفیعی

غائبین بی اجازه-اقایان تجدد، اسفندیاری، کدیور، نراقی، رضا افشار، حشمتی

دیر امده با اجازه - اقای بور بور یک ساعت

زود رفته بی اجازه – اقای اریه یک ساعت و ده دقیقه

رئیس – نسبت به صورت مجلس قبل نظری نیست؟ اقای فرامرزی

احمد فرامرزی – عرض کنم در جلسه گذشته بعد از اینکه اقای رضایی صحبت کردند که پنجاه درصد عایدات نفت بویالات اختصاص داده شودبنده روی ان مخوالفت کردم که روی جمعییت نباشد روی احتیاجات محل باشد جایی است خراب است اهالی انجا در نتیجه خرابی رفته‌اند متوالی شده‌اند حالا جمعیت کم دارد جایی است در نتیجه ابادی جمعیت زیاد شده و روی جمعیت نباید تقسیم بشود روی احتیاجات مملکت باید تقسیم بشود صحیح است و این نظر دولت است و عرض کردم خوزستان که این عایدات مربوت به خودش است واز خودش استخراج می‌شود و مردم انجا که زحمت استخراجش هم می‌کشند انصاف نیست که به انجا داده نشود و به جای دیگر داده شود این است که استدعا می‌کنم اصلاح بشود نوشته‌اند که من گفته‌ام به اذربایجان و خراسان داده نشود

رئیس – بسیار خوب اقای اردلان

اردلان – در صورت مجلس یک صورت اصلاحی بود که تقدیم می‌کنم که اصلاح شود

رئیس – اصلاح می‌شود اقای دولتشاهی

دولتشاهی – در صورت جلسه در بیانات بنده یک مختصر اصلاح عبارتی است که با اجازه مقام ریاست اصلاح می‌کنم و تقدیم می‌کنم

رئیس – بسیار خوب دیگر نظری نیست (نمایندگان-خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

- اخذ رای و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان ۱۳۳۳

۲-اخذ رای و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان ۱۳۳۳

رئیس – چند نفر از اقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند اجازه بدهید که کار دو دوازدهم تمام شود و نسبت به ان رای نهایی گرفته شود (نمایندگان – صحیح است)نامه مجلس سنا در اینخصوص قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی عطف به مراسله شماره ۵۹۰۳ – ۹ر۸ر۳۳ راجغ به طرح مربوط به اجاره پرداخت دو دوازذهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و ابان ۱۳۳۳ که برای اظهار نظر به مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دادند طرح مذبور در جلسه روز دوشنبه دهم ابانماه ۱۳۳۳ مطرح و با اظهار نظر موافق عینا به تصویب رسید رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی

رئیس – رای گرفته می‌شود به دو دوازده و به ورقه اقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند (اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله اقایان جلیلی (منشی)اعلام و در محل نطق حاضر و رای دادند)

آقایان:دکتر بینا، دکتر عدل، صفاری، عماد طربتی، محمود افشار، مهندس اردبیلی، موسوی، باقر بوشهری، حائری زاده، احمد فرامرزی، امید سالار، قناط ابادی، کاشانی، میراشرفی، مهندس قباد سفر، غظنفری، عباسی، ایلخوانی زاده، دکتر وکیل، اورنک، سنندجی، صدر زاده، بزرگ نیا، شادمان، عبدالصاحب صفایی، نور الدین امامی، پناهی، شوشتری، قراگزلو، جلیلوند، دولتشاهی، امیر احتشامی، اردلان، فرید اراکی، بوداغیان، صحرابیان، کیکاووسی، حمید بختیار، صادق بوشهری، زنگنه، سرمد رضایی، ارباب، داراب، توماج، دکتر امیر نیرومند، مشایخی، عاملی، دکتر مشیر فاطمی، مهدوی، مکرم، قرشی، کاشانیان، لاری، شادلو، تفضلی، افشار صادقی، درخشش، خرازی، سعیدی، دکتر اافشار، دکتر عمید، دکتر شاهکار، خلمتمبری، سید احمد صفایی، بهادری، عمیدی نوری، اکبر، هدی، نصیری، دکتر اهی، اربشیبانی، دکتر پیر نیا، خزینه علم، مصطفی ذوالفقاری، استخر، دهقان، قوامی، رستم گیو، فرود، اخوان، دکتر سعید حکمت، اریه، افخمی، محمود ذوالفقاری، سلصان بختیار، معین زاده، سالار بهزادی، دولت ابادی، حمیدیه، جلیلی، ابراهیمی، (ارا ماخوذ شماره شد و نتیجه به قرار ذیل بود)

  • ورقه سفید موافق ۸۱ ورقه کبود مخالف ۱ ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۱۰

رئیس – لایحه دو دوازدهم مهر و ابان با ۸۱ رای موافق به تصویب رسید

اسامی موافقین آقایان:استخر – معین زاده – دکتر مشیر فاطمی – قوامی – صفاری – گیو – نورالدین امامی – ابراهیمی – افشار صادقی – شادمان – کاشانی – پور سرتیپ – دکتر شاهکار – حمیدیه – اریه – بهادری – قراگزلو – اعظم زنگنه – هدی – دهقان – خزیمه علم ارباب – شادلو – دکتر اهی – امید سالار – قنات ابادی – دولتشاهی – مهدوی – دکتر محمد هاشم وکیل – دکتر بینا – امیر احتشامی – دولت ابادی – سرمد – صدر زاده – سنندجی – دکتر عدل – بزرگ نیا – غظنفری – پناهی – جلیلوند – احمد فرامرزی – افخمی – مهندس ظفر – خرازی – حائری زاده – عاملی – محمود افشار – عبد الصاحب صفایی – اورنک – درخشش – اردلان – لاری – عباسی – کیکاووسی – سهرابیان – ایلخوانی زاده – دکتر نیرومند – مهندس اردبیلی – مشایخی – مکرم – عماد تربتی – فرشی – توماج – دکتر عمید – نصیری – شوشتری – فرود – سالار بهزادی – اکبر داراب – میر اشرفی – عمیدی نوری – فرید اراکی – بوداغیان – خلعت بری – دکتر افشار – سعیدی – دکتر سعید حکمت – دکتر پیر نیا – اخوان – رضایی مخوالف – اقای جهانگیر تفضلی – ورقه سفید بی اسم علامت امتناع – ۱۰ ورقه

- بیانات اقای رئیس دائر با ابراز تاثر و تالم از سقوط هواپیمای حامل والاحضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه – ختم جلسه

(۳- بیانات اقای رئیس دائر با ابراز تاثر و تالم از سقوط هواپیمای حامل والاحضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه – ختم جلسه)

رئیس – با کمال تاسف خبر سقوط هواپیمای والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی را در راه گرگان به تهران که الان رسیده به اطلاع اقایان نمایندگان محترم مجلس میرسانم هر قدر در این واقعه سؤ غیرمنتظره اظهار تاسف و تالم بشود کم است (نمایندگان – صحیح است) مجلس شورای ملی مراتب تاسف خود را از این پیشامد اعلام می‌کند و با علاقمندی تام و کمال احترام که نمایندگان محترم و ملت ایران بشخص خویش اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دارند(نمایندگان – صحیح است) مراتب لمالم و تاثر و تاسف خود را به پیشگاه مبارک تقدیم می‌کند (نمایندگان ـ صحیح است)به احترام انمرحوم جلسه امروز و جلسه پنجشنبه تعطیل خواهد بود (صحیح است) و روز یک شنبه جلسه منعقد خواهد شد (مجلس دو ساعت و ده دقیقه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت