مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

رای اعتماد به نخست وزیران
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره مسلسل ۸۴

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۸۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه دهم تیرماه ۱۳۳۲

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - انتخاب رئیس
۳- ختم جلسه به‌عنوان تنفس

مجلس ساعت ده صبح به‌ریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل‌گردید.

- طرح صورت مجلس

۱ - طرح صورت مجلس

نایب رئیس: صورت غائبین جلسه گذشته قرائت‌می شود. (به شرح زیربوسیله آقای ناظرزاده قرائت‌شد):

صورت غیبت و دیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۳۲:

غائبین بااجازه - آقایان: جلالی، ملک‌مدنی، دکتر فلسفی، بهادری، گنجه، دکتر امامی، اورنگ، معتمددماوندی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، دکتر مصباح‌زاده، راشد، امیرافشاری، شهاب خسروانی.

صورت غیبت ودیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۳۲ که بعلت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت وطبق ماده ۷۲ آیین‌نامه قرائت‌شد:

غائبین بااجازه - آقایان: جلالی، اورنگ، صراف‌زاده، نجفی، دکتر معظمی، منصف، دکتر فقیهی‌شیرازی، دکتر کیان، امیرافشاری، دکتر سنجابی، حاج سیدجوادی، امامی‌اهری، مدرس، میلانی، پارسا، اخگر، موسوی، دکتر فاخر.

غائبین بی‌اجازه – آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر امامی، شهاب خسروانی، شبستری، خلخالی، انگجی، شهیدی، خسرو قشقایی، دکتر شایگان، اقبال، دکتر فلسفی، دادور، ذکایی، دکتر ملکی، مهندس زیرک‌زاده، شاپوری، مهندس رضوی، مهندس حسیبی، ریگی.


صورت غیبت ودیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۳۲ که بعلت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت وطبق ماده ۷۲ آیین‌نامه قرائت‌شد:

غائبین بااجازه - آقایان: اورنگ، جلالی، دکتر امامی، صفایی، شوکتی، منصف، معتمددماوندی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر فقیهی‌شیرازی، اخگر، دکتر کیان، مهندس غروی، موسوی، کهبد، دکتر فلسفی، پارسا، مهندس رضوی، میلانی، انگجی، ذکایی، شبستری، اقبال، مدرس، خلخالی، دکتر مکی، نجفی، شاپوری، دکتر مصباح‌زاده، دادور، خسرو قشقایی، تولیت، شهاب خسروانی، دکتر شایگان، دکتر سنجابی، مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، حاج سیدجوادی، ریگی، شهیدی، مجدزاده، دکتر معظمی.

صورت غیبت ودیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۳۳۲ که بعلت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت وبرطبق ماده ۷۲ آیین‌نامه قرائت‌شد:

غائبین بااجازه - آقایان: اورنگ، جلالی، صفایی، امیرافشاری، امامی‌اهری، ناظرزاده، جلیلی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر مصباح‌زاده، دکتر فقیهی‌شیرازی، دکتر معظمی، اخگر، دکتر کیان، موسوی، دکتر فلسفی، پارسا، مهندس رضوی، میلانی، انگجی، ذکایی، شبستری، اقبال، مدرس، خلخالی، دکتر ملکی، نجفی، شاپوری، دادور، خسرو قشقایی، تولیت، شهاب خسروانی، نریمان، دکتر شایگان، دکتر امامی، دکتر سنجابی، مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، حاج سیدجوادی، ریگی، شهیدی، مجدزاده.

صورت غیبت ودیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۳۳۲ که بعلت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت وبرطبق ماده ۷۲ آیین‌نامه قرائت‌شد:

غائبین بااجازه - آقایان: اورنگ، معتمددماوندی، جلیلی، دکتر کیان. غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر مصباح‌زاده، دکتر معظمی، اخگر، موسوی، دکتر فلسفی، پارسا، مهندس رضوی، میلانی، انگجی، ذکایی، شبستری، اقبال، مدرس، خلخالی، دکتر ملکی، نجفی، شاپوری، دادور، خسرو قشقایی، تولیت، جلالی، شهاب خسروانی، نریمان، دکتر شایگان، دکتر امامی، دکتر سنجابی، مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، حاج سیدجوادی، ریگی، شهیدی، مجدزاده.

صورت غیبت و دیرآمدگی آقایان نمایندگان درجلسه صبح یکشنبه ۷ تیرماه ۱۳۳۲ که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت وبرطبق ماده ۷۲ آیین‌نامه قرائت‌شد.

غائبین بااجازه - آقایان: جلیلی، صفایی، دکتر فقیهی‌شیرازی، منصف، معتمددماوندی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، دکتر امامی، راشد، دکتر مصباح‌زاده، خسرو قشقایی، دکتر معظمی، اخگر، موسوی، دکترفلسفی، پارسا، مهندس رضوی، میلانی، انگجی، ذکایی، شبستری، اقبال، مدرس، خلخالی، دکترملکی، نجفی، شاپوری، دادور، تولیت، جلالی، شهاب خسروانی، نریمان، دکتر شایگان، دکتر سنجابی، مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، حاج سیدجوادی، ریگی، شهیدی، مجدزاده.

نایب رئیس: نسبت به صورت‌جلسه روز یکشنبه ۱۷ خرداد آقایان اگر فرمایشی دارند بفرمایند.

عبدالرحمن فرامرزی: اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس: بفرمایید.

فرامرزی: من فقط یک سوالی داشتم وآن این بود که وقتی جلسه تشکیل نشده ورسمی نشده آیا می‌شود صورت غائبین را خواند در جلسه رسمی یا نه؟

نایب رئیس: بلی

فرامرزی: پس عرضی ندارم دلیلش را هم بفرمایید.

نایب رئیس: طبق ماده ۷۲ آیین‌نامه، آقای خلخالی بفرمایید.

خلخالی: صورت‌جلسه گذشته اینطور حکایت‌می‌کند که آقای مکی به بنده دشنام‌دادند وکلمات زننده گفتند. متاسفانه ازآن موقع مجلس تشکیل‌نشد که بنده راجع به ایشان صحبت‌کنم صحبتی که ملت ایران باید بیشتر ازآنها مطلع‌شود و من برای اینکه دراین جلسه تشنجی ایجادنشود صحبتی نمی‌کنم بعدها امیدوارم دهان یاوه‌گویان سفله را بامنطق محکم ببندم.

عبدالرحمن فرامرزی: صحبتتان را که فرمودید.

نایب رئیس: آقای دکتر بقایی.

دکتربقایی: راجع به صحبت‌هایی که بنده در چند جلسه قبل کردم وآقای دکتر معظمی جواب‌دادند یک عده از آقایان اعضای فراکسیون نهضت ملی طبق ماده ۹۰ اجازه خواسته‌بودند که به‌عرایض بنده جواب‌بدهند. آنها استفاده نکردند بنده هم طبق ماده ۹۰ اجازه خواستم هنوز اجازه ندادند و چون موضوع مربوط به تغییر رژیم است به بنده اجازه بفرمایید هر چه زودتر از ماده ۹۰ استفاده کنم.

نایب رئیس: در جلسات بعد توضیح خواهیدداد. آقای وکیل‌پوربفرمایید.

وکیل‌پور: درصورت جلسه قبل چند اشتباه چاپی درعرایض بنده شده اجازه می‌خواهم دستوربفرمایید اصلاح‌شود.

نایب رئیس: بسیار خوب اصلاح خواهدشد. آقای مکی بفرمایید.

مکی: بنده می‌خواستم از ماده ۹۰ استفاده کنم دراین جلسه چون موضوع انتخاب هیأت رئیسه‌است وبایستی جسله بدون تشنج به‌کار شروع‌کند این‌است که جواب آقای خلخالی را خاموشی پیشه می‌کنم.

نایب رئیس: دیگر اعتراضی نیست بصورت جلسه؟(اظهاری نشد) صورت جلسه ۱۷ خردادماه تصویب شد.

- انتخاب رئیس

۲- انتخاب رئیس

نایب رئیس: بااجازه آقایان شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفررئیس. قبلا سه نفر ناظر، به‌حکم قرعه انتخاب می‌شوند. (بوسیله آقای ناظرزاده اقتراع به‌عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود):

آقایان: محمدحسین امیرافشاری، دکتر کیان (گفته‌شد:غایب هستند)، ناصرذوالفقاری، حسینعلی راشد (گفته‌شد: غایب هستند)، محمدعلی دادور. (بالنتیجه آقایان: امیرافشاری، ناصر ذوالفقاری، دادور به حکم قرعه جهت نظارت درانتخاب هیأت رئیسه معین شدند).

نایب رئیس: ازآقایان منشی‌ها آقای حمیدیه وآقای نجفی دراخذ رای نظارت خواهندداشت. اکنون شروع‌می‌کنیم برای اینکه اختلافی بعدا تولیدنشود فقط همان نام روی یک ورقه سفید بدون امضا بنویسند وهمان نام خوانده خواهدشد (مکی: بعد هم آراء را همین‌جا لاک و مهر بکنید) عده حاضر فعلا ۷۲ نفر (اسامی آقایان نمایندگان بوسیله آقای دادور به شرح ذیل اعلام و در محل نطق، اخذ رای به‌عمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، پارسا، دکتر ملکی، انگجی، میلانی، شبستری، دکتر معظمی، خسرو قشقایی، گنجه، عبدالرحمن فرامرزی، کهبد، دکتر فاخر، بهادری، میراشرافی، موسوی، مکی، امامی‌اهری، دکتر بقایی، قنات‌آبادی، جلالی، صفایی، شهیدی، حاج سیدجوادی، اخگر، دکتر فلسفی، جلیلی، نبوی، فتحعلی‌افشار، مدرس، خلخالی، وکیل‌پور، شهاب خسروانی، عامری، مصدقی، ملک‌مدنی، دکتر طاهری، ذکایی، زهری، مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، افشارصادقی، شادلو، شوکتی، مجتهدی، منصف، تولیت، مهندس غروی، فرزانه، ریگی، کریمی، دکترفقیهی، پورسرتیپ، صراف‌زاده، احمد فرامرزی، اورنگ، اقبال، نریمان، حائری‌زاده، رفیع، هدی، ناظرزاده، معتمددماوندی، محمد ذوالفقاری، ناصر ذوالفقاری، حمیدیه، امیرافشاری، نجفی، دادور، دکتر کیان.

نایب رئیس: عده حاضر موقع اعلام رای ۷۲ نفر بود. آقای دکتر کیان الان آمدند ۷۳ نفر می‌شود (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رای شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر حاصل گردید):

مهره تفتیشیه ۷۳، اوراق رای ۷۳، آقای دکتر معظمی ۴۱ رای، آقای کاشانی ۳۱ رای، ورقه سفید ۱ برگ.

نایب رئیس: با ۴۱ رای جناب آقای دکتر معظمی به ریاست مجلس انتخاب شدند (در این موقع از طرف تماشاچیان تظاهراتی شد)

- ختم جلسه به‌عنوان تنفس

۳- ختم جلسه به‌عنوان تنفس

نایب رئیس: بااجازه آقایان تنفس داده‌می‌شود. (در ساعت ده وبیست دقیقه صبح جلسه به‌عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل‌نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی، محمد ذوالفقاری