مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دهم ۱۰ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۹

مجلس ده دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

فهرست مطالب:


- قرائت صورت مجلس

۱ - قرائت صورت مجلس صورت مجلس جلسه قبل را آقای فولادوند منشی بشرح زیر قرائت کرد

پنجاه دقیقه بظهر روز پنجشنبه هفتم بهمن مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل وصورت جلسه پیش قرائت شد

اسامی غائبین جلسه ی گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است

غائبین بااجازه - آقایان حسن اکبر دکتر راجی اورنگ ایلخان عبدالرحمن فرامرزی دکتر اشتیانی حسین وکیل دکتر مصباح زاده نیک پور دکتر امینی اسدی

غائبین بی اجازه - آقایان بیات دکتر بقائی مهندس رضوی تولیت سلطانی اخوان منصف ابوالقاسم بهبهانی ابوالحسن رضوی فرج الله اصف ناصری بهار مسعود ثابتی یمین اسفندیاری قهرمان

دیرآمدگان بااجازه - آقایان دکتر معظمی دکتر طبا علی اقبال نواب نبوی

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان دکتر اعتبار آقاخان نراقی محمد علی مسعودی خسرو هدایت قوامی شهاب خسروانی علی وکیلی مشایخی گلبادی صاحبدیوانی نیک پی باتمانقلیج

آقای اردلان راجع بادامه طبع و نشر مذاکرات مجلس درروز هر جلسه تذکری دادند وانتخاب شعب اغاز وانجام گردید آقای عباس اسکندری درتعقیب بیانات خودگفتند خداوند گاران نفت بتمام وسائل متشبث می‌شوند وکسانی که درشرائط وائین نامه مخصوصی کار می‌کنند خیر وصلاح ملت ایران نیست که درکارهای عمومی مداخله کنند سپس بنامه ئی که با تمبر ژرژششم از بحرین رسیده اشاره کرده بمواد قرارداد پرداخته گفتند از نظر فساد این قرارداد سندی بامضاء آقای تقی زاده دارند و آنرا قرائت نمودند واضافه کردند که به دلیل دیگری بر بطلان این قرار داد رای مجلس است هنگام تصویب اعتبار نامه آقای تقی زاده وبعد بااشاره بقتل ارباب کیخسرو هیئتی برای رسیدگی بپرونده ئی که دردادگاه جنائی طرح شده انتخاب شوند وبعد بتصفیه خانه هائی که شرکت نفت درخارج کشور مشغول ساختن است اشاره نموده گفتند این از سهم وحق وملت ایران است که تلف می‌شود و با عطف بمصاحبه آقای نخست وزیر درباب اجرای قرارداد گفتند مجلس باید با ورقه کبود بگوید که این مصاحبه صحیح نبوده‌است و اضافه نمودند که دولتها با برنامه‌های مفصل و بی نتیجه و عدم صلاحیت اعضاءانها ورد اعتماد ایشان نبوده و نیستند واین قرارداد تمدیدی تحمیلی واتلاف هزار میلیون ثروت مملکت در ظرف سال برای مدت چهل و پنجسال دیگر موضوعی نیست که بسهولت قابل اغماض باشد وچنانکه مجالس ازاد قرار داد ۱۹۰۷ واولتیماتوم ۱۹۱۱ وقرار داد ۱۹۱۹ رانپذیرفتند دراین مجلس نیز این عمل خلاف غیرقابل تصدیق نباید تایید شود درینجا ببودجه ارتش وژاندامری وشهربانی اشاره کرده گفتند باید وزارت دفاع ملی تشکیل شود و صد میلیون تومان نیز از این بودجه کشور گردد و در خاتمه بیانات خود باهیجان وتاثر شدید گفتند آقایان نمایندگان کاری نکنند که اسباب بدنامی خود و بدبختی مردم شوند وخودایشان نیز از امروز مجلس را ترک می‌کنند

آقای تقی زاده بااشاره به بیانات آقای عباس اسکندری گفتند محض رفع ضلالت از اشخاص بیغرض راجع بخودشان توضیحاتی می‌دهند ولی مصلحت ملک وملت را نمیدانند که درباب نفت توضیحات علنی بدهند ونیز مضایقه ندارند که درحضور هئیتی که از طرف رئیس مجلس انتخاب شود مطالب لازم را بیان کنند سپس اظهارنمودند باقسمتی از آنچه گفته شده معاوضه ندارند ولی مطالب تاریخی راهمیشه باید بازمان ومکان واحوال مقارن ان سنجید اعظم وقایع ۳۰ سال اخیر ظهور شخص بااقتداری بود که برهمه چیز این مملکت تسلط داشت ومصمم بود که همه ی عهدنامه‌های نامطلوب وامتیازات خارجیان را فسخ وباطل کند وان را بانجام رسانید از جمله امتیاز دارسی که حقوق ایران بطور مطلوب استیفاشود سپس بااشاره بچگونگی جریان ان از الغاء امتیاز باتقاضای حکمیت لاهه و شکایت بجامعه ملل و مذاکرات تهران و بالاخره صحبت تمدید شرحی بیان داشتند وگفتند باهمه پافشاری و مقاومت و بیم از عواقب ان نسبت بمملکت مقصود حاصل نگردد و شد انچه شد ولی هیچگونه سوءنیتی از طرف هیچکس درمیان نبود ونسبت بسهم خوددراین قضیه گفتند هیچگونه دخالتی نداشته‌اند جر امضای ایشان واگر این امضاءاضطراری قصور یا تقصیری شمرده شود فرق زیادی با ورقه سفید دادن درمجلس وتصویب اجباری صدنفر که وکیل ملت نامیده می‌شدند دیده نمشود وبدیهی است دخالت منحصر بامضای غیر اختیاری وبدون رضا بابدگمانیها واسناداتی که مرا عامل ومدیر وطرح ریز عمدی معرفی کرده باشد فرق دارد وباقصد حقیقی استیفای کامل حقوق ایران نیز هنگامی که مذاکراتی درپیش است هووجنجال وحمله بدولت جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت ودرخاتمه معتقد بودند که باید بدون غرض ولجاج با رعایت مصالح ملکت باصلاح کار همت گماشت یکساعت وپنج دقیقه بعداز ظهر مجلس خاتمه یافت وبروز یکشنبه محول گردید

رئیس - آقای دهقان نسبت بصورت مجلس نظری دارید

دهقان - درصورت جلسه عرضی ندارم

رئیس - آقای محمد علی مسعودی نسبت بصورت مجلس نظری دارید

محمدعلی مسعودی - بنده طبق ماده ۱۰۹ اجازه می‌خواهم

رئیس - آقای حاذقی نسبت بصورت جلسه نظری دارید بفرمایید

حاذقی - بنده خواستم باستحضار مقام محترم ریاست برسانم که درجلسه گذشته درموقعی که آقای عباس اسکندری ضمن استیضاح خودمطالبی بعرض مجلس شوای ملی میرسانیدند گاهی کلام ایشان از طرف بعضی از آقایان نمایندگان قطع می‌شد خواستم عرض کنم که تمام آقایان نمایندگان در استیفای حقوق ایران از شرکت نفت جنوب متفق‌الکلمه هستند (نمایندگان - صحیح است) و آن مواردی که قطع کلام می‌شد مواردی بود که برحال این مملکت اسناداتی می‌دادند اعتراض روی این قسمت بود والا ما همه متفقیم که دولت موظف است حداکثر مساعی برای استیفای حقوق ملت ایران در شرکت نفت بکار برد (نمایندگان - صحیح است)

رئیس - دیگر نظری نسبت بصورت مجلس نیست (نمایندگان –خیر) چون عده کافی نیست صورت مجلس بعدا تصویب می‌شود چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان - دستور دستور)

رئیس - آقای محمد علی مسعودی بعنوان ماده ۱۰۹ اجازه خواسته بودندوحق ایشان محفوظ بود حالا بطور اختصار صحبت می‌کنند

دهقان - بنده هم تذکری داشتم

رئیس - آقای مسعودی بفرمایید

محمدعلی مسعودی - آقای عباس اسکندری در دو جلسه گذشته مجلس شورای ملی ضمن نطقشان درحالی که بادست بمن اشاره کردند مطلبی باین مضمون گفتند من بیاد دارم که شخصی درضمن سخنرانی قوام را پدر ثانی خودقلمداد کرد ولی امروز می‌بینم که ا ن اولاد ناخلف درآمده‌است برای اینکه حقیقت قضیه برای آقایان نمایندگان وملت ایران روشن شود باید بنده راجع باین نطقی که آقای عباس میرزا بآن اشاره کردند ومنظوری که درآن موقع من ویک عده از آقایان همکاران محترم داشتیم توضیح مختصری عرض کنم مقدمه ی لازم میدانم عرض کنم که من هیچوقت ودرهیچ جا نگفته‌ام آقای قوام السلطنه پدر ثانی من است اماجریان قضیه وقتی که نمایندگان مجلس انتخاب شدند و فراکسیون دمکرات تشکیل گردید چون چند تن از آقایان درجامعه بدنام شناخته شده بودند من وعده‌ای از همکاران محترم ازجمله آقایان حائری زاده مکی برزین دکتر طباءامین التجار مهندس رضوی دکتر بقائی وعده دیگر وهمچنین آقای ملک الشعراء بهار و مرحوم مرآت اسفندیاری بآنها اعتراض داشتیم و حرفمان این بود که این اشخاص بدنام نباید در فراکسیون دمکرات ایران باشند اعتراض دیگر مااین بود حال که فراکسیون دمکرات ایران تشکیل شده کمیته حزب باید منحل شود ومطابق اصول حزبی کمیته جدید باید تشکیل گردد ضمنا می‌گفتیم درخارج میگویند جوازهائی داده شده وپولهائی بنام حزب گرفته شده که باید کمیسیون مالی این موضوع رابرای اعضاء فراکسیون روشن نماید این اعتراضات درجلسات پنج وده وبیست نفری که درمنازل آقایان نمایندگان تشکیل می‌شد بعمل می‌آمد کم کم این زمزمه‌ها درفراکسیون حزبی نیز شروع شد ولی چون آقای قوام السلطنه هم متوجه اینموضوع شده بودند درهر جلسه فراکسیون بعنوان رهبرحزب شرکت می‌کردند ومعترضین هم ماخوذ بحیا می‌شدند ونمی‌توانستند اعتراضات خودشان را باحضور ایشان بگویند تااینکه روز گشایش مجلس اعلام شد با آقایان امین التجار ملک الشعرا بهار حائری زاده جلساتی داشتیم وهمه این آقایان هم باین سه موضوعی که اشاره کردم معترض بودند ومخصوصا آقای ملک الشعرابهار بمن فرمودند حال روز گشایش مجلس نیز اعلام شده باید ما هر چه زودتر اعتراضات خودرادرجلسه فراکسیون بکنیم تابعدمورد گله واقع نشویم که چرا درمجلس بااعتبارنامه‌ها مخالفت می‌نماییم چند روز قبل از گشایش مجلس جلسه‌ای درباشگاه مرکزی جزب دمکرات ایران بودند درآن جا حضور داشتند ساعت هفت ونیم بعداز ظهر بود که آقای قوام السلطنه هم آمدند وجلسه فراکسیون دمکرات ایران تشکیل شد وپس ازاینکه چند تن از آقایان نمایندگان صحبت کردند من اجازه صحبت خواستم اینراهم بگویم که بیشتر محرک من درهمین شب هم آقای ملک الشعراء بهار بودند که می‌فرمودند فرصت از دست می‌رود درهمین جلسه من باصراحت گفتم موضوعی که فوق العاده مهم است وامشب لازم است باحضور جناب اشرف بگویم این است که من باانتخاب چند تن از آقایان نمایندگانی که دراینجا حضور دارند ودرفراکسیون دمکرات هستند اعتراض دارم وتصمیم گرفته‌ام در مجلس یا اعتبار نامه آنها مخالفت کنم ولی چون جناب اشرف حضور دارند وایشان سمت پدری بما دارند از نام بردن اشخاص وگفتن اعتراضات معذورم بهتراست ایشان یاتشریف ببرند یا فردا جلسه‌ای بدون حضور ایشان تشکیل بشود که مابتوانیم اعتراضمان را روشن و صریح بیان کنیم ضمنا پیشنهاد کردیم که کمیسیونی مرکب از هفت نفر تشکیل بشود وباعتراضاتی که ماداریم رسیدگی کند وگفتیم اگر این کمیسیون توانست ما را قانع کند ما از اعتراضات خود دست برمیداریم والا باید ان اشخاص از فراکسیون دمکرات طرد شوند ماباید بتوانیم بدون هیچگونه محظوری وظیفه ملی خودراانجام بدهیم ضمناباید اینراهم بگویم که تاآن شب هیچ یک از آقایانی که درفراکسیون دمکرات ایران عضویت داشتند چنین حرفی باصراحت درحضور آقای قوام السلطنه نزده بودند پس از بیانات من مرحوم مرآت اسفندیاری از جا بلند شد پس از تحسین از من واحساست من بیانا مرا تایید کرد ووقتی ایشان درهمین زمینه صحبت می‌کردند عده ی زیادی از حضار مرتب گفته‌های مرحوم اسفندیاری راتصدیق می‌کردند همین گفته‌ها ی من بالاخره آقای قوام السلطنه راکه هیچ مایل نبودند نسبت بهیچکس اعتراض بشود مجبور کرد پیشنهاد راقبول بکنند وقتی پیشنهاد من قبول شد آقایان شریعت زاده قبادیان ملک مدنی ملک الشعراءبهار سیدهاشم وکیل ومرحوم مرآت اسفندیاری انتخاب شدند که باعتراضات رسیدگی نمایند وبرای اینکه همه نتوانند اعتراضات خودرابدهند اولین روز قبول اعتراضات راروز جمعه قرار دادند وگفتند درظرف ۲۴ ساعت باید معترضین بکمیسیون بیایند واعتراضات خودرابدهند بنده بااینکه انروز درکرج بودم ساعت ۴ بعداز ظهر از انجا حرکت کردم و۵ بعداز ظهر

رئیس - آقای مسعودی این توضیح خیلی وقت مجلس را می‌گیرد یک ماده صدونهی بود اینها مربوط بمجلس واینها نیست

محمد علی مسعودی - بنده می‌خواهم بگویم اینها چه مربوط است

رئیس - - اینها مربوط بمجلس نیست

محمد علی مسعودی - تمام اینها مربوط بمجلس است وبجناب عالی هم می‌رسد که در آنجلسه‌ئی که بشخص شما هم اهانت شده اینها حقایق تاریخی است که باید ملت ایران بداند وهمه آقایان هم که حضور داشتند همه آقایان میدانند که بشماهم اهانت شده‌است اینهاباید اینجا گفته شود که ملت ایران بداند

رئیس - کسی بمن اهانت نمی‌تواند بکند اینرا اشتباه نکنید هیچوقت بنده زیر بار اهانت تاحالا نرفته‌ام ونمیروم ولی اینها مربوط به اینجا نیست

محمد علی مسعودی - تمام شد بنده پنج دقیقه وقت خواستم خلاصه چون جناب آقای رئیس میل ندارند که این مطالبی که بنفع خودشان هم هست دراینجا گفته بشود حالا می‌رسیم بآنجائی که مربوط بخود آقای رئیس بود ولی بنده اینرا خلاصه می‌کنم کمیسیونی تشکیل شد ازاین آقایان از این ۷ نفری که اسم بردم و امدیم اعتراضمان را در آن کمیسیون دادیم بنده باز اولین کسی بودم که امدم درآن کمیسیون اعتراضاتم رادادم نسبت باشخاصیکه معترض بودم از فردا عده دیگر ی از آقایان نمایندگان امدند اعتراضاتی کردند وقتیکه که آقای قوام السلطنه دیدند که کار باینجا کشید خواستند که این موضوع رااز بین ببرند و طوری باشد که درمجلس هیچکس بااعتبار نامه دیگر مخالفتی نکند دعوتی کردند روز بعد از گشایش مجلس ساعت ۱۰ درشهرداری اشتیانی زاده درسالن شهرداری در انجا که باشگاه مرکزی حزب دمکرات بودتمام وکلای فراکسیون دمکرات درانجا حاضر شدند دران جلسه ایشان فرمودند که اگر بعضی‌ها امدند ومخالفت کردند اعتراض کردند ببعضی اشخاص بیطرفی صحیح نیست وبایستی بااعتبار نامه‌ها مخالفت نشود و منهم اینجا نشسته‌ام ورای می‌گیرم با قیام وقعود خودشان نشسته بودند وگفتند رای می‌گیریم باقیام وقعود هرکس که مخالف است می‌نشیند خوب طبیعی بود بااین ترتیبی که گفتند تمام بلند می‌شدند درانموقع ه اعتبار نامه کسی تصویب نشده بود یک عده ئی ترس از اعتبار نامه داشتند یک عده ئی محظور اخلاقی داشتند بنده و آقای دکتر بقائی پیشنهاد کردیم که آقا باید رای مخفی گرفته شود گفتند رای مخفی معنی ندارد وباقیام وقعود رای می‌گیریم بنده و آقای دکتر بقائی و آقای مکی بلند نشدیم بقیه بلند شدنددراین ضمن آقای حائری زاده امدند گفتند چند نفر بدنام هستند بنده چه رای بدهند ویا ندهند درمجلس مخالفت می‌کنم آقای قوام السلطنه گفتند که اصلا تواز حزب اخراجی بروبیرون همینطور درصورتیکه ایشان عضو کمیته بودند ساعت یک بعداز ظهر بود که این جلسه بهم خورد وبعداز ظهر دررادیواعلام کردند که آقای حائری زاده طبق تصمیم کمیته مرکزی حزب دموکرات اخراج شدند درصورتی که نه کمیته ئی تشکیل شد واگر قرار بود که کمیته ئی تشکیل شود خود آقای حائری زاده هم عضو کمیته مرکزی حزب بودند پس بنده بودم که اصلااز روز اول میدان مبارزه راباز کردم بانادرستی وخیانت من بودم که بلند شدم اعتراض کردم بکمیسیون مالی حزب و گفتم که باین پولها بایستی رسیدگی بشود موضوعش بما روشن شود بنده راجع بشخص عباس میرزا دیگر عرض ندارم رحیمیان ایشان نیستند چون ایشان نیستند ناجوانمردانه میدانم (نمایندگان - احسنت) ولی مطلب خیلی زیاددارم نسبت بایشان که بگویم اما هر وقت امدند اینجا نشستند ثابت می‌کنم که اولاد ناخلف چه کسانی بودند دراین مملکت وچه خانواده هائی بودند که باین مملکت خیانت کرده‌اند آقای محمود محمود تشریف ندارند اخیرا یک سلسله مقالاتی نوشته‌اند راجع بخانواده هائی که بایران خیانت کرده‌اند آقای عباس میرزاهم تایید کردند و ستودند آقای محمودمحمود رامن خیال می‌کنم اگر همانقدر اعتراف داشته باشند بنوشته‌های آقای محمود محمود ثابت خواهد شد چه خانواده هائی دراین مملکت خیانت کردند وچه کسانی بودند اما یک نکته که مربوط بخودمن بوده لازم میدانم که اینجا عرض کنم وان این بود که گفتند آقای قوام السلطنه برای این ساقط شدند که اعلامیه دادند بحرین را می‌گیرند و نفت راهم فلان می‌کنند اولا از روزی که آقای قوام السلطنه کابینه اش رامعرفی کردبنده بایشان رای ندادم ومخالف بودم این البته برای آقایان دیگری است که درانروز باایشان مخالفت کردند ورای عدم اعتماد دادند اماانچه که من درنظرم است این است ۶۶ نفر ۶ یا ۸ روز قبل از صدور ان اعلامیه اینجا رای عدم اعتماد امضاءکردند ودرمجلس ب آقای رئیس دادند وصدور اعلامیه هم موقعی بود که وزرای کابینه ایشان استعفا کرده بودند اصلا مطلب هم چیز دیگر بود ایشان ۲۲ ماه زمامدار بودند باید ببینیم یک جا در یک نطقشان در یک خطابه شان یک کلمه راجع بنفت یا بحرین عملی کردند نوشته‌ای داده باشند نوشته‌ای گرفته باشند ولی نفهمیدیم که یکمرتبه چطور شد ایشان پس ازاینکه مجلس عدم اعتماد خودش رااظهار کرد ووزراءاستعفا کردند بخیال بحرین ونفت جنوب افتادند دهقان بنده قبلا سوال کرده بودم بنده این عرض خودم را که از اول مخالف بودم می‌کردم ولی نمیدانم آقایان حقیقة امریکائیها بهشان گفته بودند یا انگلیسها که بقوام السلطنه رای ندهند اگر این را مجلس تصدیق کرد نمایندگان هیچوقت بنده هم همین رامیخواستم وهمین دونکته بود راجع بعباس میرزاهم بنده نه از زبان ایشان ونه از تهمت‌های عجیب وغریب ایشان ونه از رفقای ایشان هیچوقت ترسی نداشته وندارم وهمیشه هم انها را بمبارزه طلبیده‌ام وحالا هم می‌طلبم واگر ایشان حضور داشتند حالا عرض می‌کردم مطالبی راکه همه را اظهار نکردم بدون اینکه از هیچکس وهیچ مقامی بترسم این را هم باید عرض کنم درمورد نفت و تمام چیزهائیکه دول زورمند در مواقعیکه بافشار از ایران گرفتند هر ایرانی باشرفی علاقه دارد که این حق ایران را بگیرد و بهیچوجه این حق تضییع نشود (نمایندگان - صحیح است) نورالدین امامی خواهیم گرفت حالا این حق فرف نمی‌کند امریکائیها باشند برای بنده مساویست انگلیسها باشند یا روسها فرقی نمی‌کند برای هر ایرانی (نمایندگان - صحیح است) وخیال می‌کنیم که دراین مورد مجلس شورای ملی اتفاق نظر واتفاق رای دارد

نمایندگان - صحیح است صحیح است

رئیس - چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند برای نطق قبل از دستور

نمایندگان - دستور دستور

رئیس - پس اجازه بدهید جلسه ی اینده چو ن وقت دیر است جلسه آینده آقایان صحبت کنند

دهقان - بنده یک عرضی دارم یک تلگرافی رسیده بود خواستم تقدیم مجلس بکنم این تلگراف مربوط بکارمندان پیمانی فرهنگ خلخال است که زبان حال همه کارمندان پیمانی وزارت فرهنگ است استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید خوانده شود تادر صورت مجلس قید شود

- طرح استیضاح آقای رحیمیان

۲ - طرح استیضاح آقای رحیمیان

رئیس - آقای رحیمیان استیضاح خودشان را شروع می‌کنند بعضی از نمایندگان اجازه بفرمایید قبل از دستور صحبت کنند مجلس باید موافقت کند

مهدی ارباب - خود آقای رحیمیان هم موافقت می‌کنند

موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۳ - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس - چون اکثریت برای مذاکره حاصل نیست اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را ختم می‌کنیم نیمساعت هم از ظهر گذشته جلسه پس فردا ساعت نه روز سه شنبه دستور هم استیضاح آقای رحیمیان خواهد بود که بیانات خودشانرا ادامه بدهند نیمساعت بعداز ظهر مجلس ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قوانین

شماره ۱۶۶۴۳ ۲۷/۱۰/۲۹ وزارت دارائی

فرمان همایونی و

قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق وهزینه کل کشور بابت چهار ماهه اذر ودی وبهمن واسفند ماه ۱۳۲۷ که درجلسه هفتم دیماه یکهزار وسیصد وبیست وهفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد

باتاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر باصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم ماده اول قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق وهزینه کل کشور بابت اذر ودی وبهمن واسفند ماه ۱۳۲۷که درجه هفتم دی ماه هزار و سیصد و بیست وهفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم هیئت دولت مامور اجرای اینقانون هستند

بتاریخ دوازدهم دی ماه ۱۳۲۷ قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق وهزینه کل کشور بابت اذر ودی وبهمن واسفند ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی وسایرهزینه‌های کشور ومصارف عمرانی وتولیدی وعام المنفعه را درچهار ماه اذر ودی وبهمن واسفند ماه ۱۳۲۷ درحدود اعتبارات اسفندماه ۱۳۲۶ واعتباراتی که درجریان سال۱۳۲۷ تصویب شده وبارعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب ابان ماه ۱۳۲۴ وسایر قوانین ومقررات مالی وکمک هزینه کارمندان کشور ولشکری رامطابق قوانین وائین نامه‌های مربوط از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید این قانون که مشتمل بریک ماده‌است درجلسه هفتم دیماه یکهزار وسیصد وبیست وهفت بتصویب مجلس شورایملی رسید

رئیس - مجلس شورایملی رضا حکمت

اصل فرمان همایونی وقانون دردفتر نخست وزیر است م ۶۳۳۳ نخست وزیر

تصویب نامه‌ها

شماره ۹۶۱۴ ۲۷/۱۰/۲۸

وزارت کشور

هیئت وزیران درجلسه ۱۳۲۷/۱۰/۲۰ بنابه پیشنهاد شماره ۱۹۲۷۴ -۴۱۰۱۷ وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر

۱ - از خرما وارده مصرفی شهر هریکصدکیلو ۱۰ ریال
۲ - از روغن مصرفی شهر هریکصدکیلو ۶۰ ریال
۳ - از قالی مصرفی شهرهرعدل ۴۰ ریال
۴ - از میوه جات مصرفی شهر ۲۰ریال
۵ - از چرم گاووگاومیش مصرفی شهر ۵۰ ریال
۶ - ازاشیاء خرازی بطورکلی مصرفی شهر۱۰۰ریال
۷ - از پوست بره وارده مصرفی شهر صدطاقه ۳۰۰ ریال
۸ - از پشم وارده مصرفی شهر صدکیلو ۲۰ ریال
۹ - از مو وارده مصرفی شهر صدکیلو ۱۵ ریال
۱۰ - از گنجد وارده مصرفی شهر صدکیلو ۱۵ ریال
۱۱ - از خشکبار وارده مصرفی شهر ۱۵ ریال
۱۲ - از ادویه جات وارده مصرفی شهرصدکیلو ۵۰ریال
۱۳ - از حبوبات وارده مصرفی شهر صدکیلو ۱۵ ریال
۱۴ - از حنا و روناس و گل سرخ مصرفی شهر صدکیلو۳۰ریال
۱۵ - از سایر اجناس خارجی مصرفی شهر که ذکر نشده ۵۰ریال بنفع شهرداری لار وصول گردد

تصویب نامه دردفتر نخست وزیر است م ۶۱۸۶ از طرف نخست وزیر