مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۴۲

مجلس در ساعت ده و نیم صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه ۱۳۴۶ کل کشور

۱- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه ۱۳۴۶ کل کشور

رییس- چون این جلسه فوق‌العاده است بیانات قبل از دستور نداریم وارد دستور می‌شویم و گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۹۹۶۰- ۲۵ /۱۱ /۱۳۴۶ راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که به‌شماره ۲۲۹ چاپ شده و تبصره‌های شماره ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۲- ۲۴- ۲۵ لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را که طبق تقاضای دولت و موافقت کمیسیون بودجه و تأیید ریاست محترم مجلس شورای ملی جزو متمم بودجه سال ۱۳۴۶ منظور گردیده مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده و ۲۹ تبصره و اقلام هزینه آن را بشرح پیوست تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر همایون معتمد وزیری.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمد سال جاری مبلغ ششصد و چهل و نه میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را بشرح فهرست ضمیمه تأمین و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.

 • تبصره ۱- افزایش یا کاهش اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به بودجه همکاری عمران منطقه‌ای (ردیف ۱۰۸ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور) با موافقت نخست‌وزیر مجاز است.
 • تبصره ۲- در تبصره۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت «... از محل مابه‌التفاوت درآمد و هزینه...» به «... مازاد درآمد...» تبدیل می‌گردد و اعتبار مربوط تا پایان خرداد ماه ۱۳۴۷ قابل تعهد و مصرف است.
 • تبصرهٔ ۳- دوره عمل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۴۷ تمدید می‌شود. هم‌چنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کسری اعتبار ماده ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۴۶ خود را از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت آموزش و پرورش تامین و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید.
 • تبصره ۴- وزارت امور خارجه مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیاء تزیینی مورد نیاز اشکوب پذیرایی آن وزارتخانه را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری خریداری نماید.
 • تبصره ۵- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ دومیلیون و پنجاه‌هزار ریال اسناد مربوط به ساختمانهای هنگ ژاندارمری بوشهر را که اعتبار آن از محل بودجه سال ۱۳۴۵ ژاندارمری کل کشور تامین شده است با احراز رعایت مقررات سازمان برنامه به هزینه قطعی منظور نماید.
 • تبصره ۶- اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات وزارت دارایی بابت اصل مالیات حقوق سالهای از ۱۳۳۷ لغایت ۱۳۴۵ کارکنان دبیرستان البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقه‌ای تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۶ واریز نمایند و از مطالبه جرایم زیان دیرکرد مالیات‌های مذکور صرفه‌نظر گردد.
 • تبصره ۷- «به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات ساختمانی منظور در قانون افزایش هزینه‌های نظامی و دانشگاهی مصوب بیستم تیر ماه ۱۳۴۶ و تا مبلغ ۱۵۶۶۶۰۰۰۰ ریال اعتبار ساختمانی از محل اضافه اعتبار منظور در تصویب نامه شماره ۲۸۶۹۲ مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۴۶ را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمانهای مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند».
 • تبصره ۸- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشت میلیون ریال اعتبار منظور در ماده ۱۰ و برنامه ۲۲۵۰۰را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه به مصرف برساند.
 • تبصره ۹- به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۶۶۰۲۰۰۰ ریال اسناد هزینه علی‌الحساب تا آخر سال ۱۳۴۴ خود را از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۴۴ به‌هزینه قطعی منظور دارد.
 • تبصره ۱۰- به عنوان ردیف ۱ /۱۷۱ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت «و تعهدات» اضافه می‌شود.
 • تبصره ۱۱- به ردیف ۱۷۲ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور بعد از عنوان «مؤسسه آب‌شناسی» کلمه «کمک» اضافه می‌شود.
 • تبصره ۱۲- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ- /۱۱۶۸۸۰۶۰۰۰ ریال اعتبارات برنامه ۲۱۴۰۰ (ساختمان) را که تا آخر سال مالی ۱۳۴۶ ایجاد تعهد نموده تا آخر اسفندماه ۱۳۴۷ مصرف و پرداخت وجه نماید.
 • تبصره ۱۳- به وزارت راه اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال وجوه دریافتی از محل اعتبار بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت جنگ بابت بهای زمین و ساختمان اداره راه استان فارس را در سال ۱۳۴۷ جهت تهیه زمین و ساختمان اداره مذکور به مصرف برساند.
 • تبصره ۱۴- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود اسناد هزینه مربوط به مبلغ-/۱۳۲۸۶۶۳۷۳ ریال که طبق قرارداد منعقده با شرکت ساختمانی ریما (موضوع تصویب نامه ۸۵۲۸ مورخ ۹ /۵ /۱۳۳۸ هیئت وزیران) از محل اعتبارات ساختمانی بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت شده و انجام کار در سنوات بعد صورت گرفته به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
 • تبصره ۱۵- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات خود را بابت مالیات مقاطعه کاران از محل سی میلیون ریال طلب سازمان مسکن بابت ساختمان‌های کوی کن واریز و مابقی را به سازمان مذکور پرداخت نماید.

تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.

 • تبصره ۱۶- از هر دستگاه ضبط صوت و گرامافون و گیرنده تلوزیون و رادیو که از اول سال ۱۳۴۷ به بعد در داخل کشور ساخته یا مونتاژ می‌شود مالیاتی به شرح زیر وصول و به درآمد عمومی منظور می‌شود.
هر دستگاه ضبط صوت ۲۰۰ ریال
هر دستگاه گرامافون ۱۰۰ ریال
هر دستگاه تلویزیون ۵۰۰ ریال
هر دستگاه گیرنده رادیو از ۵۰ تا ۱۵۰ ریال

آیین‌نامه نحوه اجراء و جرایم و خسارات تا خیر در پرداخت وجوه مزبور و سایر مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که لوازم فوق از کشور صادر شود مبالغ مزبور مسترد می‌گردد.

 • تبصره ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون ماده ۹ قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۶ و همچنین ماده ۹ قانون تشویق صادرات مصوب ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۳۳ لغو و به دولت اجازه داده می‌شود برابر ۴ درصد مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به‌نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزی ایران دریافت نماید و از کل مبلغ وصولی ده درصد را به جای درآمد موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۶ مورخ سیزدهم تیرماه ۱۳۲۶ هیئت وزیران برای خدمات صحی بالمناصفه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت نماید و بقیه را به درآمد عمومی کشور منظور دارد. مفاد این تبصره شامل کالاهای وارده براساس قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی نمی‌باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد می‌گردد به شرط آن‌که اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالای وارده بیش از ده درصد مورد سفارش باشد.
 • تبصره ۱۸- مفاد تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل وظیفه پرداخت به عائله مستخدمانی که به محرومیت از حق اجتماعی محکوم شده‌اند (جمع پرداختی به عائله) و مستمری بگیران و وظیفه بگیرانی که مستخدم دولت نبوده‌اند و همچنین شهریه بگیران اعم از اینکه مستخدم دولت بوده یا نبوده‌اند و افزارمندان بازنشسته و معلول ارتش شاهنشاهی و مستمری بگیران آن‌ها نیز خواهد بود.

حقوق معلولیت کلیه معلولین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از کادر ثابت یا وظیفه که حقوق معلولیت آنان کمتر از سه هزار ریال باشد تا میزان سه هزار ریال ترمیم و از محل درآمد صندوق بیمه مربوط قابل پرداخت می‌باشد.

 • تبصره ۱۹- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هزینه تهیه و چاپ انواع گذرنامه را از محل اعتبار «هزینه‌های انتفاعی کشور و تعهدات» منظور در بودجه کل کشور پرداخت نماید.
 • تبصره ۲۰- مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل کالاهایی نیز می‌باشد که از طرف وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن به وسیله پیمانکاران مربوطه وارد شده یا خواهد شد مشروط بر اینکه در هر مورد وزارتخانه‌های فوق رسماً با ذکر مشخصات دقیق و جزییات کالاهای وارده گواهی نمایند که در قراردادهای منعقده حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به عهده وزارتخانه مربوط می‌باشد.
 • تبصره ۲۱- شرکت سهامی تا سیسات جهانگردی در مورد تجهیز تا سیسات جهانگردی از شمول مقررات تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مستثنی می‌باشد.
 • تبصره ۲۲- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال مانده اعتبارات ساختمانی سنوات ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ نمایندگی‌های شاهنشاهی خارج از کشور را تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۷ تعهد و به مصرف برساند.
 • تبصره ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون مقررات مربوط به وصول عوارض ۵% آسفالت از وسایط نقلیه موتوری لغو و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی اعم از وارداتی و یا ساخته یا مونتاژ شده در داخل کشور که تا تاریخ تصویب این قانون شماره‌گذاری نشده باشد. به اخذ ده درصد بهای فروش به نرخی که از طرف وزارت اقتصاد تعیین می‌شود و از سایر وسایط نقلیه موتوری باری یا مسافری چهارچرخه و بیشتر اعم از مینی‌بوس- اتوبوس- وانت- کامیونت- کامیون و آمبولانس و غیره که تا تاریخ مزبور شماره‌گذاری نشده باشد براساس قدرت موتور به گواهی وزارت اقتصاد به نسبت هر اسب بخار یکصد و پنجاه ریال در موقع شماره گزاری دریافت کند وجوهی که قبلاً بابت ۵% عوارض آسفالت دریافت شده ولی وسایط نقلیه مربوط شماره‌گذاری نشده باشد در محاسبه عوارض موضوع این تبصره منظور خواهد شد.

شهربانی‌ها و سایر سازمان‌های مسئول شماره‌گذاری وسایط نقلیه مجاز نیستند قبل از ارائه گواهی پرداخت عوارض موضوع این تبصره اقدام به شماره‌گذاری نمایند در مورد وسایط نقلیه موتوری مشمول این تبصره که قبل از تصویب این قانون براساس مقررات مربوط با استفاده از شماره‌گذاری مخصوص از پرداخت عوارض ۵% آسفالت معاف بوده‌اند در اولین تعویض شماره عوارض موضوع این تبصره وصول خواهد شد. اتومبیل‌های ما موران سیاسی خارجی و کارشناسان خارجی ما مور از سازمانهای بین‌المللی که تاکنون به موجب مقررات مربوط از شمول عوارض ۵%آسفالت معاف بودند کماکان از شمول تبصره مستثنی خواهند بود.

 • تبصره ۲۴- از اول سال ۱۳۴۷ از حق اشتراک تلفن و از حق مکالمات تلفنی در داخل شهرها مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن ایران وصول و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.
 • تبصره ۲۵- به‌منظور توسعه و تکمیل ساختمان نخست‌وزیری دولت می‌تواند از بانک مرکزی ایران تا چهل میلیون ریال وام به تدریج اخذ نماید. ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
 • تبصره ۲۶- مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای خود طبق آیین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه عمل کنند.

اعتبارات ردیف شماره حساب‌های ۲۱۲۵۰-۲۱۳۱۰-۲۱۳۲۰-۲۱۴۱۰ و ۲۱۴۲۰ بودجه هزینه وزارت جنگ از نظر رعایت مقررات فوق هزینه‌های سرمایه‌ای تلقی می‌شود.

 • تبصره ۲۷- مصرف کلیه اعتباراتی که در اختیار شورای مرکزی جشن بیست و پنجمین سده بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران گذارده می‌شود مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملاتی دولتی نبوده و براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مزبور رسیده تا پایان سال جشن قابل مصرف خواهد بود.
 • تبصره ۲۸- در تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پس از عبارت «... سهمیه و حق عضویت...» عبارت «... و کمک...» اضافه می‌شود.
 • تبصره ۲۹- تبصره ۳ ماده ۳ قانون تا مین اعتبارات عمرانی و عمومی از اول سال ۱۳۴۷ لغو می‌شود. تخفیف مربوط به خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات کماکان هفتاد درصد خواهد بود.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه سوم اسفند ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و آقای دکتر کاظم زاده معاون نخست‌وزیر و رییس دفتر بودجه مرکزی تبصره‌های شماره ۶-۱۶-۱۷-۲۳-۲۴-۲۵-۲۹ لایحه متمم بودجه را که به کمیسیون دارایی ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رییس کمیسیون دارایی- کریم اهری.

رییس- آقای اهری فرمایشی داشتید بفرمایید.

اهری (رییس کمیسیون دارایی)- تبصره ۱۷ که در کمیسیون دارایی رسیدگی شده در موقع چاپ از قلم افتاده است.

رییس- اصلاح شده و اینطور خوانده شد پیشنهادی از طرف چند نفر از همکاران برای فوریت تعدادی از تبصره‌ها رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون تبصره‌های شماره ۶-۱۶-۱۷-۲۳-۲۴-۲۵-۲۹ متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور از نظر رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی دو شوری بوده و مورد رسیدگی کمیسیون دارایی نیز قرار گرفته است. لذا امضاء کنندگان ذیل از نظر رعایت هماهنگی شور در همه تبصره‌ها پیشنهاد می‌نماید تبصره‌های مذکور بقیه یک فوریت مطرح می‌گردد.

مهندس ارفع- خواجه نوری- مهندس فروهر- مجید موسوی- مهندس قاسم معینی- بانو جهانبانی- دکتر ضیائی- مرندی- دکتر عظیمی- دکتر خطیبی- دکتر مهدوی- بانو ابتهاج سمیعی- دکتر الموتی- موسوی- سعید وزیری- مرتضوی- مهندس صائبی- دکتر یزدان پناه- صدری کیوان- بانو همازاهدی- بوشهری- روستا.

رییس- فوریت مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت این تبصره‌ها را ی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی تشریف بیاورید.

دکتر عاملی تهرانی- جناب آقای رییس، همکاران ارجمند، حضار گرامی، برای من جای بسی تا سف است که هنگامی سخن خودم را آغاز می‌کنم که اندوه بسیار در ساحت مقدس مجلس شورای ملی سایه گسترده (صحیح است) و این اندوه به سبب درگذشت ناگهانی یکی از دوستان جوان و دانشمند و یکی از همکاران گرامی پارلمانی یعنی شادروان همایون معتمدوزیری است من از جانب دوستانم این مصیبت را صمیمانه به خاندان شادروان معتمدوزیری و به همه مردمان غرب ایران زمین که همایون معتمدوزیری نماینده شایسته‌ای از آنان بود به فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین تسلیت می‌گویم. (نمایندگان- متشکریم) گرچه بحث در متمم بودجه بسیار نزدیک است به بحث در بودجه و فراکسیون حزب پان ایرانیست چنین نظر داشت که نظریات کلی و جامع را در بحث بودجه عنوان کند و در مورد متمم بودجه تنها به تذکراتی در مورد تبصره‌ها اکتفا کند ولی چند مسئله بسیار مهم ایجاب کرد که در این مورد هم سخنانی از جانب فراکسیون به اطلاغ مجلس شورای ملی برساند. تذکر اول در مورد اشتباهی بود که شاید به غیر عمد از جانب بعضی از جراید در ضمن انعکاس مذاکرات گذشته روی داد حزب پان ایرانیست همیشه نشان داده است که مانند همه علاقه‌مندان به استقلال و تمامیت ملت ایران نسبت به خلیج فارس حساسیت فوق‌العاده دارد (چند نفر از نمایندگان صحیح است) و ما بارها سیاست خودمان را، سیاستی که ناشی از اصول سیاست ملی در این مورد صراحتاً عنوان کرده‌ایم، سیاست ملت ایران در خلیج فارس باید متکی بر اعمال حق حاکمیت تاریخی در این حوزه دریایی باشد (صحیح است) و ملت ایران و شاهنشاهی ایران باید به عنوان نیرومندترین قدرت در خلیج فارس استقرار داشته باشد و نقش و وظیفه خود را در دفاع از دیگر کرانه نشینان خلیج به‌عهده بگیرد و چنین نظری پیاپی از طرف ما اعلام شده است. اصل دوم در مورد خلیج فارس این است که ما باید حاکمیت و مالکیت خود را در خلیج تجسم بدهیم یعنی کافی نیست که ما در فلات قاره خلیج مالک باشیم بلکه باید مالکیت خود را در فلات قاره تجسم بدهیم یعنی از منابع فلات قاره حداکثر بهره‌برداری را به‌عمل آوریم و رفت‌و آمد در خلیج فارس باید حداکثر زیر درفش ایران انجام شود (صحیح است) به منظور تجسم این مالکیت تاریخی باید ناوگان دریایی نیرومند چه از جهت نظامی و چه از جهت بازرگانی داشته باشیم (یک نفر از نمایندگان- ناوگان نفت‌کش را هم بفرمایید) البته ناوگان نفت‌کش بخشی از ناوگان بازرگانی است این سیاستی است که مورد قبول ماست و بدون شک مورد علاقه ملت ایران است وقتی ما این سیاست را اعلام بکنیم بدیهی است که اجرای این سیاست مثل اجرای هر برنامه‌ای مستلزم مقدماتی است در این مقدمه ممکن است تربیت کادر تربیت کارمند، تربیت ناوبان، تربیت ناخدا هم باشد بنابراین وقتی ما اصل این سیاست را قبول می‌کنیم متفرعاتش را هم داریم قبول می‌کنیم و مقدماتش را هم قبول می‌کنیم و این مقدمات از اصل قابل تفکیک نیست بنابراین هیچ اختلاف نظری در این نیست اگر اجرای برنامه‌ای که باید سبب بشود که ما ناوگان بازرگانی نیرومند داشته باشیم واجب است مقدماتش، یعنی تربیت کادر هم واجب است و این دو برنامه از هم قابل تفکیک نخواهد بود اگر ما بیست سال قبل این اصل را قبول می‌کردیم که این دو مرحله از هم باید تفکیک نشود در ظرف این بیست سال امروز ما دارای کادر لازم برای اداره ناوگان‌های خودمان بودیم امروز هم اگر قبول کنیم این برنامه ایجاد شود. اگر در مرحله اجرایی تربیت کادر مقدم قرار بگیرد تربیت کادر از همین امروز شروع می‌شود پس ما اگر هر روز بیاییم بگوییم که ناوگان می‌خواهیم و اعتراض بشود که کادر نداریم و چنین معنایی خدای نکرده مستفاد بشود که چون کادر نداریم نباید ناوگان داشته باشیم پس برای همیشه نباید ناوگان داشته باشیم آنچه که در روزنامه انعکاس پیدا کرد مفهومی درست مخالف این نظر را داشت ما معتقدیم ناوگان لازم است و تربیت کادر مقدمه ایجاد ناوگان باید باشد به هر حال این برنامه باید آغاز شود و ایجاد کادر باید مقدم قرار بگیرد ولی اصل برنامه باید مورد قبول باشد و به موقع اجرا در بیاید و اما تذکراتی که مستقیماً مربوط می‌شود به بودجه سال ۱۳۴۷ شاید بفرمایید این بودجه هنوز مطرح نیست ولی باید عرض کنم که مطرح است برای اینکه بعضی از تبصره‌های همین لایحه از لایحه بودجه ۴۷ بیرون کشیده شد و در ذیل تبصره‌های متمم بودجه سال۴۶ به دلایلی که عرض خواهم کرد قابل تفکیک از بودجه سال ۴۷ نیست اول ببینم اساس نظری که ما از لحاظ آینده اقتصادی ایران داریم بر چه متکی است من در همین صفحه اول بودجه سال ۱۳۴۷ نکته‌ای را می‌بینم که شایان نهایت دقت و توجه است در این صفحه می‌بینم دریافت‌ها و سهم سازمان برنامه از درآمد نفت و فروش نفت خام ۵۰۰ /۵۰ میلیون یعنی ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، استفاده از وام‌ها را می‌بینیم ۳۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در قسمت پرداخت‌ها، پرداخت‌های عمرانی جمعاً اعم از مستمر و غیر مستمر ۷۸ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال معنی این ارقام چیست؟ معنی این ارقام این است که برنامه عمرانی خودمان را متکی کردیم صرفاً بر نفت و وام‌های خارجی آن سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که ما تا کی می‌خواهیم این سیاست را ادامه بدهیم درست است در ضمن برنامه عمرانی چهارم در نظر گرفته‌اید که ۸۰ درصد از عواید نفت را صرف برنامه چهارم بکنید البته ما امیدواریم که این ۸۰ درصد به صددرصد افزایش پیدا کند ولی ما می‌خواهیم که منحصر به این صددرصد نشود یعنی برنامه‌های عمرانی آینده ما اگر صددرصد عواید نفت را جذب می‌کند ولی رقم صددرصد عواید نفت ۲۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل بدهد و ۸۰ درصد آن را ما بتوانیم از منابع داخلی تا مین بکنیم و در راه عمران صرف کنیم این آن چیزی است که اساس نظر ما چه در امر بررسی بودجه و چه در امر بررسی برنامه می‌شود ما باید تمام سهم نفتمان را از آن استفاده کنیم و در کار عمرانی به نفت اتکاء کنیم ولی سهم نفت نباید رقم بزرگ بودجه عمران ما را تشکیل بدهد معنی این سخن این است که ما باید از نفت به عنوان سرمایه استفاده کنیم نه به عنوان درآمد و این سرمایه را صرف کنیم به منظور آنکه به قطبهای تولیدی برسیم که آن قطبها بتوانند بما درآمدی را بدهند که بخشی از آن درآمد را به شکل پس‌انداز بار دیگر سرمایه‌گذاری کنیم ما هنوز به این مرز نرسیدیم که سهم درآمد نفت ما که در واقع برداشت از سرمایه ملی است رفته رفته تقلیل پیدا کند و آنچه را که ما از درآمد ملی خودمان بدست می‌آوریم نقش و سهم بیشتری در برنامه‌های عمرانی آینده ما داشته باشد متا سفانه سال ۱۳۴۷ هم باز ما به میزان صددرصد در مورد امور عمرانی متکی به درآمد نفت هستیم در صورتیکه ما معتقد هستیم که عین این رقم و این اعتبار با افزایش بیشتری در بودجه منظور می‌شود و ۵۰ درصد هم از محل درآمدهای داخلی در کنار این رقم قرار می‌گرفت و صرف طرح‌های عمرانی ما می‌شد (روحانی- کارهای اساسی که خواهیم کرد انشاءالله درآمد خواهد داشت و این نظر را تامین می‌کند) متشکرم که شما این نظر را تایید می‌کنید به هر حال من امیدوارم نکته دقیقی که در این تعبیر هست مورد عنایت قرار بگیرد چون اگر ما برای همیشه صرفاً در امور عمران متکی به بودجه نفت باشیم و از درآمدهای داخلی به آن کمک نکنیم باید تضمین‌های قطعی داشته باشیم که این درآمد همیشه جاری خواهد بود و این درآمد همیشه برنامه‌های عمرانی ما را تغذیه خواهد کرد و من امیدوار هستم در اینجا با توجه به تمام خصوصیات سیاسی دولت بتواند در مورد اینکه درآمدهای ما تا چه میزان تضمین شده است توضیح کافی به ملت ایران بدهد و اما مطالب بسیار دیگری در مورد سیاست مالیاتی دولت و همچنین نحوه مقرراتی که باید عواید دولت به موجب آن خرج بشود هست که من سعی می‌کنم در این مرحله با نهایت اختصار به آن اشاره کنم و در قسمت تبصره‌ها مشروح‌تر به آن بپردازم. سیاست مالیاتی سیاستی است که آینده اجتماع را شکل می‌دهد و این سیاست باید روشن باشد ولی لااقل برای گروه پارلمانی ما روشن نیست که سیاست مالیاتی دولت چیست ما به سرعت داریم قطبهای تولیدی ایجاد می‌کنیم به مناسبت اینکه این قطبها جوان هستند یک سیاست حمایتی و یک سیاست تشویق‌آمیز در مورد آنها داریم ولی این سیاست تشویق‌آمیز ابدی نمی‌تواند باشد و ما باید از تولیدکنندگان که با حمایت دولت و گاه با سرمایه دولت به وجود آمده‌اند رقمهای بیشتری مالیات بگیریم منتها این ازدیاد مالیات تابع نظمی باشد و آن نظم از هم اکنون معلوم باشد ولی متاسفانه مثل اینکه قاعده بر این جاری شده است که تنها ممر مالیات جیب مصرف کننده فرض شده است و در چند تبصره که از بودجه ۴۷ به متمم بودجه ۴۶ انتقال پیدا کرده این سیاست تجسم داده شده ما می‌خواهیم از مصرف‌کننده اتومبیل برای خرید یک اتومبیل مالیات بگیریم از کسی که با تلفن حرف می‌زند مالیات بگیریم از خریدار رادیو مالیات بگیریم یعنی از همان کسانی که به آنها تعلیم می‌دهیم که یک رادیو بخرند و آنرا به شهر و ده خودشان ببرند برای اینکه ارتباط داشته باشند با مملکت و برای اینکه از طریق آن رادیو بتوانند تعالیم انقلاب اجتماعی ایران را دریافت کنند بعد ما به این مصرف‌کننده برای هر دستگاه رادیویی که می‌خرد از ۵۰ تا ۱۵۰ ریال مالیات تحمیل می‌کنیم مالیات را به کسی تحمیل می‌کنیم که می‌خواهد از این به بعد گوشی تلفن را بردارد و حوایج ضروری روزمره خودش را بر طرف کند و این را بدانید اگر کسی واقعاً مستاصل نباشد گوشی تلفن‌های شما را برنمی‌دارد (چند نفر از نمایندگان- آفرین) و این یک مصیبتی است برای کسی که بخواهد تلفن بکند و شما از کسی که دچار چنین مصیبتی می‌شود می‌خواهید از هر دو ریال تلفن یک عباسی مالیات هم بگیرید این صحیح نیست در مورد مسئله کامیون باید دقیقاً روشن بشود که آیا مالیات کامیون افزوده شده است یا کم شده تبصره‌ای که در این مورد هست روشن نیست اگر از مالیات کامیون‌ها کم شده اجازه بدهید که این ارفاق انتقال پیدا بکند به نرخ حمل و نقل تا همه از آن بهره‌مند بشوند و نتیجه ارفاق تنها به جیب یک عده‌ای که کامیون دار هستند و کامیون را می‌فروشند انتقال پیدا نکند در این مورد من امیدوارم دولت با توضیحات کافی خودش ملت را روشن کند آیا در مورد کامیون‌ها ارفاق شده یا اینکه مالیات آنها هم افزایش پیدا کرده اما در مورد نحوه خرج مدت‌ها است که ما در قوانین مختلفی که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح بوده است به عبارتی از این قبیل بر می‌خوریم که این قسمت از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی است متاسفانه در متمم بودجه هم باز به چنین عبارتی برمی‌خوریم در متمم بودجه در نظر گرفته شده است که بعضی از مخارج و هزینه‌های سرمایه‌ای به موجب آیین‌نامه دیگر به غیر از آیین نامه معاملات دولتی انجام بگیرد یعنی به موجب آیین نامه معاملات سازمان برنامه این تصمیم از روی نهایت شتاب‌زدگی اتخاذ شده چندین بار این بحث در اینجا به میان آمد که اگر آیین‌نامه معاملات دولتی متناسب با وضع روز نیست و اگر قانون محاسبات عمومی متناسب با وضع روز نیست هر روز قسمتی از عواید مملکت را در مورد خرجش از نظارت قوه مقننه مستثنی نکنید قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نحوه نظارت قوه مقننه در مورد مخارج است و اگر مقررات این قانون اجرا نشود شما مسلم‌ترین حق قوه مقننه را از او سلب کرده‌اید و اجازه نداده‌اید که ما در مورد نحوه خرج نظارت کنیم مضافاً به اینکه من توجه همکاران محترم را فقط به یک نکته جلب می‌کنم در ماده ۳ آیین‌نامه معاملات سازمان برنامه به این عبارت می‌رسیم معاملات عمده باید با تشریفات مناقصه یا مزایده انجام بشود مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد توجهی دستگاه اجرایی ترک مناقصه یا مزایده به تصویب هیئت عامل برنامه برسد یعنی در آیین‌نامه قید شده است که سازمان برنامه به وسیله هیئت عامل می‌تواند مجری این آیین‌نامه باشد البته یک قسمت از هزینه‌های سرمایه‌ای از محل طرح‌های عمرانی است در آن مورد صحیح است ولی یک قسمت از محل طرح‌های عمرانی نیست و از بودجه عمومی است ما تصویب می‌کنیم و سازمان برنامه اجازه می‌گیرد که بدون نظارت ما خرج کند و این به اعتقاد من از روی شتاب‌زدگی است و مسیله‌ای است که شایان دقت است و باید مورد توجه قرار گیرد بقیه عرایضی که در متمم بودجه است به موقع خودش در تبصره‌ها صحبت می‌شود.

رییس- جناب آقای نخست‌وزیر بفرمایید.

نخست‌وزیر (امیر عباس هویدا)- جناب آقاى رییس، نمایندگان محترم، چون در اینجا راجع به یک موضوع بسیار مهمى صحبت شد و آن تنها مربوط به متمم بودجه نیست و مربوط است هم به متمم بودجه و هم به بودجه سال ۱۳۴۷ و هم به برنامه عمرانى چهارم کشور خیال مى‌کنم که باید از آن لحاظ بنده قبل از این که مذاکرات شروع بشود مطالبى عرض کنم تا این که کاملاً موضوع روشن باشد. یادداشت‌هایى برداشتم به طورى که استحضار دارند چون عواید دولت از محل درآمدهاى عمومى با مجاهداتى که به عمل آمده افزایش قابل ملاحظه‌اى داشت لذا طى سه فقره لایحه متمم بودجه اجازه خواسته شده که کلاً در حدود مبلغ پنج میلیارد و نیم اضافه درآمدى که به دست آمده به مصارف لازم مملکتى برسد که اینک لایحه مربوط به یک قسمت از درآمدهاى اضافى مطرح است در متمم بودجه اگر نزدیک به موقع تقدیم و طرح بودجه است به نظر من مانعى ندارد که دولت اگر اصلاحاتى در بودجه‌اش لازم است بکند و براى این کار اجازه از قوه مقننه مى‌گیرد. در هر صورت براى ما باید روشن باشد، ما علاقه داریم که درآمد نفت مملکت‌مان را طورى توسعه بدهیم که یک روزى درآمد نفت یکى از درآمدهاى جزیى مملکت باشد و ملاحظه خواهید فرمود که درآمد نفت یک درآمد کوچک باشد و درآمد‌هاى پتروشیمى و ذوب آهن ما را از درآمد نفت مستغنى خواهد کرد و این مانعى ندارد و این نکته باید روشن باشد و من خیال نمى‌کنم آقاى دکتر عاملى منظور داشته باشند که ما هرگز درآمد نفت نداشته باشیم (دکتر عاملى- هرگز) بسیار خوب. این است که دولت مجاهدت مى‌کند از نفتش هرچه بیشتر درآمد به دست بیاورد (دکتر عاملى- ما هم این را تأیید مى‌کنیم) و راجع به امور عمرانى کشور و تلاش‌ها و مجاهدت‌هایى که باید در پنج سال آینده به عمل‌ آید برنامه چهارم تنظیم و به قوه مقننه تقدیم گردید ولى باید در اینجا با لصراحه عرض کنم که آنچه در آن برنامه پیش‌بینى شده فقط حداقل‌هایى بوده و احتیاجات کشور بیش از آن است و لذا براى ما یک وظیفه ملى است که براى تأمین اعتبارات عمرانى که لازمه آبادانى کشور و رشد اقتصادى و ترقیات صنعتى مملکت است و آینده کشور به آن بستگى دارد مجاهدات خود را تا سرحد امکان برسانیم زیرا نیاز ما به کلیه مناسبى که درآمدهاى عمرانى از آنها تأمین مى‌گردد، براى تحقق هدف‌هاى ملى به نحوى است که ما در مقابل نسل حاضر و نسل‌هاى آینده مملکت وظیفه داریم که از کلیه منابع کشور و به خصوص نفت که اختصاص به عمران و آبادانى مملکت دارد نهایت استفاده را به عمل آوریم (صحیح است) به طورى که در موقع رسیدگى به لایحه بودجه کل کشور در هفته‌هاى آینده روشن خواهد شد احتیاجات ما به درآمد نفت بسیار زیاد است.

در مورد این درآمد آنچه که در بودجه تقدیمی سال ۴۷ منظور شده منعکس کننده احتیاجات و خواسته ایران نیست ولی حداقل مبلغ مورد نیاز ایران در دوره برنامه پنج ساله چهارم همان است که در لایحه برنامه منظور گردیده است.

ما نمی‌توانیم ببینیم که ذخایر نفتی ایران در دل خاک بماند و برای توسعه کشور از آن استفاده نشود (صحیح است) هرچند تاکنون مجاهدات بسیاری برای بالا بردن عواید نفت بعمل آمده و نتیجتاً درآمدهای ما افزایشی نیز حاصل کرده ولی تصور نفرمایید که همین افزایش‌ها که امروز نیاز ما به آن خیلی بیشتر است به آسانی بدست آمده قاطعیت ما و عزم راسخ ما یگانه عامل موفقیت ما بود و شاهنشاه برای تامین حقوق ملت ایران چنان رسالتی را همواره ایفا فرموده‌اند که اگر روزی پرده‌ای از آن تلاش‌ها برداشته شودکاملاً معلوم خواهد شد که عزم راسخ و اراده شاهنشاه تا چه حد در تامین حقوق حقه ملت ایران موثر و قاطع بود. خوب بخاطر دارم در زمانی که به سمت وزیر دارایی خدمت می‌کردم مذاکرات ما با شرکت‌های نفتی به مشکلات پیچیده‌ای برخورده بود و شرکت‌های نفتی سعی می‌کردند مزایای لازم را برای خود حفظ کنند و ما قبول نمی‌کردیم موقعی که جریان کار را به عرض رسانیدم شاهنشاه با اراده بسیار قاطع که هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنیم به من فرمودند«مگر حرف شرکت‌های نفتی با حاکمیت ما منافات ندارد»عرض کردم به همین جهت ما هم قبول نکردیم فرمودند«آنجا که پای حاکمیت در میان است چه جای بحث و مذاکره است (احسنت) با آنها بگویید چون حرف آنها با حاکمیت منافات دارد برای ما قابل قبول نیست» (احسنت) و بعد هم تسلیم شدند.

اینک که شمه‌ای درباره تلاش‌های ایران در استفاده کامل از منافع نفت کشور به استحضار رسید و ضرورت آن نیز خاطر نشان گردید باید بالصراحه تکرار کنم که عواید نفت تا میزانی که تاکنون بدست ما آمده کافی برای نیازمندی‌های برنامه‌های ما نیست و مجاهدات ما برای استفاده کامل از ذخایر نفتی کشور ادامه خواهد داشت. (خواجه‌نوری- مجلس هم این اقدامات دولت را پشتیبانی می‌کند)(صحیح است).

ما در مناسبات بین‌المللی خود به اجراء قاطع سیاست مستقل ملی اتکاء داریم و اکنون سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور بدست خود ما و در کشور خودمان تعیین می‌گردد (احسنت- صحیح است) و دیگر آن اوضاع و احوالی‌که در سال ۱۳۴۰ باعث شده بود که به تحریک خارجی‌ها کسانی سرکار بیایند که اقتصاد مملکت را فلج اعلام کنند ولی معناًَ قصد باطنی آنها خدمت به شرکت‌های نفتی باشد محکوم بوده و دیگر هیچ‌گاه تجدید نخواهد شد و امروز اگر شرکت‌های نفتی تصور کنند که می‌توانندبرای تامین منافع خود تحریکاتی را در این کشور تجدید نمایند خیلی در اشتباه‌اند زیرا پس از انقلاب ایران دیگر نمی‌شود ایرانی را اغواء کرد و امروز ملت ایران از هرگونه تحریکی که مخالف مصالح عالیه کشور از هرجا که سرزند با شدت هرچه تمام‌تر جلوگیری خواهد کرد (احسنت).

(دکتر الموتی- تمام ملت ایران با جنابعالی هم صدا هستند).

رییس- آقای صدری کیوان بفرمایید.

صدری کیوان- بنام خداوند توانا با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم دوست و همکار ارجمندم جناب دکتر عاملی مبین و مترجم احساسات درونی همه نمایندگان در مورد ضایعه اخیر بودند (صحیح است) مسلماً همه ما نمایندگان مجلس از این واقعه مؤلمه و تا ثرانگیز کمال تا سف و تا ثر را داریم و از اینکه یکی از همکاران عزیز و صدیق جوان، وطن‌پرست و خدمت‌گزار خود را از دست داده‌ایم بسیار متاسف هستیم بنده نیز به نوبه خودم و به نیابت از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین مصیبت وارده را در درجه اول به پدر داغدار و خانواده شریفش و هم مسلک بسیار گرامی و عزیزمان جناب آقای دکتر معتمدوزیری معاون پارلمانی وزارت اطلاعات (دکترحکیم شوشتری- و مادر داغدارش) تسلیت عرض نموده بقای عمر بازماندگان را از درگاه خداوند علی‌اعلی خواستارم. امروز بنای ما بر ایجاز است بنابراین بنده هم بیش از دو سه دقیقه مصدع اوقات شریفتان نمی‌شوم در مورد خلیج فارس که دوست گرامی و عزیز بنده جناب آقای دکتر عاملی به سابقه انگیزه باطنی و از روی کمال وطن پرستی فرمودند خدمتشان عرض می‌کنم که تمام آحاد و افراد ملت ایران با تمام جان و هستی و توانایی خود از حاکمیت ایران در خلیج فارس دفاع می‌کنند و هر قطره از آب خلیج فارس را با تمام دنیا عوض نمی‌کنند (احسنت- صحیح است) در مورد آینده اقتصادی مملکت که فرمودند جناب آقای دکتر عاملی خوشبختانه زیر بنای اقتصاد ما بر اساس منافع ملی و مملکتی گذاشته شده و همانطور که خودشان هم فرمودند صرفاً برای بهبود وضع میلیون‌ها کشاورز که قبل از انقلاب شاه و ملت که به فرمایش جناب آقای سرتیپ‌پور زیر سرپوش‌های قرون و اعصار بنیان‌گذاری شده است و به امید باریتعالی در آتیه نزدیکی از ثمره آن کلیه آحاد و افراد مملکت برخوردار خواهند شد (مرتضوی- برخوردار هستند) منظور بنده این است که بیشتر برخوردار خواهند شد در مورد نزدیک شدن به قطبهای تولیدی جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند با تشکیل صنایع سنگین مثل ذوب آهن و پتروشیمی به امید باریتعالی در آینده بسیار نزدیکی نظر فراکسیون محترم حزب پان ایرانیست و سایر نمایندگان محترم اعم از فراکسیون پارلمانی ایران نوین و مردم تا مین خواهد شد و مسلماً آینده بسیار روشن و بسیار پر برکتی در سایه وجود مقدس شهریار معظم ایران در انتظار ما ملت ایران می‌باشد. در مورد مالیات‌ها سیاست دولت مبتنی بر سیاست تشویقی و حمایتی است مسلماً این سیاست موجب خواهد شد که مالیات دهندگان روزبه‌روز مرفه‌تر بشوند و وضع آنها بهتر بشود و در نتیجه نظر ناطق محترم با اتخاذ این سیاست و تعقیب آن تا مین خواهد شد چون بیش از این مطالبی اینجا گفته شد و بنده یادداشت‌های مفصلی دارم که ان‌شاءالله در جزو بودجه خدمتتان عرض خواهم کرد ای است که در خاتمه عرایضم می‌خواه یک شکرگزاری به حضور با عظمت خداوند علی اعلی تقدیم کنم و آن شکرگزاری از نعمت وجودی شاهنشاه بزرگ و عزیز ماست که در سایه افکار تابناک و رهبری خردمندانه معظم‌له امروز مملکت ایران از چنان ثباتی و استقلالی برخوردار است که دولت خدمت‌گزار هویدا در مدت یک‌ماه چندین لایحه مهم و پر ارزش را تقدیم مجلس شورای ملی کرده است (صحیح است) امیدوارم خداوند علی اعلی به همه ما توفیق عنایت فرماید که بتوانیم با درک بیشتر منویات اعلیحضرت همایونی ایرانی آباد و نو بسازیم و ایران را آن‌طور که همه ما هیچ فرق نمی‌کند همه افراد و آحاد ملت ایران آرزو داریم در آتیه نزدیکی زیربنایی را که ساخته‌ایم ساختمانش را تکمیل کنیم از تصدیعی که دارم خیلی معذرت می‌خواهم (احسنت).

رییس- آقای رامبد بفرمایید.

رامبد- به طوری که شنیدم یکی از دوستان در جلسه قبل که من صحبت کردم فرمودند طبق معمول کلیات می‌گویند بله بنده هیچ وقت پشت تریبون نمی‌آیم که بگویم که جمله مصرف کرده‌اند در فلان لایحه بهتر است بشود مصرف شده اکنون همچون آقای نخست‌وزیر در مجلس تشریف داشتند خواستم نکاتی به ایشان تذکر بدهم خوشبختانه آقای وزیر دارایی هم تشریف دارند (مهندس ارفع- آقای نخست‌وزیر کمال توجه را به نظریات مجلس دارند و وظیفه‌شان است که به نظریات مجلس توجه داشته باشند) (مهندس صائبی- و حالا هم توجه بفرمایند) جناب آقای وزیر دارای تشریف دارند متمم (به کسر میم) یا متمم (به فتح میم) بودجه به قول آقای خواجه نوری مطرح است چند نکته‌ای را به ایشان یادآوری می‌کنم در این لایحه‌ای که خود این مجلس حاضر هم می‌داند که نه متمم بودجه است و نه لایحه بودجه و نه لایحه مالیاتی و فقط تجویز کارهای خلاف قانون است که برای جلوگیری از تعقیب اجراکنندگان متخلف تجویزش از مجلس خواسته شده است و آن را متمم بودجه نامیده‌اند و اما وارد مطلب بشویم در اینجا دو قسمت است یک قسمت تبصره‌ها و یک قسمت ارقام در ارقام به مبلغ مازاد درآمد اشاره‌ای نیست پس متمم بودجه یعنی چه؟ اولاً در قوانین ایران در قانون اساسی مملکت و بالاخره با توجهی که به صحبت‌های وزراء و نخست‌وزیر که بودجه برنامه‌ای در این مملکت عنوان کردند دیگر در بودجه برنامه‌ای متمم بودجه معنی ندارد (صحیح است) جناب آقای کاسمی متمم بودجه به این معنی آمده آن کاری را که نخواستند و انجام نداده‌اند و پولش را به عنوان صرفه‌جویی عنوان کرده‌اند و آن کار خلاف قانون را که انجام داده‌اند تعهد پرداختی که نمودیم و استخدام خلاف قانونی که کردیم امروز به نام متمم بودجه شما بیایید تصویب بکنید تا روزی بازپرس دیوان کیفر متصدی را احضار نکند این است متمم بودجه شاید ارتعاشات صدای جناب آقای نخست‌وزیر هنوز از این اتاق خارج نشده است فرمودند پنج میلیارد ریال اضافه درآمد داشتیم آیا درست است اشتباه نمی‌کنم؟ (پزشک‌پور- پنج میلیاردونیم) شما که در این لایحه فقط ۶۴ میلیون آنرا می‌پرسید چه بکنم بقیه‌اش را می‌خواهید چه بکنید اگر این آقای دکتر اهری عضو این مجلس است و عضو مملکت است و طبق قانون نظارت بر امور مالی مملکت بر عهده ایشان است شما که چند روز به آخر سال بیشتر ندارید نخست‌وزیر فرمودند پنج میلیارد اضافه درآمد داریم این پول را می‌خواهید چه کار کنید؟ شما ۶۴ میلیون گزارش می‌دهید پس بقیه چه می‌شود پس از همین چند اشاره تصور می‌کنم همه دوستان عزیز توجه به اصل مطلب دارند که بدبختانه قانون‌گذاری به صورت انجام فورمالیته برای تجویز خلاف قانونی‌ها در آمده (طباطبائی کاملاً صحیح است) (یکی از نمایندگان- ابداً صحیح نیست) البته این عمل غلط است همان‌طور که قبلاً گفتم اکنون این عرض را در پشت این تریبون به حضور جناب آقای رییس مجلس می‌کنم موقعی که رؤسای کمیسیون‌ها خودشان مدافع لوایح و جانشین سخنگوی دولت باشند برای مجلس مشروطه یک تنزلی است (صحیح است) موضوع اینکه در کمیسیون‌ها نمایندگان بگویند رفقا به ما اجازه دادند که از طرف آنها در اینجا را ی بدهیم و در کمیسیون‌های مجلس بدون حصول اکثریت لوایح را تصویب شده تلقی بکنید این لوایح قانونی نمی‌تواند باشد (یک نفر از نمایندگان- هیچ اینطور نیست خلاف به عرضتان رساندند) من قبول می‌کنم که بعضی از دوستان و سروران من روی حالت خود ساختگی از کارمندی جزء اداره‌ای در اثر نبوغ ذاتی به وکالت مجلس انتخاب شده‌اند ولی در این صندلی که می‌نشینید کارمند وزیری نیستند تا آنچه که وزیر می‌خواهد بگوید از دهان آنها بیرون بیاید آنچه که ملت ایران می‌گوید آنچه که شاهنشاه ایران برای تعالی ایران و پیشرفت ایران در نظر گرفته‌اند باید تا مین بشود تا این خلاف قانونی‌ها پیش نیاید (آفرین) و اما متمم بودجه جناب آقای رییس به جنابعالی واقعاً باید از این نحوه کارهای کمیسیون تسلیت بگویم در دوران ریاست شما که سعی می‌فرمایید همه چیز درست بچرخد اساس کار متزلزل شده ورقه‌ای به دست ما داده شده بود که جلسه شنبه لایحه متمم بودجه مطرح است طبعاً هر وکیلی که دیشب این را به دست گرفته بود اگر قصد صحبتی درباره این لایحه داشت می‌بایستی برای شنبه خودش را حاضر می‌کرد ما چرا فقط توقع از عابر پیاده روداریم که خلاف نکند که پاسبان او را جلب بکند اینجا ما باید احترام به مقررات بگذاریم.

رییس- آقای رامبد اگر نظرتان باشد من روز سه‌شنبه در همین جا اعلام کردم جلسه روز پنجشنبه است (صحیح است) و متمم بودجه مطرح خواهد شد.

دکتر مهدوی- فراموش کردند.

رامبد- در روزنامه‌های کشور اعلام کردند که امروز مجلس پس از مراسم برگذاری تاسف از فوت یک همکار گرامی تعطیل خواهد شد خوب برگردیم به امر متمم بودجه متممی که ارقام و درآمد آن معلوم نیست و این ورقه‌ای که عرض کردم روز شنبه ۱۲ اسفند ۴۶ اول گزارش لایحه بودجه مطرح می‌شود و اگر حالا به آن را ی بگیرند و بروند آن وکیلی که این را معتبر شناخته و می‌خواهد بیاید و صحبت بکند نمی‌دانم این را ی چه خواهد شد تبصره اول این لایحه حاکی از این است که افزایش یا کاهش اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به بودجه همکاری عمران منطقه‌ای با موافقت نخست‌وزیر مجاز است جناب آقای زاهدی چند روز به آخر سال داریم (دکتر زاهدی- بیست روز) می‌فرمایید بیست روز اگر انجام این کار برای این بیست روز بقیه است که به تناسب یازده ماه و ده روز شما باید کارهایتان را انجام داده باشید در ظرف همین بیست روز که تمام برنامه را به هم نمی‌خواهید بزنید معنایش چیست؟ معنایش این است که به تصویب بلاتردید مجلس اطمینان داشتند که این خرج‌ها را با تصویب نخست‌وزیر و یا تجویز نخست‌وزیر جابه‌جا کردیم بیایید تصویب کنید این هم جواب دارد. تبصره ۲. در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت از محل مابه‌التفاوت درآمد و هزینه به مازاد درآمد تبدیل می‌گردد و اعتبار مربوطه تا پایان خرداد ماه ۱۳۴۷ قابل تعهد و مصرف است بنده استنباطم از این جملات این است که موقع طرح بودجه گفتند که ما صرفه‌جویی خواهیم کرد چون اتمسفر را تشخیص دادند که احتیاجی به صرفه‌جویی نیست و آنچه را که در گذشته خرج می‌کردند کماکان ادامه دادند و مازاد درآمد از هر کسی به هر صورتی باز از مردم می‌گیرند و آنجایی را که قرار شده بود کم بکنند زیادتر خرج می‌کنند و آن قسمت از کارهایی که انجام نداده‌اند در سال ۴۷ دنبال می‌کنند چرا آقای نخست‌وزیر در اینجا می‌فرمایند که مرسوم است دولت در جریان سال اصلاح می‌کند بودجه خودش را؟ اگر نیت این بود که در جریان سال اصلاح بکنند که به سال ۴۷ نمی‌کشید پس این هم یک کوتاهی جناب آقای رییس کمیسیون بودجه گویا ماده یک بودجه در آن حدی که من می‌دانم برای پرداخت‌های پرسنلی است درست است یا نیست؟ خود شما آقای مرتضوی چند بار در پشت این تریبون فرمودید که بودجه مملکت ما همه‌اش خرج پرداخت حقوق نباید بشود. ما اصلاحات را تعقیب می‌کنیم تبصره ۳ دوره عمل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۴۶ کل کشور تا پایان خردادماه ۱۳۴۷ تمدید می‌شود همچنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کسری اعتبار ماده یک بودجه مصوب ۱۳۴۶ خود را از محل صرفه‌جویی سایر مواد یعنی آقای کاسمی آنجایی که با ید کتابخانه می‌ساختند، آنجایی که باید مدرسه می‌ساختند، آنجایی که باید لابراتوار می‌ساختند، آنجایی که باید برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند برای ترفیه حال کارمندان به صورت حقوق پرداخت می‌کنند (صحیح است).

(دکتر مهدوی- چنین چیزی نیست) تبصره ۱۴ وزارت امور خارجه مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیاء تزیینی مورد نیاز آن وزارتخانه را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری خریداری می‌کند. به مناسبت شغل جنابعالی (اشاره به آقای امیر تیمور معاون وزارت امورخارجه) و ارتباطی که با دنیا دارید آیا تجدید نظرکلی در بودجه در سازمان‌های وزارت خارجه بعد از جنگ دوم جهانی به مناسبت فعالیت فوق‌العاده‌ای که به این سازمان محول شده بمناسبت ازدیاد ارتباط بین‌المللی آن لازم است یا فقط به خرید فروش تنها احتیاج دارد اسناد محرمانه و با ارزش وزارت‌خارجه به چه نحو نگهداری می‌شود؟ شما سند خلیج فارس آن منبع بزرگ ثروت ایران و ملک قدیم و همیشگی ایران را بدست چه بایگانی می‌سپارید؟ بدست همانند بایگانی که متصدی آمار ابرقو است؟ من حرفی نداشتم اگر در این لایحه می‌آوردند و می‌گفتند که ما پنج میلیارد اضافه درآمد داریم و یک میلیارد این را برای حفظ اسناد مالکیت و سیاسی و محرمانه مهم ایران خرج می‌کنیم (صحیح است) یک مطلب دیگری در این تبصره ۶ است (مهندس ارفع- تبصره ۵ از قلم افتاد) چیز مهمی نیست در تبصره ۶ یک عده‌ای کارمندان مو سسات مختلف در موقع خودش مالیاتشان را نداده‌اند (دکترصدر- گرفتند و ندادند) در هر حال آنچه را که من استنباط می‌کنم این طبقه از افراد مستمند نیستند، این طبقه از کسانی نیستند که توهین بشود و جنبه ترحم نسبت به آنها لازم باشد ابراز بکنیم به چه مناسبت مالیات ندهند. جناب آقای وزیر دارایی توضیح خواهند داد (اهری- بنده هم توضیح خواهم داد) چند لایحه در اینجا داریم که چون ناطق محترم قبل راجع به معاملات سازمان برنامه اشاره کردند بنده امیدوارم که آقای وزیر دارایی تشریف بیاورند و توضیح بدهند که اگر قانون محاسبات عمومی تغییر کرده چرا لایحه‌اش را به مجلس نیاوردند و اگر تغییر نکرده پس اینکه به صور مختلف ما از مقررات گریز می‌زنیم و یک روز اسمش را بگذاریم نحوه معاملات سازمان برنامه یک روز اسمش را بگذاریم به نحوه بازرگانی اداره می‌شود، یک روز اسمش را بگذاریم مو سسه وابسته به دولت چه صورتی دارد (دکتر اسفندیاری- تبصره ۲۶ همه را راحت کرده) و بالاخره یک سری لوایح مالیاتی که این لوایح مالیاتی بصورت اصلاح بودجه ۴۶ پیش آمده آن هم یقیناً کسی نمی‌تواند تا یید بکند فقط چند نکته از این لوایح مالیاتی را من اینجا اشاره می‌کنم یکی مربوط به واگذاری معاملات ارزی است بصورتی که همه آقایان خوانده‌اند مفهوم این تبصره این است که در گذشته دولت از طریق خرید و فروش ارز استفاده‌ای می‌کرد و اگر اشتباه نکنم یک ریال و ده شاهی بابت هر دلار دولت دریافت می‌کرد بر اثر وضع خوب پول ما دولت تغییر رویه داد و این‌را حذف کرد ولی نخواست منافعش را کنار بگذارد چه کار کرد اعتبارات اسنادی گفت در مقابل افتتاح ۴% از وارد کننده پول بگیرید دو مطلب در اینجا پیش می‌آید ببینیم فرق قبلی با فعلی چی است قسمت زیاد اختلاف ارز قبلی را کمپانی‌های خارجی باید دلار می‌آوردند ارز از خارج می‌آوردند و در مملکت می‌فروختند و مابه‌التفاوتش را از طریق بانک به دولت می‌دادند حالا دیگر نمی‌کنند ولی برای اینکه رییس کمیسیون بودجه بیشتر متوجه شوند بیشتر توضیح عرض می‌کنم کمپانی‌های خارجی که در اینجا مو سساتی دارند موظفند که ارز از خارج بیاورند و خرج کنند و وقتی که این را به دولت می‌فروختند به چه نرخ با ربح معمولی ولی وقتی به آنها فروخته می‌شد با قیمت بیشتر در مقابل منافعشان آنچه اجازه می‌دادند ارز می‌خریدند حالا وارد کننده ۴ درصد می‌دهد و به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنداین مطلب چون طولانی خواهد بود و از لحاظ اقتصادی قطعاً دولت حسابش را کرده دلایل دیگری دارد که بنده وارد آن بحث نمی‌شوم شاید هم به نفع باشد اما جناب آقای دکتر آموزگار وصول مالیات دولت را از طریق بانک عمل کردن شما فکر می‌کنید به حیثیت بانک کمک می‌کنید؟ (دکتر آموزگار- مالیات نیست در موقع خود توضیح عرض خواهم کرد) این ۴ درصدی که با تصویب این قانون بانک در حال حاضر وصول می‌کند با چه مجوزی است به اسم کارمزد آیا واقعاً کارمزد است بعد به دولت تحویل می‌دهد؟ پس چرا ما میاییم کوتاهی خودمان را به وسیله وضع مقرراتی که به آن اعتقاد نداریم عمل می‌کنیم چرا در همان روز که این تصمیم گرفته شد بلافاصله لایحه‌اش به مجلس نیامد و در عرض یک هفته این کار انجام نشد که امروز بانک ملی ظاهراً کارمزد بگیرد ولی در واقع کارمزد نیست یعنی شما که امروز به بانک مراجعه کردید و یک رقم کارمزد ۴ درصدی آنجا دیدید باید بدانید که این رقمی است که شما در لایحه دارید تصویب می‌کنید بعد از اینکه در این لایحه تصویب شد آن وقت دیگر غیر از کارمزد تعلق می‌گیرد این درست است یا خیر؟ جناب آقای دکتر آموزگار درست است یا خیر؟ (دکتر آموزگار- بنده توضیح عرض می‌کنم سوءتفاهم شده است برای شما) تشکر می‌کنم- جناب آقای نخست‌وزیر ضمن فرمایشاتشان فرمودند که ما پنج میلیارد اضافه درآمد داریم م‍ژده‌ای بود و من نهایت سپاسگزارم ولی آیا صحیح بود که به طبقه متوسط این مملکت یعنی طبقه‌ای که برای ایاب‌وذهاب و رفع احتیاج روزانه از اتومبیل‌های ساخت ایران، استفاده می‌کنند شما در واقع یک مالیات‌های جدیدی ببندید حرفی نداریم باز هم این طبقه‌ای که اتومبیل سوار می‌شود نسبت به اکثریت ایران باید مالیات بیشتری بدهد ولی در صورتی این حرف قابل قبول بوده که عده‌ای از اتومبیل سوارها طبعاً تبدیل می‌شوند به صف اتوبوس سوارها و اضافه می‌شوند به آنها، پس لااقل بیایید بگویید ک این اضافه درآمد برای بهبود وضع اتوبوس‌رانی تهران خرج می‌گردد نه برای پرداخت حقوق کارمندان (دکتر اسفندیاری برای طلب کارمندان باید لایحه جداگانه بیاورند) چون بالطبع وقتی اتومبیل گران شد یک عده‌ای کمتر اتومبیل سوار می‌شوند و به صف اتوبوس اضافه می‌شود و وضع اتوبوس‌رانی را همه می‌دانند ۵ میلیارداضافه درآمد داریم فراموش نفرمایید جناب آقای وزیر پست و تلگراف، رادیو اینطور معتقد است که در جهت کارهای انجام شده باید کمال تبلیغ را کرد حتی گاهی از اوقات در جهت کارهای بیمه انجام شده باید کمال تبلیغ را کرد یعنی امروز تصمیم گرفته می‌شود در هیئت دولت که یک رتبه اضافی به کارمندان بنا به عنایت شاهنشاه داده شود رادیو به محض اینکه خبردار می‌شود در زاهدان یک عده‌ای رفته‌اند تلگراف تشکر مخابره کنند رادیو آن خبر را می‌گویند اما در مقابل یک چنین سیاست تبلیغاتی دولت چرا وقتی سیم تلفن شما دایر است به مراجعه کنندگان می‌گویید خراب است من به شما می‌گویم چرا؟ چون کارمند فکر می‌کند وقتی گفت سیم اشغال است و امروز نوبت تو نمی‌رسد طرف باور نمی‌کند و اصرار می‌کند و از این نقطه نظر که مطلب خاتمه پیدا کند پای تلفن می‌گوید سیم خراب است چرا کاری شما دارید خوب می‌کنید او را بد جلوه می‌دهد حالا به فرض اینکه به شرح مکالمات تلفنی به نحوی اضافه کنید بهتر نبود بیایید فکری کنید که از طول مکالمه کم بکنید ترتیبی می‌دادید که با وسایل فنی که بر عهده شما است و بنده بی اطلاع هستم که هر تلفنی بیش از پنج دقیقه یا سه دقیقه تلفن نکند نه اینکه هر خانواده‌ای عائله‌مند هست و می‌خواهد در این ترافیک عجیب و غریب تهران پنج دفعه نرود و نیاید کاری که دارد با تلفن استفاده کند شما با مالیاتی که جمعش را حساب کرده‌اند چیز فوق‌العاده‌ای نمی‌شود در هر حال به عنوان دریافت بیشتر از مردم آنچنان خرجی که نمونه‌اش را برایتان خواندم در آخر سال به مردم تحمیل می‌کنید.

رییس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- من امروز قصد صحبت در لایحه متمم یا به قول همکار عزیز جناب رامبد که مثل اینکه فرمودند متمم یا متمم نداشتم ولی مطالبی که عنوان شد همانطوریکه ایشان مصمم شدند که موضوعاتی را بدون مطالعه قبلی بیان بکنند به لحاظ اینکه دعوت برای این صحبت و طرح این قانون برای روز شنبه شده بود من هم بدون مطالعه قبلی تا آنجا که وقت اجازه می‌دهد خواستم این مطالب را عرض کنم جنابعالی مردی هستید پارلمانتر وارد و دارای اطلاع وسیع چندین دوره در مجلس شورای ملی رهبری فراکسیون را دارید دستور مجلس آن چیزی است که رییس مجلس به موجب آیین‌نامه در آخر هر جلسه معلوم می‌کند دستور جلسه آن نیست که به دست شما بدهند چون مهر بازرسی دارد چون ممکن است در چاپ اشتباه بکنند سند ما موضوع اعلام مقام ریاست در جلسه است و این را هر نماینده باید مستحضر باشد و اگر من با خبر نشدم گناه من است اعلام دستور مجلس در جلسه علنی است و از این موضوع هر نماینده باید مطلع باشد اگر من ملتفت نشدم اگر غیبتی داشتم تقصیر بنده است.

رییس- آقای دکتر دادفر اجازه بفرمایید بنده این توضیح را خدمت آقایان عرض کنم علت اینکه دستور جلسه روز شنبه امروز صبح خدمت نمایندگان محترم توزیع شد برای این بود که آن لایحه مربوط به جلوگیری غیرمجاز صید دریای‌خزر در دستور روز شنبه اضافه شد که لایحه متمم بودجه بماند برای روز شنبه همانطوریکه نوشته شده اول این لایحه مطرح بشود و بعد آنها را مطرح خواهیم کرد (صحیح است).

دکتر دادفر- بنده توضیح بیشتری را در این‌ مورد لازم نمی‌دانم و می‌رسیم به لایحه متمم بودجه. جناب آقای رامبد به نظر من جواز خلاف‌کاری نیست، این سند افتخار دولت است چرا؟ عرض می‌کنم، یک روزی بود در این مملکت که بودجه به صورت یک دوازدهم تصویب می‌شد یک روز بود که مطالبات دولت‌ها از مردم و مطالبات مردم از دولت‌ها تا ابد به طور معوق و لاینحل باقی می‌ماند، یک روزی بود وقتی که بودجه‌ای را دولت می‌آورد به نسبت سی درصد بعضی از بودجه‌های سال ۲۰ به این طرف کسر داشت دولتی آمده بودجه‌ای را به تصویب برساند این دولت شما عوایدی را که شما مقرر کرده‌اید آنچنان با دلسوزی و دقت جمع‌آوری کرده که شما در ظرف سال اضافه درآمد هم به دست آورده‌اید. می‌دانید این اضافه درآمد هم چیست؟ این اضافه درآمد واقعاً اضافه درآمدی نیست که به طور مخصوصی عاید دولت شده باشد، این دقت در وصول است، این صرفه‌جویی در مخارج وصول است، این اضافه درآمد جلوگیری از ساختن آن کاخ‌هایی است که به صورت دزدی در مخارج از مملکت ساخته می‌شد گمرک که ۸۰۰ میلیون می‌داد در سال حالا ۱۳۰۰ میلیون داده می‌دانید این ۵۰۰ میلیون چه شده؟ این ۵۰۰ میلیونی که در گذشته بین گمرک‌چی و واردکننده تقسیم می‌شد تقسیم نشده و جمع‌آوری شده برای شما به صورت یک اعتبارات اضافی مشخص شده کمااینکه در خود این لایحه بودجه فعلی هم استناد شده به مبالغی که باید تحصیل بشود و صرفه‌جویی بشود، اما می‌فرمایند مجوز خرج را بیاورند مجوز خرج این اعتبارات اضافی را شما در بودجه سال ۴۶ تا حد وصولی دارید، این قانون است النهایه تقسیم بخش‌ها و فصول مختلف را برای تصویب شما آورده‌اند اگر دولت برای اضافه اعتبار مجوز نداشت نمی‌توانست خرج کند و مسلماً در لایحه بودجه ۴۶ این اجازه را داده‌اید و در لایحه بودجه ۴۷ هم این اجازه را تا حدود وصولی به دولت می‌دهد و اگر تا حدود یک میلیارد باشد یک میلیارد و دو میلیارد باشد ۲ میلیارد خرج می‌کند به این ترتیب من تصور نمی‌کنم که تقدیم لایحه متمم بودجه یا اصلاح بودجه صورت گرفتن مجوز خلاف‌کاری داشته باشد برعکس یک روزی بود جناب آقای رامبد جنابعالی و بنده اینجا نشسته بودیم و نتیجتاً بودجه‌ای که مطرح می‌شد با وجود اینکه تمام ارکان مالی مملکت به صحت و سلامت می‌چرخید روی مملکت ما به ناحق و به قصد تخریب و اخلال و تحریک و به قصد تا مین منافع خارجی آمدند در این مملکت همین پنج‌سال پیش گفتند که دولت ورشکسته است امروز شما می‌بینید دولت لایحه آورده و می‌گوید نمایندگان مردم اگر مرا ما مور کرده بودید صد تومان وصول کنم من در این ما موریتم آن اندازه دقت کردم که صد و ده تومان وصول کردم و این ده تومان را هم با اجازه شما به این مصارف رسانده‌ام این سند افتخار دولت است به نظر من (صحیح است) اگر چنانچه آن روزی که گفتند مملکت ورشکسته است پنج سال پیش نیست این همان مملکتی است که چهارسال از روی آن گذشته و دولت با این وضعی که در تاریخ مالی ما بی‌سابقه است بودجه‌ای آورده که اضافه اعتبار دارد و می‌گوید مردم بیشتر پرداخته‌اند، آنها که این مطلب را گفتند باید بررسی بشود که به چه قصدی گفتند من تعجب می‌کنم آیا به یک مریض سرطانی گفتن اینکه تو سرطان داری او را معالجه می‌کند؟ اگر ابراز این مطلب و گفتن این حرف نجات از ورشکستگی بود من می‌بخشیدم و حرفی نداشتم (دکتر الموتی- اصلاً ورشکست نبود) به فرض اینکه این تز درست بود، آیا ابراز این مطلب صحیح بود، این برای چه گفته شد؟ برای این گفته شد که تمام اعتبارات بازرگانان ایرانی در خارج مسدود بشود (صحیح است) بنده خبر دارم بعد از آن نطق اجناسی را که به همین جلفا فرستاده بودند مسترد کردند بازرگانان هم نمی‌توانستند کاری بکنند، عواید دولت مختل شد، عوارض را با صحنه‌سازی چهار برابر بیش از آنچه لازم بود بالا بردند تمام اینها ایجاد یک اختلال عمیقی در امر مملکت می‌کرد و به قصد از بین بردن مبانی کلی مملکتی و نظام کلی جاری آن بود، این مطالب به آن قصد گفته شد، و برای همین است که نخست‌وزیر ایران می‌گوید که ما و ملت ایران اجازه نخواهیم داد که دیگر خارجی با این قبیل کارها در ارکان استقلال و حاکمیت ما مداخله کند (صحیح است) یا احیاناً قصد اخلال و تحریک داشته باشد تمام این مطالب را مردم ایران به خوبی می‌فهمند و این‌طور حناها به نظر من دیگر رنگی از نظر ملت ایران نخواهد داشت (احسنت) جنابعالی می‌فرمایید همانطور ناطق محترم دیگر، چرا در این لایحه مالیاتی به اتومبیل یا مکالمات تلفنی وضع شده است، ایرادی است، اما شما چه مالیاتی را عادلانه از مالیات اتومبیل و عوارض تلفن می‌توانید پیدا کنید که به مصرف‌کننده و اکثریت ملت ایران تحمیل نشود، اتومبیل را بنده و شما و آنهایی‌که می‌توانند داشته باشند دارند و اگر ده تومان و صد تومان و هزار تومان هم مالیات بیشتری بدهند اشکالی ندارد اما مالیات این مملکت را در ادوار سابق پابرهنه‌ها و روستاییان و طبقات کم درآمد می‌پرداختند، تمام معافیت‌ها و بخشودگی‌ها مشمول طبقات دیگر بود حالا با این اصول انقلاب این دولت معتقد است اگر کسی می‌خواهد ۵۰ هزار تومان بدهد و اتومبیل سواری بخرد و لم بدهد و به اصطلاح پز بدهد باید برای پنجاه هزار تومان مالیات هم بدهد، این لوکس است، می‌فرمایند ماشین وسیله کار است ولی آن کاری که برای انجامش یک وسیله نقلیه‌ای که ۵۰،۴۰ هزار تومان را ایجاب می‌کند، آنچنان کاری باید مالیات بدهد یا اگر من آنچنان کاری دارم که برای انجام آن باید حتماً اتومبیل داشته باشم به تناسب مالیات هم باید بدهم، تا کی باید مالیات تحمیل بر روستاییان و صنعتگران جزء بشود اما در عوض باید بخشودگی مالیاتی طبقه پایین را از چهار هزار تومان ببرند بالا تا پنج هزار تومان و تا ده هزار تومان هم پیش‌بینی شده است، این است اساس و فلسفه انقلابی، تا به حال از این قبیل قوانین کمتر وضع شده، می‌فرمایید مکالمات تلفنی اشکال دارد، اگر اشکالی دارد اشکال فنی است، من ایراد بسیار بزرگی به شرکت تلفن دارم و بالاتر از ایراد شماست و آن این است که در کجای مملکت می‌آیند به یک شرکتی پیشاپیش سرمایه‌اش را بدهند و این شرکت آنقدر عرضه نداشته باشد که دستگاه تهیه کند، این درست است اما این چه ارتباطی دارد به اینکه بنده که تلفن دارم و مصرف کننده تلفن هستم به خاطر بهبود امر تلفن مالیات ندهم، این دو مسا له جداست در موردی که شرکت تلفن قادر به انجام وظایفش به نیکی نیست من هم با شما هم عقیده هستم اما در مورد اینکه این تلفن را که جنابعالی در دفترتان با آن صحبت می‌کنید و من در دفترم باید مالیات بدهم و این مالیات ربطی به روستایی همدان و کرمانشاه ندارد، آنها نباید بدهند ما باید بدهیم برای اینکه آنها آباد بشوند (صحیح است) به این ترتیب مبانی انقلاب این است که مالیات بعد از این به طبقه‌ای که می‌تواند مالیات بدهد تحمیل شود، جلزوولز هم ندارد جنابعالی تحقیق بفرمایید نرخ دو ریال برای مکالمه در کجای دنیا وجود دارد در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، جنابعالی شخصی هستید که با تمام دنیا تماس دارید اگر در یک کشور شرقی و یا غربی این نرخ را پیدا کردید بنده حرفم را پس می‌گیرم، در پاریس، مرکز اروپا نرخ یک تلفن شهری لااقل پنج ریال است به این ترتیب هم مقدار مکالمات هم کم نمی‌شود، (دکتر اسفندیاری- هرچه میزان مکالمه بالا می‌رود قیمت کمتر است) شما چرا غصه آنرا می‌خورید! از نقطه نظر آقایان چه بهتر، به هر حال در مورد لایحه متمم بودجه‌ای که امروز اینجا مطرح است یک مسئله‌ای را آقای رامبد سؤال کردند که برای بنده هم روشن نیست و آن است که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند پنج میلیارد عواید داشتیم این چرا کم است بنده می‌خواستم به عرضتان برسانم این عوایدی که فرمودید موارد کلی هست، دولت به نظر من اگر اشتباه نکنم با توضیحی که خواهند داد جناب آقای وزیر دارایی این مطلب را روشن می‌کند مربوط به عوایدی است که محل خرجش روشن شد از قبیل عواید نفت و غیره این عوایدی که در اینجا ذکر شده حاصله از درآمد عمومی کشور به موجب قوانین بودجه است این عوایدی که از درآمد عمومی کشور و بتواند از محل هزینه عمومی کشور خرج شود آمده است خدمتتان (رامبد- قبلاً خرج کرده‌اند) حالا این را توضیح می‌دهند روشن می‌شود به هر صورت آقای رامبد آنچه مهم است تبصره‌هایی که قرائت فرمودید و بحث کردید یک حقیقت نباید از جلوی چشم ما دور بماند و آن این است که دولت امروز برای اجرای کلیه اعتباراتی که از مجلس می‌گیرد در چهارچوب یک ضابطه کلی مملکت محدود است که از نقطه نظر یک نماینده مجلس اهمیت این چهارچوب به نظر و عقیده من خیلی بالاتر از کنترل‌های تبصره‌ای و ماده ایست که ما می‌خواهیم برقرار کنیم این چهارچوب چیست؟ آن چهارچوب که اصل کلی سیاسی مملکت ماست و چهارچوبی که امروز حقیقتاً من از ته دل و اعتقاد کامل این حرف را می‌زنم این است که دولت مکلف و موظف است و می‌تواند و می‌خواهد و مجبور است که در مسیر مصالح مردم ایران و ملت ایران گام بردارد برای اینکه مملکت یک مراقب و یک کشتیبان بزرگی دارد که بر تمام امور مملکت نظارت عالیه و فائقه دارد یعنی این حرف نیست که ما نظارت نکنیم اما نگرانی‌هایی که شما و ما داریم در مورد دولت امروز زیاد صادق نیست برای اینکه ما با وجود این قانون محاسبات موجود در ادوار سیاسی شما می‌دیدید میلیون‌ها و میلیاردها در دیوان کیفر پرونده طرح می‌شد بنده می‌خواهم ببینم از چهارسال به این طرف شما یک پرونده‌ای نظیر پرونده‌های سابق به عنوان اختلاس و ارتشاء نشان بدهید که حتی عنوان شده باشد (پزشک‌پور- مستثنی کردن از قوانین مالی) (رامبد- خیلی بیشتر است به صورت حکمیت) بله اما شما می‌خواهید انقلاب اداری در مملکت اجرا بشود اما اجرای اصول انقلاب اداری با قانون دیوان محاسبات شما که برای دایر کردن یک لابراتوار، خریدن یک بسته دوایی که همان‌روز باید بیاید و همان‌روز مصرف شود منافات دارد و اصولاً باطبع گسترش امور مملکت سازگاری ندارد (دکتر اسفندیاری- قانون را اصلاح کنید یا آن را لغو کنید) چرا لغو کنند آقایان چرا به جای یکی‌یکی پنج‌تایی صحبت می‌فرمایید، صحبت را یک نفر بفرماید تا بنده جواب بدهم (پزشک‌پور- باید قانون محاسبات عمومی درست بشود بیاورند به مجلس) عجله نکنید قانون محاسبات عمومی را هم تهیه می‌کنند و می‌آورند مجلس پس به این نتیجه رسیدیم که به اصل عمل اعتراضی ندارید و می‌فرمایید که این قانون باید عوض شود بنده هم حرفی ندارم و از دولت استدعا می‌کنم قانون محاسبات را زودتر بیاورید، به هر صورت مملکت ما در مسیری افتاده که ما اگر چنانچه برویم طبق اصول نظام پوسیده و کهن آن اصول دوره فئودالیته که اگر می‌خواستند صورت ظاهر درست کنند با مناقصه و مزایده، هزار جور تقلب و حقه‌بازی می‌کردند و مسئولیت‌ها لوث می‌شد، ۱۷۴ امضا برای اینکه ما چهار تا کتاب بخریم لازم بود و برای راضی کردن ۱۷۴ تا امضا باید ۱۷۰ نفر دیده می‌شد، نتیجتاً از هزار تومان اعتبار صد تومان به مصرف نمی‌رسید. این امر امروز قابل قبول نیست مسئولین مملکت باید قاطع و مجدانه عمل کنند و به آنها اختیار و اعتبار بدهند که خرج کنند.

دکتر عاملی- قانون جاری مملکت است هنوز لغو نشده.

دکتر صدر- قانون دیوان محاسبات که هنوز لغو نشده.

فرهادپور- آقای دکتر دادفر اگر آن غلط است ۴۸ میلیارد هم باشد امضا غلط است (زنگ رییس).

دکتر دادفر- بازهم که سه‌تا سه‌تا صحبت می‌کنید.

رییس- اجازه بفرمایید صحبت کنند.

دکتر دادفر- صحیح است برای اینکه در قانونی که الآن می‌آید از شما مجوز می‌گیرد در کجا خلاف قانون می‌شود اگر می‌شود چرا اعلام جرم نمی‌فرماییدچرا به دیوان کیفر مراجعه نمی‌کنید فقط داد و قال می‌فرمایید که جرم است خلاف قانون رفتار کردن برای هر مورد خاص مجوز می‌خواهد شما می‌فرمایید ندهند بنده عقیده دارم بدهند (صحیح است) شما می‌فرمایید با مزایده بخرند من می‌گویم بدون مزایده خریده شود شما می‌فرمایید آن اصول کهن پوسیده باز سوار ملت ایران شود بنده می‌گویم نشود (احسنت) به این ترتیب به این نکته می‌رسیم که ملت ما وطن ما و دستگاه‌های اداری ما در اجرای این اصول انقلاب باید مسئولیتی وطن‌پرست و دلسوز پیدا کنیم به آنها اختیار بدهیم این اصل کلی است که عرض می‌کنم و به آنها اختیار بدهیم که اصول مملکت را پیش ببرند کمااینکه در تمام دنیا باب است، شما در کجای دنیا قانونی که ۴۵ سال قبل تصویب شده باشد پیدا می‌کنید (اهری- حرف‌های شما منطقی است آقای دکتر دادفر)، دولت خدمتگزار مردم است (صحیح است) اگر به دولت اعتماد ندارید را ی اعتماد نمی‌دهید وقتی هم ما را ی اعتماد می‌دهیم از هر جهت اعتماد داریم (صحیح است) ما هرگز نمی‌توانیم یک دولت را ما مور کنیم که برو مملکت را اداره کن و برای خریدن ۱۲ صندلی هم ۱۷۴ امضا لازم باشد، این اصل در کجای دنیا ممکن است قابل قبول باشد، اگر یک روز هم بود زمان امروز دیگر ایجاب نمی‌کند این مقررات پوسیده و کهن را ما با آن مبارزه می‌کنیم (صحیح است) و اقلیت هم باید انصاف داشته باشند دولتی که آمده در سال گذشته برای شما دویست میلیون تومان و یا حداقل ۱۶۰ میلیون تومان از اعتبارات عمومی بیشتر وصول کرده ما مورش دزدی نکرده به متصدیان باج سبیل نداده آجیل نبخشیده باید الآن مورد انتقاد قرار بگیرد (دکتر صدر- ۵۰۰ هزار تومان پاداش در سازمان تربیت بدنی داده) این ادعای شماست من الآن ندارم به هر حال این لایحه لایحه مالی است لایحه‌ای هست که مجلس قضاوت می‌کند و بودجه و تبصره‌ای که در این لایحه گنجانده شده و مالیاتی که به موجب این تبصره‌ها تصویب می‌شود به نظر من یکی از مهمترین و بهترین و عادلانه‌ترین مالیاتی است که از طبقه‌ای که امکان پرداخت دارد گرفته می‌شود و باید هم گرفته شود (احسنت. احسنت).

رییس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.

دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- از آنجایی که هیچ نکته‌ای چه کوچک چه بزرگ از دید نمایندگان محترم مجلس شورای ملی نباید پوشیده باشد در قبال فرمایشات دوست عزیزم جناب آقای رامبد ناچار به ادای توضیحاتی هستم ای‌کاش ایشان تشریف داشتند (دکتر یزدان‌پناه- ایشان معمولاً می‌روند) اینجا به عرضشان می‌رسانم (نمایندگان- تشریف آوردند)

رییس- آقایان خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید صحبت کنند.

دکتر آموزگار- برای جناب ایشان یک سوءتفاهمی پیش آمده و شاید هم یک قسمتی از جریانات سال جاری را در ماه‌های گذشته فراموش کردند جناب آقای نخست‌وزیر که اینجا به عرض مجلس محترم رساندند که پنج میلیارد اضافه درآمد داشته جناب آقای رامبد فراموش فرمودید که در تابستان گذشته لایحه‌ای برای افزایش اعتبارات دفاعی به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان تقدیم شد که تصویب فرمودید آن ۲۳۰ میلیون تومان از محل این ۵۰۰ میلیون تومان بود در یک ماه گذشته لایحه ۳۳۰ میلیون تومانی را که به استناد مواد ۹ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی در هنگام تعطیل مجلس با تصویب نامه‌های دولت خرج شده بود و دولت موظف بود که به مجرد افتتاح مجلسین لایحه‌اش را تقدیم کند و ظرف یک ماه لایحه را تقدیم کرد و یک ماه پیش ۳۳۰ میلیون تومان تصویب فرمودید و این ۶۴ میلیون بقیه است جنابعالی اگر عددها را روی هم جمع بکنید می‌فرمایید که ارقام اینها از ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر می‌شود درست است چون اقلام جمع و خرجی درش هست یک قدری زیادتر است درآمد نقدی است با جمع و خرج یک چیزی در حدود شش میلیارد ریال بنابراین هیچ نوع درآمدی نیست که از دید مجلس پوشیده شده باشد لوایح به موقع خودش به مجلس تقدیم شده و پس از تصویب مجلس خرج می‌شود آنچه که تا به حال از ۵ میلیارد ریال خرج شده با تصویب مجلسین بود این ۶۴ میلیون تومان بقیه مازاد درآمد است دولت بازهم افتخار می‌کند که توانسته وصول کند و باز هم مجوز خرجش را از مجلس تحصیل کند این کجایش خلاف بوده است (احسنت) فرمودید راجع به مجوزی که می‌خواهد تحصیل کند برای هزینه‌های اعتبارات سرمایه‌ای در سال ۴۷ مطابق قانون سازمان برنامه همان‌طوری که جناب آقای دکتر دادفر اینجا به عرضتان رساندند قانون محاسبات فعلی مملکت با مقتضیات زمان تطبیق نمی‌کند ولی چون قانون است بسیار اساسی و محتاج مدافه و بررسی بسیاری است در مورد تجدید نظرش اقدام شده انشاءالله در اوایل سال آینده پس از بررسی کافی تقدیم مجلس خواهد شد در سال ۱۳۴۷ برای هزینه کردن این اعتبارات سرمایه‌ای دچار مشکلاتی که در سال ۴۶ و سال‌های پیش بودیم تقاضا کردیم که این مشکلات دولت است اگر اجازه بفرمایید تا موقعیکه قانون محاسبات عمومی به طور کلی مورد توجه قرار بگیرد این فصل اعتبارات سرمایه‌ای مطابق آیین‌نامه اعتبارات سازمان برنامه که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده خرج بشود اگر تصویب فرمودید این کار را می‌کنیم تصویب نفرمودید و تبصره را حذف کردید مطابق قانون محاسبات عمومی عمل خواهد شد و این گرفتاری‌های دولت شش‌ماه دیگر برطرف خواهد شد این کجایش خلاف قانون است راجع به کارمزد بانک مرکزی و چهار درصد اشاره فرمودند خواستم توضیح عرض کنم نرخ خرید ارز ۷۵ ریال و نرخ فروش ارز ۵ /۷۶ ریال است برای سطح فروش کالا علاوه بر ۵ /۷۶ ریال یک نیم درصد خدمات گرفته می‌شد معادل هفت شاهی و کسری که نیمی به سازمان شاهنشاهی و نیمی به شیر و خورشید سرخ پرداخت می‌کند علاوه بر آن یک در هزار برای تشویق صادرات که مطابق قانون صادرات داده می‌شد برای ایجاد تعادل بین خرید و فروش ارز وصول می‌شد آن کاری که دولت انجام داد این بود برای اینکه تعادل بین خرید و فروش ارز از نظر مقررات پولی نه مقررات مالی در دنیا باشد این را بیش از یک و دو درصد نباید تفاوت قائل شد ۵ /۷۶ ریال را به ۵ /۷۵ ریال برگرداندند ولی چون یک ریال همان طور که خودتان اشاره فرمودید ۱۴۰ میلیون تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کرد این یک ریال را چون مجوزی هنوز برایش نداشتیم ولی بانک مرکزی مطابق قانون پول و اعتبار که به تصویب مجلسین رسیده است اجازه دارد که به عنوان کارمزد وصول بکند برای اینکه نکثی در درآمد دولت پیدا نشود آن یک ریال را به عنوان کارمزد گرفتند تا ما بتوانیم بیاییم مجوزی از مجلس برای حق ثبت سفارش کالا بگیریم این دو مسئله با هم تفاوت دارد کارمزد بانک که مطابق قانون در اختیار بانک مرکزی است مطابق قانون عرض می‌کنم به سود درآمد بانک ولی ما چون برای خزانه تحصیل درآمد می‌کنیم امروز لایحه‌ای تقدیم کردیم که اجازه بفرمایید این چهار درصد به عنوان حق ثبت سفارش کالا گرفته بشود و پس از تصویب این تبصره آن کارمزد دیگر ملغی خواهد شد چون دیگر برای الغای آن کارمزد احتیاج به تقاضای لغو آن نداریم چیزی اینجا ذکر نکردیم باز هم عرض می‌کنم به هیچ وجه‌من‌الوجوه عمل خلاف انجام نشده بانک مرکزی مطابق قانون حق رارد کارمزد بگیرد کارمزد را هم گرفته و وقتی این تبصره را تصویب فرمودید دولت به بانک مرکزی دستور خواهد داد که کارمزد را لغو کند برای اینکه معادل ۳ ریال کارمزد امروز به عنوان حق ثبت کالا دریافت خواهد شد و به خزانه خواهد رفت اما اینکه فرمودید چرا بانک مرکزی روزی که این لایحه تقدیم مجلس شد بلافاصله کارمزدش را برد بالا جنابعالی که در مسائل مالی استاد بنده هستید باید توجه داشته باشید تغییرات پولی مملکت در یک لحظه باید انجام بشود اگر ما در آن روزی که این لایحه را تقدیم کردیم که حق ثبت سفارش کالا از اول سال ۱۳۴۷ به میزان سه ریال در هر دلار وصول خواهد شد و تا حالا این میزان یک ریال بود اگر بانک مرکزی بلافاصله این یک ریال کارمزد را تبدیل به ۳ ریال نمی‌کرد در زمان تصویب این لایحه در دو مجلس میلیاردها دلار سفارش می‌دادند که از این تفاوت ۲ ریال استفاده بکنند و این بزرگترین صدمه را به دولت می‌زد (صحیح است) این مسائل پولی را نمی‌شود یک ماه طول داد و ما چون مجبوریم مطابق قانون اساسی این تصمیمات را با اجازه مجلسین بگیریم در حالی که در بعضی از ممالک دنیا این کار با دولت است در هیئت دولت تصمیم می‌گیرند و در یک آن اعلام می‌کنند ولی چون ما مکلف هستیم که کسب اجازه از مجلس بکنیم ناچار بودیم و بنده تصور می‌کردم جناب آقای رامبد به دولت گو اینکه در حزب اقلیت هستند تبریک بگویند که دولت با این تصمیم مانع شد که یک عده سودجو با استفاده از این وضع فشار به ارز مملکت بیاورند که تا آخر سال خدای نکرده دچار کمبود ارزی بشویم و کالا کمتر بیاورند و قبل از عید به استناد اینکه دو ریال رفته بالا گرانتر بفروشند (احسنت) اما فرمودید راجع به مالیات اتومبیل که پنج درصد عوارض آسفالت حذف شده و مالیات‌هایی به ترتیبی که تقاضای تصویبش شده تقدیم کردیم فرمودید که این فشاری است بر طبقات مردم که یک عوارض بیشتری از آنها گرفته بشود بنده همان‌طور که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند تصور نمی‌کنم که اتومبیل‌ داران این مملکت اکثریت افراد این مملکت را تشکیل بدهند و کسی که اتومبیل دارد وظیفه دارد در تامین هزینه‌های مورد نیاز مملکت شرکت کند ولی یک مطلبی که فرمودید و به حق فرمودید که چون بعضی از آنها ممکن است در صف اتوبوس‌ سواران قرار بگیرند و فرمودید ای کاش دولت فکری برای این کار می‌کرد استدعا می‌کنم توجهی به لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ مملکت بفرمایید که ۳۷ میلیون و هشتصد هزار تومان برای کمک به شرکت واحد داده شده و مبلغی که اینجا پیش‌بینی شده وصول می‌کنیم چهل میلیون تومان است که این چهل میلیون تومان را بنا به فرمایشی که می‌فرمایید گذاشتند برای شرکت واحد که وضعش بهتر بشود تا اینکه اگر خدای نکرده عده‌ای از این اتومبیل سوارها رفتند در صف اتوبوس ایستادند بتوانیم اتوبوس‌های بهتری برایشان ارائه بدهیم بنده دیگر عرضی ندارم (احسنت) .

رامبد- بنده از جناب آقای وزیر دارایی خیلی تشکر می‌کنم.

رییس- آقای فرهادپور تشریف بیاورید.

فرهادپور- با اجازه مقام ریاست بنده مطالبی در توضیح این متمم بودجه تهیه کردم بودم که فکر می‌کردم تا روز شنبه فرصت هست به طور کامل به عرض برسانم چون در جلسه امروز مطرح شد یادداشت‌هایی دارم فهرست وار عرض می‌کنم من عقیده دارم که همه همکاران گرامی این اعتقاد راسخ را دارند که زمان حاضر با تمام امکاناتی که تحت رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای ملت ایران فراهم شده است زمانی است بسیار گران قیمت هر‬ دقیقه آن اگر تلف بشود و هر دیناری از بودجه و امکانات مالی ما اگر تلف بشود یک اشتباه بزرگی است راه ما، هدف ما، برنامه دولت‌های ما، از طرف رییس مملکت ما به بهترین صورت مشخص شده وظیفه ما و شما یعنی اقلیت و اکثریت در این همکاری برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و اتلاف وقت و دوباره کاری است به این مناسبت اگر ما به عنوان اقلیت تذکراتی حضور همکاران گرامیمان عرض می‌کنیم نبایستی متعصبانه در مقام یک مقابله بر بیاییم عرایض ما را گوش کنید هرچه حسابی بود اگر انصاف داشته باشید که قطعاً دارید قبول بکنید هرچه هم که حرف حساب نبود رای که با شما است و ماشاءالله عده‌تان به اندازه‌ای زیاد است که خدا زیادترتان بکند که اگر بخواهید بگویید ماست سیاه است کسی نمی‌تواند بگوید نه (بانوجهانبانی- هیچ‌وقت چنین حرفی را نزدیم) ان‌شاءالله که نخواهید گفت مطالبی که عرض می‌کنم با نهایت حوصله و نرمی عرض می‌کنم و عادت به عصبانیت ندارم، خودم تا قبل از اینکه افتخار نمایندگی پیدا کنم در دستگاه اجرایی دولت بودم، به مشکلات دولت بیشتر از خیلی از هم حزبی‌های اکثریت که از دولت حمایت می‌کنند واقف‌ترم و آنقدر انصاف دارم که اگر دولت مشکلی دارد ما بی جهت مشکلی بر مشکلاتش اضافه نکنیم ولی یک مطالبی هم هست که اگر ما تذکر بدهیم و آقایان به سمع قبول بپذیرید و دولت حزبی با حسن نیتی که جناب آقای نخست‌وزیر و اکثر وزراء دارند قبول کنند باور بفرمایید نتیجه کار و وظیفه‌ای که در مقابل پادشاه مملکت و ملت ایران داریم با این مقدار امکانات، بیشتر و بهتر و سریعتر خواهد بود چند سال است که در مجلس از بودجه برنامه‌ای صحبت می‌شود من به عنوان یک نماینده اقلیت از زحماتی که آقای دکتر مجیدی در این رشته کشیدند باید تشکر کنم قبول می‌کنم بودجه به صورت علمی‌تر درآمده است البته هنوز کامل نشده ولی سال به سال بودجه به صورت جامع‌تر و گویاتری درآمده است من فکر می‌کنم که هیچ فردی نباشد که از تا ثیر و اهمیت و ارزش داشتن برنامه در زندگی خصوصی، در زندگی اجتماعی در زندگی حزبی و در زندگی مملکتی غافل باشد و انکار کند ما از روزی که بچه بودیم و به مدرسه می‌رفتیم عادت داشتیم که یک پروگرام می‌دادند دستمان، آن روزها برنامه نمی‌گفتند پروگرام می‌گفتند این پروگرام را می‌دادند که هفته آینده صبح و عصر چه درسهایی داریم اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که توی پروگرام نوشته بودند زبان فرانسه می‌خواهند تدریس کنند و معلم نبود می‌گفتند آن ساعت بروید توی حیاط ورزش کنید، این را نمی‌شود گفت پروگرام یا برنامه، برنامه آنچنان چیزی است که به قدری دقیق و حساب شده باشد که مبدا راه، خرج برای رسیدن به آن هدف، روز و ساعت رسیدن به آن هدف و نتیجه‌ای که از آن هدف می‌خواهند بگیرند روشن بشود ممکن است یک ضریب احتمالی دو سه درصد قائل بشویم که آن را هم خوشبختانه از فرمایشات خودشان این استنتاج را می‌کنم که می‌فرمایند قیمت‌ها ثابت مانده بنابراین برنامه‌ها گران تمام نشده و با اعتباراتی که پیش‌بینی شده باید در راس موقع انجام بشود و به نتیجه برسد، بودجه برنامه‌ای بخصوص بودجه برنامه‌ای معادل آنچنان بودجه‌ای است که مخارج دقیق درآن حساب شده باشد، درآمدها با ضریبی نزدیک به حقیقت حساب شده باشد، بعد این را به صورت یک بودجه برنامه‌ای به مجلس بدهند و نمایندگان هم آن را تصویب کنند و برای اجرا به دست دولت بدهند ما آن بودجه‌ای را که در عرض سال ۶ بار متمم بودجه بیاورند مطالعه شده متعادل برنامه‌ای نمی‌توانیم بشناسیم (صحیح است) این خلاف برنامه است برنامه یعنی یک نظمی، ما در مملکتمان یک سابقه‌ای داریم سابقه طولانی این راه‌آهن سرتاسری ایران که ساخته شد سال‌ها پیش برنامه داشت روزی که کلنگ اولش را زدند روزی را که می‌بایست تمام بشود، مشخص بود و همان روز هم تمام شد با تمام امکانات این مملکت این معجزه نیست که بگوییم برنامه را امروز ما اختراع کردیم (پزشک‌پور- با قانون محاسبات هم آن کار انجام شد) با قانون محاسبات از محل درآمد قند یک من چهار ریال، این یک اصل کلی است ما در اینجا یک برنامه‌ای را می‌آوریم به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسانیم بعد در عرض سال بر اثر حسن خدمت وزیر لایق دارایی، تصدیق می‌کنم فرمایشتان را آقای دکتر دادفر در اثر حسن خدمت همکاران لایق ایشان یک اضافه درآمدی تحصیل می‌شود برای این اضافه درآمد به عقیده من نباید فوراً چاله‌اش را کند و به یک مصرف رساند ما که در بودجه سال بعد یک وام غیر مستقیم داریم این اضافه درآمد را بگذاریم و وام کمتر بگیریم بنده یک سؤال دارم، در سایه حسن تدبیر و حسن توجه رهبر مملکت سالهاست که پس از تشنجات و تحریکات عوامل مخرب، مملکت از یک ثبات بی‌نظیری برخوردار است (صحیح است) رهبر مملکت، بیش از هر فردی معتقد به اجرای مقررات و اجرای قانون و رعایت اصول است (صحیح است) آنچه را که به نفع مردم به صورت یک اصل انقلابی که مورد تصویب همه مردم این مملکت است اعلام می‌فرمایند باز در مجرای قانون سیر قانونی خود را می‌کنند و نمایندگان مردم و خود مردم این اصل را به صورت یک قانون تصویب می‌کنند ما در اینجا به رعایت یک مصلحتی بین ۱۴ تا ۲۳ مهرماه یک دوره کوتاهی مجلس نداشتیم مصالح مملکت اقتضا می‌کرد، ترتیب انتخابات دوره ۲۱ و شروع کار دوره ۲۲ به نوعی بود که بین ۱۴ تا ۲۳ مهر فاصله‌ای بود که دو مجلس حال وجودی پیدا می‌کردند یکی را پادشاه مملکت بنا به رعایت اصول منحل فرمودند پس بین ۱۴ تا ۲۳ حساب بفرمایید چند روز وقت است، ۹ روز، در این ۹ روز پنج تصویب‌نامه با استفاده از یک راهی که برای مواقع ضروری و اضطرار یا اگر عرض کنم فرس‌ماژور لابد آقای عباس میرزائی اعتراض می‌کنند (گفته شد نیستند) یک راهی گذاشته شده که در یک موقع اضطراری دولت می‌تواند تصویب‌نامه صادر کند و دیوان محاسبات هم قبول کند و خرج کند (مهندس ریاحی- مربوط به ۱۴ مهر و ۲۳ مهر نیست) (مرتضوی- این مربوط به تعطیلات تابستانی است) بنده خیال می‌کنم نمایندگان دوره ۲۱ که این افتخار را پیدا کرده‌اند که مورد عنایت مخصوص شاهنشاه قرار گرفتند در هر روزی از روزهای تعطیل اگر دعوت می‌شدند همه در اینجا حاضر می‌شدند و نظر دولت را رسیدگی و تصویب می‌کردند و جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دادند، استفاده کردن از این راه استثنایی صحیح نیست چون ما به رعایت یک اصول و مصالح مملکتی گاهی اوقات در قوانین راه حلی برای روزهای سخت پیش‌بینی می‌کنیم ولی صحیح نیست که از این راه حل‌ها در هر موردی و در هر فرصتی بیاییم به صورت خیلی آسان استفاده کنیم این برای یک روز کاری است که اگر خدای نکرده مجلس نبود پیش آمدهای فوق‌العاده‌ای بود طوفان‌هایی بود همان‌طور که در سالهای ۲۰ به بعد چند سال گرفتارش بودیم که ان‌شاءالله دیگر دچار چنین گرفتاری‌هایی نشویم برای چنین روزهایی است اما این اصطلاح تصویب‌نامه قانونی می‌دانید از چه زمانی خلق شده دولت مجلس را می‌بندد بعد می‌نشیند تصویب‌نامه صادر می‌کند اسمش را می‌گذارد تصویب نامه قانونی، تصویب‌نامه قانونی یعنی چه تصویب نامه تصویب نامه است و من از این می‌ترسم که این کار امروز به دست هویدای شریف مورد اعتماد شما و مورد اعتماد با را ی سفید ما که در برنامه دولت اعلام کردیم که ان‌شاءالله با طرز عملشان این را ی سفید ممتنع را به یک را ی سفید مثبت تبدیل بفرمایید و من متا سفم از اینکه با نهایت ارادت شخصی که بایشان دارم باید عرض کنم که یواش یواش دارد را ی ما رنگ به خود می‌گیرد سابقه بشود دولت کشوری که برنامه دارد در عرض یک سال ۶ دفعه متمم بودجه نمی‌آورد ۵ متمم بودجه تصویب نامه‌ای بود و یکی را هم از من و شما اجازه می‌گیرند آنچه عرض می‌کنم برای سال آینده است آنچه که شده که کاری نمی‌شود کرد صریح عرض می‌کنم یک کاری است که کرده‌اند مجوزش را هم باید داد یعنی اکثریت می‌دهد گناهش هم گردن من و شما نیست (صدری کیوان- گناهی نیست افتخار دارد) اما یک مطلبی است تا کی بایستی ما برای درآمدمان یک چاله بکنیم یک خرجی بتراشیم بعد سال بعد پولی نداشته باشیم برویم یک سال مستقیم در بودجه قرض بگیریم یک سال هم برویم در برنامه چهارم وام بگیریم بعد از برنامه چهارم کمک به بودجه بدهیم چه فرق می‌کند؟ وزارت دارایی ما ۵ میلیارد تومان اضافه وصولی تحصیل کرده (عده‌ای از نمایندگان- ۵ میلیارد ریال) ۵ میلیارد ریال، ان‌شاءالله سال دیگر اگر این وزیر دارایی است ۵ میلیارد تومان اضافه وصول خواهد داشت، بنده هر وقت اشتباه لفظی می‌کنم این را به فال نیک می‌گیرم و یقین داشته باشید سال دیگر اضافه وصولیتان بیش از این خواهد بود، اما یک مخارجی را فرمودید مخارجی است که اگر اضافه وصول هم نداشتید و می‌آمدید می‌گفتید که ما ۳۰۰ میلیون تومان برای خرج نیروی دفاعی لازم داریم من و شما می‌گفتیم از حقوق ما بزنید از نان شب همه بزنید و بدهید (صحیح است) بحثی دیگر در این نیست در این نوع مسائل همه ما اتفاق عقیده داریم مربوط به مملکت ماست، باید اول مملکتی باشد تا بعد بنده و آقایان بنام اقلیت و اکثریت وجود داشته باشیم اما من استدعایم این است، جناب آقای وزیر دارایی جز در مواردی که واقعاً لازم است اضافه وصول را بین این رفقای وزیر همکارتان قسمت نفرمایید و اگر در محظور قرار گرفتید این اضافه وصول را برای آن چیزی که واجب است بدهید امروز مردم اسفردرین به من کاغذ نوشته‌اند من این کاغذ را می‌دهم خدمت مقام ریاست، اگر در این متمم بودجه مبلغی برای تا مین بهداشت فلان دهی که مردمش طبیب ندارند گذاشته شده بود باز حرفی نمی‌زدم و را ی می‌دادم مردم شکایت می‌کنند که طبیب ندارند به من نوشته‌اند که محل می‌دهیم دوا می‌دهیم یک دکتر برای ما بفرستید. عرض دیگری که بنده دارم در مسا له تبصره‌های مالیاتی متمم بودجه است که دولت اشتباهاً در بودجه کل گذاشته بود اینکه عرض می‌کنم اشتباهاً به وزیر مالیه مملکت بر نخورد بنده به یک نتیجه‌ای رسیده‌ام که وقتی کار از دستگاه مسئول گرفته بشود و به یک دستگاه دیگر داده بشود این قاطی شدن مسئولیت گاهی عوارضی فراهم می‌کند، مالیات را بایستی وزارت دارایی مملکت با رعایت اطراف و جوانب از جهات مختلف مطالعه بکند و بعد به مجلس پیشنهاد بکنند ما هم با کمال حسن نیت همانطور که آقای نخست‌وزیر به کرات که در نطق‌هایش فرمودند عرض می‌کنم که اگر مردم تهران از جاهای دیگر مملکت شهرشان را آبادتر می‌خواهند خرجش را هم باید بدهند ما این سیاست را تایید می‌کنیم ولی بنده در سال گذشته که جناب آقای دکتر آموزگار قانون مالیاتی را به مجلس دادند افتخار عضویت مجلس را نداشتیم اما دورادور مذاکرات را می‌خواندم چون علاقه‌مندم به این مسائل، برای وضع مالیات نظرها و هدف‌های خیلی عالی شمردند که جزیی‌ترین و کمترین هدف و نظر مساله در آمد است یعنی مساله تحصیل در آمد است مالیات ارشاد کننده یک ملتی است به سمت هدفهایی که با برنامه برایش تنظیم می‌کنند. (یک نفر از نمایندگان - آنجا که موفق شدند) اجازه بفرمایید هر مالیاتی اگر بدون توجه به فلسفه وضع مالیات و بدون توجه به لزوم مطالعه و دقت و غور و بررسی کامل در آن مالیات فقط و فقط برای بودجه پرکردن باشد و یک رقم در ستون درآمد برای توازن با ستون خرج از طرف سازمان برنامه نوشته شود این اصل بی‌برنامگی است، خیلی معذرت می‌خواهم یک خاطره‌ای را تعریف کنم اگر به این سازمان برنامه من زیاد غر می‌زنم از یک خاطره تلخی ناشی می‌شود که از زمان ما قبل شما دارم حتی ما قبل آقای اصفیا (فولادوند- می‌رسد به ما قبل تاریخ) (خنده نمایندگان) ما قبل تاریخ نیست سن شما اقتضا دارد که یادتان باشد جناب آقای ابتهاج رییس سازمان برنامه بودند و پول مملکت را که به ایشان می‌دادند با یک منت فوق‌العاده‌ای برای خرج می‌پرداختند، که من پول دادم که شما مدرسه ساختید مثل اینکه از جیبش داده باشد من در آن تاریخ روزنامه‌نویس بودم، بنده افتخار این را دارم که از اول مرداد ۳۱ تا سال ۴۲، ۱۲ سال تمام روزنامه نوشتم شاید یک سجل احوال از طرز فکر و رویه سیاسی ۲۶ ساله بنده باشد در کتابخانه مجلس شورای ملی هم ضبط است (یک نفر از نمایندگان- اسم روزنامه‌تان چه بود) روزنامه آسیای دمکرات، هفتگی بود یک کمی کوچک بود ولی به هرحال وظیفه‌ای انجام می‌داد، ایشان ما را دعوت کردند به سازمان برنامه بنده در آن مصاحبه شرکت کردم ۲ دور، دور کوچه سازمان برنامه را گشتم چون وقت دیر می‌شد و ابتهاج عصبانی در را می‌بست و راه نمی‌داد و من هم وکیل نبودم که مصونیت داشته باشم یک جایی پارک کردم بعد هم برگشتم ۱۰ تومان جریمه آن روز را هم دادم (یک نفر از نمایندگان- ۲۰ تومان) خیر آن روز ۱۰ تومان بود بنده از آن تاریخ یک امپرسیونی پیدا کردم راجع به برنامه‌ریزی سازمان برنامه که یک سازمانی که برنامه مملکت را می‌خواهد بریزد اول می‌رود توی یک پستویی ساختمان می‌کند بعد می‌بینید راه ندارد می‌گوید دورش را بخرید خراب کنید که راه پیدا کند این یک سیستمی است که از آن تاریخ بنده به یادم هست ان‌شاءالله در شرایط حاضر و در مورد تصدی آقایان این رویه نباشد و برنامه‌ها مطالعه شده باشد (دکترسعید- حالا اول می‌خرند بعد می‌سازند) اول می‌خرند و بعد می‌سازند؟ این هم یک نوع برنامه معکوس است (دکتر مهدوی- اطلاعاتتان مثل اینکه خیلی قدیمی است با ما راه بیایید) بله گفت: «ما و مجنون همسفربودیم در دشت جنون، دکتر مهدوی عزیز، توی حزب مردم ما هم از این درد دل‌ها زیاد داشتیم! (خنده نمایندگان) بله محدود به آقای دکتر مهدوی عزیز نیست سروران عزیز و دوستان عزیز دیگری هم از آقایان با ما همکار در حزب مردم بودند که حالا هم از افتخارات حزب ایران نوین هستند، امروز صاحب فکر و تحصیلاتند، صاحب عقیده‌اند و در یک مکتب وطن‌پرستی تربیت شده‌اند و به یک مکتب وطن‌پرستی دیگری تحویل داده شدند، در این مملکت خدمت می‌کنند ما حرفی نداریم و اعتراضی نداریم (دکتر قهرمان- قدر آنها را ندانسته‌اید) ما قدرشان را ندانسته‌ایم شما ان‌شاءالله قدرشان را می‌دانید. بنابراین به عقیده بنده وضع مالیات بصورت شتاب‌زده و در تبصره‌های بودجه که ملاحظه می‌فرمایید در این عسرت زمانی به رعایت یک اصل کلی که من اقلیت هم صدا با شما اکثریت معتقدم که برخلاف ادوار گذشته قبلاز انقلاب باید اعتبارات برنامه‌ای سال آینده مملکت را تا روز ۲۹ اسفند تصویب شده بدست دولت داد آنوقت از او مسئولیت خواست این اصل را ما هم قبول داریم ولی وضع مالیات در یک چنین حالت الزامی و شتابزده ما را از رسیدگی دقیق بایر فلسفه‌های این امر دور می‌کند بنده یک مطلب جزییش را اینجا عرض می‌کنم و سر آقایان را زیاد درد نمی‌آورم در این بودجه که حالا روی متمم بودجه سال ۴۶ صحبت می‌کنم و در آستانه مطالعه بودجه سال ۴۷ هستیم مجموعاً ۱۲۰میلیون تومان ما خرج تبلیغاتی داریم یعنی رادیو خبرگزاری پارس، تلویزیون و دستگاه‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات (دکتر یزدان‌پناه- در بودجه ۴۷) بله در بودجه ۴۷ ما از این بودجه چه هدفی داریم ما می‌دانیم که در حال حاضر شاید۷۰% از مردم مملکت و آنطور که در برنامه چهارم وعده فرمودید ۵ سال دیگر ۵۳ درصد از مردم روستایی هنوز بی‌سواد نه و تنها رابطه‌شان برای گرفتن تعلیمات میهنی، برای شنیدن راهنمایی و ارشاد دولت خود شما، برای شنیدن برنامه‌های ترویج کشاورزی، برای به اصطلاح ارشاد و راهنمایی آنها در راه صحیح و آشنایی به ثمرات ارزنده و گرانبهایی که انقلاب اجتماعی ایران فراهم کرده یک رابطه وجود دارد آن‌هم گوش اوست، از طریق رادیو و دستگاه فرستنده، یک آدم عاقلی می‌رود ۱۲۰ میلیون تومان خرج می‌کند؟ دستگاه فرستنده به وجود می‌آورد برنامه‌های خیلی خوب تدوین می‌کند بعد توی گوش‌ها پنبه می‌گذارد؟ من نمی‌گویم که به کلی هیچ‌کس نمی‌فهمد ولی گران شدن قیمت رادیو تاثیر دارد و فروش رادیو در روستا‌ها، آن هم به این صورت که نویسنده این ماده و این تبصره نوشته که مى‌گوید براى رادیو ۵ تومان و ۱۰ تومان و ۱۵ تومان مالیات بدهند و رادیو ترانزیستورى ۴۰ تومانى دهاتى را با رادیو گرام مبله ۶ هزار تومانى خانه‌اش اشتباه کرده روى رادیوى مبله خانه شما مى‌گویند ۱۵ تومان. ۱۵۰ تومان چند درصد ۶ هزار تومان است آقاى خواجه‌نورى؟ (دکتر سعید- یک چهار صدم ۴۰۰/۱) اما ۵ تومان توى ۵۰ تومان چقدر است آقاى دکتر دادفر یک دهم این حمایت از طبقه محروم است که ۵ یا ۱۰ درصد به او اضافه کنیم و یک چهارصدم به طبقه مرفه من عرضم این است که اگر تبصره‌ها شتاب زده نبود و به موقع پیشنهاد مى‌شد و مى‌رفت توى کمیسیون لایحه ما به این صورت لایحه مالیاتى نمى‌آمد به مجلس. نمایندگان اکثریت که نهایت حوصله را دارند در شنیدن عرایض ما، نهایت حسن نیت را دارند مطالب ما را گوش مى‌کردند ما استدلال آنها را گوش مى‌کردیم به هر حال دولت به یک نتیجه منطقى مى‌رسد، بنده مى‌خواهم یک مسأله را بین خودمان عرض کنم ۶ ماه است مجلس مشغول است و ملاحظه مى‌فرمایید که ما هیچ کار سنگینى نداشتیم بعضى از جلسات بود که جناب آقاى رییس تعطیل مى‌فرمودند (اهرى- پنج ساعت روی این تبصره بحث شد) روی این تبصره از طریق غیر معلوم بحث شده شما رییس کمیسیون دارایی هستید تمام مالیات‌ها باید کمیسیون دارایی شما را که من ارادت دارم خدمت‌تان اما نه یک شوری نه یک فوریتی، نه ۵ ساعت فقط شما حرف بزنید.

اهری- شما مرحمت دارید دوست عزیزمان آقای اسدی از اقلیت در مورد این تبصره بحث کرده و خودش قبول کرده را ی موافق داده است.

فرهادپور- والبته یک چیز را بنده عرض می‌کنم آقای رامبد سربسته فرمودند بگذارید بنده می‌خواهم عریان عرض کنم تقاضا دارم مقام ریاست توجه بفرمایند متا سفانه اکثرا در کمیسیونها حصول اکثریت بستگی دارد بوجود یک یا دو نماینده اقلیت (یک نفر از نمایندگان –صحیح نیست) در کمیسیون‌هایی که بنده بودم لااقل صحیح است انشاءالله این طور نباشد وقتی من عضو سابق دارایی را به کمیسیون دارایی راه ندهند باید بی خبر بمانم، من در کمیسیون آموزش و پرورش هستم (اهری- ممکن است کارتان زیاد بوده است) نه نهایت داوطلب هم بودم، عرض شود که بگذارید کمتر به خودمان انتقاد کنیم اتوکریتیک را در جلسه خصوصی بکنیم بهتر است.

عباس میرزائی- اتوکریتیک چیست آقا؟ خلاصه و در بسته مثل اینکه سری بود.

فرهادپور- خیلی معذرت می‌خواهم من آن وقتی که با ترس و لرز خواستم یک اصطلاح فرنگی به کار ببرم گفتم از شما اجازه بگیرم تشریف نداشتید حالا هم خیال می‌کردم شما تشریف ندارید خیلی معذرت می‌خواهم اگر می‌دانستم شما تشریف دارید می‌گفتم «انتقاد از خود» (احسنت) ولی به شرطی که دولت لایحه آورد و فرمود مارکتنیگ بفرمایید یعنی چه؟

عباس میرزائی- حذفش کردند عوضش کردند نوشتند بازاریابی.

فرهاد پور- ولی این دو تا یک معنی نمی‌دهد یک چیزی پیدا کنید که آن معنی را بدهد. خوب برای نمک بد نیست یک کمی بخندیم.

عباس میرزائی- شما مطالبتان نمک طعام است.

فرهادپور- متشکرم عرض کردم ما ۱۲۰ میلیون تومان خرج می‌کنیم که ۷۰%روستایی بیسواد امروز را و ۵۰% روستایی بیسواد ۵ سال دیگر را از طریق گوش آموزش بدهیم آن وقت برای خاطر ۳ میلیون تومان درآمد، در قبال ۱۲۰ میلیون تومان خرج، جناب آقای وزیر دارایی بنده فکر می‌کنم که جنابعالی اگر به حساب این ۱۲۰ میلیون خرج یک ذی حساب دقیق بگذارید آن ۳ میلیون در می‌آید و احتیاجی به این ندارید که ما بهانه بدهیم به دست فروشنده رادیو، آقایان نمایندگان اکثریت یک مطلب دردناکی را حضورتان عرض کنم ما پشت این تریبون به عنوان دفاع از مردم محروم مالیات مستقیم را تجویز و مالیات غیر مستقیم را مورد انتقاد قرار می‌دهیم اما من به آقایان عرض می‌کنم مستقیم‌ترین عواید که حتی غیر شرعی هم هست، آقای عباس میرزائی یعنی مالیات بر تنزیل پول را می‌دانید بدهکار می‌دهد؟ تا حالا پول قرض کرده‌اید؟ شمای کارگر اگر به محضر رفته‌ای؟ دیدی که وقتی طلبکار تومانی یک عباسی به شما پول قرض می‌دهد مالیاتش را همان جا کم می‌کند و بعد برای جلوگیری از ضرر احتمالی سررسید سند یک سند اضافه هم از شما می‌گیرد؟ که در آن دوره‌ای که می‌رود به عدلیه تا به اجراییه برسد چند ماه طول می‌کشد؟ آن دوره مشمول ۱۲% است آن تفاوت ۱۲% تا ۲۴% را از آن سند اضافی که در بغل دست از شما گرفته وصول کند شما به رادیو ساز ۵ تومان اضافه می‌کنید کی کنترل می‌کنید که فقط ۵ تومان قیمت اضافه شده که ما هم قبول کنیم که ۵ تومان قیمت ضرر کرده آن وقت تازه یک مسئله را من نمی‌دانم برنامه یعنی همه جایش با هم بخواند وزیر صناعت مملکت یک کمک‌هایی برای توسعه صنعت که واقعاً صحیح است و تایید شده می‌گذارد بعد ما از رادیویی که اینجا مونتاژش می‌کنند و کارگری که اینجا رویش کار می‌کند قیمتش را ببرم بالا و مالیات بگیریم فکر نکنید که برای آقایان ۵ تومان مهم نیست مردمی هستند که ۵ تومان در زندگیشان مؤثر است آدمی است که در شهر تهران روزی ۲۰ تومان پول پپسی کولا و زهر مار می‌دهد ولی آدمی هم هست که در روز با خانواده‌اش باید با ۵ تومان زندگی کند اینها را با هم اشتباه نکنید من یقین دارم که گوش شنوای هویدای با شرف آماده شنیدن این حرف‌ها هست (مهندس صائبی- شا ن دولت هویدا همین است) شما اجازه بدهید در فراکسیون بگویید و من یقین دارم که در بین شما هستند کسانی‌که این حرف‌ها را بزنند اینجا اجازه بدهید ما بگوییم ایشان هم گوش می‌دهند توجه می‌کنند آن‌وقت به یک نتیجه‌ای می‌رسیم که رضای خدای و رضای شاهنشاه و رضای ملت ما هر سه توا ماً در آن باشد این یک اصلی است باید اجتماع را با رعایت این اصول نگه‌داشت چرا اینقدر شتاب‌زده فقط بخاطر اینکه ۳ میلیون تومان روی ۲۷ میلیارد تومان بودجه اضافه کنید ببینید چه تالی فاسدی و چه عوارضی ایجاد می‌کنید؟

جناب آقای وزیر دارایی شما آیا برای اینکه این رادیوها راچند تا می‌سازند و چقدر می‌سازند ما مور نباید بفرستید؟ چکی که نمی‌دهندیا چکی می‌دهند و کنترل لازم ندارد؟ سازمانی برای این کار بوجود نخواهد آمد؟ آخر ببینند که آیا این مالیات صرف دارد یا صرف ندارد این یک حرفی است (مهندس صائبی- شما مخالفید که ده تومان از یک رادیو گرام بگیرند؟) بنده معتقدم که از یک رادیو گرام مبله اکثر رجال این مملکت ۲۰۰ تومان بگیرند ولی از یک رادیوی ترانزیستوری زارع خیر... (مهندس صائبی- پیشنهاد بدهید) پس عرض بنده را شما قبول می‌فرمایید پریشب بنده یک پیشنهادی دادم همه آقایان تصدیق کردند از رییس کمیسیون و مخبر پرسیدم که قبول شد؟ گفتند معلوم نیست این پیشنهاد را هم بنده تقدیم می‌کنم ان‌شاءالله به حمایت شخص جنابعالی تصویب بشود. یک مطلب دیگری در اینجا وجود دارد در یک تبصره ۱۵ ای دارد جناب آقای دکتر آموزگار اگر آقایان اجازه بفرمایند امروز خطاب ما به شما است اجازه بفرمایید از وجود این وزیر محترم استفاده کنم.

دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- بودجه را سازمان برنامه تهیه می‌کند.

فرهادپور- نمی‌دانم ولی اگر تبصره‌ای در بودجه بدون موافقت وزیری گذاشته شده باشد آن هم وزیر دارایی این خود نموداری از نداشتن برنامه است یک تبصره ۱۵ داریم این تبصره ۱۵ را بنده می‌خوانم نمی‌دانم جنابعالی خوانده‌اید یا نه (دکتر آموزگار- تمام آنها را خواندم و همه را تا یید هم می‌کنم) یک وزیری عضو دولت مسلماً بایستی تا یید بکند جنابعالی خصوصیات بسیار ارزنده‌ای دارید با هر دولتی که همکاری فرمودید صمیمانه همکاری فرموده‌اید و اضافه وصولیتان دلیل صمیمیت فوق‌العاده با دولت است تبصره ۱۵ «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات خود را بابت مالیات مقاطعه‌کاران از محل سی میلیون ریال طلب سازمان مسکن بابت ساختمان‌های کوی کن واریز و مابقی را به سازمان مذکور پرداخت نمایند» یکی از نمایندگان- پرداخت کردند) بنده از این تبصره یک نتیجه می‌گیرم این است که شما یک مالیاتی طلبکاری این در تبصره نوشته است مالیات از مقاطعه‌کار. این از دو حال خارج نیست یا سازمان مسکن این مالیات را از مقاطعه‌کار گرفته به وزارت دارایی نداده است یا از مقاطعه‌کار نگرفته اگر خدای نکرده نگرفته باشد این باب اول است که وزارت دارایی مالیات مقاطعه‌کار را از جیب خودش بپردازد و اگر گرفته است و به وزارت دارایی نپرداخته است این چه بی‌نظمی است و به چه مصرف رسانده با اجازه کی مصرف کرده اگر مصرف نکرده با آن قانون تمرکز وجوهی که شما دارید این را پیش خودش نگاه‌داشت که حالا شما گرو بکشید و طلبتان را حساب کنید پس بدهند و باقی را بگیرند که این یک تبصره بشود در بودجه والله به‌خدا این مطالبی را که عرض می‌کنم برایاین است که بودجه مملکت که ظاهراً یک کتاب و ۳ کتاب و ۵ کتاب به این زیبایی است عمقش یک چنین کتابچه‌ای کوچک نباشد این‌را بودجه برنامه‌ای نمی‌گویند یک مطلب اجتماعی کلی که چون فرصت فراهم شده است حضور همکاران محترم خانمها و آقایان عرض می‌کنم و آرزو می‌داشتم جناب آقای هویدا تشریف می‌داشتند و این مطلب را تشریح می‌کردند این مطلب یک مطلب مملکتی است دور از هرگونه تعصب حزبی همه ما بایستی به آن توجه کنیم امروز براثر حسن تدبیر و فداکاری رهبر بزرگ ما در مملکت انقلاب عظیمی در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی صنعتی فرهنگی مملکت بوجود آمده آقایانی‌که نماینده نقاط روستایی هستند شاید با من هم‌صدا باشند که خوشبختانه رشد اجتماعی مردم روستایی بر اثر این انقلاب به اندازه‌ای سریع بود که اگر دولت اتومبیل ۶۸ سوار بشود و با ۱۴۰ کیلومتر سرعت حرکت کند به زحمت به پای آنها خواهد رسید این مردم زنده شدند بیدار شدند به حقوق خودشان آشنا شدند به وطنشان عشق می‌ورزند شاه خودشان را از صمیم قلب دوست دارند (صحیح است) و بزرگترین عامل توفیق برنامه چهارم دولت شما خواهند بود چون همکاری این مردم خیلی قیمتش بیشتر از آن ۸۲ میلیارد تومان است این را اصلاً ارزشیابی نمی‌شود کرد (صحیح است) ما در سایه عنایت شاهنشاه امروز از یک امکانات فوق‌العاده‌ای برخورداریم دولت حزبی شما آنچنان شانسی داشته است که در طول تاریخ مشروطیت ایران هیچ دولتی این مقدار امکانات تسهیلات موجبات برای کار برایش فراهم نبوده و من انتظار داشتم اکثریت هم بگویند صحیح است (پزشک‌پور- چون قبول ندارند) ثبات و امنیت در مملکت به قدری برقرار است که شاید در هیچ جای دنیا نظیر نداشته باشد (صحیح است) آمادگی مردم برای همکاری با دولت به اندازه‌ای فراهم است که در هیچ تاریخی در ایران چنین آمادگی نبوده است مخربین، منحرفین اغوا کنندگان طوری به لانه‌هایشان پناهنده شدند که اثری از وجود آنها نیست رنگشان را هم اگر این مردم روستایی ببینند خودشان آنها را تنبیه می‌کنند دیگر آثاری از فئودالیزم و مانعی در راه برنامه‌های مترقی دولت باقی نمانده (پزشک پور- الا فئودالیسم اداری) به آنها هم می‌رسیم آقای پزشک پور، تا ثیر مادی به قدری فوق‌العاده بود حالا بایستی به قول آقای عباس میرزائی عرض کنم که رقم به قدری نجومی بود گیج کننده بود که آقای نخست‌وزیر پشت این تریبون فرمودند که دیگران این برنامه‌های ما را بلند پروازی می‌دانند در کنفرانسی که چند روز پیش فرمودند که ما پایمان را از گلیم خودمان درازتر گذاشتیم این تا ثیر رقم است به عقیده من اگر ایشان به سایر امکاناتی که در اختیارشان هست و در طول چهار سال بوده توجه می‌کردند و ارزیابی می‌کردند (دکتر یزدان پناه و شایستگی این امکانات را داشتند) و ارزش این حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را هم ارزیابی می‌کردند نمی‌فرمودند پایمان را از گلیممان درازتر کردیم خیر خیلی پایمان را کوتاه تر کردیم من خیال می‌کنم ۵ سال از عمر یک ملتی که اراده داشته باشد یک ملتی که رهبری آنچنان مثل رهبر ما داشته باشد امکاناتی مثل امکانات امروز مملکت ما داشته باشد برای خیلی از کارهای عظیم کافی است یک مسا له باقی می‌ماند بیایید برادران عزیز دور از تعصب این مسا له را بین خودمان حل کنیم و از دولت بخواهیم همه جور امکان به آن دولت داده شده امکان مالی امکان امنیتی صحیح برنامه‌هایشان به طور اصولی و اساسی از طرف شخص اول مملکت تنظیم شده عرضه شده تصویب شده به دست دولت داده شده اما یک عسرت ما داریم عسرتی که با پول نمی‌توانیم جبران کنیم عسرتی که با هر نوع کوشش در زمان کوتاه نمی‌توانیم جبران آن را کنیم آن عسرت وجود مردان لایق و کاردان برای پیش برد این برنامه‌هایی است که به نظر رییس دولت بسیار عظیم به صورت جهش جلوه می‌کند و ما اقلیت آن را یک برنامه مفید و لازم می‌شناسیم آن عدم استفاده از وجود همه زنان و مردان ماهر و کاردان است بیایید تعصبات مسلکی را کنار بگذاریم بیایید از همه مردم استفاده کنید در کار مملکت عضویت حزب فلان یا فلان حزب تا ثیر نباید داشته باشد (یک نفر از نمایندگان- تا ثیر ندارد) دارد به شدت هم دارد بیایید آنکت پرکردن و حکم گرفتن را محکوم کنید این اشخاص نه برای دولت عضو خوبی خواهند شد و نه برای شما هم مسلک محترمی خواهند بود.

عباس میرزائی- از هم مسلک شما آقای قراگزلو در سازمان تربیت بدنی که استفاده شد.

رییس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.

دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- بنده توضیح مختصری درباره تبصره ۱۵ که نماینده محترم اشاره فرمودند به عرض می‌رسانم راجع به مطالبات سازمان مسکن و مالیاتی که وزارت دارایی طلب می‌کند برای استحضارشان عرض می‌کنم که سازمان مسکن جانشین بانک ساختمانی سابق است این مطلب مربوط است به سالهای قبل از این دولت و دولت قبلی بانک ساختمانی اعتباراتی خودش داشت و اعتباراتی هم وزارت دارایی وقت تعهد کرده بود که به بانک ساختمانی بدهید که خانه‌های کوی کن را بسازد و جناب آقای فرهادپور خودشان بهتر از بنده می‌دانند با سوابقی که در وزارت دارایی داشتند که طبق تبصره بودجه ۱۳۳۳ استثناء از قانون تمرکز وجوه بانک‌ها و سازمان مسکن و شرکت‌های دولتی شناخته شد و بانک ساختمانی پولش در خزانه متمرکز نبود چون بانک بود امروز سازمان مسکن جانشین بانک ساختمانی شده به نحوی که کلیه وجوهی که داشتند در حساب خودشان بود و ضمناً برای ارزان تمام کردن خانه‌ها خیلی از دستگاه‌ها این کار را کرده بودند تا آن زمان که حالا البته ما این دو سه سال اخیر جلویش را گرفتیم که پرداخت مالیات دولت را خود دستگاه تعهد بکند و نیت‌شان هم خوب بود علتش این بود که مقاطعه‌کار اعتراف می‌کرد که من نمی‌دانم مالیات چقدر خواهد بود ۱۵٪ روی پیشنهاد خود اضافه کرده بعضی از دستگاه‌ها به خاطر این که صرفه‌جویی بکنند چون می‌دانستند مالیات از ۶٪ تجاوز نمی‌کند خودشان تعهد می‌کردند که این مالیات را بپردازند و مقاطعه‌کار یک مبلغ هنگفتی روی هزینه آن ساختمان اضافه نکند یک چنین عملی نشده ولی ضمناً وزارت دارایی وقت برای اتمام این خانه به بانک ساختمانی تعهد کرده بود که یک مبلغی بپردازد که یک چیزی در حدود سه میلیون تومان می‌شود در خلال ساختمان وزارت دارایی دچار کمبود می‌شود در آن روز البته امروز خوشبختانه این گرفتاری نیست و بالنتیجه این پولی را که تعهد کرده بودند به بانک ساختمانی بپردازند نمی‌پردازند و بانک ساختمانی چون خانه‌ها را می‌خواسته تمام کند در خیال تعهدی که کرده بود که مالیات دولت را خودش متقبل شده بپردازد خانه‌ها را تمام کردند و چون پول توی خزانه نبوده دسترسی خزانه به آنها نبود و این امر سالیان دراز طول کشیده امروز ما چون همان طور که عرض کردم نمی‌خواهیم هیچ نکته‌ای از توجه شما پوشیده بماند این کار را کردیم در کمیسیون توضیحات کافی دادیم. امروز آمدیم جریان ماوقع را به عرض‌تان رساندیم که مطلب این است که یک سه میلیون تومان وزارت دارایی طلب دارد و آنها مدعی هستند که طبق تعهدی که وزارت دارایی کرده به آنها بپردازد برای تمام‌کردن این خانه‌ها این عمل نشده ما می‌خواهیم اجازه بگیریم این سه میلیون و دویست هزار تومان در حدود سه میلیون تومان که وزارت دارایی طلب دارد و بقیه‌اش هرچه هست در اختیار سازمان مسکن که جانشین بانک ساختمانی شده گذاشته شود. این که فرمودید پرداخت شده خواستم عرض کنم به هیچ‌وجه نپرداخته‌ایم ما هم عملی بدون اجازه مجلس نخواهیم کرد عملی که مطابق قانون باشد انجام خواهیم داد خواستم این امر را به عرض‌تان برسانم (احسنت).

- تقدیم یک فقره آیین‌نامه به‌وسیله آقای وزیر دارایی

۲- تقدیم یک فقره آیین‌نامه به‌وسیله آقای وزیر دارایی

با اجازه مقام محترم ریاست آیین‌نامه‌ای است مربوط به تعیین حد نصاب هزینه‌های قابل قبول که بایستی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس برسد تقدیم می‌کنم.

رییس ـ به کمیسیون دارایی ارجاع می‌شود.

- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۴۶

۳- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۴۶

رییس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه متمم بودجه سال ۴۶ نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بفرمایید بحث در ماده واحده را به جلسه بعدازظهر موکول کنیم (صحیح است).

- تعین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

۴- تعین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

رییس ـ بنابراین با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد ساعت چهار و نیم بعدازظهر امروز خواهد بود.

(یک ساعت و بیست و پنج دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)

رییس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی.