مدرسه‌های عالی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انستیتوها دولت شاهنشاهی ایران

وزارت علوم و آموزش عالی

دانشگاه‌های ایران
 1. مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی
 2. مدرسه عالی امور اداری و بازرگانی کرمان
 3. مدرسه عالی ایران زمین
 4. مدرسه عالی بازرگانی
 5. مدرسه عالی بازرگانی رشت
 6. مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر
 7. مدرسه عالی بیمه تهران
 8. مدرسه عالی پارس
 9. مدرسه عالی پرستاری آزادگان
 10. مدرسه عالی پرستاری اشکان
 11. مدرسه عالی پرستاری بانک ملی ایران
 12. مدرسه عالی پرستاری پارت
 13. مدرسه عالی پرستاری رضا شاه کبیر
 14. مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی شاهنشاهی
 15. مدرسه عالی پرستاری نیروی هوایی شاهنشاهی
 16. مدرسه عالی ترجمه
 17. مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
 18. مدرسه عالی تلویزیون و سینما
 19. مدرسه عالی توانبخشی
 20. مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
 21. مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات
 22. مدرسه عالی ساختمان
 23. مدرسه عالی شمیران
 24. مدرسه عالی سپهسالار
 25. مدرسه عالی علوم اراک
 26. مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر
 27. مدرسه عالی علوم بیمارستانی
 28. مدرسه عالی فنی تهران
 29. مدرسه عالی قضایی و اداری قم
 30. مدرسه عالی علوم کاشان
 31. مدرسه عالی علوم کرمانشاهان
 32. مدرسه عالی علوم و فنون آزمایشگاهی
 33. مدرسه عالی کشاورزی ساری
 34. مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان
 35. مدرسه عالی کشاورزی همدان
 36. مدرسه عالی مدیریت لاهیجان
 37. مدرسه عالی معدن شاهرود
 38. مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان
 39. مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پروازمرکزهای آموزشی

 1. مرکز آمار ایران
 2. مرکز آموزش بهبود پوست و چرم
 3. مرکز آموزش مدیریت دولتی
 4. مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق - بیمارستان قلب ملکه مادر
 5. مرکز ارزشیابی آموزشی
 6. مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 7. مرکز انرژی خورشیدی