مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون اساسی مشروطه و متمم آن تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ - نخست‌وزیران: مستوفی‌الممالک - مشیرالدوله - مستوفی‌الممالک - رییس مجلس: حسین پیرنیا (موتمن‌الملک).

حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)
یکی از کابینه‌‌های حسن مستوفی
حسن پیرنیا (مشیرالدوله) نخست‌وزیر


نخست‌وزیر مستوفی‌الممالک


  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۲۹۳ نشست ۱۳ - برابر با روز پنج‌شنبه ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ - پروگرام وزراء - انتخاب نواب رئیس – اخذ رای در باب بودجه نه ماهه تنگوزئیل و محاسبه سه سال اخیر - انتخاب یکنفر بجای آقای حاج امام جمعه خوئی که از کمیسیون عدلیه استعفا داده اند - انتخاب یکنفر بجای آقای معتصم السلطنه یعنی آقای مبین السلطنه برای عضویت کمیسیون پست و تلگرافنخست‌وزیر مشیرالدوله


نخست‌وزیر مستوفی‌الممالک