مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
رضا شاه بزرگ مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم را با سخنان خود می‌گشایند
رضا شاه بزرگ و ولیعهد و علی منصور نخست‌وزیر
از چپ:نصر کفیل وزارت پیشه و هنر - گلشائیان وزیر دارایی - عامری وزیر کشور - سجادی وزیر راه - مرآت وزیر فرهنگ - سهیلی وزیر خارجه - آهی وزیر دادگستری - فروغی نخست‌وزیر - علم وزیر پست و تلگراف - وثیقی کفیل وزارت بازرگانی - علی معتمدی معاون نخست‌وزیر - وارسته معاون وازرت کشور
حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رییس مجلس شورای ملی

سخنرانی اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در گشایش مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم ۳ آبان ماه ۱۳۱۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰ - نخست وزیران: متین‌دفتری - علی منصور - محمدعلی فروغی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۱۸ نشست ۲- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- تصویب نود و شش فقره استوارنامه ۳ - اعلام رمیست مجلس ۴ - تصویب سی وشش فقره استوارنامه ۵ - انتخاب هیئت رئیسه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۱۸ نشست ۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (یک نفر منشی - سه نفر کارپرداز ۳ - قرائت خطا به برای عرض به پیشگاه همایونی دائر به حاضر بودن مجلس برای کار ۴ - افتراع ۱۲ نفر برای تقدیم خطابه به پیشگاه همایونی‏ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسهنخست وزیر متین‌دفتری

۵ - انتخابات اعضای کمیسیون‌ها ۶ - اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست و نه نفر از آقایان نمایندگان ۷ - اعلام نتیجه اعضای کمیسیون‌ها ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۳۱۸ نشست ۶- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری ۳ - اجرای مراسم تحلیف از طرف سی و پنج نفر از آقایان نمایندگان ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۵ - قانون های تصویب شده • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۱۸ نشست ۸- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف ۱۴ نفر آقایان نمایندگان ۳ - { شور اول چهل ماده از لایحه مربوط به امور حسبی } ۴ - تأیید تقدیم لایحه کیفر از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری ۵ - بقیه شور لایحه امور حسبی ۶ - تصویب مرخصی آقای امیر ابراهیمی ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۱۸ نشست ۹- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم عهدنامه مودت بین ایران و ژاپن ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف دوازده نفر آقایان نمایندگان ۴- بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۴۱ تا ۶۴ ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۱۸ نشست ۱۰- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور اول پیمان دوستی بین دولتین ایران و ژاپن ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان ۴- معرفی آقای رام به سمت ریاست اداره کل کشاورزی ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری ۶- بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۶۵ تا ۹۵ ۷- تصویب سه فقره مرخصی ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۱۸ نشست ۱۱- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب پیمان دوستی بین دولتین ایران و ژاپن ۳ - اجرای مراسم تحلیف از طرف ۲۲ نفر آقایان نمایندگان ۴ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۹۶ تا ۱۲۵ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۱۸ نشست ۱۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس راجع به تأسف از بروز سانحه زلزله در ترکیه ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۴ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۱۶۳ تا ۲۰۵ ۵ - تصویب یک فقره مرخصی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۱۸ نشست ۱۴- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - قرائت تلگراف رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه ۳ - شور اول لایحه تاسیس آموزشگاههای فنی پست و تلگراف ۴ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۲۴ ۵ - تصویب چهار فقره مرخصی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۱۸ نشست ۱۵- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب لایحه تأسیس مدارس فنی پست و تلگراف ۳ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۲۲۵ ۴ - تصویب مرخصی آقای محیط ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۱۸ نشست ۱۷- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۳ - معرفی معاونین وزارت دارائی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری ۵ - بیانات آقای رئیسدائر به ابراز تاسف از فوت مرحوم موسی مرآت – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ بهمن ۱۳۱۸ نشست ۱۸- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب اعضای شعب ۳ - انتخاب کارمندان دیوان محاسبات ۴ - تصویب لایحه استخدام ریاست دانشکده پزشکی ۵ - اعلام اسامی کارمندان منتخبه جهت دیوان محاسبات ۶ - شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد جهت دانشگاه ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ نشست ۱۹- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه‏ ۲ - شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی‏ ۳ - شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۲۶۱ ۴ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور ۵ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۲۶۷تا۳۲۵ ۶ - موقع و دستور جلسه بعد _ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۲- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب گزارش راجع به نمایندگی آقای دشتی ۳ - تصویب لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی ۴ - شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد یک تا ۲۸ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان از همدان ۳ - شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۲۹ تا ۵۶ ۴ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۱۹ کل کشور ۵ - تقدیم لایحه نشر اسکناس تا ۱۵۰۰ میلیون ریال ۶ - بقیه شور لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۵۷ تا ۷۲ ۷ - تصویب یک فقره مرخصی ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۴- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - شور و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۱۹ کشور ۳ ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اسکناس ۴ _ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ۵ قانون های تصویب شده


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۵- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سلب مصونیت آقای علی وکیلی ۳ - تصویب قانون انتشار یکهزار و پانصد ملیون ریال اسکناس ۴ - اعلام وصول بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس و تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ از طرف اداره کار پردازی ۵ - تصویب یک فقره مرخصی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۶- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس ۳ -شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۷۳تا ۱۰۱ ۴ - تصویب چهار فقره مرخصی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۸- دربرگیرنده: ۱ -تصویب صورت مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۹ کل کشور ۳ - شور و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی ۴ - تصویب دو فقره مرخصی ۵ - موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه ۶ قانون های تصویب شده • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۹ نشست ۳۴- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به سازمان اقتصادی وزارت دارایی ۳ - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی از ماده ۱۷۱ تا ۱۸۳ ۴ - تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۳۱۹ نشست ۳۶- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت گزارش شعبه سوم راجع به نمایندگی آقای سید یعقوب انوار از کاشان ۳ - بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع بامور حسبی و تصویب مواد ۱۸۴ تا ۲۲۲ ۴ -شور و تصویب لایحه راجع بسازمان اقتصادی وزارت اقتصادی وزارت دارائی ۵ -موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۹ نشست ۳۷- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اقتراع شعب شش‌گانه ۳ - شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی از ماده ۲۲۳ تا ۲۴۵ ۴ - تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۹ نشست ۳۸- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - معرفی آقای وزیر کشور از طرف آقای نخست وزیر ۳ -شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع بقانون ثبت احوال ۴ -تقدیم لایحه از طرف کفیل وزارت دادگستری راجع بسلب مصونیت از آقای رضا رفیع و تصویب آن ۵ - بقیه شور دوم لایحه قانونی ثبت احوال و تصویب آن ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۱۹ نشست ۴۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر راه ۳ - بقیه شور دوم قانون امور حسبی از ماده ۳۵۵ ۴ - تقدیم لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۴- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه تجدید استخدام مهندسین راه اهن ۳ - اعلام وصول لایحه تجدید استخدام دو نفر متخصصین چاپخانه مجلس ۴ - بقیه شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی ۵ - شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری تا ماده ۱۱ ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نخست وزیر علی منصور

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی هیات دولت از طرف آقای منصور نخست وزیر ۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۱۱ تا ماده ۶۷ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۷- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس ۳ - بیانات آقای وزیر دارایی و صدر و طباطبایی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس ۴ - تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس ۵ - شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۶۸ تا ۷۶ ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۸- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای مجید آهی به وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر ۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۷۷ تا ماده ۱۰۷ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور اول قرارداد شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی ۳ - بقیه شور اول لایحه دادرسی آیین کیفری از ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۸ ۴ - اخذ رأی برای انتخاب دو نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس ۵ - اخذ رأی جهت انتخاب یک نفر کار پرداز ۶ - اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۱۹ نشست ۵۰- دربرگیرنده: - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای مؤید احمدی راجع به نفت ایران و انگلیس ۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۱۲۹ تا ۱۵۲ ۴ - انتخاب یک نفر کارپرداز ۵ - تصویب دو فقره مرخصی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۱۹ نشست ۵۱- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب لایحه شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی ۳ - بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۱۵۳ تا ۱۸۱ ۴ - اقتراع جهت شرفیابی حضور همایونی در روز جشن مشروطیت ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ۶ - قانون تصویب قرار داد همگانی و پیوند نامه‌های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنوزر
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۱۹ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای وزیر دارایی و موید احدی راجع به حل اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس ۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۲۸۱ تا ۳۰۰ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *۴*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۱۹ نشست ۵۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای وارسته به معاونت وزارت کشور ۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۹ تا ۴۴۹ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۱۹ نشست ۶۰- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب رئیس مجلس شورای ملی ۳ - بیانات آقای رئیس دایر به اظهار تشکر از انتخاب ایشان ۴ - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه ۵ - اظهارات آقای رئیس راجع به انتخاب کمیسیون‌ها ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۱۹ نشست ۶۲- دربرگیرنده: ۱ -تصویب صورت مجلس ۲ -اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۵- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۵۰ تا ۴۶۰ ۶ -موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۱۹ نشست ۶۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ بیانات آقای رئیس دائر به بشارت ورود مولود مسعودی برای والا حضرت همایونی ۳ - بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۶۱ تا ماده ۴۷۵ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۲ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ۲ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۳ ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری ۴ ـ تصویب یک فقره مرخصی ۵ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۳ ۱ ـ تصویب صورتجلسه ۲ ـ تقدیم وتصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری ۳ ـ شور اول لایحه اصلاح مدنی ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ۴ ـ اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصصین فنی چاپخانه مجلس ۵ ـ تصویب مرخصی آقای دبستانی ۶ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ۷ قانون های تصویب شده


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۴ ۱ ـ تصویب صورتجلسه ۲ ـ شور وتصویب قرارداد تجدیداستخدام آقای انوموزر متخصص فنی چاپخانه مجلس ۳ ـ شوردوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی ۴ ـ شور وتصویب قرارداداستخدام آقای ویلهم وبر آلمانی ۵ ـ تصویب دوفقره مرخصی ۶ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۵ ۱ ـ تصویب صورتجلسه ۲ ـ شوردوم وتصویب از لایحه مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی ۳ ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۸۵ تا ۱۱۰ ۴ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۸ ۱ ـ تصویب صورتجلسه ۲ ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۸۶ ۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری ۴ ـ بقیه شور اول لایحه احکام دادگستری تا ماده ۲۱۹ ۵ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۹ ۱ ـ تصویب صورتجلسه ۲ ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۲۰ تا ۲۷۹ ۳ ـ اعلام وصول لایحه استخدام متخصص فوتورتوگراور چاپخانه مجلس ۴ ـ تصویب یک فقره مرخصی ۵ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۲ ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور از طرف آقای وزیر دارایی ۳- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده ۲۱۷ تا ۳۴۳ ۴- تصویب چهار فقره مرخصی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه فوری وزارت دارائی راجع باجارة انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس ۳ - اقتراع برای شرفیابی حضور همایونی ۴ - موقع و دستور جلسه بعدـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۰ نشست ۹۲ ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی آقای عضدی به سمت معاونت وزارت دارایی ۳- شور اول لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه ۴- شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد یک تا چهارده ۵- تصویب سه فقره مرخصی ۶- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۰ نشست ۹۴ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ۲ ـ تقدیم لایحه قانون توسعه معابر از طرف آقای وزیر دادگستری ۳ ـ شور اول لایحه بیماری آمیزشی وواگیری تا ماده پنجم ۴ ـ تصویب مرخصی آقایان: دکتر ملک زاده وثقه الاسلامی ۵ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه *۶-۴* *۹-۸*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۰ نشست ۹۵ فهرست مطالب: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- انتخاب دو نفر ناظر برای ذخیره اسکناس ۳- بقیه شور اول بیماری‌های آمیزشی از ماده ۶ تا ماده ۱۶ ۴- اعلام نام منتخبین بذای نظارت ذخیره اسکناس ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه *۵ ,۷ *


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۶ فهرست مطالب: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور لایحه راجع به بیماری‌های آمیزشی و واگیری از ماده ۱۷ ۳- معرفی آقای عباسقلی گلشاییان به سمت کفالت وزاررت دارایی ۴- بقیه شور اول لایحه بیماری‌های آمیزشی و رأی به ورود در شور دوم ۵- تصویب مرخصی آقای شیرازی ۶-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *۵ *


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۷ ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور دوم لایحه جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیری ۳- تقدیم لایحه میزان گردش اسکناس از طرف آقای (گلشائیان) وزارت دارایی ۴- بقیه شور دوم لایحه تصویب لایحه جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیری ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *۹-۶ ۱۱ *


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۸ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ۲ ـ اقتراع جهه تعیین کارمندان شعب ششگانه ۳ ـ شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهارم ۴ ـ شور اول لایحه میزان گردش اسکناس ۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وثیقی کفیل وزارت بازرگانی ۶ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۹ فهرست مطالب: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم ۳- شور دوم و تصویب لایحه میزان گردش اسکناس ۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم ۵- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۲۰ نشست ۱۰۱ ۱ -تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۵ تا ۲۰ ۳- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی ۴- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۱ تا ۳۵ ۵- تصویب ۴ فقره مرخصی
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۲۰ نشست ۱۰۴ فهرست مطالب: ۱-تصویب صورت مجلس ۲- تصویب و ورود شور دوم لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت ۳- شور اول لایحه راجع به ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی ۴- شور اول لایحه راجع به غیر فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی ۵- بقیه شور دوم راجع به اجرای احکام دادرسی از ماده ۳۶ تا ۵۵ ۶- تصویب مرخصی آقای معینی ۷- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۰۸ ۱-تصویب صورت مجلس ۲- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی ۳- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹ ۴- تصویب مرخصی آقای فرشی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


نخست وزیر محمدعلی فروغی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ ـ معرفی هیئت دولت و بیانات آقای فروغی نخست‌وزیر ۳ - بیانات صدر ۴ - بیانات آقای موید احمدی ۵ - تقاضای رای اعتماد نسبت به هیئت دولت و اخذ رای اعتماد ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۱- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ ـ بیانات آقای فروغی نخست وزیر - بیانات آقای نخست وزیر ۳ - شور و تصویب لایحه غیر قابل فرجام بودن بعضی محکومیت‌های جزائی ۴ - بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری وتصویب مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ ۵ - موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه  ۲٫۱ نامه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به سفیر کبیر سفارت جماهیر شوروی و وزیر مختار انگلیس ششم شهریور ماه ۱۳۲۰
  ۲٫۲ نامه سفیر بریتانیا به دولت شاهنشاهی ایران هشتم شهریور ۱۳۲۰
  ۲٫۳ نامه سفیر شوروی به دولت شاهنشاهی ایران هشتم شهریور ۱۳۲۰
  ۲٫۴ نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به وزیر مختار بریتانیا در پاسخ به نامه ۸ شهریور ماه ۱۳۲۰
  ۲٫۵ نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به سفیر جماهیر شوروی در پاسخ به نامه ۸ شهریور ماه ۱۳۲۰
  ۲٫۶ نامه سفارت انگلیس به دولت شاهنشاهی ایران ۹ شهریور ۱۳۲۰
  ۲٫۷ نامه سفارت بریتانیا به وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ برابر با ۶ سپتامبر ۱۹۴۱
  ۲٫۸ نامه سفارت شوروی به وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ برابر با ۶ سپتامبر ۱۹۴۱
  ۲٫۹ نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به وزیر مختار بریتانیا در ۱۷ شهریور ۱۳۲۰ در پاسخ به نامه ۱۵ شهریور ۱۳۲۰
  ۲٫۱۰ نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به سفیر شوروی در ۱۷ شهریور ۱۳۲۰ در پاسخ به نامه ۱۵ شهریور ۱۳۲۰

۳ گزارش رخداد‌ها و بی‌طرفی دولت شاهنشاهی به مجلس شورای ملی ۴ - اظهارات آقای دکتر طاهری ۵ - پاسخ آقای وزیر امور خارجه به بیانات آقای طاهری ۶ - اظهارات آقای نخست وزیر و تقاضای رأی اعتماد و ابراز اعتماد به دولت ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۴- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای عباسقلی گلشائیان به سمت وزارت دارائی ۳ - سوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی ۴ - بیانات آقای مؤیداحمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی ۵ - بقیه اجرای احکام و تصویب مواد از ۱۷۰ تا ۱۸۵ ۶ - اقتراق شعب ششگانه ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


اشغال کشور ایران و به دست گرفتن اداره وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی ایران از سوی ارتش شوروی و انگلستان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نخست وزیر دائر باعلام استعفای اعلیحضرت رضا شاه پهلوی و قرائت استعفا نامه ایشان و اعلام سلطنت والاحضرت ولایتعهد ۳ - بیانات آقای دشتی ۴ - اظهارات آقای نخست وزیر در جواب بیانات آقای دشتی ۵ - بیانات آقای انوار ۶ - بیانات نخست وزیر در قبال اظهارات آقای انوار ۷ - موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس دائر به کسالت آقای نخست وزیر فروغی و معرفی هیئت وزیران از طرف آقای آهی وزیر دادگستری ۳ - معرفی هیئت وزیران و قرائت برنامه دولت از طرف آقای (آهی) وزیر دادگستری ۴ - اعلام اسامی منتخبه از شعب جهه معاینه و تطبیق جواهرات سلطنتی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اطلاع وصول مراسله به تبرئه آقای علی وكیلی ۳- اعلام اسامی منتفقین از طرف دولت جهت شركت در كمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی ۴- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پاره‌هایی مشمول قوانین كیفر ارتش است به دادگاه‌های عمومی ۵- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته كشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی ۶- تقدیم طرح قانونی راجع به الغاء قانون فروش املاك موقوفه ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب اعضای کمیسیون یازده گانه ۳ - سوال آقای نراقی راجع به زندانیان ۴ - تقدیم دو فقره لایحه و جواب آقای نراقی از طرف آقای وزیر دادگستری ۵ - تقدیم لایحه اضافه حقوق مستخدمین کشوری و لشکری ۶ ـ تصویب یک فوریت لایحه عفو محکومین سیاسی وعادی ۷ ـ اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیون ۸ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به قابل توجه بودن طرح الغا قانون فروش اوقاف ۳ - رد مرخصی آقای گرگانی ۴ - شور لایحه الغا قانون ریاست عالیه کل قوا ۵ - طرح و تصویب لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی [بیرون کشیدن ۵۳ کمونیست خطرناک از زندان شهربانی از سوی ارتش شوروی و بنیاد حزب توده از سوی استالین] ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام وصول مراسله وزارت دادگستری دایر به نبودن مدرکی جهت اتهام آقای رفیع ۳ - تقدیم طرح قانونی راجع به اصلاح قانون ایجاد بانک کشاورزی ۴ - بقیه شور لایحه اجرای احکام و تصویب مواد ۱۸۹ تا ۲۰۵ ۵ - تصویب دو فقره مرخصی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۲۰ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت مجلس ۲ ـ سوال آقای اعتبار از آقای وزیر راه و جواب ایشان ۳ ـ مذاکره راجع به دستور و طرح لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت ۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۲۰ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم طرح قانونی راجع به اصلاح قانون استخدام از طرف آقای انوار ۳ - بقیه شور لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۲۰ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب مرخصی آقای گرگانی ۳ - بقیه شور و تصویب لایحه اضافه حقوق مستخدمین بدولت ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۶ - قانون‌های تصویب شده • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۲۰ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت تلگراف تشکرآمیز مالکین شمال ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به صلاح بودجه سال ۱۳۲۰ ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به الغای قانون فروش اوقاف ۵ - قرائت مراسله وزارت دارایی راجع به گزارش کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی ۶ - تصویب مرخصی آقایان امیرابراهیمی و دکتر اهری ۷ - موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه