مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۲ اسفند ماه ۱۳۳۹


دکتر علی امینی نخست‌وزیر

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ - نخست وزیران: - شریف‌امامی (۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰) - علی امینی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ و انحلال مجلس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ - اصول مراسم تحلیف بوسیله ۱۷ نفر آقایان نمایندگان ۳- قرائت اسامی هیأت رئیسه شعب و کمیسیون تحقیق انتخابات ۴- تصویب ۱۰۱ فقره اعتبارنامه ۵- اعلام رسمیت دوره بیستم قانونگذاری ۶- تصویب ۵۷ فقره اعتبارنامه ۷- تعیین موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله پنج نفر از آقایان نمایندگان ۳ - قرائت گزارش شعبه سوم دائر به نمایندگی آقای سعید مهدوی از قوچان و ارجاع به کمیسیون تحقیق‌ ۴ - اعلام تصویب اعتبارنامه آقای ملک‌زاده آملی ۵ - انتخاب رئیس ۶ - بیانات آقای رئیس ۷ - انتخاب بقیه هیأت رئیسه (نواب رئیس ـ منشی‌ها ـ کارپردازها) ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - استرداد آقای مهدوی مخالفت خود از اعتبارنامه آقایان ایلخانی‌زاده و دریانی ۳ - قرائت عده اعضای کمیسیون‌های دائمی مجلس ۴ - قرائت جواب خطابه افتتاحیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ۵ - اعلام تصویب اعتبارنامه آقایان ایلخانی‌زاده و دریانی ۶- تعیین موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله سه نفر از آقایان نمایندگان ۳ - تصویب اعتبارنامه آقای امیرهوشنگ مقدم از طارم ۴ - معرفی هیأت وزیران و تقدیم برنامه دولت بوسیله آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌‌وزیر ۴.۱ کابینه مهندس شریف امامی نخست‌وزیر ۴.۲ سیاست داخلی برنامه دولت ۴.۳ سیاست خارجی ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌جلسات ۱۱ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۱ اسفند ۱۳۳۹ ۲- تصویب نمایندگی دکتر صاحب‌قلم از رضائیه ۳- طرح برنامه دولت و ابراز رأی اعتماد به دولت آقای مهندس شریف‌امامی ۳.۱- سیاست داخلی ۳.۲- قسمت دوم از برنامه دولت راجع به سیاست خارجی ۴- تقدیم لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت فروردین ۱۳۴۰ ۵- طرح و تصویب یک‌فوریت لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت فروردین ۱۳۴۰ ۵.۱ قانون اجازه پرداخت هزینه‌های کشور در یک ماهه فروردین ۱۳۴۰ ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: معرفت‌ ـ دکتر امین - دکتر موسوی امین‌ ـ مهندس والا ۳ - طرح و تصویب صورت‌مجلس ۴ - طرح لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت فروردین ۱۳۴۰ و به ارسال مجلس سنا ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۳۹ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ـ اخذ رأی و تصویب لایحه اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت فروردین ۱۳۴۰ ۳ـ تصویب نمایندگی آقای زنوزی از مرند ۴ـ تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۰ کل کشور بوسیله آقای وزیر دارائی ۵ ـ سئوال آقای صادق بوشهری راجع به عیدی و فوق‌العاده مستخدمین جزء وزارت پست و تلگراف و جواب آقای وزیر پست و تلگراف ۶ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه مجلس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: علامه وحیدی ۳ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله سه نفر از آقایان نمایندگان ۴ - اعلام تصویب نمایندگی آقایان سعید مهدوی و همایونی ۵ - قرائت صورت اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها ۶ - تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای دکتر الموتی ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم سه فقره سئوال بوسیله آقایان: پورسرتیپ و مهندس رحمت‌الله مقدم ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: آصف‌وزیری‌ـ فرامرزی‌ـ دکتر متین‌‍‌ـ کاظم مسعودی ۴- اجرای مراسم تحلیف بوسیله چهار نفر از آقایان نمایندگان ۵- اخذ رأی و انتخاب یک نفر جهت نظارت بیمه‌های اجتماعی ۶- اخذ رأی و انتخاب دو نفر برای عضویت شورای عالی نفت ۷- اخذ رأی و انتخاب دو نفر برای عضویت هیأت اندوخته اسکناس ۸- تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب نمایندگی آقای هلاکو رامبد از هشت‌پر ۳- سؤال آقای دکتر دادفر راجع به اجرای قانون اصلاحات ارضی و جواب آقای وزیر کشاورزی ۴- تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم چند فقره سؤال بوسیله آقایان: دکتر متین‌ـ خلعتبری‌ـ آصف‌وزیری ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: ریگی‌‌ـ ایلخانی‌زاده‌ـ فریور‌ـ مهندس والا ۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۵- تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای سیداسدالله موسوی ۶- گزارش آقای آرامش وزیر مشاور راجع به عملیات سازمان برنامه ۷- اجرای مراسم تحلیف بوسیله سه نفر از آقایان نمایندگان ۸- تصویب نمایندگی آقایان ابدال بختیار و فیلیکس آقایان ۹) طرح گزارش انتخابات کلیمیان و نمایندگی آقای مراد اریه و ارجاع به کمیسیون تحقیق ۱۰- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای جمال‌ اخوی و تصویب آن ۱۱- تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم چهار فقره سؤال بوسیله آقایان زنوزی‌ـ صالح‌ـ کاظم مسعودی‌ـ دکتر الموتی ۳ـ بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم دکتر امیراعلم ۴ـ اعلام تصویب نمایندگی آقای مراد اریه پس از استرداد مخالفت آقای پزشکی ۵ ـ قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۶ ـ طرح و تصویب یک‌فوریت تبصره‌های غیرمالی بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۷ـ طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۸ ـ معرفی آقای دکتر تقی علی‌آبادی به سمت معاونت وزارت فرهنگ بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۹ـ تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی بوسیله آقای افخمی کارپرداز ۱۰ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۱۱ـ ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ معرفی آقای حسن نبوی به سمت وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر بوسیله آقای نخست‌وزیر ۳ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه مربوط به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۴ـ معرفی آقای دکتر احمد دیبا به معاونت وزارت بهداری بوسیله آقای وزیر بهداری ۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقایان: مهندس مقدم و فرامرزی طبق ماده ۸۲ آئین‌نامه ۳ - مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۳ـ معرفی آقای بشیر فرهمند به معاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری ۴ـ مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم چند فقره سؤال بوسیله آقایان: ریگی‌ـ دکتر معدل‌ـ مشار ۳ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۴ـ تقدیم لایحه ترمیم حقوق معلمین بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۳ـ معرفی آقای فرهودی به معاونت پارلمانی وزارت کشور توسط آقای وزیر کشور ۴ـ بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه کل کشور و ارجاع به مجلس سنا ۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأسف از واقعه قتل دکتر خانعلی ۳ـ بیانات قبل از دستور آقای مهندس جفرودی ۴ـ تقدیم یک‌فقره طرح قانونی مربوط به برقراری مستمری درباره وراث مرحوم دکتر خانعلی ۵ ـ بیانات قبل از دستور آقایان صالح‌ـ گرجی‌ـ معرفت‌ـ موسوی ماکوئی ۶ ـ بیانات آقایان نخست‌وزیر و وزیر فرهنگ راجع به جریان قتل دکتر خانعلی و حقوق معلمین ۷ـ اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای جعفر بهبهانی ۸ ـ تصویب نمایندگی آقایان دکتر یگانگی و ساگینیان ۹ـ طرح و تصویب دوفوریت و اصل طرح برقراری مستمری درباره وراث دکتر خانعلی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ـ طرح و تصویب یک‌فوریت لایحه دولت راجع به اشل حقوق معلمین ۱۱ـ قرائت دو فقره استیضاح از دولت آقای مهندس شریف‌امامی ۱۲ـ قرائت طرح پیشنهادی راجع به حقوق معلمین ۱۳ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه