مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱ - نخست وزیر: مهدی هدایت - رییس مجلس شورای ملی دادگر (عدل‌الملک).

مجموعه قوانین هشتمین دوره قانونگذاری ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱
مهدی هدایت نخست وزیر
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری
حسین دادگر (عدل الملک) رییس مجلس شورای ملی

فهرست زیر در بر گیرنده ۲۶۸ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در دوره هشتم قانونگذاری ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱ به نخست وزیری مهدی هدایت می باشد.

رییس مجلس شورای ملی حسین دادگر