مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم
مجموعه قوانین سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)
یکی از کابینه‌‌های حسن مستوفی
حسن پیرنیا (مشیرالدوله) نخست‌وزیر

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ - نخست‌وزیران: مستوفی‌الممالک - مشیرالدوله - مستوفی‌الممالک - رییس مجلس: حسین پیرنیا (موتمن‌الملک).فهرست زیر دربرگیرنده ۲۷ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم از ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ می باشد.


تصمیمات مجلس شورای ملی

  • - تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی - مصوب ۱۲ دی ۱۲۹۳ برابر با ۲۶ صفر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
  • - تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانه‌داری – مصوب ۱۹ بهمن ۱۲۹۳ برابر با ۲۴ ربیع الاول ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
  • - تصمیم مجلس شورای ملی راجع به نظام‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون خاص - مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۲۹۳ برابر با ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
  • - تصمیم مجلس شورای ملی راجع به اجرای موقت بودجه‌های مصوبه کمیسیون بودجه و موقوف‌الاجرا ماندن بودجه دوایر و اداراتی که جدیدا برای آن بودجه پیشنهاد می شود تا تصویب مجلس - مصوب ۷ خرداد ماه ۱۲۹۴ برابر با ۱۵ رجب ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
  • - تصویب بودجه سه ماه و هجده روز مجلس از ۱۳ قوس الی آخر حوت بارس ئیل سنه ۱۳۳۳ – مصوب ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری
  • - تصویب قانون تفریغ بودجه ۹ ماهه تنگوزئیل ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی از اول حمل الی آخر برج قوس سنه مزبوره – مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای ۹ ماه)
  • - تصویب قانون تفریغ بودجه سه ساله ایام فترت - مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه سال)
  • - تصویب بودجه توشقان‌ئیل (۱۳۳۳ – ۱۳۳۴ ) مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ شوال ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
  • - تصویب قانون تفریغ بودجه سه ماه و هیجده روزه آخر سال بارس ئیل سنه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه ماه و هیجده روز)