مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
رضا شاه بزرگ مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم را با سخنان خود می‌گشایند

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰ - نخست وزیران: متین‌دفتری - علی منصور - محمدعلی فروغی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

رضا شاه بزرگ و ولیعهد و علی منصور نخست‌وزیر
مجموعه قوانین دوازدهمین دوره قانونگذاری - ۹ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰
از چپ:نصر کفیل وزارت پیشه و هنر - گلشائیان وزیر دارایی - عامری وزیر کشور - سجادی وزیر راه - مرآت وزیر فرهنگ - سهیلی وزیر خارجه - آهی وزیر دادگستری - فروغی نخست‌وزیر - علم وزیر پست و تلگراف - وثیقی کفیل وزارت بازرگانی - علی معتمدی معاون نخست‌وزیر - وارسته معاون وازرت کشور
حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رییس مجلس شورای ملی

سخنرانی اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در گشایش مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم ۳ آبان ماه ۱۳۱۸

فهرست زیر دربرگیرنده ۶۰ قانون و دیگر تصمیم‌های تصویب شده مجلس شورای ملی دوره دوازدهم قانونگذاری می باشد


نگاه کنید به