مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۲ اسفند ماه ۱۳۳۹


مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ - نخست وزیران: - شریف‌امامی (۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰) - علی امینی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ و انحلال مجلس. رییس مجلس : رضا حکمت

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری
قوانین بیستمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
دکتر علی امینی نخست‌وزیر
  1. - تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی
  2. - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه سال ۱۳۴۰ - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
  3. - قانون راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکده معقول و منقول تهران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۹ مجلس سنا.
  4. - تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۰ - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی
  5. - تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۴۰ - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی
  6. - تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در شورای عالی نفت - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی