متن انتقال‌نامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

متن انتقال‌نامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی

متن انتقال‌نامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی شهریور ۱۳۲۰

(در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به وسیله آقای آهی وزیر دادگستری قرائت شده است)

بنام خداوند متعال

چون از ابتدا تاسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران و آبادی کشوری بوده و این مطلب را در مقدمه برنامه اصلاحات کشور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتیم این رویه عمران سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد تا در موقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنین و رعایای کشور خود را بهره مند نمایم این فرصت در اینموقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی زمام امور کشور را بدست گرفته‌اند حاصل شده‌است بنابراین مصالحه نمودند کلیه اموال دارائی خود را (اعم از منقول و غیر منقول و کارخانجات و غیره) از هر قبیل می‌باشد بایشان بمال الصلح ده گرم نبات موهوب تا بمقتضای مصالح کشور بمصارف خیریه فرهنگی و غیره بهر طریقی که صلاح بدانند برسانند.

نیز نگاه کنید به