New Server

متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت گارد تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت گارد تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.


ماده واحده - فوق‌العاده سختی خدمت ستوانیاران نیروی هوایی که در آن سازمان خدمت می‌نمایند ماهیانه به شرح زیر پرداخت گردد:

الف - ستوانیاران خلبان عملیاتی در صورت انجام پرواز مقرره دو برابر حقوق مبناء. ب - سایر ستوانیاران رسته‌های تخصصی نیروی هوایی به شرح زیر:

۱ - ستوانیارانی که عملاً در مشاغل تخصصی وظایف مربوط به هواپیماهای جت را انجام می‌دهند و یا جزو خدمت پرنده واحدهای حمل و نقل‌هستند صد و پانزده درصد حقوق مبناء.

۲ - ستوانیارانی که در مشاغل تخصصی مربوط در قسمتهای نیروی هوایی (‌به استثناء ستاد نیرو و ستاد واحدها) انجام وظیفه می‌نمایند نود و پنج‌درصد حقوق مبناء. ۳ - بقیه ستوانیاران هفتاد و پنج درصد حقوق مبناء.

تبصره - منظور از حقوق مبناء مذکور در فوق حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

تصمیم فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است و در تاریخ ۱۳۴۳٫۱.۲۹ به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ازطرف کمیسیون بودجه اتخاذ گردیده صحیح و قابل اجرا بوده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی