متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۸٫۴.۱۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

با توجه به ماده ۷ قانون مربوط به الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب بهمن ماه ۱۳۴۷‌مقررات زیر از یکم مهر ماه ۱۳۴۷ به آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی اضافه می‌گردد:

ماده ۱ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هنرجویان آموزشگاه همافری در سالهای یکم و دوم تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - سال یکم یک برابر حقوق مبناء.

ب - سال دوم یک برابر و نیم حقوق مبناء.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت همافران بر اساس و تطبیق درجه مهارت تخصصی همافران با درجات نظامی آنان به شرح جداول زیرمی‌باشد:

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۷ - صفحه ۳۹۲۵

ماده ۳ - مقررات مواد ۴، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی درباره هنرجویان‌آموزشگاه همافری و همافران نیز قابل اجرا می‌باشد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و در اجرای ماده ۷ قانون الحاق موادی به قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۷ - صفحه ۳۹۲۶